NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, BROODBAKKERIJ DE BOERENKRIJG verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Te Koopen uitter hand Vlaamsch Kunstfeest HET NOTARIËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD BEESTIALEN, ALAAM UITERHAND te Koopen. BUITEJMJIDSGH JtlElKflS. Zondag z» September igi2. 5 Centiemen. 8e Jaar40. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Hei haalde Annoncen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Rollingen en ilerbergkermissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-nokn ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Bnitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, V ALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Notaris PIETERS Dinsdag 24 September 1912 OPENBARE VEBKOOPING VAN en Vruchten te Velde. BACQUAERT, te Poperinghe, en PARRET, te Zonnebeke. Vrijdag 27 September 1912 Openbare Verkooping van Notaris RA. CQ UA ER T, Vrijdag September 1912, A POTH E EK - D ROGERIJ A. KESTELIJN, Gasthuisstraat, 35, POPERINGHE. (1798) Voornaam WOONHUIS en groot MAG4ZIJ^ dienstig voor hop- en al anderen handel te I*operl nghe, Yperstraat, tegen de Groote Markt. Bewoond door Mm6 We Benoit Degryse. De ooglappen der paarden. De dubbele moord te Rumbeke. De laatste uitvindingen voor de Luchtvaart. Een nieuw Watervliegtuig. Het Vliegende Rijwiel. Op Zondag 8 September 1912 Voor de trouwlustigen. worden ingelijfd Het recht, annoncen o artikels te weigeren is voorbehouden. IC POnXIÏGIEHAAR 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Dg Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 *■1 Wekelijksche Almanak. September. Zon op. Zon ond Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag s. yEgidius, Gillis, Gedeon. s. Justus, Boleslas, Lazarus, s. Euphemia. Gregorius, Seraphia. s. Bertinus, Rosalia, Ida. s. Humberus, Laurentius-Justinian. s. Rogina, Onesiphorus. s. Georgonius, Hilduardus. 57 m. 6 u. 28 m. 59 6 26 0 6 24 2 6 22 4 6 19 5 6 16 7 6 14 Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Hei ste Kwartier. Volte Maan. Woensdag 4 September, ten I ure 23 minuten 's namiddags. Woensdag 11 September, ten 3 ure 48 minuten 's namiddags. Woensdag 18 September, ten 7 ure 55 minuten 's morgens. Donderdag 26 September, ten 11 ure 34 minuten 'smorgens. STUDIE VAN DEN TE RENINGHE. Bezitter der minuten akten van de Notarissen SimpelaereVerdievel. Rubbrecht, Reunaerl, De Boo, Poupaert, en Lambin van Oostvleleren. om 1 ure stipt namiddag, ter hofstede bewoond door de M. M. kinders Adriaen te Woesten, Studiën der Notarissen Bij sterfgeval. om 2 ure stipt namiddag, ter hofstede gebruikt door de Weduioe Ferdinand Degryse-Cordonnier, bij dherberg y De Coppernolle langs de Woeslenkal- sijde, te Poperinghe, A. 2 Bekalfde melkkoeien, 3 veerzen waarvan eene bekalfd is, en 1 jaarling. It. Karre met zwijnskooi, aalpomp en -karteel, kuipen, zwinkels, beetraapmolen, strooimachien, steenen zwijnebakken, zeef den, diltpersen en verder landbouwgei ief ten dage des venditie aan te bieden. C. 50 aren voederbeeten. Vergadering ter hofplaats. De verhooping geschiedt met gewonen tijd van betaling voor de koopen boven de 20 franken mits goede borg. STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 21)2 ure namiddag, A la Bourse du Houblon Gasthuisstraat, te Poperinghe, eindelijke toewijzing van eenc welgekalaiite metnieuwgebouwden oven op hout en kolen, rrgen- en steenputten, en schoon beplanten hof, groot 2 aren 32 centiaren, in de Yper- straat, nummer 103, te l*apcriii£;lie. Laatst gebruikt doorM. Theophile Ampen. Ingesteld 7000 frs. Handslag met de geldtelling. 