VOÜH POPERINGHE OISSTREKE BOOMEN HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, Sn den Bazar, bij Saksen-Decörte, Poperinghe GEVELDE SPARtSEN Kepers, Persen Brandhout len begeert te koopen namiddag. HOP- en INLEGPERSEN 70 trés - beaax ORMES BÜITEHRAHDSGH ftlEUföS. NIEUWS UIT BHiGIE. NIETS amitemtiiim; Zondag 3December iqii. 5 Centiemen. Eerste Taps, iioiimgen en Herbergkermissen mils betalhtg van 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied vai Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland i,éO fr Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Op Vrijdag 8 December 1911, Notaris DEE AHA YE, Schoone Jaarlijksche Venditie Emiel DEVOS, te Watou, en Oaston PEEL, te Rousbrugge. Vrijdag 8 December 1911. Merkweerdige Koopdag Notaris CAS SIER S zullen er openbaarlijk; verkocht worden Notaris DE TAVERNIER, Jaarlijksche groote Venditie van Notaris DE GR A VE, Instel met winst eener premie van 1/2% IVIerkweerdige Koopdag BOOMEN Deurwaarder Arthur De Gra, IVIENAGIEGOEDEREN, Herberggerief en Beenhouwersallaam. Notaris Camerlynck VENDITIE VAN SPARREN Jeudi 11 Décembre 1911 Notaris BAERT, te nrxuuni; Jaarlijksche koopdag ZEER SCHOONE SPARREN 'tArmbestuurder Stad Poperinghe, Notaris BOUCQUEY, et io CHENF/S. in *t groot s Een achtste jaar. Vlaamsche Belangen. Uit h-aE Urnttvtpnlfivgn, De Oorlog. Nog hst geschil wegens het leveren vas varkens. 8* Jaar. N* i. ANDONGEN Den d rak regel 10 c. Hei naaide Annoncen volgens overeenkomst word n jugelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrudao-nohin ingezonden worden. Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. tri 3$ 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlasscliing van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zuilen ééns onvèrgeld in het blad verschijnen. b^4Ctt2J££3l5&* *xsu-&e;- Wekelijksche Almanak.— December. Zon op. Zon ond. Zondag 3 1e Zondag van den Advent, H. Franc. Xaverius, 7 u 27 m. 3 u. 38 m Maandag 4 H. Barbara, pair, dei' bouwmeesters en mijnwerkers. 7 29 3 38 Dinsdag 5 H. Sabas, 7 30 3 37 Woensdag 6 II. Nikolaus, patr, der kinderen, schrijvers, schippers, 7 31 3 37 Dorrierrian 7 H. Ambrosius, 7 32 3 37 Vl iji'ag 8 O. L V. Onbevlekt Ontvangen, 7 33 3 37 Zaterdag 9 11. Gorgoria. 7 35 3 36 Volle Maan. Woensdag 6 December, ten 2 ure 52 minuten 's morgens. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eei ste Kwartier. Dinsdag 12 December, ten 5 ure 46 minuten 's avonds. Woensdag 20 December, ten 3 ure 40 minuten 's namiddags. Donderdag 28 December, ten 6 ure 48 minuten 's avonds. STUDIE VAN DEN Notaris MA 6 URE EE, TE STADRN om 12 ure 's namiddags, TE STADEN, Warande, H uitengewone Vendüie VAN ONGEVEKR 5£4M) Koopeil zooals Kepers, Staken, Hangers voor Tabak stellingen, Hoppepersen, Tabakschuivers, Stop- en Haagpersen, Verdunning en Snoei. '--root gemak van vervoer door de na bijheid van den gravier. Gewone voorwaarden en langen tijd van betaling mi-Is borg door al de koopers ten aanveerden van voornoemden Notaris ftla- Kiircc!. KANTOOR VAN DSN TE MERCKBM. Vrijdag 8 lieeembcr 1991, (O. L. V. Onbevlekt), om 12 ure, te Merckem, in de bosschen van Mme Maes, grondeigenares aldaar, van 4000 Stop-en Hagepersen, 1000 Hom melpersen, 150Koopen drooge Sparren, 75 Koopen Staken, 50 Koopen Kepers en Busschen. 