NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, verschijnende den Zaterdag namiddag. HOFSTEDEN BUlTHNIiflSDSGH fHEUfflS. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, STOVEN, Stoors,Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe. HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Kepers, Hoppe Zogerpersen Zondag 2gn December igi2. 5 Centiemen. ANNONCES Den drukregel 40 c. Herhaalde Annoncen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Boüingen en Herbergkermissen mits betaling van 25 cn. Alle Anno neen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak. DecemberJanuari, 1912=1913. Zon op, Zon ond Op Maandag 6 Januari 1913, Notaris BA CQ U A ER T, Vrijdag 10 Januari 1913, ES OSC II TAILL! 15 Notaris BAERT, Dinsdag 14 Januari 1913, Notaris PARRET, Op Maandag 13 Jan. 1913, Notaris BOUCQUEY, Maandag Januari 1913, 3000 Kepers, 5000 Hoppe-persen Vrijdag 17 Januari 1913, en 5 h g5 c. Taillie, VAN CAYZEELE, te Reninghelst en B0SSAERT, te Kortrijk. OPENBARE VERKOOPING Woonhuis, Magazijnen BOUWGROND EN LANDEN Vrijdag 17 Januari 1913, Notaris VERMAST, Maandag 6 Januari 1913, DONCKte Veurne en BUSSCHAERT Donderdag 9 Januari 1913, Olmen, Hollanders Eiken. Notaris MASUREEL, Op Donderdag "2 Jan. 1913, ongeveer 200 koopen gevelde SPARREN Zaterdag 4 Januari 1913, gesneden Berkenhout en 250 Koopen gekapte Sparren en Larixen, Notaris PEEL BOSC HTAILLI EN PLANTSOENEN BOOMEN. Woensdag 8 Januari 1913, Vrijdag 10 Januari 1913, Maandag 27 Januari 1913, en Brandhout, Zalig Nieuwjaar Waarom uwen naaste bekoren? Van het Oorlogsterrein. pe /aar. N* 5. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. DE POmmGHIKMB 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlassching van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 29 s. Eleonora, Thomas van Cantelb. 7 u. 48 m. 3 u 43 Maandag 30 s. Sabinus, David, Roger. 7 48 3 44 Dinsdag 31 s. Silvester, Melanie. 7 48 3 45 Woensdag 1 Besnijdenis. s. Osmundus. 7 48 3 46 Donderdag 2 s. Camillus, Aiardus, Concordus. 7 48 3 47 Vrijdag a s. Genoveva, Florentius. 7 48 3 48 Zaterdag 4 s. Phara'üdis, Benedicta. 7 48 3 49 Nieuwe Maan. Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Zondag 7 Januari, ten 10 ure 28 minuten 's morgens. Maandag 15 Januari, ten 4 ure 2 minuten 's avonds. Dinsdag 22 .Januari, ten 3 ure 40 minuten 's avonds. Maandag 29 Januari, ten 7 ure 34 minuten 's morgens. Koninklijk Gesticht van Meessen. om 1 ure slipt namiddag in het Starbosch, en daarna in d'herberg De strooien Haan te Wytschaete, •Iiaarlijksciic lioo|>(laft door 't ambt van den Notaris THEVELIN, te Meessen, van 1° 300 zware Sparren en Larixen voorts- komende van eene partij bosch blanke taillie gekapt deelmakende' van het Starbosch, verdeeld in koopen t'eljjs gerieve. 2" 5 Eiken, 291 extra schoone Plantsoenen en 2 heet. S2 aren Taillie staande in het Star bosch en het Capellinebosch te Wytschaete. De boschwachter Auguste DenTurck te Wytschaete zal de koopen aan de liefhebbers aanwijzen. De eiken, plantsoenen en taillie moeten op voorhand bezichtigd worden Vergadering aan Koop 1 der Sparren in het Slarbosch om 1 ure stipt. Ieder Kooper is verplicht goede borg te stellen. STUDIE VAN DEN te Poperinghe. om 2 ure, ter herberg In de Kleine Cantine bij St Jans kerk te Poperinghe, Openbare Verkooping van 4 heet. 67 aren 80 cent. genaamd Da elf gemeten met 268 plant soenen en 48 populieren en eiken boomen, te Poperinghe, bij de herbergen Dan Drogentak en St Joseph De boomen moeten op voorhand nagezien zijn. M. Benoit