NIEUWSBLAD VOOR POPLRINGHE OiSTREÜEN HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Men begeert te koopen SPARREN EN LARIXEN Kepers, Persen <S Brandhout HOP- en INLEGPERSEN Zondag 2411 December iqii. 5 Centiemen. 8C aarN* 4. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Ballingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrij dag-noen ingezonden worden. IHSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.— December. Zon op. Zon ond. j STUDIE VAN DEN Notaris BOUCQUEY, Woensdag 27 December 1911, HÜISM EÜBELE1N, Vrijdag 5 Januari 1912, Verkooping van Zaterdag 6 Januari 1912., 5ooo Kepers 4ooo Hoppepersen 6000 Sparre-bondels. Vrijdag 12 Januari 1912, Notaris Cam erlyn ck, VENDITIE VAN SPARREN Notaris P EEL, te Rousbrugge-Haringhe. Dinsdag 26 December 1911 TE WESTVLETEREN, Merkweerdige Koopdag BOOMEN Notaris DE TAVERNIER, Jaarlijksche groote Venditie van Notaris BAERT, Jaarlijksche koopdag ZEER SCHOONE SPARREN Merkweerdige Venditie SPARREN Notaris VANDE LANOITTE, Donderdag 4 Januari 1912., Openbare Verkooping van TE VLAMERTINGHE, Donderdag 11 Januari 1912, Openbare Verkooping vanj 800 schoone KEPERS Deurwaarder DE CDA, op Dinsdag 9 Januari 1912, Openbare Verkooping van 1-Naaimachienen, velos en toebeh" 2-Menagi egoederen. Alfred Reynaert, Op Woensdag 27 December 1911, IsSO liOOpeïl KEPERS en HOPPEPERSEN alsook 3000 SPARRERONDELS, Adres CAMILLE BARBJEii, Notaris DE GR A VE, Overslag: Donderdag 28 December 1911, Zaterdag 6 Januari 1912, SPARREN en LARIXEN Nolaris Haghebaert, 0|> Maandag 8 Januari 1912, BACQUAERT, te Poperinghe,]9 H. allersterkste Boschtaüie en OtSGHODT, te Gassel. Vrijdag 29 December 1911, Aanzienlijke Verkooping- -1 73 BOOMEN eri 535 extra zware Plantsoenen, Notaris THEVEEIN, ALLE KLASSEN VAN Openbare Verkooping Aan onze Abonnenten. Aan al onze Lezers en Lezeressen Zalige Kerstmis Vrede op aarde Kerstavond. In Kerstnacht. Öe Politieke Toestand. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. mmw 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfoesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag van den Advent. II. Irmina. Iil<]HSTH. Eugenia, H. Anastasia. H. Stephanas, patroon der steenkappers. H. Joannes, patroon der olieslagers, H. Fabiola. HH. Onnoozele Kinderen, pair. der koorknapen. H. Thomas van Kantelberg, H. Eleonora. G. Walenbertus. 7 u. 7 7 7 7 7 7 46 m. 47 47 47 48 48 48 3 u. 39 m \Notaris P ARRET, 40 40 41 42 43 44 Volle Maan. Woensdag 6 December, ten 2 ure 52 minuten 's morgens. Laatste Kwartier. - Dinsdag 12 December, ten 5 ure 46 minuten 's avonds. Nieuwe Maan. Woensdag 20 December, ten 3 ure 40 minuten 's namiddags. Eet ste Kwartier. Donderdag 28 December, ten 6 ure 48 minuten 's avonds. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. 9. om 2 uren namiddag, ten sterfhuize van d'beer Jan-Bapiiste Dujardin, Boescheepstraal te Poperinghe, openbare verkooping van Gereed geld en verhoog van den 10a penning. II. Burgerlijke Godshuizen van Poperinghe. om 2 uren namiddagin het Hotel van Regeering Vlaming sir aatte Poperinghe I. 0 Heet. 12 aren 00 cent. Ilosclitaii» lien geschoten van 6 jaren metölögetee- kende IMttnlsoeiieii, gelegen te Popsrin- ghe-Helhoek en Galge-bosschen. Bij plakbrieven verdeeld in 8 koopen. 