NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE OffiSTREKEN. WRAAK EN LIEFDE HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag' namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors,Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Dfxorte, Poperinghe SPARREN EN LARIXEN !en begeert te koopen Bosclitailliën Plantsoen® BUITEfiüAJiÜSCH NIEUaiS. Zondag 3in December ign. 5 Centiemen. &e aarNr 5. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen /olgens overeenkomst. Eerste Taps, Bollingen en Herbergkennissen mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrij dag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Zon op. Zon ond. Wekelijksche Almanak.—Januari. Notaris BOUCQUEY, Vrijdag 5 Januari 191 '1, Zaterdag 6 Januar i 1912, 5ooo Kepers 4ooo Hoppepersen 6000 Sparre-bondels. Vrijdag 12 Januari 1912, Notaris PARRET, Merkweerdige Venditie SPARREN Notaris Camerlynck Venditie te Passchendaele, wijk De Kazak 100 Koopen SPARREN Notaris VANDE LAN0ITTE, Donderdag 4 Januari 1912, Openbare Verkooping van B O O M E N TE VLA M ERTI NGH E, Donderdag 11 Januari 1912, Openbare Verkooping van 800 schoone KEPERS Sfooo Hoppepersen, Notaris Haghebaert, Op Maandag 8 Januari 1912, Merkweerdige Verkooping van ruim 9 H. allersterkste Boschtallie en 535 extra zware Plantsoenen, Notaris REED te Rousbrugge-Haringhe. Zaterdag 6 Januari 1912, Aanzienlijke Verkooping SPARREN en LARIXEN Merkweerdige Venditie van A. Woensdag 10 Januari 1912. 5 Heet. 70 aren Boschtailliën met 801 Plantsoenen, B. Maandag 15 Januari 1912, 3 Hectaren Boschtailliën met 245 Plantsoenen en 2 Boomen, Deurwaarder DE CRA, op Dinsdag 9 Januari 1912, Openbare Verkooping van 1 -Naaimachienen, velos en toebeh" 2-Menagiegoederen. Notaris THE VEEIN, Op Dinsdag 9 Januari 1912, Openbare Verkooping M* J. SimpeJaere, Zeer Merkweerdige Venditie van LARIXEN en SPARREN Deurwaarder VUYLSTEKE, Woensdag 3n Januari 1912, ssl liet Keukengerief Isa 't groot Adres CAM1LLE BARBIER, Nieuwjaarskoek. Een heilzaam middel. worden ingelijfd Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. rommmis 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers liobben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 H. Silvester, patroon der zoutbewerkers. Besnijdenis van O. H. J. C. H. Odilo. H. Adelardus. H Genoveva, patr. der kaarsenmakers. H Pharailde, patr. der voerlieden. II. Telesphorus, H. Simeon Stylites, G. Egidius. HH. Driekoningen. G. Gertrudis, G. Bertha. Volle Maan. Donderdag 4 Januari, ten 1 ure 30 minuten 's namiddags. l.aalste Kwartier. Dinsdag 11 Januari, ten 7 ure 43 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Vrijdag 19 Januari, ten 11 ure 10 minuten 's morgens. Eerste Kwartier. Zaterdag 27 Januari, ten 8 ure 51 minuten 's morgens. Zondag 31 Maandag 1 Dinsdag 2 Woensdag 3 Donderdag 4 Vrijdag 5 Zaterdag 6 7 u. 48 m. 3 u. 45 ra. 7 48 3 46 7 48 3 47 7 48 3 48 7 48 3 49 7 48 3 5<T 7 47 3 51 STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. 8. Burgerlijke Godshuizen van Poperinghe. om 2 uren namiddag, in het Hotel van Regeering Vlamingstraat, te Poperinghe VSÏB9 I. 6 Heet. 12 aren 00 cent. ISoM;liiail- lien geschoten van 6 jaren met <»IO getee- kende Plantsoenen, gelegen te Poperin ghe-Helhoek en Galge-bosschen. Bij plakbrieven verdeeld in 8 koopen. 