NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe FIJNE WIJNEN OVER TE NEMEN WRAAK EN LIEFDE Men begeert te hoepen BUITEN LAN DSCH NIEUOIS. Zondag i2n Mei igi2. 5 Centiemen, <Se /aar. N 24. ANNONCEN Den drukregel c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, Boilingen en Herbergkennissen mits betaling van 25 cn. INSCHRIJVINGSPRIJS Bnlten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Mei. Zon op. Zon ond Notaris PIETERS, Op Woensdag 29 fVIei 1912, HOUTWAREN VRIJDAG 17 MEI 1912, om reden van STERFG KVAL den welgekalanten wollenhandel en van onds gekenden Iakensnijders= winkel van Henri Brutsaert- Duclos, Bruggestr., Poperinghe. Notaris PEEE, te Rousbrugge-Haringhe. KOOPDAG VAN GOED WERKE-PEERD te Rousbrug^e, Dinsdag 21 Mei 1912, Notaris BAERT, 5ii *t groot s Adres CAMILLE BARBIER, Te Koopen of te Pachten een zeer gerieflijk WOONHUIS ten dienste van BAKKERIJ, Yperslraat, nr 103, te POPERINGHE. Maria's Leven te Halle. Zwarte Pokken. De Titanic. Het lied van het zinkende schip. Bericht aan de landbouwers die hofsteden zoeken. De schipbreuk der Titanic volgens overeenkomst.. worden ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is ■voorbehouden.. m ptmisMEHiAB 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesteiv Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in hét blad verschijnen. Zondap j 12 Maandag 13 Dinsdag 14 Woensdag 115 16 17 18 Voxem. s. Nerius, Renatus, Achiel. s. Servalius. s. Angela, Stephania, Paschalis. s. Dymphna, Andreas. O. H. HEMELVAART1, s. Gyselbert, Fabius. s. Ericus, Felix van Cant. 4 u. lm. 59 57 56 55 53 52 7 li. 19 m Donderdag Vrijdag Zaterdag Volle Maan. Woensdag 1 Mei, ten 10 ure 19 minuten 's morgens. Laatste Kivarlier. - Donderdag 9 Mei, ten 9 ure 56 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Donderdag 16 Mei, ten 10 ure 14 minuten 's avonds. Eeisle Kwartier. Donderdag 23 Mei, ten 2 ure 11 minuten 's nam Volle Maan. Donderdag 30 Mei, ten 11 ure 30 minuten 's avonds. 21 22 23 25 26 27 Studie van den TE RENING HE. om 3 u e stipt, namiddag. MERKYVEERDIGE VENDiTIE VAN GELEGEN in hei bosch genaamd Den Bampoel te Jïlverdinghe, langst den si een weg van Woesten naar Poperinghe, dicht bij De Wuppe» en bestaande namentiijk in SO kooien 3S«9il4«l>oonicn, 50 koo|H>n Tojiesinleii van sparren en beukeboomen, dienstig voor stakietstaken en verders kóopen Sparresnoei en ISraiiiliioiiit. Op gewone voorwaarden en borgstel ling te aanveerden door voornoemden Notaris IMETEKS. OPENBARE VERKOOPING VAN op FLESSCHEN, TE POPEltlAGIIIl. De Notaris ISMcquaerl, verblijvende te Poperinghe zal op ontvangst van Mter Van- «Icrsloten, Notaris te St Martens-Laathem aan de meestbiedenden toewijzen om 2 1)2 uren 's namiddags, in het hotel La Cour de Flandre gehouden door M. Daniel De Marey-Lombaert., bij de stalie BORDEAUX WIJNEN. BOURGOGNE WiJNEN 287 fless. Rotschild 1900 275 300 309 291 305 287 245 199 311 292 244 191 321 222 301 231 214 221 1895 1900 1895 1902 Haut-Brion Pontet-Canet Larose Lafite Chaleau IJargaux Chateau St Pierre Kirwan Léoville St-Julien Saint-Emilion Cheval Blanc Léoville-Barton CIosd'Estournel Palmer Chateau Mauvesin La cammanderie Las Combes 1904 Margaux 231 fless 241 302 244 345 217 314 417 305 284 222 185 Savigny Vergeles Beaune Mercurey Pomard Volnay Nults Chambertin Richebourg Corton Clos-du-Roi Vougeot 1908 1900 1904 1900 WITTE WIJNEN 409 fless. Sauterne 1906 211 Graves 225 Tours 305 Moesel en Rhyn VERSCHEIDENE 291 jlesschen Champagne 243 (verschil.) 