oniroomers woiseiey. LRÖFFiAEl-VERBEKE L PATTOIKLARYS Justin Denut-Huys JOSEPH DUM0N Zenuwziekten! Zenuwziekten! Ja! Ja! SÜPERCOCO STAHD Yperstraat POPERINGHE. FABRIEK VAN MATRASSEN Jérome MATTHYS, ANTWERPEN'S B0UW-&HYPOTHEEKBANK DEVOS GEZUSTERS GEBROEDERS LAGRANGE G, H. Antony-Permeke en Zonen -¥■ ®ü- DE STER H. HERKEüBOUT-ROORYCK, .11 FL, OSTEUX-DAUCHY Poeders van het Wit Kruis De Wonderbare VICTOR GIüLtE, BERAT-FREMAULT Vraagt liet Flesschenbier GEZONDHEID a Yperslraat, 112, POPERINGHE. KUNST - PHOTOGRAPHIE. Landbouwers! Vlaskweekers! J. Dehondt, GOEDEN NACHT BRAVE BURGERS, SLAAPT ALTIJD ZACIIT Onze beste Wind haar- Konijnhaarmatras voor 2 personen A. VAN NESTE - MATTHYS. Oyghem, Spoedige Bediening. Ter Trouw. Vaste Prijzen. WIJ BEVELEN TEN ZEERSTE AAN ONZE ZUIVERE LAINEFLOCON Verhuizingen vooralle Landen Hotel de la Régenee, HQUSBHUGGE, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voor het VEHV0ER per IJZERENWEö. PIANO?, HARMONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. jRO USSE.L A RE. M A ISON GAGIER SO0UTS Priesterstraat, 15, Poperinghe. KUNST PHOTO. CII. BEAUPREZ, Charles Halfmaerten Corselis, "Chielenspillen voor de borst, HUIS VAN VERTROUWEN. in ede: schaar. HULPHUIS der NIEUWWASSCHERIJ, Joseph Yperman-Recour, Noordstraat, 41. Huis van vertrouwen. Telefoon 51 Alphonse Rouseré - Yperman, Alle slag van Breimachienen. HUIVÏBER CLEMENT - BAYARD [FRANQAISE- DIAMANT Velolantaarns ECLAÏR& WILHEL1INA |F. HOFLACK, Yper HELLA IRIS ZetelAntwerpenTwaalf Maandenstraat, 13, I° Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting 2U Kasbons, op naam van fr. 5.00. Voor 5 jaar aan 3.75 °/0 3" Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 °)0 In de Roode Laars. C. VANDERCRUYSSEN jh <U Ph Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR s IIONDSTRAAT, 26, YPER. nieuwigheden Groot assortiment der laatste Paletots Kostumen Rokken Imperméables Groote keus van blousen Specialiteit van Kindertoiletten en Hoeden voor Hoeren, Damen en Kinderen Korsets Handschoenen. Lingeries Ik heb de eer Uld. kenbaar te maken dat ik mij ten huize begeve voor het Sehercil van Peerden, Muils, Ezels en Honden. G. Desmarets- üemeester. 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN. Leveranciers van het Ministerie van Landbouw en van het Leger. Fabrikanten en invoerders van allerhande Voederkoeken en Meelsoorten. 3 groote prijzen. - 8 gouden medalien. Tentoonstelling Charleroi 19112 Eere=DipIomas. LANG 'LEVEN U I» tl l'RIJS TER DOOS, FR. 1.50 EiïllLE VYNCKE-LÖWIE, Deze nieuwe melkontronrner, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley ruet gelieel nieuwe en de vcrbeterdste werk tuigen. Het is het jongste modeluiterst verbe tent. Het machien is buitengewoon eenvoudig heeft goene teedere deelen en elk gewoot werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait een bad smeerolie. De afrootners worden geleverd F RA NCO in de naastbij gelegen spoorwegstatie var don kooper, verpakking vrij toe. Itcialing iia ill) <ia£Pii proef indien de kooper over denafroomer tevreden isvoldoet de afroómer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd DEPOTHOUDER Magazijn van Jachtstovep en gegoten Stoven, Landbouw machienen, Engelscbe Bedden, Meubel- en Bouwartikeis, Fourneelen in ijzer en koper Amerikaansche Waschkeerus, Dakpapier. Doorndraad, Trailiedraad, Basculen, ijzeren Stodpn, ijzeren Tafels met marmeren platen Lavabos. Porto-Manteaux, Porte-Parapluies eie.enz. 0[ kliënten, aanvraag barer komt het talrijke Huis Boterstraat, 37, Yper, tc i'operinghc een Sialpiniis van photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. 