4 Heet. 18 a. 30 cent. Bosch om black te kappen staande te Poperinghe op de par- tien genaamd De Wulleminne en O. H. bosch. li. Zeven koopen Verdunning van Sparren. Voor de aanwijzing der koo pen zich te begeven bij den bosch wachter Charles Deprez. III. ISoouien. Op 't Galgebosch, een eik. Op 't Beke-bosch, 19 koopen beuken, eiken, populiers en Abeelen. Op de weide De Bruineeke gebruikt door Charles Billiau 7 koopen zware iepen. Op O. H. Bosch, 28 koopen eiken, beuken en Abeel. Op de Wulleminne, 74 koopen zware beuken en eiken. Op 't bosch De Braarnvloge, 2 eiken Op 't bosch De 8 Gemeten, 2 eiken. De liefhebbers zijn verzocht de boomen voor de verkooping te willen nazien. Op gewonen tijd van betaling mits door al de koopers zonder uitzondering te stellen begoede en welbekende borg gehuisvest binnen het kanton Poperinghe, gereed te betalen 10% hunner koopprijzen voor kos ten en onder de voorwaarden begreppn in 't lastkohier behoorlijk goedgekeurd berus tendeten kantore van den notaris BOUCQUEY voornoemd. 18. Drie Koningdag, te beginnen 's voormiddags om 9 1)2 uren, te Westvleteren, in de St Sixie-bosschen, verkooping van Voor de aanwijzing der koopen zich te be geven bij den boschwachter Louis Vanlierde. 181. om 3 uren namiddag ter herberg 't Jagershofopenbare verkoo ping van 1/ 942 PLANTSOENEN en 11 heet. 61 a. 62 cent. TAlLLIE staande te Crombeke en Proven in de St Sixte-bosschen. Bij plakbrieven verdeeld in 11 koopen. Voor de aanwijzing der koopen zich te begeven bij den boschwachter Louis Vanlierde. 2/ 289 PLANTSOENEN en 3 heet. 78 a. 20 cent. TAlLLIE, staande te Poperinghe op de partie bosch genaamd De negen geme ten gelegen langst den steenweg naar Woesten, voor d'herberg Jonkershove Ambt van den Notaris DEV0S, teWatou. Zenuwachtige en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van Tieghem-Dupont. Rousselaere. gebruiken 7 Mengelwerk van DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door CAMILLE V 8581V A 8t c K12 Zulks is toch niet moeilijk te begrijpen, mijnheer, gij schrijft en teekent een briefje, waarbij ge bekent in gezegde omstandig heden uwen broeder vermoord te hebben. Emiel schrikte bij die woorden en sprongop alswerd hij dooreene giftige adder gestoken Maar dat is onmogelijk wat denkt gij dan riep hij uit. Cies bezag hem gansch eigenaardig en zegde met eenen tergenden glimlach Het was u wel niet onmogelijk hem in het koude water te werpen 1 De schuldige, de laffe broedermoorder, viel als verbrijzeld op zijnen stoel terug. Met de ellebogen op de tafel, sloot hij zijn hoofd tusschen zijne gebalde vuisten en morde vol wanhoop Ik ben vervloekt Beide mannen zwegen eene poos. Cies scheen niet bijzonder haastig tezijnensmaak te vinden iii hunnen weaerzijdschen toe stand want hij bezag Dammaert met een gelaat, dat de hoogste tevredenheid en zelf voldoening te kennen gaf. Zonder zijnen lastigen bezoeker te bezien, vroeg Emiel eindelijk. Wat vraagt gij, eene geschrevne beken- STUDIE VAN DEN TE ZONNEBEKK. op Dinsdag, 2» Januari 1982, om 11 ure voormiddag, van: A) 307 Koopen zware en langstammige dienstig tot hoppekepers, hoppepersen, inlegpersen, tabakhout, diltpersen, vlake- persen, enz., enz. B) 2 Hectaren STERKE TAlLLIE, bestaan de uit eiken, kastanje, notelaren, en elzen hout. Gezi ide sparren en taillie bevinden zich in 'l bosch Den Amonl en andere aan palende bosschen te Zonnebeke, dicht de Polygone. Studie van den te Passchendaele, Op Maandag 8 Januari 1912, Verloren Maandag, om 12 ure 's middags VAN waaronder kepers, hoppepersen, 1abak- schuivers, enz. 6 Koopen zware l'opulicren en 4D Koopen schoone Taillie. Gewone voorwaarden. Tijd van betaling. STUDIE VAN DEN TE VLAMERT1NGHE. I. om 1 ure zeer stipt namiddag 58 Koopen zeer zware en