NIETS BUITENbANDSCH fllEUUlS. LANDBOUWERS ,VAH BRUtffiENE-SflNSEN, HOEST-ISTHMI NIEUWS UIT BELGIË. Wetensweerdigheden. Op Zondag 17 December, jaarlijksche Kermis. Notaris DE GR A VE, Overslag: Donderdag 28 December 1911, VAN HEDEN AF AANKOOP CU. DELFOSSE-PAUWELS Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in huis. Vraagt plaats. WISSELKANTOOR. Noordstraat, 16, Poperinghe. Aankoop en verkoop van alle Belgische [en vreemde weerden. Te Sioop 0 Fvlaehtige Volksverzekering op leven, ziekten en ongelukken, vraagt ei-tisSage agenten. Groot commissieloon en premiën. GROOTE BOOMKWEE KERIJ HOPPE. ItKiitaa DEWICKKRi) VËËART S, Yperstraat,26,(bij de Markt) Poperinghe. BURGEHSTANDEN VAN TE KOOPEN OF TE PACHTEN Ver lore bi. bij IJZERDRAAD VOOR HOPPE HILAIRE OSSTYN - CAMBIE, MARKTPRIJZEN. HOFSTEDEN in Frankrijk Inlichtingen bij Const. WERQUIN, WA TO U, (St-Jan ter-Biezen Charles Halfmaerten Corselis, AAN DE LANblHHAYEKS. Agent: DEVOS JULES, Landbouwmachienen. Emile COVEMACKER, lé'taaQt Cli/KiL>juxta,Cx>ö ooaaw. Tbfu2 ^jntu'e^ftua (3W£e M- {&Ci(laxMi4buuii L&nTu;etjt«n ca aau:j!5'ittioerjvia(^)C& *Jcx.6a.ee bij de gebr VAN COILLIE, Ooststr., Rousselare. lange, platte voeten, hunne lange, gele tan denGij zijt een onbeschofterik zooals al de Amerikanen. Gij zijt... ik weet niet wat. Geerie enkele miss zal uwe uitnoodiging beantwoorden, en 't zal wel gedaan zijn Daarbij, leelijke vrouwen zijn er in Engeland niet te vinden. In Amerika, zeg ik niet. England for ever. Nr 4. Oude apenkop, gij wilt zeker den spot drijven met de arme vrouwen door de na tuur misdeeld. Zoudt gij misschien zoo lief zijn als een amoerke? Weet dan, slecht opgevoed mensch, dat de leelijkste der vrouwen nog een pronkstuk is nevens den schoonste der mannen. Gij zult niemand vin den om aan uwen prijskamp deel te nemen ik verwittig u op voorband. Aanveerd mijne groeten. Toinette Wij zullen hiermee uitscheiden. Het getal brieven van dien aard, welke de Amerikaan dagelijks ontvangt, is ontelbaar, en de arme man weet niet meer waar er meê te blijven Zijne familie is ongerust en vreest dat hij het verstand zal verliezen. Volledig assortiment van JACHT STOVEN, geëmailleerde en andere CUISINIÈREN, in alle grootten en prijzen, bij SANSEN-DECORTE, In den Bazar, Poperinghe. Een Italiaansch blad, dat tegen den oorlog te velde trekt, zegt het volgende Er zijn in Italië 1351 gemeent"U die geen Irinkwater hebben; -1877 die geene riolen hebben; 1700 genu enten waar men geen brood eet; 4355 wan- men geen vleesch eet; 000 gemeenten waar geen geneesheer is en 306 waar geen kerkhof nestaat. In 154 gewesten heerscht de malaria f polderkoorts. Er zijn 100,000 inwoners bestendig aangedaan door de huidziekte ••pellagra™ genoemd, die tot krankzinnig heid leid. Er zijn in Italië 200,000 inwoners die in geene huizen wonen maar in holen en kloven tusschen de rotsen en in dc bergen. Het blad meent dat Italië beter zou doen zijn geld te besteden aan de gezondmaking van zijn grondgebied dan aan de verovering van Tripolitanië. Het is de tweede maal dat Italië poogt veroveringen te doen in Afrika de eerste maal heeft het op zijne kazak gekregen van Menelik negus van Abysinië. Hot is te voor zien dat het in Tripolitanië niet beter zal varen Italië zou gaarne «Groote Mogendheid pelen 't is te vreezen dat zulks hem duur zal te staan komen. aan den heer Voorzitter van het Weldadi- heidsbureel te Poperinghe opgestuurd wor den. Op den omslag zullen zij het volgende] opschrift dragen. Aanbod voor dc aanbesteding van\ het Brood. is meer aari te bevelen tegen Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze- mwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt lan de VERSTERKENDE PILLEN Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE Groote Markt. 18. POPERINGHE. Ktailsnieiiu's. Wielrijden. DE ZES-DAGENKOERS van New-York wordt met veel belang door de amerikaansche wereld gevolgd. De drie eerste dagen bleven Van Houwaert-Lapize bij de eerste pelotonen, maar Donderdag wijl Van Hou- waert rustte, werd Lapize door 8 renners gedubbeld, samen met Georget. Brocco, maat van Georget, kon nog al rap zijn toer wedernemen, maar Van Houwaert De aanboden die niet voer 21 December Iof Lapize niet, en Donderdag verloren zij nog een toekomen zullen verworpen worden. Het kohier van lasten en voorwaarden ligt ter inzage van eenieder in het Getneen- e-Sekretariaat. Afschriften zijn ervan te bekomen mits den prijs van Fr. 0,30. Liefdadig avondfeest.Op 2" Kerst dag aanstaande, te 4 uren, houden de ronde, zoodat zij twaalfde gerangschikt stonden. 