4 Heet. 18 a. 30 cent. Bosch om blank te kappen staande te Poperinghe op de par- 1ien genaamd De Wulleminne en O. H. bosch. II. Zeven koopen Vertiuiiniiig van Sparren. Voor de aanwijzing der koo pen zich te begeven bij den boschwachter Charles Deprez. III. Booincn. Op 't Galgebosch, een eik. Op 't Beke-bosch, 19 koopen beuken, eiken, populiers en Abeelen. Op de weide De Bruineeke gebruikt door Charles Billiau 7 koopen zware iepen. Op O. H. Bosch, 28 koopen eiken, beuken en Abeel. Op de Wulleminne, 74 koopen zware beuken en eiken. Op 't bosch De Braamvloge, 2 eiken. Op 't bosch De 8 Gemeten, 2 eiken. De liefhebbers zijn verzocht de boomen voor de verhooping ie willen nazien. Op gewonen tijd van betaling mits door al de koopers zonder uitzondering te stellen begoede en welbekende borg gehuisvest binnen het kanton Poperinghe, gereed te betalen 10% hunner koopprijzen voor kos ten en onder de voorwaarden begrepen in 't lastkohier behoorlijk goedgekeurd berus tende ten kantore van den notaris BOUCQUEY voornoemd. III. Drie Koningdag te beginnen 's voormiddags om 9 1)2 uren, te Westvleteren, in de St Sixte-bosschen, verkooping van Voor de aanwijzing der koopen zich te be geven bij den boschwachter Louis Vanlierde. IV. om 3 uren namiddag ter herberg 't Jaqershofopenbare verkoo ping van 1/ 942 PLANTSOENEN en 11 heet. 61 a. 62 cent. TAILLIE staande te Crombeke en Proven in de St Sixte-bosschen. Bij plakbrieven verdeeld in 11 koopen. Voor de aanwijzing der koopen zich te begeren bij den boschwachter Louis Vanlierde. 2 289 PLANTSOENEN en 3 heet. 78 a. 20 cent. TAILLIE, staande te Poperinghe op de partie bosch genaamd De negen geme ten* gelegen langst den steenweg naar Woesten, voor d'herberg Jonkershove Ambt van den Notaris DEV0S, te Watou. Studie van den te Passchendaele. DiiiMtliig; 26 Deeemlier Iflll, 2e Ker stdag.om 11 ure 's morgens, voortkomende der blankkapping van een deel bosch in de Caillie-Vijver, te 00ST- NIEUWKERKE, langs de kleine Rousselare- straat, op kleinen afstand der herberg De Kazakke»en den keiweg naar Passchen- daele-Dorp. Tijd van betaling mits goede borg. KANTOOR VAN DEN om 1 ure slipt namiddag, van (UI koopen Olmen, Hollanders, Populieren, Eiken en Esschen staande op de hofsteden van Emiel Boucneau, Francois Vanbeveren, Jules Cappoen, Frede ric Huyghe, Emiel Houvenaghel en andere. Vergadering ter hofstede Emiel Boucneau. Affichen te verkrijgen bij bovengenoem- ■den Notaris PEEL. Gewone voorwaarden en tijd van betaling. Kantoor van den te Poelcapelle. Binsdng 26 Deeemlicr HM I. om 1 ure stipt namiddag, te Langemarck, Vrijbosch, in de bosschen van Madame Van Beneden, bevallende voor dit jaar 100 Koopen zeer schoone Sparren-Kepers 20 Koopen Larixen-Kepers 50 Koopen Hop- In leppersen en Stoppersen 30 Koopen Taillie 3000Sparresluiten, 2000 Sparrebusschen epz. Vergadering in den hof van Medard Marichal, bij de herberg Het Meuneken. KANTOOR VAN DEN TE D1XMUDE Op Oinada^ 26 Beceiiihei' MM 9, 2en Kerstdag). om 1 ure namiddag, te Houthulst, in de bosschen van Mevrouw We Maes- Van Damme, grondeigenares te Merckem, van ongeveer 1G© Lotipcn dienstig voor hoppepersen, tuin- en diltpersen, tabakhangers en liggers, kepers, hage- en stoppersen. Verders 2060 Sparrebu^elieii, TE ZONNËBBKË. op Dinsdag, Januari 1912, om 11 ure voormiddagvan A307 Koopen zware en langstammige dienstig tot hoppekepers, hoppepersen,. inlegpersen, tabakhout, diltpersen, vlake- persen, enz., enz. B) 2 Hectaren STERKE TAILLIE, bestaan de uit eiken, kastanje, notelaren, en elzen hout. Gezeide sparren en taillie bevinden zich in 't bosch Den Amonl en andere aan paalde bosschen te Zonnebeke, dicht de Polygone. STUDIE VAN DEN TE VLAMERTINGHE. I. om 1 ure zeer stipt namiddag 58 koopen zeer zware en langstammige iepen, popu lieren, eiken en Abeelen BOOMEN waaronder verscheidene van 2m50 tot 3m dik, eerst in eene weide gebruikt door de Wedu we Coene-Cannaertlangs de Kernmelk- straat, en in een bosch er bij, daarna ter hofstede van Augusie Decnudt, langs de Gasselstraat, en laatst in de warande van het Kasteel van M de Burggraaf du Pare en ter hofstede Dieusart. 