VÜÜR EN OiSTREKES DE BOERENKRIJG HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren,Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, hij Sansen-Decorte, Poperinghe Te Koopen uitler hand BUITEN LANDSCH NIEUUIS. Zondag 24" November igi2. 5 Centiemen. 8* Jaar. - N* 52. ANNONCEN Den drukregel 40 e. Heriiaakle Annoncen volgens overeenkomst. Eersfe Taps, Ballingen en lierbergkermissen aiits betaling van 25 c\ Alle Annoueon vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-moer ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Foperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Foperinghe. Wekelijksche Almanak. November. Zon op, Zon ond. Notaris CA. S SIER S, Vrijdag 0 December 1912, OPENBARE VERKOOPING ZAAILANDEN N o tarls S YOEN Op Donderdag 5 Dec. 1912, BOOMEN DE GRAVE, te Ghyverinchove en VAN EËCKË, te Boesinghe. ALLERHANDE BOOMEN Notaris DEVOS, Dinsdag 10 December 1912, BOOMEN Notaris Haghebaert, llit der hand te koopen, Voornaam WOONHUIS en groot MAGAZIJN enstig voor hop- en al anderen handel te Popes'inglie, Yperstraat, tegen de Groote Markt. Bewoond door Mms W® Benoit Degryse. OVER TE NEMEN 0p Maandag 25 November, Verkooping van Meubelen, Open Brief jWaarnemingen van een Biëenteler. Winteravond-Lezing. Sinte Cecilia. Inschrijvers op öe Poperinghenaar worden ingelijfd rommmiB Het recht, annoncen of artikels ie weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Do Herbergiers hebben recht aan Kosteïoozè inlassching van twee Herbergfeest,"n. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 r-jzt&akK Zondag 24 s. Joannes k Cruce, Flora. 7 u. 14 m. 3 u 45 m. Maandag 25 s. Catharica, Erasmus. 7 16 3 44 Dinsdag 26 s. Albertus, Conrard,'Osyino, Delph. 7 17 3 44 Woensdag 27 s. Maximus, Sifridus. 7 18 3 43 Donderdag 28 s. Sosthenes, Mansuetus, Amedeus 7 20 3 42 Vrijdag 29 s. Saturinus, Radbodus, Philomenus. 7 22 3 41 Zaterdag 30 s. Andreas, Zosiajus. 7 23 3 40 Laatste. Kwartier. Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. Volle Maan. Zaterdag 2 November, ten 3 ure 38 minuten 's morgens. Zaterdag 9 November, ten 2 ure 5 minuten 's morgens. Zaterdag 10 November, ten 10 ure 43 minuten 's avonds. Zondag 24 November, ten 4 ure 12 minuten 's avonds. Studie van den TE FOPERINGHE. om 2 uren namiddag, te Foperinghe, op de Groole Marktter esiaminet A la Maison de Ville gehou dendoor den heer Honoré Lemahieu, in eene enkele zitting, van Gcnirwile S'iiperiitgiie, XOOP 1. Dicht bij de Groenestraat Twee partien KAniitestsl, gelegen te Po peringhe, in den Hamhoek, to samen groot 1 heet. 4 aren 30 cent., volgens kadaster sek tie B, nummers 592 en 593. Gebruikt door Honoré Truwant-Pyck, met recht van pacht tot 1 October 1917, aan 165 fr. 's jaars, boven de lasten. KOOP 2. Langs den Steenweg naar Woeslen. Eene partie £a»iiaiui, gelegen te Pope- ringhe, in den Hamhoek, groot 95 aren 11 cent. volgens titel en 92 aren 10 cent. vol gens kadaster, sektie B, nummer 514a. Gebruikt door den medeverkooper Henri Deroo, met recht van pacht tot 1 October 1920 aan 130 fr. s' jaars boven de lasten. KOOP 3. Lungs de Sappenleenstraat. Eene partie Zaailand, gelegen tePope- ringhe, in den Sint Jans Haghebaerthoek, bekend bij kadaster seklie E,' nummer 181, voor eene grootte van 62 aren 10 cent. Gebruikt door Livin Vandenberghe en kinders met recht van pacht tot 1 October 1917, aan 100 fr. 