Abeele, bosch wachter te Crom- beke is gelast de bosschen aan te tooncn. Tijd van betaling mits borg. KANTOOR VAN DEN TE D1XUMDE. om 1 ure stipt namiddag, te,Houthulst, in het bosch van M. Cort- vriendt, grondeigenaar te Brussel, OHOOTE ItOOrOAG VAN s 75 Koopen eiken- en elzen taillie en droge sparren in rameien 6000 stop- en haagpersen 50 koopen hoppepersen, tuin- en diltpersen 35 koopen scnoone kepers 30 koopen larixen, van 0,n30 tot 0m75 dikte 50 koopen brandhout; 1 koop populieren boomen enz... enz... Studie van den te Zonnebeke. om 12 ure 's middags, in den AMONT en andere bosschen, ge legen bij de l'olygone te Zonnebeke, Openbare Verkooping van a) 200 Koopen zware en taaie sparren, dienstig voor hoppepersen, tabakhangers, liggers on kepers b) 50 koopen sparren, voortkomende van verdunning, dienstig voor vlake en hage- persen en staakjes c) 50 zware en zeer lange larixen dj 2 hectaren sterke taillie in koopen. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borg. Studie van den TE P OPERINGHE. Driekoning da g om 12 1)2 uren stipt namiddag, te Westvle teren, in de St Sixte-bosschen, Jaarlijksche Verhooping van Sparrebondels. II. orn 3 uren namiddag, ter herberg Het Ja gers Hof openbare verkooping van Zty J ïMsmtsoeiieii, staande te Proven en Haringhe. Bij plakbrieven verdeeld in zes knopen. Voor de aanwijzing der koopen zich te begeven bij den boschwachter Louis Van Lierde. Ambt van den Notaris DE VOS, te Walou. Studiën der Notarissen Om uit gemeenzaamheid te scheiden. van gelegen te POPERINGHE, RENINGHELST WEST0UTRE. in eene zitting, om 1 ure namiddag, ter estaminet La Cour de Commerce -, bewoond door Mr Charles Ghillebaert, Meessenstraat, zal de Notaris Van Cayzeele te Reninghelst. met tus- schenkomst van den Notaris Itossaert, te Kortrijk verblijvende, overgaan tot de open bare verkooping der hierna volgende goede ren §tad I*opei*inglic. Koopen 1 en 2. Twee partijen Bouw grond, groot volgens titel, eerste koop 9 a. 54 c. en tweede koop, 9 a. 82 c., beide gele gen seklie E, deelen van nummer 581b. Gebruikt door M. Frederic Laheye, tot 1 October 1913, mits 80 fr. 'sjaars, boven de lasten Koop 3. Schuur, Magazijn en Tuin, samen groot volgens kadaster 80 a. 30 cent., nummer 581c en deel van nummer 581b. 't Magazijn gebruikt door M. Cyril Ie Le- bon, voor 3, 6 of 9 jareD, ingegaan op 1 Ja nuari 1912, mits 00 fr. '.sjaars, betaalbaar bij helft op voorhand, boven de Jasten. De schuur gebruikt 1)4 door Camille De- vos mits 27 fr. 50 1)4 door Louis Samyn mits 28 fr. 50, beide, lasten begrepen, bij jare en tot 1 Oogst 1913. Aan 't overige deel handslag met de geldtelling. Boomprijs, 330 fr. Koopen 4, 5 en 6 Drie partijen Bouw grond, groot volgens kadaster eerste koop 12 a. 55 c., tweede koop j.3 a. 63 c., derde koop 13 a 92 c., sectie E, deelen van num mer 580. Koopen 4, 5, 6 en den tuin onder koop 3 gebruikt door M. Henri Druant tot 1 October 1915, mits 230 fr. 's jaars boven de lasten. Koopen 7 en 8. Twee partijen Zaailand, groot volgens kadaster eerste koop 69 a. 30 c., sektie E, nummer 417a, tweede koop 94 a. 40 c., sektie E, nummer 413a. Gebruikt, door M Charles Ghillebaert tot 1 October 1918, mits 340 fr. 'sjaars boven de lasten. Koop 9. Weide, groot volgens kadaster 1 h. 64 a. 50 c., sektie G, nummers 730, 731, 732 en 733a. Gebruikt door M. Charles Ghillebaert tot 1 October 1920, mits 300 fr. 's jaars, boven de lasten. Koop 10. Zaailandgroot volgens ka daster 53 a. 10 c., sektie G, nummers 705, 706 en 707. Gebruikt door M. Jules Laconle tot 1 Oc tober 1917, mits 100 fr. 