die uiel merkt moet mei slapen. VOOR BRADEN, BAKKEN EN KOKEN BREUKEN J. LIÊGEOIS-MONTEYNE ALPHONSE ROUSERÉ-YPERMAN GROOTE KEUS.-FOURRUREN I DENT1N0L NITROSALPÉTRINE BRANDVERZEKERING va" POPERINGHE HILAIRE NOTREDAME SCHOENMAKERS, |il. BENOOT - VERBORGH, E' Dobbels-Haerinck Molleuvellen In't groot. GROOTE VELLEN FABRI EKIn't klein. 2l,is en 4, Boterstraat, YPER. MERC-ERIE ln 't klein Banqus de Courtrai. Onze schoonste velden Belgische Hypotheekmaatschappij GROOTE KEUS in alle Mach van FQURRUREN Zwavelzuur Ammoniak ié m Men trekt geene tanden meer PLANTAARDIGE BOTER gebruikt geen ander koper dan liet merk L'AKRO vervaardigd in echt fransch koper, verkrijgbaar bij alle goede voortverkoopers. Tweeden Raadselprijskamp. BURGERSTANDEN VAN HOPPE. Op Zondag 29" December. Jaarlijksche Kermis HE RB ER GKERMISSEN LAATST EN TAP, Tentoonstelling van Duiven. MARKTPRIJZEN Duivenverkoopingen. Terstond te pachten $ijn- en Likeurenhandel. Algemeene depositaris voor Poperinghe en omstreken R. GE0RGE-VANLANTSCH00T,suikerbakker,'Yperstraat,POPERINGHE. Aan de Landbouwers. H. DEROO OLIVIER, Graanwindmolen met locomobiel, ZWIJ^EBAKKGN Duitsche Roode Larixen (Kepers) zijn aangekocht aan verhoogde prijzen M. Charles Del fosse Genezing zonder operatie. HUIS VAN VERTROUWEN Telephone 165. GESTICHT IN 1842. zooalsSkunks, Benards, Astrakan, Caracul, Hermine, pot its Gris, Castor, Loutre, Mongolië, enz enz. Verkoop van Vellesi voor Jacquetten en Paletots; op vraag snijdt men deze op patroon. Groole Keus van HOEDENKLAKKEN en KINDERARTIKELEN. Het huis heeft geen ander verkoophuis in stad. Huis van vertrouwen. Onmogelijke concurrentie. Gasthuisstraat, 25, POPERINGHE. Telefoon Groote keus van alle slag van zwarte en gekleurde ROKS. saè Trekt ^een tanden meer. depot rij Valerie Blondes! Kinders Fabriek van scheikundige producten le AF BY (Noord-Frankrijk) volledige scheikundige veile, vervaardigd met de NITRAAT VAN POTASCH, de krachtigste aller vetten. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot: Dehoutlt, vertegenwoordiger der fabriek van Auby, Groole Markt, Poperinghe. LANDB0UWIV1ACHIENEN Léon DENECKER=CATRYCKE, KOLEN van alle slag en van de beste soorten: Felix Van Caeyseele-Dcismyter, SUCCURSALFL D'YPRES. POPEF^INGHE. Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door 'de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd. Gee(t uwe polis sen af aan het bestuur, dat hij tijds voor den opzeg zal zorgen. LANDBOUWERS en KIEKENKWEEKERS. zijn bemest bij middel van het j die ten andere de beste stikstofmest is. ra m Comptoir Be"ge du Sulfate d?Ammomaque EN SPAARKAS. Telephone n" ?fi. Leofflingen op Hypotheek. Voorschotten op Titels. em'i-:':: ^rnmammmsisshbhbü Op Zondag 29 December 1912. i. Het eerste is een soort van steen, Op vele heuvels zeer gemeen Het tweede is een lichaamsdeel, 't Derde is op ieder bureel, En 't geheel... wel 'k zal 't rechtuit verklaren, Zoo noemt men de Poperinghenaren 1 Een' gemeente wordt zoo genoemd, Zoo noemt men ook een winterweer; Zoo ook een hooggeplaatste man, Vijf letters slechts, ik vraag niets meer III. Letterspel. Lustige vrienden, met al uw' courage, 'k Weet het gij gaat toch zoo graag op voyage Welnu, als gij twee, vier en drij wilt aanschouwen, Dan moet gij gaan wandelen naar Henegouwen. En om twee, vier, een en drij te zien Gaat naar Oostvlaanderen brave liên. Men zal u ook een, twee, drij en vier wel aanwijzen Maar daarom zoudt gij moeten eens naar Limburg reizen. IV. Letteroreepvierkant. Vrienden lief, aanhoort mij aan, 't Eerste is een meisjesnaam 't Tweede heeft armen, maar geene handen En men treft het aan in alle landen. 