8dd. Roy-Uerae<i(, Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de 1° Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. Wilt gij ter trouwe zaailijnzaad verkrij gen wend U tot VLASKOOPMAN, Groole Markt, POPERINGHE die ter uwer beschikking heeft al de tot nu toe gekende soorien lijntonnenzooals a Géanl de Kustruina Pernau Pskoff Riga choix supérieur Riga Extra Puik Liou Beige enz. Bijzonderheid van rozezaad, gewaarborgde 2e smeet Kostroma. Rechtslreekscbe invoer. Voordeelige prijzen. Ka taloog" met nuttige inlichtingen gratis op aanvraag. Huis van volle vertrouwen. Met het begin van het seizoen, is er bij mij eene groote keus van Rijwielen. Alle merken zijn te hekomen, zooals Wanderer, die nog eens twee eerste prijzen bekomen heeft in de Tentoonstelling van 1910 te Brussel; La Francais© Diamant, Star-Piume en Star- Course, La L.une,enz.,enz. Rijwielen imitatie B. S. A. aan 110 fr. I)e merken Dürkopp Saphir, Alcyon, echte Trois fusils, Herstal en gelijk welk merk kan ik leveren. A lie herstellingen worden spoedig uit- gevoerd. Naphte, essence, motorolie in groote en kleine hoeveelheden. I\«aiinaeliionen VeritasVictoria Naumann, met rechte en ronde spoel van 80fr. te beginnen; Naaldenen toebehoorten altijd in huis. Groote keus van Occasie machienen. Overneming van oude Velos bij het koo pen van een nieuwe. Wasoliiiiaoliioiicii van het beste stel sel die het waschgoed niet beschadigen. Ik plaats ook water- en bierpompen. Spoedige bedieningen aan prijzen buiten concurrentie. Laat u niet misleiden door bluf of blaai. Het is sedert het vierde ecner eeuw bekend Nergens hoopt men zulke zachte Matrassen als deze der firma 1)13 STItlS Onze beste Vlaamsche Schaapwol wordt verkucht aan 4,00. 4,25, 4,50, den kilo. Voor eene goede gevulde matras en traversin ImOO X lm20 voor 2 personen, is er 24 a 25 kilos noodig, (dat zijn ten minste matrassen, die in 1 jaar niet hard zijn en moeten herslegcn worden). Deze matrassen worden gereed opgemaakt om op de bedden to leggen, met couverten van 13, 15, 17 en 20 fr. volgens kwaliteit welke men begeert. Wij leveren zoowel als gelijk wie of waar alle Bedderijen, alle goedkoope schaapwol, aan dezelfde prijzen, en in gelijke kwaliteit beterkoop. kosten 25 fr. traversin 6,50, kussens 3.25, in zware tijk, nieuw systeem matras 27, traversin 8,00, kussens 4,00 fr. Gezien de duurte en opslag van het haar, is bet onmogelijk goede te leveren aan mindere prijzen. TRAMSTATIE. Telefoon 29, Harelbeke. Vraagt voortverkoopers door gansch het land. Bewaar goed ons adres en schrijft ons, wanneer gij iets noodig hebt. van 1,25, 1,50, 1,70 en 1,90 den kilo, zoo zuiver, gezond, duurzaam en zacht als do beste schaapwol. Onze FL0C0NW0L- MATRASSEN met traversin voor 2 personen, ter trouw geleverd, geheel gereed opgemaakt, goede couverten voor bedden, lmöO X lm20, kosten 30, 35, 40, "44 cn 48 fr. 1,00, 1,25. 1,S0, 1,70 T7i 1.90 den kilo. Opgepast, velen zijn 'bedrogen gewerden door .bucht, afval, katoenflocons, die door oneerlijke.concurrenten verkocht werden voor floconwol. Zwicht IJ daarvan. Deze komen hard en knobbelen, en hebben met onze Fabriekalie geen gemeens. Pro beert onze Kussens en Matrassen in Laine/locons, en gij zult met ons en iedereen die ze gebruikt, moeten getuigen dat zij Honderdmaal beter zijn, dan matrassen in goedkoop© schaapwoi, en die daarbij merkelijk duurder kosten. Komt zien en u overtuigen, bij ons geen fopperij WARE VOOR UW GELD. Honderden getuigenissen van uiterste voldoening. Zendingen franco per ijzerweg tegen remboursement door gansch het land. N. B. Bij aanvragen wil titel van het blad vermelden. RijtnigverEiuiirdei', heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich belast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar nl du rijtuigen gekapiton» neerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen cn matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Huis van volle vertrouwen. Ooststraat, 27, (dicht bij-de nieuwe Post), Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48 POPERINGHE. Groote keus van Fniiiaisic artikels voor llauies-CoiiS'urem Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Pépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudreen PAtes denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groole keus van Posti- chen,'Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. 