's jaars, boven de lasten. KOOP 4. Langs den Steenweg naar Cassel. Eene partie Zaailand, gelegen te Pope ringhe, in den Wipperhoek, groot volgens titel 38 aren 77 cent. en volgens kadaster sektie I, nummer 38c maar 33 aren 95 cent. Gebruikt door de Wed. Désiró Denys mei recht van pacht tot 1 October 1914, aan CO fr. 's jaars boven de lasten. ticuieenfe W atou. KOOP 5. Langs de Wulfhillèstraat. Eene partie Zuaüaml, gelegen ie Watou in den Wulfholhoek, groot volgens titel 45 aren 44 cent. en volgens' kadaster sektie D, nummer- 72 maar 33 aren 10 cent. Gebruikt door Honoré Declerck-Reniere, met recht van pacht tot 1 October 1919, aan 35 fr. 's jaars, boven de lasten. KANTOOR YAN DEN TE LOO. om 1 ure stipt, OPENBARE VENDITIE VAN I-lft koopen z.ware i'opulierrii te LOO, wassende langs den steenweg van Loo naar Reninghe. Gewone voorwaarden. 17« Men gel werk van «DE POPERINGHENAAR historisch tafereel uit de xviii® eeuw, DOOR Hendrik CONSCIENCE. Hij is komen verzoeken om twintig fles- schen wijn te leveren ik heb ze hem gege ven. En is hij alsdan vertrokken Ilij is vertrokken. Wie was met hem Mijn knecht Jan. Waar is u knecht Ik weet het niethij is met den soldaat voortgegaan. Dit is alles, wat weet gij Het is alles. Simon-Brutus stond met oenen spottenden glimlach van den stoel op en zeide «Gijzijtzoo bleek, Citoyen notaris! Als men waarheid spreekt, beeft men zoo niet. In alle geval, wij zullen het haast weten. Gij gaat ons volgen neem uwe sleutels om alle deuren te openen. Hij verdeelde zijne mannen, zond er om trent de helft in den hof om er opzoekingen te beginnen, en hield de andere helft bij zich. De notaris lifid te veel van zijne krachten verhooptzijne koelbloedigheid verliet hem gansch en toen Simon-Brutus hem met het woord vooruitbij den kraag' vatte, was hij Studiën der Notarissen Elaiiiiordag 115 itrcriiibi'i' lOltt, om 12 ure 's middags te HOOGSTAEDE, ter hofstede van den heer Jan Mayaert en op andere goederen, allen tegen de Dorpplaats, Zeer schoone Koopdag van SOO lioopcu Olmen, Abeelen, Beuken. Hollanders, Korren, Populieren en meestendeels Eiken. Vele dezer boomen van boven de 2m dikte. Gewone voorwaarden Kantoor van den TE WATOU. om 1 ure zeer slipt namiddag ter hofstede bewoond door Charles Vandevelde TE WATOU, Openbare Verkooping van staande 55 Koopen op de hofstede van Char les Vandevelde, te Watou, langs den steen weg naar den Abeele en tegen de nlaats, en 12 Koopen op de hofstede van Charles Dever te Watou. langs de Gapaardstraat, nabij het gehucht Sint-Jan-ter-Biezen. Zeer gemakkelijk vervoer. Tijd van betaling mits borg. STUDIE VAN DEN TE F ROVEN. ele herberg «IIET LEKKERTJE» net 52 aren 80 cent erf en Zaailand, te Cromiicke, langs de kassei naar l'roven erpacht bij de jare. Inlichtingen bij den Notaris HAGHEBAERT, te Proven. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij den Notaris Van Cayzeele, te Rening helst. Schoone en welingerichte Brouwerij in volle werkzaamheid en 30 herbergen, gelegen in belangrijke gemeenten van West- Vlaanderen. Zicti te bevragen ten bureele van het blad M' O. P. n' 2468. meer dood dan levend en sidderde Niettemin, hij gehoorzaamde aan "de be velen der soldaten, vergezelde hen door jansch zijn huis en opende alle deuren, die Tem werden aangewezen. Wanneer men op de kamer kwam, waar zijne vrouw met het hoofd op do tafel lag te weenen, vergenoegden de soldaten zich met eenige barsche zinspelingen op haar te ma ken, doch zij lieten haar onaangeroerd. Zoo doorzocht men de woning van onder tot boven, in kamers, in zolders, in kelders in kassen. Alles werd overtioop