'Tempeest-Lanteerns, de beste, de zekerste I voor landbouwer, voerlieden, enz. te verkrijgen bij Sansen-Decorte, Poperinghe Deze lanteerns kunnen niet doodwaaien of ontploffen wanneer zij vallen. Vliegen. Doodgevallen De fransche officier- leerlingen van het college hun jaarlijks I vlieger Lantheaume is Woensdag te Melun avondfeest, ten voordeele der arme familiën Idoodgevallen. door Sint - Vincentiusgenootschap onder-| steund. Den bijval indachtig dien zij verle denjaar mochten inoogsten met hun drama, ontleend aan den Transvaalschen oorlog,] hebben zij besloten wederom een boeiend treurspel op te voeren. Hunne keus is ge vallen op BELOKEN TIJD». Het stuk speelt in West-Ylaandereti eu stelt ons den Westoutre, van 1 October tot 30 November. Geboorten.Cordenier Joanna.Pinceel Germana. Plaetevoet Agnes. Duquesne Gabriella. Kno- ckaert Cam el. Mylle Maria. Overlijdens. Croes Gabriel, 1 maand. Adam Louis, 56 jaar, echtgenoot van Theresia Derathé. Verlyck Philomena, 70 jaar, echtgenoote van Baron Henri.Corsets Amelie, 70 jaar, weduwe van Pinceel Lou s. Aernoudt Julia, 13 Jaar. Huwelijksbeloften.Deswarte Marcel met Beudin Flora.Knockaert Henri met Chieux Elisa. Huwelijken. Pourcelle Constant met Vandamme Julie. Monkerhey Remi met Savaete Celina.Wil- laert René met Duquesne Irma. Dickebusch, van 1 tot 13 December. Geboorte. Baeke Maria. Overlijdens.Desmarets Alexander, 6 jaar.Tim perman Achille, 14 maanden. Janssens Maria, 7 maanden. IS «ii zegt dat de suikerij VanTieghem Dupont, Rousselaere, de gezondste is. Van Europa naar Amerika in enkele uren.Graham White heeft het volgende verklaard aan een reporter Binnen 20 jaar zal er tusschen Europa en de Vereenigde Staten eenen regelmatiger! dienst voor vliegmachienen bestaan. De gebruikte toestellen zullen 300 meters lang zijn met groote stalen vleugels. De heldhaftigen strijd voor cogen, dien onze\motors zullen 75,000 p. k. ontwikkelen, zoo- boeren, op het einde der jaren 1700, tel dat eene snelheid van 300 kilorn. per uur is voeren hadden tegen de Fransche dwinge-| te voorzien. landij. I J000 Passagiers zullen ineens kunnen Daarbij is aan het feest de wel willende I vervoerd wordendoor deze monster-vlieg medewerking toegezegd van de welbekende I tuigen. Nieuwe moeilijkheden ontstaan tusschen Frankrijk en Duitschland nopens de Afri- kaausche bezittingen. De politieke gezicht einder blijft duister. De koningin van Spanje heeft Dinsdag het leven geschonken aan een dochtertje. Moeder en dochter zijn welvarend. Zaterdag en Zondag woedde een ver schrikkelijk tempeest op de fransche kust. Verscheidene visschersbooten vergingen. Te Douro in Portugaal vielen twee elektrieke trams in den stroom16 personen verdronken en 30 werden erg gekwetst. Te Dorpat in Rusland is op het Peipus- meer eene ijsschol weggevlot, waarop zich een honderdtal visschers bevonden. Het is uiterst moeilijk de ongelukkigen te redden, want voor den winter zijn al de schepen in droogen dok gebracht. In eene mijnontploffing in de Veree nigde Staten werden 200 mijnwerkers bedolven. Coney Island, de beroemdste der zo- mersteden van de Vereenigde Staten, werd door eenen brand in asch gelegd de stoffe lijke schade bedraagt ongeveer 20,000,000 fr. In Noord Rusland en Zwitserland heeft men tot nu toe nog geen winter noch koude gehad. Te Jerusalem zal in de herfst van aan staande jaar eene Joodsche Hoogeschooi geopend worden. Te Unterschlefchach een dorpje in Beieren, zijn zes vrouwen in den gemeente raad gekozen. Zondag had te Parijs eene treinbotsing plaats. Er zijn 5 dooden en 8 gekwetsten. Ten gevolge van den slechten oogst van dit jaar is er een schrikkelijke hongers nood in het Midden en het Oosten van Rusland uitgebroken. Uit Kharkow, Iekate- rinoslaw en Saratow, welke gewoonlijk de graanzolders van Europa zijn, komen de onrustwekkenste tijdingen toe. Duizenden boeren sterven van honger. Het conflict tusschen Rusland en Perzië is zoo goed als vereffend, 't Is best zoo. De Amerikaansche Minister van Marine heeft in zijn jaarverslag aanbevolen, dat de Vereenigde Staten jaarlijks 2 slagschepen zouden bouwen. Zoodoende zal