NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE ER OMSTREKEN, WRAAK EN LIEFDE HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschij nende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Men begeert te koopen bliltenlafidsch rieuttls. NIETS Zondag 3Maart igi2 5 Centiemen. Jaari\A 14. ANNONCEN Den drukregel 40 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, Boilingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-nokn ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,1 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Maart. Zon op. Zon ond. Notaris BA BRT, Donderdag 7 Maart 1912, Notaris VANDE LANOITTE, Op Maandag 4 Maart 1912, Aanzienlijke Verkooping 8000 Hoppepersen (epiceas) te YLAMERTINGHE, bij de Statie. Maandag 11 Maart 1912, 7000 Hoppepersen en 100 Kepers Notaris EM1LE BÏITAYE, Notaris PEEL, te Rousbrugge-IIaringhe. allerbeste Zaailanden en Maaigras, Woensdag 6 Maart 1912, Maandag 11 Maart 1912, Merkweerdige Verkooping LARIXEN ïn ®t groot s Adres CAMILLE BARBIER, Notaris BOUCQUEY, Vrijdag 15 Maart 1912, Strijd voor het bestaan. GUILLEMYN, te Lauwe en VAN ZEEBROECK, te Schaerbeke Dinsdag 26 Maart 1912, Wat doen om kinderen slecht op te brengen Persen, Kepers Sparren fEpicias Ongehoorde Bandietenstreek te Parijs. volgens o v e reen komst worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. POPIKIHGHEKAAB 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers hebben recht aan Kosteïooze intStësching van twee Herbergt eesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 3 Reminisccre. s. Camilla. 6 u. 26 m. 5 u. 25 Maandag 4 s. Casimirus, Lucius. 6 24 5 27 Dinsdag 5 s. Theophilus, Oliva. 6 22 5 29 Woensdag 6 s. Coleta, Fridolinus. 6 19 5 31 Donderdag 7 s Thomas van Aquinen, Felicita. 6 17 5 33 Vrijdag 8 s. Joannes de Deo, Philemon. 6 15 5 34 Zaterdag 9 s. FYancisca, Reinhard. 6 13 5 36 Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. Zondag 3 Maart, ten 10 ure 42 minuten 's morgens. Zondag 10 Maart, ten 7 ure 56 minuten 's avonds. Maandag 18 Maart, ten 10 ure 9 minuten 's avonds. Dinsdag 26 Maart, ten 3 ure 2 minuten 's morgens. Kantoor van den TE DIXMUDE. en om 1 ure namiddag Koopdag van schoone eiken Boomen zeer schoone en zware Larixen. Lijsten der boomen ie verkrijgen bij den Notaris of bij den boschwachter Camille Descamps. Beide venditiën geschieden in den Mossel- brouck, nabij de Vossedreve en de kalsiede van Poelcappelle. STUDIE VAN DEN TE VLAMERTINGHE. I. om 2 ure en half zeer slipt, van en lOOO KEPERS gekreosoteerde en andere. Met langen tijd van betaling. II. om 2 ure stipt, OPENBARE VERKOOPING VAN te VLAMERTINGHE, in den Brandhoek, bij de herberg De Tetting. Tijd van betaling, mits borg. STUDIE VAN DEN De Haernestraat, 4-, t'YPER. KANTOOR VAN DEN OPENBARE VERKOOPING van onlangs nieuw gebouwd WOONHUIS staande en gelegen te Rousbrugge, Proven, Beveren en Stavele. 1° Een schoon en gerievig Woonhuis met, schuur, stallingen en 42 aren 50 cent. bebouwde grond, hovenierhof en zaailand, staande en gelegen te Rousbrugge-Haringhe, recht ever den Scherpenput. Onvergeld bewoond en gebruikt door de echtgenooten Couture-Dernaii tot 1 Decem ber aanstaande. Ingesteld 6000 fr. 2° Vier aaneenhoudende partiën Zaailand te zamen groot 2 heet. 9 aren 30 cent., gele gen binnen de gemeente Proven, dicht bij den Scherpenput. Verdeeld in vier loten. Gebruikt zonder recht van pacht tot 1 Oc tober aanstaande mits 200 fr. 's jaars boven de lasten. Ingesteld 9050 fr. 3° Een perceel Maaigras te Beveren in den Gemeenebrouck, groot 23 aren 55 cent. Gebruikt zonder recht van pacht tot 1 Oc tober aanstaande, mits 40 fr. 