geworpen, het lijnwaad over den grond gespreid, en wat breekbaar was met boosheid op den vloer aan stukken gesmeten. Men had evenwel geen het minste spoor ontdekt van hetgeen men zochten reeds begonnen Simon-Brutus en de mannen, die met hen waren, te denken, dat zij zich in hun vermoeden hadden bedrogen. Zij begaven zich op den hof, om hunnen overigen makkers in het doorzoeken van stallen en scheuren behulpzaam te zijn, en dwongen den notaris hen onophoudelijk te volgen Het scheen de soldaten tot woede te ver voeren, dat hunne opzoekingen zoo geheel vruchteloos bleven in hunne spijt over laadden zij den notaris met allerlei scheld woorden en bedreigingen. In het hart van den notaris zonk allengs- kens eene zekere blijdschap het was hem, alsof zijn boezem verbreedde en hij vrijer ademen mocht, naarmate hij met eenig recht begon te hopen, dat de Sankulotten niet zouden ontdekken wat zij zochten. Iets, dat hem echter belette zich geheel aan deze gelukkige verwachting over te geven, was het gezicht van verscheidene J. UIT TFR UAMfl TP KdOPPBI i vragen u dat in naam van christene moeders. Uil I cn n n I* U iiUUrtitl |wij hebben deo akker van hunne ziel be Hen zeer schoon Itriileiiierghnis,! werkt^ besproeid met onze gebeden, ons met stagie, verdere bouwgerieven en 1 arejzweei, onze tranen, wij hebben het vrucht- 70 centiaren grond en erve, volgens kadas-jbaar gemaakt, dat nu het zaad ontkieme. ter sectie F, nummer 709b, staande en gele- Want de deugden der kinderen zijn de roem gen te Poperinghe, in de Noordstraat, aldaar der moeders. geteekend nummer 5. Zich te bevrc te Poperinghe. T Door sterfgeval. Men beweert, Mijnheer, dat niettegen- Zich te bevragen bij Notaris Cassicrssstaande de uitdrukkeiijkste bevelen, de Pnriprinnh/> Zondagwet soms niet in acht genomen wordt en opgeofferd is aan onnoodig werk. Dat, in de slaapzalen de zedelijkheid merke lijk gekrenkt wordt. Dat de gebuurte der kazernen niet veilig is voor deftig verkeer, en er daar menige holen van verderf op rijzen. Ziedaar, Mijnheer, wat ons verafschrikt, vooraleer onze jongens weg te halen voor de kazernen. Gelieft daarom de moeders ge- om 1 ure namiddag, ten sterfhuize van vrouw weduwe Pieter Gadeyne, Yeurnestraat, 61, POPERINGHE.rust testellen van een groep Christene Moeders, aan Mijnheer, j .Valt dit weekblad in de hand van eenen (bieman, graag zal hij dit opschrift lezen en reeds begeerig verder zien. Iets over bietjes, .denkt hij aanstonds, wat nu weeral? Is l't nieuws Mis, jongen. Dees keer toch is het niet over bietjes. Het .diertje slaapt, laat het met rust. Waarom Eene onrustwekkende mare, komende uit het verder storen Maar de bieman, die ge- hoogere sferen en dagelijks in onze nieuws-woon was zijne vooravonden door te bren- bladen op min of meer bevestigenden toon j gen bij de bietjes, heeft nu tijd over. De onthaald, is bij ons den stillen familie vrede? lange winteravonden komen aan en meestal, komen sloren en onze moederharten ontstel- 'ja het gebeurde met mij ook, zal hij nu wo) len. Eene nieuwe legerwet voor den alge-1een boek en 't een of 't ander lezen, meenen dienstplicht zou voorhanden lig-! Zoo was het dat bij 't lezen van een gen 't Is nu twee jaren geleden, om 's lands blad mijne oogen vielen op een artikel: veiligheid te verzekeren, werd de legerdienst Winteravond-lezing. Ik las het begin, en merkelijk verzwaard, met den oudsten zoon;verder en geheel en gansch. Pratiek, dacht op te eischen. Gij hebt toen een