6 Maanden tijd van betaling mits goede borg. Verder gewone voorwaarden. Kantoren van de Notarissen om 1 ure stipt namiddag van 71 KOOPEN allerschoonste en zware olmen, hollanders, populieren, esschen en eiken waaronder een eik (kuiper) van 3m. en een essehe van 2m20, de schoonste der streek. STAANDE 1° TE BEVtREN, ter hofstede bewoond door Cyriel Verbrigghe, bij de Stavele-brug 2° TF. STAVELE, ter hofstede van Edou- ard Godderis en in de weide der Weduwe Eusebius Butaye bij den Hondspoot 3" TE WESTVLETEREN, ter hofsteden van Emiel Houvenaghel en Euiiel Boucneau. De hoornen le Westvletéren en te Stavele in de weide Butaye, moeten op voorhand bezichtigd worden. Vergadering ter hofstede Verbrigghe. Affichen te verkrijgen bij den Notaris PEEL te Rousbrugge. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg. Studie van den TE POPERINGHE. Op Vrijilag 8 Oeeciiilier 91)11, O. L. V. Onbevlekt Ontvangenis), om 1 uur namiddag, te Poperinghe, in den Oosthoek, niet verre van d'herberg De Halve Maan en van den steenweg naar Elverdinghe, op een perceel bosch toebehoo- rende aan den heer Livin Bruneel-Van- dromme, 50 koopen Schoone Kepers (Larixen). 10 koopen andere Kepers, en 10 Vummen Sparresnoei. Op gewonen tijd van betaling met 10" pen ning, en welbekende borg. Kantoor van den te Poelcapelle. Dinsdag '2Si Deeenibcr 11)11, om 1 ure stipt namiddag, te Langemarck. Vrijbosch, in de bosschen van Madame Van Beneden, bevattende voor dit jaar .- 100 Koopen zeer schoone Sparren-Kepers 20 Koopen Larixen-Kepers 50 Koopen Hop- Inlegpersen en Stoppersen 30 Koopen T. illie 3000 Sparreslui ten, 2000 Spam-busschen eijz. Vergadering in den hof van Medard Marichal, bij de herberg Het Meunehen. STUDIE VAN DEN te Ghyverinchove. Doiidertiag 14 Drecmber 91)11, om 1 ure namiddag, ter herberg der Wede Brion, Tramstalie le Rousbrugge Gemeente Rousbrugge-Haringhe 4 Heclaren 39 aren 92 cent. Zaailand en Bouwgronden, zeer wel gelegen nabij de dorppiaats en langst den steenweg naar Haringhe. Gebruikt door Eduard Goetgeluck en Alfons Vanlepitte. Verdeeld in 15 koopen. Met lus chenkomst van de Notarissen Vanderschoot te Antwerpen en Brion te Leuven. Zie de plakbrieven met plans. Woensdag 2U December 1911, om 2 ure slipt namiddag, le HOOGSTA EDE in het Gemeente-huis, an Ï5Ê Koopen zware en langstammige staande 1° te BEVEREN - aan - Yser, Ter hofstede van Désiré Fagoo en op land gebruikt door Henri Deschryver aan SiEloi. 2° Te ALVERIVGHENI. Op land en in weide gebruikt door De Beir, aan den Burgrnolen. In weide gebruikt door Beghein nabij de dorppiaats. Eiken, Korren, Klemrners, Hollanders, Populiers, Olmen, Abeelen en Wilgen. Alles op voorhand te bezichtigen. Tijd van betaling mits borgstelling. Zie de plakbrieven. studeerd hebben tot 25 jaar, dat die heeren allemaal zeer geleerde bollen zijn.eene massa dingen kennen waar zij geen benut van hebben, dat mijnheer de dokloor fleschkt ns voorschrijft en de tong doet uitsteken bi. j J zieke menschen, dat mijnheer de veearts Op Maandag 4 Decern oer 1911.; paarden meester) een paardenpoot of eene kalverziekte kan genezen, dat mijnheer de notaris akten opmaakt wanneer men een stukje grond koopt of verkoopt zij weten ook nog dat ze daarna van diezelfde heeren j-eene rekening tehuis krijgen die gewoonlijk hooger loopt dan de peper of 't spek bij hen kost, en dat er bij ben niet valt legen den j