301 fless, Porto et Madère 214 Fine Champagne N. B. De wijnen zullen vonren gedurende de verkooping mogen geproefd worden. Katalogus ter studiën van genoemde Notarissen BACQUAERT en VAN DER- SLOTEN. 26 Mengelwerk van DE POPERINGHENAAR oorspronkelijk verhaal door CAIIILLlil VEKVARCKE, Gij wordt nadenkend, mejuffer Dora gij schijnt eensklaps vol kommer, of mis schien is het ontevredenheid jegens mij. Ja ik weet, wel dat mijne handelwijze misschien meer dan ongewoon is, en dat gij dezelve gansch ongunstig' te mijnen opzichte zoudt kunnen opvatten. Ook heb ik mij zelve veel geweld moeten aandoen, om tot dezen stap te besluiten. Ik hoop echter, mejuffer. dat- gij aan de belangloosheid mijner inzichten niet twijfelen zult. Niets heeft mij geleid of aangespoord, tenzij de vurige liefde, welke ik mijnen eenigen broeder toedraag. Ik weet dat zijn levensgeluk op het spel staat, en dat is alles. Oh moest ik denken, mejuffer, dat gij mijne handelwijze aan lage berekeningen toeschrijft, ik.... Wees gerust wees gerustmijne goe de Maria, onderbrak haar de jonge' Ameri- kaansche, het is geen twijfel van dien aard die mijne ziel in dit oogenblik vervult. Uwe woorden wekken een bekommernis in mij op, welke mij reeds veel onrust veroorzaakt heeft. Hij spijt mij, mejuffer Dora, dat ik de oorzaak ben van droevige opwellingen in uw gemoed. Gij zult toch willen aannemen, dat. KANTOOR VAN DUN Voorma iiHa Haam, deel Menagiegoederen en andere roerende voorwerpen, om 2 ure namiddagten huize van SCa niiel DeveUer, ter Beveren-kalsijde, Bestaande namentiijk in Twee camions, grooten breedwielwagen, driewielkarre, bastieren, ketens en reepen, strooisnijder. graander, harnassuren, valleien en zwinkels, ploeg en eegden, enz. enz., alles in zeer goeden staat. KANTOOR VAN DEN TE DIXMUDE. INSTEL op Maandag 3 Jaini 1912, om 2 1)2 ure namiddag, in hel Gemeente huis TE MERCKEV1, 'van Gemeente RENINGHE. 3 Hectaren 9 aren 40 centiaren zeer goed WAAIGRAS te Reningbe in de Brourkagie, sectie E. nummer 382. Gebruikt, zonder pachtrecht, door Pieter Baes, landbouwer te Reninghe. 1)2 °)o instelpremie te winnen. Tailliehout. voor fascinages, met of zonder plantsoenen Lijstebooinen zware Eiken en andere soorten van boomen. Houtkoopman, L OP HEM-bij-Brugge. Zijnde het sterfhuis van wijlen NI. Theo- phile Ampen-Therry. Zich te begeven ter studie van den Notaris Itacqitaert. De eerste feestelijke opvoering, voorgeze ten door Z. Em. den Kardinaal Mercier, heeft plaats op Maandag 20 Mei. Met vreugde deelen wij het goede nieuws mede dat de weledele Heer Poullet, mi nister van wetenschappen en schoone kunsten, insgelijks de vertooning van 20 Mei, door zijne tegenwoordigheid komt opluiste ren. Plaatsen aan 10 fr. (voorbehouden orkestzetels) 5, 3, 2 en 1,50 fr. De volgende vertooningen hebben plaats op 2en Sinxendag, 27 MeiZondag 23 Juni Zondag 7 en Zondag 28 JuliO. L V. Hemel vaart. 15 Oogsten Maandag 2 September.