oproep!ik, en nuttig voor wie ook. Daarop kreeg gedaan aan onze vaderlandsliefde en daar? ik het gedacht de schaar te gebruiken nog waar zuike hooge en edele belangen op't; al eens en het artikel te laten overdrukken, spel staan, daar doen wij alle tegenspraak, 'i Dus bieman en geen bieman, voor eenie- lioe wettig ook tot zwijgen brengen. Om i der is het goed. Estius. onzen duurbaren Belgischen bodem te ver-j dedigen, stonden wij u gewillig onze kinde-* ren af. En toen zij heengingen en vertrok-! ken naar de kazernen drukten wij ze nog', eens teeder aan het hart, maakten een groolt kruisteeken op hun voorhoofd met die" woorden Kind. derland, en getrouw aan uwen God. Die opoffering, M., gij liadt het beloofd, zou maar eens aan onze moederliefde ge vraagd worden, maar nu klopt gij weer aan, voor een tweeden, voor een derden, mis schien voor al onze zonen. Dat onverwacht nieuws heeft onze moe derharten ontrust, ja, doen schrikken en beven. Hoogdringende omstandigheden maakten die offers onvermijdelijk het va derland is in gevaar Voor zoo heilig eene zaak, voor het beminde vaderland, zal onze geest van opoffering nooit aarzelen. Neen M., weet het wel het is geene zelf zuchtige vrees die ons bevangt. Gij hebt ze noodig onze kinderen Voert ze heen. Gij zult, ja, ons moederhart doen bloeden, maar toch, is het noodig, neemt ze allen, maak er van moedige soldaten, waar het vaderland over roemen mag. Maar weet wel, wijl gij in hen den krijger vormt, wij bidden, wij smeeken u, doodt niet in hen den Christen mensch, zoo duurbaar aan de Kerk en aan onze moederharten. Dat hunne lidmaten gewillig buigen voor den wapenhandel... dat zij aanrukken tot, verdediging van het vaderland, maar in Gods naam dat de oprechte geest van deugd en eer niet gekrenkt worde door het zede- looze verkeer der kazernen. Verontweerdigt u niet M., zegt niet dat wij overdrijven, wij christene moeders, wij lezen diep in het hart van ons kind. Onze oogen van moeder schemeren niet op 't kla tergoud van een uniform, maar blikken door tot in de innigste en meest verscholen plooien van het hart en met droefheid en tranen moesten wij waarnemen de verwoes ting daar al te dikwijls to weeg gebracht door den vorderfelijken invloed der kazer nen. Wij smeeken U in den naam van het ge liefde vaderland, wilt gij gezonde, wel afge richte. sterkgespierde verdedigers van het vaderland, bewaart de harten zuiver. Wij anaMMMMHMHaaMMHHHMnMaaMBHaaai We zijn aan de lange winteravonden. De gazetten geven inlichtingen nopens blijf getrouw aan uw va^t nieuwe «feuilletons»., waarvan vele met ophefmakende rooversvertellingen, onwaar: schijnlijke levenstoestanden, klopjachten op fortuinen, en eeuwig en ervig flauwe liefde drama's met veel te veel bedekte of onbe dekte zinspelingen. En de almanakken komen af, die met October al een zalig nieuwjaar wenschen, en zelve met St-Elooidag al versleten zijn. Een wagenvoer almanakken Geluwe en roode en gestreepte en allerhande, groote en kleine, allemaal aan een spotprijs van »'nen dikken» voort en meer... Ik voor mij, zie geerne de almanakken afkomen, bijzon derlijk deze die met allerlei platen en de beeld ten issen, de lezing aantrekkelijk ma ken. En ge ziet het ook wel, hoe ze bijval hebben in ieder huisgezin hoe de kinders geerne naar al die prentjes kijken, en met blinkende oogjes en open mond de zoekbeeid- jes draaien en keeren om 't raadsel te vin den, hoe moeder ook al eens naar het por tret van den koning en de koningin en de