GELIEFD Henri BRUTStERT-DIICLOS Oiitrooiuers woiseiey. LRÖFFIIEI-VERBEKE, BREUKEN VOOR BRADEN, BAKKEN IN KOKEN MEUBELS J LIÉGEOIS-MONTEYNE DP J BRANDVERZEKERING van POPERINGHE ALPHÖNSE ROÜSJERÉ-YPERMAN, GROOTE KEUSFOURRUREN F. Blanckaert -ïerleen ÜÏPOTHEEKIÉTSÜ ORtrOiüfS PIELDÏTE EUSv. W11NTERSCHOEN.EN Vrolijk! Vraagt het Flessahenbier met»k: FORTS BRUfTE MES JEflM-SfiMT, Stokpaardjes Lelienmelkzeep MATRASSE VICTOR GILtLtE, SANSEN-DEOORTË 1- ei) 4, Boterstraal, YPEB. BA|MR van POPERINGHE. A. IVlontéyne, Apotheker, Groote markt, Sanseiï-Decorte, In den Bazar, in de Bruggestraat, te Poperinghe, In de Roods Laars. Yperstraat, 112, POPERINGHE. Ware Kunst Photographie. Ch. Beauprez-Van Thournout, Yperstraat, 16, POPERINGHE Verhuizingen voor alle Landen H. HLRKHLBOÜT-ROORYCK, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voor het VERVOER per IJZERENWE6. Gene zing zonder operatie. iGeen tandpijn rneerj Constantia PLANTAARDIGE BOTER Algemeene depositaris voor Poperinghe en omstreken R. GEORGE-V AN LANTSCHOOT, suikerbakker, Yperstraat,POPERINGHE. WolletI Stoelen, Tafels, Bedden, Kleerkassen en andere, enz, IN DEN BAZAR POPERINGHE. BIJ DELtBftERE - üRHflVE, UI HER TER ALLER TUBE HIJGER ALLE SLSG VU ARTIKELEN VOOR HEEREN, DAMEN KINDEREN /U\ih; s 5; HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 184-2. FOURRUREN in t' groot en in 't klein. GROOTE KEUS VAN: Skunks, Benards, Marters,Caracul,Castor, Loutre,Mongolië, Vison, Murmel, Astrakan, Ronde Katten en andere modellen in Vischow en Fluwijnen. halskatten voor mannen en kinderen. Men belast zich met het maken, veranderen van fatsoen en herstellen naar begeerte AAM ZEISR OEircAlMGES Zijde, Harde en Slappe Hoeden, Klakken en Kinderartikelen. HET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUiS IN STAD van MERRIS, CGEVOET, 8AERT C Schaalstraat, n1' 6, P 0 P E R IN G II E TELEPHOON Loopende Rekeningen. Leeningen op Publieke Fondsen. Leeningen op vaste goederen Benrsbewerkingen. Bewaring van Titels en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. °)0 Laat uwe Gehouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat bij iijds voor den opzeg zal zorgen. JLaat wel op s Deze opzeg moet altijd tm minste drie maanden voer den vervaldag gedaan worden. Huis van vertrouwen Onmogelijke concurrentie. Gasthuisstraat,, 25, PCIPERLNGHE. Telefoon 55 2 EN SPAARKAS. L PATTOU-GLARYS Yperstraat POPÉitlJiGjlE. 45,000 MERCERIE Groote keus van alle slag van zwarte ®n gekleurde ROKS, Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR BERAT-FREMAÜLT een Overgroote Keus vinden le vrreses. filfilH f Vijf «groote Prijzen» £Tf I ANTWERPEN'S 80UW-&HYPOTHEEKBANK Zetel: Antwerpen, Twaalf 13, Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 0)o Flïi - CIÜEWilfiT, GROOTE PRIJZEN. 2 GOUDEN M'JSDALIEN. Tentoonstelling Charleroi 151!2 Eere-Biplomas. Horiogiemakerie, Qoudsmederse, Juweelhandel. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenig e ver kooper cler echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook vanDiamanien Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd door iedereen is de alleen ECHTE van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig- uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk 75 ets. in Poperinghe, bij Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede koopen, aan men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet scnaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren 1 .STAp? "OLYMMC"&'TITAN IC" (45.000 TONS EACH* VOOR NEW-YORK, BOSTON EN CANADA, overtocht met de prachtige snel - postbooten OLYMPICTITANIC gpAotate <loi- wereld (45,000 tonnen) Buitengewone