6e Mengelwerk van «DE POPERINGHENAAR historisch tafereel uit de xviiie eeuw, door Hendrik CONSCIENCE. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den Notaris Van Cayzeele, te Rening helst. Twee scboone en gerieflijke nieuwgebouwde WOONHUIZEN te Poperinghe, in de Brugge- straat, wanof 't een met koetspoort en stagie en 7 aren 35 c. erve en hof en 't ander met mansarde kamers en 2 a. 60 c. erve en hof. Onmiddelijke ingenottreding Zich te begeven ter studie van den Notaris Itacquaerl, te Poperinghe. Door sterfgeval, te koop bij de Wed. Aloise Vancayseele-Sohier, landbouwster, Re- ninghelst, stoommachien, (locomobiel), 7 peerden kracht in goeden staat. Ook nog volledig maaldersgerief met 1 koppel stee nen, een cylinder of graanbreker en een dorscher, dit alles zoo goed als nieuw. Al aan voordeelige voorwaarden. Door het paard met de stem te leiden, be spaart men hetzelve vele noodelooze pijn. Baron Henry d'Anchald.in eene nota heeft getoond dat, door het leiden zonder ooglap pen, het paard verder nog in staat gesteld wordt aan tal van pijnlijke aandoeningen te ontsnappen. Inderdaad, zegde de heer d'Anchald,indien men de slagen berekent die, op een zelfden afstand, de paarden krijgen, welke van oog lappen voorzien en deze welke er niet van voorzien zijn, kan men het volgende staatje opmaken dat wel het bewijs levert dat de paarden de vragen beantwoorden die zij be grijpen en aan de eischen voldoen die hen, op eene voldoende wijze, opgelegd worden Getal zweepslagen gekregen door 50 paarden met ooglappen. Rijtuig bespannen niet minimum maximum 1 paard 17 23 2 paarden 20 29 3 paarden 21 34 Getal zweepslagen gekregen door 50 paarden zonder ooglappen Rijtuig met 1 paard 3 7 2 paarden 8 11 3piarden 9 13 Uit dit staatje kan afgeleid worden dat de paat den van ooglappen voorzien 3 tot 8 maal meer zweepslagen krijgen dan deze die de bewegingen van hunnen geleider kunnen zien dat men ook onder hen veel meer paarden aantreft die wederspannig zijn en verbitterd geworden zijn door de ruwe en heimelijke aanvallen die hen bij iederen stap onverwachts overkomen. Daarentegen moet de man, die paarden zonder ooglappen geleidt bij uitzondering de zweep slechts in ae hand hebben; feitelijk kar met de arme maagd hier staat de gal getien, door Lucifer zeiven uitgevonden. Chariot klimt er opmet hare oogen naar den hemel... Deze veropenbaring scheen den zoon des brouwers neder te slaan, des te meer daar al de boeren met schrik zich van hem ver wijderden, als ware hij meteen besmettende ziekte aangedaan geweest. En laat den liedjeszanger met vrede, hernam de oude soldaat, want hij weet meer dan gij denkt, en het mocht u berou wen, dat gij hem zijn brood niet vreedzaam liet verdienen. Simon morde iets binnensmonds, zag den zanger met gloeinde oogen aan en zeide, terwijl hij de gesloten vuist tot hem ophief Ik zal u vinden, kerel Onder het uitspreken dezer bedreiging ging hij langzaam en met fiere stappen naar ae herberg de Leeuw. De zanger hernam, alsof er niets gebeurd ware Het volk, als razend, bond Chariot En sleurde haar naar 't duister kot. Zij hebben dan op staanden voet Geroepen stort het maagdebloed En haar op eene kar gebonden, Als misdadige vol zonden... Hier ziet gij het tribunaal, waar Robe spierre het vonnis wijst, daar rijdt de beuls- De maagd klimt op de galgetien, Haar oogen slechts naar God opzien. Het mes dat valt, haar