— Plaatsen aan 5, 3, 2 en 1,50 fr. Men is verzocht de kaarten op voorhand te vragen bij M. A. Bertrand, Dekenstraat, 20, Halle (bij Brussel). het van mijnentwege gansch onvrijwillig is Bekommer u daarover niet. mijne lie ve, gij kunt er niets aan doen. De oorsprong van dien kommer is lang voor ons beider geboorte te zoeken, maar staat toch eenigs- zins, denk ik, in verband met de zaak, waarover wij spreken Mijne woorden moeten u zeer duister voor komen, indien ik er u meer mocht over zeg gen, zou ik het zeer geerne doen, maar een heilige plicht verbiedt het mij, laat er ons dan niet verder over spreken. En moogt gij mij ook niets meer zeg gen over hetgeen ik u toevertrouwd heb Oh dat is iets anders Welnu, zou ik dan uw oordeel niet mogen kennen Wel zeker, maar een beslissend ant woord kan ik toch niet geven. Dat spreekt van zelfs, mejuffer, meen de Dammaert's dochter. Ik wil u onbewimpeld mijn gedacht zeggen. Uwe woorden, Maria, hebben mij vooreerst het reinste genoegen doen smaken, want, ik ook, ik voel eene ware toegenegen heid voor uwen broeder, ja, misschien nog meer dan dat. Gij kunt u dus waarschijnlijk voorstellen, hoe aangenaam het voor mij is te vernemen, dat hij niet onverschillig is te mijnen opzichte. Karei is de eerste man, die eenigen indruk op mij gemaakt heeft, maar ik heb sehert eenige jaren in zeer ernstige omstandigheden geleefd, en mijne neigin gen leeren bestrijden. Mijn gedrag zal gansch afhangen van den wil mijns vaders, en van den afloop der zaken, welke ik nog moet De geuzen schrijven dat ze tegen den Godsdienst niet zijn; de Godsdienst laat de kloosters toe, raadt het kloosterleven aan, aan hen die zich tot volmaakter leven geroe pen achten zijn de geuzen tegen den godsdienst niet, ze zijn tegen de kloosters die menschen redeneeren gelijk schapen. De liberalen heeten de kloosters zwarte' pokken. Zwarte pokken. We danken den Heere dat Hij ons van die verschrikkelijke ziekte blijft sparen..., maar moest betooit gebeuren dat de zwarte pokken in ons land menschen' wegmaaiden..., wie zou er de zieken oppas sen de kloosterlingen of de geuzen-, Schrijft de namen neer van de geuzen die als ziekendieners of diensters bereid zijn om de zieken nu te verplegen. Schrijft de namen van uw liberale krin gen waar deleden de arme zieken verzorgen, hun eten bereiden, hun bedde maken, hun wonden verbinden of vermaken. Noemt de hospitalen, noemt de gekken huizen waar liberalen de zieken oppassen. Noemt de namen van groote liberalen of socialisten wier dochters of zoons hun mooie beste kleeren afleggen om in arme kleedij van 's morgens vroeg tot den avond en den nacht erbij aan het bed van lijders te zitten... zonder geld te vragen, alleen, alleen uit liefde Gods. Noemt de namen van zoons of dochters van liberalen die zich gaan afbeulen in de missielanden Vekemans i'n de Kamers viel uit tegen de kloosters. Maar minister Levie die ook een dochter in 't klooster heeft vroeg hem Zijï ge nog in een klooster geweest Zwarte pokkenonze gestichten van ouderlingen voor ongeneesbaren, waar ou derlingen als kinderen in de vuiligheid zouden vergaan was het niet van die engels van liefde die men zusters noemt. Taine, de fransche schrijver die een on- geloovige was. bezocht op zekeren dag zulk geslicht. De Overste der zusters geleidde den man door de ziekenzalen. En eindelijk kon Taine het niet meer houden. «Zuster, zei hij, waar haalt gij toch den moed en de verdul digheid om zulk afzichtelijk werk met zoovr» toewijding en liefde te vervullen En de Overste antwoorde Volg mij Mijnheer En ze leide hem naar de kerk. En voor het altaar knielde de zuster en wijzend naar hel tabernakel Daar Mijnheer Zwarte pokken. Dit woord zal als een lidteeken op uw voorhoofd branden, vrij heidswurgers en