NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-D'ecorte, Poperinghe Men begeert te koopen WRAT\K"ÏN~LIÊFDE ANNONCEN Den drukregel 10 c. Hes rsaalcie Annoncen Ecïsle Taps, Ballingen en Herbergkersnissen mils betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied yan Poperinghe öp grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt ziin, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Maria-Boodschap. op Maandag 25 Maart 1912, Donderdag I I April 1912, VERKOOPING GUiLLEMYN, te Lauwe en VA N ZEEBRÖECK, te Schaerbekej Dinsdag 20 Maart 1912, Notaris VANDE LANOITTE, 0p Maandag 25 Maart 1912, OPENBARE VERKOOPING 10.000 H0PPEPERSEN te VLAMERTINGHE, bij de Statie. VANDELANQITTE, te Vlamertinghe en BACQUAERT, te Poperinghe. Op Maandag 1 April 1912, en 1 fJOO Kepers Le Mardi 2 Avril 1912, VENTE PUBLIQUE DE Persen, Kepers Sparren (Epicias groots De Spookkamer. Adres CAMILLE BARBIER, Eerste Communielied. A POTH E EK - DROGERIJ A. KESTELIJN, Gasthuisstraat, 35, POPERINGHE. Onze uitwijkelingen naar de waalsche streken. BUiTENltftNDSCH NlE'dülS. De Oorlog Da werkstaking in Engeland. De Vlaamsche Beweging 'te Poperinghe. VOORDRACHT* LIEDERAVOND Zondag 24n Maart 1912. 8Jaar. iVr 17. volgens ovcnx-'iilvomsi - worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. m nmm&HENAAR 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Dc Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Wekelijksche Almanak.—Maart. Zon op. Zon ond. Zondag 24 Passie-Zondag. s. Siineon. 5 u. 39 m. 6 u. 1 Maandag 25 5 37 6 2 Dinsdag 26 s. Ludgerus. Emmanuel. 5 35 6 4 Woensdag 27 s. Augusta, Lazarus, Ernestus. 5 33 6 5 Donderdag 28 s. Sixius, Malcltus. 5 31 6 7 Vrijdag 29 O L. v. 7 Weëen. 5 28 6 9 Zaterdag 30 s. Quirinus, Regulus. 5 26 6 11 Volle Maan. Zondag 3 Maart, ten 10 ure 42 minuten 's morgens. Laatste Kwartier. Zondag 10 Maart, ten 7 ure 56 minuten 's avonds. Nieuwe Maan. Maandag 18 Maart, ten 10 ure 9 minuten 's avonds. Eerste Kwartier. Dinsdag 26 Maart, ten 3 ure 2 minuten 's morgens. Studiën van de Notarissen UB VOS, te Wervick en P ARRET, te Zonnebeke. OPENBARE VERKOOPING, O. L. V. Boodschap, 11 ure voormiddag, om van STUDIE VAN DEN Notaris DE VO S TE WATOU. I. om 4 ure zeer juist namiddag ter herberg-slachtervj - Den Arend be woond door d'heer Jerome Lermytte te bosch gelegen te Wersick (Nachlegaalhoek) bij den grooten staatsweg van Yper naarl Meenen, en dicht de Tramstatie. STUDIËN VAN DE NO TA RISSEN om 3 uren zeer slipt namiddagin 't Ho-j tel de la Bourse te Meenen-Statie, ten] overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Meenen Instel met gewin van 1)2 u/0 van 3. Eene allerschoonste en beste Hofcte- iSc - Ferme de Ceslrée en 21 heet. 97 a. 10 cent. te Ploegsteert en Waesten. Gebr uikt door M. I.ouis Mullie-Delaunoy aan '2.700 fr. 'sjaars, tot 20 Sept. 1912. II. 4 Heet. 16 a. 15 cent. beste SKs*aï- Inml on Weide te Meenen (Kruishoek). Verpacht aan Henri Va,ntomme-Pari don, aan 700 fr. 'sjaars tot 30 Sept. 1912. STUDIE VAN DEN TE VLAMERTINGHE. om 2 ure en half zeer stipt, van Kepers en Piketten, Studiën van de Notarissen om 2 ure zeer stipt, OPENBARE VERKOOPING VAN 80ÖÖ epiceas te POPERINGHE, bij 't Doolhof, tegen de Stad. Tijd van betaling lot 1 October 1912, mils borg. der volgende onroerende goederen. GEMEENTE PROVEN, langs den keiweg van Proven naar Watou. KOOP EEN. Een allerbeste WEIDE, groot 95 a. 50 cent. bebend bij kadaster sect ie B. nummer 601". KOOP TWEE. 1 Heet. 1 a 90 cent. ZAAILAND, in 5 rek ken, bekend bij kadaster sectie B, nummers 596, 597, 598, 599, 600a. KOOP DRIJ. 80 Aren ZAAILAND, in twee rekken, be kend bij kadaster sectie B, nummers 593a en 595a. Deze goederen zijn gebruikt door d'heer Oery Heens tot 1 October 1912, mits 500 fr. 