19. om 2 ure en half zeer slipt naMiddag waaronder 150 gecreosoteerde en Hooo Hoppepersen, TE VLAMERTINGHE, bij de Statie, bij de herberg De Koevoet -. Onder de gewone voorwaarden en met langen tijd van betaling mits borg. KANTOOR VAN DEN te Rousbrugge. Dooi* faling ten 9 ure juist voormiddag, ten huize van sieur IIENRI SA ESEN, schoenmaker TE !9ROVE\, Gewone voorwaarden. Kantoor van den Notaris TE YPER. om 2 ure namiddag, te Poperinghe, steenweg naar Crombeke, ter herberg Bankelinde openbare verhooping van (dienstig voor timmerwerk en hoppekweek) al liggende (e S'ROVSÏ^i in 't bosch De Bolluyt houdende aan het grondgebied van Crombeke, langs de Harin- ghebeke, dicht bij de Clijttestraat. ÖSST Vergadering in het bosch om i u. De boschbewaarder Benoit Abeele wijst de koopen aan. Betalingslijd mits borg. iea ®t groot s Tailliehout voor fascinages, met of zonder plantsoenen Lijsteboomen zware Eiken en andere soorten van boomen. Houtkoopman, LOPIIEM-bij- Brugge. Studie van den te Ghyrerinchone. om 1 ure namiddagter herberg der- Wed BRION, Tramstatie te Rousbrugge. Gemeente Rousbrugge-Haringhe. 4 Hectaren 39 aren 92 cent. Zaailand en Bouwgronden, zeer wel gelegen nabij de dorpplaats en langst den steenweg naar Haringhe. Gebruikt door Edouard Goetgeluck en Alfons Vandepüte. Uitslag van den Instel van 14 December 1911 j Koopen i tot 8 ingesteld fr. 3,65o oo j 9 tot 14 3,3oo,oo 9 tot 17 I4,i5o,oo' Met lusschenkomst van de No arissen Vander schoot te Antwerpen en Brion te Leuven. Zie de plakbrieven met plans. Burgerlijke Godshuizen van Yper. om 12 1)2 ure zeer stipt namiddag, in het Belle Godshuis, Rijsselstraat, rd 38, TE YPER, Aanzienlijke Verkooping van 9 Koopen gesneden Berkenhout, en 263 Koopen gekapte zeer dienstig voor hoppe- en tabakkweekers, liggende in verscheidene bosschen te Zille- beke, Wytschaete, Passchendaele en Zonne beke. Boekjes met de nauwkeurige beschrijving van al de koopen zijn kosteloos te verkrij gen bij de boschwachters, alsook bij den Ontvanger en den Sekretaris van 't Bestuur. Tijd van betaling mits borg. Dooit 't ainbt van Mter A. REYNAERT, Notaris te Yper. STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. Verkoren Maandag om 3 ure stipt namiddag, te PROVEN, ter herberg De Clytte voor Mijnheer den Baron Mazeman de Couthove, Studiën der Notarissen j Merkweerdige Verkooping van ruim bijzonder dienstig voor hoepelsplijters, om 10 ure zeer stipt 's morgens, onmiddelijk na de aankomst der trams, ter herberg A la. Cour de Flandre bewoond door vi. P. Quaghebeur-Proot, rechtover de Statie, te POI'ERINGHE. van wassende in de Coutho ve-bosschen te Proven. Louis Malton, boschwachtertoont de koopen aan. Langen tijd van betaling, mits goede borg. STUDIE VAN DEN TE MEESSEN hollanders, harde iepenpopulieren, jOp Dinsdag 9 Januari 1912, esschen en eiken), shiamle <cr lioj'Nleilen Katholieken abonneert U op ONS VOLK, de schoonste Vlaamsche illus tratie. Men abonneert zich op het bureel van dit blad, waar proefnummers ter inzage liggen. op Haringhe.Camiile Parret. en de We Ch. Fortry. Stavele, van Jules Butaye en Alois