NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschij nende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansea-Decorte, Poperinghe Men begeert te koopen HOP- en INLEGPERSEN 200 KOOPEN BOOMEN, BUITEREtflJ4DSGJ4 JilEUlflS. NIETS Zondag ii" Februari igi2. 5 Centiemen. 8* Jaar. N 11. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Bollingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-nokn ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,1 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Februari. Zon op. Zon ond. Notaris VANDE LAN0ITTE, Dinsdag 13 Februari 1912, ISÖO Kepers 60ÖÖ Hoppepersen sa. Gemeente POPERINGHE, in den Oosthoek, BOSCH Zaterdag 17 Februari 1912, Camille VANDERMEERSCH, Donderdag 22 Februari 1912 Notaris BAERT, Dinsdag 27 Februari 1912, KOOPDAG VAN Gewone Jaarlijksche Koopdagen van Taillie, Sparren en Boomen, I. Asschen-Woensdag 21 Febr. 1912 II. Donderdag 7 Maart 1912, Notaris GO VAER7 SCHOONE VENDITIE 1020 staande en afgezaagde LARIXEP 470 tursche en inlandsche EIKEN,. 3500 PERSEN in soorten. Notaris PEEL, te Rousbrugge-Haringhe. HOFSTEDE Maandag 19 Februari 1912, WOONHUIS allerbeste Zaailanden en Maaigras, Woensdag 21 Februari 1912, Instel Woensdag 6 Maart 1912, Overslag laandag 26 Februari 1912, in ®t groot Adres CAMILLE BARBIER, ALLE KLASSEN VAN Notaris DEL AH A YE, Woensdag 21 Februari 1912 Schoone Sparren en Larixen Notoris Tiburce Proot Woensdag 21 Februari 1912 VENDITIE van omtrent Plantsoenen, arixen, Taillie en Snoeibusschen. Persen, Kepers Sparren fEpicias) De Rat. eene De Winter en de IJzel. APOTHEEK - DROGERIJ KLa worden ingelijfd H6EEMAB Hel recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Ilerborgfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 11 Sexagesima. s. Theodora, Adolplius. 7 u. 5 m. 4 u. 50 Maandag 12 s. Eulalia. 7 3 4 52 Dinsdag 13 s. Catharina, Rachel, Marius. 7 1 4 54 Woensdag 14 s. Valeniinus, Potianus. 7 0 4 56 Donderdag 15 s. Fausiinus, Jovita. 6 58 4 58 Vrijdag 16 s. Juliana, Alexander. 6 56 4 59 Zaterdag 17 s Silvinus, Marianna. 6 55 5 1 Volle Maan. Vrijdag 2 Februari, ten 11 ure 58 minuten 's avonds. Laatste Kwartier. Zaterdag 10 Februari, ten 0 ure 51 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Zondag 18 Februari, ten 5 ure 54 minuten 's morgens. Eerste Kwartier. Zondag 25 Februari, ten 7 ure 27 minuten 's avonds. STUDIE VAN DEN TE VLAMERTINGHE. om 2 ure en half zeer juist, Merkweerpige Verkooping van gekreosoteerde en andere en epiceas te VLAMERTINGHE, bij de Statie. Tijd van betaling mits borg. Bij sterfgeval. De Notaris Van «Sc l^nnoitte, verblij vende te Vlamertinghe, zal openbaarlijk ver- koopen. ten overstaan van den heer Vrede rechter van het 2e kanton Yper tegen de Ilelledreve, bij de hofstede gebruikt door de kinders Bamelis, EENIGE KOOP. Een goed Boom- Plantsoen en Tailie genaamd De Bloerooze groot volgens tijtel 1 heet. 52 aren 44 cent. en volgens ka daster sektie D, nummer 95b, 1 heet. 34 10 \A7ULIuicu. In regie handslag met de geldtelling. EENIGE ZITDAG: om 3 ure zeer stipt namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, paleis van Justicie, te Yper. Het lastkohier der verkoopingde tijt.e- len van eigendom en plan der te verkoo- pen goederen berusten ter inzage der- liefhebbers, ten kanloore van voornoem den Notaris. Studie van den Notaris TE LANGEMARCK. om 1 uur slipt nanoen, in de bosscken tusschen de Steenwegen van Sladen en Poelcapelle. Ten verzoeke van M' Cotteau de Patin te Langemarch, van 9000 Hoppe- Stop- Haag- en Inlegpersen 70 koopen Sparren en Persen in rameijen 45 koopen Taillie in