BflfiK van POPERIfJGHE. Vreeselijke Ramp in een Cinema NIEUWS UIT BEItGIE. van SVIERRIS, COEVOET, BAERT C SCISA/^LSTItAAT, i> O I> E R N G II E TELEPHOON N' Loopende Rekeningen, Leeningen op Publieke Fondsen Leeningen op vaste goederen Benrsbewerkingen. Bewaring van Titels Betaling en inning van Handelseffecten. Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. °)0 TE MEENEN. lie gevolgen van den schrik. Dooden. 50 Gewonden. Dj Maatschappij Langhoirs-Victorinen zal op 18. 14 en 15 Januari 1913 opv >eren De B usselsche Straatzanger drama en het blijspel De Wachter verliest Daniel DEBAENE - UZEEL, Men g-eli ngen APOTHEEK-DROGERIJ A. KESTELIJN, Gasthuisstraat, 35, POPERINGHE. Wetensweerdigheden. PRIESTER WliOINGE N Zondag te Elverdinghe; Maandag te Yinc- kemVrijdag te Woesten. (comptes courants). Van onder ziet men de Ingang en de Uitgang der zaal zichtje toont de operateur en de kabien na de ramp. daarboven een der slachtoffers. Het derde Zondag is" een schrikkelijk ongeluk ge beurd te Meenen, wijk De Rarakkcn Binst een cinema-vertooning heeft een film vuur gevat in het kotje van rlen --opérateur». Daarop ontsiond eene groo<e schrik onder de talrijke toeschouwers Zij liepen, sprongen en drongen naar den trap van de tribunen en naar de uitgangen. In dit afgrijselijk gedrang verpletterden zij malkander. Twaalf dooden werden opgeraapt nadat de zaal gansch ontruimd was en talrijke gekwetsten vluchten in de huizen van d -n omtrek. De Cinema Buiksom. Te Meenen, op de Barakken, in nummer 4 van de Reckemstraat, op eenige stappen van de fransche grens, bij het tolbureel van Halluin, bevindt zich de cinema Buiksom. Hijisdaar sedert driejaar ingericht en wordt door veel inwoners van Halluin, Meenen et! omliggende gemeenten bezocht. 't Is M. Henri Cot.tignies die tegenwoor dig deze zaal uitbaat De zaal der vertoonin gen is achter de herberg gelegen die op de straat uitgeeft en is van de herbergzaal door eenen kleinen koer gescheiden. Men hpeft toegang tot den koer door twee poorten die nog al breed zijn. De zaal is in steen gebouwd zij is 24 me ters lang op 12 meters breed Een verhoog slaat rechtover het tooneel men gaat er naartoe langs eenen trap van 0m8") breed. Dit verhoog staat 4 meters boven den grond. De zaal kan 500 menschen bevatten, en het verhoog 200. Op het verhoog, in plaats van den gewo nen doek, is er een matte spiegelruit waar op de cinematografische zichten weerkaatst worden. I)e lanteern voor zichten bevindt zich 7 meters achter den spiegel Achter de zaal is er een hof, maar uit de zaal kan men er niet binnen. Schier alle dagen hebben er, in deze zaal, cinemavertooningen plaats Den zondag zijn er drie om 4 6 en 8 ure. De vertooning van Zondag. De eerste zondagvertooning was zondag zonder ongeval afgeloopen. Voor de verlooning van 6 ure 's avonds was bet publiek nog talrijker. 700 personen waren in de zaal. De toeschouwers waren vrouwen en kinderen. Zelfs hadden zekere moeders kinders van eenige maanden meege bracht. Een film vat vuur De toeschouwers hadden reeds vier films zichten gezien van de acht. waaruit het programma samengesteld was. Al met eens, binst dat de vijfde lilm Het einde van den haat», vertoond werd, kwam een groote vlam als van eenen brand den spiegel ver- verlichten. 't Was de film die, in het kotje van den opérateur vuur gevat had, ten gevolge van eene kortsluiting van den licht stroom, maar het vuur had zich aan het kotje niet medegedeeld en er zou maar onbedui dende schade uit gevolg hebben. 't Brandt Een toeschouwer had het ongelukkig ge dacht te roepen 't BrandtDeze kreet werd onmiddelijk herhaald door zijne ge- buurs. De schrik. Aanstonds miek zich een onbeschrijvelijke schrik meester van de toeschouwers, die zich geen rekening gaven van hetgeen gebeurde; zooveel te meer daar de zaal in duisternis gedompeld was. 22° Mengelwerk van «DE POPERINGHENAAR historisch tafereel uit de xviiie eeuw, door Hendrik CONSCIENCE. Mijn inzicht Tk weet het zelf niet. In alle geval, ik meende niet u te beleedigen. De begeerte al leen om u te zien en te spreken, dreef mij aan om u te doen halen. Was de uitnoodiging wat ruw, hetgeen ik nu zelf betreur, dit spruit uit onze zeden Veva de Republikeinen hebben geenen tijd om be leefd te zijn evenwel, hun gemoed is niet zoo bard als hunne daden misschien doen veronderstellen. De zachtere toon dezer laatste woorden stelde Oenoveva eenigzins gerustde anust verdween gedeeeltelijk