't Derde is een gemeente, In Antwerpen gelegen 'k Wed ge moet nu voor 't antwoord, Niet lang meer overwegen V. Letterdrijhoek. Het eerste is een gemeente, Die men in Westvlaanderen vindt. Het tweede is ied'ren makker Die met raden zijn tijd verslindt. Het derde is eenen stroom 't Vierde is ver ofwel 'k droom 1 Komt men 't vijfde verkeerd lezen, 't Is in de muziek gekend En 't laatste kan men aanschouwen Dag en nacht in 't firmament De antwoorden moeten ons toekomen ten laalste Zondag avond 5 Januari. Snijdt deze reken uit en zendt ze met uw antwoord, anders is dit ongeldig. Onder de goede oplossers zullen verlot worden 1. Een prachtigen album voor postkaarten. 2. Een paar vazen. 3. E»-n lederen handzikje. ^(erfgcvallcn. Mgr. Destoop, geboren te Rousselare, professor in 't seminarie te Leeds (Engeland) is aldaar overle den. Hij had in Rome de graad bekomen van dokter in godsgeleerdheid en was te voren onderpastor ge weest te Poperinghe. POPERINGHE, van 22 tot 29 December. Geboorten. 303. Joseph Papin, z. v. Nestor en Emma Bouten.304. Judith Derycke, d. v. Emile en Estella Vercruysse.305. Rachel Vandevoorde, d. v. Jiilien en Irma Baes. 306. Elza Devos, d. v. Henri en Emma Verheyde. Overlijdens.210. Godderis Elisabeth, 31 jaar, huishoudster, echtgenoote van Camille Marien, ge huisvest te Hoboken. 211. Deuwel Charles, 67 jaar, pottebakkersgast, weduwaar van 1° Stephanie Alos- tery, 2° Eugenie Techel en 3° Louise Vankemmel, Casselstraat. 212. Desnick Edmond, 70 Jaar, land- werker, echtgenoot van Eugenie-Silvie Tillie, wijk K. —213. Cailliau Flavie, 62 jaar, huishoudster, weduwe van Désiré Delporte, wijk D.214. Leyzier Henri, 44 jaar, landwerker, echtgenoot van Emma D'Heere, wijk L. 215. Truwant Jules, 63 jaar, smid, wedu waar van Florence Osteux en echtgenoot van Silvie Persoone, Hondstraat. 216. Breemeersch Isidore, 59 jaar, werkman, echtgenoot van Eugenie Sergier, wijk D. BRUSSEL, 24 Dec. Markt heden prijshoudend. Aalst, 97 1/2-100 fr.; Poperinghe 85-87 1/2 fr. In Aalst is de voorraad in cultuur nul te Poperinghe schat men dat er nog 80.000 tot 100.000 pond te koop zijn. POPERINGHE, 27 Dec. Deze week kocht men in cultuur, zoowel de geringe als de goede waar, mits 85-90 fr. Heden blijft de handel vast met aanhoudende vraag. I I11 dv Viscliiiiiirlif, bij Al. Deraedt-Demuys, Bertenplaats. An Simmon, bij Liovin Dewickere, Yperstraat. it lil IiH tlolt'iilnai», bij Camille Duthoit, Proven-kals. -I An ('ufV' Fran«»ais, bij Cyrille Hosdey, Yperstraat. 5 A St Liiiirciit, bij Bondu welle-Beddeleem, Groote Markt 6 In 't Wit Poerd, bij Charles Top, Abeele-kals. 7 A St Oinci', bij Emile Creus, Bertenplaats. S In liet Vosje, bij Charles Verfaillie, Vogelhoek. ft In «1<* Pcci-deiiiiiarlit, bij Germaice Six, Peerden markt. 10 In don ('011 bij Camille Gesquiere, 11 In St Joseph, Kapitel bij de Wed. Bereus, Kerkstraat. I'<f Au Fa IV» «in Aord, bij Emila Truwant (Blok) bij de Statie lit In *t Hoekje', bij Gaston Stechelaire, Casselstraat II A Ia l»«kll«* vut', bij Bernard Buys, Yperstraat. 15 A la Yille «l«» l*«>|t<»rin&li«k, bij Mauice D'Amour, Hondstraat. Combat-Boiling met de Vloerbol, Ifi In 't .\iruu Ko/omlnal, bij Henri Devos, Veurnestraat Jaarlijksche Combat met de Trabol, 17 In don Wijngaard, bij Aimé Desagher, Casselstraat. 