rameijen en Sparre en Boomsnoei en 50 koopen eiken, larixen en beukon Boomen en 1 esch als ook schoone Larixen bijzonder dienstig voor Eindkepers. Vergadering om 12 ure stipt ter her berg De Vossedreef Nota.Inlichtingen en aanwijskaarten te bekomen bij den boschwachter Cyrille Noyez te Houthulst. Tijd van betaling mits borg. Ambt notaris Keluhave te Merckem Cliicorci VanTieghem - Dupont, is aitijd van beste produkten gemaakt. Kantoor van den TE DIXMUDE. I. om 1 ure namiddag, te CLERCKEN-HOUTHULST, bij het kasteel van M. Louis Cortvriendt, grondeigenaar te Brussel, 50 Koopen schoone eiken en elzen Taillie, 4000 Hoppepersen, 3000 Stoppersen, 15 Koopen Larixen, van 0m25 tot 0m30 dikte. 5 Koopen zware Larixen van 0m40 tot 0m80. 3 Koopen Epicea's en Sparren van lm40. 20 Koopen drooge en Rebutsparren. 10 Koopen Kerselaars, Appelaars Accassia:s 8000 eiken snoeibusschen. II. in de bosschen van M. Eugene Delsroote TE HOUTHULST, te weten om 1 ure namiddag, Koopdag van eene groote hoeveelheid schoone en zware Taillie in rameijen, duizen den Stop- en Haagpersen, Kepers, enz. om 1 ure namiddag Koopdag van schoone eiken Boomen en zeer schoone en zware Larixen. Lijsten der boomen te verkrijgen bij den Notaris of bij den boschwachter Camille Descamps. Beide venditiën geschieden in den Mossel- brouck, nabij de Vossedreve en de kalsiede van Poelcappelle. KANTOOR VAN DEN TE OEDELEM. llondortlng 15 Februari lOI'i, om 1 ure stipt namiddag, te RUDDERV00RDE, in 'tGoed de Muncken ten verzoeke van Mr Vercoutere, nijveraar te Gent, Vergadering groote kalsijde Brugge Kort rijk, paal 14, op 2 kilom. afstand van den Hille. Gemakkelijke correspondentie per tram uit Rousselaere 10,02 m., aankomst Sweve zeele 11,22 min. - Vei trek Swevezeele-Hille 4,15 m., aankomst Poperinghe 6,24 m. Ambt Notaris Vercruysse, te Rudder voorde. KANTOOR VAN DEN I* Openbare Verkooping van eene allerbeste gelegen te Rousbrugge-Haringhe en Proven, bij het gehucht Den Molenwal Meester Gaston PEEL, Notaris ter ver blijfplaats van Rousbrugge-Haringhe zal overgaan lot de openbare verkooping van Gemeente Rousbrugge-Haringhe en Proven Eene allerbeste HOFSTEDE, groot onder bebouwde grond, hofplaats, hovenierhof, weiden en zaailanden 10 heet. 32 aren 32 cent., uitmakende eenen blok. In pachte gehouden door de echtgenooten Deweerdt-Vandermarliere tot 1 Oct. 1919, raits 1420 frs. 's jaars boven de lasten en de verzekerin gspremiën In 12 loten verdeeld. In massa ingesteld, 44.800 IV. Overslag om 2 1)2 ure namiddag, ter herberg Hel Ram/je bewoond door M. J. Leroy-Ganne te Proven. Grondplans en inlichtingen te bekomen bij bovengenaamden Notaris Peel. II. OPENBARE VERKOOPING van onlangs nieuw gebouwd staande en gelegen te Rousbrugge, Proven, Beveren en Stavele. 1° Een schoon en gerievig Woonhuis met schuur, stallingen en 42 aren 50 cent bebouwde grond, hovenierhof en zaailand, staandeen gelegen te Rousbrugge-Haringhe, recht over den Scherpenput. Onvergeld bewoond en gebruikt door de echtgenooten Couture-Deman tot 1 Decem ber aanstaande. 2° Vier aaneenhoudende partiën Zaailand te zamen groot 2 heet. 9 aren 30 cent., gele gen binnen de gemeente Proven, dicht bij den Scherpenput. Verdeeld in vier loten. Gebruikt zonder recht van pacht tot 1 Oc tober aanstaande mits 200 tr. 'sjaars boven de lasten. 3° Een perceel Maaigras te Beveren in den Gemeenebrouck, groot 23 aren 55 cent. Gebruikt zonder recht van pacht tot 1 Oc tober aanstaande, mits 40 fr. 's jaars boven de lasten. 