KLOEFFES la FRANCAISE DIAMANT René Geschilder-Decta De Dzo/i Doulon NAIAS Cam. DECIiERCQ, J. Deliondi - Oelmaere «WARLOMONT» Hondstraat, n. 26, YPER. GROOTE OOGASSEN Fr.HOFLACK, Yper. VERKOOPT de rijwielen H. Antony-Permeke en Zonen DE VOS Gezusters». 1 Js HASPESLAGH-MERLEVEDE. HET MARK Hotel La Bourse du houblon I W ]V!éd. BEl^TIH 1 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Gegalvan iseerd IJzerdraad voor «Ie IIOPl^E. Eerste kwaliteit tan ZADEN in alle slag yiSM, AVENUE ROGIER DRINKT R. IYSONCAREY Hofbouw gesticht in 1891, van Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie) Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. Landbouwers, Vlaskweekers. IN 'T KLEIN. 'n den Ballon, |N T tR00T. c. BATTHEU-8AEKER00T, Statiestraat, 56 58, POPERINGll E Elie LjETAERT-TRUWANT, MARIE DEFEVER, MAISON GRf^IER soeuus Ifae d'Ypres, 78, Poperinghe. Elixir d'Ani/eus BALSAM EIVIILE VYNCKE-LOWIE KUNST - PHOTOGRAPHIE. SUIKERBAKKERIJ PUf?ICE LEBBE - LEUPE, Gasthuisstraat, 26, Poperinghe. ItaBELGIQUE PREVOYAftTE ONDERLINGE PENSIOENKAS, FL.ÜSTEUX-DAUCHY SCHOENMAKER, in djs Gouden Mansbottin, WÏNT ER SC II OEN EN AU CAFE DE LA PAIX IIIJ In 't Groot. Waren Goeden Koop, !n 't Klein CONFECTIEN Door verandering van Firma, van het welgekend huig in zwarte en fantaisie Paletots, Bjoqsen van alle slag, Roks, Fourruren, alsook in den Kinderartikek enz., enz. R/let 1n Januari aanstaande opening onder Fjrma van Co! iï o ii rsa 1 on [C. VANDERCRUYSSEN Hnis van vertrouwen. Geesi Grifs Haar MEER»! Lischt op den hals feUoon 57. IE3 IF1-A. ir" IF Alphonse Rouseré - Yperman, f lie slag van Rreimaehienen. FABRIEK van MATRASSEN, De Ster A.VANNESTE-Mf TTYS 0YGI1E81, Tramstalie Parijs-Tours - 260 kilometers Ik heb de eer UId. kenbaar le maken dat ik mij ten huize begeve voor het Scheren van Peerden, Muils, Ezels en Honden. G. Desmarets- De me ester. Banden Dunlop Parijs - Roubaix - 285 kilometers Banden Dunlop Kampioenschap van Frankrijk' 100 kilometers Banden Dunlop Omloop van Charleroi-350kim. Banden Vital. Bordeaux - Parijs - 592 kiiom, Algemeen agent voor België Agent voor Poperinghe Km. PATTOIJ, Yperstraat De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bol. Agenten voor Poperinghe en omstreken: IIiu.OSSTYN-CAMBIE, smid in 't Hooge, Poperinghe. Agenten worden overal gevraagd. JOSEPH DüfyiON, Priesterstraat, i5, Poperinghe. In 't groot. - HANDEL - In 't klein. Bruggestraat, Poperinghe. svn ^%ECAÜ5S«5 lAil CIMETIEBf Huis van volle vertrouwen, PIANOF, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. Jérorne MATTHYi, ROUSSELARE, Pianos OOR. Stoomverwerij, Nieuwwasscherij en Droogkuisscherij L. ABRAMS-ALLOO, HulplmisGezusters DESQUAND, Yperstraat, 25, Poperinghe. =J'SUNiI6HT"Zeep maakt de waseh kinderspel voor het meisje van 14jaar,en gvdt aan het lijnvi/aacïdie frische aan= grename reuk van t buiten. gen, in a uren, wei alge mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. OM UWE WINSTEN TE VERDRIEDUBBELEN DE DION BOUTÜN OP PNLUS DUNLOP Vraagt vandaag nog den verkoop voor uwe streek 6, Lakenweversstraat, Brussel. 'V Estaminet gehouden door uÖStlD DSflQl^HUVS Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groot< keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren.- Merceriën Kruidenierswaren.Koffles.Conserven Sulfer.-Likeuren, Wijnen, Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van in alle nummers E&mx mmêrales ratiotvivelles srt nmtriiuRs bsuxcues MINERAAL TAFELWATER het gezondste en het zuiverste In "l Ihiratlij»*, POPERINGHE. Biedt aan groote hoeveelheid gesneden doornen voor hagen (schoone kloeke planten) alsook kastanje planten.Genadige prijzen Alle slag van peerboomen in alle vormen Appelboomen laag en hoogstammige. Perzikboomen voor muren en op stam. Abrikoosboomen. Sieraadplan ten. Ro zeiaars op stam en in struiken.Druivelaars Schoone Freezeplanten. Alle slag van Groenselzaden. Witloof gezegd chicorée de Bruxelles. Aanleg en bezorging van hoven. Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Groote kous van Funiaisie artikel* voor Diunes-CoiHTuresi. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine, bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het baar ie versterken. Poe ier Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, I'oudreen I'Aios denti frices der RH. PP. Bénédictines, Odoi. Alle slag van fijne Rcukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. tiroote keus van l'osti- hen. Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor bet maken van alle slag van haar werken. Verhuren van Pruiken en Baarden Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. Sedert eenigen lijd ionpen leurders rond hij de Landbouwers en verkoop-en hleer goed van gem een e kwaliteit op name van Valere STA ESSMiV got fectie-winkel te POPERINGHE. Valère Staessen Heeft de eer te laten weten dat hij alleenlijk verkoopt in zijnen winkel en op de markten te Veurne en Yper. Aooil zendt hij leurders rond. Die deze bedriegers kan doen kennen, zal eene goede belooning ontvat gen. Wilt gij goed vlas kweeken, welke niet seffens valt, niet doodhoirelt, van beste kwaliteiten met groote opbrengst, zaai dan het vermaarde tonlijnzaad G-éant de Kos troma - en gebruikt de scheikundige vette van het huis Derome van Bavay Noord- Frankrijk) speciaal g unaakt voor de vlas- en aardappelkweek. De ware -Géant de Kostroma» en de vette van het huis Detome zijn alleen lijk verkocht met waarborg bijj. DEHONDT, Vlaskoopman (Groote Markt) te Poperinghe, waar men alle verdere inlichtingen kan verkrijgen. Oud gekend huis van volle vertrouwen, verkoopende aan prijzen buiten alle concurrentie. Dit jaar koom ik nieu- ëgSSjPjl^ wemaga/ijnen te openen met alle kostumen aan bijzonder goedkoope prij- iSSSSHzen mans- en kinder kost innen, zomer-imper- méibles voor vrouwen, rou w-oftrouwkostuinen w< rden met zorg spoedig afgemaakt. Alle kostumen zijn bij mij met prijzen uitgesteld. Komt zleu en gij zult u kunnen overtuigen welke schoone keusik heb van kostumen gansch naar de laatste mode en in alle kwaliteit, te beginnen van af 15 fr. Niemand is verplicht te koopen. Mercerie-arlikels, bonneterie, manstoffen, hoeden en klakken, worden ook aan de goedkoopste prijzen mogelijk verkocht. Ik verhoop met uw bezoek vereerd pn ver» zeker u Ier trouwe te bedienen. Verandering van Woonst. yEfJRNpsjRAAT, 1*0?» 611 A II K Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij kom te vestigen in de oude gekende af spanning eertijds bewoond door mijne moe der Boze, In de Nieuwe Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, Poperinghe en er logement zal geven aan iedereen, zoowel te peerd als te voet. Voor velos zijn er bijzon dere bewaarplaatsen. Iedereen kan op alle uren van den 'dag, algooji yan dep nacht bij mij zijnen intrek nemei). Terzelfder tijde laat ik weten dat ik koo- per pn verkooper ben van alle slag van Ajuinen, Aanjuppejpg, van alle Pluimge dierte en Wild- Aan den grootsten prijs mogelijk koop ik alle slag y.an vellen en begeef mij ook ten huize hierom. Men mag ten mijnen ook alle dagen Dui ven komen verwisselen. In 't groot-In 't klein 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe, Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloeffen in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watoustraat, n' 46, POPEPINGHE. Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. de Beukei.aer. fijnste der lafellikeuren, fijn van smaak en goed v or de maag. de Beukelaar. Beste Kinawijn, eetlust ver wekkende drank samengesteld uit zuivere, natuurlijke wijnen en Kina: mag verkocht worden in de herbergen die hot vergunnings recht niet hebben. BALSAM moet bijzonderlijk aangepre zen worden aan zieke en oude iieden, welke eene moeilijke spijsverteering hebben, als ook aan de snelgroeiende jonge lieden. BALSAM geeft kracht cn maakt bloed; een glas in den voor- en namiddag herstelt alle zieke lieden. Wacht u van namaaksels die zeer gevaar lijk en nadeelig voorde gezondheid zijn. Depóthouder der Vlaanders (Barnum) ROUSSELARE. Vergeet niet dat ELIXIR D AN VERS en BALSAM door de modelstokerij F. X. de Beukelaer van Antwerp, gemaakt worden Op aanvraag harer talrijke kliënten, komt het Huis Boterstraat, 37, Yper, te l*operiii£lie een hulplui!* van photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. Iï«l. Itoy»l>erae<!t. Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. Alle dage versche koeken en pasteien Groot assortiment van alle Dessert. Specialiteit van Beschuiten. Dozen voor Geboorten en Feestdagen. Chocolat der -Patrons Patissiers-. Het Vooruiziende België 41, Steenweg van Charleroi, BRUSSEL. heeft voor doel een jaarlijksch en levens lang pensioen te bezorgen aan iedereen die. gedurende 20 achtereenvolgende jaren, een maandelijksche storting zal gedaan hebben van minstens één frank. Men mag van 1 tot. 10 frank storten per maand en krijgt daar voor. na 20 jaar, een jaarlijksch pensioen van 150 tot 1500 fr. Voor alle inlichtingen en aangiften, wende men zich tot den agent BIIKCT081 <>36 3.18% - A la Fabrique Groote Markt, II, Poperinghe, Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt laat weten dat bij hem te vin den is: groote keus van Assortiment, van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en Kinders; bruin of zwart ieder; met lacets, knoppen of haken. Allergrootste keijs van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, ration- nels en Amerikaansche modellen. Babj salle slaffers in fijn en andere lederen Goedkoope Winlerslaffers en molièren en alle soort van gefoureerde snouwbots en feutres in verschillige prijzen voor Mannen, Vrouwen eji Kinder^. Weke- Sphopien eh -slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en gewaarborgd. CmiAGE voor alle schoenen, zooals Bjson, Jïvei ets. Ecla, Pilo, Spiegel, enz. -- Baoptchouc hie|en en -galochgn in alle groot ten en prijzen. Alle artikels nopdig vooy schoeren. fk niaaji allp scf\opier\, op mga( en bevind mij alle Vrijdag op den Markt,. - Au Café de la Paix POPERINGHE. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90broeks voor mannen te beginnen van 2.00 manskoslumen te begin nen van 10.00 schoone beste kostume van 15 tot 25 fr.; schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig- né, wel afgemaakt op mate, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien vatl alle slag van stoffen voor vroiiwkfecileren in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogelijk en ook BAAEIS en KOUSSEN.' Let wel op Er zijn bij mij altijd 0C- CAS1ËN te doen van COUPON of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote pi ijs verminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. Belangwekkend» Lit vinding goedgekeurd door de Maatsca p pij van Gezondheidsleer van België. Genezing in 10 minuten tijds van de hevigste Tand- en Hoofdpijn en der Nevralgiën, door het gebruik der CACHETTEN jOS.' CAUTHIEB, apotheker te mechelen. 1 en 2 fr. het doosje van 6 en 13 cachetten. Schadeloos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel Vereischt het merk: Antinévralgique Jos. Gaulhier, gedrukt in hét blauw op ieder cachet. Te verkrijgen in alle goede A potheken. Dit wonderbaar geneesmiddel wordt over al per keerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of fr. 2,10. DEPOT BIJ M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper, M. Van Windekens, apotheker Le Komen Gasthuisstraat 27, POPERINGHE. Verkoop van alle slag van goede haarverwen, reuk en zeepartikelcn, brillantine, cosmétiques, dentifrices, haar-, scheer-en landborstels, enzBeste produkten tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens. Verwerking van alle uitgevallen, afgesneden of uit gekamt haar tot het maken van alle haarwerken. Gewaarborgde scheermessen, tondeusen, scharen, enz. Trouwe bediening. Genadige prijzen. De Nieuwo London (Jo06 de grijze haren binnen cn- Hcle dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend cn zacht, belet het uitvallen cn neernt de polletjc-e vaa het hoofd weg. In flacons van fr. Ï.50 en fr. 2.50 Engslscfcs Basfdtinctuur aaq parriïe&n 7* D '- p bij Apothekers ■•r.;viuto»i, H '..tfsn j.Tors en l eukwinkels u 't grent Pü-luraarle Sa!p, Wachtsbuko (Beljï») ^ÊÊBÊSSSSÊÊSSÊÊÊSÊÊf^ÊÊÊSÊÊSSSSm Gouden Medalie te Qos.tende in 1888 Zilveren Mededie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Sciatick. Flevecijn, Rumatiek, Len- denzepr, enz. door hét gebruik der PÖIL DE BBETACNE. anli-rwnalische Wol. T( gehyevetsewl voort- hrepgsel, gemakke lijk middel en aanbevolen door al de geneesheeren. Algemeenen depot, voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaielte Poil de Brelagne, voor