schoone inrichtingen van 3e klas. Itechtstreeksche biljetten van Antwerpen voor a! de bestemmingen 'van Noord- en Zuid-Amerika bij Fédoi» IIRUNS en Cia gemachtigde Algemcene Agenten, 8^, linndclsluna, iliitvvorpein 1000 Frank belooning, voor die kan bewijzen dat mijne stoffen in geene goede hoedanigheid zijn. Vooraleer uwe gemaakte kostuumen te koopen, koomt zien naar het huis £*as<<»n ITj ilemaii-ltoeliCi, Bruggestraat nr 11 Poperinghe. Ik lieb de eer te laten weten dat er van nu af, bij mij te bekomen zijn alle slaeh van gemaakte en ongemaakte Kleederen, aan prijzen buiten alle concurentiën. Ik maak geen etalagic, maar koomt zien en gij zult verwonderd zijn te zien met welke schoonheid mijne kostuumen afge maakt zijn en gesneden naar de laatste mode. Zelfs de personen die begeeren hunne stoffen mede te brengen, zullen ook mot do meeste zorg en spoedig gediend wordon. OVERZICHT VAN EENIGE PRIJZEN. Schoone welgemaakte kostuum van af 9 fr. Ta tot 28 fr. Bijzonder schoone kostuum in laken of' in peigné voor huwelijk of begraving van 18 tot 3o fr. Schoone le Communie Kostuum te begin nen van lo fr. Ook ben ik voorzien van een overgroot assor timent van Fransche. en Engelsche Pane alsook gedrukt Engelsch Leêr, gemaakt en niet gemaakt. Engelsch lederen broek en gilet te Beginnen van 5 fr. wol afgemaakt. Kinaerkos tuum te beginnen van 2 fr. 75. Pardessus, Cap- puchons, enz. Begoede personen kunnen bij mij koopen met een credit van 1 tot 3 maanden. Ik verkoop per meter en per stuk. Door de goede hoedanigheid mijner sloffe verhoop ik met uw bezoek vereerd te worden én verzeker u ter trouw le dienen. OUD HUI8 CaBM'lstraat, omtrent rechtover <le «Vatoustraat, JDe lioode taai-s sedert jaren bekend om hare goede Schoenen iraakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze van heden af. voorzien is vai eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt, gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zeil maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voorlverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. Deze nieuwe melkontroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Het is het jongste modeluiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene teedere deeien en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijDste staal en hel raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd F RA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van don kooper. verpakking vrij toe. Slelaiiiig na 30 «lagen proef, indien de kooper over denafroomer tevreden is; voldoet de af roomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. DEPOTHOUDER Hlagazijn van Jachtstoven en gegoten Stoven. Landbouw machienen, Engelsche Bedden, Meubel- en Bouwartikels. Fourneelen in ijzeren koper. Amerikaanselio Waschkeerns, Dakpapier. Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren platen, Lavabos, Porte-Manteaux, Porte-Parapluies. enz., enz. Na ten. volle mijnen stiel geleerd te heb ben bij een artiste Photographe, laat ik weten dat ik mij belast met alle werk hoe moeilijk het zoude wezen. Mijn werkwinkel is thans zoo ingericht dat ik op alle uur van den dag zoude kunnen werken met zeker heid van wel te lukken. Prachtige nieuwe Decors, Onovertref baar werk. Genadige Prijzen. Een talrijk bezoek verhopende te ontvan gen, bijzonder van mijne stadsgenooten, bied ik mijne eerbiedige groeten aan. ttijtsiigverhmurcler, flotel de la Hégenee, HOÜSBHUGGE, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich beiast met hel vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al rijtuigen gcknpëton- neerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. De