4° 81 Aren 80 cent. Zaailand te Stavele bij Het Stavele hoekje Gebruikt tot 1 October 1913, mits 100 fr s jaars boven de lasten. Xildagen telkens om 2 ure namiddag, ter herberg - Het Schottershof bewoond door Egiae Duponcelle, ter dorpplaats van Rousbrugge. 1/2 °/0 instelpenningen te winnen. Met tusschenkomst van Meester Van «lormecrscli Notaris te Yper, alleenlijk voor het goed onder nummer 1. Burgerlijke Godshuizen van Yper. om 2 ure zeer stipt namiddag, OPENBARE VERKOOPING VAN lil Koopen ftp-irnn+a I /eer dienstig voor Timmerwerk, Tabak- n Hoppekweek, in 't bosch genaamd Den Vuilemneersch te Zillebekc, gelegen op 700 meters afstand ten noord-oosten der herberg - Het klein Zillebeke bijgenaamd De Yodde Door 't ambt van Mter C. D'HUVETTERE. Tijd van betaling mits goede borg. Tailliehout voor fascinages, met of zonder plantsoenen Lijsteboomen zware Eiken en andere soorten van boomen. Houtkoopman, L OP HEM - bij - Brugge. aan zeer vooi deelig prijzen. Te koop bij Cyr. NOYEZ boschwacbter te Clercken-Houthulst. Alle inlichtingen op aanvraag. KANTOOR VAN DEN TE MERCKEM. Asschenwoensdag, om 12 uren stipt, te MERCKEM (Melane), ten behoeve van Mme Maes, grondeigenares te Merckem en in hare bosschen, JAARLIJKSCHE VENDITIE van buitengewone 't zij boven de 350 koopen schoone en zware Inleg en Sloppersen, Hommel- en Diltpersen, lichte en zware Kepers, Tabakhangers en liggers, bijzonder dienstig tot allen gerieve, Sparren en Larixhout, benevens Kastanje hout, Snoek en Busschen. Gewone voorwaarden. zag, aan de overzijde de lichtjes van de ka- HaliaanSCh - ÏUrksche OOrlOQ. zerne glimmen. Kazerne-geluiden drongen w nachteiijk-gedempt tot haar door het KANTOOR VAN DEN te Wouraen. (asshewoensdag) om 1 1)2 ure namiddag 4e Houthulst, in en nabij 't park van t, kasteel van Madame Cotteau de Simencourt al(jaar schuren der slaperige paarden, wat getrap pel, even wat gehennik, en een soldaat die in de verte een straatliedje zong. Zij was alleen thuis. De meid was inkoo pen gaan doen om den zaterdag te kunnen schuren. De nacht was zoo helder en zoo klaar. Mevrouw hoefde niet bang te zijn aan den voorkant was aPes goed gesloten en aan den achterkant had zij het paardevolk tot bescherming. Toch schrok zij een oogen blik hevig, toen ze, dwars over het witte keizelpad, ineens, heel vlug, een zwart ding een beest, zag schieten. Het was geen muis, het was een heel groot beest. Bleek sloot zij de deuren der veranda en liet, rillend, de gordijnen neer. Toen kwam zij zitten, in het licht der lamp, gespannen luisterend of zij niets meer hoorde in den tuin, of zij de meid niet den sleutel hoorde steken in het slot van de voordeur. Toen haar man thuis kwam, was zij reeds weer bedaard. Hij vertelde luidruchtig nieuws dat hij in zijne maatschappij gehoord had en opeens vond mevrouw het kinder achtig hem haar schrik te verhalen. Zij schaamde zich en was bang dat hij haar zou uitlachen. Maar drie dagen later, een maandag middag, gebeurde het weer. Nu vloog het beest de kamer in, en verdween onder de canapé. Gillend vloog mevrouwde gang in. Mevrouw zei de meid den middag, toen zij de tafel afdiende, ik geloof dat er hier in den tuin eene rat zit. Vanmiddag was zij in de keuken Kom, kom, allemaal gekheid! zei de kapitein. Mevrouw kon niets uitbrengen, óo klapperden haar tanden op elkaar. Ge zult het gedroomd hebben! Het huis is volmaakt. Neen, gerust, Mijnheer zei de meid, ik heb ze gezien met mijn eigen oogenEn als het. nog eens gebeurt, doe ik mijn acht dagen en ik trek er vanon derIk ben benauwd van die leelijke bees ten Toen de meid de kamer uit was ja, Frits zei mevrouw, Katrientje heeft ge- I»" vb ../Irt »»"4 >yr I Maar nog geen twee uren later, juist toen mijnheer De Poperinghenaar