prinsjes en den Paus, en de missionarissen en de ministers en de schoone gebouwen en de vreemde steden zit te kijken, hoe het ook gebeurt dat vader, na 't werk, als hij naar de herberg niet gaat, ook eens eene schoone historie leest en ook... een printje bekijkt. Zeg mij, wie kijkt er niet geerne naar print jes Dat alles nochtans is niet genoeg, 't Is vaste en zeker dat ons volk geerne leest en niet genoeg leest, op verre na niet genoeg. Laat ons wel verstaan ons volk, zegge ons werkvolk, onze burgerij, onze jonkheden, onze jonge dochters lezen niet genoeg, op verre na niet genoeg... ernstige lezing, gezonde lezing, verheffende lezing, deugddoende lezing. Gazetten wel Dat genoeg 'k Zal zeggen veel te vele. En meer nog Daar zijn zoo vele menschen, meer nog dan we denken kunnen, die maar alleenlijk hunne gazet- te lezen. En vandaar komt het dat er zoo- velen zijn, die geen eigen gedacht, geen soldaten, die meer en meer zich van het huis verwijderend hunne opzoekingen tot in het bijgelegen schaarhout begonnen voort te zetten. De notaris durfde slechts eenen vluchti- gen oogslag op deze soldaten slaan, uit schrik dat men aan zijne blikken zou ge merkt hebben wat hij vreesde daarom hij hield met schijnbare onverschilligheid het hoofd naar den anderen kant gekeerd. Hij sidderde van blijdschap, toen hij Si mon-Brutus de volgende woorden hoorde spreken Citoyen sergeant, denkt gij niet, dat het beter ware uwe mannen bijeen te roe pen P Wij kunnen toch den ganschen dag niet op dezelfde plaats blijven zoeken. En, vinden wij hier geen enkel teeken dat ons op het spoor van den vermisten korporaal brenge, dan moeten wij andere middelen beramen om te ontdekken waar hij verble ven is. Zou het niet mogelijk zijn, dat hij, door get drinken van den wijn overmand, zich ergens zou te slapen gelegd hebben en nog nevens de noodlottige mande inge sluimerd ligt Mogelijk, zeer mogelijk, Citoyen Com- missaire, antwoordde de sergeant, het zou de eerste maal niet zijn, dat de korpo raai Horace onder den wijn zou zijn geval len. Alzoo, gij gelooft, dat wij voor alsnu onze opzoekingen hier zouden moeten sta ken Ik vermeen, Citoyen Commissaire, dat wij te vroeg zijn uitgegaan. Het ware beter eerst een gedeelte van den dag op den kor poraal te wachten, dan zooveel moeite misschien vruchteloos te doen. Zoo de kor poraal binnen een uur of twee in de Arend met zijnen halfledigen korf aankwame, hij ware in staat om ons uit te lachen. Ah. maar ook, zoo hij in het geheel niet wederkeert Wat dan »Wat dan, Citoyen Commissaire? Wij doorwroeten het dorp van het eene einde tot het andere, wij roeren zijnen grond om, indien het moet zijn, wij doen hout en stroo uit stallen en schuren smijten, wij vangen al wat leven heeft En wij zullen onzen makker vinden, al hadde men hem tusschen twee muren gemetst. Simon-Brutus keerde zich tot den notaris en vroeg Hebt gij bemerkt, Citoyen, dat de kor poraal die hier gisteren avond kwam, dron ken was Indien ik mij niet bedrogen heb, Citoyen Commissaire, dan moest hij waarlijk bij drank zijn. Heeft hij hier wijn gedronken Eene flesch Bourgogne-wijn heeft hij in mijne tegenwoordigheid gededigd. Hij heeft laten blijken, dat hij voornemens was on derweg er nog eene te drinken, en het was volgens zijne gezegden daarom, dat hij mij een en twintig flesschen deed geven. Wij hebben ons te zeer gespoed, sprak Simon-Brutus tot den sergeant, hij zal er gens liggen slapen. Zich dan weder tot den notaris wendende,, zeide