hoofd roit neder. De moedige maagd is dood, dood ja, voor de wereld maar laat ons hopen, be minde toehoorders, dat zij daarboven eeu wig zal leven Het mes dat valt, haar hoofd rolt neder Zij geeft haar jeugdig leven weder, De galgetien wordt bloedig rood. Chariot die leeft, Marat is dood (1) Hot lied, dat nu geëindigd was, scheen eenen diepen indruk op het gemoed van Genoveva te hebben gedaan reeds wandel de zij verre van daar voor de kramen der koekbakkers en rijfelaars, en nog immer scheen zij denkenden verstrooid. Eensklaps vroeg zij aan haren makker Bruno, heeft deze Chariot Corday goed of slecht gedaan Ik vraag hetzelfde in mijn gemoed, antwoordde de student. En wat is uwe gedachte Bloed vergieten, Yeva, het is zoo wreed Misschien heeft zij God vergramd Dit antwoord beviel Genoveva nietzij schudde het hoofd in spijtigen twijfel en zei- de droomend Het is mogelijkMaar toch Chariot Cordav is eene heidinne, en, heeft zij gezon- neemt hij ze eerst na verschillende malen te hebben gebaard dit te zullen doen. En wan neer hij de zweep gebruikt, slaat hij zachter, want zoodra het paard de bedreiging bemerkt heeft, zal reeds het gespan de verlangde poging begonnen hebben en, bij het zicht dezer poging, zal ook de man automatisch de beweging van zijnen arm inhouden, j Men moet diensvolgens de ooglappen af schaffen. Men zal ze slechts dulden voorde paarden die door grove, brutale voorlieden geleid worden ten einde ze te beletten de oogen te kwetsen. Het gebaar en het woord vullen malkander aan om de paarden te ge leiden en in de meeste gevallen zijn ze toe reikend. De afschaffing der ooglappen is een wel daad. Zij is eene besparing op de onderhouds kosten van den breidel, die meest altijd aan de ooglappen begint te verslijten, terzelfder tijde dat ze de dieren doet lijden. De ooglappan dienden vooral bij de groote gespannen afgeschaft te worden, want men kan opmerken dat de paarden van gespannen zonder ooglappen, al de bewegingen der voerlieden volgen en zich te zamen en te zelfder tijde aanleggen, terwijl dat, bij deze met ooglappen, het paard, dat door de zweep aangeraakt wordt, alléén trekt en aldus blootgesteld is ten gevolge van het al te groot te verplaatsen gewicht, eene spier of pees te scheuren of eene breuk te doen ont staan. Natuurlijk zou de voerman zich kunnen bepalen zijne zweep te doen hoorei) om het gespan te verwittigen, maar het kletsen der zweep duidt den paarden niet genoegzaam het van hen vereischte werk aan. De vereeniging der Veeartsen van de pro vincie Antwerpen hield zich bezig, in hare laatste vergadering met de afschaffing der ooglappen Zij heefi den wensch uitgedrukt het gebruik van dit deel des tooins voor alle paarden te zien verdwijnen. Voor wat de dieren van ouderdom aangaat, om alle omge vallen te vermijden, zal het noodig zijn met voorzichtigheid te handelen en op aanhou dende wijze de paarden aan het afschaken der ooglappen, die hun het zicht beperken, gewoon te maken. De zadelpaarden, de trek paarden, de paarden van het leger, enz. dragen geene ooglappen. Het betreft hier alleenlijk een zaak van gewoonmaking zoo als deze welke de paarden hebben moeten ondergaan, aangaande de nieuwe vervoer middelen (spoorwegen, stoomtrammen, au tomobielen, enz.) Het isgeenszinshet inzicht der vereeniging eene wettelijke regeling der zaak aan te vra gen, daar de toepassing en de bewaking dezer regeling moeilijk zouden zijn. De be sturen en de maatschappijen tot bescherming der dieren zouden de belanghebbenden moe ten