's jaars, boven de lasten. Koop 11. Zaailand, groot volgens ka daster 44 a. 40 c.. secklie G, nummer 553. Gebruikt door M. F. Capoen, tot 1 October 1916, mits 80 fr. 'sjaars, boven de lasten. Koop 12. - Zaailand, groot volgens ka daster 50 a. 60 c., sektie E, nummer 184. Gebruikt door M. Bené Quaghebeur, tot 1 October 1918, mits 85 fr. 's jaars, boven de lasten. Koop 13. Zaailand, groot volgens ka daster 83 a., sektie E, nummer 212. Gebruikt door M. Em. Depoers, tot 1 Octo ber 1913, mits 160 fr. 's jaars boven de lasten Koop 14. Hofstede met huis, schuur, stallen, keet, bakhuis, hof, weide en zaai land, groot volgens kadast'-r 4 h. 13 a. 95 c. sektie E, nummers 535c, 536a, 537, 538 en 528. Boomprijs, 200 fr. Koopen 15 en 16. Twee partijen Zaai land. groot volgens kadaster, eerste koop, 95 a 70 c., sektie E, nummers 544a en 545b. tweede koop, 61 a. 70 c sektie E, nummer 535p. Koopen 14, 15 en 16, gezamentlijk groot 5 h. 71 a. 05 c. gebruikt door M. Prosper Vercruysse tot 1 October 1918, mits 1050 fr. 's jaars boven delasten en d'assuraricepremie. Koop 17. Woonhuis en Hoppemaga- zijn. groot volgens kadaster 4 a. 20 c., sek tie F, nummer 1220a. Laatst bewoond door Me We Bl De Gryse. Handslag met de geldtelling. (ieiiieeiilc Westoutre. Koop 18. Hofstede met huis, stallen, schuur, keet, bakhuis, tuin, weide en zaailand, groot volgens kadaster 2 h. 40 a. 50 c. Boomprijs, 300 fr. Koopen 19 en 20. Twee partijen Zaai land. groot volgens kadaster, eerste koop, 2 h. 45 a. 48 c., tweede koop, 55 a. 20 c. Koop 21. Weide, groot volgens kadas ter 90 a. 63 c. Boomprijs, 1150 fr. Koop 22. Zaailand, groot volgens ka daster 78 a. 70 c. Al deze koopen samen groot 7 h. 09 a.,91 c., gebrokt door M. René Legrand tot LOc tober ltn3, mits 975 fr 's jaars boven de las ten en d'assurancepremie. Geinvcnlc Itcninglielsf. Koop 23. Zaailand, groot volgens ka daster 1 h. 16 a. 10 c., sektie A, numagrs 364 en 365. Gebruikt door Charles Dejonghe aan ''00 fr. 's jaars, boven de lasten. Koop 24. Hofstede met huis, schuur, wagenkoten, keet, bakhuis, stallen, hof weide en zaailand, groot volgens kadaster 11 h. 41 a. 40 c. Boomprijs, 1060 fr. Koopen 25 tot 30. Zes partijen Zaai land, koop 27, zaailand en meersch gróót eerste koop, 2 h 39 a 80 o., tweede koop, 1 h. 90 a. 70 c., derde koop, 4 h. 33 a. 10,c., ijfde koop, 43 a. 10 o., zesde koop, 1 h. 01 a. 20 c., zevende koop, 35 a 55 c. Koopen 24 tot en met 30, gezamentl.jk groot 21 h. 82 a. 85 c.gebruikt door de We Désiré Spenninck-Capoen,totl October 1921, mits 3000 fr. 's jaars, boven de lasten en d'assurancepremie. Het woonhuis onder koop 17, staatiderte Poperinghe, Yperstraat nr 11, zal door 3e liefhebbers mogen bezichtigd worden dpn Maandag, Dinsdag en Woensdag van iedere week, van 9 tot 11 ure voormiddag, mils, met toelating van voornoemden Notaris Vaii Cayzeele, zich te wenden bij Juf vrouwen Rommens, Yperstraat, nr 37, te Poperinghe, waar de sleutels b. rusten. Alle inlichtingen te bekomen bij voor noemde Notarissen. Kantoor van den TE WÜLVERINGHi zijnde Drie-Koningendag om 3 ure stipt namiddag te Leysele-dorp aan de tramstatie'ter herberg bewoond door Guido Hoste en ten overstaan van den heer Vrederechter van 't kanton Veurne, TOi;\VIJZI\<i VA\ Gemeente Leysele, Koop 1Huis, zijnde wikkel van sehSfê en ijzerwaren, en erf, groot 3 a. 78 c.; wijk inoleken, aan de tramstatie. Koop 2 Smis, huis en erf, palende aan voorgaande, groot 3 a. 12 c. Beide gebruikt door Elodie Decroos, Wed. Remi Dequeher, te