NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN ONSTREKEN. WRAAK EN LIEFDE ïaiïerlanflsW FEESTE HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONGENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Men begeert te koopen BUITENLANDSCH UlEDfflS. Zondag 7» April 1912. 5 Centiemen. <?e Jaar. N* 19. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, Bollingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—April. Zon op. Zon ond. GUILLEMYN, te Lauwe en VANZEEBROECK,teSGhaerbeke. Dinsdag 9 April 1912., Notaris DE VO S Donderdag 11 April 1912, OPENBARE VERKOOPING OPENBARE AANBESTEDING ïn ®t groot Adres CAMILLE BARBIER, STAD POPERINGHE. Op Zondag 28 April 1912. Oud-Wapenbroeders van Poperinghe Overhandiging van het Vaandel Uitreiking der herinneringsmedalien l itloting der premien. PRACHTIG VUURWERK Paaschen De nieuwe Gouverneur van West-Vlaanderen. Tooneelnieuws. De automobielbandieten. volgens overeenkomst worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. DE POmnGHENiAB 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kosteïoozo inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen siad 2,00 Herbergiers builen stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 7 PA8CIIEN.—s, Felicita, Elvira. 5 u 9 m. 6 u. 23 m. Maandag 8 2e Paaschdags. Perpetuus, Aibertus. 5 6 6 25 Dinsdag 9 s. Casildas, Waltridus. 5 4 6 28 Woensdag 10 s. Mechtildis, Terentius, Ezechiël. 5 2 6 28 Donderdag 11 s Leo, paus, Leonie, Eliza. 5 0 6 29 Vrijdag 12 s. Julius, paus, Baudewinus. 4 58 6 31 Zaterdag 13 s. Hermina. 4 56 6 31 Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eet ste Kwartier. Maandag 1 April, ten 10 ure 5 minuten 's avond. Dinsdag 9 April, ten 3 ure 24 minuten 's namiddags. Woensdag 17 April, ten 11 ure 40 minuten 's morgens. Woensdag 24 April, ten 8 ure 47 minuten 's morgens. STUDIËN VAN DE NOTARISSEN om 3 uren zeer stipt namiddag, in 't Ho- lel de la Bourse te Mc enen-Statie, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Meenen van I. Eene allerschoonste en beste Hofste de Ferme de Cestrée en 21 heet. 87 a. 10 cent. te Ploegsteert en Waesten. Gebi uikt door M. Louis Mullie-Delaunoy aan 2.700 fr. 's jaars, tot 20 Sept. 1912. Ingesteld fr 88.800. II. 4 Heet. 16 a. 15 cent. beste Zaai- la 11(1 on Weide te Meenen (Kruishoek). Vet pacht aan Iicnri Vantomme-Pari don, aan 700 fr. 's jaars tot 30 Sept. 1912. Ingesteld fr. 26 600. STUDIE VAN DEN TE WATOU. om 4 ure zeer juist namiddag ter herberg-siachterij Den Arend be woond door d'heer Jerome Lermytte te Proven-Plaats, der volgende onroerende goederen. GEMEENTE PROVEN, langs den keiweg van Proven naar Watou. KOOP EEN. Een allerbeste WEIDE, groot 95 a. 50 cent. bebend bij kadaster sectie B, nummer 601". KOOP TWEE. 1 Heet. 1 a. 90 cent. ZAAILAND, in 5 rek ken, bekend bij kadaster sectie B, nummers 596, 597, 598, 599, 600a. KOOP DRIJ. 80 Aren ZAAILAND, in twee rekken, be kend bij kadaster sectie B, nummers 593a en 595a. Deze goederen zijn gebruikt door d'heer Gery Heens tot 1 October 1912, mits 500 fr. 's jaars, boven de lasten. De titels van eigendom en veiHngsvoor- waarden berusten ten kantore van voor noemden Notaris. voor het verplaatsen van den Kalvarieberg bij St jans kerk te Poperinghe. Bestek, plans en voorwaarden, liggen ter inzage bij den Heer Van Welden, bouwkun dige, St Jans Kruisstraat in stad. De aanneming moet ingediend zijn tegen Maandag 15 April 1912 om 11 ure 's voor middags bij den Heer Voorzitter der Kerk fabriek van St Jan. NAMENS HET KERKBESTIER De Voorzitter, II. DE WULF. Tailliehout voor fascinages, met of zonder plantsoenen Lijsteboomen zware Eiken en andere soorten van boomen. Houtkoopman, LOPHEM-bij-Brugge. 