overtuigen en hun het voorbeeld geven Het gemeentebestuur van Antwerpen, dat de ooglappen voor hare dienstpaarden afge schaft heeft, verdient nagevolgd te worden. De afschuwelijke moorden op de echtge- noote René Van Coillie en hare dienstmeid Cossarine Devogel, blijven nog altijd met het diepste geheim omhuld. Het is dezen Zondag drie weken geleden dat de twee vrouwen in de hoeve vermoord werden, doch door wie p Op die vraag blijft men een antwoord schuldig. Al de opsporingen der policie en der gendarmen, al de onderzoeken en ondervragingen der magistraten van Kortrijk hebben tot hiertoe niet het minste spoor der daders doen ontdekken. Het is nu bewezen dat de landlouper Le- fevre, voor de zaak aangehouden, onplichtig is. Een kerel der buurt, op wie eenige vermoedens rustten, komt aangehouden te worden het gerecht zal het gebruik van zijnen tijd opzoeken, gedurende den tra- gischen avond. Is liet gclooflijk dat men de ware suikerij der Trappisten Vincart kan verkrijgen aan 90 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr Delhaize Moncarey-Sansen. (1) Dit tooneel is eene getrouwe schets van den Vlaamschen liedjeszanger. Zijn de taal en het lied wat zonderling, men aanvaarde ze zoo om der waarheid wille. digd, God zal haar vergeven, Bruno. Zij stierf immers voor geloof en vaderland en zij, zwakke vrouw, zij durfde het bestaan een wangedrocht te straffen, voor wien al de mannen van Frankrijk, ja van gansch Europa beefden De jongeling trok het meisje voort om de ouders te bereiken, die reeds verre vooruit waren. Onderweg zeide hij Veva, het zijn vervaarlijke dingen laat ons er over zwijgen. God zelf zal Deslissen. De gedachte eens moords, al ware hij nog rechtvaardig, doet mij ijzenKom, onze ouders gaan in de Leeuw daar danst men.. Bij hunnen gang door de herberg, om achter op den hof onder te tente te geraken, zagen zij Simon als een dronkaard tusschen zijne gezellen zitten razen en zingen en met de vuist, ónder het bulderen van grove woorden, zoo hard op de tafel slaan, dat de dansende kruiken met bier in beken op den grond stortten. De zoon des brouwers had Genoveva nau welijks bemerkt, of hij sprong recht, poogde zich een minnelijk voorkomen te geven, naderde zwijmelend tot het- meisje en zeide onder veel buigen en voetstrijken Zal ik de eer hebben met de bevallige juffrouw Veva te dansen De maagd, gansch verstoord over zijne stoutheid, keerde zich om, terwijl zij ant woordde Laat mij met vrede, ik dans niet. Kom, kom, riep Simon, leve de vreugd En hij greep de maagd bij de hand, om haar met geweld naar de tent te rukken. Genoveva zag Bruno verwijtend en vra gend in de oogen, als wilde zij zeggen Op gebied van luchtvaart heeft men weer al eene zeer belangwekkende uitvinding ge daan. Dezer dagen zag men van de Seine te Parijs een vreemdsoortig vliegtoestel opstij gen, iets als een reusachtig viscb, die een luchtreisje wilde maken en dan ook, nadat het tuig gedurende langen tijd in het lucht ruim had vertoefd naar zijn vertrekpunt kon wederkeeren en op zelfde plaats waa r het opgestegen was, nederdalen op de stroom, waar het bleef vlotten. Deze vliegende visch want zoo inag dit nieuw toestel wel genoemd worden werd bestuurd door den luchtvlieger Beaumont, de scheepsvaandrig Conneau, die zich reeds door de omreis van Europa, de ronde van Engeland, alsook door zijne overwinningen in den wedstrijd Parijs-Rome, overal be roemd gemaakt heeft, en die, na eenige maanden rust, of studie, op zulke schitteren de wijze in werkelijken