wetenKoop 1 lot 1 Februari 1913 en koop 2 tot de geldtelling Bij samenvoeging ingesteld fr. 5000. Studiën der Notarissen TE MOESKROEN. om 2 ure stipt namiddag ter hofstede bewoond door NI. Achiel Ameloot te Leysele, (op 5 minuten afstand der tramstatie) Koopdag van 55 koopen zeer schoone STUDIE VAN DEN TE STADEN. zijnde daags na nieuwjaar, om 12 ure 's middags, te Staden, (warande), Buitengewoone Venditie van zooals Kepers, Staken, Hangers voor tabakstel lingen, Hoppepersen, en Tabakschuivers, Stop- en Haagpersen, Verdunning en Snoei. Groot gemak van vervoer door de nabij heid van den gravier. Gewone voorwaarden en langen tijd van betaling mits borg door al de hoopers ten aanveerden van voornoemden notaris Masurecl. Burgerlijke Godshuizen van Yper. om 12 1)2 ure zeer stipt namiddag, in het Belle Godshuis, Rijselstraat., nr 38, te Yper, Openbare Verkooping van zeer dienstig voor hoppe- en tabakkweekers, liggende in verscheidene bosschen te Ziliebeke, Hollebeke, Wytschaete enWoesten Boekjes met de nauwkeurige beschrij ving van al de koopen zijn kosteloos te verkrijgen bij de boschwachters, alsook bij den Ontvanger en den Sehretaris van 7 Bestuur. Tijd van betaling mits borg. Door 't ambt van Meester Eugeen Vander- meersch, Notaris te Yper. Min TC 's meer aan te bevelen tegen li i Li 1 O Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE, OPVOLG 15 It H. XOTREDAME, Groote Markt. 18. POPERINGHE. STUDIE VAN DEN te Rousbrugge-Haringhe. I. Merkweei-tlige Vendilie van om 2 ure namiddag, ter herberg-brouwerij - St Jacob bewoond M. Louis Eeuwaert, ter dorpplaats van Crombeke, zal Meester Gaston PEEL, Notaris ter verblijfplaats van Rousbrugge Haringhe,. overgaan tot de openbare ver kooping van Gemeente Crombeke. Koop IDe taillie van 7 jaren, wassende op de partie bosch, genaamd De 10 lijnen groot 1 Ha. 47 ar. 80 ca. Met 123 getee- kende plautsoenen. Koop II. De taillie van 7 jaren, op de partie bosch genaamd De 4 lijnen van Charles groot 62 ar. 40 ca. Met 64 ge- teekende plantsoenen. Koop III. De taillie, oud 7 jaren, van de partie bosch genaamd De 8 lijnen groot 1 Ha. 11 ar. 20 ca. Met 91 plantsoenen. Koop IV. De taillie, oud 7 jaren, van de partie bosch genaamd Den grooten Kat- teput groot 70 ar. Met 60 plantsoenen. Iioop V. De taillie,,oud 7 jaren, van de partie bosch genaamd »Tyteca's 2 gemeten groot 90 ar. 20 ca. Met 95 plantsoenen. Gemeente Westvleteren. Koop VI. De taillie, oud 7 jaren, van de partie bosch genaamd Wouterghems 4 gemeten groot 1 Ha. 59 ar. 10 ca, Met 201 planlsoenen. Koop VII. De taillie, oud 6 jaren, van de partie boscli genaamd De Tibbe groot 4 Ha. 59 ar. 80 ca. Met 293 plantsoenen. Itooiiion in <le Tiblic. 3 Eiken en 17 Populieren van 1 m. 90 cm. tot 2 m. 20 cm. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling, mits goede-èorg-.- II. om 10 ure voormiddag ter gehoorzaal van den heer Vrederechter le Rousbrugge-II aringhe, OVEItSl AG VA1X A. Gemeente Rousbrugge-Haringhe. 1./ Een W «oiiSmas met 3 aren 20 cent. grond en hof, tegen de dorpplaats van Rous brugge. Thans onbewoond. Maar ingesteld 1000 fr. 2/ Eene nieuwgebouwde Schuur met 3 aren 15 cent. grond en hof daarmedegaan- de, tegen de dorpplaats van Rousbrugge. Maar ingesteld 1600 fr. B. Gemeente Stavele. 3/ Een Hofstedeken met woonhuis, schuur en stallingen, en volgens kadaster sectie B, nummers 5Q0, 501, 502 en 503, 96 aren 80 cent. bebouwde grond, hof. boom gaard en zaailand. Niet ingesteld. Gebruikt door Basile Rousseeuw en Jules Deweerdt, mits 200 fr. 