Amerika spoedig de Engelsche vloot overtroffen hebben. Engeland wil ook niet ten achteren blijven. Het budget voor 1912 voorziet het bouwen van 20 tot 24 onderzeesche booten, tegen 5 in 1910 en 10 in 1911. Ten onrechte spreekt men over hel groot getal ongelukken die met de treinen gebeuren. In Frankrijk werd, ten tijde der diligenties, 1 reiziger gedood op 350.000 die vervoerd werden. Nu, met de treinen, wordt slecht 1 gedood op 50 miljoen En in ander landen is 't nog min. --In China is men in onderhandeling getreden voor het herstellen der vrede. De Antwerpsche stoomboot Van Dyck werd door de storm op de klippen geslingerd der engelsche kust en is vergaan met 14 koppen der bemanning. De twee groote graanstapelhuizen var den Pacific Canadian, in Canada staan in brand zij bevatten een miljoen schepels graan. Uit Les Palmas wordt geseind dat de fransche goelet Perle aangevaren is roei eene engelsche stoomboot. De Perle™ werd lek geslagen en is met gansch de bemanning, uitgenomen een matroos, gezonken. Gaat zien naar de nieuwe magazijnen van C. Battheu-Baekeroot, In den Ballon Yperstraat, nrs 56 en 58 en Gij zult U over tuigen dat Gij een overgroote keus zult vinden van Mans- en Kinderkostumen aan buitengewone prijzen geafficheerd. De Oorlog en Italië. In een gevecht bij Derna, zouden 200 Italianen gedood geweest zijn, en slechts enkele Araben. De Turken hebben langs Egypte en Tunisie 10 belegerkanons ontvangen. Het totaal bedrag der juweelen van den Sultan te Parijs verkocht, bedraagt 6 miljoen, die aan de oorlogskosten zullen besteed worden. De Turken bezitten nu ook vliegma chienen en vliegers. De Italianen hebben de stad Tahouna be zet, waar het algemeen kwartier der Turken ingericht was. De Turken zijn naar Aziziah achteruit getrokken. Te Tripolis moeten sedert 't begin der krijgsverrichtingen meer dan 10,OOü Muzel mannen van honger omgekomen zijn. ONS NUMMER van verleden week, met het portret erin der drielingen van Poperinghe,die, God zij gedankt, nog altijd in goede gezondheid verkeeren en der Peters en Meters, heeft veel bijval verwor ven. Dit zal ons aanmoedigen om zoo voort te doen en in 't vervolg van alle belangrijke gebeurtenissen die in de streek zouden vorenvallen eene afbeelding te geven. Hiervoor echter hopen wij dat al onze Lezers met Nieuwjaar ons trouw zullen blijven, en zelfs dat hun getal nog zal aangroeien. Voor dronkenschap en nachtlawijd werden in den loop der week drie processen opgemaakt. Gevonden Vrijdag op de markt, porte- monnaie met 1.75 fr. erin. Hij berust ten politie-bureele. Muil op hol. Woensdag namiddag ging de muil van Ca mille Devos, landbou wer, op hol in de Rekhofstraat. De karre- bak werd van de wielen geslingerd en het dier kwam woest de Yperstraat en markt opgeloopen. Camiile Vallaeys, het gevaar ziende, sprong moedig den muil toe en gelukte erin hot hollend dier stil te houden. Met geld koopt men dc schoonste krieken van de marktdit is een algemeen spreekwoord. Maar kan men ook met geld de gezondheid, de onschatbare weldaad, koopen!... Ja! met 20 centiemen daags Met THEOBROMA te nemen, de wonderbare kracluhersteller, aie't bloed verrijkt en ver kloekt. Mannen wat minder op estami- netgaan; koopt liever THEOBROMA voor uwe vrouwen en kinderen. Te verkrijgen bij NI. MONTEYNE, apotheker op de Groote Markt, Poperinghe, en bij NI. LIBOTTE, apotheker op du Botermarkt, te Yperen. Concert van 'l Muziek. Zondag laatst was er een muzikaal avondfeest in den Katholieken Kring onzer stad en wij mogen zeggen dat wij eenen aangenamen avond hebben doorgebracht. 't Muziek der Sapeurs-Pompiers vergastte ons met verscheidene prachtige en melo dieuze stukken die de algemeene goedkeu ring der aanhoorders verwierven. De muziekstukken uitgevoerd door de hoeren Cam. Lermytte en Ém. Rosseel wer den volmaakt gespeeld en door een algemeen handgeklap begroet, 't Waren stukken door spekt van tnoeielijkheden, maar in die twee muziekanten vonden zij hunnen meester, en daarom wierden onze twee vrienden zoo dajiper toegejuicht. Mejuffer Foyer Alice heeft eene kloeke en welluidende stem en 't is de eerste maal dat wij hare uitvoeringen hebben mogen aanhooren. Iedereen was ingenomen over hare schoona Stem, en zij heeft zoodanig veel bijval genoten dat wij overtuigd zijn haar nog menigmaal in ods midden te zien. De Koorzangmaatschappij