Gaucquie Proven, van de W' Ser. Debeer. Oostvleteren, van Jules Dejonck- heere en Elverdivghe, van de We Auguste Van Exem Zeer gemakkelijk vervoer. Tijd van betaling mits borg. Al deze boomen moeten op voorhand bezichtigd worden. om 1 ure namiddag in het Starbosch en daarna ia den Strooien Haan te WYTSCHAETE, ten verzoek van het bestuur van het Konink lijk Gesticht van Meessen, van 66 iioopen cxln» ttclioouc in een bosch blanke taillie gekapt, hebbende eenen omtrek van 0,70 lot lm20, bijzonderlijk dienstig voor timmerlieden, wagenmakers, hoppe- en tabakkweekers 3 Hectaren Taillie en 346 Plantsoenen, 1 Eik en 1 Berkenboom, aan zeer voordeelig prijzen. De verkooping zal beginnen om 1 1)2 Te koop bij Cyr. NOYEZ boschwachterure stipt in het Starbosch. te Clercken-Houthulst. j Tijd van betaling mils goede borg te Alle inlichtingen op aanvraag. jstellen. A anstaande week zullen wij onze kwil- tancies in en buiten stad rondzenden. Wij vagen aan al onze geachte Abonnenten dat zij deze zouden willen voldoen den eersten keer dat zij hun aangeboden wor denten einde ons alle nuttelooss hosten en tijdverlies te versparen. Onze Abonnenten van 't buitenland worden vriendelijk verzocht ons het be drag per posibon op te sturen. (Voor Hol land 3 fr. Voor Frankrijk en Amerika 4.60 fr.) Deze lofzang der Engelen klinkt in onze dagen bijna als een droeve spotternij Vrede op aarde!... Is er niet overal strijd Strijd in het meest „beschaafde» der vijf werelddeelen tegen het christendom, tegen ons eeuwenoud geloof. En tegen dit geloof wordt den strijd "ge leverd niet met wapengeweld maar met de strijdmiddelen van het ongeloof... men stelt de moderne wetenschap voor, als gansch tegenstrijdig met, de katholieke wetenschap. Men lastert, en die laster keert zicli inter tegen de dragers van ons katholiek gezag, dan tegen onze godsdienstleer zelf. Geen Paus zal aan dien laster ontsnappen, geen bisschop, haast geen enkele priester meer, omdat men weet dat het geloof sterven zou, als de band tusschen priester en volk zou doorgesneden zijn. Men spot, en die spot treft de hoogste deugd. Men lacht met kuischheid en zelf bedwang. In tal van landen worden de scho len waarin reinheid en karaktervorming zijn aangepredikt, gesloten de kloosterlin gen verjaagd, zooals men een waanzinnige verjaagt, dien men vervelend vindt. En te midden van dien strijd, dien eer- loozen strijd, blijft nog slechts het engelen koor klinken Vrede op aarde maar onmiddelijk gevolgd door den menschen van goeden wil De vrede kan niet hersteld worden tenzij men eerst den goeden wil herwinne. Als den goeden wil verloren gaat, dan ontbrandt de strijd tegen den godsdienst. Wat is dan dien goeden wil in zake godsdienst Dat is het nederig eenvoudig gelooven, zijn verstand ootmoedig onderwerpen aan Gods veropenbaring. De hoogmoed heeft velen het geloof doen verliezen en doen strijden tegen het geloof hunner Moeder. eloof en daarnaast sterk zelf- zijne slechte neigingen. Het aantal der ongeloovigen onder de opgroeiende jeugd is ontzettend groot. Zoo zal de strijd nog lang duren... Een nieuw geslacht moet worden gevormd voor wie waarheid worden zal Vrede den menschen van goeden wil. Ouders, die dit leest, geeft ons kinderen die rotsvast slaan in hun geloof en daarom geeft eerst het voorbeeld. Door nederig maar vast geloof samen met de zelfbeheersching krijgt men den goeden wil, die nondig is voor den vrede. Dat is de boteekenis van den engelenzang in den nacht onzer tijden. Mocht hij toch eens worden begrepen Nederig bedwang, beheerschirg Bereid uw kerstblok en uw vuur Om 't Jesus kind te warmen, En peist, o kristen, dezen dag Op 't lijden van den Armen, Want haast komt God die in een stal Van koude en armoê weenen zal 't Is morgen Bereid, o moeder, 't koekebrood En maak de kinders blijde, Want morgen is het Kerstdag en Der kinderen hooggetijde, Heer Jesus komt, de kindervrind Hij zelf een lieflijk menschenkind. 