NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, ER HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoeien, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen. Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe ÜITERHAND te Koopen. D BUITEJHiAJIDSCH NIEUOIS. Zondag 21Juli IQ12. 5 Centiemen. 8* Jaar. N* 34. ANMONCEN Oen drukregel 40 c. Herhaalde Annoncen .'olgens overeenkomst. Eerste Taps, Bolliagen en Herbergkermissen rniis betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Y RIJDAG-NOKN ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. Juli. Zon op. Zon ond. IVo taris PERL, Maandag 22 Juli 1912, Landbouwersallaam, 1 Ha. 75 a Tarwe, 80 a. Haver, 44 a. Aardappels, 14 a. Beetrapen, 05 a. Hutleboonen. Vrijdag 2(> Juli 1912, OMROERENDE GOEDEREN, Vrijdag 9 Augusti 1912, Notaris BOUCQUEY, Maandag 22 Juli 1912, 1 heet. 41 a. Vruchten op stam MEUBELS ALAAM. Notaris VERMAST, Donderdag 1 Augusti 1912, Landbouwallaam, Voiture, Vrijdag 2 Augusti 1912, DEVOS te Watou en PROOT te Woumen. Dinsdag 23 Juli 1912, TE BE /EHEN-HAR1NGHE, Deurwaarder VUYLSTEKE, Op Maandag 29 Juli 1912, Huismeubels Keukengerief BACQUAERT, te Poperinghe en PARRET, te Zonnebeke. Woensdag 24 Juli 1912, a VRUCHTEN PEEL te Rousbrugge en THEVELIN te (yieessen. Woensdag 24 Juli 1912 INSTEL Woensdag 7 Augusti 1912 OVERSLAG Te Koopen of te Pachten een zeer gerieflijk WOONHUIS ten dienste van BAKKERIJ, Yperstraat, nv 103, le POPERINGHE. De brief aan den Soldaat. Maria's Leven. Onze Kermis. Gewestelijk Eucharistisch Congres. Het Onweder Katholieke betooging te Thielt. Op Zondag 28 Juli de BS^ttaa worden ingelijfd Hel recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. POPEMSHENAAK 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Dc Herbergiers hebben recht aan Kosteïooze inlassching van twee Horbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 inii ui1"n~ un ui 11 iii> iii aniiBwmn—nmiii 11 ■iimmih iHinwiiiil Zondag 21 s. Daniël, Praxides, Victor. 3 u. 55 m. 7 u. 42 m. Maandag 22 s. Maria-Magdalena. 3 56 7 41 Dinsdag 23 s. Liborius, Romula. 3 58 7 40 Woensdag 24 s. Christina, Nicolas. 3 59 7 39 Donderdag 25 s. Jacobus martelaar, Clodesindis, 4 0 7 38 Vrijdag 26 s. Anna, Exuperia. 4 1 7 36 Zaterdag 27 s. Pantaleon, Nathalis. 4 3 7 35 Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. Volle Maan. Zondag 7 Juli, ten 4 ure 47 miuuten 's avonds. Zondag, 14 Juli, ten 1 ure 13 minuten 's namiddags. Zondag 21 Juli, ten 5 ure 18 minuten 's morgens. Maandag 29 Juli, ton 4 ure 28 minuten 's morgens. KANTOOR VAN DEN te Rousbrugge-Haringhe. i. om 2 ure namiddag, ter hofstede bewoond door M.AIph. Masselis Ie OPENBARE VER KOOP ING VAN Gewone voorwaarden, en lijd van beta ling tot la Januari 1913, mits borg. II. om 4 ure namiddag te Westvleteren, ter herborg De Snoek bewoond door de weduwe David-l'il Openbare Verpactrting van toebehoorende aan het, Bureel van Weldaad van Westvletei en en gelegen te WestvleterenOoslrleleren, Poperinghe, Leysele en Crombeke. Onder gewone voorwaarden. III. om 10 ure voormiddag, ter gehoorzaal van den heer Vrederechter te Rousbrugge, Openbare Licitalie Verkooping van Grineciile CROVIREIiiil. 1. Eene partie Zaailand, bekend sectie A, nummer 5a, voor eene grootte van 42aren. 2. Eene partie Zaailand, sectie A, nummer 249a. 250a, 251a en 252a, groot 1 heet 9 aren 80 cent. 3. Een perceel Bosch, sectie A, nummer 448, groot 34 aren 70 cent. ITijzie der houtgewassen 350 franks. Het zaailand is gebruikt tot 1 October aanstaande door den medeverkooper August March and. Voor het bosch aanslag met de geldtelling. A11 inlichtingen te bekomen ter studie van bovengenoemden Notaris R'eel. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. iOm 3 uren namiddagten huize en landen gebruikt, door wijten Honcré Tuyten Van Acker, achter d'herberg Den nieuwen Luuèrtap steenweg naar den Abeele verkooping van KANTOOR VAN DEN TE WUL VERINGHEM. Bij uitscheiding van bedrijf en zonder blijver, ïleriineerdigc liuopdagcn om 1 ure namiddag, te MOËRES (Veurne), ter hofstede Ste F/ore, gebruikt door d'heer Philippe De Grooie, van ISeeslitticn 6 sterke werkepeerden, waarvan 4 met kachtel en 5de bekachteld, 14 melkkoeien, 15 kalvers, zwijns en pluim gedierte. om 1 ure namiddag, te MOËRES, voor zelfden heer Philippe De Grooie van 40 hectaren vruchten te velde, tarwe, ha ver, pamele, rogge, koei- en suikerbeeten, erwten, paardehoonen en aardappels. Kantoren van de Notarissen om 31/4 ure namiddag ier herberg «In de Tramstatie bij Jerémie Faeon. INSTEL van Hofstede en Ha. 2-82-72 c. erf te Beveren-Haringhe. Gebruikt door Cyrille Rnsseel-Lazeure. AMBT VAN DEN TE POPERINGHE Door verandering van woonst. om 1 ure namiddag ten huize gebruikt door de We Moncarey- Beddeleem, Gasthuisstraat, 24, Poperinghe, Openbare Verkooping van waartussehen Een schoone groote Kas in deel, een Commode, een schoonen Lino leum, ijzeren wijnstellen, enz. enz. «KSKffiflKHSM Studiën der Notarissen om 2 1)2 uren zeer stipt, ter hofstede gebruikt door de Wed. Ferdi nand Degryse-Cordonnier bij de Coppernolle, te Poperinghe, openbare verkooping van 1 Hectare Haver, 1 hectare Tarwe, 1 hect are Erwten, 25 aren Peerdeboonon. en B. A L A (VI l Eegden, rollen, karren, ploegs, wagen, snijpeerd, beetmolen, enz. Tijd van betaling mits borg. admass Kantoren van de Notarissen telkens om 4 ure namiddag ter herberg - Hotel de la Régence» bewoond door Henri Herkeib-ut ter dorpplaats van Rousbrugge, van Gemeente ROUSBRUGGE HARINGHE. Ëene allerbeste WEI DE gelegen tegen de dorpplaars van Rousbrugge, bekend bij ka daster sectie A nummers 924a. 925, 926, 927 en 928" voor eene grootte vau 2 h. 28 a.60 c. In 5 koopen \erdeeld met recht van sa menvoeging. 1/2 »/0 instelpremie te winnen. Twee schoone en gerieflijke nieuwgebouwde WOONHUIZEN ie Poperinghe, in de Brugge- straat.^vanof 't een met koetspoort en stagie en 7 aren 35 c. erve en hof en 't ander met mansarde kamers en 2 a. 60 c. erve en hof. 011 m iddelijke ingenottreding Zich te begeven ter studie van den Notaris SSucqtincrt, te Poperinghe. Door steifgeval, te koop bij de Wed. Aloise Vancayseele-Sohier, landbouwster, Re- nioghelst, stoommachicn, (-locomobiel), 7 peerden kracht in goeden staat. Ook nog volledig maaldersgerief met 1 koppel stee- nen, een cylinder of graanbreker en een dorscher, dit alles zoo goed als nieuw. Al aan voordeeiige voorwaarden. Zijnde het sterfhuis van wijlen M. Theo- philé flmpen Therry. Zich le begeven ter studie van den Notaris liacquaei-t. ■«""«""""imiiiiM Sedert een geruimen tijd vernemen de arme lieden niets meer van Jan. Groote ongerustheid heerscht er onder hen, tot dat Trien eindelijk besluit hem eenen brief te schrijven. Bij den koster heeft ze al het noo- dige tot het moeilijke werk gehaald, en in de eene hand twee groote bladen schrijfpapier, in de andere eene vermaakte ganzenpen en een fleschken met inkt houdende, komt