'sjaars, boven de lasten. De titels van eigendom en veiHngsvoor- waarden berusten ten kantore ran voor noemden Notaris. II. a 3 heures de release, en l'estaminet Au Lion d'Ortenu par Mr Georges Vaneecke k Watou. A la requête de M're Auguste Lesaffre avo- cat-avoué a Furnes, curateur h la faillite de M Benjamin Mortaigne a Watou et par- devant M. Jean-Eugèue de Bosschère, juge de paix du canton de Haringhe, savoir Commune d'HOUTKERQUE. Un bloc de Terres a labour et Pa- iure d'une contenance d'après arpentage de 3 heet. 29 cent. repris au cadastre section A, num 518, 519 et partie de 516. Reprises pour arbres et plants de houblon 915 francs. Entree en jouissance immediate. Pour tous renseignements s'adresser en l'étude du Notaire DEVOS prériommé dépo- sitaire du titre de propriété et du cahier des charges. 1500 Roode LARIXEN, al verscb gekapt, te koop bij Achille Verhaeglie, facteur in hoppe, te Poperinghe, bij de Statie. in 't In de vacantie zou Jan bij zijn vriendje Karei logeeren, die in Gelderland op een groot, oud kasteel woonde. Karei had er al wonderen van verteld van het uitgestrekte park, waar herten en reeën waren, waar de konijntjes u voor de voeten sprongen en de eekhoorntjes in de hoornen krijgertje speel den, van den groeten boomgaard, waar men de heerlijkste vruchten maar te plukken had en van de tallooze vertrekken, zalen en ver borgen gangen in het oude gebouw, dat ruer spookte, hem zelfs op de speelplaats van de kostschool zou vervolgen. Mijn vader ge looft er niet aan en heeft de kamer als lo geerkamer doen inrichten, maar niemand durft er slapen. En nu zou Jan de geheele zomer vacantie bij Karei gaan logeeren en at de wonderen waarvan deze hem verteld had met eigen oogen aanschouwen. Met een mooion wagen, waarvoor een prachtige bruine poney was gespannen, kwam Karei zijn vriendje van de statie afha len. Nauwelijks waren zij thuis en had Jan de ouders van Karei gegroet, of de jonge gastheer nam hem mee Örn hem voor het eten het kasteefte laten zien. Eerst gingen zij naar de wapenzaal, toen naar de torenkamer en vandaar dóór ver schillende andere vertrekken en gangen, totdat zij eindelijk ook in de spookkamer te recht kwamen. Karei bleef op de drempel staan en sprak op fluisterende toon met Jan Deze scheen niet erg onder den indruk van het spookvertrek te zijn, ten minste hij liep zachtjes te fluiten toen zij de trap afgingen om naar de eetzaal te gaan. Er waren nog verscheidene andere uitge- noodigden, dames en heeren, voor het mee- endeel familieleden of goede vrienden van Kareis ouders. Men zat dus met een groot gezelschap aan tafel en het was een gezellige maaltijd. Toen de beide jongens na het eten in den tuin op en neer liepen, zei Jan eensklaps tot KareiZeg, gij moet er aan niemand iest van vertellen, maar ik ga vannacht in de spook kamer slapen. Ik ben zoo vreeselijk nieuws gierig geworden, dat ik dolgraag zou willen eten of uw familiespook werkelijk bestaat n hoe het er uit ziet. - Gij liever dan ik, zei Karei lachende, maar ga uw gang, ik zal er met niemand over spreken. In plaats dat Jan nu 's avonds naar de ka mer ging, dié voor hem was gereedgemaakt, sloop