fanatieke heldenbespotters Gij hebt zelf' uw veroordeeling qetee- kend. Katholieken en niet-katholieken dulden niet dat gij met clrek werpt op de bloem van onze christene beschaving Zwarte pokken de kloosters waar vrou wen bidden die Gods straffen tegenhouden. Zwarte pokken de kloosters waar de armen nooit zonder hulp worden heenge zonden, die de voorzienigheid zijn van de parochie of gemeente. Zwarte pokken Socialitische Kamer- en Senaatheeren lateD zich door zusters verzorgen. Dr Terwagne liet zijne vrouw door zusters verzorgen. Kamerheer Braun, Senator VanderMolen zonden hun kinders naar kloosters pensio naten. Maar dan vroegen die zelfde mannen de zusters uit de hospitalen te verbannen te Brussel verjoeg men ook de zusters, en nu ziet men zich daar verplicht, verpleeg sters te doen komen uit... Zwitserland. Zwarte pokken. Het doel is klaar onze kloosters moeten geopereerd worden... 't is te zeggen moeten gesloten worden. Probeert Zwarte pokken. In Frankrijk was er vrijheid voor ieder een ook voor anarchisten... maar niet voor kloosterlingen, niet voor zusters en broeders; niet voor zwarte pokken. En nu dolen de Frausche kloosterlingen de wereld rond... maar nooit heeft er een een knuppel of een revolver uitgehaald wan neer ze onrechtvaardig werden vervolgd. Maar nu vallen de gerechtsdienaars onder de schoten van Bonnot, Carouy, Garnieren anderen Heeren guezen ge hebt ons een dienst bewezen. trachten te doorgronden. In alle geval moogt gij aan uwen broeder zeggen, dat ik hem boven alle andere mannen hoogschat en waardeer, en dat ik mij gelukkig zou achten mijne hand in de zijne te mogen leg gen Het meisje zweeg en bezag hare gezellin als eenigszins verschrikt over hare eigene openhertigheid. Wat zijt gij goed, Dorasprak Maria. Spreek zoo ras niet, mijne lieve, want tot mijne groote spijt moet ik er nog iets bij voegen verueet niet uwen broeder tegen eene mogelijke, ja, waarschijnlijke ontgoo cheling te waarschuwen. Wees verzekerd dat deze mij het grie- vendst. leed zou veroorzaken, maar wat kun nen wij tegen onze lotsbestemming! Er is in mijn binnenste, als een voorgevoel van rampen, die uit deze liefde, laat ons die toe neiging maar bij heuren naam noemen, zoowel voor mij als voor uwe familie, zou den kunnen voortspruiten. Gij verontrust mij, Dora, maar dit zijn zeker slechts inbeeldingen, die uwen geest somtijds in poozen van eenzaamheid en ver veling bedroeven. Gave God, dat het slechts inbeeldingen waren sprak Dora met eenen zucht. Maar 'ntegendeel, het zijn omstandigheden, die voortspruiten uit ware en ongelukkige ge beurtenissen. Oh moesten mijne voorge voelens zich verder bewaarheden, wat zou den wij allen te beklagen zijn Het ontroerde meisje vaagde eenen traan Er was een Reuzenschip en zijn naam de Titanic moest alleen reeds bedieden dat het de reus was, de Titan, onder al de zeemon sters die de mensch ooit had gebouwd. Het was geen schip meer, 't was een drijvende stad, een stalen eiland. Het was ongeveer 268 meters lang, 28 meters breed en met de schoorsteenen of schouwen bereikte het de hoogte van 53 meters. Nooit had het vernuft, de macht der tech niek, een meesterstuk gebouwd als dit. Door de kracht van zijn machienen, waar hon derden stokers aan werkten zou het als een vogel over de zee vliegen. Aan boord was het één pracht, een tooverpaleis van weelde en rijkdom. Wanneer bij ongeval de helft van 't