ze tehuis. De beide weduwen zaten bij de tafel met ongeduld op Trien te wachten. De oude grootvader, door een verkoudheid aangedaan, lag te bedde in de alkove, en stak zijn hoofd tusschen de gordijnen voor uit, om ten minste met oog en oor tegen woordig te kunnen zijn bij het grootste werk dat men ondernemen ging. Zoohaast het meisje zich op den dorpel vertoonde, raapten de vrouwen inallerhaast de voorwerpen te zamen, welke op de tafel lagen, en vaagden deze met den hoek van hunnen voorschoot zuiver Kom hier, Trien, zei de moeder van Jan, zit op den stoel van grootvader hij is veel gemakke 1 ijkerDe maagd nam stilzwijgend plaats bij de tafel, legde de bladen papier er op neder, «n stak den bek der pen droomend tusschen hare lippen... Onderwijl aanzagen de vrouwen en de grootvader het peizende meisje met eene uiterste nieuwsgierigheid. Het kleine broerken was met de twee armen op de tafel komen liggen, en gaapte haar in mond en oogen, om af te spieden wat zij met de pen zou doen. Maar Trien stond even sprakeloos op, vatte een koffiekoppeken van de kast. goot den inkt uit het fleschken er in, en ging dan weder bij de tafel zitten, waar zij het papier tienmaal keerde en her- keerde. Eindelijk duwde zij de pen in den inkt en schikte zich, alsof ze schrijven ging. Na een oogenblik hief zij het hoofd op en vroeg Welnu, zeg nu maar. wat moet ik schrij ven P De beide weduwen aanzagen elkan der ondervragend, en blikten te gelijk op den zieken grootvader, die den hais verrei uit zijne gordijnen gereikt had, en het oog op de hand 'van Trien gevestigd hield Wel schrijf dat we allemaal gezond zijn, zei de grijsaard hoestend, zoo begint een brief toch altijd. De maagd hemerkte met een spijtigen glimlach Och, dat is ook ietsDat we altemaal gezond zijn, en gij ligt daar ziek te bed sedert vijftien dagen I Wel, dat kunt ge dan op het leste in den brief immers toch wel zeggen, Trien?» Neen, meisken, zie, weet ge wat ge doet sprak de moeder van Jan, begin maar eens te vragen, hoe het met zijne ge zondheid gaaten, als dat er staat, zuilen, wij er aliengskens wel wat bijdoen. Neen, kind, zei de andere weduwe. schrijf eerst, dat gij de pen in de hand neemt, om te vernemen naar den staat van zijne gezondheid. Zoo begon de brief van 'eer-Jan's Tist ook, dien ik gisteren bij den meelheiper heb hooren lezen. Ja, dat zegt de kloon makers Kaat ook maar ik doe het toch nietwant het is veel te kinderach tig, sprak de maagd met ongeduld Jan zal toch van zelf wel weten, dat ik met mij ne voeten niet kan schrijven. Zet maar eens eerst zijn naam boven op het papier, zei de grootvader. Wei ken naam Braams Bijlange niet JanGij hebt geiijk, vader. ant woordde de maagd. Ga weg, Pauwkei; doe uwe armen van de tafelEn gij, moeder, zit wat achteruitwant zij zeker, gij zult mij stooten. Zij bracht de pen op het papier en, terwijl zij naar de plaats zocht waar zij schrijven zou, sp.dde zij met stille stem den naam van den afwezigen vriend. De moeder van Jan stond eensklaps recht en greep de hand der maagd, zeguende Wacht eens wat, Trien! Dunkt u niet, dat Jan alleen niet goed is Zoo kort afgebeten Daar zou iets bij moeten zijn. Zoudt gij niet beter doen met te zetten Beminde zoon, of Kindlief Deze woorden hoorde Trien bijna nietzij was bezig met het papier af te lekken en riep half verstoord Zie, dat komt er nu van Eene groote klad op het papier. En er helpt geen lekken aan het gaat er toch niet uit ik zal het