't Is morgen Bereid uw mond, o kristen mensch, Om 't kindje zoet te zingen Reeds ligt de Gloria gereed In 't hert der Hemelingen Die daien zullen dezen nacht, Wat Jesus wordt op aard verwacht, 't Is morgen Bereid uw hert, o kristen mensch, Voor 't komen van den koning, En beter dan den schaamlen stal Bereid hem zijne woning. 't Is morgen dat hij dalen moet Op aarde en in uw rein gemoed, 't Is morgen. Klachtlied. 't Was in de koude winterdagen De nacht lag over 't aardrijk neêr, De wind woei zuchtend, en bi] vlagen, Joeg hij de sneeuwbui heên en weêr... Een grijsaard, zwak, met zilvrige haren, Ging wagg'lend langs de straten heên. 't Was of zijn' oogen glimmend waren Van bittre koude en zacht geween... Hij droeg in zijne bevende armen, Een kindjen als een' engel zacht En zijne stem bad om erbarmen Met 't arme wichtjes noodgeklacht Aanhoort mijn' bede, aanhoort mijn' klachten, Ik smeek u om een stukje brood, Ziet, reeds begeven mijne krachten, Ah hoedt dit wichtje van de dood, Het kindje is weesjen hier op aarde, Drie enkle dagen zijn slechts henen Zijn' moeder stierf toen zij het baarde En,.... grijsaard, 'k bleef met 't wichtje alleen s> Zoo klonk des grijsaards droeve bede Voor 't hooggestalt paleis van een Die op zijn pracht'ge legerstede Naar 't noodgeklacht te luist'ren scheen. Zijn steenen hart had geen meêdoogen Voor onheil, smarten, leed, noch nood De wulpsche wellust had zijn' oogen in hunne holten reeds gedood... Den grijsaard zendt hij schimpend henen En sluit weêr deur en vensters dicht, V/ijl 't arme wichtjen immer weenend in 's grijsaards bevende armen ligt. Aanhoort mijn' bede, aanhoort mijn' klachten, Ik smeek u om een stukje brood, Ziet, reeds begeven mijne krachten, Ah hoedt dit kindje van de dood, Het wichtje is weesje reeds op aarde, Drie enkle dagen zijn slechts henen Zijn' moeder stierf toen zij het baarde En,.... grijsaard, 'k bleef met 't wichtje alleen De grijsaard zeeg met 't kind ten gronde Diufr op den drempel van 't paleis, En bad O Heer, heel onze wonden, Ontvang, mijn God, onz' ziel in peis De klokke riep de kristen zielen In donk'ren nacht ter kerstmis heên... Zij kwamen talrijk nederknielen En baden God in hun gebeên. Maar niemand hoorde 't angstig klagen Dat wegstierf met den woei der wind En toen de kerstzang ging aan 't dagen Vond men het lijk van grijs en kind. Aanhoort mijn' bede, aanhoort mijn' klachten, Ik smeek u om een stukje brood, Ziet, reeds begeven mijne krachten, Ah I hoedt dit kindje van de dood, Het wichtje is weesjen reeds op aarde, Drie enkle dagen zijn pas henen Zijn' moeder stierf toen zij het baarde En,... grijsaard, 'k bleef met 't kindje alleen Dr Gheysen. Aanspraak van M. Begercm, advokaat te Ieperen, Zondag gehouden in de Jaar lijksche Vergadering van den Katholie ken Kring. Waar er spraak is van politieken toestand zou ik eigenlijk niet moeten optreden. Er zijn er onder U die met veel meer bevoegdheid daarover zouden kunnen handelen. Doch ik werd geroepen en, als eenvoudig en gehoorzaam soldaat, heb ik niet geweigerd. De toestand is