21 Mengelwerk van «DE POPERINGHENAAR» oorspronkelijk verhaal door CAMILLE VEKVARCUE. Zijn wensch was dus om zoo te zeggen vervuld, voor wat het plaatsen van geld en het speculeeren in de koffie betrof, dit was slechts eene bijzaak, die heel weinig belang voor hem opleverde. XVII Waar oude bekenden malkander onlmoelen. Het was niet zonder eene zekere aandoe ning, dat Juan, tegen den avond van den zelfden dag, in gezelschap van zijne dochter, de bel vau Dammaert's huis in beweging bracht. Aan den bediende, die opendeed en de be zoekers wilde in het bureel binnen leiden, vroeg de zoogezegde Richardson, om den koopman te spreken voor gansch bijzonde re zaken. Na eenige oogenblikken wachtens werden zij dan in eene deftige gemeubelde zaal bin nengebracht, waar Dammaert en zijne vrouw zich te samen bevonden. De gebruikelijke groetenissen werden ge- ter gelegenheid der PLECHTIGE OVERHANDIGING van het VAANDEL geschonken door Z M. den Koning aan de PROGRAMMA: <r> Om 3 ure Vorming van den Stoet in de Yperstraat. Om 4 1/2 ure door den heer Colonel PROOST, bevelhebber van hel 3° Regiment Lanciers te Brugge, afgeveerdigdé des Konings. Om 5 ure COVCEKT op de Markt, te geven door de verschlllige muzieken die aan den stoet deel genomen hebben. Om 9 ure AF te schieten door den heer HEBBEN, van Langetnarck. WT UTQ is meer aan te bedelen tegen II 1 H 1 u Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE, OPVOLGER: H. KOTREDAME, Groote Markt. 18. POPERINGHE. 't Is Paaschen De klokken galmen jube lend den kerktoren uit en verkonden aan de chrislene volkeren de opstanding des Heeren. De kerk is in feestgewaad en door de wijde beuken van tempels en kathedralen eveDals onder de gewelven der eenvoudige dorpskerk, klinkt het blijde alleluia De eerste deugddoende zonnestralen drin gen door tot 's menschen hart. 't Is alsof met het blijgetijde van Paaschen onbegrepene geneugten dalen in 's menschens geest, alsof een geheel nieuw leven door de ziele vaart, 't Is een dag van volle zaligheid Christus had zijne zending voltooid. Drie jaren lang had Hij gepredikt, zijne leering verkondigd die overal vrede en liefde moest zaaien. De kleinen had Hij tot Hem geroepen de grooten had Hij aangemaand hunne rijkdommen af te staan om Hem te volgen; zieken had Hij genezen; zondaren bekeerd ontelbare mirakelen verricht. Ve len geloofden in Hem, anderen haatten Hem, leidden Hem naar Golgotha en krui sigden Hem. Al de voorzeggingen der profeten waren dus volbracht. Maar Christus moest na zijne dood levend uit het graf opstaan Doch den derdon dag nadat Hij ten grave wisseld, waarna Juan aanstonds van den bankier Vanderwerf sprak, op wiens aan raden hij de vrijheid nam dit bezoek af te leggen. Terwijl hij sprak verslond hij den koop man en dezes vrouw met de oogen allerlei herinneringen bestormden zijnen geest. Het waren dan die twee personen, die hem het grievendst onrecht aangedaan hadden. Hadde hij hunnen naam niet voorop ge weten, hij zou geen van beiden hekend heb ben. Zij, van hunnen kant, waren voorzeker verre van te vermoeden, wie die onver wachte bezoeker was. Zij hebben inderdaad gansch het uit zicht van allerbraafste lieden, (lacht de va der van Dora Doch het was nu de tijd der lange overwegingen niet. Hij bedwong zich dus, en vertelde dat hij zich te Antwerpen gevestigd had. met zijne eenige dochter, en er misschien voor altijd ging verblijven Verder maakte hij zijne ontwerpen kenbaar, evenals bij de broeders Vanderwerf. Dammaert had van den eersten oogenblik, den rijken Amerikaner herkend, dien