opensloeg om het nieuws te weten van zijn geboorte streek, floep! daar schichtte bet zwarte beest de kamer in. Hij beet in zijn snorbaard. Nu had hij het ook gezienZijne vrouw vluchtte de canapé 1500 Roode LARIXEN, al versch gekapt, te koop bij 4<;liill« Vei'liaeghe, facteur in hoppe, te Poperinghe, bij de Statie. De brave kapitein bad dus eindelijk zijn ontslag ingediend en na veel zoekens had hij toch een huis naar zijnen zin gevonden. Het had niet zonder moeite gegaan aan het eene was er iets te kort en aan het andere iets te veel. Het huis echter in de Malakka- straat was volmaakt. En toen de verhuisrommel een beetje in orde kwam, geraakten de kapitein en zijne wederhelft meer en meer tot het inzicht dat het volmaakt was, dat er nu letterlijk niets aan ontbrak. Naarmate de meubelen op hun plaats kwamen, de tapijten op den grond en de gordijnen voor het raam, werd het huis volmaakter. Wel was de straat een beetje stil, maar dat hinderde nu een eenmaal niet, ja, dat was zelfs wenschelijk aangezien de kapitein zijn studeerkamer al den voorkant had. Hij moest altijd stilte hebben als hij voor zijn schrijftafei zat, en een toetende tram, een rollende wagen konden al zijn gedachten tot kip-kap maken. Zij waren er met Mei komen wonen en die eerste dagen was het zulk heerlijk mooi weer, dat zij de deuren van de veranda den heelen dag, den heelen avond, open hadden, en dat, ze genoten, zooveel er maar te genie' ten viel, van de twee meters open lucht, die ze hun tuin noemden. Achter den tuin hadt ge de kazerne van het paardevolk. Wel stond het dienstmeisje soms een half uur of nog meer, le kijken naar het roskammen der paarden in plaats van de kamers te doen of de kachel te ont steken wel blaasden de klaroenen u eiken morgen om zes uren wakker uit uw zoetsten uchtendslaap, toch deed de nabijheid van die kazerne het soldaten-hart van mijnheer goed en 't was eene verstrooiing voor mevrouw als ze alleen zat in de lange zomerdagen. Eén dingen slechts, vond mijnheer, deed afbreuk aan de algeheele volmaaktheid ge zaat hier toch zoo verre van De drie Koningen Behalve dat hij er wel eens een druppelke ging proeven, zat hij den vrijdag avond altijd in De drie Koningen Dat was zijn uitgangsdag beweerde hij. Die gewoonte bad hij maar dadelijk van ae eerste week af ingevoerd. En ze beviel hem opperbest. De twee eerste keeren had er eene vrien din bij mevrouw thuisgewachtnu, den derden vrijdag zat zij alleen. Het mooie weer hield aan zij zat wat te lezen en 't een en 't ander te vermaken in de veranda. 't Werd nacht. Ze keek door den tuin en op. Nu, zei hij. wees niet bang, ik zal daar algauw een einde aan stellen, ik beloof het u. Den volgenden morgen, voor liet ontbijt, kwam hij even een luchtje scheppen in het tuintje. Aan den overkant van het water, dat hun hofje van de kazerne afscheidde, was alles vol leven. Paarden stonden tegen den buitenmuur en, in het vroolijke zonlicht, poetsten, vaagden en kamden de soldaten er dapper op los. Toen kreeg mijnheer eene gedachte. Een van de soldaten voorover gebukt, goot een emmer in het water uit. Hé, sergeant! riep mijnheer, luister eens even Ik heb hier grooten last van een rat die den heelen dag komt overgezwommen en rondloopt in mijn tuin en zelfs in mijn huis. Kunt gij dat beest niet vangen Wij zullen eens kijken, Mijnheer 1 Ik wil u wel loonen voor u we moeite. Zeg het maar aan de andere soldaten ook wie m«§ het dier brengt, hetzij dood of levend, krijgt van mij twee frank. Afgesproken Uit een brief uit Constantinopel.) Wat is men in Europa slecht ingelicht over alles wat Turkije Betreft, en