schip onderliep dan nog bleef de an dere helft watervrij. Maar neen, een onge val was onmogelijk En niemand was er dia 't gelooven kon De Titanic vergaan gezonken 1700 levens door de zee verzwolgen. Dat kon niet... En toch kwam het berichtDe Titanic is tegen een ijsberg gevaren.... de macht, 't verstand, de reuzenkracht van den mensch gebroken als glas door de onbewuste reuzenkracht der natuur. Meerdan 2400 personen waren aan bourd; 865 werden gered. En nu moeten we van de geredden vernemen wat daar is geschied. Vrouwen en kinderen vluchtten met de boo ten degenen die op het schip waren geble ven wisten nu dat het laatste uur was ge slagen. Gebroken door de ijsmassa richtte de Titanic zich op, ais een gekwetst mon ster al de lichten branden een feestgloed van clt'clrisch licht in dien zwarten helle nacht. Allen knielden neèr arme landver huizers en miljoenairs allen waren nu eens klaps gelijk geworden voor den dood en voor God. Hun levensraad was afgesneden voor mannen in de volle mannenkracht huisgezin, naastbestaanden, fortuin, belan gen, armoede, lijden, dit alles bestond niet meer.... niets dan de groote zee en daarbo ven de oneindige God. En allen knielden Zij die in jaren niet meer hadden gebeden, zij die rijk genoeg meenden te zijn om God te kunnen missen, evenals zij die in hun ar moede God hadden gevloekt, allen knielden en allen baden, allen nu zoo dicht bij God, daar er geen wereld meer bestond die hen van God aftrok Officieren, matrozen en pas sagiers allen op de knieën. En de scheeps- muziek speelde het Engefsche lied Dichter bij U, o God. De zee speelde door de in gewanden van het schip, de machines raas den en snokten met verschrikkelijk ge druisch, met monstergeweld, de lichten doofden uit, alles was verdwenen... de ba ren speelden zacht over de plaats waar hoog boven de zeeën de trotsche Titanic had ge varen. We voelen een smart in ons-oprijzen zoo diep en zoo aangrijpend, de geniale kracht, van den mensch die schepen bouwt als ste den, met verbazend groote machines, de mensch heer en meester der schepping zoo groot en toch.... zoo klein. We treuren om al die menschenlevens. En niettemin staan we in bewondering voor den heldendood der slachtoffers. Op den ODeindigen Oceaan, op een zinkend schip hebben ze geknield en ge beden. Op dit oogenblik heeft de gedachte aan den Schepper, de gedachte aan een nieuw leven hoop gebracht en vertrouwen. Dichter bij u, o God en de groote zee heeft hen gevoerd dichter bij God. Dit feit is zoo beteekenisvol. De mensch- heid ankert aan God duizendmaal hechter en vaster dan men vermoedt Het ongeloof wroet om de ankers af te snijden, en is er misschien wel in gelukt in de gewone levens omstandigheden godsdienst - onverschillig heid te doen heerschen. Maar wanneer een ramp dreigt, wanneer de dood den mensch toegrijnst... ja, dan gevoelt de mensch dat al die onverschilligheid en God-loochening niets is dan een ellendig vernis, dan plaksel dat wegvalt dan ziet en gevoelt men God. Dichter bij U, o God. En thans ver staan wij, Katholieken, zoo veel te meer de waarde van ons geloof En thans meer dan ooit begrijpen we wat een verschrikkelijke ramp het zou zijn aan de menscbheid God te ontstelen. De zee ontnam aan de zeevaarders fortuin, positie en 't leven.... maar niet 't be trouwen in God. En dat wij vrijwillig onzen godsdienst en ons geloof zouden offeren. Die ramp kunnen wij