hij naar de spookkamer, waar hij zich kalot ontkleedde en onder de dekens kroop. Hij was spoedig in slaap, maar na een paar uur werd hij wakker zonder te weten waar door. Hij hoorde de klok twaalf uur slaan. Het spookuur, dacht hij, als het nu hier werkelijk spookt m deze'kamer, moet de geest gauw verschijnen. Doodstil was het in het groote huis, maar plotseling meende Jan het slaan van een deur en slepende voetstappen te hooren. Verbeelding, mompelde hij, Karei heeft mij werkelijk zenuwachtig gemaakt met zijn gekke praatjes. Even later werd er aan de deur gemorreld. Het liep Jan koud ver de rug. Nog een oogenblik, de kamer deur ging open en een in het wit gehulde gestalte kwam binnen. Het angstzweet brak Jan uit en hij verborg het hoofd onder de dekens. Maar toch keek hij door een kiertje om te zien wat de witte gedaante zou uit voeren. Het spook want die witte gedaante kon natuurlijk niets anders dan het familiespook zijn rukte de dekens weg en was, vóór Jan goed tot bezinning kwam, met den buil verdwenen de kamer was leeg en stil als te voren. Natuurlijk deed Jan den geheelen nacht geen oog dicht, hoewel er verder niets buitengewoons gebeurde. Den volgenden morgen kwam hij bleek en moe aan hot ont bijt. Hij was het nog niet met zichzelf eens hij aan Karei zou vertellen, wat hij s nachts beleefd had. Terwijl hij daarover zat na te denken, trad een der andere ge- noodigden, een oom van Karei, binnen. Drommels zei hij lachend, terwijl hij in de iianden wreef, wat is het vannacht koud geweest. Ik lag te rillen in bed, en daar ik wist dat de spookkamer natuurlijk toch on gebruikt staat, heb ik de gang doorgeloopen en heb daar de dekens van het bed gehaald Karei keek Jan vragend aan en deze had moeite om niet in een schaterlach uit te barsten. Zoodra het ontbijt was afgelooperi, vertelde hij zijn vriendje welk een angst hij dien nacht had uitgestaan door den geest waarvan de verschijning nu was opgehel derd. De beide jongens hadden samen natuur lijk de grootste pret om Jans spookhistorie lailliehout voor fascinagos, met of zonder j ree(js dagteekende uit de middeleeuwen. plantsoenen Lijsteboomen zware Eiken en andere soorten van hoornen. Houtkoopman, LOPHEM-bij- Brugge. n'iri"inii ui iii»'iiiiiiiiiiniwmr[>iiiHiH'»iiiiiwi 'niww» 19 Mengelwerk van DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door CAMILLE VERVARCKE. Er is ook een kamer waar het spookt Ihad Karei gefluisterd, terwijl hij angstig omzag, alsof hij vreesde, dat de geest van ieen zijner voorouders, die in de bedoelde ka ïn een viertal uren hadden zij al het bij zonderste onzer groote koopstad oppervlak kig nagezien Des avonds waren zij op het gestelde uur in hun hotel terug, waar zij weinaast Pedro jzal bevallen, ontmoetten Dezq laatste vroeg ter sluiks aan Juan, indien hij over zijne zending mocht spreken in tegenwoordigheid van juffer Dora Over het eerste punt, ja, antwoordde de zoogezegde Richardson Welhaast zaten zij aan tafel, eerst wer den de spijzen stilzwijgend genuttigd. Maar vader, sprak Dora, wij zullen toch niet lang alzoo in een hotel verblijven Ik vind dat zoo vervelend, zooveel te meer daar gij mijne kamermeid, de trouwe Mar griet, niet hebt laten medekomen. Het voorhoofd des vaders versomberde als hij die klacht zijner dochter hoorde. Hij had Dora's kamermeid in Amerika doen blijven, omdat hij vreesde dat zij, door onbe scheidenheid of anders, het uitvoeren zijner plannen hadde kunnen