BAfiK van P O P E I fi G H E, tylEUWS UIT BEItGIE. M' B van MERRIS, COEVOET, BAERT C« SCHAALSTRAAT, C», I*operIiiglie. Loopende Rekeningen. Leeningen op Publieke Fondsen. Leeningen op vaste Goederen. Benrsbewerkingen. Bewaring van Titels. Betaling inning v Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. TELEPHOQN N' 66. Laatste nieuwigheid van zeer schóone rijke PRACHTSCHOENEN, ill alle modellen, te bekomen bij\ffin<l van den heer Jules Vandromme, als r 11 Op Zondag 4" Mei. EEUSTElV TAP, HEIWERGKERMISSEIS 4 In den Meiliooni, Feesten en Vermakelijkheden, Dood van Dokter Vander Ueyde. ge. B U RGERST AN DEN VAN APOTHEEK - D ROGERIJ A. KESTELIJN, Gasthuisstraat, 35, POPLIUNGHE. MARKTPRIJZEN. SSP Itoesinglic. Zelfmoord. Een 24 comptes courants. Crediet Openingen. °M De bevolking der Yereenigde Staten bedroeg in Jan. 1913 91.496.000 zielen. Een amerikaansclie statistieker heefi uitgerekend dat er in geheel de wereld 852 miljoen 700 duizend mannen zijn en 847 mil joe'n 300 duizend vrouwen, 't zij 5 miljoei 400 duizend mannen meer dan vrouwen. In Oostenrijk zal men vrouwen bij hei leger aanwerven eerst in de gezondheids ei kleedermassa. Kokinnen in de keukens dei- kazernen, dal ware zoo slecht niet. Een aantal duitsche soldaten zulle' zich nu oefenen op het schieten uit luctit- schepen en vliegmachienen. De regeering van de Yereenigde Slate zet een vliegwedstrijd op touw met 750,000 frank prijzen. Zulk een prijskamp zal dei. vliegtuigbouw in de Yereenigde Staten eet grooten stap doen vooruitgaan. In Frankrijk vindt men in de mijnen en metaal fabrieken nog de ergste en ellen digste kinderuiibuiting. De Russische Staatsraad houdt zich thans bezig met een voorstel om in Rusland thans ook dêh Gregoriaanschen kalandei in te voeren in plaats van den .Juli aanschen kalander die 15 dagen ten achter is. De Duitsche Keizer is toch een voor beeld voor zijn volk en voor alle staatsliedei en overheden. Te Koningsbergen verklaard asten, want zoo eindigde hij loor de leden verworven, komt lier rechtstreeks toe Met algemeen gejiiich en handgeklap werden deze redevoeringen begroet. De vandeling door stad werd dan voortgezet en tot laat in den avond heerschte onder de leden do voldoendste vreugde. 's Anderdaags werd het schoone feest met tombola eri dansfeest geëindigd. jarige landwerkman, Camille Kons, heeft zich gezelfmoord met zich een kogel door het hoofd te schieten. \1ntou. Gidden bruiloftfeest. Op 2° Sinxendag, zijnde maandag 12" Mei, zullen hier twee brave oudjes den 51n ver- .jaardag van hun huwelijk vieren het zijn H&nd6lS6lt6Cl6n,|Benoit Theeten, te Crornbeke geboren in 1836 en Catherina Goussey, geboren te Wa- tou in 1840. Een halve eeuw hebben zij sa men gewerkt en geslaafd om hunne vier kinders op te brengen. Dril ervan, dra dochters, zijn reeds getrouwd het vierde een zoon, is t'huis, metser met vader, die ook nog dagelijks werkt en in volle gezond heid is, evenals zijne vrouw. De jubilarissen,zij wonen bij de Gasthuis molen, zullen op 2e Sinxendag door al hunne kinders en kleinkinders omringd zijn in 't geheel ten getalle van acht-en-twintig 't Ware te hopen dat ons gemeentebesiuui en de geburen zouden inedehelpen om aan dit jubelfeest wat luister bij te zetten. lLlvtii-«liii&;li<>. Een liederavond za alhier in het Genu entehuis gegeven worden door Vlaamschi Vrienden van Popeiing- he, op Sinxen Zondag, om 6 ure 's avonds. Iedereen wordt er vriendelijk toe uitgenoo- digd, mannen en vrouwen. Overal behalen de Ylaamsche Vrienden veel bijval; in Ëlverdinghe mogen wij niet ten achteren zijn Wcstonlre. —De fees'en der inhuldi- dus niet tellen voor de algemeene klassee ring. 3e ritLuxemburg-ErquGines, 302 kim. Buysse Marcel, 2. Gautliy, 3. Rossius. 