alom vermaarde Familie VERDONCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder élastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie ot door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, Deenen en voeten.Bijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin- ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking! van den buik. Mr Frangois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem- i bij Kortrijk. is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. En Mr Honore VERDONCK, bij de nieuwe post] te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het j Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats. Brugge. I Alle andere dagen ten hunnen huize in de j voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK j hun ten huize van eenieder. geneest oogenblikkelijk en ^voor altijd.Prijs f f. 501 Apot. Canivet, Doornijk. |gl lApot. Monteyne, Poperinghe.®® Leven en Kapitaalvorming, Bijzondere onderneming aan staatstoezicht onder worpen in Frankrijk. ZETELSs ANTWERPEN, Maria-Theresia Leien nr i 3, (eigendom der maatschappij Voor Frankrijk Place Sebastopol, 27, RIJSSEL. Levensverzekering en spaartitels met driemaande- lijksche trekking aan week- en maandpremiën. Op 3i December 1910. Ingeschreven Kapitaal fr. 19.536.112 Uitbetaald aan verzekerden 2.077.360 Reserven 1.004.646 Meer dan 25o.ooo verzekerden. Alle personen die zich willen laten verzekeren op het leven, Eere-Communie, bepaalden leeftijd, als ook degenen die begeeren spaartitels te nemen aan de zoo bloeinde maatschappij Constantia begeven zich tot hare agenten in stad. Goede agenten worden gevraagd in alle steden en dorpen waar de maatschappij nog niet vertegen woordigd is, aan zeer voordeelige voorwaarden. Voor alle inlichtingen wende men zich tot den opziener Theophile DELBEKE, Duinkerkstraat, 36, Poperinghe. "StT van BIJ F O l SS IS 5: IS x FourrurenFoulardsFichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc StrekkenPlastronsSpecialiteit van Strekken voor platliggende cols-—Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boléros normal. tianseh buitengewone keus van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte ChalenDoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBa vettenHemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden - Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. F O L" II IS U II E X S3' A Oj te m 32 HET BEREIDEN EN VERWERKEN DER VELLEN WORDT IN HET HUIS ZELF GEDAAN. (comptes courauts). as=3- lx. Geachte Inwoners, -1 ■•ï.j.StV GROOT.-Huis van Vertrouwen-Klein, iiv keizer. 41, Gasthuisstraat, 41, I» O I* E H E LAKENSTOFFEN NIEUWIGHEDEN Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen.Kleederen op maat voor Da mes, zooals: Costumes "Tailleurs"Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, zooalsPardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reisman tels, capuchons, Werkkleederen in pane en engelsen leder .(sterker dan leder.)— Kinder- kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd i/0s., zelfs voor de sloffen welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkoop (de drifl bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) gediend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunstborduurwerk. BÊLGISCHÊ Ganjloos Vennootschap.Kapitaal 5.000.000 frank, Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KÏÏNSTLEI. Beheerraad! MM. Fredegand Cogels, voorzitter, EdouardThys, onder voorzitter, Alph. Ullens, Léon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM. Jeandella Fail le de Leverdeghem, voorz., de Graaf Adriende