hij Het is mogelijk, dat er dezen nacht een ongeluk of eene misdaad is geschied. Gij weet, dat al wie een soldaat der Fransche Republiek zou gehinderd, gewond of ge dood hebben, onmiddelijk door den kop zou worden geschoten en dat. degenen, die de daders zouden verbergen, of niet zouden openbaren wat zij aangaande zulke feilen eigen oordeel meer hebben, maar die geloo- ven aan hunne gazette spreken, denken, oordeelen lijk hunne gazette; en al dikwijls., dom doen, iijk sommige gazetten. Maar we zouden allemale meer boeken moeten lezen Zeker, meer boeken 't Zijn er die daarvan een gruw hebbeu, en die nochtans dagelijks drie vier gazetten lezen, 't Is onredelijk. Boeken dan, in Gods naam. Maar welke boeken Natuurlijk moet eenieder daarin zijnen tijd, zijne kennissen, zijne goeste na gaan. Maar tocht elk moet zwichten van te veel romanslezing, 'k Zal nu 't gedacht niet inroepen van befaamde en welgekende schrijvers zelve die het vlakaf weten af te keuren en het groot nadeel inzien van te veel romanslezing. Kau 't anders Iemand die regelmatig, dag in dag uit, al die aantrekkelijke droo- rnerijen en onwaarschijnlijke levenstoestan den inslorpt en daarmee zijn verstand voedt of liever vergiftigt, kan het leven niet in zien lijk het moet ingezien worden een werk, een gedurig werk tot zelfverbetering; een strijd, ook een gedurige strijd om de ziel boven den drift, en het verstand boven het lichaam te houden een plicht, een ge stadige plicht om het maatschappelijk doel waarvoor we allen toch op de wereld zijn te bereiken eigen bestaan met rechtveerdigheid en broederlijke liefde. En hebt ge nooit ondervonden hoe een ernstig, schoon boek u beter maakt, u edele gevoelens geeft, u rechter doet oordeelen Leest zulke boeken, het weze dan gelijk waarover ze handelen, al ware 't over rei zen of over aardrijkskunde want als een verstandig mensch een ernstig boek leest, weet wel dat hij geene bioote lezing doet, maar dat zijn heele verstand met zijn heel oordeel in werking komt, en onvermijdelijk nieuwe gedachten en nieuwe gevoelens geeft. En dat brengt verstandelijk genot bij Verstandelijk genot, dat zoo edel is en zoo schoon, en dat te weinig gesmaakt wordt. Voor veel menschen is dat woord genot veel te dikwijks het zinnebeeld van groeve leute, overdreven sportliefhebberij, drank- vermaak en van ergere dingen, die een mensch kunnen verdierlijken. Zorgt voor gezonde lezing, ernstige boe ken, wetenschappelijke letterkunde, opbeu rende uitspanning. Leest goede boeken, want... we zijn aan de lange winteravonden. Dageraad. De feestdag van die lieve volksheilige is meteen het patroonfeest van onze talrijke muziek- en zangliefhebbers, fluitespelers en trommelslagers, en beoefenaars van alle slag van blaas-, snaar- en koperinstrumenten een hoogdag van Fanfaren in stad en te lande, als ze volgens oud-Vlaamsche en christene traditie met wapperend vaandel ter kerke trekken naar de jaarlijksche Ceciliamisse. Hoe is Sinte Cecilia tot patronesse der muziekanten gekozen geweest Luistert Het was eene edele Roomsche maagd. Op den dag van haar huwelijk met Valerianus, midden het gezang en het muziek van hot feestmaal stond Cecilia eensklaps recht, en, de oogen hemelwaarts gericht, zong ze Heer, waak op mijn hert en op mijn li chaam; wil mij maagdelijk en zuiver bewa ren voor U En God waakte met bijzondere zorg over zijne maagdeen engel vergezelde hare stappen en beschermde haar, en den avond aan den huwelijksdag verscheen de hemelschegezant