NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, OVER TE NEMEH HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperingiie BÜITEHMHDSCH filEÜSlS. ÜITERHAND te Koopen. Zondag 14Juli igi2. 5 Centiemen. 8e Jaar. N S3. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Hei haalde AnnonGen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Bollingea ea Herbergkermissea mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrij dag-noen ingezonden worden INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Op grondgebied van Poperiaghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. Juli. Zon op. Zon ond. Notaris Van Cayzeele, Vrijdag 19 Juli 1912, Notaris CAS SIER S, rij sterfgeval. Openbare Verkooping op Donderdag 18 Juli 1912, Meerschhooi. Hotaris BERE, Vrijdag 29 Juli 1912, ONROERENDE GOEDEREN, Notaris BOUCQUEY Vrijdag 19 Juli 1912, 5 hectaren Vruchten op stam Maandag 22 Juli 1912, 1 heet. 41 a. Vruchten op stam MEUBELS ALAAM. Notaris BACQUAERT, Den Dinsdag 10 Juli 1912, 22 a. Rogge, 66 a. koren, 45 a. Haver. DINSDAG 16 JULI 1912, Overslag HOFSTEDE Vrijdag 19 Juli 1912, Landbouwersalaam, 1 Ha.60 a. Tarwe, 1 Ha 10 a. Rogge, 90 a Haver, 41 a. Paardeboonen Heel Hooi en strooi. Maandag 22 Juli 1912, Landbouwersallaam, 4 Ha. 75 a Tarwe, 80 a. Haver, 44 a. Aardappels, 44 a. Beetrapen, 65 a. Hutteboonen. PEEL te Rousbrugge en THEVELIN te Meessen. Woensdag 24 Juli 1912 INSTEL Woensdag 7 Augusti 1912 OVERSLAG Notaris VANEECKE, Maandag, DE VOS te Watou en PROOT te Wonmen. Dinsdag 23 Juli I9i2> TE BE 7EREN-HARINGHE, om reden van 8TEBFGÏVAL den welgekalanten wollenhandel en van ouds gekenden lakensfiijders» winkel van Henri Brutsaert- Duclos, Bruggestr., Poperinghe. Het, Landbouwalaam en de Vruch ten staande op 21 gemeten land gebruikt door de Wed. Henri Dg Gryse, bij de Coppernolle, Poperin ghe. Ook Ie knop 1 Prau\ 7 Kern en 6 Zwijns. Het Hofstedeken is over te laten. Seffens te Koopen Renteniershuis met Stage 15 April 1912, VRUCHTEN OP STAM, 3 Merriepeerden, 1 Ruinpeerd, 3 Kachtels en het Landsallaam. Te Koopen of te Pachten een zeer gerieflijk'WOONHUIS ten dienste van BAKKERIJ, Yperstraat, nr 103, te POPERINGHE. Vpor Trouwlustigen. Militielichting van 1913. Onze Kermis. Ret lle Julifeesl van 1912. Huldebetoog Devos, aan Mijnheer R. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is ■oom-behouden. E PtmiSGHMAiH 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 14 s. Bonaventura, Angelina, Leo, martelaar. 3 u 47 m. 7 u. 50 m. Maandag 15 s. Benricus, Zosima. 3 48 7 49 Dinsdag 16 O. L Vrouw van Carmeliën 3 49 7 48 Woensdag 17 s. Alexius, belijder. 3 50 7 47 Donderdag 18 s. Fredericus, Camiel. 3 51 7 46 Vrijdag 19 s. Vincentius a Paulo. 3 53 7 44 Zaterdag 20 s. Margaretha, Elias. 3 54 7 43 Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eei sle Kwartier. Volle Maan. Zondag 7 Juli, ten 4 ure 47 minuten 's avonds. Zondag 14 Juli, ten 1 ure 13 minuten 's namiddags. Zondag 21 Juli, ten 5 ure 18 minuten 's morgens. Maandag 29 Juli, ten 4 ure 28 minuten 's morgens. STUDIE VAN DEN te Reninghelst. in éénc zitting, om 2 ure stipt namiddag, ter herberg De Fontein Groote Markt, te Poperinghe, Openbare Verkooping van STAD POPERINGHE, Yperstraat, tegen de Groote Markt, Een voornaam Woonhuis en groot .tlagnzijn, dienstig voor hop- en al ande ren handel, met 4 aren 20 centiaren erf. Door de liefhebbers te bezichtigen den maandag, dinsdag en woensdag van iedere week van 2 tot 4 ure namiddag. Bewoond door Mev. W" IA De Gryse, lot 1 October 1912. Gemeenie SINT JANS CAPPEL, Frankrijk. oft UgriMeulébeqg, lang den grensgravier