hij eenige dagen vroeger had zien ontschepen, en kon zich maar geen gedacht maken der ongewone ontroering, die hem bekroop. Het was hem onmogelijk de gedachten te volgen en te ontleden, die in zijn gemoed opkwamen. Terwijl hij naar zijne welluidende stem luisterde, scheen deze hem als een reddende engel, die hem ging redden uit de moeilijk werd gelegd, verrees de Zaligmaker om straald van luister en glorie. Zijne leering was de waarheid. De beloften waren vol bracht, het menschdom was verlost. Daarom juicht heden het christen volk en viert het Paaschfeest als het verhevenste der kerkelijke feesten. Hoe klinken hier schoone de woorden van Guido Gezelle Paaschen, Paaschen, dwaze mannen dachten Hem in 't graf te spannen met Pilatus' zegelmerk. Paaschen, Paaschen ijdel werk, ijdel waken God almachtig is verrezen eigenkrachtig. Halleluya door den steen eer de zonne in 't oosten scheen. Paaschen, Paaschen, luide klinke nu de taal van lerke en vinke, f nu de taal van mensch en dier Paaschen, Paaschen wijdt het vier, wijdt dat licht en j spijst de lampen laat den blauwen wierook dampen, Halleluya God is groot overwinnaar van de dood Ja, 't is Paaschen Hoog de harten, chris ten volk Zijl mannen! Het is een algemeenen kreet op onze dagen, waar zooveel wils kracht ontbreekt, waar het karakter zoö krachteloos, waar de deugd zoo beproefd is. Zijt mannen! zegt de H. Kerk, soldaten vanChiistus moet gij zijn, die moedig eb zonder menschelijk opzicht vooruit gaan en overal de geloofsbannier doen wapperen. Zijl mannen! zegt het Vaderland, 't Is door u dat ik ridderlijk en krachtig moet zijn en blijven 't is door u dat ik het geloof moet behouden Bewaar mijne eer, red mij, ja red mij want gij ziet in volle dagklaarte het gevaar dat drinzend is, de sombere wolk die zwart aan den gezichteinder steeds den hemel bekruipt en die als zehooger klimmen knn, losstormen zou en mij werpen in dé klauwen van dezen die maar droomen van mijne vernieling, die maar snakken om mijn ondergang. Om man te zijn, moet men zich verheffen boven die lage en bedorvene natuur. God heeft de harten der menschen gemaakt naar het beeld der eedle bloem, zij verlangen naar ontluiking. En om waarlijk man te zijn moet men eerst de palen der eigenliefde verbri;, zelen en zijn hart openen, een hart groot en mild in zijne gedachten, in zijne liefde, in zijn geloof, in zijne gevoelens. Een waakzaam en edelmoedig hart, maar ook een onover- winbaar hart dat vrij en oprecht zijnde, zonder meten of tellen, het zaad van de naastenliefde op den zielenakker rond strooien. Hoog de harten, christen volk Ja, slaat uwe blikken ten Hemel en dan zult gij uwen plicht verstaan uit de gena deschatten van den zegevierenden Verlosser zult gij den moed putten om dien plicht te vervullen tot spijt van die 't benijdt Da bron van alle menschelijke kwaal is gebrek aan geloof en verkankering der ze den, maar hetgene de schoonheid, de groot heid, om zoo te zeggen de godheid van den mensch uitmaakt, 't is de deugd Jesus-Christus heeft een levend voorbeeld geweest, zijne voetstappen moeten wij na volgen en eene gelijkige heldaftigheid moe ten wij hebben. En aan den voet van het Kruis, bij het Evangelie en voor het Tabernakel blijft er maar te zeggen Zijt mannen, maar vooral christen mannen En gij ook, christene vrouwen, gij hebt eene bijzondere zending te vervullen uwe roeping is edel en helpen en bijstaan hebt gij van doen. Gij moet doorchristene vrouwen wezen met vlaamsche fierheid en ouden vlaamschen wil en spijts leed en last, met het fijngevoe- lende hart dat God u gegeven heeft, kunt gij veel goed verrichten door