NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN. HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoitur.en, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe BOOMEN OP STAM SCHOONE MEUBELS: HOP- en INLEGPBRSEN Men begeert te koopen 70 trés - beaux ORP/IES Allerbeste ZAAILAND Kepers, Persen Brandhout Zondag /O" December ign. i 5 Centiemen. 8e /aar. N 2. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, Bollingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 c\ INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—December. Zon op. Zon ond. Deurwaarder BOUTEN Maandag 11 December 1911 Zeer schoone Koopdag van Jeudi 14 Décembre 1911 et 10 CHÊNES. Deurwaarder BARET KOOPDAG VAN Mms BACQUAERT, Vrijdag 15 December 1911, Openbare Verkooping van BOSCHTAI LLI E Vrijdag 22 December 1911, Openbare Verkooping van Notaris DE GR A VE, Instel met winst eener premie van 1/2°/0 Merkweerdige Koopdag BOOMEN ALLE KLASSEN VAN Notaris Camerlynck, VENDITI E VAN SPARREN Notaris DE TAVERNIER, Jaarlijksche groote Venditie van Notaris BOUCQUEY, Vrijd; 5 Januari 1912, ïg erkooping van in 't groot s Adres CAMILLE BARBIER, In België. BACQUAERT, te Poperinghe. en DESCHODT, te Cassel. Vrijdag 29 December 1911, Aanzienlijke Verkooping A 78 BOOMEN Een drieling te Poperinghe. Blijde Gebeurtenis. Gezegend Huisgezin. Melk in plaats van alcool. NI6UWSK&NS PC.R UIT HET BUITENLAND, UIT HET BINNENLAND, volgens overeenkomst. worden ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. POPEBIHGHfflAAB Ret recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers hebben recht aan Kostolooze inlasschirig van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. 10 2' Zondag van den Advent, G. Fulgentius, 7 u. 36 m. 3 u. 35 m. 11 H. Damasus, H. Ida, 7 37 3 35 12 H. Crescentius, 7 38 3 35 13 H Lucia, H. Autbertus, p, d. brood- en suikerbakkers, 7 39 3 35 14 H. Folquinis, H. Fortunata. 7 40 3 .35 15 11. Ireneus, H. Christiana, 7 41 3 36 16 H. Eusebius, 7 42 3 36 Woensdag 6 December, ten 2 ure 52 minuien 's morgens. Dinsdag 12 December, ten 5 ure 46 minuten 's avonds. Woensdag 20 December, ten 3 ure 40 minuten s namiddags Donderdag 28 December, ten 6 ure 48 minuten 's avonds. KANTOOR VAN DEN TE VEURNE. te Alveringliem, te beginnen om 11 ure stipt 's morgens, op de hofstede Jerome Wackenier, Klijthoek, daarna, op de Burgmolen, ter hofsteden Me- dard Declerck en Jules Denecker-Verhille, 80 kOOI'EV Populieren, eiken, wilgen, esschen, hollanders, olmen, klemmers, korren en A beelen waarvan vele van lm50 tot 2m40 dikte. Vergaderingen om 11 ure aan koop 1, hof stede Wackenier, en om 1 ure ter herberg Petrus Ryckeboer, Burgmolen. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling voor alle koopers. Les Notaires Raccfuaert Poperinghe et Bogaert a Hazebrouck, procóderont ie a 1 heure de relevée, sur les patures de la ferme cccupée par M. Remi Quaghebeur-Qua- ghebeur, cuitivateur Poperinghe, Je long de la chaussée vers Boeschèpe, a la VENTE PUBLIQUE DE Transport très-facile a cause de la proxi- rnité de la chaussée. Conditions ordinaires et crédit moyennant caution. Réunion au cabaret DE BOONAERD Ministère et recette du Notaire Bacquaert susdit. KANTOOR VAN DEN TE DIXMÜDE. Zaterdag 16 December 1911, 's morgens om 9 ure 1/2, 's namiddags om 1 ure stipt, Jter afspanning Den Gouden Arend bij Mad. Bryon, te R0USBRUGGE, tramstatie, Slaapkamer in acajou, eetzaal in eikenhout, buffets, kleerkassen, kommoden, beddebakken met ressort, matrassen, spiegels, enz. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. T om 2 uren namiddag, ter herberg A la petite Cantine -, b Charles Dewicker, te Poperinghe, 2 heet. 28 aren 80 cent. met 659 zware Plantsoenen, te Poperinghe msschen de herbergen l)e Kruisstraat - en - Sint Joseph -, verdeeld in 2 koopen, al om blank te kappen, en 20 koopen Eiken- en 1 koop Beukenboomen, groeiende in voormeld bosch. ■urn- De boomen moeten op voorhand nage zien worden. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits borg. II. in ééne zitting om 2 ure, ter herberg West vlaander en bewoond door M. Leopold Melis, Cassel- straat. te Poperinghe, i liect. 98 aren 40 cent. bijzonder wel geschikt voor Bouwgrond, gelegen te RENINGHELST-Ouderdom, bij d'herberg 't Prinsenhof»aan den hoek der kalsijde van Poperinghe naar den Ou derdom en van den keiweg van Reninghelst naar Vlamertinghe. Verdeeld bij affichen met plan, in 7 koopen. Bekend bij kadaster sectie B, num. 129, 130 en 131. Al gebruikt door de weduwe Livin Beir- naert, zonder pacht, aan 285 frs 'sjaars beven de lasten. STUDIE VAN DEN te Ghyverinchove. Donderdag 14 December 1911, om 1 ure namiddag, ter herberg der Wede Brion, Tramstalie te Rousbrugqe, Gemeente Rousbrugge-Haringhe. 4 Hectaren 39 aren 92 cent. Zaailand en Bouwgronden, zeer wel gelegen nabij de dorpplaats en langst den steenweg naar Haringhe. Gebruikt door Eduard Goetgeluck en Alfons Vandepüte'. Verdeeld in 15 koopen. Met lusschenkomst van de Notarissen Vantlerschoot te A ntwerpen en Brion te Leuven. Zie de plakbrieven met plans. Woeniidas 20 December 1911, om 2 ure slipt namiddag, ie HOOGSTA EDE in het Gemeente-huis, van ïtê Koopen zware en langstammige stahhde 1' te BEVEREN - aan - Yser, Ter hofstede van Désiré Fagoo en op land gebruikt door Henri Deschryver aan StEloi. 2° Te ALVERIVGHEM. Op land en in weide gebruikt door De Beir, aan den Burgmolen. In weide gebruikt door Beghein nabij de dorpplaats. Eiken, Korren, Klemmers, Hollanders, Populiers, Olmen, Abeelen en Wilgen. Alles op voorhand te bezichtigen. Tijd van betaling mits borgstelling. Zie de plakbrieven. aaa zeer voordeelig prijzen. Te koop bij Cyr. NOYEZ boschwachter te CÏercken-Houthulst. Alle inlichtingen op aanvraag. Studie van den te Passchendaele. Op Dinsdag 26 December 1911, 2" Kerstdag, voortkomende der blankkapping van een deel bosch in de Caillie-Vijver, te 00ST- NIEUWKERKÊ, langs de kleine Rousselare- straat. op kleinen afstand der herberg De Kazakke en den keiweg naar Passchen- daele-Dorp. Tijd van betaling mits goede borg. Kantoor van den te Poelcapelle. Dinsdag 26 December 1911, om 1 ure stipt namiddag, te Langemarck, Vrijbosch, in de bosschen van Madame Van Beneden, bevat,lende voor dit jaar 100 Koopen zeer schoone Sparren-Kepers 20 Koopen Larixen-Kepers 50 Koopen Hop- Inlegpersen en Stoppersen 30 Koopen Taillie 3000Sparresluiten, 2000Sparrebusschen eijz. Vergadering in den hof van Medard Marichal, bij de herberg Het Meuneken. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. I. Maandag 11 December 1911 om 1 ure namiddag, op eene partie bosch (blank gekapt) gelegen te Westvleteren voor hot klooster van St Sixte, achter het huls van Flotent Deroo, verkooping van 12 ooo Hoppe-persen (1. 2 &S klassen Zoogers en Boonpersen, Midden - Kepers, 3ooo Sparrebondels, Ambt van den Notaris DEV0S, te Water. II* Burgerlijke Godshuizen van Poperinghe. om 2 w en namiddag in het Hotel van Regeering Vlamingstraat, te Poperinghe, I. 6 Heet. 12 aren 00 cent. Dosclitaif- lien geschoten van jaren mei 610 getiee- ketnle Plantsoenen, gelegen te Poperin- ^he-Helhoek en Galge-bosschen Bij plakbrieven verdeeld in 8 koopen. 