balk te schrijven zij weten ook nog dat die theeren onder mekaar Fransch spreken.. Met gereed geld en verhoog van 10 oj'Grneer weten zij gewoonlijk niet. voor kosten. js het dan wonder dat AMBT VAN DEN TE ROUSBRUGGE. Door -Vertrek. ten 1 ure nanoen zeer slipt, ten huize en verzoeke van Sieur Jules Deco ninck-Vandenameele, beenhouwer en herber gier te PROVEN, OPENBARE VERKOOPING VAN Wat Studie van den te Passchendaele, zy zeggen 3 kan ons de Hoogeschool schelen Ik zal nu in cene reeks korie artikeltjes %(aan onze Vlaamsche landbouwers, werk- Tlieden en burgers trachten duidelijk te too- |nen dat de Hoogeschool hun wel en buiten- .gewoon veel voordeel zou bijbrengen in ge- Op Dinsdag- UI» December 1911, val het onderwijs aldaar in hunne eigene 2e Kerstdag, j taal, hunne Vlaamsche moedertaal, gegeven werd; dat zij er nu weinig nut uittrekken omdat in al onze Hoogescholen in Belgie jhet onderwijs Fransch is dat zij het volle, t het voortkomende der blankkappiug van een deel bosch in de Caillie-Vijver, te 00ST- NIEUWKERKË, langs de kleine Rousselare- straat, op kleinen afstand der herberg - De Kazakke en den keiweg naar Passchen daele-Dorp. Tijd van betaling mits goede borg. Les Notaires Bnei|iiaeri a Poperinghe et Rogaert a Hazèbrouck, procéderont le k 1 heure de relevée, sur les patures de la j ferme cccupée par M. Remi Quaghebeur-Qua- ghebeur, cultivateur k Poperinghe, le long de» teschool la chaussée vers Boeschèpe, a la VEN TE PUBLIQUE DE KANTOOR VAN DEN Op Dinsdag <D( December 1911, 2' Kerstdag), om 1 ure namiddag, te Houthulst, in de bosschen van Mevrouw We Maes-Van Damme, grondeigenares te Merckem, van ongeveer lOO koopen dienstig voor hoppepersen, tuin- en diltpersen, tabakhangers en liggers, kepers, hage- en stoppersen. Verder s 2000 SparrebiiNSchen, laat. wpten aan al wie het behoort, dat, p têtï December aanstaande, om 3 ure namiddag, in de Zaal van het Vredegerecht., al overgegaan worden tot de openbare aan besteding van het brood om uitgedeeld te werden aan den armen der stad van 1 Janu ari tot 31 December 1912. De aanbesteding zal plaats hebben op schriftelijke en gesloten aanboden zonder ip, noch afbod. De aanboden zullen bij aanbevolen brief aan den heer Voorzitter van het Weldadi- heidsbureel te Poperinghe opgestuurd wor den. Op den omslag zullen zij het volgende opto rif' dragen. r> Aanbod voor de aanbesteding van hel Brood. De aanboden die niet voor 21 December toekomen zullen verworpen worden. Het kohier van lasten en voorwaarden ligt ter inzage van eenieder in het Gemeen- te-Sr kr< tarinai. Afschriften zijn ervan te bekomen mits den [trijs van Fr. 0,30. Er zijn wijzigingen aangebracht aan de bepalingen van het, lastenkohier. Poper inghe, den 1 November 1911. Nanjeijs het Bestuur, Joseph PETIT ALLE KLASSEN VAN aan aeer voordeelig prijzen. Te koop bij Cyr. NOYEZ boschwachter te Clercken-Houthulst. Alle inlichtingen op aanvraag. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. Dnaiulag II December 1911. -im 1 ure i aumtdag, op eene partie bosch (blank gekap geiegen te Westvleteren voor hel klooster van St Sixte, achter het huis lan Fl.uent. D r -o, verknoping van 12 ooo Hoppe persen tl. 2 3 klassen), Zoogers en Boonpersen, Midden- K pers. 3ooo Sparrebondels, Ambt van den Notaris DEVOS, le Watou. Transport trèsfacile éi cause de la proxi- mité de la chaussée Conditions ordinaires et crédit moyennant caution. Réunion au cabaret DE BOONAERD Ministère et recette du Nutaire Bacquaert susdit. ontegensprekelijk recht hebben een hooger onderwijs in hunne taal te bezitten, undat eensdeels de Hoogeschool ook voor hun welzijn is opgericht, en andersdeels net eene staatsinrichting is voor welker onderhoud zij alten belastingen moeten betalen. Het zal enkel eene herhaling zijn van wat zij, die de meetings hebben bijgewoond, door de sprekers hoorden uitleggen. Ons doel daarmede is dat alle Vlamingen, zoo arme als rijke, zoo boer als werkman )f burger, zoo vrouw als man, met ons zou den vragen dat de Hoogeschool van Gent die thans Fransch is, eene Vlaamsche Hoo- zou worden, omdat het eene be hoefte is, en omdat het ons recht is. ERN. CI.AES, Secretaris van het Kath, Vlaamsch Secretariaat. Tailliehout voor fasciriages, met of zonder plantsoenen Lijsteboometizware Eiken en andere soorten van boomen. Adres CAMILLE BARBIER, Houtkoopman, LOPIIEM-bij- Brugge. treedt ons blad De Poperinghenaar thans in. Reeds zeven jaren lang heeft het, getrouw aan zijne princiepen, geieverd otn aan zijne talrijke Lezors goede en leerzaame lezing te verschaffen. Wij zullen altijd den zelfden weg volgen en zijn vast besloten niets te verwaat loozen om wel te doen en om door aangenaame lezing tot het goede mede te werken. Aan allen die ons tot nu toe geholpen hebben, sturen wij onzen rechtzinnigsten dank, en aan allen die iets vermogen, yra- gen wij ondersteuning en bescherming opdat wij onze taak zouden kunnen vervullen en opdat. De Poperinghenaar - steeds voort zou t om uitgaan. Wij hepen ook dat al onze Lezers ons zul len getrouw blijven en bieden daarom aan allen onz-n besten dank. Dpersonen van buiten stad, die niet be- geeten liet bedrag van hun abonnement voor het jaar 1912 tegen postkwittancie te betalen worden vriendelijk verzocht ten onzen bu- reele te komen voldoen vóór 17" dezer. m Hebben de Vlaamsche Landbouwers iets goeds te verwachten van eene Vlaamsche Hoogeschool I. Len heel jaar lang hebben er nu in Vlaamsch BeJgie meetings plaats gehad voor de vervlaamsching der Gentsche Hoo geschool. Bijna in alle gemeenten zijn er advokaten, dokloors, leeraars en anderen, aan do landbouwers, de werklieden en de burgers komen uitleggen wat nut er voor hen insteekt dat er eene Vlaamsche Hooge school komt. Te voren hoorden wij hier en daar wel eens zeggen door een boer of een werkman Wat kan mij bet hooger onder wijs schelen Ik zal mijne kinderen nooit, naar de Hoogeschool kunnen zenden en daarom is 't mij gansch onverschillig of zij Vlaamsch of Fransch weze - Ik begrijp heel wel dat zij zoo spreken. In andere landen, in Holland of Denemar ken bij voorbeeld, zal een boer of werkman dat niet zeggen. Maar voor onze Vlaamsche boeren en werklieden begrijp ik dat best immers, zij zien zoo weinig het nut in van een hooger onderwijs voor hun bedrijf of ambacht. Zij voelen zoo weinig dal de wetenschap in hun vak hen kau vooruit- helpen, hen meer geld kan opbrengen, hun arbeid in de fabriek of op het veld lichter maken De HoogeschoolDat is voor hen iets heel hoogs, iets heel geleerds en deftigs, iets heel geheimzinnig, waar zij niets van begrijpen! Wat zij er van wet n is: dat tuijnhcer de doktoor, notaris, advokaat, apotheker, veearts, ingenieur, aldaar ge- Een onzer lezeressen biedt ons de volgende eigenaardige opmerkingen aan uit het vrou wenleven, zegt een flollandsch blad, oordeelt, Vlaandersche vrouwlieden, of ze waar zijn 16 jaar. Het meisje is erg beschaam -, oor de opmerkzaamheid der mannen. 