afkeeren en we zullen 't. Aan het kind noch aan den man zal men God ontrukken. uit de oogen, en hare gezellin bezag haar vol weemoed. Wat droeve vooruitzichten zegde de ze. En gij kunt mij niet zeggen, waarop zij gesteund zijn gij wilt mij niet toevertrou wen, wat wij te vreezen hebben Neen, mijne goede Maria, ik kan niet., ik mag niet.... De twee meisjes waren in het midden der stad gekomen, doch schenen weinig acht te slaan op de richting, welke zij volgden. Zij gingen zwijgend eenige stappen ver der, toen liet gedrang en de beweging der koopstad hen uit hunne droeve mijmering trok, want zij naderden de Schelde. Willen wij eens naar het magazijn aan zien, sprak Dora, waar gij van gespro- en hebt dat zal misschien die droeve ge dachten wat uit ons hoofd verwijderen. Ja, luidde het antwoord, dat zal nog het beste zijn. Laat ons langs hier gaan, *'t is hier dichtbij. De juffers vonden echter bij de voort brengsels der modenwerksters, de gehoopte verstrooiing niet, hun hert was te vol. Het gesprek wiide niet meer vlotten. Als zij eenigen tijd in het magazijn door gebracht hadden, was het avond geworden en Dora deed een huurrijtuig naderen, dat de beide meisjes eerst tot aan des Corsikaans kasteel bracht, en daarna Maria naar huis voerde. Bij het afscheid had Dora gezegd Mijne lieve, vergeet niet mijne woor den zoo nauwkeurig mogelijk aan Karei over te brengen, maar vertel hem niet te Hier geven we een vertaling van het lied - Nearer my God to thee, bede va» het verzinkend volk op de Titanic. Nader mijn God. bij U, U naderbij. Zij ook de weg daartoe een kruis voor mij Wat dan mijn toekomst zij, U nader, naderbij Nader, mijn God, bij U, U naderbij. Schoon op mijn pelgrimspad de zon verdwijn, Een rust voor't moede hoofd,eeu steen mag't In U verheug ik mij f zijn Breng mij U naderbij, Nader, enz. Zoo voert mij iedere tred, nader bij huis, Al wat gij mij bereidt, voorspoed of kruis, Engelen, zij nooden mij, U nader, naderbij. Dan als de morgen daagt wekt mij Uw mond Uw vriendlijk aangezicht vreugde verkondt! Ja, iedere nacht brengt mij U nader, naderbij waartusschen men breede platen kurk ge voegd had. Wanneer men de peiltoestellen terug boven haalde, waren de kurken platen in dikte met de helft verminderd, en zoo hard als hout geworden. Hoe een Belg zich redde. Zaterdag kwam te Swevezeele nieuws toe uit Amerika van Jules Sap, die zich op de Titanic bevond, en thans is aangekomen bij de echtgenoote Pharailde Deneweth, vrouw Hektor Matton. Ziehier hoe hij zijne redding verhaalt Wij stonden met onze 20 Vlamingen in eene groep samen op het dok van de Tita nic in dat uiterste oogenblik van gevaar en nood. Wij hadden besloten samen te blijven en hoopten in eene reddingsboot toegelaten te worden. Daar kwam echter niets van en dewijl het gevaar steeds dringender werd en ik goed zwemmen kon, zegde ik tot mijne vrienden Ik ga het wagenen ik sprong in volle zee. Er werd naar mij geschoten, maar geluk kig werd ik niet getroffen. Ik zwom naar eene reddingsboot, en nam een kind dat op het water zwalpte, open bereikte de boot, die vol vrouwen zat. Deze riepen mij toe Haast u Weert u en eindelijk geraakte ik bij de boot en die brave vrouwen trokken mij en het kind bo ven. en zoo werd ik gered Hel sehijul dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin cart-Silly. Dépót bij Delhaizegebr. Moncarey-Sansen. Eene belgische kolonie Belga