8°) Woeslen-kals Zondag 29 December, van 10 tot 12 uren, in Westvlaanderententoonstelling der duiven van Pouseel Nestor en Priem Mau rice. want de dokters 1517(YTAf PIVI? in éen minuu' en erkennen dat de "Lil I UuijHEl T00r altijd de on verdraagzaamste tandpijn doet verdwijnen. De /O/EIVTOCiEIVId behoudt de bedorven tanden en verhindert opzwellingen en zweringen. Opge past voor 't bedrog. Eisch een DENTO- OJEIVE, het (leschje fr. 1 ."f5, in al de goede apotheken des lands. VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE APOTHEKEN M. Monteyne te Poperinghe en M. Libotte t' Yper Poperinghe, markt van den 27 Dec. Tarwe, 100 kil. 20.00-Rogge 18,00 - Haver 20 00 - Aardappelen, 1Q0 k. 7,00 - Boter de kil. 3,30 a 0,00, Eieren de 25, 3,90 a 0,00. Yper, 21 Dec. Tarwe 19,75 a 20.50 rogge 17,50 a 18 50; haver 215,0 a 22.00 aardappelen 5,00 a 0,00 boter 3,10 a 3,35 eieren 3,12 a 3,90. Rousselaere, 24 Dec. Tarwe 19.50 a 20.00; id.roodo 18,50 a 19,00; rogge 17,50 a 18,00haver 21,00 a 22,00; boonen 23,00 a 24.00; aardappelen 0,00 a 7,00; boter 3,00 a 3,25 eieren 3,00 a 3,90 koolzaad olie 67,00; lijnolie 57,00; oude suikerijboo- ne# 13.40 a 14,50; id. gele 15,50a 15,75. Anderlecht, 24 Dec. Verkensmarkt. Te koop 8034 prijs per kilo 1,03 a 1,20. Biussel, 24 I)cc. Verkensmarkt. Te koop 380prijs per kilo op voet, 1,15 a 1,25 Op Zondag 29 December, om 2 uren, bij Eiie Lietaerf, Veurnestraat, Poperinghe, te verkoopen 12 allerschoonste duiven voort komende der beste rassen der hokken van Clabau Leon, Schaballie, Baes Henri, Dave Georges en Houwen Gaston. Op Zondag 5 Januariom 2 ure, bij Désiré Schimdt, Groote markt, Poperinghe, te verkoopen 17allerbeste kweelt- en reis duiven gansch het hok uitmakend van den welbekenden Heer Henri Belaen. Abeele. Te StikOOj) Schoone vürien-etalage, 2 meters lang, zoo goed als nieuw.Inl. ten bur. dezer. Hoeveelheid kepers,hoppepersen,timmer hout, stakielslaken, brandhout, gele gen bij de herberg Ma campagne Pofte- straaat, voortkomende van de blanke taitlie de 8 gemeten Kleinen Landbouwerswagen in goeden staat te verkoopen.—Inl. (en bur, dezer. Nieuwen Kamion mei nieuwe opgezette ka]), kunnende dienen voor poney, te koop bij M. Julien Clabau, Ghyverinchove- Abe.ele. Alen vraagt schoenmakersgasten en halve gasten wor- O den altijd gevraagd in de Cordonnerie Univcrselie, 36, rue du Collége, Dunker- que France. Goed loon naar verdiensten en verzekerd werk. Kost en inwoon. Betaling naar beliefte per week of per maand Een heer van buiten dezestreek zou koo- pen voor 50 fr jongen engelschen haan, spuggelaar (pintelot). Zich te wenden lot Achille Schmidt, Groote markt Poper. fj\eid, 25-30 jaar. wat van keuken kennend, 1(1 voor Yper. Inlten bureeie dezer. Om per occasie te koopen, nfroomer Me- lofte, van 300 liters. Inl. ten onzen bureeie. De welgekende Herberg De Kruisstraat-», te Proven, met hof en zaailand. Voor voorwaarden zich 1e begeven ter brouwerij Feys-Callewaert, te Rousbrugge. Onlangs nieuwgebouwde Herberg, met poort, péeidensial, hovonierhof en om trent,4 gemeten en 1 vierendeel land, gele gen te Poperinghe. Voor alle inlichtingen zich ie begeven bij N. Bataille-Moncarey, brouwer te Poperinghe. In 'L Groot. In 'l Klein. Bekend huis van vertrouwen. FABRIEK VAN LIN10NADEN, Ifondslraat, POPERINGHE. Prijzen en stalen op aauvrgag. Hebt gij slapolooze nachten? Zijt gij gauw vermoeid van werken? Schaft er seffens middels in. 