4. |>cieur, 5: Goomans, G. Masson, 7. Defraye, Engel. 9 Faber. Heden Zondag rijden de renners naar Na men en Dinsdag, 6" Mei, van Namen naar (jostende, langs Kortrijk, Meenen, leper, Yeurne. Alle roem hare ban- smachtend naar zelfsopoffering, naar lijden en strijden voor de zaligheid der zielen en de glorie van 's Heeren I naam. Et ostendit illi regnuni Dei Hij bezag den jon-1 geling, en hij beminde hem, en hij toonde hem het rijk Gods, waar de weelderige zielenoogst rijpte on-1 der de weldoende stralen van de zon der genade, en j waar eilaas, zoo weinig arbeiders waren om dien j wonnigen oogst te bezorgen. De jongeling had de roeping verstaan. Hij ging zijn God tot zijn erfdeel kiezen. Hij ging priester worden. Op het klein Seminarie van Rousselare leerden wij onzen vriend kennen, en in die dagelijksche betrek kingen, zoo vertrouwelijk, zoo innig, van jongelingen I die zich tot het priesterschap bereidden,, werd del band van liefde gesmeed, die noch tijd noch ruimte 1 - l>opvi-iii£'lie Uitslag van den Prijskamp uit Clermont J ooit zouden verbreken. Hier won onze duurbare qan 27 April 1913 I Burgemeester der gemeente, zullen hier BEIIAT-FREMAULT,! y - In den Gouden Schoen, Dicht bij de Gendarmerie, Veurnestraat, 56, POPERINGHE. Verkoop van inlegboter. Het Bestuur der melkerij houdt zich van nu af bezig met den verkoop van inlegboter aan met veel luister gevierd worden den Donder dag dor kermis, 22 Mei. Een schoone stoet zal ter dezer gelegenheid gevormd worden en 's avonds zal een prachtig vuurwerk de feestelijkheden sluiten. Daar onze nieuwe Burgemeester door iedereen welgekomen is, zal iedereen ieverig Ie leden en aan de burgers van Poperinghe I Medewerken tot liet wellukken der feesten n omliggende gemeenten j Bijzondere feesten zullen ook, in den loop De prijs is dezelfde zoowel voorde bur-|der kermisweek gegeven worden gers als voor de leden. I Zondag 18 Mei, luisterrijke Ringsleking De voerlieden der melkerij kunnen devoor velos, 100 fr. prijzen en Gaaiboiling leden en burgers bedienen van boter. 1 Cyrille IF-ze. Maandag 19 Mei, groote Om niet al de boter te samen te moeten I Baanbolling, 50 fr. prijzen, en luisterrijk vriend, door de ontwikkelende kracht van de wijsbe geerte, die helderheid van begrip, die zekerheid van oordeel, die schranderheid van redeneering die de be wondering van leeraars en medeleerlingen afdwongen. Gelijk de zon in een lichten wasem opwaagt aan het Oosten, en aangroeit in glans bij het stijgen in de luchten, totdat ze, op het middagpunt gekomen, haar heerlijken stralenvloed in vollen luister uitwerpt over de aarde, zoo ook ontwaakte dit verstand, bij de eer ste begrippen der wijsbegeerte, en groeide aan in de opvatting van de wereld en van de wezens, tot dat het, omstraald door het licht der godgeleerdheid, peilde in de geheimvolle diepten van Gods oneindigheid, en met verrukten blik staarde op de liefdevolle geheimen 14 Clabau Leon 4 p.—15 DeVOS He-1 her Godheid, der Drievuldigheid, der Schepping, der Menschwording en der genade, terwijl het met begees- il 1913 1 Vind: Zuid. 465 duiven los om 8 27 ure aankomst le duif om 10.60 12 ure laatste om 10 10.28 ure Snelheid le duif 1773,42 m. laatste 1588,74 ra.per minuut. Afstand 105.287 km. 1 Depreeuw J. A. 2 p. 2 Pittellioen Cam. lp 3 Detava Cam. 3 p. 4 Dave G. 3 p. 5 Dave G 2 p. 6 Dave G. 4 p.