'sjaars boven de, lasten. III. om 12 lj2 ure stipt namiddag in het bosch De negen gemeten achter de herberg I)e Leeuwërck tramstalie, lijn van Poperinghe naar Crombeke, llerkneerdige Venditie van namentlijk 2000 allerschoonste kepers 1000 hoppepersen le klas); 1500 zogerpersen 2000 sparrebondels 500 houtbondels Gewone voorwaarden en tijd van be taling mits borg. Want zoolang de vorsten alle Niet aanbidden hunnen Heer, Nooit en heerscht er op deze aarde Eene vaste vredeleer. Heer der Heeren, aangebeden Door de wijzen uit den Oost; Roept do volkren rond uw kribbe Schenk ons, christenen, dien troost. Dan alleen is te verwachten Dat het komend jaar dertien Geeue gruwelen, moorderijen En geen onheilen zal zien. Mocht het milden zegen bergen In zijn heimnisvollen schoot, En dien kwistig rondverspreiden Op de menschen klein en groot. Mocht het voor ons Stad en Lezers Wezen een gelukkig jaar! Brave Lieden, 't zijn de wenschen Van DE POPERiiNGHENAAR Beste Lezers, met 't jaar twaalve Is het ook bijkans gedaan, En zoo bied ik U vandage Mijne nieuwjaarwenschen aan. Jaren komen, jaren vlieden Oiihoe wonder is de tijd Traagzaam naadren uur en dagen In hun vaart naar de eeuwigheid. Al die urenal die dagen Zijn een ware cinema, Want zij loopen overhaastig Onverpoosd elkander na. Want zij toovren voor ons oogen Menig lustig schouwtooneel Doch zij brengen menig rouwvol Hartverscheurend tafereel. Beste Lezers, het jaar twaalve Bracht ons rampen, wel en wee; 't Jaar dertiene dat begint nu Brengt liet heil of onheil mee? Zal weerom het bloed der menschen Stroomen over stad en land, Zullen weerde volkren strijden Wreed als tijgers, bits van tand Zullen weer de vorsten schouwen Naar den vree die werd gebracht Door Gods Zoon, en werd verkondigd Aan de herders in den nacht? Er zijn, helaas onberekenbaar veel drin kers in België. Er zouden er minder wezen, indien wij er wilden toe besluiten geene drinkers bij te maken, want wij maken in derdaad drinkers. Ik ga dit verklaren. Daar brengt een boodschapper u een pakje. Om uwe genegenheid te toonen voor den braven man, biedt gij hem eenen borrel aan, en dewijl hij niet op één been gaan kan, schenkt gij er hem eenen tweeden. Maar gij denkt niet eens, dat die man, de zen morgen, nog tien, twintig andere boodschappen te doen heeft, en dat er hem in verscheidene andere huizen, wederom eene druppel zal geschonken worden, dat bijgevolg die ongelukkige, zoo hij den moed niet heeft te wederstaau aan de verleiders en verleidsters, ten minste eenen halven liter genever zal gedronken hebben op éénen morgen. En hoe zou die man geen dronkaard worden Ecnigen tijd geleden lag, in een dorp van Limburg, een brievendrager op sterven hij was nauwelijks 35 jaar oud. Iedereen beves tigde dat hij van drinken stierf. De ontel bare borreltjes, welke hem, op zijne ronde, aangeboden werden, zoo werd er verteld, hebben dien beambte gedood, eene vrouw en drie kinderen in ellende gestort. Hqgveel zulke voorbeelden zou ik niet kunnen aanhaleu Wij maken nog drinkers op eene andere wijze Met bij anderen aan te dringen, hun den druppel te doen aanveerden, welken wij hun aanbieden. Eenige dagen geleden, was ik te N..., voor zaken ik moest er vijf personen spre ken. In de vijf huizen, het was des morgens, werd mij eene druppel aange boden in de vijf huizen heeft men aange drongen tot onbeleefdheid toe, om mij te doen aannemen. Te mijner eere mag ik zeggen, dat ik aan al die verzoeken weer staan heb. Hoeveel personen zijn er niet die de nieuwjaarsdagen verafschuwen omdat zij verplicht