't Beste middel bestaat sedert lang Vei'tieltah ii mam* eenc goede za<*li(e maf ras van zuivere schaapwol. Dat en beklaagt een mensch nooit. Aan genadige prijzen en in volle vertrou wen, krijgt gij die bij opvolger van BRUTS A ERT-DUCLOS, Bruggestraat, 3, Poperinghe. Met het seizoen der aal pompen heb ik de eer u te laten weten dat gij bij mij kunt verkrijgen nllerlieNie gebreveteei-de aal|>oiii|>«*li, zeer goed om af te laten, waarvan men bet ieder derseule kan wijden en vernauwen en welke men niet mag na maken. Ik heb er ook die kunnen uit en in schuiven volgens de diepte der putten. Altijd pompen in gereedschap en genadi ge prijzen. Bruggestraat, (bij de Statie), POPERINGHE. (e pachten, bij uitscheidingvan bedrijf. Woonhuis met stagie, stallingen, 2 1)2 heet. land en weiden. Te bevragen ten bureeie dezer. STERKE EN GOEKOOPE in lM*f«»n ciment bij We J. Declercq, metser, te Westouter, te verkrijgen op idle lengten en dikten, bij Al/. Crcns, ln 'IDoolhof, Poperinghe. Komt zien'om U te overtuigeu. DOOR Ypci-sti-aat, 1*01*1: lil Afwil lik vermits zij gedroogd en vierkant open- gevladen zijn. De alom vermaarde Familie VERD0NCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie ol door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. - Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voeten.Bijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin-,, ders. Onzicht- p' bare Gorsets om jjp de misgroeiing l': der ruggraat te fy genezen, noodig u, in dit geval Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M' Frangois VERD0NCK, Kerkstraat, Anseghem- bij Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. En Mp Honore VERD0NCK, bij de nieuwe post te Oostende, is spreïcelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag.' Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. Het bereiden en verwerken der vellen worden in huis zelf gedaan. laatste modellen Astrakan Skunks Renards Castor Marters Caracul Loutre Mongolië Vison Murmel Halskstftoii voor mannen en kinderen. Artikels voor Kleermakers en Kleermaaksters. Geheel laatste nieuwigheden. i fücoiT DEfO Nj'flSTEpJ ooi Agent CANÈLE-COUTURE, Abeele. In 't groot.; Comptoir G' du Cycle, Antwerpen. De ergste tandpijnen zijn altijd genezen door eene bestrijking met Gij die tandpijn.hebt, aarzelt niet, eisclit, de ware-DENTINoL bij uwen apotheker on gij zult volkomen verlost zijn van uwe tandpijn abses- sen en gezwellen en dit in oenigo seconden. Ten einde alle dwalingen te vermijden, gaat rnet deze aanbeveling naar uwen apotheker. Te Poperinghe in de apotheek Monteyne opv. Nofi'ednme. In alle apotheken aan 1,25 fr. het flesseltje of tegen van 1,30 naar Lab. van Dentinol, Boussu-lez-Mons. lleliingfik'eliliciHlc Uitvinding goedgekeurd door de Maatschappij van Gezondheidsleer van België. Genezing in 10 noinuten tijds van de hevigste Tand- cn Hoofdpijn en der Nevralgiën, door het gebruik der CACKETTEK jOS! GAUTHIER, APOTHEKER TE MECHELEN. 