Fr.HOFLACK, Yper Zenuwziekten! Zenuwziekten! lal la! VAK BRUWAEJiE-SANSEfi, Ware Kunst - Photographie. VICTOR GIIiliE, WARLOMONT Hondstraat, n, 26, YPER. OïOtOT <:>0€ASi®N DE VOS Gezusters M A I SON int^fJiER soe up? Rue d'Ypres 78. Poperinghe. Elixir d'AnVe^s EiïllLE VYNGKE-LGWIE KAN HEN TEN ALLEN TIJDE KRiJ&EN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR HEEREN, D A MEEN KINDEREN jjj Volledige keus Hofbouw gesticht in 1891, van Stoelen, Tafels, Bedden, Klserkassen en andere, enz, Parijs-Tours - 260 kilometers Parijs -Roubaix- 285 kilometers Kampioenschap van Frankrijk- Gediplomeerde Boomleeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) WISSELKANTOOR. Noordstraat, 46, Poperinghe. Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. POPERINGHE 100 kilometers Banden Dunlop Omloop van Charleroi-350 kim Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premien worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat hij tijds, voor den opzeg zal zorgen. .jHÜP ILet. wel op s Deze opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. Ch. Beauprez-Van Thournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE- Bordeaux - Parijs - 592 kilom Algemeen agent voor België Verhuizingen voor alle Landen Agent voor Poperinghe In de Roode Laars. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis lisais* van ¥ertcoMive«. Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voor M VERVOER per IJZERENWEG, Yperstraat, 412, POPERINGHE. Norlogiemakerie, Goudsmederie, iuweelhandel MARIE DEFEVER, n meen Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Moaters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige ver hooper der echte ijzerweghorlogien RQSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENOULEN WEKKERS A hook vonDiamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz— Alles gewaarborgd in de Bruggestraat, te Poperinghe, 45,000 Wilt gij naar de laatste Mode GOEDKOOP EN TER TROUWE GESCHOEID ZtJN KOMT NAAR giff ^Geene Slechte spijsvertering meer! fAIllJQ W0I Depot voor Poperinghe bij M. A. Monteyne, Groote Markt, 18, Poperinghe Door verandering van Firma, van het welgekend huis in zwarte en fanlaisie Paletots, Blousen van alle slag, Hoks, Fourruren, alsook in den Kinderartikel, enz., enz. iet 1n Januari aanstaande opening onder Firma van Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bol KAPITAAL. 2.000.000 FRANK Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 °)0 H A SP ÜSL AG FI-MER LEV EDE, Agenten voor Uojiennghe en omstreken: lliu.0SSTYN-CAMB1K, smid in 't Hooge, Poperinghe. Agenten worden overal gevraagd, L'EUROPEENNE NaumloozG .Yiaatschappij Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. BELLIABDbTRAAT, 47, DOÏTCCCI MARIA VAN BURGONDIËSTRAAT, 45, DKUMEL. fi/S^asrogt^-israe is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens- verzeker iugcp ei- voouil vaf, VoXStKioB*- zijrohMpg-e v. ik» de JOdO - - - x« u »n w aar van de I»' /in i)Ks 'Mt'ii ron«igejv-ta,ii). De. snelle vooruitgang en de groote uitbreiding we'ike de /aken van iTEuropéeime nemen, bewijzen ten volle dar de Maatschappij het vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet /onder reden, want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen jop den juisfert duy en liet verzekerd kapitaal acu)- \Stonds na het nvrrlijden betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer ;door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van tooo tot 5,ooo fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen van too tot tooo fr. ;door wekelijkscne premien. Uit het verslag van 1909 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeide voor eene som •van 1,160,2o5 Ir. 14. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Euröpéennehaar tweè honderden vijf-en-twintig- ste onroerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 7,271,963fr, 55. Opgelet.- Ahoie voornemens is een Agentschap aan le nemen, of zich zoude ■loitlen verzekeren, kan, voor alle zeker heid inlichtingen bekomen bij Maurice DESQUAND. toeziener, Yperstraat, 25, Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, lupous, Cols,Manchettes,Cravates, Lavallières, Foulards, Foile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouehoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. de Bot kei aer fijns'e der tafelhkeuren, f'.jn van smaak en goed voor de maag. .Vaarxjloos Vennootschap. Kapitaal 5.000,000 frank, Zetel te ANTWERPSN, Nr 71, KUNSTLEI. Beheerraad! MM. Fife&éjjönd'Cogels, vnor'sUter* EdouardThy.s, onder voor zifter, Alpb. UHens, Léon Vanden Bosch, Henri Engels, Beheerders. College derCommissariosen: MM JeandeHaFail'- ,1cde Leverdeghcm, v<>ar.c., de Graaf Adrientie Borch- grave d'Altena. l.