17 jaar. Bekomt eenig denkbeeld van tee-.iere neigingen 18 jaar. Verbeeldt zich bemind te worden door een knap jong mensch die haar op een partijtje eenige vleierijen heeft gezegd. 19 jaar. Houdt zich ingetogen om daardoor meer to worden opgemerkt. 20jaar. Wordt modeziek en meent dit het haar mooi staat. 21 jaar. liet vertrouwen op haar uiterlijk schoon neemt toe, de hoop op een voordeelig huwelijk wordt levendiger. 22 jaar. Slaat eene goede partij van de hand omdat de man geen knevels draagt en weinig van uitspanning houdt. 23 jaar. Gaat geerne met jongmannen om. 24 jaar. Verwondert zich dat zij nog ongetrouwd is. 25 jaar. Wordt omzichtiger in haar gedrag. 26 jaar. Begint in te zien dat een groot vermogen niet noodzakelijk is om gelukkig te zijn. 27 jaar. Schat hetgezelschap van bedaarde verstandige mannen hooger dan dat van jonge leegloopers. 28 jaar. Wenscht vurig op fatsoenlijke wijze getrouwd te zijn. 29 jaar. Begint te twijfelen of het wel ooit. gebeuren zal. 30 jaar. De vrees neemt toe dat zij eene oude jonge dochter zal blijven. 31 jaar. Wordt koket en pronkziek om er jonger uit te zien. 32 jaar. Wordt voor partijtjes onverschil- lig. 33 jaar. Verwondert zich dat de mannen hel gezelschap van eene gevoelvolle vrouw kunnen versmaden. 34 jaar. Is hoogst gelukkig wanneer zij met een man in gesprek kan zye.. 35 jaar. Wordt jaloersch wanneer men andere vrouwen prijst, 36 jaar. Twist met hare gehuwde vriendin nen. 37 jaar. Bemerkt dat ze in gezelschappen verwaarloosd wordt,. 38 jaar. Spreekt geerne over vrouwen die ongelukkig gehuwd zijn en vindt troost in haar ellende. 39 jaar. De kwade luim neemt dagelijks toe. 40 jaar. Mengt zich geerne in andermans zaken en wordt kwaadsprekend. 41 jaar. Wanneer ze rijk is laat ze als een laatste poging een nog jeugdig doch arm jongman bemerken dat zij op hem verliefd is. 42 jaar. Wanneer deze poging mislukt dan schimpt ze op alle mannen. 13 jaar. Zij wordt streng van leden en kijkt zuur. 41 jaar. Vindt vermaak in 't kaartspel en houdt van babbelen. 45 jaar. Voorliefde voor eenen bedaarden ouderling. 46 jaar. Woede omdat de goede man niet naar gezelschap gesteld schijnt. 47 jaar. Wanhoop. Begint te snuiven. 48 jaar. Brengt al hare liefde op honden en katlen over. 49 jaar. Neemt eene arme bloedverwante in huis om die op te voeden. 50 jaar. Scheidt zich geheel van de wereld af en viert haren kwaden luiru op haar arme bloedverwante bot. En voor 't overige is 't. al ruttelen en pruttelen, de wereld draait tegen hare goes- te, maar tegen wil en dank moet ze maar int draaien. Xenuwaclilige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikcrij Van Tieghem-Dupont, Rousselaere. gebruiken. Vrede Ja, er liepen dezer dagen geruchten, dat Turkije bij de groote mogendheden stappen heeft gedaan tot vrede maar... lees eens de volgende berichten. De Sjeik der Senoessi's is aan zijn ziekte bezwekenalle Arabieren worden opgeroe pen, hun veldarbeid op te geven en te gaan vechten in den heiligen oorlog tegen do Italianen. De Italiaansche pers gaat voort de regee ring aan te sporen, zonder