van haar gelaat Zij zette zich neder en sprak met koelheid Welaan, Mijnheer, hebt gij mij nog iets te zeggen, ik luister is integendeel uw ver langen vervuld, ik verzoek u, laat mij ver trekken. Mijn vader lijdt onzeglijke pijnen de schrik doet hem den dood smaken. Simon-Brutus scheen verblijd over de verandering, die in 's meisjes gemoed was geschied hij sprak met ontroerde stemme Veva, ik heb sedert vijf jaren een woest leven geleid, omwentelingen en moorderij en gezien, den dood twintigmaal getrotst, deelgenomen in 's volks koortsige zegepraal na de overwinning in 's volks verterende razernij bij het plegen zijner wraak stroo- Iedereen sprong naar twee uitgaDgen die op den koer uitgeven en de toeschou wers van het verhoog liepen naar de trappen waar zij de eenen op de anderen neertujmel-len. De leuning van den trap stuikte in. Een toe schouwer sprong van het verhoog en vi -1 te pletter in de zaal. Vrouwen werden vertrap peld door degenen die ten allen prijze naar de deuren wil len 1 nopen Schrikkelijke angstkreten stegen op uit deze menigte, en het schouwspel was oprecht afgrijse'ijk om zien. De eerste toeschouwers die uit den cinema ontsnapt waren, hepen alszinneloos de straat op, kreten van angst slakende, hetgeen on middelijk al de bewoners van het geweste deed toegeloopen konum Degenen die uit den cinema kwamen, waren allen min of meer gekwetst, en vlucht ten in de nabijgelegen huizen, waar zij vroe gen om verzorgd te worden, hetgeen onmid- ilellijk gedaan werd. In de zaal was het verschrikkelijk, verklaarde een ontsnapte, men zag kinderen ten gronde werpen, ouderlingen, die zich aan de anderen vastklampten, door deze laatsten wegstamp»n en neervallen. Het was een onbeschrijfelijk tooneelAan de beide uitgangen zag men een hoop van hon derden menschen, staande en stampend, aan malkander vastgeklampt, ten gronde liggen, worstelende om bevrijding. Vrouwen ruk ten elkander den hoed af, manspersonen wilden doordringen en verpletterden de vechtende vrouwen. Dan deze die buiten waren en deze die toegeloop°n kwamen wilden terug binnen om kind of kennis te redden. Twee gendarmen, daar juist ter plaatse, mossten deze die binnen wilden met geweld wegtrekken om aan de anderen doortocht te laten Afgrijselijk schouwspel. Wanneer eindelijk de gendarmen en de agenten er in gelukten de menigte in be dwang te houden, de herberg en de poort gesloten haddon en de zaai terug binnen gingen, hadden zij een schrikkelijk schouw spel voor hunne oogen. Aan de groots poort vond men 8 slachtoffers, de eenen op het aangezicht, de anderen op den rug levenloos uitgestrekt. Aan den trap 8 doQden. Hier en daar lagen menschen. rond die pijnlijke kreten listen hooren. Men raapte de lijken op en droeg ze naar de naburige huizen en herbergen. Kr waren daaronder vrouwen, jonge kinders, meisjes en ook mannen. Men nam een gekwetste op die nog ademde, maar korts daarna den laatsten adem uitblies toen hij in de herberg kwam waar men hem overbracht. Welhaast kwam er van alle kanten hulp opgedaagd. Verscheidene geneesheeren om ringden de slachtoffers met de beste zorgen en de geestelijken snelden ook toe van zoo zij de ramp vernomen hadden ea bedienden de troostmiddelen van den godsdienst. M. Vanden Bossche, commissaris van po litie, bijgestaan van zijnen ondercommissaris M. Vande Voorde, richtten den ord-dienst in, hetgeen zeer noodzakelijk was, gezien de reusachtige menigte die zich welhaast rond het tooneel der ramp samendrong. Da straat werd al de twee kanten afgesloten. M. Bardeur, politiecommissaris te Halluin, hielp zijne ambtsgooten van Meenen. In de zaal op den vloer, op de banken en op den koer vond men eene groote hoeveel heid klakken en manshoeden, sjals, d teken, vrouwenhoeden, gansche bussels boa's, enz. men bloed heb ik zien vlieten, honderden hoofden heb ik op het schavot zien rollen 11c werd door de gebeurtenissen in Parijs over en wedergeslingerd als een speelbal van het lotin dien maalstroom der gist "n- de samenleving heb ik alles vergeten mijn land, mijn dorp, mijnen vader, alles. be halve een eenig gevoel, dat in het diepste mijns harten geworsteld lag... Gij, Veva gij alleen leefdet voor mijne oogen uw beeld alleen heeft mij nooit verlaten Sprakeloos en met hoofd op de borst ge luisterde de maagd op deze woorden. De overste hernam Toen wij jonger waren, Veva heeft het mij menigmaal toegeschenen, dat gij niet onverschillig waart voor de