woord en daad, in zedelijk, godsdienstig en maatschappelijk opzicht Ja, uwe hulp is noodig, christene vrouwen. Begrijpt ge niet dat de H. Kerk van u het behoud van ons dierbaar geloof verwacht dat ons geliefd vaderland aan u het voort bestaan van Troon en Orde wil te danken hebben Welaan dan, krachtig vooruit, onder 's Heeren zegen alle kleinmoedigheid onder de voeten liefde voor leuze, blij moedigheid voor veerkracht Hoog de harten, christen volk heden, welke de boosaardige Cies hem be rokkende. Terzelfder tijd, echter, boezemde de vreemdeling hem eenen ongekenden schrik in. als hij zich de gulden letters herinnerde, welke hij op het schip had zien glinsteren, dat hem van Amerika naar hier overge bracht had. Doch hij, niet meer dan zijn bezoeker, had nu den noodigeti tijd om daar al over na te denken, hij moest hem immers te woord staan. Als Juan zijne inzichten gansch verklaard had bleef Dammaert eenigszins nadenkend voor zich staren. Ziet gij eenige bezwaarnissen in mijne voorstellen vroeg Juan na een oogenblik. Volstrekt niet. mijnheer. Ik ben bereid u de noodige inlichtingen te geven, maar wat de kapitalen betreft, ik weet niet heel wel, indien ik zulks aan veerden kan Onder welk opzicht vroeg de Corsi- kaan. Gij gelooft toch wel, mijnheer, zegde Dammaert, dat mijn huis heel vast staat en dat ik geen gebrek aan geld ondervind Verschooning, mijnheer, daar twijfel ik niet in het minst aan. Het is een dienst, dien ik u vraag, en door het storten van het noodige kapitaal wil ik alleenlijk uw ver trouwen trachten te winnen. En hoeveel wilt gij wel aan bewerkin gen besteden Ik stel van heden af honderd duizend frank te uwer beschikking, op het krediet van een millioen, dat in den bank Vander- Eu zoo op uw levensbaan, ramp en tegen spoed uw aandeel zijn, zoo gij vervolging moet lijden voor de Christusleering die gij Openhartig durft belijden, richt het oog naar Jerusalem, beschouw den Golgotha, de Za ligmaker is daar aan het kruis gestorven, heeft alles, zelfs de dood overwonnen en is uit het graf zegepralend opgestaan. Sursum corda hoog de harten in blijd schap, in geluk Hoog de harten bijzonder lijk in tegenspoed, eens zal ook, zoo gij volhardt, het uur der verrijzenis komen. Geen zege zonder strijd Hoog de harten juicht en juhelt 't Is Paaschen, alleluia, alleluia A. Toeneelkongres (2(ien Paaschdag). Maandag 8 April, wordt te Brussel, in de feestzaal van het Patronaat, Vier-Winden- straat, 60, het Eerste Katholiek Nederlansch Tooneeikogres gehouden. Al wie belang stelt in tooneelzaken, moet daar naartoe. Kongreskaarten van 1 fr. zui len ook nog aan den ingang verkrijgbaat zijn. De gewichtigheid van dit Kongres blijkt genoegzaam uit de enkele opgave der be sproken punten. PROGRAMMA. Ochtendvergadering, van 10 tot 12 uur1. Stu- dententooneel door E. H. Fr. Crols, Brussel. 2. Colleges-opvoering door P. Stracke, S. JAalst. 3. Volksontw kkeling door het tooneel, door M. J. Van den Eynde, Brussel. 4. Staatspremiën, door M. Mod. Vliebergh. Laken. Namiddaqzitting, van 2 tot 5 uur 1. Beschaaf de uitspraak door Prof. Verachtert, Brugge. 2. Al- gemeene Tooneelboekerij door M. L. Rock, Thienen. 