ernstig. De aanstaande algemeene Kamerverkiezingen zijn van schrikkelijk groot belang. In Juni toekomende zal geheel de Kamer vernieuwd worden. Onze tegenstrevers zijn, zooveel het zijn kan, veree- nigd. Wanneer de liberale kopstukken voor de wonin gen onzer ministers voorbijtrekken zeggen zij en nochtans 't is daar dat ik sedert lang had moeten zijn Het lagere volk, vooral in het Walenland, hebben zij opgehitst en zij zijn van meening hemel en aarde te beroeren om er te geraken. I. Klachten der liberalen en socialisten tegen de katholieke regeering. De tegenpartij klaagt over grieven op economisch, politiek en sociaal gebied. A) Op economisch oebied: 't. t. z. de kwestie van bestaan. 1. Vele mannen uwer 'partijzeggen de liberalen, zijn met niets anders bezig dan met hun eigen zak. Antwoorddenkt gij misschien dat Warocqué, moest hij ooit deel uitmaken van 's lands bestuur zijn zaken niet zou blijven behartigen? Die schatrijke libe raal heeft dat rechten wij betwisten het niet. W e het beste van zijne krachten prijsgeeft voor het welzijn van het land, moet daarom geen slechte huisvader zijn. Overigens, die opwerping is niet ernstig en de libera len zelf zullen er niet mede voor den dag komen tenzij ten aanzien van gaaien. 2. De Belgische rente daalt. Antwoord ook de Engelsche, Spaansche, Duitsche rente daalt; dus is liet de schuld niet van ons katholiek bestuur. Engeland trekt zoo veel geld van zijne bezit tingen en niettemin zakt zijne rente. De reden waarom de onze daalt is de volgende. Vele lieden willen van hun geld meer dan 3% trekken. Zij weten dat met andere waardepapieren te koopen, actiën b. v., zij gemakkelijk 4, ja, 5 °/0 kunnen trekken. De buiten gewone uitbreiding van onze nijverheid maakt dat er veel zulke waardepapieren te krijgen zijn. Als er van eene koopwaar veel aangeboden wordt en er geen vraag voor is, daalt de prijs. Dit gebeurt met onze rente 3. De regeering is de schuld dat het leven zoo duur is. Antwoord ziet rondom u. Het leven is duurder geworden in Oostenrijk, Duitschland, Frankrijk, Hol land, enz. Hoe kan het dus de schuld zijn van de Bel gische katholieken? Als er een liberaal of socialist is die het middel weet om de duurte te doen ophouden dat hij het zegge! Hij zal in de oogen van gansch het land, ja van gansch de wereld als een groot man mogen doorgaan. Maar die liberaal of socialist is nog niet geboren. Als de verschillende landen malkaar willen verstaan zal er wel iets aan te doen zijn, maar l dat gaat zoo gemakkelijk niet. B J Op politiek gebied. 1. De regeering heeft de verdediging van het land niet verzekerd. Ware er oorlog uitgebroken tusschen Frankrijk en Duitschland, onze grenzen waren niet verdedigd. Antwoord: vooraleer de tegenpartij met deze klacht aankwam, had de minister er reeds afdoende op ge antwoord. Wij waren bere:d om te doen wat kan ge daan worden te weten, te beletten dat België het slagveld zou geworden zijn waarop de vijandelijke legers elkaar zouden ontmoet hebben. En welke is de stelling der socialisten in dit punt. Zij zouden willen dat ons land zijne duurgewonnen onafhankelijkheid, den waarborg van onzen voorspoed en van ons geluk, kwijt gerake 2. De katholieken zijn onbekwaam onze kolo nie, den Congo, te beheeren. Antwoorddit is laster. Als er iemand is die zijne bekwaamheid, zijne rust, ja zijne gezondheid onvoor waardelijk besteedt om het schoone beschavingswerk van Congo vooruit te helpen, dan is het wel minister Renkin. (Toejuichingen). Alle begin