WRAAK EN LIEFDE BOOMEN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors. Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe 5 Woonhuizekens BOOMEÏt GEVELDE SPARREN 191 ZWARE KEPERS NIETS Zondag ign November ign. 5 Centiemen. /aar. N- 5i A M N O N C E N Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, lloliingea en IkTbergkermisse.'i mits betaling vaii 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Pojieringhe Buitenland 4,60 fr Uitgever, VALERE SAN SEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Notaris 13 ACQ ÜAER X, Vrijdag 24 November 1911, Openbare Verkooping van BACQUAERT, te Poperinghe, en BECUE, te Belle. Maandag 27 November 1911, OPENBARE VERKOOPING Vil!) Rit Notaris MASUREEL, Op Vrijdag 8 December 1811, TE STADEN, Warande, Buitengewone Venditie VAN ONGEVEER 2UW SiOOjM'!! Notaris VAN EECRE, Donderdag 30 November 1911, 'I Armbestuurder Stad Poperinghe VAN en Gaston PEEL, te Rousbrugge. Vrijdag 8 December 1911. Merkweerdige Koopdag Heden beginnen wij een boeiend nieuw mengelwerkWRAAK EN LIEFDE, van Cam. Vervarcke. Alwie eene inschrijving neemt op De Doperinghenaar voor het jaar 4912, zal het blad van heden ot Nieuwjaar kosteloos krijgen. Oude bloemen. 0e kiezingen van 1912. Klerikaalen waarom niet? Eet honig, volgens overeenkomst worden ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den V RIJ DAG-KOEN ingezonden worden. mm 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers lieb)i«n r> lit aan Kostolno/,.- inlussoliing van twee ilerb.'i'gfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Wekelijksche Almanak.—November. II. Elisabeth, pair, der gasihuisnonnen. H. Felix van Valois, II. Octavie. Opdracht van O. L. V., H. Columbanus. H. Cecilia, pair. der muziekant, II. Philemon. H. Clemens, patr. der schippers, II. Adela. H. Joannes a Cruce. H. Catharina, patr. van spinners en wagenmakers. Zon op. Zon ond. 7 u. 7 m. 3 u. 50 m. 7 8 3 49 7 10 3 48 7 11 3 47 7. 13 3 46 7 14 3 45 7 16 3 44 Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. Maandag 6 November, ten 3 ure -48 minuten 's namiddags. Maandag 13 November, ten 7 ure 20 minuten 's morgens. Maandag 20 November, ten 8 ure 49 minuten 's avonds. Woensdag 29 November, ten l .ure 42 minuten 's morgens. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. in eene zitting, om 3 uren ter herberg <- A la nouvelle Union bewoond door Théophile Lauwers, Yper- straat te Poperinghe, waarvan 2 in St Annastraat met 07 centia ren grond, bewoond door Aehille Deroo en Hélène Delepierre, elk aan 5 frs te maande en 3 op het plein, bij de Statie, met 1 are 70 cent. grond, bewoond door Honoré Lemahieu en de wed. Louis Devos elk aan 6frs te maan de en Eiie Christiaeiflan 5 fr. 50 te maande. Studiën der Notarissen om 1 ure juist namiddag, op de hofstede gebruikt door Cyrille Deroo, TE WEST0UTRE, dicht bij 't kasteel de Do- vin tr T oorcLucbalvvu^Jfl ar.n M T oniv Behaghel, na den heer Baron de Page, Iepen, Populieren, Eiken, Esschen, Wilgen, Laryxen en Kastanje van de schoonste en zwaarste der streek, hebbende meest allen van 2 tot 3 meters omtrek. Tijd van betaling mits borg. STUDIE VAN DEN TE STADEN om 12 ure 's namiddags, zooals Kepers, Staken, Hangers voor Tabak stellingen, Hoppepersen, Tabakschuivers, Stop- en Haagpersen, Verdunning en Snoei. Groot gemak van vervoer door de na bijheid van den gravier. Gewone voorwaarden en Jangen tijd van betaling mits borg door al de koopers ten aanveerden van voornoemden Notaris SSst- »n reel. Dien zegt dat de suikerij VanTieghem- Dupont, Rousselaere, de gezondste is. 1 Mengelwerk van «DE POPERINGHENAARi> lïKHsaïTSï'r. Het gemeente Bestuur van Rousbrugge maakt bekend dat de gebouwen en grond der oude Gendarmerie groot 20 aren 50 centiaren uit der hand t<- koopen of te pachten zijn, 't zij in zijn geheel of bij ge deelten. Alle aanboden moeten schriftelijk aan het gemeente Bestuur ingezonden worden tegen 1 December 1911 Het gemeente Bestuur van Rousbrugge. STUDIE VAN DEN te Boesinghe. om 2 ure nanoen, ter herberg Het Gouden Hoofd - te OPiAlSytG Elverdinghe. laat weten aan al wie liet behoort, dat op 22 i)t»e«ïinl»«»r aanstaande, om 3 ure namiddag, in de Zaal van het Vredegerec zal overgegaan worden tot. de openbare aan besteding van het brood om uitgedeeld; t,e wonten aan den armen der stad van 1 Janu ari tot 31 December 1912. I)e aanbesteding zal plaats hebben op schriftelijke en gesloten aanboden zonder op, noch at'bod. De aanboden zullen bij aanbevolen brief aan den heer Voorzitter van het Weldadi- heidsbureel te Poperinghe opgestuurd wor den. Op den omslag zullen zij het volgende opschrift, dragen. Aanbod voor de aanbesteding van het Brood. De aanboden die niet voor 21 December toekomen zullen verworpen worden. Het kohier van lasten en voorwaarden ligt ter inzage van eenieder in het Gemeen te-8ek re tariaat. Afschriften zijn ervan te bekomen mits len prijs van Fr. 0,30. Er zijn wijzigingen aangebracht aan de bepalingen van het lastenkohier. Poperinghe, den I November 1011. Narrjeijs het Bestuur, 4 Joseph PETST* VI'KIiOOPi^G (veel van 1 m. tol 1m50 omtrek) n liet bosch gezeid De Pampoen - te Elverdinghe. Kantoren van de Notarissen Fmipj'®5-' om 1 we stipt namiddag 71 KOOPEN allerschoonste en zware van oorspronkelijk verhaal door a .is a a. a. i<: v a: n v a at c a e olmen, hollanders, populieren, esschen en eiken waaronder een eik (kuiper) van 3m. en een essehe van 2m20. de schoonste der streek. STAANDE 1° TE BE VEREN, ter hofstede bewoond door Cyriel Verbrigghe, bij de Stavele-brug 2" TE STAVELE, ter hofstede van Edou- ard Godderis eu in de weide der Weduwe Eusebius Butaye bij den Hondspoot 3° TE WESTVLETEREN, ter hofsteden van Ëmiel Houvénaghel en Emiel Boucneau. De boomen te Westnleterm en te Stavele in de weide Butayemoeten op voorhand bezichtigd worden. Vergadering t-r hofstede Verbriggbe. Aöichen te verkrijgen bij den Notaris EEL te Rousbrugge. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg. I Waar de lezer eene huwelijksafkondiging hoort, die veel opziens baart. Het is altijd stil in de kerk als de priester predikt, of de gebruikelijke bekendmakin gen afleest. Evenwel was het veel stiller dan gewoon lijk in de kerk van Iloogendijk, als de pastoor, na het evangelie der hoogmis op de predik stoel geklommen zijnde, de'volgende huwe lijksbedend making aflas Oscar Dammaert, jongman, met Irma Aldevaere. jonge dochter, beide alhier, eerste gebod. Indien iemand enz... Een bijna onvatbaar geruisch doorliep de ruime kerk. De duidelijkste sporen der ver bazing teekenden zich op het wezen van het meerendeel der toehoorders. Vele dezer laatste richtten hunne blikken met eigenaardige uitdrukking op eenen jongeling, die de ontroering niet kon ver duiken. welke de woorden van den pastoor op hem hadden teweeggebracht. Ilij bemerkte aanstonds dat hij tot mik punt diende aan de onbescheidene blikken van een groot getal aanwezigen. Zulks scheen hem zeer te vergrammen, doch de eerbied voor de heilige plaats hem waarschijnlijk wederhoudende, dorst hij zijne gevoelens geen lucht geven en hij liet het hoofd op de borst zinken. Hier en daar werd eene stille opmerking is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting :n alle Ziekten door overlast, veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépotApotheek. A. M0NTEYNE, Groote Markt. 18 POPE.RINGHE gemaakt, welke met een spottend glim lachje of met een verdacht hoofdschudden beantwoord werd Na eenige oogenblikken nochtans hernam de bidplaats haar gewoon uitzicht en de goddelijke d enst werd zonder stoornis voort gezet. Wij zullen van dien tijd gebruik maken om gezegden jongeling aan onze lezers voor te stellen. Met den eersten oogslag kon men bemerken, dat hij niet van de streek wa3. Hij had overvloedig en dik, zwart kroezel haar, zwarte, zware wenkbrauwen, die zeer donkere oogappels overschaduwden, zwarte knevels en tamelijk dikke lippen Zyn wezen had die geelachtige kleur, welke de bewo ners der zuidelijke landen van Europa ken merkt. Hij had eene meer dan middelmatige, en uitmuntend slanke gestalte. Zoodat hij, in den bloei zijner twintig jaren, zonder tegenspraak voor zeer schoon kon doorgaan doch de schoonheid had iets dat schrik kon inboezemen, vooral als de jongeling zich liet leiden door de driften wier kenteekenen zoo klaar op zijn gelaat te lezen waren Juan Caroli. zoo heette de jonge man, maar hij werd in de Iloogendijk algemeen de Corsikaan genoemd. Ziehier waarom. In den Hollandschen tijd, omtrent de jaren 1820. was Juan van zijne ouders ver laten. Deze waren van die zwervende koop lieden. die aan de mensch m allerlei kleine tinnen en blikken gereedschappen kwamen verkoopen De moeder van Juan werd alhier Ie Hoo- gendijk, dat thans eene bloeiende gemeente is in het Noorden van Oost-VJaanderen, door de polderkoorts overvall n en stierf in weinige uagen. Vader Caroli, die toen ter tijd, bij Peet Verkramme, smid en herbergier, voor Ik was pas een paar weken bijgevoegd vrederechter benoemd. huis op de Handelslei. De vrederechter vv~-ri afwezig ik zou voor de eerste maal hem vervangen. Met den griffier rechts en den zegelbewaarder links, stapte ik naar onze bestemming, met een gevoel van weerdigheid dat ik onmogelijk verbergen kon. De zegelbewaarder van het kanton is een decoratieschilder die het zegelbewaren als een winstgevend buitenkansken waarneemt. Het is een van dia menschen die Jan en alleman kennen. Hij wist mij dan ook onder weg te vertellen dat het eene echtscheiding was: het paar was een tiental jaren getrouwd en had geene kinderen de man verwaar loosde zijne vrouw, kwam laat t'huis en dikwijls dronken. Madame, voegde de snaak er bij, kan onmogelijk voor eene Venu Ludovisi doorgaan. - Het was geen dienstbode die de poort open de maar Mijnheer zelve. Een gevoei van kies- scheid, dat ik niet afkeuren kon, had hem of haar gedreven om dienstboden bij deze ge legenheid te verwijderen. De man was rijzig, schoon zijn gekat met glimmend zwarten baard, was fijn ge sneden. Maar zijn blik was stug en koud. De zegellegging duurde lang want het mobilier was ongemeen rijk toen het begon te schemeren, hadden wij al de kamers door zocht en wenkte de griffier de partijen om het proces-verual te tiooren lezen. - Heer vrederechter, sprak de man, er is oog een mansarde. Och, daar is niets, an .woordde haastig de vrouw De drift waarmede zij die woorden sprak, deed mij haar bezien. Zij had tot dan niets gezegd, maar stil, onverschillig, oris iu al de kamers gevolgd Nu lette ik op haar. Zij was niet schoon en verdriet en weenen hadden het gelaat niet opgesierd. Was het daarom dat de man haar ver waarloosde en uit ziju hert had gebannen Was het daarom dat zij de lange nachten slapeloos doorbracht, angstig luisterend naar zijnen waggelenden stap die de trappen deed kraken, naar liet ruwe toeslaan zijner ka merdeur? Madame, zei ik, wij moeten die mansarde zien, zoo uw echtgenoot er op aandringt De man knikte. Het was eene ruime mansarde, die voor rommelkamer diende: het viel mij tocli op dat het er zeer zindelijk was. Een ruwe houten stoel stond voor eene legkas van vier laden. Ik kon de gedachte uit mijn hoofd niet verdrijven dat iemand dikwijls op dien stoel en voor die kas kwam zitten. Was zij het Was het hier dat zij kwarn weenen, oj eene zolderkamer, ver van het oog der dienstboden, ver van haar onmeedoogenden echtgenoot? Zij moest een deel dier gedachten op mijn gelaat lezenwant het scheen mij zoo zij beefde. De rommel was gauw doorzocht en opge schreven. De drij bovenste laden der legkas waren niet op slot, zij waren alle drij ledig. Is er geen sleutel van die onderste lade vroeg de zegelbewaarder, anders moeten wij nog eenen smid doen komen. Ik heb hom, zeide de vrouw. Zij trok hem zenuwachtig uit den zak van haar kleed, en ik zag eene koortsige trilling in hare bloeke, magere wangen. De zegelbewaarder bracht iets te voor schijn in een rozig papier gewikkeld. Het was een kleine ruiker van wassen oranjebloeinen door den tijd geul geworden. Die bloemen had hij haar gegeven, 's mor gens, eer zij naar het stadhuis en de kerk njjjcn. Zij waren toen een oogenblik alleen geweest en hij had haar herstochtelijk aan zijns borst gedrukt en gezworen haar eeuwig lief te hebben En zij had geweend van zaligheid En dit alles verscheen nu, bij die oude bloemen, voor hare eenzame ziel. Met eenen langgerekter» schreeuw zonk zij op den harden stoel en liet kermend haar arm hoofd in hare handen zakken. De man zag schielijk op; hij verbleekte. Hij aarzelde een oogenblik. Toen trad hij op Ti MP fefk,,fe«V>zzËge j-f p rj» and r. zijne oogen bedekte en fluisterde Mathil- de, och! vergeef Kom, zeide ik tegen griffier en zegelbe waarder, wij zijn hier niet meer noodig. K.MIFK SciHLTZ. eenige dagen zijnen intrek genomen had, vertrok op zekeren morgen, om eene ronde in de onl iggende gemeenten te doen, zeg gende De kleine mag hier wel blijven tot dezen avond, niet waar F De bazin stond hem zulks gereedelijk toe en de man was weg, en... bleef weg. Daar hij zijne vrouw verloren had, wilde hij zich waarschijnlijk ook van dien last ontmaken, en nooit heeft men in Iloogen dijk nog het minste van hem vernomen. Ten allen kante werden door den smid inlichtingen genomen, doch te vergeefs. Eindelijk sprak hij van zich tot de be voegde overheid te richten, ten einde het jongentje ergens in een gesticht te doen op nemen, maar de vrouw stelde voor het ver laten schepseltje, dat haar reeds lief gewor den was, te behouden. Peet willigde de bede zijner echtgenoote in, waarschijnlijk zooveel te gereeder. daar hun huwelijk zonder kinderen gebleven was. Uit eenige papieren, welke vader Caroli zeker met opzet in de kleederen van het kind gelaten had. vernam men zijnen naam en eenige verdere inlichtingen over zijne afkomst. Juan was geboren in een dorp niet verre van Ajaccio, hoofdstad van Corsika en omtrent 7 jaar oud. De echtgenooten Verkramme waren van die brave, rondborstige Vlamingen, welk een goed werk nooit ten halve doen. Ware de kleine Juan hun eigen zoon geweest, zij h dden hem niet beter kunnen bezorge Hij wer i naar de eenige schooi gezonden, die in het dorp bestond en uitnemend veel te wenschen liet, doch met zijnen vluggen, wakkeren geest, leerde hij er zeer snel. Hij toonde eenen bijzoncleren aanleg voor den stiel van smid. maar hij hield zich 'geheel weinig met het grof werk bezig. Het j waren vooral fijne werktuigen en mekanie- In Frankrijk werd onder dien titel een plak kaat uitgehangen dat veel opspraak maakt. Langs den eenen kant staat een hooproovers. moordenaars, dieven, uitbuiters, nachtuilen enz. dieniet" klerikaal willen zijn", Langs den anderen kant een rij weldoeners der menschheid die - klerikaal" waren. »'t Was een klerikaal, H. Vincentius ii Paulo, die zonder de lastenbetalers uit te zuigen, den dienst der hospitalen regelde en 't verzorgen der schamele armen op zich nam "7 Was een klerikaal, H. Joanncs-Bap- tista de la Salie, die zonder de lastenbetalers uit te zuigen, den dienst ven kosteloos lager onderwijs regelde voor do kinderen van 't arme volk. Klerikalen waren Pasteur, Ampère, Chauchy, Leverier, dio overtuigde katho lieken, de glorie der wetenschap in de XIXe eeuw. -KlerikaalBraly. leeraar van het Ka tholiek Institut van Parijs, de ware uitvin der der draadlooze telegraphie, wiens naam in de toekomstzal schitteren ais die van New ton en Kepler. Jongelingenindien men u verwijt kleri kalen te zijn denkt dan bij uw eigen och kom vve zijn nog in zoo 'n slecht gezelschap niet Kenmi'ttclifige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van rieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken. ken, die zijne aandacht broeiden. Hij bracht verscbillige verbeteringen in de smisse van zijnen pleegvader. Wij moéten daar nog bijvoegen (om de oorzaak van de verbaasdheid der inwoners van Iloogendijk te doen kennen) dat de jongeling reeds lang kennis iiad met de schoone Irma Aldevaere, en voorzeker meende zoo gauw mogelijk met haar te trouwen. Het huwelijk dat daar zooeven door den priester aangekondigd werd, was gansch in het geheim ontworpen en belegd, zoowel dat er niets van uitgelekt was, en dat Juan zelve er niets van vernomen had. Terwijl wij alzoo den Corsikaan aan den lezer voorgesteld hebben, is de mis geëindigd, en evenals tegenwoordig gaan de mannen naar de herbergen, terwijl de vrouwen en kinders zich naar huis of naar den eenen of anderen winkel begeven. Alleenlijk dient er opgemerkt te worden, dat Iloogendijk op verre na nog met zooveel drankhuizen niet gezegend was, als in den lidigen tijd, en dat de veldelingen veel meer bieren min genever dronken dan men heden veelal ziet. Zooals men zich gemakkelijk kan voor stellen, wei d er van niets anders gesproken dan van het ontworpen huwelijk. Wat Ioensehe, spotachtige blikken wer den op Juan geworpen Gedurig hoorde men gezegden zooals Tot nu toe wist men niet wat er ei_ zon gebeuren met de wetgevende kiezingen van aanstaande jaar. Moesten de zaken hun nen gewonen, gang volgen, dan zouden er enkel Kamer- en Senaatkiezingen moeten pla its hebben in de helft van het tand. Maar op 31 December 1910 is do tienjaar- iijkschl volksoptelling in ons land gedaan geweest, het officieel bevolkingscijfer is grootelijks aangegroeid, en volgens gewoonte zal ook het getal Kamer- en Senaatzetels vermeerderd worden, in evenredigheid met de bevolking. Doch de vraag was dan of er in de pro vinciën, waar er in 1912 geene regelmatige kiezingen moesten plaats hebben, eenvoudig zou kiezing zijn voor de nieuwe Kamer- en Senaatzetels aan de verschillende arrondis sementen toegekend, ofwel of de koning de Kamers zou ontbinden en dus algemeene kiezingen in gansch het land bevelen. Liberalen en socialisten eischten on- rniddeiijke ontbinding, alsof zij meester waren, maar Woensdag iu de Kamers heeft minister de Broqueville medegedeeld wat door de katholieke meerderheid beslist is Van eene onmiddelijke ontbinding der Kamers wil de meerderheid volstrekt niet weten de wetgevende zittijd moet integen deel zijnen gewonen loop volgen, en vol gende punten worden voorgesteld om in dien tijd besproken te worden de vermin lering der registratie- en overschrijvings- rechten voor den kleinen eigendom de rechtspersoonlijkheid der internationale we tenschappelijke genootschappen de mili taire pensioenen de bescherming der kindsheidde werken aan de Schelde te Ant werpen, enz., al zaken waarover de verschil lende partijen het zouden kunnen eens wor den. In de maand Januari of Februari zal het wetsontwerp neergelegd worden, waar door het getal volksvertegenwoordigers en senateurs in verhouding gebracht wordt met do vermeerdering der bevolking. De klezingen zullen plaats nebben op den ge wonen datum, 't is te zeggen, in 1912, op den eersten Zondag der maand Juni. (Ge woonlijk is het den batsten Zondag vnja Zondag past, zullen 3e kfezingén 8 ciffgen verschoven worden). Doch, na de sluiting van den tegenwoordigen zittijd, zullen de Kamers ontbonden worden, en de Kamer- en Senaatkiezingen zullen dus in al de pro vinciën van het land moeten plaats hebben. De laatste gemeentekiezingen hebben be wezen dat de katholieken omtrent overal meer stemmen behaalden dan vroeger, zoo dat wij mogen zeggen dat op 2n Juni aan staande het land wel zat zorgen dat de kar tellisten geen meesters worden en opnieuw zijn vertrouwen in de katholieke regeering zal uitdrukken. Nu 1911 voor liet honiggewin zeergunstig is geweest mag er nog weieens de aandacht op gevestigd worden welk een kostelijk voedings- en ook geneesmiddel de honig is. Als genotmiddel wordt do honig wol ge waardeerd, maar daar men hem algemeen alleen als zóódanig waarde toekent, blijft het gebruik ervan zeer beperkt en vinden velen een matigen prijs nog te duur. Dit zal anders worden, als men leert inzien welke waarde honig heeft voor de gezondheid. De laatste jaren is er veel geschreven over de voedingswaarde van suiker, welke door sommigen zoo hoog en van zooveel beteeke- nis wordt geactit, dat men alleen daarom de suikeraccijns aanmerkelijk verlaagd of op geheven zou willen zien. Andere deskundi gen oordeelen over suiker niet zoo gunstig, en vinden een ruim gebruik ervan zelfs scha delijk, ja bedenkelijk: vooral op de nieren zou de suiker, rijkelijk genuttigd, zeer slecht werken. Hoe liet zij de honig staat in deze verre boven de suiker. Riet- en beet wortelsuiker moeten door de spijsverterings- ziet -Wat zal de Corsikaan nu zeggen Ziet eens hoe gloeiend kwaad hij er uit Ik zou niet geern in Irma's plaats zijn. Bah, zij heeft gelijk dat zij dien vreem deling laat staan, en Dammaert verkiest. 't Is gelijk, ik zou er niet gerust op zijn, en volgens mij zal Dammaert wei doen een oog in 't zeil te houden want die Cor sikaan is niet te betrouwen. Zoo wisselden de Hoogendijkonaren hunne gedachten, en zij schenen zich op eenigen afstand van Juan te willen houden. De jongeling merkte zulks gemakkelijk op, en nochtans wilde hij niets aan zijne gewoonte veranderen hij ging zooals alle zondagen in al do herbergen der plaats, zonder zich, in den schijn ten minste, om iets te bekreunen. Gehikkiglijk vond hij twee zijner beste kameraden, die bij hem bleven en uit be scheidenheid gebaarden van niets te weten. Nu, rond den middag, begonnen de glazen bier en de borrels genever hunnen invloed te doen gevoelen, en dan zag hij er waarlijk zeer vergramd uit. Hij begon zelfs met zijne vrienden over de zaak te spreken, en zijne verontweerdi- ging tegen Dammaert en Irma lucht te éven. Daar hij door den drank opgehitst was, maakte hij zijne overwegingen tamelijk luid. Zijne twee gezellen schenen hem te willen bedaren, docii zij konden in hunne vrede lievende pogingen niet gelukken. Hij balde de vuisten, en op de tanden knarsend, mompelde hij nu en dan bedrei gingen, als Dat hij oppasse, dé valschaard... Dat hij zich waohte onder mijne handen te vallen of... In dezelfde drinkzaal stonden op eenige stappen van daar een viertal personen, die sedert eenige oogenblikken hun gesprek gestaakt hadden en aandachtig luisterden. Zij moesten de woorden van den Corsikaan opgevat hebben, want een hunner zegde llebt gij dat gehoord De ander<n knikten toestemmend met eene uitdrukking van schrik en afgrijzen op liet gelaat. lie eerste ging aanstonds voort Ik zou niet geern in mijn broeders plaats zijn. Ik heb daar zooevea hetzelfde gezegd sappen worden geïnverteerd, dat is: omgezet in vruchten- en druivensuiker; alvorens zij opneembaar zijn door het bloedhetzelfda gebeurt met de zetmeeihoudende spijzen, als aardappelen, brood, rijst, peulvruchten en groenten. Honig gaat echter onmiddelijk in het bloed over, omdat hij van nature uit vruch ten-en druivensuiker bestaat, van daar dat men wel zegteen lep; i honig is een lepel bloed. Hieruit blijkt reeds de groote beteeke- nis van den honig als voedingsmiddel bij zwakke-toestanden zwakke magen verdra gen ook den honig. Dr Boerner zegtVan alle suikers kan slechts de suiker van den honig door liet menschelijk organisme op genomen worden, alle andere suikersoorten moeten vooraf veranderd worden. Wil men de goede werking van den honig ondervinden dan bedenke men, dat honig een geconcentreerd voedingsmiddel is, dat wil zeggen in eene kleine hoeveelheid veel voedende stoften bevat. Een lepel honig in een glas of kopje warme melk is een lekkere gezonde drank, goed bij heeschbeid en hoes ten, maar ook tot zuivering der maag. - Honig op het brood, maakt de wangen rood, zegt een rijmpje, en Dr Ehrhardt verklaartVoor kinderen en jonge meisjes verdient honig de voorkeur boven staal- pillen. Honig bevat n. 1, niet slechts suiker, maar ook ijzer, kalk. phosfoorzuro zouten en wat eiwit. Ook zit er nog mierenzuur in, dat antiseptisch werkt, dat wil zeggen ziektekiemen doodt. Zelfs bij verschillende cronische (slependeziekten is de gezegende kracht van den honig veelmaals gebleken. Zoo ontmoette ik 't vorig jaar iemand, die 80j»ond duren honig kocht voor eigen ge bruik, omdat de honig hem genezen had van eene hardnekkige maagkwaalwaarvoor hij jaren lang vergeefs baat had gezocht. Wij meénen dat er redenen over zijn, om onze lezers toe te roepen eet honig is Ss«'4 geioofiyk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. In Parijs durft het gouvernement nog de Liefdezusters nietop straat werpen, 't geen reeds had moeten plaats hebben. In geheel de stad hangen afftchen en plakkaten om tegen deze uitdrijving te protesteeren. Zondag morgen is in het oudenman- nengeslicht van Vieux-Berquin overleden, de oude vader van do beruchte Abel en Auguste Pollet, die in 't begin van Januari 1909 samen met Theophile Deroo en Caiïut Vromant te Bethune onthoofd werden. Te Parijs, in een cinematograaf, viel een 66jarige toeschouwer dood van te lachen bij het zien van een voorgesteld tafereel. Verleden week in de gemeentekiezingen in Engeland, werden op twaalf vrouwen- kandidaten, er zes gekozen. Te Oldham is een vrouw maire Eene giftmengster van Chicago die raar twee mannen, een zoon, twee dochters, 5 andere personen vergiftigd heeft en hier door 15,000 dollars premién trok, is nu aangehouden. De algemeene Berlijnsche om nisbus maatschappij heeft in haren geregelden dienst de paarden door muilezels vervangen. Deze leven langer en zijn niet zoo keurig op hun voedsel als de paarden. Wegens de slaking der taxiauto's zijn 2000 extra paarden te Londen in dienst gesteld. Een nieuwe oorlog, maar gelukkig ver van ons af, dreigt tusschen Chili en t'eru. Het Engelsche koningspaar is vertrok ken naarlndië; een machtige vloot met een paar van do grootste oorlogschepen der wereld doet hen uitgeleide. in De Kroon uw broeder Oscar zal moe ten voorzichtig zijn. Gij moogt niet laten hem te verwittigen, werd hem aanstonds geantwoord. Wees gerust, als hij maar naar mij luisteren wil, zal er niets kwaads gebeuren Maar gij allen moogt volstrekt niet verge ten, wat gij hier gehoord hebt. Mén weet niet wat al kan voorvallen. Zijne aanhoorders verzekerden hem met stille stem, dat hij daarop mocht betrouwen. Het was middag, en het gezelschap ging uiteen. Eenige oogenblikken nadien kwam Juan ook bij zijne pleegouders. Hij zag er tamelijk opgewonden uit, doch hij sprak volstrekt over de zaak niet, at weinig, en ging na den noen zoo gauw mogelijk naar zijne kamer, om wat te slapen,, zegde hij. II Waar met de twee Dammaerts kennis gemaakt wordt. De gebroeders Oscar en Ernie] Dammaert bielden te tioogendijk den grootsten winkel van kruidenierswaren, en deden goede zaken. Als ik zeg hielden en delen ben ik niet heel juist in de waarheid, het was eigentlijk Oscar alleen die handel dreef. Zulks kwam hieruit voort Hunne moeder, die reeds lang weduwe was, stierf als Oscar, die vier jaar ouder was dan zijn broeder, juist meerderjarig geworden was. Als de noodige schikkingen r.opens het erfdeel en de benoeming van Emiels voogden genomen waren, nam Oscar den handel zijner moeder over en zijn broeder bleef bij hem, niet als aandeelhebber in de winsten, maar eerder als kostganger. Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1