3. Hoe komt een stuk tot opvoering (met lichtbeel den), door M. Frank Luns, hoofdredacteur van 't Dramatisch Jaarboek, Amsterdam. Kunstavond te 6 uur Passieverhaal, van I. Oorda door Alb. Vogel. De Verloren Zoon. Het prachtig parabelspel van Jos. Vanden Berghe, dat reeds zooveel bijval genoot hier ter stede, te Roeselaere, Veurne, Iseghem, Meenen enz. zal op Maandag 15 A pril op- evoerd worden in 't Volkshuis van Yper; oor de Tooneeljilde der vrije katholie ke normaalschool van Thorhout Dat zal voorzeker welgekomen zijn voor de tooneelliefhebbers van Poperinghe en omstreken Opdat iedereen er zou kunnen naartoe trekken, zal de opvoering te 5 uur beginnen en dus voor 9 uur geëindigd zijn. Prijzen der Plaalsen Voorbehouden 2 fr. Eerste plaats, fr. 1,50. Tweede plaats, 1 fr. Derde plaats, 50 centiemen. Men speelt ten voordeele der Missiën. De ongehoorde aanvalien welke wij verle den week verhaalden, houden nog iedereen bezig en dagelijks geven de fransclte dagbla den geheele kolonnen over de beruchte ben de en de opzoekingen. Belangrijke aanhoudingen. De bijzonderste plichtige zijn vier geken de bandieten Carrouy, Bonot, Garnier en Soudy. Zaterdag werd Soudy aangehouden te Berck-aan-zee. De kerel liet zich zonder te genstand aanhouden doch beweerde onplich- tig te zijn. Toch schijnt het zeker dat hij het was die in de bank te Chantilly de wacht hield aan de deur met een geladen karabijn. Carrouy aangehouden. De beruchtste der bandieten was echter Carrouy. Dinsdag vernam M. Jouin, onder overste der veiligheidspolitie van Parys, dat een kerel wiens persoonsbeschrijving met deze van den vreeselijken bandiet overeen kwam, sedert eenige dagen te Lozère ver bleef en er per velo rond reisde. Lozère is eeno kleine gemeente op eenige kilometers van Parijs. Seffens begaf hij er zich naartoe met vier opzieners der veiligheidspolitie. De zaak was van voorzichtig te werke te gaan om het vernieuwen van bloedige tooneelen te ver mijden. Hoe de aanhouding geschiedde. Rond 2 ure gingen vier gasten als werk lieden gekleed, in eene herberg zitten recht- Gelijk wij reeds hebben aangekondigd heeft bet Staatsblad verleden week twee koninklijke besluiten afgekondigd, waarbij het ontslag, aangeboden door den heer baron A. Iiuzette, als gouverneur van West-Vlaan deren, aanveerd en M. L. Janssens de Bist- hoven, advokaat-generaal bij het beroepshof te Gent, in zijne plaats benoemd is. M. Janssens de Bisthoven had eene schit terende loopbaan als magistraathij wordt algemeen gewaardeerd om zijn merkweer- dig talent, zijne onbewimpelde rechtscha- penheid en zijne uiterste hof- -*aS lelijkheid. Na het parket van Brugge ver laten te hebben, werd M. Jans sens de Bisthoven bevorderd tot advokaat-generaal bij het be roepshof te Gent. Doch hij was zoodanig gehecht aan Brugge, dat hij er bleef wonen. In het bestuurlijk gerecht zal het vertrek van M. Janssens de Bisthoven algemeen betreurd worden. Het onthaal, dat hem wacht in het bestuur der pro- incie zal weerdig zijn van zijne oopbaan en van zijn hoog ge waardeerde kennissen. Koning Albert heeft Donder- lag, 4 April, in het paleis van trussel, den eed ontvangen van len nieuwen gouverneur. Het vas M. Berryer, minister van linnenlandsche zaken, die den ■pvolger van baron Ruzette aan len vorst voorgesteld heeft. Zijne plechtige inhuldiging te Brugge zal geschieden op Donderdag 11 April. Zaterdag morgend heeft de nieuwe gouverneur het per soneel der bureelen van het provinciaal bestuur ontvangen *m zeer vriendelijk toegespro ken. Het onderhoud was bijzonder hertelijk en heeft den besten indruk bij al de beambten na gelaten. over de statie te Lozère. Zij begonnen te kaarten toen een heer binnen kwam, een gazet vroegen buiten op een bank ging zit ten. Deze heer was M. Jouin en do vier kaarters waren de politie-agenten. Zij wis ten dat Carrouy naar de statie moest komen om een pakje te halen. Rond 6 ure kwam een vreemdeling aan en ging de statie binnen. M. Jouin die buiten zat en de gazet lezen zegde luidde zonder opzien spant uwe netten De bazin dacht dat de heer luidop aan 't