4 Heet. 18 a. 30 cent,. Bosch om blank t" kappen staande te Poperinghe op de pan den genaamd De Wulleminne en 0. H. bosch. II. Zeven koopen Verdunning van Sparren. Voor de aanwijzing der koo pen zich te begeven bij den boschwachter Charles Deprez. III. Hoornen. Op 't Galgebosch, een eik. Op 't Beke-bosch, 19 koopen beuken, eikeD, populiers en Abeelen. Op de weide De Bruineeke gebruikt door Cbarles Billiau 7 koopen zware iepen. Op O. H. Bosch, 28 koopen eikei, beuken en Abeel. Op de Wulleminne, 74 koopen zwa 'e beuken en eiken. Op 't bosch De Braamvloge, 2 eiker Op't bosch De 8 Gemeten, 2 eiken""1 De liefhebbers zijn verzocht de boomen voor de verkooping te willen nazien. Op gewonen tijd van betaling mits door al de koopers zonder uitzondering te stellen begoede en welbekende borg gehuisvest binnen het kanton Poperinghe, gereed te betalen 10% hunner koopprijzen voor kos ten en onder de voorwaarden begrepen in 't lastkohier behoorlijk goedgekeurd berus tende ten kantore van den notaris BOUCQUEY voornoemd. Tailliehout voor fascinages, met of zonder plantsoenen Lijsteboomen zware Eiken en andere soorten van boomen. Houthoopman, LOPHEM-bij - Brugge. Studiën der Notarissen om 10 ure zeer stipt 's morgens, onmiddelijk na de aankomst der trams, ter herberg A la Cour de Flandre bewoond door vi. P. Quaghebeur-Proot, rechtover de Statie, te POPERINGHE. van hollandersharde iepen, populieren, esschen en eiken), Maande Ier liofsteden op Haringhe. van Camille Parret en de We Ch. Fortry. Stavele, van Jules Butaye en Alois Gaucquie Proven, van de We Ser. Debeer. 0'>st.vleleren, van Jules Dejonck- heere en Elverdiughe. van de We Auguste Van Exem Zeer gemakkelijk vervoer. Tijd van betaling mits borg. Al deze boomen moeien op voorhand bezichtigd worden. ten jegens Godsdienst en Vaderland. Vader en Moeder nog eens proficiat Bij de echtgenooten René Struye-Meersseman, land bouwer, wonend langs de Reninghelst kalsiede, zijn woensdag morgen drie zoon tjes geboren. Onder het blijde akkoord geluid der klokken wierderi zij Woensdag morgen kers- tengedaan in O. L Vrouwe kerk. Drie rijtuigen uil de buurt brachten het geheel groepje naar de kerk. In het H. Doopsel ontgingen zij do namen van Firmin, Ger main en Jérémie, welke naam op ieder kind inet een lintje vastgemaakt werd. Hier geven wij onder het portret der Moeder de drie nieuw geboren met Peters en Meters, alsook de Vader met de twee oudste binders op den arm. Moeder en Zoontjes zijn in de beste gezondheid. Wij sturen de gelukkige ouders een hertelijken pro ficiat en wenschen dal de kinders zouden mogen "p- groeien in jaren en in deu den om later voorbeeldig en echte vlaamsche zonen te zijn, mannen van geloof, strijdende voor 't goede en volbrengende hunne plich- Handelsbeweging. Onze bijzondere handel met vreemde lan den (in- en uitvoer samen gerekend, transito handel niet medegeteld) beliep tot eene totale waarde van In 1894 2 milliard 763 millioen. In 1904 5 milliard ongeveer. In 1909 6 milliard 914 millioen. En in 1910 bedroeg de bijzondere han del van België met de vreemde landen 4,264.961,000 frank voor dén invoer, i,407,428,000 iratik voor den uitvoer, en de transito-handel 2,287,212,000 frank eene totale handelsbeweging ter waarde van 10 milliard. En reeds in 1903 kon M. Beernaert zeg gen, zonder vrees van tegengesproken te worden in het buitenland, dat wij mochten roemen op weergalooze uitslagen, verre die gene overtreffend door Engeland bereikt, dubbel van die welke Frankrijk en Duitsch- land behalen, vier maal meer dan de Ver- eenigde Staten, zeven maal meer dan Italië, twaalf maal meer dan Rusland. Wie nu niet meeschreeuwt dat het »cleri- kaalgouvernement ons land naar den dieperik brengt, die is niet waard dat de zon hem beschijnt Will gij goede sterke weke-werkschoenen aan 8,50 fr. en 9 fr. het paar, gaat naar de Gouden