langstammige iepen, popu lieren, eiken en Abeelen waaronder verscheidene van 2m50 tot 3mdik eerst in eene weide gebruikt door de Wedu we Coene-Cannaertlangs de Kernmelk- straat, en in een bosch er bij, daarna ter hofstede van Auguste Decnudt, langs de Casselstraat, en laatst in de warande van het Kasteel van M de Burggraaf du Pare en ter hofstede Dieusart. II. om 2 ure en half zeer stipt namiddag, waaronder 150 gecreosoteerde en TE VLAMERTINGHE, bij de Statie, bij de herberg De Koevoet Onder de gewone voorwaarden en met langen tijd van betaling mits borg. STUDIE VAN DEN TE PRO VEN. Verkoren Maandag om 3 ure stipt namiddag, te PROVEN, ter herberg De Clytte voor Mijnheer den Baron Mazeinan de Couthove, bijzonder dienstig voor hoepelsplijters, wassende in de Couthove-bosschen te Proven Louis Malton, boschwachter, loont de koopen aan. Langen tijd van betaling, mits goede borg. KANTOOR VAN DEN Burgerlijke Godshuizen van Yper. om 12 1)2 ure zeer stipt namiddag, in het Belle Godshuis, Rijsselstraat, nr 38, TE YPER, van 9 Koopen gesneden Berkenhout, en 263 Koopen gekapte zeer dienstig voor hoppe- en tabakkweekers, liggende in verscheidene bosschen te Zille- beke, Wytschaete, Passchendaele en Zonne beke. Boekjes met de nauwkeurige beschrijving van al de koopen zijn kosteloos te verkrij gen bij de boschwa'chters, alsook bij den Ontvanger en den Sekretaris van 't Bestuur. Tijd van betaling mits borg. Doort 't ambt van Mter A. REYNAERT, Notaris te Yper. tenis Het ware al zoo wel mij aanstonds te gaan aanklagen. In 't geheel niet, mijnheer in 't ge heel niet. Verre van daar Mag ik u eens de zaak uitleggen, zooals ik ze versta Welnu, zeg maar op. Als gij mij het gevraagde schrift be zorgt, blijft het voor goed verborgen. Het zou maar tusschen ons te voorschijn komen, in geval gij den dienst, welken ik u bewijs, zoudt willen vergeten. Veel geld vraag ik u niet, nu en dan eene kleine hulp. ziedaar wat ik begeer. Gij verstaat dus dat ik niets beters kan wenschen, dan dat alles stil blijve en dat gij goede zaken doet; want anders zou er voor mij niets meer van u te krijgen zijn en het spreekt van zelfs dat ik alles zal doen wat in mijne macht is, om zoolang mogelijk voordeel te kunnen trekken uit uwe dankbare gezindheid ten mijnen opzich te. Indien gij het waarlijk goed meent, is er daar niets aan gelegen, want het is voor ons beide te wenschen, dat alles zoo goed en zoolang mogelijk gezwegen worde En indien ik weiger? vroeg Emiel zon der op te zien. Dan ga ik heden nog naar Gent om te zeggen dat Juan Caroli, onschuldig is en den waren plichtige doen kennen. Welnu, wat wilt gij dat ik schrijve. Gelief u gereed te maken om te schrij ven en ik zal het u voorzeggen. Emiel nam pen en papier en zijn bezoeker dicteerde hem het volgende Ik ondergeekende, Emiel Dammaert. koopman te Hoogendijk, verklaar vrijwillig bij deze, dat ik in den naclft van den 15 tot om 3 ure stipt namiddag, ter herberg Au Café bewoond door IHe- ter Accaert-, ter dorpplaats van Crombeke ten verzoeke van 1° Den Heer Baron GOFF1NET De bosschen te Crombeke, genaamd De twee lijnen langs de Reninghedreve De lange Dreve De Paters twee gemeten Camerlyncks vier lijnen den kleinen Katteput Iweins vijf lijnen en het Gemet 2° Jufvrouw Denise TITECA De partie bosch te Crombeke, genaamd De vijf gemeten palende west aan de Handstraat. Met tusschenkomst van Meester Victor Van Eecke, Notaris te Boesinghe. om 3 uren namiddag, ter herberg De Wijngaard bewoond door Henri Loones, ter dorpplaats van Westvleteren ten verzoeke van 1° Het Bureel van Weldaad van Westvleteren De bosschen te Westvleteren, genaamd '•De Kiekenvloge" en »HetTempeldreve-elst- 1 Eik van 1J1,30 staande in de Kiekenvioge. 