's jaars boven de lasten. Ingesteld 1200 fr. 4° 81 Aren 80 cent. Zaailand te Stavele bij Het Stavele hoekje Gebruikt tot 1 October 1913, mits 100 fr. s jaars boven de lasten. Ingesteld 3475 fr. Overslag om 2 ure namiddag ter herberg Het Schottershof bewoond door Egide Duponcelle, ter dorpplaats van Rousbrugge. Met tusschenkomst van Meester Van- dermeerscli Notaris te Yper, alleenlijks voor het goed onder nummer 1. om 1 ure zeer stipt namiddag, in de bosschen genaamd De Molenbosschen te Z1LLE- BEKE, op omtrent 100 meters afstand van het gehucht Den Verbranden Molen - van %50 Koopen buitengewone schoone en zware bijzonder dienstig voor hoppepersen, vlake- en inlegpersen, tabakhangers, liggers, piket en stakietstaken. De boschwachter, sieur Polydore Lhaire te Holiebeke-Vierlingen, zal de koopen aan de liefhebbers aantoonen. Tijd van betaling mits goede en solva bele borg. Tailliehout voor fascinages, met of zonder plantsoenen Lijsteboomen zware Eiken en andere soorten van boomen. Houtkoopman, LOPHEM-bij-Brugge 16 Mengelwerk van «DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door CAÜIILLE VEKVAIICKE. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. in eene zitting om 3 uren namiddag, ter herberg De Gou den PoortBoescheepstraat te Poperinghe, verkooping van KOOP EEN, Boescheepstraat, Maar die stijd is laf en laagHij druischt in tegen alle edelmoedigheid, tegen alle mensc.blievende betrachting en roept om wraakSchijnt de zon dan niet voor ieder een en Js er geene plaats genoeg op den wereldbodem voor allen die er voor een tijdje toch maar 1 op leven Voorwaar die leering is valsch en gansch bedrog Ja, men vervange ze liever door deze, die voorhoudt dat arbeid voor 't zelfbehoud, ge steund op wederkeerig dienstbetoon de we reld moet beheerschen Ja, do eene mensch Een gerievig Renteniershuis met 90 cent. grond en erve, gelegen te Poperinghe, Boe-1 behoort den andereu in zijn loffelijk streven Cliicorei Van Tieghem - Dupont, is zeer spaarzaam in 't gebruik. scheepstraat. Laatst bewoond door J. B Dujardin. Handslag met de geldtelling. KOOP TWEE, Veurnestraat, Een Woonhuis en afhangelijkheden met 4 aren 20 cent. grond en hof. gelegen te Po peringhe, in de Veurnestraat, palende oost Hector Benoot en west Eugène Benoot. Gebruikt door Benoit Verdonck aan fr. 9,50 te maande, vrij van lasten. Wij zegden verleden week dat de spreuke Struggle for life of Slrijd voor het bestaan het richtsnoer geworden is van het ge drag door zoovelen gevolgd, die dwazelijk meenen dat zij, om in hunne betrachtingen te kunnen slagen, niet alleen hoeven te strijden tegen hinderpalen en moeilijkheden, welke zij op hunne baan ontmoeten, maar nog wel het meest tegen den evenmensch, dien zij ongenadig uit hunne baan zoeken te weren, te verdringen en voor hun eigen belang onschadelijk te maken Inderdaad, zulke handelwijze is hoogst onzinnig te noemen, vooral wanneer het personen betreft van een en hetzelfde vak, menschen die een gelijken stiel uitoefenen of eene en dezelfde bediening vervullen Men had immers tot over weinigen tijd een zeer valsch gedacht nopens hetgeen de mededinging in ieder beroep aangaat, of de verhouding in dewelke beambten en bedien den tegenover elkander zijn geplaatst. De winkeliers en neringdoeners meenden -n ongelukkiglijk meenen velen dit nog dat zij wonnen en vooruitgingen door hunne akgenooten ongenadig en door alle midde len te bestrijden en zoo mogelijk uit de baan te weren. Ja, 't is inderdaad de strijd voor het bestaan, welken men op die onbezonnene en hoogst gevaarlijke wijze voeren wil, want men bekampt elkander met alle drift en zon der mededongen, en men is dan maar tevre den en verblijd, wanneer men een mededin ger gansch onschadelijk heeft gemaakt. Ging hij ellendig ten onder en heeft hij mis schien geen brood meer te eten, wat geeft dat Des eenen dood is des anderen brood zoo durft men onmeedoogend redeneeren En wat doet men al niet, om den eenen maar eenvoudig den doodsteek te geven, of beter gezegd ten gronde te helpen. Vindt men geene lieden, die den reiziger I te helpen, iedereen Ivoor oogen hebben STUDIËN VAN DE NOTARISSEN om 3 uren zeer stipt namiddag, in 't Ho tel de la Bourse te Meenm-Statie, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Meenen .