het buitenland te ontzien, al haar militaire machtsmiddelen te gebruiken om Italië's militair aanzien te herstellen. Rond het dorp Henni had een geweldig gevecht plaais, man om man. De Araben vochten met hun dolken; de Italianen met hun bajonnetten. In dit gevecht, dat met Italiaansche over winning eindigde, hadden deze 19 dooden en 104 gekwetsten. Bij de Arabeu waren min stens 500 gesneuvelden of gekwetste. e Roode Zee is volkomen door de Turk- sche schepen ontruimd. Drie Turksche kannnneerbooten en een torpedoboot werden door de Italiaansche oorlogschepen in den grond geboord. De italiaansche vloot gaat nu de Turksche plaatsen van Arabie en van het Sinai- kaansch schiereiland beschieten. Ondanks alle tijdingen van overwinnin gen, zijn de Italianen in Tripoli letterlijk door de Turken en Araben opgesloten. 't Schijnt ook bewezen dat de Turken de Italiaansche gevangen ijselijke martelingen doen onderstaan. Tniuilfde gfiimkmidige les. Over Arleriosclérose. Dit is de sleet op de bloedvaten of de weefsels der vaten die versteenen, verkalken. Het is een ziekelijke toestand welke bestaat bij oude lieden en bij degenen dio door overwerk, verdriet, groote kommernissen hun lichaam voor den tijd hebben afgeslaafd. Diegene die lijdt aan ar teriosclérose is ademloos, droefgeestig van gemoed Hewel, gelooft de ondervinding, het ge- C'bidTHKQBRG\f k- nIfor^gesehikt in doze droeve ziekte, zij vernieu wd de spie ren, zenuwen en bloedvaten, zij geeft nieu we krachten, nieuwe adem, nieuwe gezond heid, nieuw leven Te verkrijgen bij NI. M0NTEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe, en bij NI. L1B0TTE, apotheker op de Botermarkt, te Yperen. In de Oostenrijksche stad Visiko brand den 400 huizen af. Het üaliaansche stoomschip -> Romag- na - is Vrijdag vergaan Er zijn 70 opvaren den verdronken. In Japan verging ook een schip met 45 man. In een tuin te Oostelbeers, in Holland, zijn twee inonsterineloenen (eetbare) ge kweekt, waarvan da eene 84 pond weegt en de andere hot indrukwekkende gewicht haalt van 102 pond. Te Chicago stierf eene oude jufvrouw die 25,000 fr. naliet voor haar peerd te onderhouden. Bij eene ontploffing in eene lijnkoeken- fjtbriok te Liverpool, verloren 12 werklieden het laven en werden er meer dan 100 gekwetst. Drie moordenaars werden te New-York door elektriciteit, met don elektrische!' stoel zooals men zegt, terecht gesteld. De strafuitvoering duurde 23 minuten. Men schat dat er voor gansch het seizoen 300duizend kuipjes appels van Nieuw-Schot- land naar Engeland gezonden zijn. Over eenige dagen, werden te Londen, zes oude postzegels van Kaap-der-Goede- Hoop verkocht, der jaren 1853-1856, voor 1250 fr. het stuk. Dc Suiker!,) Van Tiegliem - Dupont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver. l)e Russen zullen straks op... Flolland sch e klompen loepen er wordt nl. in een dorpje 'n llollandsche klompenfabriek ge bouwd, waarin Hollandsche klompenmakers zullen werkzaam zijn. Te Aken is thans opgericht om te komen een Rijn-Maas-kanaal. De vlieger Farmati houdt tegenwoor dig nachtvluchten. Niet plezant moest zoo een nachtvlinder door het dak in uw bed vallen. In Spanje hebben de republikeinen bij de gemeenteraadverkiezingen groole verlie zen geleden. De 22" Dreadnought met zware kanon nen gr.wa; end; liep dezer dagen van stapel. Leve de rede Hei En.