1 Beuk van lm50 staande in het Tempeldre- ve-elst. 2° Den heer Amédëe BEHAGI1EL De partie bosch te Westvleteren, genaamd Het Kooiaertdreef-elst De hoornen moeten op voorhand bezichtigd worden. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits goede borg. It* liet gclooflijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépöt bij gebr. Delhaizo Moncarev-Sansen. 16 december 1830, kort na middernacht, mijn broeder Oscar in de beek heb doen val len, hetgeen zijnen dood veroorzaakt heeft. Des anderendaags is Juan Caroli, bijgenaamd de Corsikaan» onpMchtig van dien moord beschuldigd en gevankelijk naar Gent me degevoerd. De misdaad is gezien geweest door Frans Herniest en Jan Verrackers. Aldus naar waarheid opgemaakt te Hoogendijk, 17 december 1830. E. Dammaert. Het schrijven van dit briefje ging natuur lijk gepaard met eenige aarzelingen en tegenstribbelingen van wege den moorde naar. maar onder de bodreigingen van Cies kwam het er toch. Als het handteeken er onder stond, over las deze laatste het zeer aandachtig, vouwde liet papier zorgvuldig toe en stak het in een zakje, dat langs binnen in zijn ondervest gemaakt was, zeggende Daar zal geen haantje naar kraaien, mijnheer, als wij maar goed 't akkoord blijven en dat hoop ik wel, want ik zal niet lastig zijn. Maar de andere, vroeg Dammaert, als gansch moedeloos, wat zal die zeggen Om hem hoeft gij u in 't geheel niet te bekommeren, ik antwoord voor hem. Hij zal niets doen en niets zeggen, zonder dat ik het toelaat. Hij weet wat hij aan mij te danken en van mij te vreezen heeft. Nu. dan zal het misschien nog zoo slecht niet zijn, zegde Dammaert meteenen zucht. Hij gaf dertig frank aan Cie); en deze KANTOOR VAN DEN te Rousbrugge. Dooi* faling ten 9 ure juist voormiddag ten huize van sieur HENRI SAESEN, schoenmaker TE l'ROVEV, Gewone voorwaarden. STUDIE VAN DEN TE MEESSEN. om 1 ure namiddag, in het Starbosch en daarna in den Strooien Haan te WYTSCHAETE, ten verzoek van het bestuur van het Konink lijk Gesticht van Meessen, van 60 Koopen cvira schoone in een bosch blanke taillie gekapt, hebbende eenen omtrek van 0,70 lot lm20, bijzonderlijk dienstig voor timmerlieden, wagenmakers, hoppe- en tabakkweekers 3 Hectaren Taillie en 346 Plantsoenen, 1 Eik en 1 Berkenboom. De verkooping zal beginnen om 1 1)2 ure stipt in het Starbosch. Tijd van betaling mits goede borg. STUDIE VAN Notaris te Oostvleteren. Zware en lange gekapte TE WOESTEN. De Notaris Simpelaere te Oostvleteren zal openbaar verkoopen op Dinsdag t£Sïn Januari 1912. om 12 uren 's middags, te Woesten, langs de kalsijde naar Pope- riDghe, bij de herberg St Joseph bewoond door M. Vereecko 2000 extra schoone LARIXEN, van 25 cent. tot 1 meter 10 cent. dikte, 2000 Persen Larixen en Sparren, 20 Koopen SPARREN Kepersvan 40 cent. tot 80 cent. dikte. Voormelde larixen en sparren dienstig voor kepers, tabakhangers, liggers, en an dere gerieven. Zeer gemakkelijk vervoer. 6 Maanden tijd van betaling mits goede borg ie aanveerden door voornoemde No taris SIMPELAERE. AMBT VAN DEN TE POPERINGHE. om 1 ure namiddag, ten huize van August Lermyte, Hondstraat, te Poperinghe, Openbare Verkooping van 18 eubels 3 Ledekanten met ressorts, 2 Matrassen, Lakens, Sargien, 1 Jachistoof, 1 schoone Pendule, en veel schoon Tiiiimerinansalaam. Gewone voorwaarden. Tailliehout voor fascinages, met of zonder plantsoenen Lijsteboomen zware Eiken en andere soorten van boomen. Houtkoopman, LOPIIEM-bij - Brugge. verliet het kleine spreekplaatsje in 't huis, met de helooniagen der rechtzinnigste be leefdheid en des diepsten eerbieds. Stadsgenooten, buitenlieden, - 'k Heb u allen even lief Hoort naar mijn oprechte wenschen, Hoort... ik lees mijn nieuwjaarbrief. 