Wes'outre-Belle. Een blok Zaailand, Hof, TaiSiieen Larixkopei'boseh, groot 1 heet. 26 a. 94 cent volgens kadaster sectie C, nummers 2, 3 en 11. Handslag aan 't larixbosch met de geld- telling. Prijzie der larixen 1850 fr. Ai 7 overige gebruikt door M. Benoit Heusele, tol 1 October 1912. Studie van den TE POPERINGHE. om een uur namiddag te Poperinghe, bij d'herberg De Ka Ik zak,* langs de Komstraat, ter hofstede gebruikt door de Wed. Louis Mahieu en Kinders, van 1 hectare 90 aren Tarwe, 1 hectare 20 aren Haver, 77 aren Rogge, 50 aren Erwten, Al verdeeld in koopen t'elks gerieve, gewonen tijd van betaling van 20 fr. mits voor de goede en wel- Op koopen boven do bekende borg.- De andere koopen, 10" penning en bespre ken gereed betaalbaar. KANTOOR VAN DEN te Rousbrugge-Haringhe. 1. IV. om 4 ure namiddag, te Westvleteren, ter herberg De Snoek bewoond door de weduwe David-Pil Openbare Verpachting van toebehoorende aan het Bureel van Weldaad van Westvleteren en gelegen te WestvleterenOostvleteren, Poperinghe, Leysele en Crombeke. Onder gewone voorwaarden. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 uren namiddagter herberg De Coppernollesteenweg naar Woesten en medegaande landen, verhooping van ALAAM Wagon, 2 karren, ijzeren ploeg, eegden, oozelaars, rolle, aalkarteel en pompe, korte-wagen, windmolen, strooi- snijder en alle verdere landalaam. II. om 3 uren namiddag, ten huize en landen gebruikt door wijten Honoré Tuyten Van Acker, achter d'herberg Den nieuwen Luttertap steenweg naar den Abeele, verkooping van Studie van den TE POPERINGHE. om 2 ure namiddag, ter hofstedeken gebruikt door sieur Henri De- prez-Viane, te Poperinghe, langs den steen weg naar Proven, openbare verkooping van Kas, commode, marmijten, kuipen, boter- rnijri, teelen en verdere huisgerief. IJzeren en andere ploegs, duivel, eegden, oezelaars, tolle, beetmolen, aalkarteel en -standen, leeren, houwen, spaden, rakels, greepeir, vorken en verder landsalaam. Deel ijzeren st.ekkerdraad alsmede een hoeveelheid brand hout. De Verga/lering ter herberg De Landing. Tijd van betaling mits borg. om 3 1)2 ure namiddag, ter her berg De gouden Arend bewoond door de wed. Bryon- Vanloo, ter Marktplaats van Rousbrugge, van een allerbeste te LEYSELE, groot onder bebouwde grond, hofplaats, hovenierhof, boomgaard en zaailanden 6 Hectaren 23 aren 72 centiaren. Verdeeld in 4 koopen. 1)2 °)o instelpremie en recht van samen voeging. Bewoond en gebruikt door Henri Morlion- Coopman, tot 1 October 1913, mits 825 frs. 's jaars boven de lasten. Ingesteld30,100 frs. II. om 2 uren stipt namiddag, ter hofstede gebruikt door Pieler Gombeir, te W estvleteren; OPENBARE VERKOOPING VAN Gewone voorwaarden en lijd van betaling mits borg. Bil. om 2 ure namiddag, ter hofstede bewoond door m. Alph. Masselis te lloiishriigige, OPENBARE VERKOOPING VAN Gewone voorwaarden, en tijd van beta ling tot la Januari 1913, mits borg. Kantoren van de Notarissen telkens om 4 ure namiddag, ter herberg Hotel de la Régence» bewoond door Henri Herkelbuut ter dorpplaats van Rousbrugge, van Gemeente ROUSBRUGGE-HARINGHE. Eene allerbeste WEIDE gelegen tegen de dorpplaats van Rousbrugge, bekend bij ka daster sectie A nummers 924a. 925, 926, 927 en 928" voor eene grootte van 2 h. 28 a.60 c. In 5 koopen verdeeld met recht van sa menvoeging. 