vermoeilijken. Ik hoop dat wij hier niet lang zullen moeten verblijven, mijne lieve Dora. Ik ben van zin in de omstreken dezer stad een bui tengoed te pachten, en dan zullen wij wel eene gezelschapsjuffer vinden, die u troosten zal over de scheiding van Margriet, die toch wat klapziek was. Zij was mij zoo geneg n vader. Dat betwist ik niet, lief kind, maal laat ons nu naar Pedro luisteren Hij zal ons mededeelen wat hij ontdekt heeft. Ik geloof dat gij over mij zult tevreden zijn, mijnheer, sprak deze eenigszins fier ik heb iets gevonden dat u beiden voorzeker Een huis of een kasteel Eene soort van kasteel, een allerliefst buitengoed, met de schoonste hovingen en ruime stallen. Verre van hier Eenige boogscheuten buiten de laatste huizen der stad Gaan wij het aanstonds betrekken riep de dochter op vroolijken toon uit. Aanstonds ..wierp de vader tegen Dat zou moeilijk zijn. Wij moeten het toch eerst doen meubelen, en wie weet... mis schien is het zelfs niet in goeden staat Deze laatste woorden waren tot Pedro gericht. Het is zoo goed als nieuw, mijnheer antwoordde hij üm het te kunnen betrek ken is er inderdaad niet veel ti.id noodig Nu, dat zullen wij morgen heter weten Hij wilde haar echter zoo gauw mogelijk j want ik ben voornemens die woning, mor troosten en sprak {gen in den uchtend, te gaan nazien. Dora Muz. Cyr. Tieberqhein. 1. O Moeder lief, en vader goed, Ik had een droom zoo schoon en zoetl De gouden poort der hemelzalen Ging open, en Gods gloriestralen Vervulden heel den wereldtrans Met hemelvreugd en liefdeglans I 0 Moeder lief, en Vader goed, Hoe heerlijk was dat vreugdgewemel I Ik riep U toe in liefdegloed 01 Ziet eens naar den schoonen hemel 1... 2. En schooner nog werd 't wonder daar, Te midden zijner Englenschaar, Kwam Jezus op deze aarde dalen In eene glorie zonder palen En 't was voor kindren rein en teêr Dat Hij, vol liefde, daalde neêrl... Ik riep U toe O Ouders goed, Okomt en ziet de wonderheden, Die ons de Heer aanschouwen doet Het is de groote dag op heden 3. En in den tempel van den Heer Wij, kindren, zaten knielend neêr, Als in een hemelsch zegedroomen, Voor Jezus, die tot ons zou komen, Om ons, met eigen Vleesch en Bloed, Te voeden in zijn liefdegloed 01 Moeder lief en Vader goed, Mijn harte klopte van behagen En 'k zocht in 't diepste van 't gemoed, Wat ik aan Jezus al zou vragen. 4. En nu, de zoete stond brak aan I... Geen mensch en kan 't geheim verstaan; Maar Jezus daalde in 't hart ons neder, Wijl 't Englenkoor, in blank geveder, Luid loofde Jezus' zoeten Naam, En God- en menschheid smolten saüm I Ik vroeg aan Jezus vurig teer, Genot voor U op 's levens wegen En voor mij, liefde om meer en meer, U steeds te minnen bij Gods zegen P. P. DENYS. Komen, Maart 1912. Men weet dat liet getal vlaamsche werk lieden en vlaamsche huisgezinnen, die zich tijdelijk of voor goed in de waalsche streken gaan vestigen, van jaar tot jaar toeneemt. Wonderbaar is het om zien en nagaan, en het strekt het vlaamsche ras tot eer, die aangroeiende uitwijking van Vlamingen naar Fransch-Noorden en naar de Waalsche streken van ons land. Een waar feit is het onder sociaal oogpunt. Edoch, voor wat de zeden en godsdienst betreft, loopen onze Vlamingen, die naar liet Walenland heen trekken, groot gevaar. Ve len varliezen er hun geloofimmers daar hebben zij geen priesters, die hunne taal spreken en zich om hen bekreunen. Het werk tot bescherming der tijdelijke uitwijkelingen