pogingen, die ik aanwendde, om van u eenen vriendelijken 's anderdaags bracht men er eene heele wagen vol naar het stadhuis en gelijk het dergelijke omstandigheden maar al te dikwijls gebeurt, hadden zakkenrollers van de verwarring gebruik gemaakt om eenige geldbeugels, uurwerken en kettingen te te stelen. Men vond ook verscheidene zilve- en armbanden en brochen, die in het ge drang afgerukt waren. De slachtoffers. Het getal dooden was Zondag avond twaalf Sevin DelcSurt, 24 jaar, van Bousbeke Julien Comaert, 8 jaar, Halluin; Maurits Lecoutre, 8 jaar, id.; Leonie* Wittoucke 10 jaar, Meenen; Arthur Verbrugghe, 22 jaar, Halluin; Jan De Craene, 16 jaar, id. Henri Van de Castel, 8 jaar, Meenen Mag dalena DeClerck, 7 jaar, id. Julie Gogue 22 jaar. id.; Louisa Willemyns, 50 jaar, Halluin; Eugenie Croes,echtgenoote Leman, 60 jaar, id.; Bossuyt, 6 jaar, id. Nog twee stierven 's anderdaags Rachel Meurisse, 6 jaar. Halluin en Vrouw Vor- hadde-Vanderhoefstraete, 67 jaar, Halluin Al deze slachtoffers werden herkend door geburen of naastbestaanden. Hartscheurend was het verdriet van die menschen het ontroerde diep ai do t ogen woord i gen Uit de bestatigingen der geneeslmeren blijkt dat de dood door geen vors ikking scheen veroorza ikt te zijn. Ze denken eerder 'at, de dood veroorzaakt werd door inwen dige bloedstorting. Van een enkel lijk, dit van M. S uin Del court, was do ruggraat gebroken. D it was, waarschijnlijk, dop toesoh mwer d e van hot verhoog in d zaal gesprongen was Overbrenging der lijken. In tegenwoordigheid van liet aandringet der familién liet de fransche pol ciecommis s r s toe dat do lijken der veronge'ukt tn van Hal tuin op franschen grond 1e brengen, a-zo overbrenging geschiedde op berrien et 'P don doortocht van deze treurige stoeten -.as het medelijden algemeen Het parket van Komrijk werd verwittigd; het is maandag op de pïaa's der ramp afge stapt Men kan gemakkelijk de ontroering be grijpen die zich van gansch de grensstreek meester gemaakt heeft bij liet vernemen van deze schrikkelijke ramp. De oorzaak der ramp Zooals gezegd begon eene film te bpanden in de kabien van den operateur. Dj weer glans der vlam zag men in de zaal door de matte ruit en deze kleinigheid veroorzaakte de schrikkelijke ramp. Dj toeschouwers verschrikt door het geroep Brand wilden allen buiten en do duisternis zet'e meer ake ligheid bij. Het bewijs dat degenen die hun ne kalmte niet verloren hadden aan de dood ontsnapt zijn, is te vinden in tiet feit dat een vader met zijne twee kinderen rustig op het balkon is blijven zitten en ongedeerd de zaal verlaten heeft, terwijl zijne buren, die het hoofd verliezend, in dolle vaart wilden vluchten of over de borstweering sprongen ongelukkig aan hun einde gekomen zijn of erge verwondingen bekomen hebben. Het muziek bleef nochtans, naar verze kerd wordt, voortspelen op 't oogen blik dat de verwarring ontstond, doch zelfs dat kon de toeschouwers niet geruststellen. Weldra werd het muziek door het hulpgeroep en het gekerm overheerscht en tot zwijgen gebracht. De begrafenis. Onder de slacht iffers waren er 7 van Hal luin. Deze werden donderdag begraven De gekwetsten. Hoeveel gekwetsten er juist zijn weet men niet. In alle geval hun getal zal niet ver van de honderd blijven. Waren al de gekwetsten ter plaats verzorgd geworden, dan zou men hun getal juist kunnen bepalen, doch de meerderheid zijn kunnen huiswaarts keeren, waar zij de noodige verzorging ontvingen. Vele onder deze die uit dezial gerochten liepen als zinneloozen weg en men vond er in bezwijming hier en daar in de stad liggen. Van a' de gekwetste zijn er geen voor wiens leven men vreest. Zinneloos geworden. Een persoon, die zich verleden zondag in den cinema bevond, is van schrik en ontroe ring zinneloos geworden. Woensdag liep hij in de Rijsselstraat, te Meenen, rond. roepen de dat hij in Amerika een half miljoen ge wonnen had en dat men hem deze som wilde afnemen bogen oogslag te bekomen. Zeg mij, Veva, heb ik mij bedrogen Heeft er nooit iets in uw hart ten mijnen voordeele gesproken?... Gij antwoordt niet Is het de waarheid, die gij verlangt te hooren vroeg Genoveva. En zoo de waar heid tl wonden moest P Zeg evenwel de waarheid, Veva. Welnu, het is mogelijk, dat ik in onze eerste kindsheid den blijmoedigen Simon Meulemans niet minder genegen was dan mijnen anderen speelgenooten maar later, toen hij een barsch en hoo-tmoedig jongeling geworden was. toen