1/2 instelpremie te winnen. STUDIE VAN DEN te Boesinghe. Kantoren van de Notarissen om 3 1/4 ure namiddag, ter herberg «In de Tramstatiebij Jerémie Facon. INSTEL van Hofstede en Ha. 2-82-72 6. erf te Beveren-Haringhe. Gebruikt door Cyrille Rosseel-LazeurA Twee schoone en gerieflijke nieuwgebouwde WOONHUIZEN te Poperinghe, in de Brügge- straat, wanof 't een met koetspoort en stagie en 7 aren 35 c. erve en hof en 't andra met mansarde kamers en 2 a. 60 c. erve en hof. Onmiddelijke ingenottreding Zich te begeven ter studie van den Notari-s Ilacciiiaert, te Poperinghe. Door sterfgeval over te nemen. SCHOON NIEUWGEBOUWD gelegen Casselstraat, 130, POPERINGHE. 5 aren 25 centiaren, dagen door de liefhebbers Grootte Mag alle zocht worden. be- om 1 ure nanoen stipt, ter hofstede genaamd Het Hospitaal te Elverdinghe, kezelweg naar Vlamertin ghe, ten verzoeke van M< Charles Vande- pulte-Cappelle, aanzienlijke verkooping van omtrent. 18 hectaren Zijnde het sterfhuis van wijlen M. Theo- philé Ampen-Therry. Zich te begeven ter studie van den Notaris Bncquaert. den P Ben ik een karakter, dat een gelukkig samenleven mogelijk maakt, of wat ont breekt mij in dit opzicht Het, karakter alleen waarborgt echter nog niet een gelukkig familieleven. Leeftijd en gezondheid spelen eveneens een voorname rol. Te vroege huwelijken zijn ten zeerste af te keuren. Dit toont ons de statistiek der groote kin dersterfte onder te jeugdig gesloten huwelij ken en het overgroote sterftecijfer der al te jeugdige moeders. Slechts een gezonde moeder kan aan een gezond nakomelingschap het leven schen ken. Een meisje, dat de kiem eener ziekte in zich draagt, of in wier familie zware ziekte erfelijk is, doet beter niet te trouwen, want jarenlang sukkelen, zieke of zwakke kinde ren, en een ongelukkig huwelijk zijn 't ge volg van zulk een roekeloozen stap. De ziekten, die 't meest overerven, zijn tering, valzucht en krankzinnigheid. Maar ook in het huwelijk is 't behoud der gezondheid van 't grootste belang. Daarom moet de jonge echtgenoote en moeder het als een heilige plicht beschouwen, hare gezond heid te bewaren en te bevorderen Krachti ge voeding, geregelde levenswijze, frissche lucht, geregelde arbeid en een vroolijk hu meur zijn de beste middelen om gezond te blijven. Wanneer alle trouwlustigen deze korte en welgemeende raadgevingen ter harte wilden nemen, zouden er niet zoovele onge lukkige huwelijken in de wereld zijn. Anna Kellenaers Damerau. Bij de keuze van een beroep moeten er zekere eischen gesteld worden. Ten eerste lust en neiging tot het beroep, maar verder ook lichamelijke en geestelijke geschiktheid. Ontbreekt de liefde tot het beroep, dan wordt dit al spoedig een zwaar juk en een keten, die soms voor een geheele leven bindt. Zijn de lichaamskrachten niet voldoende of hapert het aan kennis, dan blijft zoo iemand zijn leven lang een zwakkeliDg en stumperd. Daarom is bij elk beroep een leertijd nood zakelijk. Wij moeten óf wel een school, óf wel 'n proeftijd doormaken. Dit geldt niet alleen voor wat men zoo gewoonlijk beroep noemt, maar ook voor het huwelijk. Want ook het huwelijk brengt beroeps arbeid en beroepsplichten mede die vele en zware eischen stelien aan de echtgenooten. Dit blijkt reeds uit het doel van het huwe lijk, namelijk de verbintenis van man en vrouw tot de meest innige levensgemeen schap en tot de gemeenschappelijke opvoe ding der kinderen. Twee menschen, die elkander jaren lang niet kenden, ontmoeten elkaar, en uit die ontmoeting spruit kennismaking en eindelijk een huwelijk voort. Die twee menschen zijn meestal in twee geheel verschillende gezinnen opgegroeid, zij zijn verschillend van karakter en neigin gen, en toch moeten zij van nu af aan een gemeenschappelijk leven leiden. Bij dit groote in- en uitwendig verschil is een vreedzaam samenleven dikwijls zeer moeielijk. Zij moeten beiden geduld oefenen, elkander