1*3 OO 84 en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. A^e slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. Hue d'Ypres, 78, Poperinghe. Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Denteiles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. Gediplomeerde Kleermaker, Wilt pijschnone, goedkoope en met zorg afgewerkte Portretten, wendt u tot CII BEA UPREZ. Yperstraat, 16, Poperinghe. Mijn attelier is gemaakt om in alle we-Iers en ten allen tijde van 't jaar te kunnen poseeren en is voorzien van schoone decors en meubelen. Men poseert alle dagen. Geene Portretten zijn tentoongesteld zon der toelating. Bijzonder huis" voor levensgroote Portret ten geteekend met crayon. Ik aanvaard alle retouche. Yperstraat. 16, Poperinghe. SCHOENIfiAKER. in de Gouden fVSansbottin, Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt, laat weten dat bij hem te vin den is: groote keus van WINTERSC110 ENEIN Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en Kinders; bruin of zwart leder; met lacets, knoppen of haken Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart. Allo slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, ration nels en Amerikaansche modellen. Babysalle slaffers in fijn en andere lederen Goedkoope' Win ter slaffers en molièren en alle soort van gefoureerde snouwbots en feutres in versohillige prijzen voor Mannen, Vrouwen en Kinders. Wolie schoenen en -slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en gewaarborgd CIKAGE voor alle schoenen, zooals Bison, Everets. Ecla, Pilo, Spiegel, enz. Caoutchouc hielen en -galochen in alle groot ten en prijzen. Alle artikels noodig voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. Ik BERICHT. heb de epr mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het inzetten vuil liiiiilen en met alle li«'rt>(c!Eiii£c>ii Casselstraat, POPERINGHE. Het Is bewezen na lange en menigvuldige ondervinding DAT DE allen hoest genezen in den kortst raogelijken tijd. Als ge 's nachts niet kunt slapen door 't hoesten, die pillen zuilen u seffens helpen Er is geen middel dat zoo rap en zeker werkt. Iedereen neemt 's winters de - Chielens- pillen voor tic borst. Verkocht aan 1,50 de doos, bij HILAIRE N0TREDAME, Apotheker, opvolger van M. Monteyne, Groote Markt, Poperinghe. Priesterkleederen, iosturnen en Pardessus voor Hoeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. Groote keus van Stoffen voor mannen en kinderen. Laatste nieuwigheden. Model kostuimljes op maat voor kinderen Ik ben ook voorzien van een assortiment Engelsch leer, gemaakt en niet gemaakt Gemaakte manskostuum te beginnen fr. 20,00 Engelsch leeren broek en gilet met mouwen 6,50 Engelsch leeren.broeks, voor 3,00 Capuchons vanaf 3.00. Paletots voor damen en kinderen, op maat. Imperméables in caoutchouc. De personen die hunne stoffen zélve leve ren zullen met zorg, spoed en ter trouwe gediend worden. Door de goede hoedanigheid mijner stoffen en mijne genadige prijzen, verhoop ik inet uw bezoek vereerd te worden. Stoomverwerij en Droogkuisscherij L. ABRAMS - ALLOO. Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte kledingstukken van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. BIJZONDERHEID voor het verwen en droogkuisschen van alle slag van vollen, pluimen, boas en fourruren. - Wasschen en cremeeren van Stoors en Guipure gordijnen. Verzorgd werk, matige priijze.n, spoedige bediening. POPERINGHE. Voor onze streek, de Naaiiiiacliienen zrJN alleSn verkrijgbaar bij Gasthuisstraat, POPERINGHE. De Daairna- chienen Pfaff rijn aan zeer voordeelige prijzen ver kocht, omdat er geen uitga ven zij n van agenten. Wilt gij eene goede en ster- ke naai ma chien hebben, koopt de naai- machienen PFAFF die se- dertvelejaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. 't Is een aangenomen feit verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN I en verachter-:nde maandstonden, schele hoofdpijn,(migraine), draaiingen, zenuw koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de landen, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. De Poeders van hel Wit Kruis versterken de zenuwen, ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. PRLTS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. H00FDDEP0T Apotheek F. Tuypens, Houibriel, 24, St. Nikolaas, en in alle goede Apotheken. Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde. HUSYIBER mark Rijwielen eerst engelsch 3 versnelheden 2 freins op velg 285 Frs| gesloten ke.tlingkas I min gegarnierde mode'len Van af 210 Frs[ Buitenbanden S A jL V A T t» It 10 Frs Luchtkamers SALV t T O It 7,50 Frs Waarborg 1 jaar Motorrijwiel met 2 snelheden Automobielen i.\ het meest geprezen rijwiel Eischt bet merk Iroete 185 F. SéLa FranqaiseParis vrouw 1 95 F. o;i den kop en [koers 205 F. Diamantopallestuk- f ken. 10 Frs 12 Frs de besie. Populair rijwiel SALVAT0R 2 jaren waarborg verschilligej ?T„W„„ 150 modellen man f vrouw koers koers Iudien uw gewoon I leveraar u deze merken I niet kan leveren wendi lu tot het FIUIS dat u zal aanduiden waar Frs|gij ze kunt verkrijgen Kataloog op aanvraag. Naaimachienen laatste uitvinding. Waschmachienen en uitwringers van af 35 Frs NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ KAPITAAL. 2.000.000 FRANK te nevens de ISeurs. Voorzitter Graaf van der Stegen de Schriek. Beheerders Baron van der Gracht d'Eeghem Valèro Danaux, advocaat Zoningen Leopold Vlytsam, koopman te Antwerpen. Afgevaardigde beheerders: Ridder R. de Sehoutheete de TervareptJos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. Kollegie van Kommissarisscn MM. Florent Boeynaems, notaris te Ant werpen Scholier, advokaat te Antwerpen Ch. Tuyttens, te Antwerpen. zonder op termijn te plaatsen men kan teD allen tijde over zijn geld beschikken. Interest per zes maanden, ten huize betaald. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in PoperingheMr JULES VANBRUWAENE-SANSEN, Handelaar, Noordstraat, nr 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agent, voor elke Gemeente waar nog niet vertegenwoordigd. mamwe&mmmsmtummmBsm Huis YI AIU OU I> HUIS CaA*elsti*aat9 omtrent reclitovo»* cl© Vl/atouatPOPEItinGHK. De lloocle Laars sedert jaren bekend om hare goede Si'iiocni'ii rr.aakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. Coi II uursalon Gasthuisstraat 27 POPERINGHE. Ui ih <D P <u Verkoop van alle riag'van goede haarverwen. reuk en zeepartikelen, brillantine, cosmétiques, dentifrices, haar-, scheer-en tandborstcls, enz.Beste produkten tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens. Verwerking van alle uitgevallen, afgesneden of uit- gekamt haar 'tot het maken van alle haarwerken. Gewaarborgde scheermessen, tondeusen, scharen, enz. Trouwe bediening. Genadige prijzen. GOEDKOOP EN TEK TROUWE GESCHOEID ZIJN DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE, Dicht bij de Gendarmerie. OUD HUISV AfT VER TROUW E N Gouden Medalie te Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van SciatiekFlerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der POiL DE BRETAGNE. anti-rumatische Wol, k ;^3 gebreveteerd voort- ;>X ..ji-Tx brengsel, gemakke- mNfflap**"Ui"1 