hij zijns vaders raad en hevelen miskende en openlijk de goddelooze bedachten der Fransche dwingelanden aan kleefde, dan is mijne genegenheid voor hem in afkeer veranderd Eene plolselijke siddering liep den Overste bij deze woorden over het. gansche lichaam hij weerhield evenwel den storm zijner spij tige gedachten en zeide Voorzorgen in de cinemas. Nu de schrikkelijke ramp in den cinema te Meenen weer de algemeene aandacht ves tigt op het gevaar dat sommige dier instel lingen opleveren, zal het n et slecht zijn eens te herinneren, welke voorzorgen er (lier en daar genomen werden. De heer Vanhoutte, politie-kommissaris onzer stad en een opzichter door den Staat gebonden, zijn deze we-k de zaal gaan be zoeken van dm Familie-cinema, gehouden door M. Emile Lobeau te Poperinghe. Alles is er naar de vereischte voorwaarden ge schikt. Dj zaal, die beneden is, heeft drie groote uitzangsdeuren die langs buiten openslaan. Moest het gebeuren dat eene film in brand schiet, de brand zou zich onmoge lijk kunnen voortzetten in de zaal De ka bien is geheel in ijzer-, zoodat geen vlammen zouden weg kunnen. Nog, in geval van brand, zou men toch de zaal kunnen ver lichten en dit verdrijft seffeus allen schrik. Had men te Meenen seffens de zaal kunnen verlichten, er waren nooit geen ongelukken gebeurd. Men mag dus de wekelijksche vertoonin- gen in den Familie-cinema van M. Emile Lobeau te Poperinghe, zonder de minste vrees gaan bijwonen. Stadsnieuws. Concert in 'l Kollege. Op tweede Kerstdag had de jaarlijksche Liefdadigheids feest plaats ten voordeele van St Viueentius genootschap daar gevestigd. Wij hadden het genoegen daar tegenwoordig te zijn en deden er de volgende bestatigingen Dat er veel kaarten verkocht worden; en dat is wel zeer wel; dat getuigt dat er veel liefdadige personen zijn en dat zij overtuigd zijn dat de ondersteuningen die gezegd genootschap ver leend, wel bedeeld en op de goede plaats gegeven worden. Wij bemerkten nog dat er veel, ja, veel te veel kaarten, weg gegeven worden aan dienstboden en kinderen; en lat is min wel. Liever zag ik veel van die kaarten weg geworpen of ongebruikt. Wanneer zal men dan toch eens beginnen té begrijpen dat het niet altijd genoeg is zijnen penning te jonnen, maar dat men dikwijls meer verdient en verkrijgt door te betalen met zijnen persoon. Van hot feest zelf kunnen wij enkel zeg- n dat het opperbest gelukte, en tot eer strekt van de jonge spelers en muziekanten, zoowel als van de ievervolle leermeesters Kaarten zijn op voorhand te bekomen bij Maurits Benoot, Honds raat,, Poperi ighe. Ruzie ontstond Zondag avond in e m< herberg langs de Provenkalsiede lusschen Wyrkaer' Gustaaf en dn gebroeders Ruïne io Jerome en Arthur. Toen Wyckaert wat later huiswaarts ging, werd hij door de twe andere zoodanig afgeranseld dat hij mir slens 3 weken onbekwaam tot werken zal zijn. Ongewone inbrekers. In eene weide .-.ge tegen oyer den Kalkzak en biuikt' door den heenhouwer Tiieoptnle Caen"n, liepen vijf schapen. Toen de eige naar donderdag morgen giugziei, zag tiij er maar twee m°er en in welken toestand het eene was al de wol rit getrokken van op den kop tot aan den steorthet andere was eea schouder afgebeten en beide waren alle twee over geheel het lijf gewond en gebe ten. Men zag duidelijk dat do dieren door honden zoo deerlijk gesteld waren geweest en uit getuigenissen der geburen blijkt dat twee honden daar een deel van den nacht geblaft hadden. De andere drie schapen werden teruggevonden, een in de weide van 't Reepje en twee in de weide van Henri Gtiesjuiere. -DiefstalWoensdag nacht heeft een stoutmoedige kerel in den winkel van M Henri Vantours, eene zijruit der etalage gedeeltelijk uitgesneden en twee revolvers gestolen. B 'en gebroken. Bij het boven dra gen van zakken meel bij M Van Eeck9. bakker in de Noordsiraat, viel Elie Tech» zoo ongelukkig dat hij zich een been brak Men moest hem naar het gasthuis dragen. Ongenoodige klant Vrijdag tijdens de markt kwam de tram van- 10 1/2 ure af gereden, toen een peerd dat in tegenover gestelde richting opkwam, verschrikte en in een sprong met rijtuig en al in het kraam van Maurice Beauproz was. Zekere Vanexcm, koopman, kon het dier gelukkig lijk tot stilstaan brengen. Eene Solo-slim werd gespeeld door den heer Achille Leroy in de herberg D Wijngaard op D mderdag avoni, Kerstdag laatst. De medespelers waren de Meesters E. De Keirsgieter, J. Devacht en G. Herpelitick. Te verkrijgen alle slag van Cao(t«>ii op maat, met gespen en patten boven de schoen haren en weisteren llninlscliociicii ge nard) met kalfsvellen snoers Alle her stellingen worden'gedaan aan handschoenen bij mij gekocht.