andere blad maar nemen.Wel, Trien, wat zegt ge er van Beminde zoon. dat is immers veel schooner Neen. dat wil ik ook niet zetten, morde Trien spijtig. Kan ik nu aan Jan gaan schrijven, alsof ik zijne moeder ware Maar, wat zult gij dan schrijven?» Een lichte schaam leblos beklom het voor hoofd der maagd, terwijl ze antwoordde Dat we eens schrevenLieve vriend? Vindt gij niet dat dit nog het schoonste is van al?» Neen, dat wil ik nu ook niet» zei de moe der, zet dan nog liever Jan kortaf. Beminde Jan vroeg de maagd. Ja, zoo is het goed, antwoordden de anderen te gelijk, als verblijd over de oplossing van dit lastig raadsel. Eh wel, blijft dan altemaal van de tafel, riep de maagd, en houdt Pauwken van mijn lijf, dat hij mij niet stoote! Het meisje begon den arbeid. Na een oogenblik stonden reeds de zilte zweetdrup- peien op haar voorhoofd te glinsteren zij hield haren adem in en gloeide in het aan gezicht. Welhaast ontsnapte eene lange zucht uit haren borst; en, alsof zij zich van eenen zwaren last verlost gevoelde, zeide zij met blijdschap Oef! die b is nog de moei lijkste ietter van altemaalMaar nu staat ze er toch met haren langen kop! De vrouwen richtten zich op, en blikten met verwondering op het letterteeken, dat ten minste zoo groot was als het lid van den vinger. Dat is aardigriep de moeder van Jan. Het is zoo een ding, gelijk eene wesp, en dat wil zeggen beminde Jan Schrijven is toch schoon gij zoudt bijkans zeguen dat er tooverij onder steekt Kom, kom, iaat mij voortgaan, zegde Trien met moed,ik zal er wei uit geraken. Dat de pen maar zoo niet sprikkeide Trien werkte al hijgend en zweetend voort. De grootvader kuchte en hoestte de vrou wen zwegen en durfden zich niet verroeren; het broerken was bezig met zijne vinder in den inkt te doppen en zijn bloot armken vol zwarte plekken te stippen Wanneer na eene wijle tijds, de eerste regel vol groote letters stond, staakte het meisje haren ar beid Wel Trien, hoe verre zijt gij al P» vroeg de moeder van Jan. «Ge moet eens lezen, wat gij daar altemaal op het papier hebt staan. Wat zijt ge toch haastig riep Trien, daar staat nog niets anders dan beminde Jan. Mij dunkt, dat het al wel is. Zie maar eens. hoe het zweet mij uit breekt Ik haal nog liever het mest uit den stal Gij denkt zeker dat schrijven geen arbeid isl Pauwken blijft van den inkt, of ge smijt het koppeken nog om Wel, gaat dan maar voort, meisken, bemerkte de grootvader, of anders is de brief te naaste week nog niet geschreven. Ja, dat weet ik wel, antwoordde Trien maar zegtgijlie dan, wat ik zetten moet. Wel, vraag eerst en vooral naar zijne gezondheid. De maagd schreef weder gedurende eene poos, vaagde twee of drie verkeerde letters met de vingeren uit, ar beidde druk, om het haar te vatten, dat hare pen achterna sleepte, morde tegen den koster omdat de inkt te dik was, en las dan met luider stemme Beminde Jan, hoe gaat het al met uwe gezondheid? Zoo is het goed, sprak de moeder; schrijf nu, dat wij altemaal gezond zijn, menschen en vee, en dat wij hem eenen goeden dag zeggen. Trien bepeinsde zich een oogenblik, en ging dan voort met schrijven. Gedaan heb bende, las zij God zij geloofd, wij zijn altemaal nog gezond, en den os en de koei ook, behalve grootvader die ziek isen wij wenschen u al te zamen eenen goeden dag. Maar, lieve Heer riep hare moeder. Trien kind, waar hebt gij dat geleerd P De koster Spreek mij niet aan, viel het meisje haar in de rede, of gij