-.elsche koningspaar is op zijne reis naar Indië ia Egypte zeer hartelijk ont- is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. NiONTEYNE, Groote Markt. 18. POPERINGHE. De Russische minister van financiën vroeg 10 1/2 miliioen Roebels voor den aan bouw van een zwarte-zee-vloot. De opperburgemeester vau Londeu was dezer dagen t genwoördig bij de ope ning van een groot Londensch warenhuis. Burgemeesters vrouw was de eerste koop ster. Wat zullen daar de winkeliers tevreden zijn? In aansluiting met verschillende andere bisschoppen heeft thans ook de kardinaal aartsbisschop van Keulen 'n schrijven uit gevaardigd, waarin 't den katholieken ver boden wordt, lid te zijn eener vereeniging voor lijkverbranding. De koning van Denemarken heeft deze week een bezoek aan Darijs gebracht. Tegenstrijdig met 't gene gezegd werd, heeft de heer Rooserelt verklaard dat hij rechtzinnig hoopt, dat niemand eraan den ken zal hem opnieuw voor het presidentschap der republiek van de Yereenigde Staten aan te duiden. In China duurt de omwenteling steeds voort. Te Hanyang werden, na een verwoed gevecht, de opstandelingen op de vlucht gedrevendoch woensdag morgen zijn de omwentelaars langs de vier poorten zege vierend Nankin binnengetrokken. Over het schandaal van Montmartre hoort men niet veel meer. 't Zal wel uit sterven. eene vereemgmg tot den bouw van Te Münster is de toren der Martini kerk afgebrand. Kanonnen Krupp te Essen herdenkt zijn 1 OOjarig bestaan. Te Parijs vond een groot congres plaats tegen de vrijmetselarij. De Franschman Bourgeois zal dit jaar den Nobelprijs voor den vrede krijgen. To Lissabon is een algemeene bakkers staking uitgebroken, die een broodoproer ten gevolge heef i. In Zuid-Chili is een nieuw goudland ontdekt. Dinsdag hielden de autovoerders van Parijs slaking. Op de 6300 die dagelijks de stralen dier stad doorkruisen, liepen er slechts 400. Van wegens de We KINDERS REGHEERE, te Crombeke, Aan den Heer Jules VANCAYZEELE, Koopman in vcfki-ns te Poperinyiie. Mijnheer, Gezien uwe in'isv. hir 1 'n n Pnn«'-hTi'penaar van 26. laatst, hebben wij, de familie Reghc-ere. vedu- we en zonen, de eer u een klein anr.vooi deken te geven. Wij hadden gedacht dat gij de beleefdheid niet zoudet gebruikt hebben van in de gazet te handelen wegens de levering van onze verkens; nu gij u daar gaarne geheel en gansch met fijne zeep zondet willen uit wasschen, moeten wij u antwoorden om ook nog in een plekje of twee klaar te blijven. Als volgt hebben wij de eer aan het publiek van Poperinghe en omstreken, tot aan Brussel toe, de zaak uit te leggen zooals zij gebeurd is, en dan mag er geoordeeld worden, zooals M1' Vancayzeele vraagt in het nummer van 26 November laatstleden Op Donderdag 9 November laatst, verkochten wij 10 verkens aan Maurits Vancayzeele, zoon van Jules, koopman in verkens te Poperinghe, niet vooi den prijs van acht-honderd-vijf-en-zestig franken gelijk hij beweert,imaar voor acht-honderd-vijf-en-zeventig franken, om ze te leveren den volgenden Maandag, zijnde 13 November. Ter zeiver tijde zeide Maurits Ik heb bijna te veel zwijns voor Maandag toeko mende waarop wij niets zeiden en toen bij vertrok ken was zeide moeder alzoo tegen ons: 't En kan ons ook niet maken de zwijns 8 dagen langer te hou den, maar 't zou dan moeten per kilo zijn Den Vrijdag 10 