—Onmogelijke concurrentie Gareelmaker, Yperstraat, 21, Poperinghe Alicele. De Vlaamsche Vrienden op den Abeele Zondag laatst. Zever dienen een hertelijken proficiat, de lustige en durvende jongelingen van Poperinghe 't Was vele schooner dan te Brussel op 't theater 1° omdat 't christelijk en zedig was, zonder beslag 2° omdat hunne stem men net, zuiver en blijgeestig klonken, zooeven als d'hemelsclie stemmen van Ke-stnacht. De koren, alleen- en tveezangen, de alleenspraken waren buiten eenieders ver wachtiug. Nu t ?n minste zullen onze Abeele naars ne machtige keus hebben van Viaam sche liederen, die zij geern en overal zullen zingen. Immers, onze Abeelenaars zingen ook veel en zingen gaarne en in ieder huis reeds weerklinkt een der liederen gevooisd en aangeleerd Zondag avond. Alzoo wil onze bevolking instemmen met de aanspraak van Meester I). K. die in let terkundig, vloeiend Westvlaamsch met wel sprekende en welgepaste woorden, toonde wie die Vlaamsche Vrienden zijn, wat zi' willen en waarom zij zoo te werke gaan. Eenitder moet die moedige jongelingen lo ven over hunne pogingen hunne werking is edel en 't en verwondert ons niet dat alle gemeenlen snakken om zoo'n liederavond te kunnen geven. Hun voo! beeld is invloedrijk en 't goed dat zij, tot buiten de Belgische grens ver richten, moet veel indruk maken. Geene melding willen wij maken van 't eene of 't andere lied, want alles was opperbest. Ook, de Poperingsche Vlaamsche Vrienden, met dewelke wij nu bevriend zijn, zullen ons verschoonen. Ze weten ech ter wel, dat de Abeelenaren vele meer en beter gevoelen dan dat zij het kunnen schrij ven of zeggen. Ten anderen wij zijn nog begeesterd van het gebeurde en 't is onze aandoening die spreekt van achting en dankbaarheid aan de Vlaamsche Vrienden... Ons laatste woord is bis en tot weder- keerens. Een van den Abeele. - Nieuwjaarkaartjes in gewonen druk prachtdruk en steendruk, worden het rapst uitgevoerd ten bureele van De Poperinghenaar. Weslouire. Geilenkweck. Gelijk wij reeds aangekondigd hebben, moesten er in onze gemeente drie landbouwlessen gegeven worden over geitenkweek. Die lossen lokten telken? een groot getal toehoorders aan hun getal overtrof de sterkste verwachtingen. Bij elke les waren er van 150 tot 200 personen aanwezig. Het is waar die voordrachten wierden eiken ln dien tijd, Veva, mocht het verach terd België nog hopen, dat het de vrijheid zou kunnen verstooten, om in domheid en slavernij voort te leven maar nu is deze hoop verdwenen. Ons voormalig vaderland maakt deel van de Franscher Republiek, en het zal welhaast niet alleen in wetten, maar ook in taal en zeden met het machtige Frankrijk gelijk zijn. Wat vroeger hier een kwaad en eene schande scheen, is nu eene deugd en eene eer. Z"u het niet mogelijk zijn Veva, dat gij meer genegenheid in uw hartzoudet vinden voor Simon-Brutus, den Commissaris van het Centraal Bestuur, dan voor den driftigen jong ling, dien gij vroe ger hebt gekend Ah. Simon, riep de maagd, waarom dwingt gij mij u te beleedigen? Waarom vraagt gij mij naar hetgeen gij wel vermoe den kunt Laat mij gaan spaar u zeiven de onaangenaame verklaring van het gevoel, dat gij mij inboezemt Dit gevoel is dan wel schrikkelijk morde de overste met eenen hitteren spot lach. Gij haat mij dus wel diep dat gij terugwijkt om mij dien haat met woorden te betuigen. Hoe net zij, ik verlang, dat gij spreekt. »Ziet gij, Simon, vroeger gevoelde ik voor u eenen stillen, doch innigen afkeer maar nu, nu gij u door de Godvergetene booswichten van Frankrijk hebt laten kie zen als den beul, die ons martelen moet in ziel en lichaam, die onze broeders komt van gen. die de schuldige handen aan onze pi ns ter komt slaan, die de tempels van onzen God door ijselijke laster komt ontheiligen, die onze woningen verbrandt en ons behan- deltals waren wij een hoop lastdieren of eene kudde redeloos vee... nu roepen het belas zondag met schoon weder begunstigd, maar toch moet het, welgelukken dezer vergade ringen aan den talentvollen spreker M. Ca- nepeel toegekend worden. In eenvoudige, vatbare volkstaal wist hij den aandacht zijner talrijke toehoorhoorders te boeien, en door zijne vroolijkheid en zijh kluchtig zegde, de