ook over den italiaanseh-turkschen oorlog. De euro- peesche dagbladen spreken van 5,000 sneuvelden, van 10,000 choleragevallen met doodlijken afloop, enz. voor de araben en de turken en van slechts eenige dooden voor de italianen De waarheid is heel anders De italiaansche troepen verliezen honderden soldaten, en zij durven zich niet verder in het binnenland van Tripolitanië wagen dan de kanons hunner oorlogschepen dragen. Wat de turken en de araben betreft, die gaan met volkomen doodsverachting te werk, en vallen de italianen aan met eene razernij, waaraan niets weerstaan kan. Op 't slagveld sterven is voor hen de ver zekering van onmiddelijk in het paradijs van Mahomet opgenomen te worden. On vermoeibaar zijn zij op 't slagveld, en als verstaald tegen het lijden. Een turksche of araabsehe gekwetste klaagt nooit, en men ziet gekwetsten te voet naar de ambulancies komen om zich te laten verzorgen. De twee legers. De oorlog is eene oprechte ramp voor de italianen. Zij dachten slechts eene militaire wande ling te doen, en met open armen ginder ontvangen te worden. Doch welke misreke ning Het klein turksch legerkorps van 3000 man dat zich te Tripoli bij de komst der italianen bevond, blijft onverminderd om zoo „te zeggen, daar het eiken dag door vrijwilligers aangevuld wordt. En dan mag men ook niet vergeten dat de araben andere krijgers dan de italianen zijn. De araben zijn aan het klimaat gewoon, zij kennen het land in alle hoeken en kanten, en span nen al hunne krachten in om den vijand te verdelgen, en, geloof mij, wanneer de italia nen zich in eene woestijn van 300 kilometers zullen moeten wagen, waar geen ander water is dan hetgeen men meedraagt, dan beklaag ik deze arme sukkelaars, die door SftJle fij nen, of liever als vliegen zullen weggemaaid worden, onder een klimaat dat uiterst moorddadig voor de europeanen is. Dat is de straf die Italië treft, Italië dat zich slechts door roof uitgebreid heeft. Men zal de inpalming van de Kerkelijke Staten, onder andere, niet vergeten. De tegenwoordige oorlog zal Italië ten onder brengen, en misschien zullen wij zijnen koning uit zijne staten zien gejaagd worden, zooals hij den Paus van zijne staten beroofd heeft. Jawel, mijnheer, wij zullen ons best doen. De soldaat spoedde zich weg en mijn heer trok de keuken binnen om zijn ontbijt te gebruiken. Een uur later mijnheer zat vóór zijne schrijftafel werd er gebeld. Mevrouw, daar is een soldaat met de rat! 't Is wreed, ze leeft nog, zei de meid. Nu alDat is vlug! Zij gaf hem de beloofde twee frank. Maar de voordeur was nog niet dicht, of daar werd weer gebeld. Mevrouw, daar is weer een soldaat met een rat. Mevrouw werd een beetje bieek. O, Katrientje, geef hem dan een half frankske, maar hij moet dat beest hier laten!" Goed, mevrouw Tien minuten later Mevrouw, daar is een sergeant ook al met een rat Kortom, zoo ging het den heelen morgen door. Het was om iemand zot te maken Om twaalf uren, toen mijnheer thuiskwam, waren er 59 rattenlijken. Juist wilde me vrouw het hem vertellen, toen er gebeld werd. Daar is een wachtmeester met een val met twee ratteD. Iltj vraagt of de uwe daar ook soms kan bij zijn. Toen plakte mijnheer een briefje op de deur De Rat is gevonden I Niet noodig nog te bellen. Deze week-is voorde Italianen zeer na- deelig geweest. In een gevecht te Hodeihah, waar 7000 Italianen door den vijand aangevallen wer- deu, zouden de Italianen 1000 man verloren hebben. In Italië wordt dit nieuws gelogenstraft, maar de bevolking gelooft dat men de waar- beid verzwijgt. De Araben zijn, tengevolge der wreed heden, zoo fel