November moest ik, Oscar Regheere, naar de markt van Poperinghe gaan; daar ontmoette ik Maurits Vancayzeele en zei hem dat moeder er niets zou van maken de zwijns nog 8 dagen langer te hou den, indien hij ze dan wilde aanveerden bij de kilo. Hem vragende wat zijnen prijs per kilo was. ant woordde hij, dat hij ze wilde aanveerden aan 1,05 fr., om ze dan te leveren den Maandag 20 November. Alzoo sloten wij het accoord. Op gestelden dag leverden wij onze zwijns. Daar gekomen zijnde, en toen de zwijns reeds gelost waren, zei MauritsDit zijn mijn zwijns waarop wij ant woordden: Wel ja, waarom zouden het de uwe niet zijn Dan zei een der andere zonets®» Uw zwijns zijn gekocht aan 1 fr. per kilo nietwaar waarop wij antwoordden't En is niet aan 1 fr., maar we! aan 1,05 fr. de kilo dat wij overeen gekomen zijn, en wilt gij alzoo niet, wij laden onze zwijns op, en gij en krijgt ze niet meerMaurits zei dan daarop: «Wij zullen ze wegen Dan begon hij te wegen, maar binst dat den eenen weegde, zag ik den anderen zijnen voet onder de bascule steken om ze op te lichten. Als deze nu gewegen waren, zeide ik, Arseen Regheere Wij zullen ze erwegen, want ik geloof dat die zwijns moeten meer wegen Ook zeide ik aan den zoon VancayzeeleIk zal den heer Kommissaris halen voor ze te zien erwegen waarop hij mij antwoordde Ik zal hem zelf gaan halen en hij stelde item aan 't loopen waarop ik dan zeiIk zal maar gaan, want ik peize wel van ook nog in tijds te komen Dan is alzoo mijnheer de Kommissaris er bij geko men, die de zwijns in het publiek gewegen heefthet verschil was dat de zwijns dan 81 kilos meer wogen dan een halve ure vroeger, toen zij gewegen werden door Vancayzeele, welke zelfs verklaart, in het num mer van 26 November, niet juist gewegen te hebben en welke alzoo andere conditiën inbrengt. Maar 't is gebeurd zoo ik het hier verklaar, en 't is goed te ver staan, gezien de zwijns 8 dagen langer moesten ge houden worden, dat het andere conditiën waren, welke voor bewijs hebben dat Vancayzeele de 10 zwijns betaald heeft aan 1,05 fr. per kilo, waarover wij content zijn, maar per naaste nooit geen zaken meer zullen doen met Vancayzeele en zonen. De W' KINDERS REGHEERE, landbouwers en herbergiers te Crombeke. MMaa^rr«OTVMWfBB»m8MrgaaauKA mnso ness SISUiMHifSIEWF». In zitting van den Gemeenteraad zaterdag der verleden weck gehouden, wer den beide [junlen die op het dagorgde voor kwamen goedgekeurd, namentlijk: 1. Over zicht der rekeningen van Armbestuur, Burgerlijke Godshuizen en Stad van ha t dienstjaar 1910. 2. Begrooting der K rk- fabriek van O. L.V. voor het dienstjaar 1912. Bouwwerkers Zondag laatst, alge meene vergadering voor de vaiivereeniging der bouwwerkers. Al de leden waren tegenwoordig; en wij hebben kunnen be- statigen, dat het nu reeds met overtuiging is, dat zij deel maken van de vakvereéniging. Goed en moed, mannen! In de vnkver- eeniging, wel verstaan en goed geleid, ligt de redding van den werkerssiand. Gij kunt volherden, mannen! Daar zijn vele tw ijfelaats, niet-durvers die moeten eerst, zien hoe het gaat en wat het bijbrengt. Gij moet deze aanwerven Gij vereenigden, moet dat beklappen op het werk en kenbaar maken welke voor- deelen door de vereeniging reeds bekomen wierden. Gij weet genoog hoe er onder U ziju

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1