Mansbottien bij Florent Osteux- Dauchy, Yperstraat, Poperinghe, waar zij gewaarborgd zijn, want ze worden in zijn eigen huis met de hand gemaakt. Niemand kan betwisten dat er op sociaal gebied geen grooter weldoenster bestaat dan de volksschool, 't Is immers de school die aan het volk de kostbare kennis van den geest en de deugden des herten verschaft, door dewelke meer dan door alle andere materieele hulpmiddelen, de algemeene welstand kan vermeerderd worden. Zou het dan waar zijn dat de katholieken, zooals men het maar al te dikwijls hoort, op het schoolgebied verre zijn ten aebter geble ven, en geen ander doel beoogen dan van onze volKskinderen een kudde dompers te maken. Laat ons dan eens onpartijdig nagaan wat er sedert de laatste jaren in België voor de schoolkinderen gedaan werd. Dan eerst kunnen wij zien of wij het verwijt der andersdenkenden verdienen. Buiten de eigenlijke volksscholen, die als nirakuleus uit den grond oprezen, hebben de katholieken de zoo talrijke bewaarscholen tot stand gebracht, die sedert de laatste twintig jaren zooveel zegen en geluk in de werkmaiiskringen hebben verspreid. Wij geven hier den officieelen staat der scholen zooals hij was in 1881 en later, na twintigjarige katholieke regeering in 1906. a Volkscholen. 1881 1906 340,118 kinderen 883,518 kinderen, b/ Bewaarscholen 1881 1906 56,408 kinderen 264,845 kinderen, cMiddelbaar onderwijs 1881 1906 76,918 kinderen 208,653 kinderen. In het jaar 1881 was er een 21 der belgische bevolking dat noch lezen noch schrijven kon. In 1907 is dit percent op 9 gedaald. Van geen minder belaDg en nut zijn de Dij verheid- en vakscholen, alsook de wereld beroemde belgische teekenscholen, die aan het katholiek ministerie hun ontstaan te danken hebben. In 1884 telde men nauwe lijks 82 scholen van vak- en nijverheid, die dan maar een onvolledig onderwijs verschaf ten. In 1907 kunnen wij met fierheid op 608 vak-en kunst- en nijverheidsscholen wijzen, die op den dag van heden België's kracht en roem uitmaken. Dit kort overzicht over den toestand en den vooruitgang der volksschool en van het vakonderwijs sedert 1884 in België gedaan, geeft ons de hoop dat de onpartijdige anders denkenden zoowel als onze vrienden zullen overtuigd zijn dat de katholieken zich op het schoolgebied verdienstelijk hebben ge maakt. Het Bestuur van de Staatsmijnen te Heer len (Hollandsch Limburg) heeft tegenover den ingang van de koolenmijn eene kiosk voor den verkoop van versche gepasteuri seerde melk laten oprichten. De groote Hollandsche suikerfabrikant Vlekke, was de eerste, die voor zijne werk lieden, zuivere melk tegen lagen prijs ver krijgbaar stelde nauwelijks was dit ge schiedt of 't alcoolverbruik begon sterk af te nemen. In de Rijnprovincie is 't vorig jaar eene uitgebreide, machtige vereeniging -Gemein- nutzlicher Verein fur Müchausschank opgerichtte Elberfeld, Barmen, Duren en andere steden heeft zij kiosken die allen goede zaken maken. In den zomer verkoopen zij de melk koud, in den winter warm. Onlangs heeft de Vennootschap ook te Koningswinter, Coblentz en Remagen kios ken gebouwd, en nergens heeft zij haar on dernemingsgeest te betreuren. Ziehier eene bijzonderheid, welke duide lijk aantoont dat die instelling met de verlan gens der werkende klas overeenstemtde kiosken te Heerlen, voor rekening en door de zorgen van de Staatsmijnen opgericht, verkoopen nu reeds meer dan 300 liters melk per dag I Wanneer toch zullen wij ook in de nijver- heidssteden van ons vaderland zulke kiosken opgericht zien? Deze vraag stelt zich een dagblad, waaraan wij bovenstaande regelen ontleenen. Had dit blad een zijner opstellers naar de laatste vergadering van den Vaderiandschen Bond gezonden, dan zou 't geweten hebben dat Dr Kamp, van Bonn, zeer volledige in lichtingen over 't Duitsche stelsel verstrekt heeft. Trouwens men zou te Brussel dit stelsel bijna kosteloos in toepassing kunuen brengen, enkel door aan de Maatschappij die de auDet- ten heeft opgericht, de noodige plaatsruimte beschikbaar te stellen. Men heeft daarvoor de toelating aan de stad Brussel gevraagd en... zij heeft gewei gerd. 