heeft haar puik en uitgelezen koor met veei gevoelen weèr gegeven. Er was begeestering en bezieling in hun zang en wij hoorden dat zij goer opgeleid waren om aan de aanhoorders te doen verstaan de verscheidene toestanden die in dit koor te vinden zijn. De kluchtzanger heeft natuurlijk veel bijval genoten en die onvermoeibare heer heeft ons de schoonste kluchtliederen van zijn repertorium laten hooren en onze lach spieren den vollen teugel laten vieren. Wij herhalen dus dat wij eenen prachtigen en aangenarnen avond gehad hebben en wenschen de heeren oversten van 't Muziek- Korps geluk met de keus der zangers en der spelers. Naar den Congo. Onzen stadsge noot M. Remi Quaghebeur, 28 jaar, zoon van René, die over eenige weken uit Congo terugkwam, waar hij 3jaar als beenhouwer voor eene belgischu maatschappij verbleven had, in de stad Boma, heeft Vrijdag onze stad verlaten om naar Antwerpen te reizen. Daar moest hij dezen Zaterdag inschepen, terug voor Congo. M. Quaghebeur heeft op nieuw geteekend om 2 jaar dezelfde bedie ning te gaan uitoefenen. Wij wenschen hem goede reis en goede gezondheid. Eene zitting van den Gemeenteraad werd dezen zaterdag namiddag gehouden. Volgende dag-orde was er te bespreken 1. Eed-prestatie der twee nieuwe leden van den ge meenteraad en verklaring hunner indiensttreding. 2. Begrooting van de Godshuizen, Armbestuur en Stad, voor 1912. 3. Advies over eene boomverkooping te houden ten voordeele van 't Armbestuur. 4. Vernieuwing van 1/5 der leden a) van 't keurings bureel der hop, bj van de Burgerlijke Godshuizen. Voordracht. Heden Zondag zal in de algemeene jaarlijksche vergadering van den Katholieken Kring, eene voordracht gehouden worden door M. den Advokaat Begerem, over den tegenwoordigen jiolitie- ken toestand fu België. Iedereen die lid is van een der katholieke maatschappijen, mag deze belangrijke voordracht komen bijwo nen. Na de aanspraak zalde vergadering voort gezet worden, voor (te leden van den Katho lieken Kring alleen. Onder andere punten, komen op het dag-orde voor Kiezing van 2 nieuwe leden van 't bestuur in vervanging van d'Heeren Georges Lebbe en Arthur Monteyne en eene envergelde tombola van acht schoone prijzen. De grootste keus van meubels en stoe len in alle slag en prijzen, is voorzeker te verkrijgen In den Bazar bij Sansen-Decorte, 15 en 18, Gasthuisstraat, Poperinghe. 't Armbestuur der stad Poperinghe, laat weten aan al wie het behoort, dat op 2*2 December aanstaande, om 3 ure namiddag, in de Zaal van het Vredegerecht., zal overgegaan worden tot de openbare aan besteding van het brood om uitgedeeld te worden uan den armen der stad van 1 Janu ari tot 31 December 1912. I)e aanbesteding zal plaats hebben op schriftelijke en gesloten aanboden zonder op, noch afbod. De aanboden zullen bij aanbevolen brief Heeren Ach. en Hil. Denys en Al. Feys, kluchtzangers te Rousselaere. Ziehier het programma 1. Dame de Coeur, openingstuk voor fanfaren van G. Duval.2. Patente Jongens.3. Een Voet in Huis. 4. a) Tombée du Jour, koor van Jouret; b) Koor zang uit Klokke Roeland van Tinei. 5. Ik werk zoo geerne. 6. 'k Kan daar niet tegen.7. Beloken Tijd, drama, le bedrijf, van S. D. 8. De drie Recru- ten. -—9. a) Marche des Roses, voor fanfaren, van A. Ruelle b) Grootmoeders Lied, gavotte van Lahyre. 10. Beloken Tijd, 2° bedrijf. 11. 'k En bof ik daar niet mee. 12. in de Kazerne. 13. Luxembourg, Wals voor Symphonie van Lehar. 14. Faragha. De damen worden vriendelijk verzocht den hoed af te leggen, in de Vestiaire die te harer beschikking zal gesteld worden. Vertoonnigen in onze Schouburg Op Maandag 16 en Dinsdag 17 Januari 1912, zal door de Maatshappij Roeysche- Men mag er aan twijfelen of dat zal ver wezentlijkt worden. Als dan J ules Verne nog eens terugkwam is Si«( ge3«>«»lïifk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs Dépdt bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen Aieii\vjm!