beste stemming onder het volk te wekken. Daar de leden, zao werkende als eereleden lapper opgekomen waren, besloot het bc- stuur niet een, gelijk eerst aangekondi was geweest, maar wel twee lammers te verloten. Het lot kende zo toe aan Emile Huysser van den Brabant en aan Jules Cro 1 uette van den Molenberg. In den loop van hel jaar 1912 wer den er in onze gemeente 48 kinderen gebo ren. 13 huwelijken gestólen en 21 menschen zijn overleden. ('Iiieorei VanTieghem - Dupont s altijd van béste prod uk ten gemaakt Eenige uren na de schrikkelijke ramj in den cinema te Meenen, ontstond 'eea hevi ge brand bij den zeepzieder M. Karei Van damme, zeon. Aan het huis werd 25.000 schade aangericht. Te Rousselare ziju een groot getal we vers in staking. Dinsdag was het drie jaar dat Koning Albert op den troon klom. De trekking der toiTibola van Schild vastgesteld op Houdeng-Ameries. terd geloof, mijn weenend vaderland, al wat mij als monscli op aarde dierbaar is, dat ik u moet haten als een werktuig der hel, als eenen zendeling dor blcdzucntige wange drochten, die van uit Parijs de wereld over dekken met ramp, met moord en met tra nen... Gedurende deze woorde had de maagd allengskens hare eers'e trotsche houding hernomen door eene klimmende veront waardiging ontheven, scheen zij vergeten te hebben dat eenig gevaar haar bedreigde. Wat Simou-Brutus betreft, op diens ge laat was insgelijks eene groote verandering geschied naarmate de strenge woorden der maagd hem alle hoop ontrukten en zijnen hoogmoed diepe wonden toebrachten, had de bleekheid der woede zich over zijn aange zicht verspreid. Nu zat hij te beven en wrong de greep van zijne sabel met gramschap in de vuist. Bij het einde van 's meisjes rede sprong hij recht Onbeschaamde viel hij uit. gij vreest mij niet P Veet gij wel, dat ik met u handelen kan gelijk ik wil Dat niets, geene macht op aarde mij in den weg staat of u beschermen kan Gij hebt mij de waarheid gevraagd, ik heb ze u gezegd, antwoordde Genoveva Ik vrees u niet genoeg om te liegen Door den verachtenden toon van dit laat ste gezegde tot den hoogsten trap van woede vervoerd, liep de overste tot de maagd, rukte haar uit den stoel en, haren arm in zijne vuist verpletterende, riep hij Alt, gij vreest mij niet genoeg Ik moet udusmiji e machtdoen voelen, hardnekkige dweepster Genoveva liet zich over- en wederstooten, terwijl zij met een zuren spotlach haren en Vriend te Brugge, is iondag, 29 December 1912. Een kind viel, Ie in eenen ketel kokend water, die ongedekt stond in de keuken eener hofstede. Het gaf den geest eenige uren later. Wij melden dit ongeluk om onze lezeressen tot voorzichtig heid op te wekken. Te Oadelem gebeurde 't zelfde het jarig meisje van 't gezin Alfons Sevens viel in epn ketel kokend water, en stierf afgrijselijke pijnen. In Beverloo zullen al de nieuwe kazer nen opgebouwd worden die noodig zullen zijn voor de nieuwe soldaten. Er zal daar plaats zijn voor 25 000 man. Er werd gemeld dat de militaire mu- zieken van het peei'denvolk gingen afge schaft zijnnu z»gt men dat daar niets van is M de baron Iluzette, oud-gouverneur van West-Vlaanderen en volksvertegen woordiger voor Brugge, zal naar den Senaat overgaan, in vervanging van M van Oc- kerout, die zijn ontslag als senateur gegeven heeft. Baron Ruzette zal in de Kamer vervan gen worden door M d'Hondt, burgemeester van Blankenberghe, Te Roebaais hield de duivenmelker M. Hassebronck van Fransch Komen, woens dagavond koopdag zijner duiven. 133 Dui ven werden verkocht en brachten 15,878 fr. op; een ervan vond kooper voor 750 frank. Dinsdag middag zijn de leden der bel- gische arnbulancie van Belgrado 'te Brussel teruggekeerd. —Donderdag is eene inwoonster van Yper Nathalie-Thérèse Yerolleman, wed. Karei Maillard, haar 100e jaar ingetreden. M. Carpentier, sedert 1908 burgemester van Iseghem, heeft den koning zijn ontslag gezonden M. Bayard, sedert 1900 burgemeest van Passchendaele, komt dit ook te doen In Doornik schoot een film in brand in een cinema. Dit verschrikte reeds de toe schouwers maar het licht werd seffens in de zaal opengedraaid en zoo zag men dat er geen gevaar was. M. Woeste, verleden week door een tram omgeworpen, is omtrent herstefd. belang bij hebben dat de Vlaamsche soldaten bij het leger geëerbiedigd worden en niet meer mismeesterd door vlaamschonkundige geneesheeren, worden opgeroepen deze kaart te onderteekenen. 