't Schijnt dat hier zoovele bijzondere be langen in 't spel zijn, dat het algemeen be lang er voor moet zwichten. En toch... Veertiende geneeskundige les. Over jicht en flerecijn. Deze ziekten nemen hunne oorzaak in het bloed zij zijn veroorzaakt door stilstand van bloed, door gebrekkige werking van hart, lever en nie ren. Dat droeve slapeiooze nachten waarin de jichtlijder gefolterd door afgrijselijke pijnen, vruchteloos naar eene poos rust li te smeeken! Maar nu, dank aan de goe5e THEOBROMA, mogen jicht- en flerecijnlij- ders zich verheugen. Zij die THEOBROMA gebruiken vergemakkelijken de werking van hart, longen, leveren nieren en zullen tot in den grooten ouderdom op eene sterke ge zondheid mogen aanspraak maken. Het is hier ondervinding die spreekt. Te verkrijgen bij NI. MONTEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe, en bij NI. LIBOTTE, apotheker op de Botermarkt, te Yperen. Te Parijs overleed de geldkoning Gus- tave Rothschild. Een andere geldkoning Carnegie vierde ztjn 76en verjaardag. In liet gebied van de Russische Wolga, dat door hongersnood wordt getroffen, wordt de toestand steeds hopeloozer. De bevolking van vele dorpen heeft reeds lang al haar graan verbruikt en leeft van paarden- en hondenvleesch en boomschors. Inden Dom te Kanten zijn 2 kostbare gq- belins uit de 16e eeuw gestolen. De meester stukken werden in 1574 door een Hollander gegeven, 't Eerste stelt voor Asseverus en Esher, en daaronder leest men Dit tappijts gheefts heer Adolt van Wielick 1574. Het tweede stelt voor David en Abigaël. In de bladen leest men, dat 't weer niet botert tusschen Engeland en Duitsch- landmaar hebben ze elkander wel ooit oprecht bemind? De Spaansche regeering is inzake Marokko nog druk aan het onderhandelen met Frankrijk en heeft om deze redenen de opening van het parlement tot begin Januari verschoven. Mecklenburg krijgt thans in navolging van het staatje Reuss ook 'n jonggezellen- belasting. Volgens het ingediende wetsont werp zullen ongehuwde mannen boven de 30 jaar 25 pet. meer belasting moeten beta len dan de gehuwden. Het Japansche Ministerie besloot het vlootplan en de kredieten voor de wereld tentoonstelling van 1917 zoowel als voor de havenverbeteringen in te trekken. Geldge brek. In China heerscht nog steeds volkomen anarchie. Een Italiaansche banneling die 44 jaar op de galei gezeten had voor moord op een meisje, komt nu, als onschuldig vrijgelaten te worden. Een soldaat vooraleer te sterven, bekende het meisje vermoord te hebben. De departementsraad, te Parijs, beeft woensdag een wensch gestemd, waarbij de openbare machten verzocht worden niet over te gaan tot de uitdrijving van de Zusterkcns-Assomptionisten, die kosteloos de arme zieken ten huize gaan verzorgen. - De koning van Engeland is met de koningin goed in Indië toegekomen en is er overal geestdriftig ontvangen. De oorlog is nakend tusschen Rusland en Perzië. Van weerskanten begint men bedreigen. - Te Hackney, in Engeland, komt een man te sterven, die gedurende zijn leven niet minder dan 113 personen van den dood heeft gered. Men telt thans óp de wereld 13 steden die ten minste een miljoen inwoners hebben. Het zijn, naar de groote gerangschikt