ontzien, zich zeiven terwille van den ander vergeten, zich zeiven beheerschen, de eigen fouten en gebreken bestrijden en die van den ander verdragen. Voorwaar geen gemakkelijke taak En dan niet te vergeten het voornaamste de opvoeding der kinderen. Het beroep van opvoeder vereischt op de eerste plaats, dat de ouders zelf opgevoed zijn. Hoe kan iemand opvoeden, die zelf niet opgevoed is? Daarom moeten de ouders voortdurend werken aan de veredeling van hun eigen karakter. Alles, wat het kind aan de ouders ziet, vindt het mooi, goed en navolgenswaardig, en daarom is de eerste plicht der ouders, een voorbeeld voor de kinderen te zijn. Die zelfopvoeding moet echter niet pas in 't huwelijk beginnen; reeds vóór dien tijd moeten de jongelui aan hun eigen karakter werken en slijpen, opdat het later een eer en niet een schande zij, te hooren De kinderen lijken sprekend op vader en moe der. Vooral de toekomstige echtgenoote en moeder moet zulk een voorbereidingsschool der zelfopvoeding doorloopen, om voor haar taak berekend te zijn. Voordat de jongelui den ernstigen stap zetten, moeten zij zich zelf aan een examen onderwerpen. Zij moeten zich afvragen Ben ik wel geschikt om kinderen op te voe 17 Hennebel Camille 18 Knockaett Gustaaf 19 Lehouck Gustaaf 20 Lemahieu Arsène Gemeente PROVEN. 1 Ackaert André s. 10 Dewickere Charles 2 Bossaert Maurice 11 Folcque Marcel 3 Bossuwe Sylv. vrijw. 12 Pareyn Hector 4 Bourrée Marcel 5 Decrock Jerome s. 6 Delanote Marcel 7 Desimpel Hilaire 8 Desmyter Camille s. 9 Devos Henri s. Gemeente VLAMERTINGHE. s. 21 Lero'y Maurice s. 22 Logie August s. 23 Logie Charles-Louls 24 Maelbrancke Maurice s. 25 Merlevede Camille 13 Peperstraete Ach. vrijw. 14 Quaghebeur Hector s. 15 Rousseeuw Omer 16 Tamboryn Leopold 17 Verhille Maurice s. 1 Allemon Henri 2 Beddeleem Hector 3 Belpaire Jules 4 Billiau Camille 5 Billiau Remi 6 BouckenoveMaurices 7 Casier Jules 8 Clauw Jerome 9 Creus Julien 10 Debruycke René 11 Decrock Emlle 12 Dehaeck Michel 13 Deheur Jules 14 Derycke Emile 15 Desmedt Cyrille 16 Hazebrouck Camille 26 Mortier Henri 27 Noliet Remi s. 28 Ozeel Camille 29 Pauwels Hector s. 30 Parmentier Camille s. 31 Petyt Camille 32 Segaert Adolf 33 Thevelein Desideer s. 34 Vallaeys Jerome s. 35 Vanderhaeghe Emile 36 Van Elslander Maurits s. 37 Vanoverbcrghe Camille 38 Verdonck Maurice 39 Vermeulen Camille De bevolking van Holland bedraagt thans 6.022.452 inwoners. In verscheidene staten van Noord Amerika wordt het vloeken zeer streng ge straft. In Dacota staat er dwangarbeid op In Noorwegen gaat de katholieke godsdienst langzaam maar zeker vooruit en is het onderwijs in de katholieke scholen uitmuntend. Te New-York, in Broadway, is men bezig een huis van vijf en vijftig verdiepen te bouwen. In een brand te Tambor in Italië, brandden 60 werkmeisjes op. De toestand is altijd erg in Portugal waar de koningsgezinden zich hevig verde digen. In Duinkerke hadden woelingen plaats onder de werkstakers. Aan den Tou quet werd woensdag een auto aangehouden die al vluchten in een dijk stuikte hij was beladen met 1400 kilo Moravie. Deze vangst heeft eene totale weerde van 25.000 fr. In Mexico sprong eene ton dynamiet er waren 30 dooden. De stikkende hitte maakt veel slacht offers in de Vereenigde Staten. In de steden van het oosten zijn 20 personen overleden, en te New-York 5. Aelitslc geneeskundige les. Over de cholera. Behoudsmiddelen Zich zelve rein houden, bijzonderlijk de handen en den mond altijd rein houden reinheid overal, het huis goed houden, al de kleeren die dichtst het lichaam genaken zeer rein houden weinig drinken en