naar Frankrijk, insgelijks belang stellend in diegenen, die naar de waalsche gewesten heentrekken, acht het nuttig hiernaast den naam en het adres op te geven der priesters, die in 't bisdom Door nijk gevestigd en uit Vlaanderen herkomstig zijn of ten minste de vlaamsche taal spreken kunnen. Bij hen zullen onze Vlamingen immer ze delijken steun en godsdienstigen bijstand inden. Onze werkers, geestelijken en we- eldlijken, zullen wel doen onze uitwijkelin gen aan deze fevervolle priesters, die ons gansch genegen zijn, aan te bevelen. Arrondissement Doornijk. Doornijk. EE. HH. Amart, almoesenier van het leger; Van Renterghem, almoesenier van het gevang; Auspe, almoesenier in het Gesticht der Broeders van LiefdeDemiddeleer, almoesenier in het Gesticht der Zusters van LiefdeWarcken, onderpastor op St-Piat. Ath. E. H. Braeckman, onderpastor. Celles. E. H. De Rycke, onderpastor. Biévène. EE. HH. Deportement, pastor; Pladis, onderpastor; Depessemier, onderpastor. Bois de Lessines. E. H. Walraevens, onderpastor. Deux-Acren. EE. HH. Vanlierde, pastorDe Geeter, pastorVan Outryve, onderpastor. Ellezelles, (Viaamsch Gehucht). EE. HH. De- vroede, deken; Raedts, onderpastor; Vanlierde, al moesenier. Everbecq. EE. HH. Ost, pastor; Piéret, pastor; Maris, onderpastor; Demol, almoesenier. Estaimpuls. E. H. Lazoore pastor. Flobecq. E. H. Walckenhuysen, pastor te (La Houppe). Froidmont. E. H. Desmedt, onderpastor. Lessines. EE. HH. Mehouden, almoesenier; De Kesel, onderpastor. Pecq. E. H. Van Haelst, onderpastor. Pommeroeul. E. H. Stekké, pastor. Arrondissement Bergen. (Mons). Bergen. EE. HH. Jauneau, almoesenier van het leger; Gahide, almoesenier van liet gevang. Angre. E. H. Lepez, pastor. Bassilly. E. H. Van Winnendaele, pastor. Boussolt. E. H. Van Hove, pastor. Chaussée-Notre-Dame. E. H. Demeulder, pastor. Chièvres. E. H. Huyghe, pastor van Waudignies. Cuesmes. E. H. Lagae, pastor. Dour. E. H. Deridder, onderpastor. Elouges. E. H. Méhanden, pastor. Enghien. EE. HH. Poot, deken Clinquant, on derpastor; Seuntjes, onderpastor. Herchies.E. H. Puissant, leeraar aan het Atheneum. Haine St-Paul. (Jolimont). EE. HH. Schillecatle, pastorDe Coster, onderpastor. Houdengh-Goegnies. E. HJanssens, onderpastor. La Louvière. EE. HH. De Spot, onderpastor; Franck, onderpastor. Marcq.EE. HH. Bauwens, pastor; Boucquey, pastor. Montignles-bij-Lens. E. H. Vanderlinden, pastor. Neufvilles. E. H. Yperman, almoesenier. Petit-Enghien. E. H. Vandermengel, pastor. Rceulx. E. H. Van Caeneghem, deken. St-Ghislain. E. H. Lepers, pastor. St-Pierre-Capelie. EE. HH. Van Reeth, pastor; Roelandt, onderpastor. Villereille le sec. E. H. Couwe, pastor. Arrondissement Charleroi. Charleroi. EE. HH. Demeester, almoesenier van het leger Vermeersch, onderpastor Danaux, pastor op St-Eloy; Schwarze, onderpastor op St-Eloy. ChiUelineau-Teillis-Pré. EE. HH. Galle, pastor; Malvoisin, onderpastor. Couillet. EE. HH. Duponcheel, pastorOlef, onderpastor. Dampremy. E. H. Vanlierde, pastor. Giliy. E. H. Bascour, onderpastor. Gilly Sart-Allet. E. H. Lumon, pastor. Gerpinnes. E. H. De Pauw, pastor te Hyunée. Goutsoux. E. H. Vekens, pastor. La Hestre. E. H. De Mil, pastor. Liberchies. E. H. De Jude, pastor. Lodeiinsart. E. H. Kips, onderpastor. Marchienne-au-Pont. (le Dacherie). EE. HH. De Greet, onderpastor; Plovier, onderpastor. Montigny-s.