- Instel met gewin van 1)2 van I. Eene allerschoonste en beste Hofste de Ferme de Ceslrée en 21 heet. 97 a. 10 cent. te Ploegsteert en Waesten. Gebruikt door M. Louis Mullie-Delaunoy aan 2.700 fr. 's jaars, tot 20 Sept. 1912. II. 4 Heet. 16 a. 15 cent. beste Zaai land en Weide te Meenen (Kruishoek). Verpacht aan Henri Vantomme-Fari- don, aan 700 fr. 's jaars tot 30 Sept. 1912. 1. Begin met hun van jongs af alles te geven wat zij vragen. 2. Spreek in hun bijzijn over hun onver gelijkelijke hoedanigheden. 3. Zeg, als zij het hooren, dat het u on mogelijk is het te verbeteren. 4. Vader, moeder, twist over hen in hun- van een of ander koophandelshuis welk bij ne tegenwoordigheid. hen levert, grimmig zullen verbieden te le-1 5. Laat hen gelooven, dat hun vader maar veren aan den konkurrent die wat verder I een dwingeland is, alleen goed om hen te woont en dezelfde nering uitoefent, dezelfde] kastijden. waren verkoopt, als deze die zeggen durft6. Vader, misprijst moeder in hunne te- Hoor man, zet gij een voet bij dien gast, genwoordigheid. 7. Let niet op de vrienden met wie zij omgaan. 8. Laat hen lezen al wat hen onder de tanden valt. 9. Tracht veel geld voor hen te winnen, zonder hun goede grondbeginselen in te planten zie er niet op hun veel geld te geven. 10. Bewaak hen niet gedurende hun vrije uren het zij u eender waar zij gaan en wat zij doen. Maar 't zal dan te laat geklaagd 1500 Roode LARIXEN, al versch gekapt, te koop bij Acliille Verliacglie, facteur in hoppe, te Poperinghe, bij de Statie. Zoo hield de plichtige de gapende wonde open en zocht geenszins deze te doen toe groeien noch door de jaren, noch door de vergetelheid, noch door het zoeken der ver maken. Zulks scheen zijne ziel met bitter heid te moeten vervullen en nochtans bracht het eenigen troost, eenige lavenis in zijn rouwvol geweten, hetgeen hij te vergeefs elders zou gezocht hebben. Dan, indien het hem mogelijk geweest ware zijne misdaad eenigszins te vergeten, zou een ooggetuige hem deze alras weder in het geheugen gebracht hebben. Die kwelgeest was Cies, dien wij hebben leeren kennen in het begin van dit verhaal. In het eerst had deze het geld dat hij Dammaert kon afpersen, in braspartijen verkwist. Maar na een paar jaren begon hem zulks, zoo 't schijnt, eenigszins te ver velen. Hij veranderde heel en al van levens wijze. Hij werd ernstig, achteruithoudend en dronk niet meer. Zijne houding werd deftiger en zijne kleeding meer bezorgd langzamerhand verwijderde hij zich van de gemeene kerels, die gewoonlijk bij hem waren en begon het gezelschap der treffe lijke lieden van Hoogendijk te zoeken. Niemand verstond zich aan de handel wijze van Cies, maar deze had zijn plan gansche dagen bracht hij in de een aamheid door De personen die hem van nabij ken den, zeaden dat hij zich gedurig bezig hield met alle soorten van boek-n. Nu. omtrent een jaar na zijne bekeering zooals Cies zelf het begin zijner nieuwe levenswijze noemde, kwam hij, zooals gewoonlijk, een bezoek brengen aan Emiel Dammaert. Deze keek reeds naar eenig geld uit hem te geven, maar hij stond niet weinig verbaasd als hij Cies hoorde zeggen Mijnheer Dammaert. ik kom mij bij als knecht aanbieden. Als knecht, Cies?... ik heb knecht noodig Niet noodig, zegt gij. dat kan waar zijnmaar gij zoudt toch zeer wel eenen knecht kunnen gebruiken. De koopman was als heel verschrikt bij het hooren dier woorden, hij dorst noch ja noch neen zeggen en vroeg ontwijkend Hoe dat. Cies Zie eens, mijnheer, sprak deze met zijne gemaakte beleefdheid, sedert uw hu welijk met mejuffer Aldevaere, breidt uwen handel