Gale- yons, Kousen, Slaapljjven, erif, T'e bekomen bij sansen-Becorte, Poperinghe Voor onze streek, de IVnaiiuaeliieiieii zun alleen verkrijgba ar bij Gasthuisstraat, POPERINGHE. De naaima- chienen Pfaff ijn aau zeer voordeeiige prijzen ver kocht, omdat 1 r gCtoU uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster- ke naaima- chien hebben, koopt denaai- machienen PFAFF die se dert velejaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat, op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. in alle slag. Matraswol - Floeonwolle. Cria - Konijnenhaar - Zoslère, T li I. E F O O - 29 bewijst aan het publiek de voortreffelijkheid zijner rollementen met in 1911 de belang rijkste koersen te winnen Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Têle de Bronze Yperstraat, Poperinghe. werd 4 maal door - La FranQaise - gewonnen in 1902- 1904-1907- 1910. 't Is een aangenomen feit verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN Pijnlijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuw koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerocijn, jicht, enz., enz. ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT Apotheek F. Tuypens, Houtbriel, 24, St. Nikolaas, en in alle goede Apotheken. Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde. Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want liet is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog De Ontroomer VERFAILLIE is de volmaakste niet alleen door zijno voornoemde voordeeleD, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelijk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet eu zijne allerscherpste ontrooming. IE Alle inlichtingen bij den eigenaar en algemeen vertegenwoordiger, y.OAALiti'.iii:. is. Alwaar ook te verkrijgen Zaaimachienen Hassau, Dorschmolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bindmachienen, Aardappeluitrooiers, Brakmachienen, Cylinders met motors, Boterkerns, enz., enz, Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer - VERFAILLIE bezit ten en er geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer VERFAILLIE - wordt oen maand in proef gegeven. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleed eren op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen, Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Carrières MOrïÏÏHENTS mms(4^Vuhéraires QUR3 PRIX A FORFAIT POSÉS -CjA Cótabaue Trcnco gratuit öSi^iompiaiiur XyHt.ll' V Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachicnen. Alle slag van Muziek-Instrumenten, Buitengewone voordeeiige Prijaen, Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte kleediDgstukken van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. BIJZONDERHEID voor het verwen en droogkuisschen van alle slag van vellen,— pluimen, boas en fourruren. Wasschen en cremeeren van Stoors en Guipure gordijnen. Verzorgd werk, matige prijzen, spoedige bediening. Q nT GROOT. Hui* van volle vertrouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders. Iss den Fraiisclien Soldaat. Kleederen op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valère Staessen-Bottez, Yperstraat, n1' 19, Poperingho, dicht bij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud Kostnmen voor feegravin- waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen r If zu^ v*nc*en *n a^e kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste (1123kt 01) niflflt Overzicht van eenige prijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar uitlaai up taai. jaatste mocje van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 f-.'. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voorhuwelijken begravingen of alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr. Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr.—- Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fj.'t Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der fi ontieren die naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop Af..., met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en goede waargij mij met uw vertrouwen zult ver eet en. Ik bevind mij op de Mnrktdae te Veurne en Yper. Uw dienaar, Valère STAESSEN-BOTTEZ. IjfiL

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 4