égn C.ollinet-Plissart, Aug. Delbeke, Etic'uard Joly, de graaf Oscar Le Grelle aan »,«5 °)0 GeSrineerleqgingen voor bepaalden tijd aan 3,60 °)0 Uitgifte van grondoblig Uién aan 3,00 °)0 Leeixingen op vaste gronden en tegaa titels. Voor alle verdere inlicht!tigen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile B00NE, gemeente-secr. te Watou, of M. A. CLAEYS00NE, - Rousbrugge. M. Georges DEHEM, handelaar te Meessen. M. Leon DEBONNET, I/iestraat, 20, Wervicq. M. Ern. LIEF00GHE, huissier te Passchendaele M. Arthur VANHOUTTE, secretaris van Woes- ten, te Oostvleteren. M. Emile PRIEM, melkerij-beslierder te Zon- nebeke. de Beukelaar. Beste Kinawijn, eetlust ver wekkende drank samengesteld uit zuivere, natuurlijke wijnen en Kina; mag verkocht worden in de herbergen die het vergunnings recht niet hebben. BALSAM moet bijzonderlijk aangepre zen worden aan zieke en oude iieden, welke eene moeilijke spijsverteering hebben, als ook asn de snelgroeiende jonge lieden. BALSAM geeft kracht en maakt bloed een glas in den voor- en namiddag herstelt alle zieke lieden. Wacht u van namaaksels die zeer gevaar lijk en nadeelig voor de gezondheid zijn. Depóthouder der Vlaanders BamumRO USSELA RE. Vergeet niet dat ELIXIR D AN VERS en BALSAM door de modelstokerij F. X. deBeukelaer van Antwerp, gemaakt worden. F O I' IS it 1.1 It K V BIJ DEhBAERE - LiAHAYE. f ZIJNDE s 2 Fourruren Foulards-Fichus Lavalièreu Echarpen Halsdoeken groote en A kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. je Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken —Plastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols Bretellen9 Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. S Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- fr Corsets Boléros normal. (■uissfh buitengewone kenis van alle slag van Kinderartikels— Doopmau- q tols en witte Chalen DoopkleedjesMutsjes- Doophoedjes BavettenHemdjes X voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden fr Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. Jjj F O F SS K r SS E van bewijst aan het publiek de voortreffelijkheid zijner rolleménten met in 1911 de belang rijkste koersen te winnen Banden Duni.op Banden Duni.op Biedt aan groote hoeveelheid gesneden doornen voor hagen (schoon» kloeke planten) alsook kastanje planten.Genadige prijzen Alle slag van peerboomen in alle vormen. Appelboomen laag en hoogstammige Perzikboomen voor muren en op stam. Abrikoosboomen. Sieraadplanten. Ro- zelaarsopstam en in struiken.Druivelaars. Schoon» Freezeplanten. Alle slag van Groenseizaden. Witloof gezegd chicorée de Bi uxelies. Aanleg en bezorging van hoven. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligatiën. Geachte Inwoners, Na ten volle mijnen stiel geleerd te heb ben bij een artiste Photographe, Iaat ik weten dat ik mij belast met alle werk hoe moeilijk het zoude wezen. Mijn werkwinkel is thans zoo ingericht dat ik op alle uur van den dag zoude kunnen werken met zeker heid van wel te lukken. Prachtige nieuwe Decors, Onovertref baar werk. Genadige Prijzen Een 1 alrijk bezoek verhopende te ontvan gen, bijzonder van mijne stadsgenooten, bied ik mijne eerbiedige groeten aan. Banden Vitai. werd 4 maal door La Franqaisegewonnen in 1902- 1904- 1907- 1910. Groot.-Huis van Vertrouwen -Klein IX DEM KEIZER. Em.ViVr^OïfSYperstïJat 41, Gasthuisstraat, 41, o 5* k li I iv c II 14 LAKENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costumes TailleursPaletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, zooals: Pardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Wcrkkleedereu in pane en engelsen leder (sterker dan leder.)Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediénd worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. Casst klraAt, omtrent rechtover <1© Wotoustraat, I£OK*KRINGIlE. JDe tloode Laars sedert jaren bekend om hare goede Schoenen maakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voo-tv m-koopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. IUjt«iigvfriimir«Ser, I't Is een aangenomen feit verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke j en ypr achterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuw- I koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, j gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de j vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de koel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. De Voeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT Apotheek F. Tuypens, Houtbriel, 24, St. Nikolaas, en in alle goede Apotheken. Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde. heefc de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al de rijtuigen gekagiiion- we«ra3 zijn, en alles mei groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Ilagazijn van s Jachtstoven en gegoten Stoven, Landbouw- machienen, Engelscbe Bedden, Meubel- en Bouwartikels, Fourneelen in ijzer en koper, Amerikaansche Waschkeerns, Dakpapier, Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies, enz., enz. Wat 'i Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte^ slapen?... En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede Leven en Kapitaalvorming, Bijzondere onderneming aan staatstoezicht onder worpen in Frankrijk. ÏETEI.S ANTWERPEN, Maria - Theresia Leien nr i,3, (■,el«<j»tlom dei* nuuit^chappij Voor Frankrijk Place Sebastopol, 27, RIJSSEL. Levensverzekering en spaartitels met driemaande- Kjksche trekking aan week- en maandpremiën. Op 3i December 1910. Ingeschreven Kapitaal fr. 19.536.112 Uitbetaald aan verzekerden 2.077.36D Reserven 1.004.646 Meer dan 25o.ooo verzekerden. Alle personen die zich willen laten verzekeren op het leven, Fere-Communie, bepaalden leeftijd, als ook degenen \lie begeeren spaartitels te nefrferr aan de zoo bloeinde maatschappij Constantia begeven zich tot hare agenten in stad. Goede agenten worden gevraagd in alle steden en dorpen waar de maatschappij nog niet vertegen woordigd is, aan zeer voordeelige voorwaarden. Voor alle inlichtingen wende men zich tot den opziener Theophile DELBEKE, Duinkerkstraat, 36, Poperinghe. 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,WatoustTaat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tyde kan krijgen alle slag van kloetten in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloetfen en Kloetleers. Watoustraat, n' 46, POPEPINGHE. geneest oogenblikkelijk en voor altijd.Prijs I f. 5»<l Apot. Canivet, Doornijk. Apot. IVlcnteyne, Poperinghe koopen, aan Itrillon, fVeiiNiiijpci'N llaroine(cr§. Eenige verkooper der Medalio van O. L. V. van S' Jan,met, de nieuwe kroon SCHOUWGARNiTUREN. - AANKOOP VAJN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en luweelen. men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet scÊaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren Zi«*Swar* óe teua «fef SSOSi KOMT HET dat tegenwoordig in België alleen DEN GOUDEN SCHOEN bij 9W** Ut wei on 'nat -dm (Rnchtnvar het Gasthuis!. Hl (BLOKOiSUIVffiRENJÖ »M VBRSLOSK-iHNt») g. di® goede Standaert's pil! m%0Wjm Dat is nu de Gezondheidi ij!liff Men neemt ze bij het £teni !ll*® C WtMMM vereischt geen Regiem i IfrAilik? ^ezePl® 8eene Veretejopfiig te vreeaenW i Ul IJiib I Ê'-ÉÊl 6eene Gal of Slijmen meer! lllstfl i'ma| Geene Seheele hoofdpijn meer! i Geene Zwaerte, geene DusallngenI |0 113^ I Geene H u I d z I e kte I geene «leuklngen! v j f 3 OPffiEU ETS O s Z TI i JT EieCHT Of» KLKS DOOS Dt FIRMA W Kt 8 S «I. Apotheker, 51, Stecsatreat, BRDGGB, 1egO cï.o doos in a!i« oroodm Apotheken ini mi uw mihhii pwini i1 Wiymwn 11 NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ZetelA nhoerpen, Twaalf Maandenslraal13, nevens Je ISeurs, Voorzitter Graaf van der Stegen de Schriek. Beheerders Baron van der Gracht d'Eeghem Bernard Janssens, nijvcraar te St Nikolaas Valère Danaux, advocaat te Zoningen Leopold Vlytsam, koop man te Antwerpen. Afgevaardigde beheerders Ridder R. de Schoutlieete de TervarentJos. Opdebeeek, bankier te Antwerpen. Kollegie van Kommissarissén .- MM. Florent Boeynaems, notaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpen Ch. Tuyttens, te Antwerpen. zonder op termijn te plaatsen ntpn kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe Mr JULES VANBRUWAENE-SANSEN, Handelaar, Noordstraat, nr 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agent, w>or elke Gemeente, waar nog niet vertegenwoordigd Het nieuw stelsel van hangenden hol der VERFAILLIE over- T^Im treft alle andere, want bot'is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog i'TjiÊr'-vV- Be Ontroomer «VERFAILLIE» is de volmaaksleniet alleen deor zijne voornoemde voordeel en, maar ook nog door zijn buiten- 4^^ gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne - zeer geringe sleet en zijne allerscherpste ontrooming. WmM 'n^c^linSen den eigenaar on algemeen vertegenwoordiger, iKOIVIVEJiEIiE, Hn rii:, IH. Alwaar ook te verkrijgenZaaimachienen Hassau, Dorschmolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bii.dniMchienen, Aardapiieluitrooiors, Brakmachienen, Cylinders met motors, Boterkern.s. enz. ei z Honderib" geoogsc ir ften van landbouwers die eenen ontroomer - VERFAILLIE bezit- t> n en er g heel ie> redi»n <>ver zijn, zijn bij du agenten te verkrijgen. De ontroomer -• VERFAILLIE - wordt een maand in proef gegeven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 4