'k Wensch u lezers, lezeressen, In uw werk bevrediging, Vrede en voorspoed in uw huizen, En vooral Gods zegening. 'k Zal intusschen week op weke IJ in 't korte konde doen Van hetgeen gij al moet weten Wilt g'een mensch zijn van fatsoen. 'k Zal gelijk een torenwaker Verre en bij naar nieuws uitzien, Om het dan in alle oprechtheid U ter lezing aan te biên. 'k Zal u zeggen wat er gaande is Als de klokke bin-ban zingt, Of wanneer zij brand brand roepend In ons angstig harte dringt. 'k Zal u zeggen welke lieden Zij, die hier het kwaad beletten, Moesten bij den krage grijpen En een tijd te Gerre's zetten. 'k Zal u melden welke vrienden Er van hier zijn heengegaan, En welke andre jonge burgers Reeds in hunne plaatse staan. 'k Zal u kondeD van den oorlog, V'an de duurte van den tijd Van de ramp die't hart doet schrikken, Van de klucht die 't hart verblijdt. Waar gij een stuk land moet koopen Met een huis er bij of niet Welke pillen gij moet slikken Als ge op uw geld niet ziet Hoe de markt was van de boter, En of onze vriend Cyriel In zijn onbarmhartig rijden Van zijn paard niet af en viel Hoe gij moet uw geld placeeren, Waar gij alles koopen kunt Is 't dat gaan uw medeburgers, Zoo't betaamt, den penning junt; Waar gij 's zondags altijd kermis En een goed gezelschap vindt, Waar gij soms nog daarenboven Met de bolle prijzen wint Wat betaamt aan eenen christen Die zijn naarn met eere draagt, En als richtsnoer van zijn leven Slechts riaar zijn geweten vraagt, 'k Zal 't u alle weke zeggen Trouw en juiste, kort en klaar Beste Lezers 't is het nieuwjaar Van I)e Poperinghenaar Wij leven in de eeuw van vooruitgangen licht. Hetmenschelijk vernuft heeft reeds zooveel wonderen verwekt en 's menschen wil deed zoo menig reuzenwerk uitvoeren, dat men meenen mocht, niets is den sterveling nog onmogelijk geworden. Men staat verbaasd en onthutst bij het gadeslaan van den snellen gang aller zaken en bij het beschouwen der grootsche uitwerkselen derschranderheid en ontembare wilskracht van velen. Maar ook is het inenschdom gansch ver anderd. Moede van rustig en vreedzaam te leven, is het woeligen ontevreden geworden. De menigte is ongerust, wispelturig, veran derlijk en veeleischend. Bijwijlen geeft zij bewijs dat eene droevige kwaadaardigheid haar gansch overheerscht en dat zij in som mige gevallen noch toon, nog regeltucht meer lijden kan. Het goede gevoelen wordt meer dan ooit op den achtergrond geschoven en men geeft in zijn hert toegang aan de noodlottigste driften. Men koestert de gevaarlijkste nei gingen en verlangens, terwijl de verwaand heid haren hollen schepter zwaait en hare onderdanen zoo menige lichtzinnigheid doet bedrijven, zoo menige dwaasheid begaan en het noodlottigste misnoegen inder menschen ziel komt gieten. De mensch wordt door de verschroeiende sluiten, herkende zijne stem en hij rilde koorstachtig bij de gedachte, dat hij om zoo te zeggen met lijf en ziel aan dien ellende ling toebehoorde. Als men des anderendaags het lijk van den ongelukkigen Dammaert ter aarde bestelde, merkte iedereen de deerniswek kende houding zijns eenigen broeders op. Hij zag er waarlijk ihoop- en troosteloos uit. Zie