is moeilijk. De houding van Vandevelde, den woordvoerder der tegenpartij, was in deze zaak zoo hatelijk en zoo klein geestig dat zij algemeen in de buiteniandsche gazetten weerzin verwekte en als anti-vaderlandsch bestempeld werd. Mijne Heeren, al moest Congo ons nooit één cent opbrengen, al moesten wij nog van ons geld toe steken, toch zullen wij nooit van de schoone taak af zien onze verachterde, ellendige broeders de schatten van 't katholiek geloof en van de christelijke bescha ving die ons geluk uitmaken, mede te deelen! (Leven dig handgeklap). C) Op sociaal gebied 't. t. z. ali.es wat betrek heeft op den toestand van den minderen man. De katholieken doen niets. Antwoord: voor 1884, het jaar dat de katholieken aankwamen, hoeveel zulke wetten waren er gemaakt? Geen enkeleEn bestaan er nu Hoort wat onze tegenstrevers zelf doen of denken. De socialist Destrée zelf heeft een boek gemaakt waarin hij al die wetten opsomt. Er was een heel boek voor noodig! Dezelfde zei publiek in de Kamers tijdens de bespreking van eene wet ten voordeele van den werkmanlaten wij ons haasten, moest het ministerie vallen, met de liberalen zijn wij zeker niets te bekomen. Dit jaar zelt, in de tentoonstelling te Roubaix, zei een Fransch minister: «België siaat aan het hoofd voorwat den onderlingen bijstand betreft». Inderdaad, men vindt onderlinge bijstanden in alle steden, in alle dorpen, 't Was moeilijk zoover te geraken. En wie heeft het zoover gebracht? De katholiekenWij alleen bezitten edelmoedigheid en broederliefde genoeg om, zonder hoop op tijdelijk voordeel, duurzame werken ien voordeele van onzen evennaaste in te richten en hoog te houden. En dit omdat wij steunen op God. (Toejuichingen). Niet lang geleden verklaarde Luzzati, een Italiaansch minister: op sociaal of maatschappelijk gebied staat België aan het hoofd der wereld Niemand minder dan de beruchte godshater Elisée Reclus getuigde op sociaal gebied leeft men in België als in een aardsch paradijs De valsche beweringen onzer tegenstrevers worden aldus door hunne eigene vrienden te niet gedaan. II. Wat de liberalen en socialisten zouden doen waren zij meester. Nog onlangs zegde mij een liberale advokaat uons programma bestaat uit drie punten algemeen stemrecht, officieel onderwijspersoonlijke dienstplicht. Het laatste punt hebt gij zelf uitgevoerd door vast te stellen in de militiewet dat iedereen voor zichzelf moest dietien Dus blijven er nog twee puntjes over. A) Antwoord op het eerste punt: één man, één stem. De liberalen zelf weten niet wat zij willen. Sommige willen het aan 21 jaar, andere aan 25 jaar, andere nog zouden er voor de huisvaders die 35 jaar oud zijn eene tweede stem bijvoegen. Sedert de laatste gemeen- tekiezingen kwam de opperbaas der vrijmetselarij met een nieuw voorstel voor den dag. Alleman één stem, zegt Mccheiynck, maar geene aan de priesters en kloosterlingen. Met dit stelsel hebben wij vrede, op voorwaarde dat de wet ook aan de truweelbroeders of vrijmetselaars het stemrecht weigere! (Gelach). Het voorstel van Thooris, de liberale kamerheer voor Brugge, is nog dwazer en... ooiijker. De arme lieden, zegt hij, zouden geen stemrecht hebben omdat zij on dersteund worden door de burgerlijke godshuizen of hospicen. Iedereen is stemmer dus, maar de arme menschen nietMoet mijnheer Thooris met zulk een programma voor het kiezerskorps te Brugge verschij nen, ik geloof dat de kiezers nog liever voor den geldduivel Marquet zouden stemmen dan voor hem. Daaruit