dienst getreden is. Dit varend gevleugeld toestel, vervaar digd door MM. Denhaut en Donnet-Lévèque, is door zijnen vorm en zijne toerusting gansch verschillig van den huidige hydro- aéroplanes welke men van vlottende tui gen heeft voorzien. Het toestel van Beau mont zou men eerder een vliegende boot mogen heeten met haren romp die op het water rust en waarin de loods gezeten is. Het draagvlak, de motor en de schroef zijn dusdannig geschikt dat zij op het oogen- biik van de aankomst en het vertrek om trent buiten het bereik van het water zijn, wat eene zeer groote verbetering daarstelt. Dit toestel is bestemd voor 't Engelscta ad miraalschip en Beaumont heeft het voorne men opgevat, zelf zijn varenden vogel naar Engeland over te brengen. Hij zou de Seine overvliegen tot aan le Havre, de kust vol gen tot aan Boulogne, de zee-engte van Ka les oversteken en boven de Theems naar Londen reizen, om rechtover Westminster te landen. Reeds heeft de luchtvlieger met zijn toestel tweemaal den afstand afgelegd van Parijs naar Juvisy en Bezons. Ook wer den al zijne andere proefnemingen met het grootste welgelukken beloond. Beaumont in zijn vlottend vliegtuig. Sedert eenigen tijd reeds is men ook aan t zoeken om vliegende rijwielen te maken. Vele vruchtelooze proefnemingen werden ■eeds gedaan doch nu begint men bevredi gende uitslagen te verkrijgen. De mekanicien Lange heeft te Parijs aan boord van zijn vliegend rijwiel Aviette hier afgeteekend. een sprong gedaan van 7 meters op één meter hoogte. STAD POPERINGHE om 8 uren 's avonds, in den Stadsschouwburg, door de Ileeren Paul Lepage, kunstzanger, p prijs van 't Conservatorium van Antwerpen. Jos. De Klerk, toonkundige en kunst zanger, P prijs in 't Conservatorium van Antwerpen. «I. Waitelet en Mod. Lauwerijs, leeraars aan het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen. Dr ICornm, Lceraar aan hel Konink. Atheneum te Anwerpen (ljet feest zal ongeveer 2 1/2 uren duren.) Prijzen der Plaatsen: le Plaats, fr. 1,50. 2» Plaats, fr. 1,00. 3e Plaats 50 cent. Kaarten op voorhand te bekomen, mits 10 cent. opleg, ten bureele van De Poperin- ghenaar. Namens De Vlaamsche Vrienden Laat gij dit toe Durft gij mij niet ver- deedigen Bruno's oog, anders zoo lijdzaam en zoo zoet, ontvlamde plotseling hij sprong voor uit, rukte Simons hand van het meisje weg en gaf hem zulk een machtigen stoot in de borst, dat hij eenige stappen achteruit zwij melde en tegen den muur viel. De jonge student, door zijne eigene daad verrast, stond te beven als een rietSimon loeiend als een stier, kwam op hem toege- loopen en ging hem voorwaar eenen kwaden slag toebrengen maar nu verschenen de notaris en de koster, die zich dreigend voor hem stelden. Terwijl verdween Bruno met Genoveva in de tent. Hetzij de drank den zoon des brouwers nog niet gansch verblind had, of dat hij zich eene latere wraak beloofde, hij verge noegde zich met hevig over Bruno uit te vallen, ging nog immer tierend nederzitten en sloeg intusscnen geweldig met zijne kan op de tafel, roepende Bier, bier met stoopen Later zaten de ouders van Bruno met den vader van Genoveva en den ouden knecht Jan op eene bank in de tent, en zagen met vreugdevol gemoed hoe hunne kinderen zich aan den dans vermaakten, en hoe ieder een wedijverde om hen te prijzen, of hun een vriendelijk woord toe te sturen. In hunne stille blijdschap zouden zij gewis den dwazen Simon vergeten hebben, indien het woest getier binnen de herberg hun van tijd tot tijd niet had komen herinneren, dat hij