zijn tegen hunne gewoonte en goesting verschillige druppels te drinken Een nieuwjaarbezoek is bet aangenaamst daar waar men zijn beleefde weigering ziet eerbiedigen. Rechtuit gesproken, vindt gij dat niet volstrekt dom en belachelijk, iemand tegen heug en meug te willen doen drinken Want niet iedereen toch heeft de kracht aan die schrikkelijke verzoeking te wedestaan, vooral wanneer damen er zich mede be moeien. Zekere damen !maken er een punt van eergevoel van, te zegepralen over de meest volstrekte weigering. Als praktisch besluit, laat ons nooit eenen borrel aanbieden aan dienstlieden, boden, bestellers, enz. Laat ons vooral tijdens de nieuwjaarsdagen, niet aandringen als zij het glaasje weigeren, dat wij- zwak genoeg zijn hun aan te bieden. De beide maatregelen, die slechts van ons afhangen, zullen ons een aantal minder alcoolzieken maken. Aan dienstlieden, zullen wij onze genegen heid toonen, met hun eenige centiemen te schenken, ofwel, indien wij denken hun drank te moeten geven, laat ons dan, in den winter, eene tas koffie, in den zomer, eenen verfrisschenden drank aanbieden. Laat ons, aan onze vrienden, de kwelling niet opleg gen, hun tegen dank eenen drank te doen opslorpen, waar zij tegengoesting van heb ben. Een «lei* iiiingciiatiiiilifdcn van 't huiselijk leven is een goede tas koffie bereid met Trappisten chicorei Vincart. Dépöt bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. wilde Mongolië onafhankelijk zijn, en hier voor roept het de tusschenkomst der russi- sche soldaten in. De betrekkingen tusschen Rusland en China zijn hierdoor zeer gespannen en tuen vreest een oorlog in het oosten. Chicorei Van Tieghem - Dupont, wordt in alle kruidenierswinkels verkocht. Wijl de mogendheden en de afgezanten der vechtende partijen in Londen trachten tot vrede te geraken hebben de Turken op nieuw de wapens opgenomen en zich door de Serben doen verslagen. Door de Grieken ontvingen zij ook eene klopping te Janina. Turken en Bulgaren maken zich gereed voor den grooten slag van Tchataldja. Men verwacht niet veel goeds van de bij eenkomst te Londen. Van een anderen kant de Turken hebben nu wat tijd gekregen om zich gereed te ma ken en vragen nu niet meer om op te houden. Oostenrijk zegt niets, maar maakt zich maar altijd gereed. Hoe zal dat al eindigen? Nog een oorlog Het spant geweldig tusschen Rusland en China en ziehier waarom. Sedert China zich als republiek uitriep, In eene bespreking deze week in de fransche Kamer, werd gezegd dat in 't ver loop van een jaar 100 gasthuizen en scholen gesloten werden en er aanstaande jaar evenveel zullen zijn. De pijnlijke toestand der geestelijken werd er ook besproken en, onder meer, het geval aangehaald van een pastor die moet rondgaan om lijnwaad te verkoopen en een ander die boerenwerkman is aan 50 cent. daags, om niet van honger om te komen. Arm Frankrijk En de geuzen zouden, dat in ons land ook zoo willen De bevolking van New-York neemt maandelijks met 17.000 zielen toe en bedraagt thans met voorsteden 1.200.000. Elke 4 minuten wordt in New-York een kind geboren, en elke 10 minuten een ge lukkig paartje in den echt vereenigd, terwijl er elke 7 minuten een mensch sterft. Eenige jaren nog, en New-York zal Londen over troffen hebben. Een duitsche miljoenair werd te Dres- de.in een trein verhangen gevonden. Eene belangrijke som geld, die hij op zich had, was verdwenen. In eene italiaansche stad schoten negen kinderen door het ijs en verdronken. Volgens een bericht zijn zestig vis- schersboien vergaan tijdens