-Sambre. EE. HH. Germon, pastor te Erneux Francart, almoesenier. Mont St-Geneviève. E. H. Van Hillot, pastor. Ressaix. E. H. Van de Ghinste, pastor. Souvret. E. H. Heyndrickx, pastor. Te Bergen, zijn er twee EE. Paters Capucienen Pater Maximin en André, Masquelierstraat) die zich toewijden aan het Werk der Vlamingen. Hunne inrich tingen doen rassen vooruitgang. Te Charleroi, houden de EE. PP. De Groote en Lemaire, S. Jzich met het werk der Vlamingen bezig. Te Neuville-bij-Charleroi, zijn de EE. PP. Recol- letten, insgelijks de Vlamingen aldaar behulpzaam. Te Doornijk, wordt het werk der Vlamingen door EE. PP. Redemptoristen verricht. 1» het geioofiSjk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan Zondag 31 Maart alhier zal komen spreken voor een groot getal aanhoorders en zal terugkeeren naar 't Antwerpsche met de overtuiging dat het Poperingsche volk, God zij gedanktook aan 't ontwaken is. II.LL liiiflielielte Vlamingen «icr OIÏIA««&ÏVI»E TI'I.Y worden («1 dexe Voordraelit over de Ylaamsehe Bteiangen dringend nitgenoodigd. imwiinrmrRgiiHi—i 11,11 mm Hierover deze week geen uieuws. Vredesonderhandelingen zijn immer in gesprek, maar de Turken willen van niets hooren. De Sultan heeft 1000 Turksche ponden gegeven voor de stichtingen van eene lucht vloot. Als de Turken met hunne luchtvloot nog tegen de Italianen in Tripolitanie willen op komen, zullen ze toch geen tijd te verliezen hebben. Chicorei s VanTieghem - Dupont, wordt in alle kruidenierswinkels verkocht. De toestand is nog altijd dezelfde. De re geering wil tusschenkomen, maar heeft tot nu toe nog niets kunnen doen. De ellende stijgt te Southampton, waar duizenden zeelieden verletten tengevolge der weigering van de dockers van Middlesbo- rough out de lading kolen voor de stedelijke gazfabriok te lossen. Vrijwillige werklieden hebben zich nu met het lossen gelast. In meest al de mijnen van 't zuiden van Yorkshire maakt men zich gereed om maan dag aanstaande den arbeidt e hernemen in dien het wetsontwerp op het minimumloon door het Parlement gestemd wordt. De werklieden eener mijn van Doncarte verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch- wilden woensdag reeds den arbeid herne- tans overal te verkrijgen aan dien prijs. j trien, doch men heeft hen kunnen overhalen Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. jom nog wat te wachten. De mijnwerkers zeggen dat zij niet beter mw zal, hoop ik, er vermaak in vinden mij te vergezellen O zeker, vader, riep deze uit. Zoo werd het gesprek nog eenigen tijd voortgezet tot dat Dora zich verwijderde, om zich ter ruste te begeven. Nu waren de mannen alleen, en Juan gaf teek>-n dat hij ook over het tweede punt wil de ingelicht worden, zoodat Pedro sprak Die Dammaert-Aidevaere woont in de S.... straat nabij de Groenplaats. Zijn huis is uiterst voordeelig gekend. Hier haalde Pedro eenige bijzonderheden aan over de familie, de kinderen en hun ge drag, welke de lezer reeds kent. Deze had hij vernomen van de gebeuren en wij zullen ze niet herhalen. En de knecht vroeg Juan. Cies Ja Ik heb hem gesproken Hoe dat Hij kwam in de herberg rechtover het magazijn van Dammaert, en ik vond aan stonds een voorwensel om met hem een ge sprek aan te knoopen. Ik zegde hem dat ik in Antwerpen naar eene plaats zocht bij eenen handelaar, en verzocht hem mij eens bij zijnen meester te willen leiden, doch hij zegde mij dat mijnheer Dammaert er geens zins op gesteld was, om vreemde bezoekers te ontvanaen. Ik heb hem nog nooit zoo kwaadaar dig en zou verdrietig gezien, ik weet niet