«v«ilua;ti*<je». Jaarlijk worden millioenen zulke kaartjes verzonden wat aan de pöStbureelen verbazend veel werk verschaft. Wie wenscht dat zijne kaartjes zoo sue mogelijk ter bestemming aankomen, steke niet in de bussen, maar geve ze in d 7,6 Barharisten opgevoerd worden het boeiend I pos^m-erTafTaTde" wïnkettenTenwel drama: De Brooidraagster, in 11 tafereelen j jn t,wee pakken, kruiselings met bindtouw naar den wereld beroemden roman van X. ombonden: hel eene bestaande uit de kaart de Moniepin. J jes voorde stad of het postkan ton, het andere Kaarten zijn op voorhand te bekomen Dij I Uit die voor elders, de wed. Th. anelstlande, T perstraat, Pop. I Hoogst wenschelijk is het, de postzegels ISei «««hijat* dat liefhebbers van goeden! in den rechter ooveahoek van het adres te koffie over van vreugde zijn sedert zij chico-1 plakken. Het publiek gelieve ook, zoo mo rei - der Trappisten™ gebruiken van Vin-1 gelijk, rond nieuwjaar de verzending van cart-Silly. I prospectussen, prijslijsten, cmzend brieve: Dépot bij Delhaize gebr. Moncarey-Sansen. enz. enz. te stuken. Zorgt ook op tijds voor het. drukken uwer [kaartjes en wendt U hiervoor ter drukkerij I van De Poperinghenaar waar gij goed en spoedig zult gediend worden. Kiesche lianilFlwijtt. De Lord j Major van Londen, Sir Vezey Strong, legd Abcele. Geheimzinnige vondst. Woensdag rond den avond werd de gendar merie van Poperinghe verwittigd door Henri Beck, landbouwer, wonend langs de weg van Abeele naar Watou, dat hij bij zijnen grooleu waterput, achter eene haag verdo ken, een pak kleedingstukken gevonden I laatst eeri officieel bezoek af te Ween en, Op had. Iu de iiaag was eene opening gemaaktJde grens werd hij verwelkomd door twee als van iemand die er zou doorgekropen zijn. Jafgezanten van den burgemeester van Wee Mogelijk had zich iemand daar verdronken, nen, die weiendedat zijn Londensche collega Donderdag morgen begaven de gendarmen geheel onthouder is, gezorgd had hem als zich seffens ter plaats en omroerden geheel I verversching water aan te bieden in eene den put met lange hoppepersen. Niets werd kruik die een wonder van zilverdrijfkunst gevonden. Bij 't nader onderzoeken van den lis. pak die achter de haag lag, vond men erin J Eene annonce. Gelezen in een 1 paar getten, 1 paar sporen, 1 dolman- j Antwerpscli blad Men vraagt in een talrijk mantel en 1 Chehiasmuts van het 4e regi-lgezin eene bekwame werkmeid, levers ment jagers van Afrika, verders nog 3 flu- geschikt om jonge kinderen te verplegen, weelen broeks, nog niet veel gebruikt, 6 of te strijken en te plooien. Adres Langesiraat. 7 handdoeken, 1 hemd, 1 hoed; in een 8 Bn <l« Canfine, bij FranQois Vankemmel, Casselsfraat. Eu «Ecu Voerman, bij Livin Danneel bijg. Vitse, Elverd-kals 3 lil (len grooteu Turk. bij Cauiillo Boudry, Berten-plaats. 1 A hi Iriiliriqsie, bij Charles Vandeveorde, Groote Markt Vrienden, kalanten, komt dit aanhooren Laat u door geen charlatans bekooren, Hebt gij grooten hoest, of pijn of smart, Komt naar Kareis kermis, op de groote markt. Hij zal met ijzerpapier, uw borst wat wrijven En dan op gemak, kunt gij met uw schijven Veel pintjes bier, het keelgat indrijven. HEIWEHGKE H MISSEN 5 Au Café «les Strusseurs, bij de We Emile Parret, bij de Statie 0 Bib «Se Sclirijiiucrkerij, bij Cyrille Merlevede, Watoustraat. Sis «9e !io«>ge Stad, bij Gustave Debyser, Doornstraat 8 In «Sen l,ysler, bij René Thoris, Crombeke-kalsiede. 9 fin «Se M(ieiniurlt(, bij Arthur B anckaert, Boescheepstraat. SO In «Se GalgcNlraak bij Achille Pyck, Galgestraat. 1 1 Sis «le Edloef, bij Cyrille Bonduwelle, Ouderdom-kals. 1*2 In O. II. 3t«»«»ni<je, bij Dumez-Pety, bij O. H. Boomtje. SO in «teil gouden Arend, bij Henri Gouwy, Groote Markt. Kaartspel Oude Man of Dubbel Vijf, 25 fr. Prijzen, i-S In 't Abeclliof. bij Jerome Jacob, Abeele-kals Combat met den Vogelpik, om 6 1)2 u. 15 Sn 3*t*e<«>ria, bij Jules Brabandts, Meessenstraat. Schoon Konijn te verhollen, 3O In den I.andhoun, bij Jules Deraeve, Werfstraat. Studie van den te Ghyrerinchone. om 1 ure namiddagter herberg der Wed. BRIONTramstatie te Rousbrugge. Gemeente Rousbrugge-Haringhe. 