aan den jongen heidenschen echtgenoot om Gods inzichten over de maagd te laten kennen. Valerianus bekeerde zich tot het christendom, en met hem zijn broe der Tiburcius. Maar het waren toen droeve tijden Christen zijn was als een schelmstuk aange rekend. Valeriaan en Tiburcius werden voor den rechter gebracht, en daar ze hun geloof kloekmoedig beladen vielen ze onder 't zweerd van den beul. Ook Cecilia werd door den rechter onder vraagd naar haar geloof. Christen was ze, het loochenen wilde ze niet, en den dood kon ze niet ontgaan. Maar de jonge maagd was zoo diep geacht, zelfs bij de heidenen, en zoo weten, dezelfde straf als de plichtigen moe ten ondergaan. Diensvolgens, ik beveel u in naam der Fransche Republiek, dat gij onpaiddelijk bericht gevet van hetgeen gij zoüdt kunnen vernemen. Insgelijks gebied ik u wel uitdrukkelijk, uwen knecht te doen opzoeken en zelf in persoon mij te komen vinden, zoo haast gij weet waar hij is. In dien gij deze bevelen in het minst vergeet, wees zeker, er zal u groot kwaad geschie den... Citoyen sergeant, roep onze mannen te zamen. Maar de sergeant wees met verwondering naar buiten en zeide «Ziet, ziet, wat brengt Mucius-Scevola Eene sabel, eenen hoed Een lichte angstschreeuw vloog op uit de borst van den notaris. Simon-Brutus zag hem aan met bliksemende oogen. Ah, schijnheilige verrader, riep hij hem toe, gij weet meer dan gij zegt De soldaat, dien men Mucius-Scevola noemde, trad met eenigen zijner makkers in de kamer en toonde zijnen Overste eene sabel en eenen hoed, van welke stinkend water nederliep. Citoyen Commissaire, zeide hij, dit lag gezonken in eenen vuilen put, die ginds in den hoek van don hof oneer het Vlier bosch gegraven is. Het zwaard en de hoed van een Fransch soldaatriep Simon-Brutus. De hoed van korporaal Horace Hij greep den notaris bij de keel, schudde hem zoo hevig, dat zijn hoofd tegen den muur bonsde, en schreeuwde hem woedend in het aangezicht Aldus, hij is vermoord Yermoord in uw huis, valsche dweper Mot baast, spoe dig, waar ligt zijn lijk algemeen bemind door de armen, dat men vreesde haar in het openbaar, ter dood te brengen. Men bracht haar naar bet paleis terug, om haar in de badsrove, door de hitte te versmachten. Maar door een mirakel bleef de jonge maagd ongedeerd. Dan werd de beul binnen gezonden om de heilige Ie onthalzen drie maal sloeg de lictor met de bijl op den raaagde! ijken bals, maar alhoe wel doodelijk gewond, bleef Cecilia levend. Meer dan drie slagen mocht de beul niet ge ven, en zoo lag de heilige maagd drie dagen te zieltogen tot dat het aan God behaagde haar in den hemel op te nemen Peus Urbanus I, die bij Cecilia was wan neer ze stierf, bouwde in 230 op de plaats van de marteldood, eene kerk, die in latere eeuwen verbouwd eu vergroot werd Zoo in 1599 werd de oude tempel verfraaid door Kardinaal Paulus Sfondrato. Duor die her stellingswerken ontdekte men op zekeren ffag het lichaam der jeugdige martelares. Het was ongeschonden met een rijk gouden kleed, met de breede wonde aan den hals. De heilige lag rustend op hare rechte kant, de handen samengevouwen en het hoofd een weinig ten gronde gewend. Sfondrato deed aanstonds den vermaarden beeldhouwer Maderne komen, die de heilige in 't marmer beitelde, getrouw na het doode lichaam, 't Beeld staat nog in de oude kerk van Sinte Cecilia in Transfevere te Rome. De tegenwoordige Kardinaal van Sinte Cecilia is de beroemde K. Rampolla, die, de kerk op nieuw herstelde, en