bij name, werd onlangs in Michigan Vereenigde Sta ten van Noord-Amerika) gesticht. Zij maakt deel van de uitgestrekte gronden der West ern Land Securities C°, en heeft de volle goedkeuring verworven van den belgischen Priestersbond, alsmede der St Raphael's Ver- eeniging, werk ter bescherming ber landver huizers. Deze kolonie heeft eene uitgestrektheid van meer dan 12,000 Hectaren, en is verdeeld in loten van 80 acres ieder, verkrijgbaar, met groot gemak van betaling mits 15 dollars per acre. Belga is uitsluitelijk den belgischen land bouwers en groenseliers voorbehouden en is bestemd om eene echte belgische kolonie teZiedaar 't verschil worden. Zij zal hare kerk en scholen beziten [n Frankrijk heeft de verzameling van en vlaamsche en waalsche priesters zullen er gelden tot bevordering van de militaire luchtvaart thans de som van 3 millioen Over de beruchte Parijssche bandieten werd deze week niets bijzonders vernomen. Garnier en Vallet zijn altijd onvindbaar. Twee aanhoudingen van leden der bende werden nog gedaan. Tijdens de vlootschouwing heeft de engelsche koning eene reis van 10 minuten gedaan met een onderzeesche boot. De Fransche beul Deibier zeide met "t óög op de tegenwoordige godsdienstlooze school in Frankrijk Vroeger guillotineer de ik woestaards en on beschaafden, tegen woordig onthoofd ik onderwezen schurken. naartoe trekken. Niet genoeg kunnen wijde landbouwers, die het land verlaten, aanraden de voordeden, welke bovengemelde kolonie aanbiedt, waar te nemen. Samengeschaard in één en denzelfden kring, waar zij eene waarborg vinden voor zedelijke en stoffelijke belangen, zullen onze landgenooten, de afzondering en lichtgeloo- vigheid voorkomen, welke soms aan den uit wijkeling groote rampen berokkenen. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het bureel der S' Raphael's Vereeniging te Brugge, Raamstraat, Nr 3. Kantoor open, iedere week, den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag morgen. Cliicorci Van Tieghem - Dupont, is zeer spaarzaam in 't gebruik. Het wrak van de Titanic Een engelsch vakkundig tijdschrift doet opmerken aangaande de ramp van de Ti tanic dat nooit meer nog een stuk van het schip terug aan de oppervlakte der zee zal komen, uit de diepte waar het gezonken is. De drukking van 300 atmosfeeren, 't zij meer dan 20.000 kilos per 10 vierkante meters, is zoo groot dat al de deelen die niet van ijzer zijn, letterlijk verpletterd zijn. Men berekent dat op de diepte waarop de Titanic ligt, het - menschelijk lichaam eene drukking ondergaat alsof er twintig geladen wagons met lokomotief en tender op lagen, 't is bijgevolg te zeggen dat onder zulke drukking het menschelijk lichaam zoo plat als een blad papier gepletterd zou zijn. Men heeft gepoogd de waterdrukking op de groote diepten juist te nemen. Tot dit einde heeft men peillooden neergelaten, veel over mijne droeve vooruitzichten. Alles kan nog wel in 't beste keeren. Zeg hem ook dat ik verlang om hem te zien. XXI Cies geraakt in de val. Het middernachtelijke uur was reeds eenigen tijd voorbij en alles, in de woning van den rorsikaan, evenals in het omlig gende, scheen in de diepste rust gedompeld. Do poort langs de straat was open geble ven, zooals zulks overigens nog al dikwijls gebeurde Het was te lande pikdonker, en het om liggende van de stad Antwerpen was toen ter tijd uiterst karig verlicht. Na midder nacht was