eens, zegden sommige moeders, die hem tot schoonzoon zouden gewild hebben zie eens hoe die onverwachte en schrikke lijke dood hem ter seder heeft geslagen hij gelijkt denzelfden niet meer. Dien dag dronk Ci es Harniest meer dan gewoonlijk. Hij strompelde het eene drank huis uit en het andere in, tot laat in den avond, hier en daar een vijffrankstuk op tafel slaande, tot groote verwondering der dorpelingen. Waar mag hij het toch halen mom pelden deze. Ja, ja, riep Cies„ ik heb eene oude tante dood te Brussel en zij heeft mij een pensioen verzekerd voor de rest van mijn tevenNu zult gij wa-t gaan zien van Cies! Heele dagen kermis en borrels drinken zonder ze te tellen Fioera. hoerawat een leventje 1... Baas, vult ze maar eens! Leve de vreugdeen weg met den dorst Sommige boeren schuddeden het hoofd, maar de meerderheid' was van gevoelen dat Cies toch een bijzondere prettige kerel was. Omtrent middernacht waggelde hij al zingend voorbij de vwoning van Dammaert. Emiel, die te bed Tag maar geen oog kon VII j eerzucht in een hard gevoelloos leven mis vormd, dat enkel voor eigenbaat loeft en I zwoegt en voor 't kille winstbejag alleen j betrachting heeft. De moesten willen hoogmoedig heerschen over anderen, allen zoeken over anderen te gebieden, terwijl het gehoorzamen voor zoo velen als eene volledige onmogelijkheid geworden is. Eenvoudigheid des herten, nederig zijn in wensch en verlangen, is op onze dagen als onbekend geworden, want de grillige mode eischt dat thans alles ronke en opgeblazen wezeootmoedigheid en zachtaardig zijn wordt als lafheid uitgekreten. Eenieder zoekt zich te verheffen en dit wel veel hooger dan hij volgens recht en de gezonde rede rijzen mag. Zucht naar eerbe wijs, naar loftuiting en winst maakt de blinde en ongenadig voortstuwende macht uit, aan wier booze willekeur de mensch is overgeleverd onder wier tergende dwinge landij hij gebogen ligt Het is hem nog zeer moeilijk rechtzinnig te zijn en trouwhartig te beminnen, zonder eigenbelang. Haten, vervolgen en zich wre ken, zijnen wrok wellustig koelen, daartoe is de mensch overbekwaam geworden Men versmaadt het, waanwijs en minach tend, zijne goede gevoelens aan de milde bronnen te verfrisschen, en de rechtscha penheid verdwijntal meer en meer, om plaats voor kwade trouw, list en laagheid te maken. De dwaze mensch bevecht, bekampt en ver wondt zich zelf. Hij verschopt verre van zich de eendracht, die zoo heilzame overeen komst met zijne medebroederen en menigeen wordt zoo gemakkelijk uit haat, nijd, wraak lust of jaloerschheid een enkel wangedrocht gelijk. Hij eischt rechten, zonder goed te weten wat zij zijn en hij vergeet maar al te gauw en te spoedig waarin zijne plichten gelegen zijn. Het goede kan hij boosaardig van zich weren en liever het sterkste kwade verkiezen, en aizoo worden wee, lijden en snerpend leed door hem verwekt en in leven geroepen. Wat is daarvan de oorzaak? Moe kan dit alles toch gebeuren? O.ndat er zoo velen do waarschuwende stem versmaden en versmachten, die in het innerlijke van den boezem spreekt. Men moet het bedenken De mensch ver schilt van het dier niet alleen door de rede en door het verstand, maar ook door zijn geweten, en niemand mag beweren zijn eigen meester te wezen, want die geheimzin nige macht door den Alwijze in eikeens hert zoo onwrikbaar recht geplant, is des sterve- lings eerste rechter en ook wel zijn goede raadgever. Willen wij dus weten wat wij te laten hebben of moeten doen, dan hoeven wij ons geweten te raadplegen, welks stem luider