wat er scheelt, zegde Cies. Dan drukte ik de hoop uit, dat Cies mij In den Katholieken Kring OP ZONDAG 31 MAART 1912, om it i/a ure avoiuls. verlangen dan zoo spoedig mogelijk terug in de mijnen te dalen, daar de armoede nij pend wordt en de honger zich doet gevoe len, doch zij zullen niet werken zoolang de wet niet gestemd is. Volgens berichten van de Evening Stan dard zouden er ernstige verschijnselen zijn waar te nemen in de dokken en in de nijver heidscentrums rond Londen, die de moge lijkheid aanduiden dat er tegen het einde van de lente eene werkstaking ontsta, die zich over heel Engeland zou uitbreiden. De voornaamste syndikaten zijn sedert den Na den bijval genoten op den Voordracht en Liederavond Hullebroeck zal niemand verwonderd zijn korts daarop eene tweede bijeenkomst te zien van alle weldenkende O&ateten herfstmaan t overeenkomen, om het lieden, die overtuigd zijn dat ons vlaamsche volk bereid is om wakker geschud te worden. werk te doen' stil leggen, op eene schaal zoo als men tot hiertoe nooit gezien heeft. De ellende. Verscheidene artikelen, verschenen in ons Te swancea is het getal kinderen die kos- blad De Fopekinghenaar hebben ge-tei00ze eetmalen ontvangen, met 1200 ver- toond den ellendigen toestand waarin ons j nieederd. Te Morthyr is de gemeentekas, vlaamsche volk zuchtte in de eerste jaren (bestemd om de noodlijdende kinderen eten onafhankelijkheid. Voorzeker zijn b0Zorgen, heel en gansch uitgeput. De onzer onaliiaiiKelijkneid. Voorzeker reeds menige dezer grieven hersteld doch, tot heden heeft het Viaamsch bij lange zijn wettig en rechtvaardig recht niet verwor ven. Wij, Vlamingen, moeten zonder ver- poozen arbeiden om aan onze moedertaal hare verdiende eereplaats te bezorgen. We weten het maar al te wel, velen zijn onverschillig aan de vlaamsche beweging. 't Is omdat zij de toestanden niet kennen, 1 puitengewone schoone keus van alle schoe- noch verstaan. j D nen en aan alle Prijzen voorde aanstaande Eenigen zelf's, die wat Beulemansfransch Plechtige Communie 'en het Zomerseizoen, kunnen spreken, meenen dat zij dien vlaam burgemeester heeft eene openbare inschrij ving geopend. In Schotland. De toestand is zeer ernstig in Schotland. Buiten een 100,000 stakende mijnwerkers jzijn er 83,000 werkloozen, bij gebrek aan brandstof. schen taalstrijd als belachelijk mogen aan zien. Die onnoozele bloeden en weten voor zeker niet dat de vlaamsche redenaars, de vlaamsche werkers hun tijd en hun geld hangen aan dien strijd, zonder er ooit de minste belooning voor te verwachten. Zij strijden voor hun volk, zelfs als dat volk, opgehist, en bedrogen hen niet verstaat, hen smaadt, hen verschopt. Steeds strijden zij met dcnzelfden moed, met denzelfden geest drift, met denzelfden opofferingsgeest voor hun misprezen werk. Een van die redenaars is Dr Borms, die zou behulpzaam zijn in het zoeken eener plaats Hij beloofde mij zulks gereedelijk, en ik liet eene flesch wijn komen, welke wij op onze kennismaking en goede overeenkomst broederlijk ledigden. Ik hoorde welhaast aan de redens van den knecht, dat hij zich geern goed vermaakt Als ik hem te verstaan gaf, dat ik nog al wat spaargeld bezat en dat het mij zeer aan genaam zou zijn, Antwerpen eens goed te leeren kennen, werd Cies bijzonder aan dachtig, en, onder het ledigen van eene tweede en eene derde flesch, werden wij van langsom beter bevriend. De tong van Cies werd wel eenigszins stijf, maar hij sprak daarom niet