—7 Hanne- bpuw Maur. 2 p.—8 Yanden Berghe H. 2 p. —0 Fache N. M.10 Fache N M.11 De- skeghcr H. 3 p.12 Fache N. M.—13 D ive G. 3 p mi 2p16 Labaeré Ach. 17 Merleve.de 0. 3 p.18 Dave G 3 p.—19 Lebbe IJenri p. 20 Desa-her 11. 2 p. 21 Amez A.22 fiafs H23 Stlvert G. 3 p.24 Silvert 1 p. -25 Derynck G. 3 p.- 26 Derynck C. 2 p.— 27 Facite N M.-28 Fache N. M.- 29 De- ynck C. 2 p.30 Vermeersch A. 2 p.31 Depreeuw J. A. 2 p —32 Lava Adrien 2 p. 33 Amez A 34 Devos Jusiiu 1 p35 Sil vert G. 2 p.36 Derynck C. 2 p 37 Fache N. M.—38 Dave G. 1 p 39 Dave G. 1 p 40 Labaere Ach.41 Priem M.42 Fache N, M.— 43 Glabau Leon 1 p.—44 Vande- voorde Cam. 1 p.—45 Gassiers Ern. 1 p. 16 Desaegber H.— 47 Lietaert Elie.—48 De- uieeuw J. A.—49 Merlevede Cain.—50 Van lavoorde Cam. 51 Debeegher Elie. 52 Vandevoorde Cam 53 Vallaeys Alph.—54 Dnsmadryl M 55 Delbaere Jer.—56 Dave Ml57 Lietaert Elie. 58 Merlevede Cam. 59 Vallaeys Alph. 60 Lh-fooghe Ern bvERDUiVEN. Vandevoorde Cam. Davos René. Verscliaeve Nestor. uitleveren in de streek, zoo verzoekt het bestuur iedereen om van nu af een gedeelte in te liggen. Het js immers een oud gebruik van velen pri/skamp voor Geiten, 200 fr. prijzen. Dinsdag 20 Mei, Vuurvogelschie'-ing voor de Pompiers der gemeente. "en der aangenaamheden van 't Sterfgevallen. hij in eene rede, dat niet stoffelijke mach' Ivan een gedeelte boter in te liggen om eerst I huiselijk leven is een goede las koffie bereid en grootheid alleen vcor een la: d voldoende |tA geimnjLes, reeds van voor dat do koeien met Trappisten chicorei incart. zijn, maar dat de welvaar' d-ès volks moei berusten op de^ööMtenst, de plichtbetrach ting, ue liefde tot vaderland en vorst; dal zijn de wortelen, waaraan een volk zijn kracht ontleent! Dachten er zoo eens allen over W aarmedu lts Thcohrama ge» maakt?Theobroma is samengesteld uit kruilen, die van ouderouds bekend zijn als bloedverkloekend, krachtherstellend en lichaamsvernieuwend Daarbij zijn extracten en minerale stoffen gevoegd die als herstellingsmaterialen mo gen aanzien worden van zenuw en spieren gestel. Welke zijn de uitwerksels van Theobroma Van de eerste dagen dat men het gebruikt, wordt de bloedsomloop gemakkelijker, de ademhaling dieper en sterker, het gedachi helderder, het geheugen scherper, de zin tuigen fijner. Het lichaam wordt krachtig, beter ge schikt tot den arbeid, en zoo haastig niet vermoeid. Welke lieden moeten Theobroma nemen 1. Gezonde lieden die moeten overwerken, e-— in den grasloop zijn. TELEPHONE, N° 68 Niet werkdadige Burgerwacht. Daar verscheidene plaatsen openstaan in hei kader der overheden der niet werkdadige Burgerwacht onzer stad, zal de heer Gou verneur der provimie waarschijnlijk eene uieuwe stemming doen houlen om de leem ten van het kader aan te vullen. Tegenwoordig zijn de volgende personen aan het hoofd der wacht. Kapitein Vande C-isteele Marcel. LuitenantLahaye Nestor. Onder-luilenantmSabbe Julien en Van-] dooren Julien. Onder-luitenant, Officier van gezond heid De Wulf Charles. le SergentPauwels Albert. Ser gent-four vier Colaert Albert. Sergenten (6): Decreus Jules, Dave Mau rice, De Puydt Jules, Beddeleetn Gaspard, Lermytte Achille, Sausen Auguste. Dépot bij gebr Delhaize Monearey-'Sansen In het Sint Jan's hospitaal te Brussel ontsond er brand in dan morgen De zieken bek wamt n geen lied. De schade is nog al groot. F.en meisje van Namen vond eene geneverflesch