geen water drinken, geen ongekookte vruchten en groensels eten. Daarenboven het bloed zui ver en kloek houden en men mag zonder vrees deze schrikkelijke ziekte trotseeren om dit te bekomen is niets beter dan de THEOBROMA dit wonderbaar genees middel pantsert ons organisme tegen den aanval aer microben en kiemen. De THEO BROMA geeft aan uw lichaam de weer standskracht die de bestendige gezondheid handhaaft. De THEOBROMA kost maar B O. en men is .,.or I ,d;\ m, goed, Epn volledige uitleg is bij iedere tiesch. Te Poperinghe apotheek M0NTEYNE, op volger H. NOTREDAME apotheek A. KES- TELYN te Yperen apotheek LIB0TTE. In 1911 voerde Noord-Amerika in ons land 3.608 stieren en 4293 ossen in, tegen tusschen 400 en 500 koppen hoornvee in 1910. De Amerikaansche invoer zal dees jaar nog veel aanzienlijker wezen. De Belgische handel der 5 eerste maan den van 1912, vergeleken met overjaar, is 34.849.000 frank vermeerderd voor den in voer en 102.275.000 voor den uitvoer. Het brouwersblad Cambrinus rekent dat er in 1910 in ons land 30 milliards 297.704.600 liters bier verveerdigd werden. In opzicht van biervoortbrengst, komt Bel gië op den vijfden rang onder alle de landen der wereld. Uit een nauwkeurig onderzoek in de wereldstad Londen ingesteld, is gebleken dat daar 86 duizend regelmatige bedelaars zijn 28 ten honderd zijn effenaf bedriegers 59 ten honderd hebben geene onmiddelijke terhulpkoming noodig, en maar 13 ten hon derd verkeeren inderdaad in nood. Te New-York is een groot katholiek theater gesticht. De katholieken in Amerika begrijpen hun tijd. De werkmansklas lijdt zware armoede in Japoniën door de duurte en schaarschheid van den rijst. Het Portugeesch gouvernement bereidt eene wet, die hem middels zou geven om de rechtbanken, die zich eene zekere onafhan kelijkheid in hunne vonnissen veroorloven, te straffen. De antiklerikaledrukpersgebaart daar niets van te weten. Maandag, 1 Juli, was het de 27° verja ring der oprichting van Congo-Vrijstaat. Groote feesten werden daarom in de Congo- leesche hoofdstad Boma gevierd. Van 1 Juni 1911 tot 1 Juni 1912 werd het brandweerkorps van Berlijn bij 18095 branden opgeroepen. Cliicorei Van Tieghem - Dupont, is zeer spaarzaam in 't gebruik. De confrérie van St Vincentius Paulo werd gesticht, in Mei 1833, te Parijs door den hoogstudent Frederic Ozanam en zeven zyner vrienden. In 1912 zal de honderdste verjaardag der geboorte van Ozanam plech tig gevierd worden. Tokonami, onderminister van Binnen- landsche zaken in Japan, zegde in een toe spraak aan dagbladschrijvers dat het een hopeloos pogen is aan het volk de begrippen te willen inprenten van recht en rechtveer- digheid, als het volk niet doordrongen is van het gedacht van God, dat aangeleerd wordt door den godsdienst. Het geboortecijfer neemt vreeselijk af in Zweden, waar het protestantismus 'meer en meer naar vrijdenkerij en vrije zedeleer afschuift. In de katholieke streken van Duitsch- land verheugt men zich terecht over het standhonden der liooge geboortecijfers. Zooals andere jaren, kwamen de bede vaarders talrijk naar O. L V. van Sint Jan om hulp en bijstand af te smeeken. Zaterdag werd de kermis door het geluid der klokken en het gebulder van 't kanon aangekondigd. Begunstigd door een heerlijk weder, deed de prachtige stoet der Processie zondag haren uitgang. De straten op den doortocht waren al bevlagd en eene aanzien lijke biddende menigte volgde. Den namid dag in de Groote Schieting van Willem-Teil was het volle triomf271 schutters inge- geschreven. 