lezen was maar opeens hielden de kaarters op en gingen de wachtzaal binnen. Op het oogenblik dat Carrouy zich boog om door het winket aan den bediende te spreken, vielen de vier werklieden er op langs achter, wierpen hem ten gronde en ketenden hem de handen. De bandiet schuimbekte van woede en wilde zich losmaken. Een agent gaf hem een slag op het gezicht, doch de kerel riep uit't Is onnoodig mij te slaan, ik ben toch vasten wijl men hem wegleidde voegde hij erbij Domme koeien, riep hij, gij inoogt van geluk spreken dat gij mij in den rug aange vallen hebt, want gij zoudt mij anders zoo gemakkelijk niet gevangen hebben Men onderzocht den kerel en vond twee geladen revolvers op hem. De menigte kwam toegeloopen en wilde Carrouy vermoorden maar de agenten stopten hem in een automo biel en geleidden hem seffens naar Parijs. Hij loochent alle plichtigheid. Gansch den avond bleef Carrouy kalm Men had hem het dwangkamizool aange trokken. Hij was nogal gehavend zijne kleedingstukken waren gescheurd liet ge volg zijner vrij onzachte aanhouding. Hij hield niet op spotwoorden te richten tot de policiemannen die hem omringden. Carrouy heeft tijdens zijne ondervraging bevestigd dat hij aan geen der aanslagen van de automobielbandieten, waarvan de onderzoeksrechter hem gesproken had, deel nam. Hij zegde dat hij zich alleen schuil gehouden had pin geene voorloopige gevan genis te moeten onderstaan. Twee postboden aangevallen. Te Choisy-le-Roi werd een postbode die gewoonlijk 's nachts postpakjes naar Parijs draagt, door bandieten aangerand en ver- ET^SS» werf en Cie op mijnen naam geopend is. Zoo gij't noodig oordeelt zal ik de som verdub belen Hoewel Dammaert groote zaken deed, was hij toch eenigszins getroffen, als hij die belangrijke sommen hoorde uitspreken. Doch kooplieden laten zulks niet blijken. Ik geloof, mijnheer, sprak hij kalm, dat wij malkander zullen verstaan en wij zullen, als gij wilt, onze wederzijdsche voor waarden zoo gauw mogelijk maken en de stukken teekenen. De mannen spraken nog eenigen tijd over hunne zaken, en onderwijl had mevrouw Dammaert een gesprek met Dora aange knoopt. Zij ondervroeg de jonge dochter over hare aankomst te Antwerpen, over den indruk dien de stad en de streek op haar gemaakt hadden. Dora antwoordde heel openhertig op hare vragen, en drukte de hoop uit het al gauw gewoon te worden. De koopmansvrouw kon echter heel goed uit hare woorden opmaken, dat zij in dit vreemde land voor verveling beducht was, daar zij er geene bekenden had. In de hoop het meisje aangenaam te zijn, sprak zij Indien ons gezelschap u genoegen kan verschaffen, mo$,t gij ons niet sparen. Mijne dochter Maria is omtrent van uwen ouder dom, misschien zou zij iets kunnen bijbren gen om u het leven hier te veraangenamen. Voorzeker zou zij zulks met de grootste blijdschap doen. Het zal mij ten hoogste verheugen ken nis met baar te maken, sprak Dora, eenigs zins aangedaan over den liefderijken toon der koopmansvrouw. Terwijl zij nadacht over de ongewone toe neiging, welke zij voor die bejaarde dame ondervond, werd de deur geopend en de twee kinders van den huize Karei en Maria kwamen binnen. De twee jongelieden stelden eene zeer lie ve verschijning daar. Het was niet alleen hunne schoonheid, die indruk maakte, maar gansch hun per soon getuigde van onderscheiding en edel heid van inborst. Ziende dat hunne ouders in gezelschap waren met vreemde personen, schenen zij eenigszins verslagen en. maakten aanstalten om de zaal te verlaten. Doch hun vader voorkwam hen. Blijft kinders, blijft, riep hij uit. Mijn zoon Karei en mijne dochter Ma ria, ging