blijkt alleszins dat onze tegenstrevers het bij lange niet eens zijn over dit punt alhoewel de libe ralen op hunnen buik liggen voor al wat socialist heet, alhoewel de liberale schatrijke Warocqué, hij, wiens coffre-forts stroppen van het geld, de hand reikt aan hen die zoo gaarne zijne coffre-forts zouden plunderen. Uit godsdiensthaat wordt hij zoover gebracht dat hij in stoet gaat met mannen die roepen aan ons uwe kasteelen Zoo staat het in de tegenpartij. Welke is nu onze meening? Wordt het algemeen stemrecht verlangd door het land, wij zullen het geven en ook de vrouwen zoowel als de mannen zullen mogen optrekken. Dit hebben de socialisten overigens zelf dikwijls gevraagd. Wanneer er dan te strijden valt voor het goede zullen de vrouwen wel hunnen man staan en moet er gevochten worden, zij kunnen! (Toejuichingen en gelach). B) Antwoord op het tweede punt: het officiéél onderwijs. De liberalen willen dat alleenlijk het staatsonderwijs geldelijke ondersteuning bekome; de officlëele scholen, zeggen zij, zijn scholen voor iedereen. WIJ antwoordenkweekt uwe kinderen op gelijk gij wilt, wij doen het ook alzoo. Zendt, als 't u zoo belieft, uwe kinderen naar de officiëele scholenwij doen het NOOIT, NOOIT, NOOIT! In die scholen wordt niet gesproken noch van Godsdienst, noch van God, en van scholen zonder God wilen wij niet. Maar, zeg gen de geuzen, in die scholen wordt er tegen God of godsdienst niet gesproken gij zijt onverdraagzaam I Wij antwoorden gij, geuzen, zijt onverdraagzaam omdat gij God niet kunt verdragen. Tot hiertoe hebben wij, katholieken, ons deel in uwe scholen, de officiëele, betaald en daarbij hebben wij de onze, de christene, met onze eigen penningen alleen ondersteund. Wij willen dit onrecht niet meer dulden wij betalen de belastingen zoowel als gelijk wie en zullen eischen dat van de regeering, van de provincie en van de gemeente onze scholen onderhou den worden gelijk de hunne. De toekomende Kamer moet dit recht doen zegevierenen moest zij, ai had zij maar 6 stemmen meerderheid gelijk nu, voor ééne moeilijkheid, gelijk dewelke, achteruit deinzen ik zou zeggen dat zij niet waardig is de katholieken van Bel gië te vertegenwoordigen. (Daverende toejuichingen). III. Onze plicht Om onze meerderheid te behouden en ie versterken, wat is er noodig? Eerst en vooral EENHEID De kandidaten voor het lepersche zal een poll aanduiden. Niet vijf of zes personen zullen dus in 't vervolg de kandidaten uit steken, maar gij zelf. De poll immers zal goed inge richt worden, en niet te Ieperen alleen maar op ver schillende plaatsen. Zijn onze mannen aangeduid, dan vooruitvooruit voor de katholieke partijGeen per soonlijkheden meer Daarbij moeten wij ONS KATHOLIEK TOONEN GEHEEL EN GANSCH. Wie met angstvalligheid zijne overtuiging voorstaat dwingt noch eerbied af noch ontzag, ledereen integendeel bewondert hen die noch nienschelijk opzicht, noch .vaar noch vrees kennen. Treffende voorbeelden van rotsvaste overtuiging, waartegen dwarsdrijverij en vervolging niets vermo gen, geven ons soms de kinderen. Te Cherbourg, eene stad in Frankrijk, viel de kerk in brokken. Het gemeentebestuur weigerde de geringste toelage voor de herstellingswerken. De katholieken verzamelden frank bij frank de noodige geldsom. Toen de klokken voor den eersten keer weder konden geluid worden 'gebeurde er in de goddelooze gemeenteschool iets treffends. Te midden hunner onverschillige makkers,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1