spreekt dan de donder en tot in het diepste van ons weifelend gemoed haren weerklank heeft. Wie of wat wij wezenhoe hoog verheven, hoe machtig of hoe rijk bedeeld, altijd zijn en blijven wij onderdaan van ons geweten en aan zijne toovermacht kunnen wij niet wederstaan. Hoogst te beklagen zijn dus dezen die hun geweten met euveldaad en schelmerijen beladen; die door snoode handelwijze de schuld zijn van ramp en onheil, van het ellendig verderf hunner medemeuschen want vreeselijk zwaar zal de verantwoorde lijkheid op hun hoofd komen wegen. Maar heilzaam en vreugdebarend is het voor den mensch de inspraak van zijn gewe ten gehoorzaam te volgen en in 't, diep verborgene der ziele de vermanende stem te aanhooren, die ons tot vervullen van den plicht aanmaant. Dan zal hij verstandig han delen en goed doen, tot zijn geluk en dit van allen die rond hem leven. Hendrik DhZeine. Eene onverwachte nachtelijke bijeenkomst. Veertien dagen zijn verloopen en wij zijn gedwongen den lezer omtrent middernacht, op het kerkhof van Hoogendijk te leiden. Gansch het dorp ligt in de diepste rust gedompeld. Uit den grijzen toren galmen traagzaam en indrukwekkend twaalf klokslagen over de slapende natuur. Nog siddert de lucht onder de laatste trillingen van het dreunend metaal, als wij eenen man zien te voorschijn komen aan den ingang van het kerkhof. Het is Jan Verrackers, die zich op een wijkkermis wat lang bezig gehouden heeft en nu op weg is naar huis. Om zijnen weg te verkorten, volgt hij't pad, dat schuins over het kerkhof loopt.' Dien avond had de drank een wonderlijk uitwerksel op hem gemaakt in plaats van er alles door te vergeten, denkt hij meer en meer aan hetgene in de laatste dagen voor gevallen is en zijn hert is er als weemoedig en bewogen door geworden. Hij vertraagt zijnen stap en mompelt Ik weet niet wat er met mij scheelt, maar ik ben nog nooit zoo gesteld geweest als ik over het kerkhof ging. Men zou De geldomhaler Caby, verleden week in volle stad van Parijs' bestolen en erg gewond, is beter. Men heeft nog geen spoor der daders. De geldoinhalers hebben nu het recht verkregen een revolver te dragen. Men wordt zeer ongerust over don toe- ïtand van den 81 jarigen keizer Frans-Josef. zeggen dat de dooden uit hun graf gaan komen om mij mijne misdaad te verwijten. Ja, het is toch eene misdaad eenen onschul- ge te laten veroordeelen. Oh, die arme Juan. Was ik maar rijk en onafhankelijk... Zoo ver was hij in zijne overwegingen ge komen, als hij plotselings bleef stilstaan. Zijne blikken doorboorden de halve duister nis en op eenige stappen van hem zag hij eenen man, die geknield zat op een graf. Stil en behoedzaam gaat hij een weinig nader. 't Is het graf van die vreemde vrouw, zegt hij tot zien zeiven, van de moeder van Juan. Ik kan niet missen, want de goede jongen plant er reeds langen tijd bloemen •p in den zomer en onderhoudt ze zoo goed ,ls hij kan. Maar wie mag daar nu op die plaats zitten te bidden? Ik wil zulks toch weten Hij is maar een vijftal stappen meer verwijderd van den geknielde, toen deze al met eens het hoofd oprichtte en rondzag. Jan herkende hem en scheen te verschrik ken. Hij mompelde tusschen de tanden, maar even'twel luid genoeg om verstaan te wor den Mijn God! Het is Juan, ofwel zijn geest Ja, het is Juan in persoon, sprak deze gansch rechtstaande en nader komende. Gij schijnt niet weinig te verschrikken, Jan, 't is niet te verwonderen ook, wie zou niet benauwd zijn van eenen moordenaar Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1