nog altijd voortging in zijne ergerlijke slemperij. Zij spraken diensvolgens van Simon en klaagden rechtzinniglijk den armen ouden Lezers die niet gehuwd zijt, weet ge wat voor een vrouwtje ge moet nemen om een goed leven te hebben en gelukkig te zijn Wij zullen het u zeggen Niet al te zoet, niet al te zuur Niet al te zacht, niet al te stuur Niet al te schouw, niet al te bout Niet al te laf, niet al te stout Niet al te wijs, niet al te gek Niet al te rijf, niet al te vrek Niet al te ras, niet al te traag Niet al te frotsch, niet al te laag Niet al te scheef, niet al te fraai Niet al te malsch, niet al te taai NieJ al te kort. niet al te lang Niet ai ie dik, niet al te rank Niet al te ^aal, niet al te bont Niet al te slim, niet al te lomp Niet al te schaarsch, niet al te mild Niet al te tam, niet al te wild Niet al te schraal, niet al te vet Niet al te vuil, niet al te net Niet al te droef, niet al te blij Niet al te blooi, niet al te vrij Niet al te glad, niet al te stram Niet al te rap, niet al te tam, enz. En die zoo een vinden zal, zoowel als de jager die ne witten merel kan schieten, moet een behendigen kerel zijn. brouwer, die zelfs niet ter kermis durfde komen, om geen getuige van zijns zoons baldadigheid te zijn. De woorden van den liedjeszanger over Simons verblijf in Brussel werden insgelijks herinnerd, en gewis kon uit deze overweging niet veel genegenheid voor hem ontstaan. De oude knecht was bovenal op Simon gebeten en sprak met zooveel gramschap over den dronkaard, zoo hij hem noemde, dat de notaris hem twee- of driemaal we- derhouden moest. Reeds hadden zij bijna een paar uren in de tent doorgebrachtBruno en Genoveva dansten onophoudend en schenen den schoon- sten dag huns levens te genieten. De notaris sprak van huiswaarts te kee- ren Eensklaps hoort men in de herberg een verward gerucht, als van menschen, die strijden en met stoelen slaan verwenschin- gen en schrikkelijke woorden beheerschen de verwarde stemmen dergenen, die de strijders van elkander willen scheiden, tafels vallen om, kannen breken In de tent gaan muziek en dans immers voortmaar zij, die slechts aanschouwers zijn, staan met verrassing recht om naar de herberg te zien. Voor men kan begrijpen wat er geschiedt, komt de drom der twisters in verwarring op de opene plaats gevlot een jongeling met eene steenen kruik in de hand springt vol woede uit zijn midden, werpt drie of vier mannen ten gronden en stormt schui mend de tent in, terwijl hij de schrikkelijke woorden loeit Hij zal sterven Den kop zal ik hem in slaan, den schijnheiligen pilaarbijter Te Fresnes, bij Valenciennes hebben werklieden, die zich in de vroegte naar hun werk begaven, het lijk van een landbou wersknecht gevonden. Uit de gerechtelijke lijkschouwing is gebleken, dat de ongeluk kige tengevolge van de koude overleden was. En dat in het hartje van de zomer In Portugal zijn de laatste dagen weer honderd officieren en vierhonderd priesters in hechtenis genomen. De gevangenissen zijn overvol, zoodat kloosters als zoodanig in gebruik genomen zijn. In Duitschland is 'n nieuwe vliegma chine uitgevonden, die gedurende geruimen tijd bewegingloos op een bepaald punt in de lucht kan blijven. Moelai Hafid, de ontslagen sultan van Marokko, heeft 'n jaarlijksch pensioen van fr. 375.000. Nu daar kan hij 't mee stellen. Deze week bracht hij een bezoek aan de fransche hoofdstad, De Paus heeft 40.000 lire geschonken voor de nagelaten betrekkingen der in de Golf van Biscaye verongelukte 150 schippers. De Duitsche