0|> ilen Spoorweg. Het belang hebbend publiek wordt verwittigd, dat met 1 Januari aanstaande, het Bestuur van Staatsspoorwegen groote wijzigingen zvl inbrengen op het vervoeren van koopwaren per ijzerenweg. Om alle teleurstelling te vermijden, is het wenschelijk voorop inlichtingen te ne men aan de winketten van de goederenkan toren der statiën. Vii'iiujaaiiiaiii'ljrs. Jaarlijks worden,miljoenen zulke kaartjes verzonden, wat aan hat postwezen verbazend veel werk geeft. Wie wenscht dat zijn kaartjes zoo snel mogelijk ter bestemming aankomen, steke ze niet in de bussen maar geve ze in post kantoren af aan de winketten, en wel in twee pakken, kruiselings met bindtouw ombonden het eene bestaande uit de kaart jes voor de stad of liet postkanten, het an dere uit die voor elders. Hoogst weuschelijk is het, de postzegels in den rechter bovenhoek van het adres te plakken. Het publiek gelieve ook, zoo mogelijk, rond Nieuwjaar de verzending van pros pectussen, prijslijsten, omzendbrieven, enz, te staken. Wiiarein G'lvsi geene meid n ilile. Er wordt nogal dikwijls gevraagd waar om God, t ten hij Eva uit eene rib van Adam schiep, niet daarbij voor eene meid gezorgd had. •»n vermaard Engelsch schrijver beant woordt deze vraag met te z iggen dat Eva ene meid noodig h id. en waarom niet Adam was een man van zijnen tijl, hij ging nooit, op de lappen, maar hielp zijne vrouw in alles kous in stoppm, handschoe nen herftellen, schoenen blinken, enz. Nooit ging Adam naar eene herberg, zou met Eva niet doorgekomen hebben, zou de deur dikwijls gesloten vinden. Hij verzorgde de plantsoenen in zijn radijs, begoot de bloemen, oculeerde rozen en griffelde allerlei soorten van appelen, pe ren en kersen hij vond zijn vermaak thuis en moes' hetin de herberg niet gaan zoeken daarbij jenever en bier werd zoo vervalscht in de stokerijen, dat de brouwers zelf li at niet wilden drinken en er zes of zeven man op nahielden om in hunne plaats te drinken. Ieder pint bier had vijf of zes smaken. Men begon met faro en liet laats e kletsken in uwe pint was lainbik. Kortom, Adam wilde van dien braddel niets weten. Hij was met weinig tevreden was het eten aangebrand, 't was goed bleef Eva bij de geburen babbelen, ja. ze moest ook haar praatje hebben, 't was al goed. Hij hoefde ook niet eiken dag schoon e' man chetten en een schoon overh 'md to hebben. Hij melkte de koeien en trok de stallen. Hij ging niet naar de velo-koersen of vliegmaclrienen te zien, terwijl Eva thuis den kleinen Kaïn wiegde duivenmelken vond hij te groen en te kinderac-h ig. En daar hij voor en na zijn werk altijd thuis was en Eva goei hielp, behoefd) zij geene meid. In een woord, hij meen le niet dat Eva alleen voor hem g-schapen was om hem te dienen. hij hielp haar en bleef thuis. hij en pa- Goochelaar. Dames en heeren Nu moet ik uwe. aandacht vragen voor de groo te illusie van den avond Ik zal zoo vrij zijn eene dame uit het geëerd publiek te verzoe ken op het tooneel te komen en in deze kas te gaan Ik zal dan de deursluiten en als ik de kas weer open doe, z tl do dame spoorloos verdwen zijn. Toeschouwer, (tot zijne vrouw). Liza, ga gij maar in de kas. Ylaamseli in liet Leger. Wij hebben een exemplaar ontvangen van de kaart der nieuwe legerwet. Deze kaart dient als persoonlijk verzoek schrift om aan de Kamer van volksverte genwoordigers te vragen de nieuwe legerwet niet te stemmen, indien de Yiaamsche taal rechten bij het leger niet geëerbiedigd worden. Op eerste aanvraag wordt aan de belang hebbenden 't getal gevraagde kaarten koste loos gezonden. Men schrijve slechts aan Alfons Sevens, Steurstraat 7, te Gent. De bijval dezer kaarten gaat alle gedacht te boven. Zondag 15 dezer, kwamen de eerste exemplaren van de pers. In 4 dagen tijd werden 25,000 kaarten gevraagd en verzonden. Dtze kaart mag ongefrankeerd wegge- Is-t mrd w >rden. Elke Vlaming, die minstens 16 jaar telt, wordt gevraagd zulk een kaart te teekenen en ze in gelijk welke brieven bus te werpen. Ook de Vlaamsche moeders en toekom stige Vlaamsche moeders, die er zooveel vervolger aanschouwde en hierdoor zijne gramschap nog heviger deed ontvlammen Toen Simon-Brutus haar losliet en, van toorn sidderend, voor haar met de armen op de borst bleef slaan, zweefde de tergende glimlach nog op haar gelaat. Gij hebt dus inderdaad geen besef van het gevaar, dat u dreigtZijt gij dan zinne loos r bulderde de Overste. Zinneloos sprak de maagd. Waren zij dan zinneloos, de Christene