doet het mij vergeten. Nu gevoel ik dat het zal gaan. Gedurende een half uur heerschte de diep ste stilte. De arbeid scheen met meer gemak voort te gaan; want de maagd glimlachte soms onder het schrijven. De eenige stoornis werd haar aangedaan door Pauwken, die riu met zijne vijf vingeren te gelijk in de inkt zat en zijn geheel armken zwart had geverfd. Reeds tienmaal had Trien het koppeken van de eene zijde der tafel naar de andere ver plaatst; doch het jongsken was zoo zeer op den inkt verslingerd, dat men het niet van weghouden kon. Eventwel, de twee eerste bladzijden van het papier geraakten vol tot onder. Op aandringen der vrouwen gaf Trien, met zekeren hoogmoed, lezing van haar opstel, dat aldus luidde Beminde Jan Hoe gaat het al met uwe gezondheid God zij geloofd, wij zijn altemaal nog gezond, en den os en de koei ook. behalve grootvader, die ziek is en wij wenschen u al te zamen eenen goeden dag. Het is al zes maanden geleden dat wij u niet meer gehoord hebben. Laat ons dan eens weten, of gij nog leeft Het is toch slecht gedaan van u, dat gij ons nu gaat vergeten, wij die u zoo geerne zien, dat u we moeder den heelen dag van u spreekt en dat ik 's nachts altijd van u droom, dat gij ongelukkig zijt en dat ik altijd uwe stem in mijn oor hoor roepen Trien! Trien! dat ik er van opspring in mijnen slaap En den os, och arme, die altijd buiten den stal ziet en zuchten laat, dat ge er bijkans tranen zoudt van storten. En dat wij altemaal nu niets van u weten, is ons een groot ver driet, daar gij toch medelijden moet mede hebben, Jan want uwe goede moeder zou er van aan het kwijnen geraken. Hetmensch, och arme, als zij uwen naam maar hoort, komt haar de krop in de keel en zij begint te weenen, dat mijn eigen hart er dikwijls van breekt. Gedurende de lezing dezer regels waren de oogen der aanwezigen allengs vol water geschotenmaar bij den droeven toon der laatste woorden kon niemand aan de ont roering nog wederstaan, en bet meisje werd door de luide snikken en zuchten onderbro ken. De grootvader had zijn hoofd op de bedsponde te rusten gelegd om zijne tranen te verbergende moeder van Jan, te diep geschokt om hare aandoening te kunnen bedwingen, sprong op en omhelsde sprake loos de maagd, die met verbaasdheid de uitwerking haars opstels bespeurde. Trien, Trien, waar haaltge de woorden?» riep de andere weduwe. »Het zijn gelijk messen, die door het hart gaanMaar het is tocb schoon Och, hetis de zuivere waarheid,» zuchtte de moeder van Jan, »hij moest het eens weten, wat ik altemaal uitsta in mijn ge moed! Lees toch voort, Trien-lief; ik sta er stom over, dat gij zoo schrijven kunt. Het is nog nooit gehoorduwe handen zijn zeker veel te goed, kind, om de koei te melken, of om op het land te werken; maar God laat al veel dingen geschieden in de wereld Over deze lofiuigingen verblijd, zegde het meisje met eenen fieren glimlach Is het anders niet? laat ze nu maar komen ik zal schrijven tegen den beste. Nu heb ik eerst het recht brief ken gevonden. Luistert, het is nog niet gedaan. Och Jandat ge het wist, ge zoudt ons algauw tijding laten. De klaver is mislukt van hel slecht zaad en daarenboven dat hij bevrozen is maar onze spurie lacht u toe, als ge ze ziet zoo malsch als boter. En hel koorn heeft wat geleden van de droogte maar toch, onze Lieve Heer heeft ons gezegend met schoone boekweit en veel vroege pala ten. En de Champieler is getrouwd met een meisken van Pulderbosch, die