Borch- grave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Aug. Delbeke, Edouard Joly, de graaf Oscar Le Grelle SPAARBOEKJES aan J6,tï5 °)0 Geldneerleggingen voor bepaalden tijd aan 3,60°)o Uitgifte van grondobligalien aan 3,60 °)0 Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile BOQNE, gemeen te-secr. te Watou, of M. A. CLAEYSOGNE, - Rousbrugge. M. Georges DEHEM, handelaar te Nleessen. M. Leon DEBQNNET, Leiestraat, 20, Wervicq. M. Ern. LIEFÖOGHE, huissier te Passchendaele M. Arthur VANHOUTTE, secretaris vau Woes- ten, te Oostvleteren, M. Emile P31EM, melkerij-bestierder te Zon- nebeke. De Rycke, melkeiij bestuurder, Elverdinghe. Adolphe Denys, gemei-nte secret., Crombeke. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Allemerken zijn te bekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Fiangaise Diamant, Star-Plume en Star- Course, La Lune, enz., enz. Rijwielen, imitatie B. S. A. aan 110 fr. De merken Dürkopp, Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal, en gelijk welk merk kan ik leveren. Alle herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Naphto, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden KaaimacEffenen VeritasVictoria, Naumann, met rechte en ronde spoel van 80 fr. te beginnen; Naaldenen toebehoorten altijd in huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo pen van een nieuwe. Wasehmaehiencn van het beste stel sel die het waschgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spöedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. xmgmsmsjt&tbRwem HOE I«LO&riT IIËT dat tegenwoordig in België alleen mmmm f SI. laaiste modellen. Astrakan. Skunks. Renards. Castor. Marters. Caracul. Loutre. Mongolië. Vison. Murmel. Sialft kaden voor mannen en kinderen. u t Gi'ool in Klein. Artikels voor Kleermakers en Kleermaaksters. Geheel laatste nieuwigheden. GOEDKOOP EN TER TROUWE GESCHOEID ZIJN DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE. Dicbf bij de Gendarmerie. OUD HÏÏiS VAN VERTROUWEN Daar zult gij vmlgens verandering van SEliüEN ten ailen tijde van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschoenen. - A .mrikaansche schoenen. - 1« Communie Bottinen en Witte -Staffers. - Knop-en Ringelbottinen - Moliëren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag van en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope KintlerscboeiM'ii. Alle modellen en kieuren van Bottinen, Mo liëren en Slaffers voor het ZOMERSEIZOEN. Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kindere». Groote en kleine GEITEN. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. CIRAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in t zwari geverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt, w Ah! die goede Siandaert's pil! Dat is no <le GcxondheH I ^en neem* het Et«n I fkM'WÈ vereischt geen Rijlem I Met deze pit geene VeimtojRiJ-t Geene Gel ot' m-ror! m&jg .Geene Steeiite epljsvt meer! Geene Seh««in hoofdpij!; meer f öeene Zwaarte, geene D-;A>-:aïIrg«:aI Geene Heitixleicoii goeuc Jeukcti<jeni es P Q fill jtl L'EUROPEEN NE (Naamlooze Maatschappii). ffiaatschappij van Verzekeringen op het Leven' en van Lijfrenten. BELLIABDSTRAAT47, nDITCCKï MARIA VAN BÏÏRGONDIËSTRAAT, 45, «Kl33CL. LTuropéenne is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van Volk»%'cr- iMi&orésigcn,-Zijnde degene welke de 1000 fattik niet te boven gaan en waarvan de wsoaejón wekelijks worden rondgehaaid. ©e „selle vooruitgang en de groote uitbreiding w'cfJte.tje ^aken van L'Européeime nemen, bewijzen ten", volled/k de Maatschappij het vertrouwen van het pui 5Hck geniet, eu dit niet zonder reden, want l'Euro- péeiane is eene,iVlaatscbaPpii die