zich gedurig uitgij begint zelfs aan de kleine winkeliers te verkoopen Indien gij er een peerd wildet op houden, zoudt gij klanten kunnen winnen in al de omliggende gemeenten. Gij ziet dus wel dat om geenen elkander! Wij moeten dat wij leven door en voor elkander en dat wij allen broeders zijn, leden van het grootsche wereldhuisgezin f Men moet van de waarheid doordron gen wezen dat gemeenschappelijke arbeid plicht is voor eenieder en dat men den bloei der samenleving zal verwekken, wanneer men begrijpen zal dat het geenszins betaamt elkander als waanzinnige verdwaalden te bekampen, maar dat het wel behoort elkan der door wederzijdsch dienstbetoon te ste'unen, te sterken en vooruit te helpen. Dit wordt gelukkiglijk reeds verstaan door een tal vakgenooten, die onder hen reeds machtige vereenigingen en bonden hebben opgericht, welker doel vooral strekken moet om voor de lotsverbetering van alle aange slotenen, door de meest gewettigde en praktische middelen te ieveren, in de plaats van te zuchten en te klagen. Wat men ook zegge of wille beweren, in de vereeniging der stiel broeders of ambtge- nooten ligt de redding in den nood of het hulpmiddel tot vermilderen van het harde lot en men kan niet genoegzaam doen om dergelijke vereenigingen te steunen en voor uit te helpen, zoo ze werden gesticht met een edel doei en hunne werking gansch gegrond is op de verhevene, edele naasten liefde Inderwaarheid de mensch heeft al genoeg andere vijanden te bekampen, dat hij zijn eigene broeders zou moeten bevechten en zijne krachten in dien ellendige» broodstrijd verspillen. De vakgenooten behoeven zich daarom nauw te vereenigen om, hecht en kloek aan elkander gesloten, met het wacht woord op de lippen en ook in het hert Helpt elkander te ieveren en te kampen voor liet bestaan van allen die, in kloeken band vereenigd, samen werken voor het algemeen heil en welzijn Hkndrik De Zeine. zij naar Parijs, doch in hunne haast overre den zij op de H&vre plaats, eene vrouw en twee kinderen, die doodelijk gekwetst zijn. De agent Garnier, gaf bevel te stoppen t geen zij schenen te doen, maar toen de ïgent op den automobiel stapte om de papie ren an die kerels na te zien, loste een der kerels drie revolverschoten, die den onge- lukkigen poiitiebediende troffen in volle borstde man stortte dood ten gronde. Daarop stelden zij hunne vlucht voort, achtervolgd door eenige agenten, ook in automobiel, hun gereedelijk ten dienste ge steld door een voorbijrijdenden heer. Deze kon echter de dolle vlucht der moordenaars niet volhouden, en weldra waren deze uit het oog. In hunne haast botsten zij op een autobus te Pont-sur-Yonne en beschadigden hun gerij. Een smid werd bijgeroepen om dit te herstellen, en, daar hij den automobiel herkende, deelde hij zijne ontdekkiDg aan de overheid mede. De bandieten, die op weg waren naar Alais, waar zij een kassier eener groote fabriek moesten uitplunderen, moesten door dit ongeval ongerust gerocht zijn want zij sloegen een geheel anderen weg in dan hunne eerste bestemming en reden naar Pontoise, waar zij om 2 ure 's nachts toe kwamen. Daar braken zij binren bij den notaris Tintaut, en waren bezig met de brandkas buiten dragen, toen de notaris door het gerucht ontwaakte. Hij stond op en loste een schot door het venster. De inbrekers liepen buiten, losten zes schoten in den slaapkamer van den notaris, waarvan een hem lichtelijk aan den hals kwetste, en namen de vlucht. Naar België Overal intusschentijd was de politie en de gendarmen op loer, en donderdag om 11 ure dacht iemand den automobiel te zien in Brussel, dat hij vluchtte in de richting van Gent. Seffens werd overal getelefoneerd, en hier te Poperinghe werd rond 1 ure, door het parket van Yper naar het politie-bureel en de gendarmerie mare gelaten dat het helsche tuig mogelijk langs hier zou trach