Londen, New-York, Parijs, Chicago, Ber lijn, Weenen, Tokio, Philadelphia, St Peters- burg, Moscou, Constantinopel, Buenos-Ayres en Peking. Katholieken, abonneert U op ONS VOLK de schoonste Vlaamsche illus tratie. Men abonneert zich op het bureel van dit blad, waar proefnummers ter inzage liggen. De engelsche vlieger Oxley deed een vlucht met passagier en viel. Beide bleven op den slag dood. Nog twee andere vliegers vielen dood. De zaak van het Chineesch keizerrijk is hopeloos. China verbrokkelt. Talrijke provinties hebben reeds hunne onafhanke lijkheid uitgeroepen. De christenen worden beschermd; Slechts in Nanking en Hankow werd er bloed vergoten. Het beroep van den terdoodveroordeel- de Julien, de bijzonderste moordenaar van La Sau.venière, werd verworpen. Binnen kort zal hij onthoofd worden. Te Bergen, eene stad in Noorwegen', komt men eene kerk te voleinden gansch in gestampt papier. Stoelen en banken zoo wel als predikstoel zijn van papier ver- veerdigd. Verleden week vond te Rome het openbaar Consistorie plaats waarbij de nieuwe kardinalen werden geïnstalleerd. M. Taft, president der Vereenigde- Staten heeft aan de nieuwe amerikaansche kardinaals een telegram van gelukwenschen gestuurd en grootsche ontvangsten worden hun in New-York voorbereid. Isaac-Karel Johnson, de uitvinder van het Purtland-Ciment komt te sterven in den ouderdom van 101 jaar. Hij was een geheel onthouder, de oudste dien men kende. Op 87-jarigen leeftijd leerde hij nog velorijden. Carnegie, die voor leus heeft"'tis eene misdaad, rijk- te sterven komt 125 miljoen frank te geven om in Amerika het volks onderwijs uit te breiden. Men berekent dat Carnegie in het voordeel van zijnen even- tnensch reeds meer dan een miljard uitge- gegeven heeft. In mijnen van den Congo, door Leo pold II aan eene amerikaansche maatschappij overgelaten, komt men groote diamantstee- nen te ontdekken. Van den oorlog, niet veel nieuws. De Italianen behaalden verleden week in Tripoli een overwinning op de Turken, die echter zeer door Italië overschat worden. De juweelen van den afgezetten Sultan werden te Parijs verkocht; de opbrengst beloopt millioenen, waarmede de oorlogs kosten zullen gedekt worden. In militaire kringen te Rome loopt 't ge rucht, dat de chef van den generalen staf in Tripoli zal worden afgezet, omdat er veel op zijn beleid valt aan te merken. Een Russische vliegster, (prinses van den bloede), heeft zich bij de Italiaansche regee ring aangeboden om deel te nemen aan de operaties in Tripoli; ze wil een soldaat mee nemen, die bommen op de Turken moet werpen. Italië gaat steeds de mogendheden aan opdat deze bij de Turksche regeering zouden aandringen om haar te overhalen en Tripo- litanië aan Italië over te laten, maar de Turken zijn onverzoenlijk. De cheik van Koweit biedt de Turken 75,000 fr. en 60,000 mannen aan om te hel pen. Had Italië dit al geweten, zij gingen voorzeker nooit beginnen. Het schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin- cart-Silly. Dépót bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. I)e Belgische Koningin heeft besloten voor den strijd tegen de slaapziekte en tot den bouw van een sanatorium te Leopold- vilie do som van 240,000 fr. te geven, de opbrengst van den verkoop van do Edelweiss, welke te harer eer plaats had, en welk be drag door de organisatoren van den verkoop te harer beschikking werd gesteld. Te Brussel houden de bedienden der winkels meetingen om te bekomen dat de winkels altijd om 7 ure 's avonds sluiten. Ziehier de cijfers der vreemde studen ten die onze vier hoogdscholen in 1908-1909 bezochten 248 in de hoogschool van Gent;

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1