1 en 2 fr. het doosje van G en 13 cachetten. Schadeloos voor de Gezondheid. Genees! altijd. Wonderbaar uitwerksel. Vereischt het merkAntinévralgique Jos. G aid hier, gedrukt in het blauw op ieder cachet. Te verkrijgen in alle goede Apotheken. Dit w onderbaar geneesmiddel wordt over al per keerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of fr. 2,10. M. AL Monteyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper, M. Van Windekens, apotheker te Komer, hebben 'de eer te laten weten dat zij den win kel van alle rrif-rcerie-artikels in de Vlaming straat te Popeiighe voortzetten. Nnaiiiloozc iiianls«*Iia|»|>i,j. Kapitaal 1.GOO.OOO IVaiilt. De 1\ilro-Siilpéli-iue bevat in geregelde verhouding, en onder zeer opneem bare vorm, al de vruchtbaarmakende bestanddeelen, noodig tot den groei der plant. Het is onnoodig nog andere vetten te gebruiken zooals: soda-nitraat, ammoniak sulfaat, superphosphaten, potaschzoulen enz. Door bare zorgvuldige bewerkingeu de tegenwoordigheid van uitmuntende grondstoffen, zooals de nitraat van po- iiHvii, werkt deze vette uiterst krachtig, zeker en langdurig, hetgene bare voor treffelijkheid uitmaakt. De schoone en overvloedige opbrengsten van allen aard ermede bekomen op alle soort van gronden, zijn daarvan het beste bewijs. De Nitro-Salpélrinc is droog, poederachtig en gelijksoortig; de uilstrooiing ervan is dus zeer gnmakkolijk zwwel met de hand als met de machien. De IMili'o-Salpétrine beeft als streng gewaarborgd gehalte 9 °)o stikstof waarvan de helft 4 1)2 nilrische en de helft 4 1)2 ammoniakale. 5°)o Potascb oplosbaar van de Altraat van Pot»M«*la. 6 °)o Phosfoor oplosbaar in water en citraat. Door zijne aroote voortbrengst en het gebruik van de laatst uitgevondene werk tuigen, is de Fabriek van in staat deze vette aan zeer genadige jtrijzen te leveren. Alle landbouwers, bekommerd met hunne belangen, mogen niet aarzelen zich rekening te geven over de voordeelen welke vast zijn aan het gebruik der \itr«»- fta!p«kt«-in<'. Zij zullen een beslissende ondervinding opdoen over de hooge waaide dezer volledige meststof. in alle slag Pikimachienen met zelfbinder en Zaaima- chionen Massey-Harris Zaaimachienen en Yettostrooiers Saxonia Ploegs-Ju- mellen - Mólotte, Gembloers», Eegden met ressorts, Eegdeir Osborn Windmolens, Kalvermaohienen, Strooisnijders, enz. enz. ABEEI.E, Fresnes-kolen, IIommeldrogcrsCokes, enz alsook Kalkkan men in de beste voorwaarden verkrijgen bij Casselstraat, POPERINGHE. G It O O T E BOO M K W E KKERIJ ENGEL KN 0CKAERT, te Rousbrugge, langs de kalsiede naar Haringhe. BIEDT AAN I Groote hoeveelb.eid schoone gesneden Doorns voor weidenOlmen, Boschplanten, alle soorten van Pee relaars en Appelaars, hoog- stammige en voor tegen muren. Abrikoos- en Perzikboomen, Sieraadplanten, Rozelaars, enz. Aanleg en Verzorging van hoven. Alles aang enadige prijzen. *Bssemm&t?mtE%st3Em raKtssaEa-isi-.^ ss SOCIÉTÉ AN'dnyme. ISurcaii icixiliaire I je Ciii*aiiir3*Ia<fo, 17. A gence de la Société Générale de Belgique. Geachte Inwoners, '.'Jft y ÏLet wel op s Deze opzeg moet altijd ten minste drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. De eeoigste OnfciIl>are reinedlën tegen het Snol, Pokken. Cholera, Diphlerüis, Rochel (reu'eldikke Levers enz.enz., der kiekens zijn wel de remediën bereid in de apotheek van R. Vermandere te Avelghem. TALRIJKE GETUIGSCHRIFTEN. Sterven uwe kiekens van de Cholera, Diphlerüis ofwel door oor zaken welke gij niet kent gebruikt dab ontniddelijk de ISemudic IV l'-iOO van apotheker R, Vermandere. Zijn uwe kiekens aangetast van het Snot gebruikt dan het llarvol. Zijn de Fokken de liunivilic (egeii «le l*okk«*n van R Vermandere. II «irlil Deze zijn de eenigsle geschikt zoowel voor kieken kweekers als voor landbouwersfezanten kweekers en liefhebbers van allerhande parkvogels. Deze remediën zijn terzelfder tijde goed geschikte behoed middelen die op tijd toege diend alle deze ziekten