de grondvester? en 't oud plaveisel van de badstove ontdekte waar de heilige gemarteld werd. De kamer ligt bij den ingang der kerk aan de rechter zijde en is in hare oorspronkelijke schikking tot kapel ingericht. Het H. Misoffer wordt nog dagelijks opgedragen op de plaats zelf waar de jeugdige martelares het offer van haar leven aan God opdroeg. voor liet jaar 1913 krijgen van heden af het zich alleen ten onzen blad gratis. Men abonneert bureele. fdcriii.M 2 fr. |»ci- j.1,1,11' voor het grootste eu meest nieuws meldend weekblad der streek. Per posttoeleg der zegels te betalen. ■MHKBHBMBUUSBKHH&llSSBBiSfil Te Roebaais tijdens eene vertooning van do reis rond do wereld in 80 dagen viel de olifant Gypsi door het tooneel, door een plankenvloer eronder en van daar don kelder in. Het dier, dat 1800 kilos woog, kon maar 's anderdaags uitgetrokken wor den. In Rusland vond men een gebroken vliegmachien en het lijk van een onbekende vlieger erbij. Men weet niet van waar de vlieger gekomen is. Te Rotterdam vond men twee meisjes van 7 en 9 jaar, vermoord. De lijkjes werden gevonden legen een haag, naast een akker. Een hevige brand heeft Vrijdag namid dag een deel der wolweverij van MM. Chris- tory, Ronsest.raat, te Tourcoing, in asch gelegd. De schade bedraagt 140.000 fr. In Parijs is nog een bankier gevlucht hij laat een te kort van 5 miljoen. In eene muiterij in het gevang te Rochefort-aan-zee werden twee bewakers en de vrouw van een dezer, door een muiter met eene bijl doodgeslagen. De kerel werd door de gendarmen doodgeschoten, alsook een zijner gezellen: Het Amerikaansch gouvernement, de uitstekende bekwaamheid als sterrekundige van den Jesuit Robert Brown waardeeren- de, komt hem hulpbestierder van het obser vatorium t.e Maniile te benoemen. Al hadde Simon-Brutus den notaris niet half verworgd, de schrik zou hem evenwel belet hebben te spreken. Wat hij stamelde, was onverstaanbaar. Alleenlijk kon men er dit begrijpen, dat hij beweerde, niet te we ten wat de sabel en de hoed beteekenden. Mucius-Scevola naderde tot den Overste en zeide hem Geef u zooveel moeite niet, Citoyen Commissairebij de put is een gat in de haag gebroken, en van daaruit loopt een spoor, dat met stinkend waler is besprengd, Klaarblijkend heeft men het lijk van onzen makker eerst in den put gezonken, en later heeft men het door de haag getrokken, om het elders te gaan verbergen of begraven. Het spoor is kennelijk zoo wij het volgen, vinden wij het weggesleurde voorwerp on getwijfeld. De soldaten, bij deze woorden nog meer overtuigd, dat hun makker hier zijn leven had gelaten, wilden den notaris aan het lijf en hieven hunne sabels in do hoogte om hem het hoofd te klooven doch een gebie dend teeken van Simon-Brutus weerhield hunne woede. Citoyen sergeant, sprak hij, blijf hier met acht mannen ik vertrouw dezen IL igand in uwe handen gij blijft voor hem verantwoordelijk op uw hoofd. Dat de anderen mij volgen. Mucius-Scevola, voor uit Wijs ons het spoor. Bij hét einde van den hof tastten zij nog eene wijl met hunne lange zwaarden in den put, doch vonden niets meer. Dan ging Simon-Brutus vooraan en volgde het spoor, dat zij gemakkelijk aan het stinkend water en aan de vertrapte kruiden konden her kennen. Yan tijd tot tijd zagen zij zelfs, dat (het lange heestergewas platgetrapt scheen of verbroken was, alsof men er een zwaar lichaam overgesleept had. Nadruk voorbehouden. Wordt voortgezet.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1