mHd©l en aanbevolen door al t Itfrïfd- de geneesheeren. Algemeenen depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Foil de Bretagne, voor Gale cons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decor{e, Poperinghe W tS3 •-3 Oh W O 11 Q <1 W O LOMOI%' X OPVOLGERS. cn TJ O O HH Q td rt u 1—1 t?3 S3 t—I 55 Q K- nep f& dobeste Vee V00RDEELEN Spaarzaamheid, gezondgeid, fYfi |f*U Is" 1h II melasse pnarfj„_ hoogste opbrengst. De Sucrema prikkelt den IJ I IVI Al voeders eetlust,- werkt zeer gunstig op de melk ön Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde een Overgroote Keus vinden van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. - le Communie Bottinen en Witte Slafters. - Knop-en Ringel bottinen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al in le der en met de hand gemaakt. - Alle slag. van WINTERSCHOENEN en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope Kiiulcrselineiivn. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaffers voor het ZOMERSEIZOEN Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine GETTEiV'. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent. om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. Cl RAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwart geverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt.. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Terberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. ,T gunstig op voor VerKens boterafzondering, most spoedig, geeft kan de n.wtlonT7ne maximum geschiktheid tot oplevering van arbeid, voorkomt de buikkrampen en darmontsteltenissen, is uitstekend tegen den dioes. gewaarborgd 25 tot, 28 0)0 eiwit, 6 tot 7 0)0 vet, 40 0)0 kokoskoek, cn veel goedkooper, vervangt deze laatste gewicht voor gewicht, en geeft nog hetero uitslagen. Geeft vaste boter. O merk: pORTE DFR BROUWEklJ-MOUTEMJ rpnoC' ('e oreldtentcx)nsteliing van Brussel 19.10 met '3 ->rV) aoede qezondheid te genietan, en het d Om altijd eene^^ noodzakelijk gebruik te maken -n het bloed zuiver te van houden, is I» Die Pillen onkel samengesteld uit uittreksels van de zuiverste nlnntstolfan, wier tegen woordigheid in het lichaam van den mcnsch Ge? NE DE MIIJ3TE ST03R9I8 KUSMEU TEWEEG BRENGEN, zijn eene ware wn'.daad voor hot menschdom. Buizende en (luizende personen getuigen dagelijks hunne waarde boven alle andere remediën. Die ware GF.ZON' HülOS-PILLVN maagversterhende en zuiverende STANDAERT'S-PlLLtN voorkomen cn genezen al do ziekten die door de GAb en de tSLlldlTK VOfUTKX zijn voortgebracht, als LEVER- en MILTZIEKTEN, MAAGPIJN en ZUUR, GEELZUCHT, SLECHTE SPIJSVERT RING. HOOFDPIJN, JICHT, RHUMATISM, GERAAKTHEID, PUISTEN en alle VERZIEKTEN. A -i. I Aanvaardt geene andere dooz»n dan omringd van een root*, pnpier- tnegezegeld, dat iJ 01 1 bei fabriekmerk dra en de tinna Apotheek B.STAtlOAEiVT, SS,Steenstraat,B -«'«««. t>i Al.l.V spoihKKtts VAX RKl.Olk ELIXIR D'ANVERS DE BEÜKELAER, fijnste der tafolhkeuren, fijn van smaak en goed voor de maag. BALSAM DE BEÜKELAER, beste Kinawijneetlust verwekkende drank samengesteld uit-zuivere, na tuurlijke wijnen en Kinamag ver kocht worden in de herbergen die het vergunningsrecht niet hebben. BALSAM moet bijzonderlijk aangeprezen worden aan zieke en oude lieden, welke eene moeilijke spijsverteering hebben, alsook aan de snelgroeiende jonge lieden. BALSAM geeft kracht en maakt bloed eeü glas in den voor- en na middag herstelt alle zieke lieden. Wacht u van namaaksels die zeer gevaarlijk en nadeelig voor de ge zondheid zijn. Depothouder der Vlaanders Barnürh RO USSELA RE. Vergeet ook niet dat ELIXIR D'AN VERS en BALSAM door de modelstokerij F. X. dk Beukei.aer van Antwerpen gemaakt worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1912 | | pagina 4