een storm die over de Kapsische Zee woedde. De engelsche stoomboot Florence op weg naar Australië, is vergaan. Van de 26 leden der bemanning werden er 4 gered die twee dagen op een bootje rondgereisd hadden. Eene ontploffing heeft plaats gehad in eene koolmijn te Safloro in Japan op 200 werklieden die in de mijn arbeidden, wer den er slechts drie gered. Vrijdag avond heeft de fransche Ka mer met 503 stemmen tegen 75 een krediet van 427,500 fr. gestemd voer dedteeli—ming van Frankrijk aan de wereldtentoonstel ling van Gent. Bij zijne intrede te Delhi, de nieuwe hoofdstad van Engelsch-Indie, werd de onder-koning door eene bom aan den schou der gekwetst, maar niet gevaarlijk. Een dief die te Roebaaies in een win kel binnendrong, werd door de eigenaar doodgeschoten. Eene bom aan het raam der sakristij van de basiliek St-Julien, te Brionde, ont ploft, heeft groote schade in de kerk aange richt. Verscheidene koorzangers, welke tot eene herhaling overgingen, zijn gewond geworden. In Engeland werd dezer dagen'door de Oostenrijksche regeering een paard gekocht voor 1.200.000 kronen. (1 kroon f. 0.60 Men meldt uit Perzie dat in Teheran een vreeselijke hongersnood heerscht. Men vreest voor onlusten. De fransche vlieger Chemnetz heeft eene reis afgelegd van 256 kim. boven de Adriatische zee. Hij daalde eens op 't water neder om eene lichte herstelling te doen. Een hevig onweer woedde deze week op de engelsche, belgische en fransche kust. Eenige schepen ondergingen groote schade. Franki-ijk. Smokkelhandel per automobiel. Een automobiel, van Belgie komend, is Vrijdag nacht de grens overge reden niet ver van den douanenposi van de gemeente Blanc-Misseron. Daar de aan komst aangekondigd was, plaatste de dou- anenpost groote bussels hout over den weg en twee tolbeambten hielden er zich met den revolver in hand nevens. Toen de auto voor den hinderpaal kwam, stopte ze. Zes man sprongen er uit en richtten hunne re volvers op de douaniers. Daarna ruimden zij de houtbussels weg, sprongen terug op den auto en reden weg. De douaniers, van hunnen schrik bekomen, losten schoten op bet rijtuig, waarop de inzittenden terug schoten. Het spoor van den auto is verloren. Duur betaald. De boetstraffelijke rechtbank van Bourg heeft vrijdag den ge- naamden Daniël Gonthier, winkelier te Ambériau-Bugey, die eene blikken doos met 13 kilos phosfoor gesmokkeld had, tot 1 maand gevang, 100 frank boet en eene schadevergoeding van 26,000 fr. veroordeeld. O o sten rij k. Het graf eener moor denaars-familie. Op' het kerkhof van Debret chine wordt eene begraafplaats aan getroffen met volgend opschriftJan Morye, vermoord door zijn zoon op '62 jari gen ouderdom. Ichella Morye, Jan's vrouw, vergiftigd door hare dochter op 47 jarigen ouderdom. Elisabeth Morye, hunne dochter, die zich verhing op 20 jarigen ouderdom, na hare moeder te hebben vergiftigd. Joseph Morye, vadermoorder, overleden in het ge vang op 27 jarigen ouderdom - En om te sluiten deze ironische woorden: Zij rusten in vrede Admiralen, generalen, staf officieren, twisten onder malkander om te weten welke nieuwe verdelging kanonnen en obusen zij gaan aanwenden. De heeren studeeren. Middelerwijl in den vreedzamen strijd tegen de ziekte is een doelmatig middel uit gevonden dat flauwe lieden versterkt en zwakke wederom vaardig maakt tot den arbeid. Dat middel heet Theobroma. Te Poperinghe apotheek M0NTEYNE, op- i volger: H. NOTREDAME apotheek A. KES- TELYN te Yperen apotheek LIBOTTE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 1