't Was ook eene scboone schie ting en liep geheel regelmatig van stapel. De oppervogels werden afgeschoten door De oppervogelM. Rouseré Arthur, van Westouter, lid der gilde Willem-Teil van Poperinghe; de zijdvogelsGappelaere Jules van Wulveringhem en Colmaio Nestor van Steenvoorde de kallen Lambrez van Belle en Adriaen Jules van Dickehusch. Met zijne 6 schoten, schoot de heer Cyrille Quaghebeur van Wulveringhem 6 vogels, waarin de laatste geprimeerde die op de pers stond en die hij mikte. De prijskamp voor accordeons woensdag in de Pottestraat gegeven, be haalde ook den meesten bijval. 30 Mededin gers waren ingeschreven. M. Yanspranghe, bestuurder van het accordeon-muziek van Rijssel, wist zijne toehoorders te verrukken met twee prachtige stukken die hij uitvoer de. Met algetneene stemmen werd hem ook de le prijs verleend de andere prijzen wer den toegekend 2° prijsDebruyne van Jonkershove en D'Heere Marcel van Pope ringhe 4e prijs Desmedt van Handzaeme en 5e prijsMoerman van Yper. Al deze spelers hadden heel kunstig hunne stukken uitgevoerd. De prijskamp voor Poperinghenaars gaf den volgenden uitslagle prijs Bellyn Pierre 2° prijs Bellyn Jerome 3e prijs Vandermarliere Joseph; 4e prijs: Bellyn Valère en 5e prijs Desaegher Joseph. Dit feestje had in de Pottestraat veel wandelaars aangetrokken spijtig dat de regen het wat kwam storen. Donderdag was de dag waarna de ware Vlamingen verlangden. De optocht door de Vlaamsche Vrienden op touw gezet beloofde wel te zijn, en hij is inderdaad geweest wat hij beloofde. De inrichters van het feest mogen zich verheugen over den uitslag zij hebben het bewijs gehad dat zij zoo mogen en moe ten voortwerken voor het welzijn van ons volk en dat zij voor niemand moeten ommezien. Het Vlaamsche 11° Julifeest van Donder dag is tot Poperinghe met eenen grooten bijval bekroond geweest. Hare Majesteit de Zon was ook tot het feest uitgenoodigd en door hare medehulp te geven heeft zij niet weinig in het gelukken der feesten medegeholpen. Om 10 ure wordt in St Bertinuskerk eene mis gedaan met vaderlandsch Sermoen door E. Heer Verhamme, professor aan 't college 't Is met eene mis dat het Vlaamsche feest moet aanvangen, en 't is aan den God der voorvaderen dat de vlaamsche Zonen de krachten moeten vragen om eendrachtig ten strijde te kunnen trekken. Is de strijd die nu aangegaan wordt min luidruchtig en met min levensgevaar gepaard dan vroeger, hij vergt meer .geesteskracht, meer kloeke edele overtuiging. En zoo wij ter kerke hulp afsmeeken, zoo zal dezelfde God, die weleer de vaderen op den Groeningerkouter be schermde, ons ook ter zege geleiden. Daarbij als dankbare zonen, moeten wij onze voor vaderen in onze gebeden indachtig zijn. Onder de mis heeft een vaderlansch Ser moen plaats. Wat al grootsche gedachten, verhevene denkbeelden, dichterlijke uitboe- zemingen. Ongewoon zijn wij aan zulke sermoenen, ongewoon naar vorm, ongewoon naar in houd. De Eerweerde spreker schildert den Vlaming in den loop der tijden af als kristen. Kristen was hij tijdens oorlogen, kristen in vredestijd. Kristen in het eischen zijner rechten, kristen in het verwerpen van dwin gelandij. Kristen in tegenspoed, kristen in voorspoed, overal en altijd was de Vlaming kristen. Nog moet de Vlaming kristen zijn in dezen tijd. Daarom Ouders, bezorgt uwe kinders eene kristelijke opvoeding. Daarom Mannen van de Maatschappijen, zooals de eerweerde spreker zegt, weest mannen van de daad, toont wie gij zijt, toont wat gij kunt. Be zorgt uw Poperingsche volk feesten en spe len die de ziel verheffen en het edeler maken. Weest Vlaamsch in woord en daad en het Vlaamsche Volk zal een hooger, een grooter volk worden vol edele fierheid, vol besef van eigenwaarde en kracht. Na de mis volgen de leden der volgende maatschappijen de talrijke vlaggen die ge durende de mis rond het hoogaltaar ge schaard waren en eenen prachtigen aanblik vertoonden. 