er zelfs geen petroollamp meer te bemerken. Aan de poort van Juan's kasteel hield een man behoedzaam stil, en sloop zonder lang dralen naar het hoofdgebouw. Een zeer breed pad met kiezelsteen be strooid leidde er heen. De man was niemand anders dan Cies. In zijne bijeenkomsten met Pedro was al les nauwkeurig besproken. Hij had den kamerknecht over eenige da gen zelfs een bezoek gebracht, en deze had hem geheel de heerenwoning laten rond wandelen, en hem geheimeli.ik de geldkas getoond, die niet sterk scheen. Daarin, had Pedro gezegd, bevind zich altijd veel geld in goud en banknoten. Mijn meester, die meer dan 10 millioen be zit, ziet niet al te nauw. Hij had hem ook eene deur aangewezen, franks overschreden, wat voldoende is voor den aankoop van 200 vliegmachienen. Het Portugeesche Kabinet ligt op 't uiterste. De republikeinsche doktoren geven den patient op. Roosevelt kijft op Taft, Taft op Roo sevelt en zoo kijven ze allebei. Te Quebec is men van plan 't grootste droogdok der wereld te bouwen. In den Congo heeft men diamantvelden ontdekt. Dinsdag heeft de Tweede Hollandsche Kamer mot 63 stemmen tegen 26 een krediet verworpen, dat bestemd was om een pant serschip te laten bouwen. Te Bougival zochten de gendarmen in een hof drie dieven op. Opeens ontdekten zij er twee en een gendarm ziende dat een der kerels uit zijne zakken een revolver halen wilde, schoot en doodde den anderen dief. De dieven zullen beginnen nadenken. De Katholieke Kerk sterft uit, zeggen de godsdiensthaterstegen 't einde der 18e eeuw telde de Kerk in de Vereenigde Staten 15 duizend Katholieken, thans 14 millioen. Ja, ja, de Kerk sterft uit De gemeentekiezingen van Zondag in Frankrijk hebben weiüig of geen veran dering gebracht in de samenstelling der gemeenteradenmen heeft nochtans besta- tigd dat op vele plaatsen de socialisten fel achteruitgaan. De tweede zoon van den keizer van Duitschland heeft aan een aantal officieren in den militairen club te Potsdam gezegd Mijn vader heeft eens gezegd dat de sabels altijd moesten geslepen zijn en het poeder droog-diende gehouden te worden, ten einde op elk oogenblik gereed te zijn tot den strijd. die als door nalatigheid zou open zijn. Het was naar deze dat Cies zich richtte. Hij opende ze met gemak en zonder ge rucht. Na eene korte aarzeling trok hij binnen. Op hetzelfde oogenblik kwam van achter eenen pijnboom een zwarte gestalte te voor schijn, die zich rechtstreeks en snel naar een nevengebouw richtte. Het was Pedro, die Cies afgewacht had. Hij klopte levendig op eene deur en kreeg aanstonds antwoord. Den mond aan een klein openingsken te gen de klink brengende, zegde hij levendig: Doe aanstonds open, Jan 't Is ik Pedro. Na twee, drie oogen blikken werd de deur geopend en Pedro sprong binnen, zeggende Gij moet aanstonds uwen gezel wekken, u beiden aankleeden en mij volgen. De twee knechten, twee forsche kerels van omtrent 40 jaren, waren in zeer korten tijd gereed. Ik heb daar gerucht gehoord in huis, sprak de vertrouweling van den Corsikaan alsdan, en ik wil zien wat er van is. Gij moet mij volgen, met wapens, als gij er- hebt. Wij hebben elk een pistool, antwoord de Jan. Neemt het en volgt mij. Gij zijt toch niet benauwd. Oh, in 't geheel niet, sprak de gezel van Jan, meenende dat rte vrees van de ka merknecht ongegrond was. Nadruk voorbehouden. (Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1