ten Frankrijk te winnen en dat de wegen die naar naar dit land loopen, moesten be waakt worden. De gendarmen gingen post vatten op de Abeele-kalsiede en plaatsten er twee groote wagens dwars over den weg om den doortocht af te snijden. Men kreeg hier echter niets te zien, en het was ook een valsch spoor dat men te Brussel gevolgd had, want den woensdag morgen reeds had men den Automobiel gevonden te Sint Ouen, niet ver van Parijs. De ban dieten er geen weg mee kunnend, hadden hein in brand gesteken en waren gevlucht. Twee aanhoudingen werden donderdag te Parijs gedaan, deze van zekere De Boe, belg en een zijner vrien den, Eugène Dieudonné. De eerste was ge wapend met twee revolvers. Het gerecht is overtuigd twee der gevaarlijke kerels vast a's om strijd* hij was n groot man! dan moet gij nooit meer over mijnen drem pel komen Treft men ook geene personen aan, die zich niet schamen over hunne mededingende vakbroeders de slechtste inlichtingen te ge ven aan handelshuizen van dewelke zij waren verlangen en geenszins bang zijn tot laffe lastering, sluwe listen en ellendige ver dachtmaking hunne toevlucht te nemen Ontmoet men ook geene stielgenooten die bij de klienten van hunnen mededinger dezes'faam zoeken te benadeeligen en nopens zijne eerlijkheid, zijne kunde, de deugdelijk heid zijner koopwaar enz. de meest gewaagde minachtende praatjes durven voeren, zonder dat de belanghebbende en belasterde man er iets van weet of vermoedt en niet het minst kan aanwenden om den schadelijken indruk weg te weren en te vernietigen, door de venijnige tong van zijn jaloerschen vak genoot nagelaten En dit alles bestempelt men dan met den naam Struggle fort life of strijd voor het bestaan Drie bandieten, dezelfde denkt men die over eenige weken te Parijs een bankbe diende met revolverschoten vermoordden, hem 100 000 fr. ontstolen en met een auto mobiel de vlucht namen, hebben deze week gepooad hunne misdaad te herbeginnen. In den morgend, dinsdag, stolen zij een auto te Saint-Mande Van daar vluchtten ?ij gemakkelijk eenen knecht zoudt kunnen tezigen. Ten andere, de oude Katrien wordt veel te oud en te sukkelachtig om uw ma gazijn op te passen zooals 't behoort, daar ook zou iemand die jonger en sterker is eel bezigheid vinden. Maar zijt gij geleerd, Cies Ik kan lezen, schrijven en rekenen, mijnheer. Ik had zulks bijna gansch ver geten, bijzonderlijk schrijven en rekenen, maar sedert een jaar heb ik begonnen te leeren als een schooljongen. Ik wilde mij niet aanbieden, zoolang gij eene reden zoudt gehad hebben om mij af te wijzen. Als Dammaert zulks hoorde, twijfelde hij niet meer of het voorstel van Cies was zeer ernstig gemeend, en deze ging niet zoo ge makkelijk van zijn stuk te brengen zijn aangezien hij zich sedert een jaar zooveel moeite gegeven had om zijn doel te be reiken. Ten andere hij zou zeker niet lang ge wacht hebben om met bedreigingen voor den dag te komen. Nu de koopman beloofde aan zijnen on aangenamen bezoeker, dat hij er eens met zijne vrouw ging over spreken, en hem binnen twee of drie dagen een beslissend antwoord geven. Denzelfden avond sprak Dammaert reeds met Irma over de zaak. Deze was eenigszins verwonderd te hooren dat haar echtgenoot zoo levendig voor Cies partij trok, maar aangezien bet voorstel waarlijk niet onge jgrond was, bracht zij er niets tegen in. In China is men het er nog niet over eens, welke de hoofdstad der nieuwe repu bliek worden zalinlusschen heeft Nanking de grootste kans. De betrekkingen tusschen Engeland en Duitschland worden steeds beter straks worden het Dog de beste maatjes. Te Parijs is de politie nu geducht aan 't jacht maken op de apachen, waaronder schurken zijn van alle nationaliteiten. In de Vereenigde Staten zullen binnen kort vijf nieuwe bisdommen worden opge richt. Wat bloeit daar toch de Katholieke Kerk