tegen de Italianen opgewölr- den, dat de Turken, zelfs wilden ze, voor- loopig niet aan vrede sluiten kunnen denken. Italië echter die spoedig met den oorlog zou willen gedaan maken, zou nu Turkije bedreigd hebben van den Archipel aan te vallen, indien de Turken, voor het einde der aanstaande week, niet toestemmen in eene bemiddeling van de mogendheden. Tegen einde Februari zal de oorlog aan Italië 135 miljoen gekost hebben, voor 150 dagen oorlog, en wie weet hoe lang duurt het nog. Is liet gelo«>flijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize A Moncarey-Sansen Dat hielp. En toen mevrouw, hare rust niet kennend het eerste boterhammetje afsneed, floep daar vloog het zwarte beest van onder de canapé. Veertien dagen later stond hun volmaakt huis te huren. is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE, OPVOLGKIt: IINOTREÜA1IE, Groote Markt. 18. POPERINGHE. Cliieorei Van Tieghem - Dupont, is zeer spaarzaam in't gebruik. Vrijdag namiddag, 2" dezer, scheen de winter opeens voor goed begonnen te zijn over geheel België. In den nacht van Donderdag tot Vrijdag had het geweldig gesneeuwd in geheel de Ardennen in den omtrek van Libramont, Bastogne en Bertrix lag de sneeuw 40 tot 50 centimeters hoog. In de holle wegen was de sneeuwlaag nog veel dikker en was het vervoer zeer moeilijk. In geheel het noorden en het westen van Europa werden ook geweldige sneeuw vlagen aangestipt. Den Vrijdag avond was de koude buiten gewoon hevig. De thermometer was 's nachts in odz3 streek tot op 15° onder zero gedaald en op verschillige plaatsen sneeuwde het. Te Poperinghe viel echter geen sneeuw. De hevige koude duurde Zaterdag, Zondag en Maandag voort, en overal waren de waterloopen toegevruren, tot groot vermaak en genoegen der schaatsenrijders die reeds verhoopten dit jaar eens wel hunne lief hebberij te kunnen plegen. Te Poperinghe werd Zondag het ijs los' ekapt der vischkom, en het had reeds 8 centimeters dikte. Te Hulste waren Zondag namiddag onge veer honderd personen aan 't schaatsen rijden op de Buitenvest. De genaamden Kmiel Vander Eeckhout en Pieter Pauwels waagden zich te ver op het ijs dat eensklaps brak. Beide jongelingen verdwenen onder bet ijs. Pieter Pauwels, 17 jaar oud, kon gered worden. Het lijk van VanderEeckhout 21 jaar oud, kon slechts een uur later opge haald worden. Te Oostende vielen ook drie kinders van rond de 12 jaar door 't ijs. Twee andere jonge lieden, gelukten erin de drenkelingen te redden. De IJzel. Maandag avond rond 6 ure begon er te Poperinghe wederom ijzel vallen, die het verkeer in de straten gevaarlijk miek. De straten waren in echte ijsvelden herschapen en op zekere plaatsen niet begaanbaar. Men zag de menschen voetje voor voetje vooruit gaan en alle soorten van houdingen aan nemen om niet te vallen. Anderen hadden oude kousen of koorden aan hunne schoenen gebonden. In de Veurnestraat viel de ruiteninzetter Henri Dewancker, met zijne kas op zijnen rug. Al de ruiten werden gebroken en de man verstuikte zich een duim Op nachtdienst zijnde te Vlamertinghe met zijnen makker Odilon Vandenhauiie, viel de gendarme Jan VanCampenhoudt, der brigade van Poperinghe, zoo ongelukkig dat hij zich den rfecnterpols brak. Beide zetten nog hunnen weg voort tot aan Elver- dinghe, waar de gekwetste zich deed ver zorgen. Nog verscheidene vallen zijn gemeld, maar zonder erge gevolgen. Gelukkig viel de dooi in en rond midder nacht reeds was het veel verbeterd. Dinsdag morgen wees de thermometer 4° boven het vriespunt en straten en wegen waren weldra in echte modderpoelen herschapen. In de andere steden viel de