onfeilbaar voorkomen. Depot bij de Heeren Apothekers (oude apotheek MONTEYNE) te Poperinghe. V. Chielens en K. Dewolf, te Brugge, H. Ruyssen, te Yeunip, Th. Il.ulpiau on J. Impo, te Kortrijk, A. Verstraetc, te Rousselare, C. Libotte, te Yper, A. Phlips, teMeenen(I)epaepe, tot Audenacrdc, enz. de halve flesch fr. <1,75 i zelfde Prijzen voor de Prijz-m der -cmediën tegen 't Snol 1 de flesch fr. S.5J5 remedie de dubbele flesch fr. !4,5<& legen de Pokken. Prijzen de remedie N° 4200 de 1/2 pak 1 fr.; de pak 1,75 fr.; de dubbele pak 51 fr. Rechtstreeks te bekomen in de Apotheek van R. Vermandere te Avelghem, tegen terugbetaling met verhooging der verzending- en inningskosten. HET BEVAT 20 TOT 21 t. h. STIKSTOF WELKE DE PLANTEN RECHTREEKS of na salpetergisting opslorpen Met deze meststof, geen stikstofverlies door uitlooging der gronden, geene korsten aan de oppervlakte der velden, geen te kort gewicht bij de aankomst, geene verliezen onder weg en gedurende de lossing ten gevolge van den slechten staat der zakken, geen gevaar voor het vee, geene vruch ten vernietigd door onzuiverheden, voor denywasdom schadelijk. Spaarzaamheid van vervoerkosten, van verhandelen en van uitstrooien ten gevolge zijns grooteren rijkdoms.Mindere hoeveelheid te gebruiken per hectaar, gezien zijn hooger stikstofgehalte en zijne regelmatiger uit- strooiing. Betere verdeeling in den bouwgrond. Regelmatiger wasdom en bijgevolg betere oogst. Ontvangst, onderzoek en verdeeling tusschen verscheidene lcoopers ver gemakkelijkt, dank aan het regelmatig gewicht en aan de goede hoedanig heid der zakken. Zelden vervalscht. Levering vrachtvrij ter bestemmingsplaats, snel en verzorgd. Schoone, op 00 kilos geregelde en met lood verz gelde zakken. Overvloedige oogst van goede hoedanigheid. Dat zijn de voordeelen dezer meststof, welke door al de handelaars en door al de landbouwayndikaten verkocht wordt. 'VfCLOR ALLE INLICHTINGEN NOPENS HET GEBRUIK, zich wenden tot het (Naamloos Vennootschap) Escompte ti'effefs tie commerce. Achat et vente de litres. Encaissement do coupons et. de litres rem- boursables. Prèls sur fonds publics. Comptes-courants de dépdt. Location de coffres-forts a Ypres Caisse d'épargne de la Société Générale.de Belgique. Renseiguements.. Bureaux ouverts le IU;ii-«*i el le %'eii- [I «Ir J-«Si de 8 1)2 heitres a 1 heure. Kaanjloos Ve?mootsc!)ap. Kapitaal 5.000.000 frank. Zetel te AHTV/ERPEN, Kr 71, KÜNSTLEI. Beheerraad/ MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter, Edouard Thys, ondervoorzitter, Alpb. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels, College der Commissarissen MM. Jean della Faille de Leverghem, voorzitter, de Graaf Adrien 'de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly, de graaf Oscar Le Grelle. SPAARBOEKJES aan 3,«5 ")0 er 3,60 REATEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 3.80 °)o of 4 Uitgifte van grondobligatiën aan 3,60 °)0 Ascnten Mijnheer Emile B00NE, gemeente-secretaris te Watou, CLAEYS00NE, - «te Rousbrugge. Georges DEHEM, handelaar te Meessen Leon DE80NNET, Leiestraat, 20, te Wervicq. Ern. LIEF00GHE, huissier te Passchendaele. Arthur VANH0UTTE. secretaris van Woesten, te Oostvleteren. Emile PRIEM, tnelkerij-bestierder te Zonnebeke. De Rycke, te Elverdinghe. Adolphe Denys, gemeente-secretaris te Crombeke. Jules Quaghebeur, - te Westvleteren. Maurice REUSE, onderwijzer, Moorslede.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 3