en dronk er zooveel dat zij stierf. Te Antwerpen sprongen twee jonge- j lingen van 18 jaar van O. L.V. toren en werden verpletterd op de straatsteonen. De reden hiervan was dat ze niet mochten trouwen. Het is waarschijnlijk dat de milieie- klas van 1911 inde eerste dagen van mei terug naar huis zal gezonden worden. Het slaan van een vierde miljoen nic- kelstukken van 25 cenliemenis begonnen, want de drie eerste miljoen, sinds 1908 gemaakt, zijn reeds schier volledig in omloop gebracht. lastigen arbeid verrichten of in ongezonde!|aere sifons, Notredame Jozef, Vandenber- bedieningen bijzonder vatbaar zijn om be smettelijke ziekten te betrappen. en algemeene moede- Korporaals (12): Van Caeyseele Felix. I op Tweeden Sinxendag, 12 Mei alge- Boone Elie, David Remi, De Baene Marcel, I meene vergadering van den Boerenbond, in Adriaen Jeröme, Dereckx Henri, De Craenel(je groote zaal van den Boerenbond, Minder- Alfons, Soenen Cyrille, Baes Henri, Inge-jbroederstaat te Leuven loosheid gekomen zijn, en de noodzakelijk heid van een sterkend geneesmiddel gevoelen. Zieke lieden, teringlijders, zenuwlijders, vermagerde, uitgemergelde lieden, al degene ghe René. Vooraleer uwe meubels, stoelen of beddens te koopen komt zien naar den Ba zar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe. Mili/iewet. Tengevolge der nieuwe die krachteloos, afgemat, tendent rade zijn. militiewet bekrachtigd bij kon. besl. van 21 Waar kan men Theobroma krijgen April 1913, zullen voor de stad Poperinghe, In alle apotheken. I buiten de reeds aangewezene personen, nog 3 frank de flesch en daarmede is men 10121 jongelingen der klas van 1913 gehouden a 14 dagen goed en spaart men andere me-1 zijn om als militianen deel te nemen in het in een decijnen. Overal verzonden tegen fr. 3.15 postmandaat of in posttimbers. Te Poperinghe apotheek MONTEYNE, op-1 volger: H. NOTREDAME; apotheek A. KES TELYN te Yperen apotheek LIB0TTE. leger. Peerd op hol. Zondag morgen kwam M. Firmin Mostaert van Haringhe gereden, toen dicht bij stad tiet peerd ver schrikte en op hol ging. M. Mostaert werd uit het rijtuig geworpen, doch bekwam geen leed. Het peerd liep voort en viel in den draai der Watou- en Noordstraat, waar men het kon stilhouden. Het dier bekwam ook geen letsel Terug. Dinsdag zijn onze drie gen- - Feest bij de Roegsche-Barbaristen. |J™, die tijdens de werkstaking naar - Zondag vierde deze tooneelmaatschappij har er01 naar Poperinghe terugge- den schoonen uitslag door haar bekomen in' een Stadsnieuw*. Maandag werd te Wetteren in de Schelde een bruinvisch van 30 kilo gevangen. Voor de soldalen mot verlof.— De minister van oorlog heeft een goed bes luit meegedeeld die door de krijgslieden met vreugde zal vernomen worden, namelijk het afschaffen der visa op de verlofbrieven der soldalen. Vroeger moest een soldaat met verlof zich met zijn verlofpas voor den burgemeester of plaatscommandant der garnizoensteden aan bieden. hetgeen veelal een hoop ongemak ken of moeilijkheden voor gevolg had. Slollaudsrlio oorlogschepen. Twee groepen torpedobooten van het smal deel van tillemsoord, zullen van 3 tot 7 mei aanstaan ie naar Brugge en Zeebrugge komen. Er zullen groote feesten ingerii worden ter eere van de hollandsche officiers en bemanningen tering de godgewijde woorden opvatte die de heilige schrijvers onder de ingeving van den Heiligen Geest, hadden neergeschreven. Geen wonder dan dat de zoo begaafde Seminarist door zijne oversten bestemd werd om zijne