ijzel ook overal. Te Yper, Brugge, Gent, Brusselmaar met het verzachten van de luchtgesteltenis, was ijs en ijzel Dinsdag overal verdwenen. Lenteweer. Het weder is plotselings zoo uitstekend geworden, dat men haast zou gaan denken dat de winter ons voor goed don rug heeft toegekeerd. Hetgeen zulks nog meer doet veronderstellen is dat men reeds belangrijke vluchten trekvogels voorbij heeft zien vlie gen. Deze zijn eene maand vroeger dan de vorige jaren. Eerstdaags Opening der Uil sin li i O'S 11 atfS15* v i1 ftliiiTuuu. I)e echtgenooten Lefebvre-Lamartine hielden eene goed gekiante herberg te Toer- konje. Een dronkaard, die daar zelfs nog schuilen had, had van de vrouw allerlei kwaad vertelt. Deze was eerst door deze zaak erg aangedaandonderdag kocht zij een revolver, ging naar het huis van haren beleediger eu schoot hern twee kogels in het lijf. Hij viel dood. De vrouw, Angële Lamartine, 27 jaar, gaf zich gevangen. Vrijdag is te Darmouth eene der groot ste suikerrafineerderijen van Engeland door een geweldigen brand verwoest. De schade beloopt tot 5 miljoen frank. In Turkije was men eene bom aan 't onderzoeken, toen zij ontplofte. Negen mannen werden gedood en acht gekwetst. DeEngelsche verzekeringsmaatschappij waarbij de Russische violist Kubilik zijne tien vingers verzekerd heeft, voor meer dan een miljoen, zal, naar luid uit New-York, verplicht zijn eene groote söm uit te betalen. Inderdaad de violist heeft eene wonde aan een zijner vingers, wat hem het spelen be let. Zondag moest hij te Chicago optreden, maar hij kon niet. Men heeft in de gepantserde kelders van het gebouw eener groote verzekerings maatschappij, dat onlangs te New-York afgebrand is, voor 1400 miljoen weerden ongeschonden teruggevonden. De engelsche vorston zijn in goede voorwaarden van hunne reis naar Iudië te Londen teruggekeerd. De fransche Senaat heeft maandag de bespreking begonnen van de overeenkomst tusschen Frankrijk en Duilschland gesloten voor de regeling der marrokkaansche kwes tie. Meer nog dan in de Kamer, schijnt men in den Senaat te zullen aandringen om zeke re duistere pinten op te helderen in de onderhandelingen, welke het sluiten der fransch-duitsche overeenkomst voorafgin gen. Een ziekenoppasser van een gesticht van Bordeaux, kwaad geworden door het gekerm van een lammen zieke, stopte den ongelukkige eene prop in den monden duwde een kussen op zijnen mond. Men heeft den zieke versmacht gevonden. De oppasser is aangehouden. Te Taganrog, op de kusten der Azofsche zee in Rusland, is eene overgroote ijsschaal losgeraakt en in zee gedreven met 60 vis- schers, die allen verdronken zijn. In Portugal is de burgeroorlog weer volop ontbrand bloedige gevechten tus schen stakende landarbeiders en troepen vonden in dat modellandje wederom plaats. Ze leven daar onder de zegeningen der republiek, inaar konnen ze de vroeger regeering terugkrijgen Een engelsche onderzeesche boot is gezonken met 14 mannen erin. - Een parijsche kleermaker had een soort van valscherm uitgevonden een groot pak goed, op den rug gebonden, en dat zich openspreiden moest bij 't vallen en eene oppervlakte beslaan van 32 vierkante meters. Het moest lukken en om het te bewijzen liet de man zich Zondag van de eerste wan deling van den Eifeltoren 100 meters vallen. Het pak bleef toe en de roekelooze viel neder als een steen. De slag was vreese- lijk. Het lichaam botste nog eens terug en bleef dan liggen de uitvinder was dood. 't Was toch wat te ver gewaagd. In Frankrijk is men weer begonnen aan 't bouwen van twee pantserschepen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1