bij voort, op dezen wijzend, tot Dora en haren vader. Aanstonds voegde hij er bij Mijnheer Richardson en mejuffer zijne dochter, twee nieuwe kennissen, die ons de eer doen, ons hunne vriendschap aan te bieden, en met welke wij hopen de beste en aangenaamste betrekkingen aan te knoo- pen. De beide jonge lieden groetten door eene beleefde buiging, doch als zij de welwillen- heid bemerkten, die op de wezens der bezoe kers te lezen was, kwamen zij wat nader Karei drukte de uitgereikte hand van den Corsikaan en de twee jonge meisjes volgden hun voorbeeld. Wordt voortgezet. wurgd. De man had maar voor 40 fr op zich. In het departement der Aude werden revol verschoten op een postkoerier gelost, doch de man kon ontvluchten. Het schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde ziin sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin cart-Silly. Dépót bij Delhaizegebr. Moncarey-Sansen. De oorlog heeft aan Italië tot hiertoe schrikkelijk veel geld gekost, en 't is nog het einde niet. De krijgsverrichtingen in Tripo- litanië kosten aan Italië per dag 900,000 fr. In Engeland zijn mijnwerkers en ba zen omtrent takkoord zoodat nten mag ho pen dat met Paaschen 't werk zal hernemen. In eenen aanval van zinneloosheid, heeft eene jonge vrouw te Biilancourt, hare twee kinderen den hals afgesneden, en dan* zelfsmoord gepleegd met door een venster te springen. Tengevolge de hevige storm van 't be gin dezer week is te Nauen, in Duitschland, de 200 meters hooge ijzertoren ingevallen, 't Was de hoogste toren na de Eiffeltoren. Het dorp Trojtena in Hongarie, is ge heel afgebrand. Meer dan 300 huizen gingen in de vlammen op. Te Moscou, is eene vrouw van 120 jaar oud, Orloff genaamd, overleden. Zij had Napoleon I te Moscou gezien. Te Parijs werd een bankier aangehou den die onlangs eene bank had gesticht en nu reeds 3 miljoen heeft weggemaakt. De siaatsmannen, die thans in China aan het hoofd der republiek staan, hebben de hoop uitgedrukt dat er nog meor katho lieke zendingen zullen naar toe gestuurd worden om voor de heropbeuring van het chineesch volk mede te werken. Onlangs werd te Versailles een jong meisje vermoord en de dader, een jonge ke rel, aangehouden. Nu komt dit monster te verklaren dat hij gemoord had om eens te kunnen menschenvleesch eten en dat hij een stuk van'het lijk opgeëten had. Het doorbreken van een dijk heeft in de omstreken van New-York het onder water zetten veroorzaakt van vier steden. 50.000 Inwoners zijn moeten vluchten. De schade bedraagt meer dan 5 millioen. In New-York is de vlieger Rodgers doodgevallen. Een socialist drukte op een congres te Parijs, den wensch uit dat er wetgevende maatregels zouden genomeD zijn tegen de misdadige letterkunde en de slechte printen. Weg de slechte lezingen De nonnekens doen zich hoogachten van de Italiaansche soldaten te Tripolie. Hunne zelfsopoffering dwingt zelfs de on- godsdienstigen eerbied en bewondering af. In Katanga zullen de Benedictijnen eenen wagenweg maken van de hoogvlakten van Bino naar Kambové. Te Weenen (hoofdstad van Oostenrijk) zal het internationaal H. Sacramentscongres plaats hebben in de maand September. Wij vernemen met genoegen dat er ook eene Vlaamsche afdeeling zal zijn. Op Curacao overleed zuster Anna Pau lina Leon, die 54 jaar lang de lijdende mensch- heid gediend heeft. Op de begrafenis dezer heldin der christelijk naastenliefde was de gouverneur van Curacao vertegenwoordigd iloor zijn adjudant. Is hei gelooflijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépót bij gobr. Delhaizo Moncarey-Sansej}

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1