De Chineesche republiek zal onzen Westerschen kalender aannemen 1912 zal het eerste jaar der republiek zijn. Z. H. de Paus ontvangt dagelijks pl.m. 2500 brieven en poststukken(je meeste van alle vorsten der aarde. Te Bombay is een groot katoenpakhuis afgebrand, de schade wordt op 1/4 millioen pond sterling geschat. Zondag is de groothertog Willem van Luxemburg, in zijn kasteel van Hohenburg, in Pruisen, overleden. De hertog was 60 jaar oud en sedert lang ziek. In Portugal schijnt men reeds genoeg te hebben der republiek. Groote konings gezinde betoogingen grepen in Lissabon plaats. In eene hinderlaag te San Pedro, in Mexico, zijn 230 opstandelingen gedood geweest. De toestand der inwoners van Midden China is hertverscheurend. De hongersnood heerscht daar op eene uitgestrektheid grond gebied van 40,000 vierkante Engelsche mijlen. Nagenoeg drie miljeen inwoners zijn zonder het minste middel van bestaan en men voorziet slechts het einde van den tegenwoordigen toestand tegen de aan staande Meimaand. De algemeene werkstaking der mijn werkers in Engeland, dreigt uit te breken. Donderdag waren er reeds 1.000.000 stakers. Toch hoopt men dat stakers en patronen 't akkoord zullen geraken voor de staking algemeen zij. is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en allo Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépotApotheek, A. M0NTEYNE, O I' V O L G II It IS. I%OTREDAME, Groote Markt. 18. POPERINGHE. De bekwaamste Oostenrijksche staats man, graaf Aehrental, is overleden, 't Gaat met hem als met meer anderen. In zijn leven [ontbrak het hem niet aan bestrijding en tegenwerking, en bij zijn graf roept men te hebben die den bankbediende Caby ver moordden en allen lid zouden zijn eener zelfde bende. Hoe ver de roekeloosheid der misdadigers heden gaat, is niet geloof lijk. De hierboven aangehaalde ongelooflijke gebeurtenis geeft er een staaltje van Donderdag te Nancy gebeurde ook een stoutmodige aanranding. M. Poupard, ging op straat rond 101)2 ure 's morgens; de heer had eene som van 10,000 fr. onder den arm, toen een kerel hem naderde, hem zand in de oogen wierp, de tesch stool endevlffcht nam, zonder dat men hem kon aanhouden. En dat in vollen dag en op straat Gewapende geldomhalers De bankiers van Parijs en van de provin cie hebben besloten hunne geldomhalers, die tegenwoordig het mikpunt der apachen ge worden zijn, te wapenen. De vereening uet' bankiers heeft de kliënten verzocht zooveel mogelijk in de banken zelf te komen betalen, vooral wanneer het groote sommen geld be treft. Is li«t gelooflijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaizo Moncarey-Sansen Onder voorbehoud wordt uit Rome bericht, dat zijne Z H. de Paus binnenkort een schrijven zal uitgeven, dat zeer omstan dige voorschriften zal bevatten omtrent de levenswijze, welke de geestelijken onder strenge verplichting zullen moeten volgen. De brandspuiten van New-Y'ork zullen worden voorzien van een groot opschrift, met de waarschuwing Zorgeloos wegwer pen van brandende stekjes, sigaren en siga retten, waardoor leven en eigendom in gevaar worden gebracht, is voortaan wan gedrag en zal worden gestraft. In onze streek kwame dit opschrift ook wel te pas. De revolutie in China is met den afstand des keizers en de uitroeping der republiek nog geenszins geëindigd; in verschillende streken der rijks wordt nog hevig gevochten. In Amerika zijn op 't oogenblik 89 fa brieken van schrijfmachienen met 2489 beambten en 9578 arbeiders. Het in deze fabrieken belegde kapitaal bedraagt meer dan 75 millioen gulden. Te Reims zijn weer verschillende wijngaarden door saboteurs vernield. Tusschen Argentinië en Paraguay zijn de goede betrekkingen hersteld. Yan de werf te Kiel liep dezer dagen de twaalfde Duitsche Dreagnought van stapel. Veertien dagen nadien was de wensch van Cies voldaan. De