scheel ziet, maar ze brengt nog al wat mee. Jan-Sus, de metser, is van het dak van den brouwer op den rug van onzen ouden sm id gevallen, en de smid ligt over dood, och arme! Het meisje zweeg. Is dat nu alles vroeg do moeder met mismoed. Zoudt ge hem nu niet laten weten, dat de koei gekalfd heeft Ach, ja, dit heb ik vergeten... Zie, het staat er al Ons bontje heeft gekalfd-, alles is nog al wel vergaan, en het half is ver kocht Zult hij hem niet zeggen van onze konijnen, Trien? vroeg de grootvader. Na geschreven te hebben las de maagd Grootvader heeft een konijnenkot in den stal gemaaktze zijn zoo vet als dassenmaar de grootste voei moet blij ven leven, totdat 'ge weerkomt. Jan, dan zullen wij eens lekker smullen. Allen schoten in eenen blijden lach; het jongsken, de algemeene vreugde ziende, en zelf ontroerd door het woord smullen, klapte in de handen. Maar, bij ongeluk, ontmoette zijne hand het koffiekoppeken zoo geweldig, dat het over de tafel rolde en den inkt, als eene zwarte beek, over den schoonen brief uitstortte. De iach verdween van aller gelaatmen bestaarde elkander bedeesd en zwijgend, men hief handen en oogen ten hemel, terwijl Pauwken, bevreesd voor slagen, op voorhand Toekomenden Zondag, 28 Juli, vierde ver tooning van het groot mysteriespel Marias Leven Er zijn nog kaarten te bekomen aan 5, 3 en 2 fr. De laatste vertooningen geschieden op O. L. V. Hemelvaart, 15 Augustus, en Maan dag 2 September. Plaatsen aan 5, 3, 2 en 1,50 fr. op voorhand te vragen bij M Alf. Bertrand, Dekenstraat, 20, Halle (bij Brus sel). huilde en kermde, dat de ooren er van scheurden. Langen tijd werd het kind met verwijtin gen overladen, en men klaagde jammerlijk over de ramp, totdat men eindigde met de vraag Och God wat nu gedaan Kom, kom, zegde Trien met besluit, het ongeluk is zoo erg niet. Ik was toch van zin den brief opnieuw te schrijven want in het eerste ging het toch niet goed; de letters waren te groot en het schrift te krom. Nu zal ik wel beter doen; ik heb er moed op gekregen. Laat mij maar eens gauw naar het dorp loopen om papier en inkt, en om mijne pen eens te laten vermakenwant zij is veel te slap geworden. Wel, ga dan gauw, kind, was het antwoord, daar hebt gij het vijffrankstuk van het kalf. Laat dit eens wisselen bij den koster; want wij zullen onzen armen .Jan toch op zijn minste wel zestien-en-halve moeten sturen. Pauwken, opten huize uit. en kom nog terug voor den avond, zoo ge durft Trien snelde de deur uit en liep, met eenen lach van tevredenheid op het gelaat, in de richting van het dorp. De zegepraal, dien zij had behaald, de overtuiging, dat zij voortaan aan Jan zou kunnen schrijven, en bovenal eene soort van hoogmoed over hare kunde, ontstelden haar hart van zoete vreugde. (De loteling). Hendrik Conscience. Zaterdag, Donkeren Ommegang was het stikkend warm de warmtemeter stond op dezelfde hoogte als in de warmste dagen van verleden jaar. Men mocht er zich aan verwachten, dat het weder zoo niet ging blijven duren, en, inderdaad, rond 2 ure begon het zwart te kijken en te grollen in de verte. Veel, zeer veel vreemdelingen waren reeds in stad of op weg, want den Donkeren Ommegang brengt van jaar tot jaar meer bedevaarders mede. Rond 3 ure was de lucht op plaatsen geel als koper, elders pikzwart. Knetterende en snelopeenvoigende donderslagen verge zelden hevigen regen en wind, zoodanig dat alle wandelaars van Markt en straten moes ten binnenvluchten. Het duurde omtrent een uur. Om 5 ure kon de Donkeren Ommegang zijne gewone ronde doen er waren min bedevaarders dan andere jaren, maar een zeer groot getal hadden vroeger den Omme gang gedaan. Rond 6 ure keerde het onwedor terug en duurde even lang als het eerste. Dit was genoeg om alle vreemdelingen aan te zetten zoo spoedig mogelijk huiswaarts te trekken. Zondag was er veel volk voor een 2n Zondag meer dan gewoonte. 