4 Hectaren 39 aren 92 cent. Zaailand en Bouwgronden, zeer wel gelegen nabij de dorpplaats en langst den steenweg naar Haringhe. Gebruikt door Edouard Goetgeluck en Al f ons Vandepüte. Uitslag van den Instel van 14 December 1911: Koopen i tot 8 ingesteld fr. 3,65o,oo g tot 14 3,3oo,oo g tot 17 I4,i5o,oo Mei tusschenkomst van de No arissen Vandersehoot te Antwerpen en Brian te Leuven. Zie de plakbrieven met plans. bij 89, Yperstraat, POPERINGHE, 1 E$r«>$c ^lelievellen goed en pet open gevladen. Ik heb de eer kenbaar te maken dat op 4n OOGST, mijn schip toegekomen is met iene lading allerbeste HUISKOLEN, ook zeer goed voor dorsehmachicnenwelke ik ver koop in de kaai van Rousbrugge op wagen geladen, aan 23 fr. de duizend kilos, en eene ading allerbeste FRESNES-KOLEN (Monbourg) voor 'hoppe te drogen, te verkoopen aan 33 fr. op wagen geladen in Rousbrugge-kaai. .1 Au Pont de l'Yser te ROUSBRUGGE Bij mij kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers A paveerders Goede werkvrouw, altijd gediend hebbend, maar nu t'huis om voor haar vader te zorgen, vraagt plaatsen te Poperinghe om in daghuren uit te werken. Inl. ten bureele 29 jaren goeden uitstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. M0NCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. Uitbetaling van interestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven |van actiën en obligatiën. woord, eene geheele kleeding voor burger en een voor soldaat. In de soldatenkleederen stak een reizigerskaartje afgegeven te Dijon voor Grau. Wat achter deze zaak schuilt, heeft men tot nu toe niet kunnen ontdekken. Watou. De Brikhelionstraat. Nopens het artikeltje verleden week door ons opgenomen ontvangen schrijven 'beste heer watounaar, Ik deel mijne oprechte tevredenheid mede over de schoone verlichting met gaz te Watou en druk de hoop uit St Jan-ter-Biezen die deel maakt van Watou spoedig behoorlijk verlicht te zien. Van de brikkelionstraat zeg ik niets, terwijl gij zelf bekent dat het een echte modderpoel en een toonbeeld Shul Anluerpen. Leening van 100 miljoen fr (igo3) Trekking van 9 Dec. 1911 S 20395 n. 3 uitkeerbaar met fr. 100,000 S. 14733 n. 10 id 2,500 31701 n. 13 id 1,000 6452 n. 17; S. 16364 n. 15 id 500 ,1 Voor herstellingen aan basculen en ba- wij volgend iancen. wendt U tot Wed. J. BEHEYT- ADRIAEN, Poperinghe Zie annonce Men.g-elixig'eru Vele meisjes storten een traantje omdat, ze geonen vent krijgen vele vrouwen storten van alle zorgeloosheid is. Dat is door U gezeid juist er* bij beken, omdat ze er eenen hebben, gelijk het eigentlijk is. Wat aangaat de eigenaars langs bedoelde straat, dit zijn zeker beste heeren van eenieder geacht en be mind en bezield met den besten wil tot welzijn van alleman. Maar straten verbeteren is hunne zaak niet. Jammer dat die inlassching in de gazet niet bekleed was met het handteeken van dien Watounaar. Laat ons het beste hopen, het slechte komt van 's zelfs. Hetdririeren.Een solo-slim werd]narö',zegde hij "Goed, manneke, doe veel Een Mandje pee ren. Een boerenjongen wierd van een kasteel naar de stad gezonden met een mandje peeren Als de heer het aan- rnnn kilos inlandsche AJUIN aan ÖUUU voordeeligen prijs, bij Camiile Delava, Pottestraat, Poperinghe. Door uitscheiding, te koopen met gemak van betaling Schoot! en groot Huis, met hof, magazijnen, uitgangpoort enz., dienen de voor Kruideniershandel in't groot, alsook van alle andere nijverheid, zeer wel gelegeD in eene stad van Westvlaanderen. Inlichtin gen in ons bureel. Te verkoopen, al het ijzerwerk niet lang gediend hebbende en voortkomende van de afbraak van een bakoven, verwarmd met kolen Voor alle inlichtingen zich te wen den bij H. Beek, Poperinghe. uden kamion, breed beslag, in goeden staat met nieuwe achter ressorts en wielen, bij Remi Moncarey-Sansen, Poperinghe. Schrijven aan E. V. bureel van dit blad. ENGEL KNOCKAERT, te Rousbrugge, langs de kalsiede naar Haringhe. biedt aan i Groote hoeveelheid schoone gesneden Doorns voor weidenOlmen, Boschplanten, alle soorten van Peerelaars en Appelaars, hoog- stammige en voor tegen muren. Abrikoos- en Perzikboomen, Sieraadplan ten, Rozelaars, enz. Aanleg en Verzorging van hoven. Alles aan genadige prijzen. maandag in 't kandeel van Gamiel Tersseri gespeeld door Henri Boucneau. Zijn mede- speelers waren Derycke Charles,Vandewalle Theodore en WyJoodt Henri Iu de 6 laat ste deels speelde Wydoodt 5 miseriën en 1 abondance. 