min. Knecht zijn, volgens hem, is eene ver drietige zaak maar dienen zooals hij, dat is eene andere zaak Hij kan zijnen meester op zijnen duim doen draaien, zegt hij. Ten slotte vertrou wde hij mij eene gansch wondere zaak, hij verzekerde mij op eeu wig zwijgen flat hij in 't kort met de dochter van Dammaert zal trouwen, niette genstaande deze maar omtrent twintig jaar oud is, terwijl hij sedert langde vijftig ach ter den rug heeft. Pe >ro zweeg en bezag zijnen meester on dervragend. Deze luisterde sedert eenige oogenblikken met de grootste aandacht,' en liet duidelijk zijne verbazing blijken. Cies zegde u niet. vroeg hij met eenen veelbeteekenenden glimlach, door welk middel hij zijnen meester op zijnen duim kan doen draaien Oud Huis 3ERAT - FREMAULT, Gouden Schoen, N1'56, Veurne-straat, Poperinghe, In Duitschland zal men maatregelen nemen om het steeds aangroeiend getal cinemas te beperken en zoo de schouwbur gen van ondergang te vrijwaren. Zes honderd studenten zullen ingevolge de onlusten, uit de hoogeschool van Moscou worden verdreven. In Rusland hadden twee grauwvuur- ontploffingen plaats. De eerste te Don miek 35 slachtoffers; in de tweede te Taganrog waren 49 dooden. Neen, mijnheer. Ik geloof het heel wel. Waarom Hij zal het wel weten te zwijgen. Weet gij het, mijnheer? Voorzeker. Mag ik het niet weten 't Is nog de tijd niet. Gij hebt zeer wel gehandeld, en ik ben zeer tevreden over u. Ik zal u misschien wel eens alles vertellen, maar vooralsnu moet gij wat geduld hebben, dat hindert u toch niet, hoop ik In 't geheel niet, mijnheer. Gij zijt toch niet gescheiden zonder verdere bijeenkomsten gesteld te hebben Dat kunt gij wel denken, mijnheer, Cies gaat gewoonlijk om 7 ure 's avonds uit en morgen of overmorgen ga ik hem een weinig voor dat uur gaan afhalen. Dat moogtgij niet verzuimen. Om het geld moet gij .u niet bekommeren en maar gedurig betalen, zoo zult gij Cies voor goed op uwen kant krijgen, en dat zal mij nuttig zijn. Wees gerust, mijnheer, hij zal welhaast naar mij verlangen, als een visch naar het water. De mannen scheidden om zich ter ruste te begeven. Eer Juan dien avond in slaap kon gera ken werd hij gedurig door hot gedacht ge kweld Wat moet die Dammaert sedert dertig jaren geleden hebben van dien ellendigen Cies. Is het wel gedaan van mijnentwege nog zijn verdriet te vermeerderen XVI De Corsikaan betrekt zijn kasteel en zoekt kennissen in de stad. Des anderendaags ging Juan met zijne dochter het kasteel in oogenschouw nemen. Pedro had niet overdreven, en zijne mees ters waren uitnemend tevreden over zijnen keus. Het was eene ruime woning, onlangs nieuw gebouwd en zonder stijl, maar uiterst gemakkelijk, daarbij was het om zoo te zeg gen verborgen achter een dik gordijn van iet malschte groen. Groote stallen, geriefelijke kelders en uitgestrekte hovingen verhoogden nog de waarde van het buitengoed. Pedro kreeg volstrekte volmacht, om, zonder naar onkosten te zien, het kasteel zoo gauw mogelijk bewoonbaar te maken. Eene bovenmeid, die in het Handels blad eene plaatse vroeg, werd hem toege voegd en een leger ambachtslieden aan het werk gesteld. Alles veranderde als bij tooverslag. Kort na den middag deed Juan zich met zijne dochter naar de statie van den spoor weg van het land van Waes brengen. Daar nam hij twee kaartjes van eerste klas voor Lokeren. Dora zag haren vader eenigszins verwon derd aan.' Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1