1. Baanbolders De Ware Vrienden lokaal Wijngaard 2. Boerenbank 3. Boe renbond 4. De Poperingsche Vrijschutters; 5. De Vereenigde Werklieden 6. De ware Tuinbolders 7. De Ware Vlaamsche Baan bolders, van 't Volkshuis; 8. Gaaibolders »De Vlaamsche Leeuw», lokaal Epóe Royale; 9. Gemeenteschool10. Handboogmaatschap pij Willem-Teil ,11. HopDebond 12. Jongelingskring; 13. Koorzangmaatschappij De Toekomsten Vlaamscho Vrienden 14. Koorzangmaatschappij De Vrije bur gers 15. Laudbouwers-boldersgilde, lo kaal Ilenri Carreye 16. Oud-Wapenbroe ders 17. Peerdenbond 18. Stadsmuziek 19. Tooneelmaatschappij Langhoirs-Vic- torinen 20. Tooneelmaatschappij Roey- sche-Barbaristen 21. Tooneelmaatschappij Ste Anna 22. Veebond 23. Vinkeniers Dianisten», lokaal Wijngaard 24. Vis- schersmaatschappij St Pieter en 25. Volkshuis. Stoetsgewijze trekken al onze Popering sche Vlaamsche mannen rond de stad. De bevlagging der huizen, die zoo algemeen mogelijk is, toont dat alle Poperinghenaren een Vlaamsch hart voelen kloppen en dat iedereen wil deelen in het feest. Inwoners van Poperinghe, dit strekt u tot lof. 't Is eerder een volksoptocht dan een stoet. Voorop gaat het opschrift Recht voor de Vlamingen t Is daar der Vlamingen begeerte, 't Is daar zelf hunnen eiscli. Dat moeten en dat zullen zij verkrijgen. Achteraan komen de leerlingen der Ge meenteschool. Hoe schoon is toch de jeugd van Poperinghe. Wij zien ze stappen in dichte rijen, neel fier de vaderlandsche kleu ren zwaaiend en blij dat zij ook het hunne mogen bijdragen in dit vlaamsch feest. Zij dragen het opschrift Hulde aan II. Con science hulde aan den opbeurder van ons ras, hulde aan hem die zijn volk leerde lezen De Heer Burgemeester van Merris aan het hoofd van al de Heeren Leden van den Ge meenteraad sluiten den optocht. Fier en deftig stappen onze Vlamingen maar steeds voort tot op de Bertenplaats alwaar op een verhoog tusschen planten, bloemen en drapeering de borstbeelden onzer drie koningen Leopold I, Leopold II, en ko ning Albert prijken. Begeleid door het Stadsmuziek zingen de leerlingen der Gemeenteschool alsook de heeren leden van de Vlaamsche Vrienden en der koormaatschappij De Toekomst de vlaamsche liederen Arteveldelied, Houd u fier, en Al zingen 't vrije lied. Op de Bertenplaats en tijdens dit feest worden eenige leden der maatschappij van Oud-Soldaten, namens Z. M. den Koning, door den Heer Burgemeester vereerd met een prachtig eereteeken. Dit wordt hun ge schonken als belooning hunner diensten tij dens den oorlog van 1870 bewezen. Ter eere van deze dappere mannen wordt door al de omstaanders De Vlaamsche Leeuw het vaderlandsch lied der Vlamin gen, aangeheft. Zoo sluit ons lle Julifeest. De Vlaamsche Vrienden bieden hun nen oprechten dank aan de heeren Voorzit ters en Leden der maatschappijen die hunne deelneming aan het zoo welgelukt lle Juli feest hebben willen verleenen en durven op hunne medewerking rekenen voor het toe komende. Aan allen die hun huis bevlagd hebben ook onzen besten dank. De Vlaamsche Vrienden 4c 4c 4c door de Handboogmaatschappij Willem-Teil. Pas was de vreugdevolle en geestdriftige betooging van 's morgens afgeloopen, of daar viel opnieuw feest te vieren. Nu gold het hulde te brengen aan den achtbaren Heer René Devos, die door zijne Majesteit de Koning, vereerd werd met het Burgerlijk

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1