martelaars, die hunne beulen uit het midden der vlam men nog tergden Domheden uit den tijd van het blindste fanatismus morde de Overste. Welnu, riep de maagd, was zij dan zinneloos de Fransche heldinne, die de we reld van het bloedigst monster verloste Was zij zinneloos Charlotte Corday Onder het uitspreken dezer woorden had Genoveva het hoofd opgerichtop haar ge laat was eene zoo diepe uitdrukking van wil en besluit verschenen, hare blikken waren zoo geheimzinnig en dreigend, alles in haar sprak van zulke innige begeestering, dat Simon-Brutus als overheerscht of verschrikt achteruitsprong. Hij trok eene pistool uit zijnen sluieren spande de haan er van. Zoo, zoo, riep hij uit, Charlotte Cor day Ik, die kinderachtig genoeg was om u van liefde te spreken En gij, gij kwaamt om te vermoorden Misschien meendet gij door deze vuige daad eene plaats in den he mel te verdienen P Maar het zal u niet geluk ken, uitzinnige, die gij zijt Gij misgrijpt u over mijn inzicht, ant woordde Genoveva, dood vrees ik nieten haddet gij mij gemarteld, ik zou met onder werping mijn lot onderstaan hebben tot op het einde... Nadruk voorbeljouden. Wordt voortgezet. I SPORT. Uitslagen van Zondag. le Afd. C. S. Brugeois 2 F. C. Brugeois 0. Beerschot A. C. 4 Union S. G. 4. Racing C. B. 2 Antwerp F. C. 2. Daring C. B. 7 Excelsior S. C. 0. C. S. Verviers 4 F. C. Luik 0. Standard C. L. 2 R. C. Gent 2. 2C Afd. S. V. Rousselare 6 F. C. Brugeois 0. A. S. Oostende 2 S. V. Blankenberghe 5. F. C. Kortrijk 3 V. G. Oostende 3. 3C Afd. F. C. Kortrijk 0 F. C. Rousselaere 3. S. C. Kortrijk 4 S. C. Meenen 0. S. V. RousselarePoperinghe, (uitgesteld). De zesdagenkoers te Brussel. N00^ werd in eene zesdatrenkoers zoovoel veran dering van equijien gedaan. Varihouwaert en Stol die vertrokken als vermoedelijke overwinnaars, werden gesch"iden door een val van Stoll die het dus van in 't begin moest opgeven. De fransch man Levienuois hield ook op en zijn maat Vandenberghe miek ploeg met Vanhouwaert Deze verloor eene ronde op Co més Petit Breton maar op onregelmatige wijze zegt then, en wilde niet meer rijden. Met Vanhouwaert weg, ver loor de 'koers, toch werd er dapper doorge reden en Vandenberghe reed toen met La- pi ze reed. De uitslag was 1 Lapize-Vandenberghe, op 4134 kilometers 960 met. 2. Cotnès- Petit-Breton, op 1 toer; .3. GharroikDe- baets, op 4 toeren 4. Vanderstuyft-Verlin- den, op 8 toeren 5. Vandervelde-Persyn en de gebroeders Esser. Aan de overwinnaars Lapize-Vandenber ghe werd er eene zoo geestdriftige als wel verdiende ovatie gebracht. Er werd 483 kim. meer afgelegd dan ver leden jaar. Zaterdag heeft Mgr. Waffelaert in de kerk van het Groot Seminarie de H. Wijding toegediend aan 11 Priesters, 29 Diakens en 22 Subdiakens. PRIESTERS EE. HH. Frederic Coucke, Iseghem Valere Coucke, Poperinghe Joseph De Houck, Yper; Maria De Jonghe, Ardoye René Dcnys, Moorseele Richard Vanden Bossche, Vyve-St-BaafsJoseph Van der Meersch, KemmelJoseph Van Ryckeghem, Ghe- iuweHenri Veramme, PolllnchoveJules Vermeersch ThouroutRemain Waerenburgh, Gereken drie Paters Benedictijnen (Steenbrugge) en vijf Paters van de Congregatie der HH. Herten (Picpusj. DIAKENS EE. HH. Hippolyte Vromant, Kortrijk; Auguste Benoot, Abeele-I'operinghe Marcel Bulcke, Oudekappelle Charles Devos, Poperinghe André Lebbe, Brugge Albert Lowie, Staden Cyrlel Noffe, ArdoyeGeorges Quaghebeur, PoperingheLouis Vande Putte, Rousselaere Gaston Van Haute, Dix- mude; Remi Verfaillie, Proven een Pater Benedictijn (St-Andries)tien Paters van de Congregatie der HLj. Herten (Picpus) en zeven Paters Capucienen. SUBDIAKENS EE. HH. Georges Borre, Veurne Albert Brutsaert, Poperinghe Georges Delniarque, Beveren (Rousselare); Gabriel Demeester, Rousse lare Joseph Dossaer, OostendeOswald Doucy, Westoutre Jules Flipst, Rousselaere Octave Hans- sens, Wevelghem Jerome Priem, Poperinghe An- toine Quartier, CuerneAmand Verhaeghe, iseghem René Verschuere, ThieltCharles Willems, Brugge twee Paters van de Congregatie der HH. Herten (Picpus) en zes Paters Capucienen. l*i'ii>N<<>i'iijlt<> lienncmin^éii. Bisdom Bruoge. E. H. Sobry, professor van rhetorica in 't college te Veurne, is onderpastor be noemd te Poperinghe op Sint Jan in vervanging van E. H. Desmedt die benoemd wordt te Assehroucke; E. li. Baert onderpastor te Westoutre wordt in de zelfde bediening benoemd te Reckem. BIDDAGEN DER WEEK

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 2