theologische studiën voort te zetten aan de hoogeschool van Leuven. Daar onderscheidde hij zich nogmaals onder zijne medematen door de schranderheid van zijnen geest, en bekwam, na twee jaren, den graad van Bacchelaureus inde godgeleerd heid. Op de openbare zitting, waar hij zijne theses moest verdedigen, werd hij door zijnen hooggeleerden tegenstrever geluk gewenscht om zijn knappe verde diging. Zoo werden in hem de woorden van het boek de Wijsheid verwezentlijktDoor mijr.e wijsheid, zal ik bewondering verwekken in de vergadering, en, niette- gestaande mijne jeugd, eer bekomen bij de ouderen Sap. VIII, v 10. Dedit illi scientiam sanctorum Sap. V, 10. God had hem de kennis der heilige zaken ge schonken. Doch, schranderheid van geest is niet voldoende tot de algeheele volmaking van den merisch. Gaat ze niet gepaard met de ontwikkeling van hart en wil, dan kan ze slechts naijver bij minbegaafden, hoogmoed bij den persoon zeiven verwekken. Dit echter was het geval niet bij onzen diepbetreurden vriend. Een groote goedhartigheid bracht hem zich altijd en over al ten dienste te stellen van zijne min bekwame mede- maten. Hoevelen onder ons zouden kunnen getuigen met welke broederlijke verduldigheid, met welke hel derheid van gedachte en eenvoudigheid van uitdruk king hij de moeilijke vraagstukken van de godge leerdheid wist uit te leggen Hoe minzaam wist hij om te gaan met de kleine kinderen, die hij in de zon dagscholen onder handen had hoe klaar en kinder lijk eenvoudig leerde hij hun de grondwaarheden van 't geloof kennen hoe begeesterend ontvlamde hij hunne zuivere hartjes van liefde tot den goddetijken Zaligmaker. Te Leuven was zijn studeerkamer, binst de vrije uren, de welbezochte vergaderingplaats voor de Westvlaamsche hoogstudenten. Doorzijn gemoe delijke gezelligheid, door zijn welgemeende genegen heid, wist hij de studentenharten tot zich te trekken, en ze te winnen tot deugdzaamheid en kristelijke edel moedigheid. Die goedhartigheid was de vrucht zijner priesterlijke volmaaktheid Want priester was onze geliefde vriend, priester volgens het hart van Jesus! Posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso. Ps 20. v. 4. God omvlechtte zijn hoofd met een kroon van kostelijk gesteente, met de koninklijke priester- kroon. Met groote godvruchtigheid had hij zich voorbereid tot die verhevene waardigheid. Quis ascendet in mon teur Domini Innocem manibus et mondo corde Ps.23. Wie zal d-aa berg van den Heer beklimmen/wie zal ér staan aan zijn heilig altaar Hij wiens handen zuiver zijn, wiens hart onschuldig isl Met die maagdelijke reinheid omheeld ontving onze goede vriend de macht het Heilig misoffer op te dra gen. Voortaan zou hij als middelaar tusschen God en de menschen, aan den goddelijken Vader met geheven armen het onschuldige Lam Gods opdragen, om de oneindige Almacht te aanbidden en te bedanken, om met vurige smeekingen genade te verkrijgen voor het zondig menschdom, om over de arme stervelingen een vloed van genade te doen nederdalen Hoe stich- I In SI Omer, bij Louis Vauheule, Bertenplaals. Wekelijks estaminetde Maandag. t In den Vellen Os, bij Emile Cn-us, Berlenplaats. Wekelijks estaminetde Zaterdag. :t In de Cnntine, bij Hector D queker-Olivier, Watoustr. Wekelijks estaminet.- de Vrijdag. bij Isidore Delporte, Eeper kalsiede. 5 In de lltriiissli'nal, bij René Quetstoy, Reuinglielst kalsiede, Combat met de vloerbol, 4» \n Pare SI Georges, bij Auguste Merlevede, Reninghelst kals. Te Vet'bollen. