NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, mmm BOOMEN HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. 191 ZWARE KEPERS GEVELDE SPARREN BUlTENüRNDSCH NlEUttlS. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijt 3n, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Dec.orte, Poperinghe HOP- en 1NLEQPBRSEN NIETS NIEUWS UIT BEItGlE. 7c Jaar. Nr 5 2 ANNÖNCEN Eerste Taps, Büllingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns on vergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. BACQUAERT, te Poperinghe, en BECUE, te Belle. Maandag 27 November 1911 OPENBARE VERKOOP1NG Notaris VAN EECKE, Donderdag 30 November 1911, Notaris MASUREEE, Op Vrijdag 8 December 1911, TE STADEN, Warande, Buitengewone Vendilie Notaris DEE ANA YE, Schoone Jaariijksche Venditie Notaris CASSIERS, zullen er openbaarlijk verkocht worden Notaris BOUCQUEY, Notaris DE GR A VE, Instel met winst eener premie van 1/2 Merkweerdige Koopdag BOOM EN Deurwaarder VUYLSTEKE, Op Vrijdag I December S9II, t alle Meubelen Huisgerief Deurwaarder Arthur De Cra, MENAGiEGOEDEREN, Herberggerief en Beenhouwersallaam. Alwie eene inschrijving neemt op De Poperinghenaarvoor het jaar 1912, -zal het blacl van heden tot Nieuwjaar kosteloos krijgen. Aan de Moeders. Ernie! DEVOS, te Watou, en Gaston PEEL, te Rousbrugge. Vrijdag 8 December 1911. Merkweerdige Koopdag peel te Rousbrugge. Notaris BAERT, Jaarlijksche koopdag ZEER SCHOONE SPARREN 't Armbestuur der Stad Poperinghe, Een woordeken over voedsel en spel. Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen volgens ovetvenkomst. wordi'ii ingelijfd Het recht, annoncen 0/ artikels te weigeren is voorbehouden. IE rnmnGHHrm 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers hebben recht aan Kostoloozo inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zon op. Zon ond. BcSSRi K^<a®MGaisft»ME - urniiiimmiummimHiM Wekeiijksche AlmanakNovember-December II. Leonardus van Porto-Mauritio, H. Albert. II. Acharius, H. Maximes. H. Jacobus van March ia. H. Saturninus. H. Andreas, patr. der visschers en vischverkoop. II. Eligius, patroon der smeden. H. Bibiana, H. Nathalia, II. Paulina. Volle Maan. Maandag 6 November, ten 3 ure 48 minuten 's namiddags. Laatste Kwartier. Maandag 13 November, ten 7 ure 20 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Maandag 20 November, ten 8 ure 49 minuten 's avonds. Eerste Kwartier. Woensdag 29 November, ten 1 ure 42 minuten 's morgens. Zondag 26 Maandag 27 Dinsdag 28 Woensdag 29 Donderdag 30 Vrijdag 1 Zaterdag 7 u. 17 m. 3 u. 44 m. 7 18 3 43 7 20 3 42 7 22 3 41 7 23 3 40 7 25 3 39 7 26 3 39 Studiën der Notarissen om 1 ure juist namiddag, op de bolstede gebruikt door Cyrille Deroo, TE WEST0UTRE', dicht bij 't kasieel de Do- vie ie Loer-, toebehoorende aan M Louis Behaglu-J, na den heer Baron de Page, van 69 koo|»«>n Iepen, Populieren, Eiken, Esschen, Wilgen, Laryxen en Kastanje m a van de -cboonste en zwaarste der streek, hebin nde meest allen van 2 tot 3 meters omtrek. Tijd. can betaling mits borg. STUDIE VAN DEN te Boesinghe. dm 2 ure nanoen ter herberg Het Gouden Hoofd te Klverdiiighe. OPEiVBIIlE YHKKOOBM.YG van (veel van 1 m. tot 1 '"50 omtrek) in het bosch gezeid De Pampoen Elverdinghe. te STUDIE VAN DEN TE STADEN om 12 ure 's namiddags, van ongeveer 2o0 koopeil zooals Kepers, Staken, Hangers voor Tabak stellingen, Hoppepersen, Tabakschuivers, Stop- en Haagpersen, Verdunning en Snoei. Groot gemak van vervoer door de na bijheid van den gravier. Gewone voorwaarden en langen tijd van betaling mits borg door al de koopers. ten aanveerden van voornoemden Notaris Ma- snreel. KANTOOR VAN DEN TE MKRCKEM. Vrijdag 8 ileeeinlier 11)11, O. L. V. Onbevlekt om 12 ure, te Merckem, in de bosschen van Mm<: Maes, grondeigenares aldaar, van 4000 Stop- en Hagepersen, 1000 Hom melpersen, 150Koopen drooge Sparren, 75 Koopen Staken, 50 Koopen Kepers en Busschen. 6 Maanden tijd van betaling mits goede borg. Verder gewone voorwaarden. Studie van den TE POPERINGHE. Op Vrijdag 8 liecemlier 1011, O. L. V. Onbevlekt Ontvangenis om 1 uur namiddag, te Poperinghe, in den Oosthoek, niet verre van d'herberg De Halve Maan en van den steenweg naar Elverdinghe, op een perceel bosch toebehoo rende aan den heer Livin Bruneel-Van- dromme, 50 koopen Schoone Kepers (Larixen). 10 koopen andere Kepers, en 10 Vummen Sparresnoei. Op gewonen tijd van betaling met 10" pen ning, en welbekende borg. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Maamlag li liecenibei' 11111. om 1 ure namiddag, op eene partie bosch (blank gekapt) gelegen te Westvleteren voor het klooster van St Sixte, achter het huis van Florent Deroo, verkooping van 12.000 Hoppe-persen (1,2 &3 klassen), Zoogers en Boonpersen, Midden - Kepers, 3coo Sparrebondels. Ambt van den Notaris DEV0S, te Watou. STUDIE VAN DEN te Ghyverinchove. iioiiderdiig 9 1 Eieeembcr 1111 1, om 1 ure namiddagter herberg der Wed" Brion, Tramstalie te Rousbrugge, Gemeente Rousbrugge-Haringhe 4 Hecia'en 39 aren 92 cent. Zaailand en Bouwgronden, zeer wel gelegen nabij de dorppiaats en langst den steenweg naar Haringhe. Gebruikt door Eduard Goelgeluck en Aifons Vandepilte. Verdeeld in 15 koopen. Met lusschenkomst van de Notarissen Vanderschoot te Antwerpen en Brion te Leuven. Zie de plakbrieven met plans. Woensdag 'ZO Deeenilier 11111, om 2 ure slipt namiddag, te HOOGSTAEDE in het Gemeente-huis, van Koopen zware en langstammige staande 1° te BEVEREN - aan - Yser, Ter hofstede van Désiré Fagoo en op land gebruikt door Henri Deschryver aan StEloi. 2° Te ALVERIVGHEM. Op land en in weide gebruikt door De Beir, aan den Burgmolen. In weide gebruikt door Beghein nabij de dorpplaats. Eiken, Korren, Klemmers, Hollanders, Populiers, Olmen, Abeelen en Wilgen. Alles op voorhand te bezichtigen. Tijd van betaling mits borgstelling. Zie de plakbrieven. Aanbod voor de aanbesteding var- het BrooiL De aanboden die niet voor 21 December toekomen zullen verworpen worden. Het kohier van lasten en voorwaarde? ligt ter inzage van eenieder in het Gemeen; te-Se-kretariaat. Afschriften zijn ervan te bekomen mit; den prijs van Fr. 0,30^-^ Er zijn wijzigingen aangebracht aan de bepalingen van het lastenkohier. Poperinghe, den 1 November 1011 Nanjeijs hel Bestuur, Joseph PETIT AMBT VAN DEN TE POPERINGHE. ten 1 ure nanoen, ten sterf huize der Wed* H" Minne, in de Iloomgaardstr. Poperinghe OPENBARE VERKOOPING VAN der fabrieken en groote werkhuizen die* de lucht der steden bederven. Eene wandeling in het groene (als *t zijn kan) doet den kin deren zoo'n goed, en laat ze daar maar loo- pen en springen', dit geeft hun nieuwe krachten, nieuwen moed, nieuw leven, ze zullen weldra weer opgeruimd en vroolijk zijn. Zoo zullen ze ook wezen na leutig gespeeld te hebben want dan hebben ze mogoh han delen volgeiis hunne natuur. Spelen moeten ze, wh'nt voor kinderen is de beweging evenzoo noodzakelijk als'voor groote menschen. Het vrije spel in de opene lucht geeft kracht en vormt het lichaam. De kinderen moeten in de keus van hun spel vrij zijn, toch kunt gij hun aan gaande hunjjo spelen goeden raad geven. Doet het, speelt met hen mede tot ze goed in 't spel zijn, laat ze eens winnen om hen aan te moedigen, doch speelt om wel eens zelf te winnen en hen te gewennen aan 't spelen ?om zich te vermaken en niet om altijd te winnen, 't Is dan juist binst z» spelen dat gij juw kinderen zult leeren kennen, volgens j hun karakter, want zij toonen zich dan lijk zooals - Taf-ls Stoelen lze zijn, omdat ze er niet op denken nage Bedden. Kassen, Keukengeriet, enz. Mspenrd te worden... Doch waken moet gij u i a ïFoakze binst hunne spelen niet te'wild znn, Complant te betalen mits gewóne ver- Jof on¥00rzichtighed^ begaan. -J Voor wat speeltuig en speelgoed aangaat zijn er soms moeders die denken dat dit al verloren geld is... en nooit een spel voor hunne kinderen zouden koopen. Kinderen kunnen niet altijd buiten spelen... moogt ge ejschen dat ze bij u stil zitten en niets doen... jNeen moeders, lang'zitten voor ben schaadt hooging voor dekasten. AMBT VAN DEN TE ROUSBRUGGE. Door I ertreh. bunne gezondheid ."Daarbij indien het kind Op Maandag 4 December 1911 niet kan spelen, het il toch zoeken zich te ten 1 ure nanoen zeer stipt, ten huize en verzoeke van Sieur Jules Deco ninck-Variöenameele, beenhouwer en herber gier te PROVEN, OPENBARE VERKOOPING VAN Mel-yer-eed geld en verhoog tan 1G er voor kosten. issdisicitaT.» Het gemeente Bestuur van Rousbrugge maakt bekend dat de gebouwen en grond der oude Gendarmerie groot 20 aren 50 centiaren uit der hand te koopen of te pachten zijn, 't zij in zijn geheel of bij ge deelten. Alle aanboden moeten schriftelijk aan het gemeente Bestuur ingezonden worden tegen 1 December 1911 Het gemeente Bestuur van Rousbrugge. ALLE KLASSEN VAN aan zeer voordeelig prijzen. Te koop bij Cyr. NOYEZ boschwachter te Clercken-Houthulst. Alle inlichtingen op aanvraag. Kantoren van de Notarissen om 1 ure stipt namiddag, van 71 KOOPEN allerschoonste en zware olmen, hollanders, populieren, esschen en eiken waaronder een eik (kuiper) van 3m. en een essehe van 2m20, de schoonste der streek. STAANDE 1" TE BEVEREN, ter hofstede bewoond door Cyriel Verbrigghe, bij de Stavele-brug 2" TE STAVELE, ter hofstede van Kdou ard Godderis en in de weide der Weduwe Eusebius Butaye bij den Hondspoot 3" TE WESTVLETEREN, ter hofsteden van Emiel Houvenaghel en Emiel Boucneau. De boomen te Westvleteren en te Stavele in de weide Bulage, moeten op voorhand bezichtigd worden. Vergadering ter hofstede Verbrigghe. Allichen te verkrijgen bij den Notaris Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg, KANTOOR VAN DEN TE P1XMUDE. Op Dinsdag tï<> Ih-eeiiilM'r 11111, 2en Kerstdag), om 1 ure namiddag, te Houthulst, in de bosschen van Mevrouw We Maes- Van Damme, grondeigenares te Merckem, van ongeveer EGO koopen dienstig voor hoppepersen, tuin- en diltpersen, tabakhangers en liggers, kepers, hage- en stoppersen. Verders 21HHI Sparreliinoielieii, laat weten aan al wie het behoort, dat op "22 December aanstaande, om 3 ure namiddag, in de Zaal van het Vredegerecht, zal overgegaan worden tot de openbare aan besteding van het brood om uitgedeeld te worden aan den armen der stad van 1 Janu ari tot 31 December 1912. De aanbesteding zal plaats hebben op schriftelijke en gesloten aanboden zonder op, noch afbod. Do aanboden zullen bij aanbevolen brief aan den heer Voorzitter van het Weldadi- hetdsbureel te Poperinghe opgestuurd wor den. Op den ontslag zullen zij het volgende opschrift dragen. Zorgt voor de gezondheid uwer kinderen want de gezondheid is de grootste schat die de mensch op aarde bezitten kan, immers wat is eer, genot en rijkdom, indien men niet uezoud is... kan men er van genieten?... Men is tot niets bekwaam, men heeft noch moed, noch iever noch kracht om te werken en zijne plichten te vervullen diet is dus van allergrootst belang de gezondheid dei- kinderen te behouden, te versterkevi. Geeft uwe kinderen een genoegzaam en verkloekend voedsel, bederf hunne- maag niet door allerhande snoeperij, laat ;:e niet snoepen vóór hun eten, want zulks ontneemt de eetlust. Maakt uwe kinderen gewoon al les te eten wat ge hun voorbereidt en tracht uwe maaltijden zoo veel mogelijk af te wis selen om zoo hunne eetlust te prikkt-.len Zorgt dat deze op geregelde en dezelfde uren zenomen worden. Doet ze nooit te rap eten, maar eischt dat ze hunne spijzen goed malen. Gedurende de maaltijden praat zachtjes en vriendelijk met hen, opdat zij hun goede luim behouden, dit is voordeelig voor de eetlust eu spijsverteering. Een kind, dat ou der de maaltijd gedurig berispt wordt, eet met geen lustzijn eten zal hem zoogoed niet bevallen en zoo goed niet verteren. Spaar hun dus alle hevige aandoening. Zorgt nog dat ze nooit te veel eten. Leert hun dat de mensch eet om te leven en niet leeft om te eten. Te veel eten deugt niet en in plaats van hunne gezondheid te verkloeken, zou hot de ze benadeeligen. Het spreekt van zeJts, moe ders dat ge aan uwe kinderen de gezondste en verkloekendste dranken zult gevim, water, melk, en u zult wachten hun ooit sterke dranken te geven, en ja, zelfs do gewoonte zult vermijden hun bier te geven in hunne jongere jaren. Zorgt ook nog dat ze niet onuniddielijk na den maaltijd aan den arbeid of studie begin nen maar zich eerst wat vermajsen, of eene wandeling doen. Wandelingen zijn een uitmuntend middel om de gezondheid te verklonken... Wande Iineen in het open veld of in de bosschen, waar men met volle teug-en Se gezonde lucht kan inademen ver van ide uitwassemingen j vermaken om zich be Jg te houden, en indien het dan iets schoons uit uwe keuken vernielt <>f bevuilt/moeders, dan zijt ge er zelf de oor- izaak van. Laat ze spelen nevens u, koopt 'spelen voor hen. Hedendaags verkoopt men zelfs zeer leerzame spelen die den kinderen ineigingen en goesting injagen voor het tee- kenen,schilderen, bouwkunde, natuurkunde -zelfs voor de cijfers, Natuurlijk moeders, mqel, gij waken dat zij voor hunne spelen zorgeii, uaFzÏÏ défe ui"ëër lïöüddh. Doctl koo het wel eens gebeurt dat ze hunne spelen losmaken of hunne spelen vernielen, beziet dan wel eens dat het niet altijd is om den - stouterik en verwoester te spelen maar dikwijls dat zij aangespoord zijn door de nieuwsgierigheid en de gretigheid om te zien hoe alles gemaakt en vervaardigd is. 't Is de kleine natuurkundige, de timmer man, de kleine bouwkundige, dien gij vindt in uwen stouterik en gij zult hem zoo erg niet berispen. Moeders laat uw meisjes spelen, ziet hoe geestig zij zich vermaken met hunne pop bespiedt hunne handelwijze, zij volgen u na... ziet hoe zij voorzichtig weg hunne poppen wasschen, kammen, aan- en ont- kleeden, deze te bed leggen, doen bidden, hun zelfs leeren eten en les van welgema nierdheid geven. Ze spelen zoo geern moe derken laat ze het linnen hunner poppen wasschen, naaien en maakt er gebruik van om liefde tot het handwerk in te boezemen. Helpt ze wel eens aan de hemdekens en kleedjes voor hunne poppen, nu zijn liet goede kleine moederkens en worden wel eens later goede groote moeders. Moeders laat uwe kinderen spelen, het is allerheilzaamst voor hunne gezondheid, ja zelfs heeft het spel een goeden invloed op hun karakter en luim. 't Is soms een middel om hun vernuft en verstand te ontwikkelen en zelfs is het ook voor liet goede dat het teweegbrengt op zedelijk gebied niet te mis prijzen. Zoolang een kind gaarne speelt en dit met iever doet moogt ge bijna zeker zijn dat het braaf en goed is. Mistrouwt kinderen die het spel niet meer beminnen. Maria Is lic< geloof! ijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal je verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gébr. Delhaize Moncarey-Sansen. Maandag is uit San-Domingo -de tijding toegekomen dat de president der republiek vermoord is. Peter I, koning van Servië, legde deze week een bezoek af aan Parijs. Den 30 November zullen te Berlijn 60,000 metaalbewerkers afgedankt worden, tengevolge.eener werkstaking. De toestand in China verergert. Groote gevechten grijpen er plaats. Verscheidene Europeanen zijn vermoord geweesteenige fransche officieren en eenige engelscben. Japan en de Vereenigde-Staten hebben oor logschepen er naartoe gezonden om op alles gereed te zijn. De hoofdredacteur van 't anarchistische fransche blad Guerrè Sociale is wegens beleedigiug van 't leger en verheerlijking der sabotage veroordeeld tot 1000 fr. boete en 2 jaar gevangenisstraf. Flink too.\ De Duitsche Volksverein is begonnen met de uitgave eener serie vlugschriften over de opvoeding van 't volk tot staats burger. Een zeer verdienstelijk, nuttig en hoogst noodzakelijk werk. De vuilschrijver Zofa heeft in zijn ge boorteplaats Aix een monument gekregen. l)e comedie moest door militairen beschermd worden. In alle groote steden hebben de socia listen verleden Zondag druk betoogd voor den vrede, en geprotesteerd tegen den Italiaansch-Turksehen oorlog. V De Sultan van Zanzibar besloot we gens gezondheidsredenen -. afstand te doen van den troon ten gunste van zijn 5jarigen zoon. Na de Duitsche'Richter is thans een Oostenrijksch ingenieur door de roovers in Anatolië ontvoerd zij verlangen een groot losgeld. Te Wiesbaden wordt een groote ten toonstelling gehouden tegen, de slechte lec tuur, door de uitstalling van goede boeken op groote schaal. Carnegie heeft thans zijn zwaarsten millioenenregen uitgestort door eene gift van 60 millioen gulden voor 't heldenfonds te New-York. De Hollandsche Minister van Oorlog heeft aan de legeroverhoden een rondschrij ven gericht, onder uitnoodiging met kracht op te treden tegen 't vloeken in 't leger. Dit is iets wat niet alleen de Hollandsche solda- Sinte Ceciliaf eesten bij Stadsmuziek, Deze week viert 't katholiek muziek da jaarlijksche Sinte Ceciliafeeslen. liet dagorde luidt als volgt Zondag, om 9 ure, Ste Cecilia Mis in Sint Bertens kerkom 11 uren, seffens na den Te Deum) Concert op de Groota Markt, waarin de volgende stukken zullen opgevoerd worden 1. La Compiégnois, niarsch, E. Leblan. 2. Les Vers Luisants, gavotte-ydille, P. Lincke. 3. Luna Valse, G. Wittmann. Om 1 uur namiddag, Feestmaal voor de Werkende- en Eereleden van het muziek. Den Maandag, om 10 ure 's morgens Serenadedom 2 'A ure, uitstapje van het Muziek en bezoek bij eenige confraters herbergiers, 's Avonds om 5 ure, zal, zooals gewoonte een prachtige Fakkeltocht de straten der stad doortrekken, daarna groote Prijsboilitig voor de Vrouwen in Den Katholieken Kring Den Dinsdag, om 2 ure, uitstapje zooals den Maandag. Om 5 Yi ure 's avonds, Tooneelkundig Avondfeest uit te voeren door de leden van 't Muziek in Den Katholieken Kring Spelwijzer. le Deel De Zoon van den Werkstaker, drama in 2 bedrij ven en 1 voor spel, door Jaak Geertsen. 2° Deel1. De Bruidegoms, kluchtige vierzang. 2. De Mui zenjacht, kluchtspel in een bedrijf. Over den deren. Gegeven /cnim-iichfige en zieke personen aan -wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken Een ongehoord schandaal is deze week te Parijs-Muntmartre uitgebroken het par ket houdt zich met deze afschuwelijke zaak bezig. Meer dan drie honderd kinderen vandf 13 jaar,zouden door tusschenkomst van acht vrouwen, aan eerlooze kerels overgeleverd geweest zijn, met de medeplichtigheid der moeders. Tusschen de betichten is de be stuurder van het geuzen-parijzerblad La LanterneM. Flachon, en verscheidene hooggeplaatste personen. Het parket had eene lijst om 42 aanhoudingen te doen waarin magistraten en députés. Maar voor zeker zal men de zaak in den doofpot steken want Fiachon bedreigt, zoo men hem niet vrij en los laat, dat hij dingen zal aan den dag brengen die groote mannen zal doen vallen. En zeggen dat zelfde Flachon verle den week hevige uitvallen schreef tegen de Liefdezusters, die zich toewijden aan zieken en kranken, omdat men die uit Darijs niet tlurfde wegjagen en, dat hij deel miek dei- commissie belast met middelen te zoeken om... de zeden te verbeteren Vuil boeltje geheel FrankrijkEn zeggen dat de Belgi sche geuzen ons dat land als voorbeeld ge ven! Men walgt als men er aan denkt. De cholera heerscht te Toulon onder de soldaten. In Mexico dreigt revolutie. Erge moeilijkheden zijn ontstaan tus schen Rusland en Perzië. De kusten van Frankrijk werden erg geteisterd door tempeesten. Er zijn nog wolken in den gezichtein der nopens de Marokkaansche kwestie. Te Trévoux stierven 9 personen aan vergiftiging door kampernoelies. De deensche stoomboot Leiche is met 29 mannen te Denemarken vergaan. ten mogen ter harte nemen. Koningin Wilhelmina zal, naar de fransche bladen berichten, in 't a. s. voor jaar een bezoek aan Frankrijk brengen. Te Potsdam bij Berlijn wordt een café geopend, dat per dag 1100 fr. huur zal moe ten opbrengen, 't zij 400,000 fr. per jaar. Een schrikkelijke spoorwegramp ge beurde donderdag te Montreuil-Beliay, in Frankrijk, op de lijn van Poitiers naar An gers. Eene brug van 54 meters lang is inge vallen zoo de trein er over reed en de twee machienen en 13 waggons vielen in den stroom drie waggons bleven op de brug. Het water stond buitengewoon hoog en er viel aan geen redden te denken. Men telt reeds dertig dooden. Wat een gedacht geeft van de fransche zorgeloosheid, is de verkla ring van een bediende der spoorwegmaat schappij waarmede het ongeluk gebeurde. Deze zegde onder meer datGeen een bediende in dat ongeluk zou verwonderd zijn, omdat het twee jaar is dat deze brug bouwvallig is En men had er nooit naar gezien De Oorlog. De oorlog duurt in al zijn wreedheid voort. Als 't zoo voortgaat, viftdt Italië en Tripoli nog zijn graf. De Italiaansche vloot nadert de Dardanel les Uit Napels vertrekken drie nieuwe regi menten naar 't oorlogsterrein. Ruim 200 Italiaansche deserteurs zijn sedert den oorlog de grenzen van Tirol overgetrokken. De Mahomedanen in Bosnië en Herze- gowina hebben besloten alle Italianen en italiaansche waren te boycotten. Volgens betrouwbare berichten uit Tripoli worden de krijgsverrichtingen der Italianen door de slagregens ontzaglijk belemmerd. De Turksche Kamer zendt aan de Euro- peesche parlementen een uitvoerig rapport betreffende de Italiaansche gruwelen in Tripoli. De Turksche regeering kent haar volk als het stoomschip, dat 't Engeische konings aar naar Indië brengt, de Roode Zee pas seert, zullen de wegens den oorlog uitge doofde vuurtorens wederom schitteren in t volie licht 1 De Italiaansche koning vierde zijn ver jaardag tot troost Kreeg hij een berg tele grammen waarin de algeheéle overwinning voor de Italiaansche wapenen werd voor speld. Als deze voorspellers maar geen weel-profeten zijn. lie Siiikca'ij Van Tiyglir.m - Dupont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver. Fakkeltocht en Volkslie door het Korps der Sa- peurs-Pompiersen de Koorzangmaatschappij, belooft de fakkeltocht dit jaar bijzonder luisterrijk te zijn, indten 't weder meè wil. De leden der Ivoorzangmaatschappij zul len den stoet vergezellen, japansche lan- teernijes dragend. Begeleid door het Muziek, zullen zij nu en dan de Poperingsche marsch zingen en Ons Volk ontwaakt De schoone Poperingsche marsch van den heer A. Diericx is genoeg gekend onnoodig erover te spreken. Met Ons Volk ontwaakt is het zoo niet, daarom zullen eenige woordjes erover niet ten onpas komen. Ons Volk ontwaakt is een nieuw vaderlandsch staplied, insgelijks getoonzet door den heer A. Diericx. Door krachtig en meeslepend muziek heeft hij dit oie-rw lied weten aangenaam te maken zoodat het be stemd is om hier weldra door iedereen gekend en gezongen te worden. In de scholen van stad heeft men het ook reeds aangeleerd. Dat Muziekanten, Koorzangers en School knapen het maandag avond dus luide aan heffen, als hulde aan den hoer Diericx en om het goede volkslied meer in onze zeden te doen'dringen. Het toonzetten en versprei den van zulke liederen is een lofwaardig werk en het aanleeren ervan moet het toe nemen beletten van die gemeene liedjes, met zedelooze en ongodsdienstige zinspelingen, zooals men, spijtig genoeg, zoo dikwijls op straat hoort uit den mond van jonge gastjes, en zooals men maar al te veel te hooren krijgt in sommige herbergen, op kermissen of feesten. Dan zijn het oudere die zich niet schamen die te zingen, aangemoedigd mees tendeels door beschonken daghuurverkwis ters, en in tegenwoordigheid dikwijls van vrouwen en jongelingen of meisjes, bij wie 't aanhooren dezer liec|pren eergevoel en schaamte ontneemt en schuld is van hun verderf en hun later ongeluk. Dat kan niet te veel tegengewerkt worden en wij herhalen het, de groote middel is het volk van jongs af aangename liederen aanleeren, waar vaderlandsch- en huiselijke liefde, goede zeden en godsdienst verheerlijkt worden. Hier geven wij de woorden van ONS VOLK ONTWAAKT! Bis. 't Vaandel in top Harop I Harop D'heldre zonne lacht Na d'eindeloozen nacht. Eeuwen hield u vreemd geweld Arrein Vlaanderen vastgekneld Doch vol haat voor slavernij Wonnen wij ons Vlaandren vrij. Vlaanderen den Leeuw Weergalmt en dreunt langs Maas en Scheldekant Vlaanderen den Leeuw Klinkt op het wilde noordzeestrand. Vlaanderen den Leeuw Weergalmt en dreunt langs Maas en Scheldekant Vlaanderen den Leeuw Klinkt op het noordzeestrand. Jaren werd uw taal verdrukt Ziet hoe zij weer 't graf ontrukt Met haar eeuwenoude pracht Glanst in bonte lentedracht. HaropHarop I Heil ons dorpen Heil ons steden Heil 't herboren Vlaanderland I Weder als in 't grijs verleden Rust op ons Gods milde hand. Bis. Bis. litaiisnienw§. Te Deum. Ter gelegenheid van Koning Albrecht's naamdag, zal op heden Zondag, na de Hoogmis, in St Bertens kerk een plechtig Te Deum gezongen worden Burgerlijke en Militaire Overheden, Muziek Pompiers en de Oud-Soldaten maatschappij zullen deze plechtigheidi>ijwonen. is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting ea alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100L Algemeen dépotApotheek. A MONitYNE, 'Groote Markt. 18. POPERINGHE. Zitting van den Gemeenteraad. Dezen Zaterdag namiddag, om 2 ure, hield onze gemeenteraad eene openbare zitting. Op het dag-orde stonden de volgende pun ten -. Goedkeuring der rekeningen van Armbestuur, Burgerlijke Godshuizen en Stad van het dienstjaar 1910. 2. Begroo ting dor Kerkfabriek van O.-L.-V. voor het dienstjaar 1912. Gevonden deze week blauwen beret voor kind. Verloren, Vrijdag op de markt, porte-monnaie met 8 fr. erinZondag gouden spel verloren. Eenige proces-verbalen werden deze week opgemaakt nopens overtredingen op de reglementen op het vervoer, rijden zon der licht, dronkenschap, enz. Onvoorzichtige rijder. Op zijne hondenkar gezeten, kwam de zoon der We Galliaerde, wonend bij het Rood Kruis*, Woensdag de Boomgaardstraat loopend uit gereden, toen juist 2 kleine meisjes de straat |overgingen. Beide werden omgeworpen ea

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1