1 per. Blijde intrede. Maandag deed de luitenant Ripet die zich zoowel on derscheiden heeft heeft in de peerdokoersen complimenten, en dat ik mijnheer laat beden ken. De jongen bleef staan, en als de lieer hem vroeg of hij nog wat te zeggen had, ant woordde hij zeer beleefd als mijnheer baron mij zal vragen, hoeveel drinkgeld ik ontvan gen heb, wat moet ik dan zeggen. BIDDAGEN DER WEEK. .leden Zondag in O L. Vrouw kerk te te New-York, zijn zegevierende intrede in Poperinghe; Dinsdag te PolfincÜtove;Vrijdag Yper. Hij behaalde in den military den eer sten prijs met Coco en drie derde prijzen met Speranza Deze schitterende uitslagen komen de lijst aanvullen van de vroegere overwinningen van luitenant Ripet. Deyper- sche bevolking heeft hem feestelijk ontvan gen. teCrombeke; Zaterdag te Vlarhertinghe. Priesterlijke benoemliigen. BISDOM BRUGGE. Zijn pastoor benoemdin St-Bartholomeus te Moeskroen, de E. H. Hollebecq, pastoor te Becelaere; te Ichteghem, de E. H. Wiliaert, pastoor te Staceghem; te Becelaere. de E. H. Rooms, pastoor te Rolieghem-Capellete Rolleghem-Capelle, de E. H. Maernoudt, pastoor te Hertsberghete Sta- lt«»n«l België. Het is besloten dat de koning en de Iceghem, de E. H. Fové, onderpastoor te ïseghem; te koningin van Engeland een bezoek zullen j Hertsberghe, de E. H. Kinoo, onderpastoor te Hoog- hrpneren aan Brussel lede; dê E' H' Vanden Berghe, pastoor te Ichteghem, orengen aan urussei. is past00r-deken benoemd te Thielt. Op den sterfdag vail koning Loopold II, De Z. E. H. kanunnik De Schrevel, sekretaris van den 10n dezer, is koning Albert in den,.. -. .J 1,1 1 I Mahieu, licenciaat in godgeleerdheid, bestuurder van KOninkl.jken kelder bloemen Op zijn graf j|lej groot seminarie van Brugge, is sekretaris van het gaan leggen. [bisdom benoemd. De Z. E. H. kanunnik Duclos is Op liet blldjet van het ministerie van Kanunnik-cantor van het kapittel der kathedraal be- 1 I noemd. De E. H. Mahieu, sekretaris van het bisdom, landbouw is eene toelage van ~t>0 000 fr. jS kanUnnik titularis benoemd. ingeschreven om de landbouwers ter hulp zijn eere-kanunnikken benoemd: de Z. E. H. De- te komeu die vee verloren hebben door de hulster, rustend pastoor van Moeskroen de Z. E. H. muilnlaae Asseloos, ondersekretaris van het bisdom en de Z. E. 1 H. Lescouhier, diocesane-opziener van het lager on- In eene cinematograaf-vertooning te [derwijs van het bisdom. Luik ontplofte eene bom. Een persoon werd gedood en 40 gekwetst. De dader schijnt deze te zijn die gedood werd. Jules Van Hoenacker, landwerkman, afkomstig van Hersuwe wonende te Moen, die den 17 Juni laatst, Maria De Clercq, echtgenoote Seynaeve, die weigerde met hem te leven doodde, en te Steenpul aangehouden werd, is Maandag door het assisenhof van Henegouwen ter dood veroordeeld. De prinsen Leopold eu Karei leeren te genwoordig te peerd rijden. Katholieken abonneert U op ONS VOLK™ de schoonste Vlaamsche illus tratie. Men abonneert zich op het bureel van dit blad, waar proefnummers ter inzage liggen. SPORT. Footlmll. Heden Zondag te Poperinghe, op den Kouter, om 2 ure, algemeen entrainement. Uitslagen van Zondag laatst. lc AfdeelingC. S. Érugeois 3-Leopold Club 2. Beerschot A. C. 1-F. C. Brugeois 1. R. C. Mechelen 1-Daring C B. 2. Union St-Gilloise 4-Antwerp F. C. 3. Excelsior S. C. 1-R. C. Gent 1. Standard C. L. 1-Racing C. B. 4. 2eAfdeeling:S.V. Rouselare3-F.C. Brugeois0. V. G. Oostende 3 F. C. Rousselare 1. 3e Afdeeling F. C. Ronse 2 C. S. Brugeois 2. De Suikerij Van Tieghem - Dupont, Rousselaere, blijft BITTER maar is zuiver. Brussel, 13 December. Markt vast, ingevolge de vraag voor Duitschland en den beperkten voorraad in ons land. Aalst en Poperinghe, beschikbare waar, 237-240 fr. Nieuw gewas 1912, op levering October- November, 115-120 fr. Antwerpen, 14 December. Markt vast. Aalst, be schikbare waar, 2321 /2 fr.Januari-Februari 235-240 fr. Poperinghe, beschikbare waar, 232 1/2 fr., Januar- Februari 235-240 fr. Poperinghe, 15 December. Handel prijshoudend. Veel vraag voor de nog overblijvende groenachtige hop aan 240-250 fr. In den handel s er weinig bewe ging ter oorzake van den kleinen beschikbaren stock. POPERINGHE, van 10 tot 17 Decomber. Geboorten.280. Gaston Beddeleem, z. v. Cyrille en Helena Coubronne.281. Marguerite Bruneel, d. v. Theophile en Emma Vandevoorde.282. Marie- José Hespeel, d. v. Lucien en Elodie De Crock.283. Adrien Deboutte, z. v. Henri en Emma Desmedt. Overlijdens. 