Keizer heeft M. 10.000 naar Konstantinopel gezonden tot onder stand van de noodlijdenden tengevolge der jongste aardbeving. Op het Vaticaan wordt onder leiding van Marconi binnenkort een station voor draadlooze telegrafie opgericht. Een statistiek van geneesheeren in Zwitserland toont aan, dat daar de meeste menschen sterven aan drankmisbruik. De nieuwe benoemde sultan van Ma rokko Moulai Josef moet, naar verluidt, het buskruit niet hebben uitgevonden. Cliieorei Van Tieghem - Dupont, is zeer spaarzaam in 't gebruik. Het Eucharistisch congres in 1913 wordt gehouden op 't eiland Malta. In Parijs is weer 'n bank op de flesch, met een schuld van 5 millioen In Amerika is zelfs de... bioscoop te genwoordig in handen van trusts. De ©uitsche Marine krijgt 1 October ca.s. haar eerste Zeppelin-luchtschip. Botha, eerste minister van Z.-Afrika is benoemd tot eere-generaal van het Brit- sche leger. Het Panamakanaal zal vermoedelijk in September van liet a.s. jaar in gebruik kunnen genomen worden. De wïjnoogstin Baden moet tengevolge van het aanhoudende slechte weer zoo, goed als geheel mislukt zijn. Tot president van Peru is gekozen de heer Billinghurst. Een paar Italianen pleegden een aan slag op Rockefeller, den petroleumkoning de aanslag mislukte. In Engeland heeft men berekend, dat daar van 1 tot 20 Augustus de zon maar 38 1)2 uur geschenen heeft. De Duitsche post heeft in 1911 bijna 6100 millioen brieven en briefkaarten ver zonden en besteld. Te Weenen vindt van 8—10 Septem ber het congres plaatst van den Internatio nalen Kath. vrouwenbond. De keizer van Duitschland leed deze week aan ergo keelontsteking. Te Parijs werden zaterdag twee pries ters door een kerel met revolverschoten erg gekwetst.En de geuzengazetlen verklaren maar bij iederen aanval dat de aanrander een zinnelooze moet zijn!Aardig dat men die kerels te voren nooit voor zinneloos aan zag 1 De Senaat der zuid-amerikaansche Republiek Uraguay, heeft eene wet gestemd Zóó, met de kan boven het hoofd, loopt hij rond tusschen de vluchtende dansers, en met eenen schreeuw van wraak bemerkt hij het slachtoffer, dat hij zoekt. Ieder staat als met versteenheid geslagen, zoo snel gebeurt dit alles de oude knecht alleen laat eenen gil van angst en springt met de handen omhoog voor Bruno. De kan, op Bruno gemikt, daalt neder de arme knecht ontvangt den slag op het hoofd en valt bloedend en gevoelloos voor de voeten van zijnen jongen meester. Twintig boeren springen te gelijk op Si mon men rukt hem ten gronde hij slaat, hij bijt, hij krabtmaar men bindt hem ae met koorden en sleurt hem welhaast naar de dorpsgevangenis. Meteen werd de knecht opgelicht en in eenen stoel gezeten binnen de herberg ge bracht terwijl men het bloed poogde te stelpen, dat uit zijne wonde vloeide, stond Bruno nevens hem te snikken en te kermen, ais beweende hij den dood eens vaders of eens broeders. Genoveva zat met den neus doek voor de oogen. Na eenigen tijd kwam de knecht tot zich zeiven en opende de oogen. Zijn eerste blik viel op Bruno, wiens hand hij vurig aan greep. onder het murmelen van eenige dankbare woorden Allen hadden haast om deze noodlottige plaats te verlaten en huiswaarts te keeren. Jan, de knecht, werd op eene berrie gelegd, en zoo droeg men hem ter herberg uit. De notaris en zijn huisgezin volgden den ge kwetste. Onderweg moesten zij voorbij de dorpsge vangenis, die in eene kamer van een oud steeneii huis was uitgespaard. Nadruk voarbeljouden, Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1