's Namiddags iu de Boeschepestraat, was er drukke beweging voor de groote baan- bolling. Er waren 892 bolders, verdeeld in de 30 herbergen van de Markt tot aan 't Wit Huis medebegrepen. De eerste prijs 200 fr. werd gewonnen door een peloton van Boe- schepe, hoofdman Commey. Dit peloton had 3 partijen gewonnen in den Ilavermuis, 3 in de Oude Violette en 2 au Cheval de Bronze. De tweede prijs 100 fr. werd be haald door het peloton Behaeghel Justin van Dranoutre met 7 naeenvolgende partijen. Het peloton Brutsaert van Houtkerke won met 6 partijen de derde prijs, 60 fr. De drio prijzen van 40 fr. werden gewon nen door Delamon van Dranoutrre, Van- derschelden van Houtkerke, Godart René van Poperinghe. De zes prijzen van 20 fr. doorVanhee G. van Waiou, Delava C. van Poperinghe, Sohier Om. van St Jan-ter-Biezen, Maerten René van Poperinghe, Maerten Elie van Poperinghe, VandrommeFleury van Watou. Alles liep af in het grootste order tot ge noegen en eere der inrichters. Pameltje-Maandag is zoo een kermisdag voor de Poperinghe- naars alleene. De Pameltje-wandeling wordt niet meer gedaan zooals voortijd, maar toch waren er tal personen er naartoe gegaan. In de handboogmaatschappij Willem- Teil had er eene schoone prijsschieting plaats, nadat men er overgegaan had tot het aanveerden van 5 nieuwe confraters, wat het getal leden dezer bloeiende maatschappij op meer dan 100 brengt. 's Avonds was het feest in Carrousel en Schaatsenrollersbaan en zoo eindigde onze kermis CJIilcorei s VanTieghem - Dupont, is altijd van beste produkten gemaakt. Iedereen herinnert zich het Eucharistisch Congres, dat, twee jaar geleden, te Rousse- laere gehouden wierd en gansch de christen bevolking van het bisdom Brugge heeft aan getrokken. Het heeft veel nuttige werken voortgebracht en 't schudde er velen wakker die waren ingeslapen het heeft aan velen doen inzien dat het volstrekt noodzakelijk is een sterker geloofsleven te verspreiden dat dieper indringt en beter gevoed is, dat namelijk als middenpunt heeft den eere- dienst tot het H. Sakrament...» Zoo schreef te recht het bestendig Comiteit in zijn ver slag over de besprekingen. Dit jaar wordt te Yper het eerste geweste lijk Eucharistisch Congres gehouden voor de dekenieën Meenen, Poperinghe en Yper. Het is vastgesteld op 24 - 25 Augusti. Den Zaterdag 24n Besprekingen in 5 sectiën, met de dagorde de H. Communie der kin deren beneden de jaren der Plechtige Com munie. 's Namiddags, Algemeene Vergade ring, waar bijzonder redenaars 't woord zullen voeren. Den Zondag 25n In Sint-Maartens kerk Algemeene Communie der kinderen, Hoogmis met pontificale assistentie van Z. D. H. Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge, 's Namiddags, Pontificaat Lof en Zegetocht van het Allerheiligste door de straten der stad. Mocht ook dit congres rijk wezen aan vruchten en toonen dat Vlaanderen voor Christus bij ons volk meer is dan een fiere leus en een klinkende strijdkreet. van Zaterdag heeft in de streek nog al fel huis gehouden. In Poperinghe werd alles plat geregend en in de hommelhoven hier en daar eenige persen en kepers omgewaaid. Rond Steenvoorde, Belle, Hazebrouck, regende het bij stroomen, en door een or kaan werden geheele hommelhoven uitge rukt. Brand werd door den donder gelukkiglijk niet gesticht. Een onverwacht gevolg van den hevigen regen was het overloopen, binst den nacht, van den nieuwen Poperingschen vischvij- ver. De deuren aan het sluis werden 's avonds niet getrokken en liet water kwam binst den nacht zoo geweldig toegeloopen, dat het weldra over de scheidingsmuur in den vischvijver liep. Deze was weldra vol en het water liep dan over de velden in de beek. 't Was 4 ure 's morgens toen men het zag en de politie ging verwittigen die dan sef fens de deuren kwam open trekken. Hier door zal toch geene groote schade aan de vischput gericht zijn. Alleen kleine palingen hebben er door de plaats gepetst. Het schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde ziin sedert zij chico- rei der Trappisten gebruiken van Vin cart-Silly. Dépöt bij Delhaizegebr. Moncarey-Sansen. In de stad Thielt worden thans ook zeer prachtige feestelijkheden voorbereid, orn den 28 juli aanstaande de zegepraal van 2 uni plechtig te vieren. De katholieken van het arrondisement Thielt zullen hulde bren gen aan al hunne gekozenen, maar daarbij zal het feest van 28 juli een bijzonder karak ter hebben. Men heeft gezegd, dat de zegepraal van 1912 mag vergeleken worden met die van 1884. Welnu, M. de staatsminister Beer- naert, die kabinetsoverste was in 1884, ver tegenwoordigt het arrondissement Thielt in de Kamer sedert 38 jaar. En daarbij, het geen voor Thielt eene groote eer is, M. de Broqueville, eerste minister, heeft welwil lend aanveerd, om den zegedag van 28 juli te Thielt te komen vieren. 's Namiddags, ten 2 1/2 ure, optocht der gilden en maatschappijen, om op de Groote Markt door de heeren ministers in oogen- schouw genomen te worden Na den op tocht, ten 4 ure, gelegcnheidscantate met rond de 500 zangers. Daarna beiaardspel door den wereldberoemden kunstenaar van Mechelen, Jef Denyn ook nog een concert, uitgevoerd door de vier vereenigde muziek maatschappijen van Thielt, Rousselaere, Poperinghe en Passchendale, die zullen sa men spelen onder de leiding van hunnen wakkenen bestuurder, M. Jer. Matthys. Ten 5 ure wordt in de groote zaal van het Gildhof een banket aangeboden aan M. den baron de Broqueville, aan staatsminister Beernaert en aan de leden der rechterzijde van Kamer en Senaat. Binst het banket fes tival, concert op de kiosken in verscheidene plaatsen der stad, en 's avonds een prachtig vuurwerk. beginnen wij ONS NIEUW MENGELWERK met titel verhaal UIT DE ZEVENTIENDE EEUW dooi* Jean Ll'KAS. Een trein die de -Invaliden-statie bin- liep te Parijs, stootte met geweld tegen een buffer 24 reizigers werden gekwetst. Te Chicago in eene treinbotsing waren 13 dooden en veel gekwetsten. Acht-en-zestig zinneloozen, opgesloten in een gesticht te Turijn, zijn opgestaan te gen hunne bewakers. Met scheermessen en andere messen gewapend, wilden zij de deu ren van het gesticht doen openen. Na een langdurigen strijd kon men de ongelukkige zinneloozen overmeesteren. Over eenige dagen was er spraak dat de kampioenbokser, de neger Johnson, weer ging boksen. Johnson heeft besloten dat hij geen enkelen match meer aanneemt. Die neger moet met zijn boksen ongeveer 25 a 30 miljoen gewonnen hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1