302. Top Pharaïlde, 39 jaar, huis houdster, echtgenoote van Theophile Recour, wijk A. 303. Beddeleem Theophile, 71 jaar, gepensionneer- den beambte van het sekretariaat, echtgenoot van Eugenie Beddeleem, O. L. V. Kruisstraat.304. Mal- brancke Valère, 8 maanden, wijk C. 305. Pittillioen Maurice, 10 dagen, wijk A. Hachette Lebègue's almanak voor 1912, te verkrijgen ten bureele dezer, alsook alle bureelgerief, agenda's, calendriers, alma nakken, enz., enz. iMeai vraagt Goede meid, kennende den keuken, wordt seffens gevraagd voor stad. Inlichtingen ten bureele dezer. Goede Winkeldochter, wel geleerd zijnde wordt seffens gevraagd voor winkel in stad. Inlichtingen ten onzen bureele. Schoon geriefelijk Woonhuis met siagie en hof, te Watou-'jilaats, bij den brievenpost. Zich te bevragen bij Mr Doktor Petit, te Watou, Zilveren Paternoster, met naam op het kruisje en in een lederen zakje, zaterdag h ond verloren nabij Sint Bertens kerk. Tegen belooning ten onzen bureele terug te brengen. Beurs van Brussel, 14 December. Belg. 3 p. c. i s. 8750 3p.c.us. 88 1p. c. Annuit. 4 J/s 3 p. c. 885o 88o5 Gem.kred.4V2 108— 3p.c. 8625 3 p. c.'6e 3p.c.'68 io3 25 io3 Buurtsp. 3p.c„ 855o Anderl. 1907 97 Antwerp1887 94 94 25 Antwerp. 1903 83 25 83 5o Brussel 1902 969650 Brussel 1905 «S382 Brussel-Zeeh. 7425 Else 11e 1908 Mechelen i8858595 1891 BESTE KWALITEIT SMID, in 't Hooghe, POPERINGHE. rijn grondig om cenige dagen genezen doorhit gebruik van deZALFVAN St-l O OEWIJ KS HOSPITAAL (Pommade de l'Höpifal Saint-Louis) Dit kostbaar geneesmiddel doet onfeilbaar verdwijnen roode vlekken, ontstekingen, zweringen, en alle ziekten hetzij onlangs ot oulings ontstaan waaraan oogen en oogschelen onderhevig zijn. Om zonder eenig gevaar te gelukken, eisch de Zalf van St-Lodewijks Hos pltaal, de pot fr. 2.50, in de bijzondere apotheken des lands. Indien uw apotheker niet kan voldoen, zend fr. 2.50, in postzegels, aan den algemeenen depositaris voor BelgiiS, 17, Paulelaan, St-Pleters-Wotuwo en vrachtvrij zal het U geworden. GEDEPONEERD IN DE VOLGENDE APOTHEKEN M. Monteyne te Poperinghe en M. Libotte V Yper 1897 Gent 1896 Luik 1853 Luik 1897 Luik ïgon Oostende '08 7475 73a5 735o 7850 70 5o Schaarb.1894 8375 Schaarb.i8y7 Vervierst873 Doornik 1874 5175 525o Congoleening 83— 8276 Poperinghe, markt van den 15 Dec. Tarwe. 100 kil. 21,00-Rogge 16,00 - Haver 1 8 25 - Aardappelen, 100 k. 8,00- Boter de k il. 3,70 a 0.00, Eieren de 25, 4,70 a 0,00 Yper, 9 Dec. Tarwe 19,00 a 20.00 rogge 17,00 a 18 00 haver 20.00 a 21.00 aardappelen 8,25 a 8.50; boter 3,60 a 3,85 e ieren 4 68 a 4 94. Dixmude, 11 Dec. Tarwe 21,00 aardappelen 8.00 boter 4,00 a 4,25 eieren. 3.80 a 3,95. Kortrijk, 11 Dec. Witte tarwe 19,00 a 20,00 node tarwe 18,50 a 20 00 rogge 18,50 a 19.00; haver 21,00 a 21,50; p-eerileboonen 23,00 a 24,00 suikerijboonen 24,50 a 25.00 witte aardappelen 7.00 a 0.00 boter 3,60 a 3,90 eieren 3,75 a 4,25 koolzaadolie 68,50 lijnzaadolie 73,50; koolzaad 32,00; lijnzaad 40,25; koolzas dkoeken 13 a 14 lijnzaadkoeken 25 a 26,00 sodanitraat 24,75 ammoniak- sulfaat 34.50 a 00,00 Veemarkt4 8ossen, 0,86 a 1,03; 144 veerzen 0,90 a 1,05; 060 koeien 0,85 a 1,02 36 stieren, 0,83 a 1,01. Rousselaere, 12 Dec. Tarwe 19,00 a 21),00; id. roode 18,00 a 18,50; rogge 17,00 a 17 50; haver 20,00 a 21,00; boonen 21,00 a 22,00; aardappelen 8,00 a 9,00; botei 3, 70 a 3,90 eieren 3,90 a 4,16koolzaad- ol ie (58,00 lijnolie 78.50; oude suikerijboo- iii m 25 00 a 25,50id. gele 18,75 19,00. Anderlecht, 12 Dec. Verkensinarkt. T e koop 3677 prijs per kilo 0,92 a 1,08. Brussel, 12 Dee. Verkensmarkt. Te k.pop: 279; pcrijs per kilo op voet, 0,95 a 1,00 te pachten of oyer te nemen, vanaf 10 tot 60 hecctaren. Ik ïSet-IeSil heb de eer mijne kliënton te laten weten dat ik mij gelast met het iiix«v4(cn van l:tm!enen met alle lierMteiiingen Casselsfraat, POPERINGHE. Ik heb de eer het publiek kenbaar te ma ken dat ik voorzien ben van al de beste uit gelezen soorten van zaaihaver, geerst, klaverzaad en beetraapzaad komende van al de beste streken van Duitschland, linge- land, Zweden en Noorwegen. Landbouwer, te PROVEN. Alle slag van Landbouwmachienen, zoo als Afroomers, Maai-, Pik-, Bind-, Rakel-, /.aai-, Wasch- en Brackmachie; en, Reet- molens, Strooisnijders, Ju mme] len, Aal- pompen, Waterpompen, Ressort-Eegden, Aardappel-Uitrooiers, IJzeren Rollen, alle slag van verlot Keukengerief, IJzerv* aren, enz... zijn te verkrijgen aan zeer voordee- lige prijzen bij Smid en Velohandclaar. bij de Melkerij, i:i.Vi;KI»ii.\<^li:. Bronchiet Verouderde Vallingen, Heeschheid, alle Borst-en Longaando enin gen worden onfeilbaar genezen door den A\TlimO\4 IlITAI. III I'M fr. 1.50 de flesch, te bekomen bij Mr A. MONTEYNE, Apotheker, Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 2