de vervallen kapitalen up pen juiste/a £ay en het verzekerd kapitaal aan- StomVs na het ove.rlyden, betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschrilten, met sci irifielijke toelfttW .dezelve bekend te maken. a. Verzekeringen van 'ot 10>00° 'r- en meer door jaarliiksdse premien. n. Verzekeringen van iooo,tot F,G00 ®r' d°or maan- delijksche premien. c. Verzekeringen voor iedereen vat» iC.0 tot 'ooo fr door wekelijksche premien. Uit het verslag van 1909 bleek dat het yermejgm de"* Maatschappij in dat jaar aangroeide voor een, «om van i,i6o,2o5 Ir. 14. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heen Européennehaar twee honderden viji-en-twintig- ste onroerend goed aangekocht. Het vermogen bedraagt nu 7,271,963 fr. 55. werkzaam zijn Omdat hunne uitsteken de hoedanigheden ben boven alle andere hebben doen verkiezen: zij duren levenslang, vragen wei nig reparatie, ontroomen volmaakt, draaien zeer licht en zijn uiterst ge- ■3 makkelijk te reinigen. do ijoogste belooningen werden aan de ontroo- mers MELOTTE toegekend op de wereldtentoonstellingen van Brussel 1910, Milaan 1906, Luik 1905 (fransch; afdceliog) Pary.s 1900 fransche afdeeling) cn Brussel 1897 Tentoonstelling Poperinghe Eenig Eere- Diploma iloogste belooning); Tentoonstel ling Dixmude Gulder, Eermetaal (de hoog ste belooning). 25,000 Ontroem rs MELOTTE werden verkocht in 1910 waarvan 270 in West- vlaanderen. In de arrondissementen Veurne, Dixmude en Yper werken tegenwoordig meer dan 2,600 ontroomers MELOTTE. l'ot heden is geen enkel vervangen geweest door andere stelsels. 1 a deze laatste jaren zijn 3,000 ontroomers van verschillende merken door ontroomers MELOTTE vervangen geworden. Het huis MELOTTE is gekend voor zijné spoedige bediening en voor zijne groote Jbereidwiirigheid ova al de Opgelet. Alwie voornemens is ef1fï,antea te beaat woorden. Agentschap aan te nemen, of zich zoude y wulen verzekerenkan vJr-alle zeker- j Vertegenwoordigen held inlichtingen bekomen bij Mauricei 5 DE BEIB BOUCOUEY DESQüAND, toeziener, Yperstraat, 25, P opening tie. - Peerdenmarkt, POPERINGHE. MBreuwBaafr 5 V' vaa «ia ffAM'AiCt NQSSFi RitCHT or- K(„K»'_C)ÜD<! O-Y Pi P,S.$A 'ft «s £10.4, "xty i DRil 33ROUWERIJ-MOUTERL, A -TASHSAEfJf^Tn As»f*tHek«wr, -!3, -'H'GöF iArWs&l^#.4 rity;-;- J y-h -pn Depot voor Poperinghe bij M. A. Monteyne, Groote Markt, 18. Poperinghe, ipvi ill III wzmemsssamsx- NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ KAPITAAL 2.000.000 FRANK nevens «l<- Éteurs. Voor zit! er Graaf van der Stegen de Schriek. Beheerders Baron van der Gracht d'Eeghem Bernard Janssens, nijver»ar te St Nikolaas Valere Danaux, advocaat te Zoningen Leopold Vlytsam, koop man te Antwerpen. Afgevaardigde beheerders Ridder R. de Sclioutheete de TervarentJos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. Kollegie van Kommissarissen MM. Florent Boeynacrns, notaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpen Ch. Tuyttens, te Antwerpen. zonder op lermijn t.e plaatsen men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in Poperinghe Mr JULES VANBRUWAENE-SANSEN, Handelaar, Noordstraat, nr 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevr aagd als Agent, voor elke Gemeente, waar nog niet vertegenwoordigd. ItOHWili bekroond in de Wereldtentoonstelling van Brussel Ï.^IO met ■^-ÉponÉfi Mills van Verti'owiveii. llrillen, Neusii(||>«u*s iSiinnnelei'». Eeniiie verkooper der Modalie van O. L. V. van S' Jan, met de nieuwe kroon ff SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en juweelen. tfsr- Let we! op bet adres fRechtover het Gasthuis).

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 3