Hoogendijkenaren vonden het wel wat zonderling, doch na korten tijd was men aan den toestand ge woon, en niemand sprak er meer over. Cies deed het grof werk in het magazijn en bestelde met kar en pperd de voornaam ste klanten. Uiterlijk was hij eenigszins verbeterd, maar in den grond was hij dezelfde gebleven, 't is te zeggen een door en door bedorven kerel. Dikwijls was hij oneerbiedig jegens zijne meesters en onredelijk in zijne eischen Irma kon maar niet verstaan hoe haar echtgenoot altijd voor zijnen knecht zwicht te, en hem meestal trachtte te verschoonen Als zij daar hare verwondering over te kennen gaf, bekwam zij niets dan ontwij kende antwoorden. Evenwel, daar Cies al zijne bezigheden met veel zorg en oppassendheid verrichtte, en dat de oude Katrien na korten tijd stierf, bewees hij inderdaad vele diensten en men werd aan zijne tegenwoordigheid gewoon. Het huis Dammaert deed voortdurend goede zaken zoodat Emiel na een tiental jaren geld genoeg beschikbaar had, om den handel van eene zeer voordeelig gekende firma van Antwerpen over te nemen, en zich aldaar te vestigen. Cies ging natuurlijk mede en was volop in zijn schik, immers in eene groote stad kon hij veel gemakkelijker zijne slechte neigingen voldoen. Hij bewoonde het huis zijner meesters at aan hunne tafel, en dan nog merkte Emiel Dammaert met schrik op dat hem dat alles nog maar met moeite scheen te voldoen, en dat hij van langsom meer in het huisgezin wilde opdringen. De lastige knecht zwichtte zich zelfs bijwijlen niet onbetamelijke woorden te spreken in tegenwoordigheid van vrouw Dammaert en hare kinderen. Ozulks griefde Dammaert, als hij ge tuige was van die gemeene handelwijze, of als zijne vrouw zich erover kwam beklagen Wat viel zijne onmacht hem in zulke omstandigheden hard en lastig Nu en dan scheen zijn lot hem ondrage lijk... Persoonlijk hadde hij alles willen lijden om zijne misdaad uit te boeten maar zijne vrouw... zijne kinderen... Oh deze mochten toch nooit niets vernemen der snoodheid van hunnen echtgenoot en vader In het eerst had hij Cies dikwijls moeten vermanen, zijne verkistingen eenigszins te matigen, en in die omstandigheden had de knecht altijd oordeel genoeg gehad om zijne driften in te toornen en den goeden gang der zaken niet in gevaar te brengen. Maar als Cies later, door zijne onbetame iijke woorden, de onnoozelheid van Irma's kinderen in gevaar bracht, oh dan leden de ouders bitter. Droeve, ja, geweldige tooneelen ontston den alsdan tusschen meester en knecht. Deze laatste aanhoorde spottend de vurige smeekwoorden evenals de onberaden be dreigingen van Dammaert, en antwoordde veelal met de vraag Wil ik eens aan madame Dammaert en hare kinderen een zeker geval vertellen of een zeker briefje te lezen geven dan zullen zij zeggen dat Cies een heilige is in vergelijking met hunnen man en vader. Dan boog de berouwhebbende het hoofd, wrong zien wanhopig de handen en sprak niet meer. Als Cies met zijne meesters de stad Ant werpen was komen bewonen, had hij na korten tijd al de gewoonten en de manieren alsook de kleeding der stedelingen aange nomen, en hij genoot volop al de vermaken, tot de laagste toe, welke men in de groote steden vinden kan. Nu toch. gelijk aan alles een einde komt en dat het gewicht der jaren zich ook aan eenen liederlijken jonggezel doet gevoelen, zoo begon Cies op vijf-en-vijftig-jarigen leeftijd eenige vermoeienis, eenige verveling te ondervinden, en nu en dan voelde hij niets dan eenen walg voor alles wat hem vroeger het meest uitlokte. Evenwel was in hem de duivel der be geerlijkheid niet dood, integendeel, in een uur van verveling boezemde hij. den be dorven kerel, het schandelijkste plan in. Hoor, hoe hij redeneerde Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet,1

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1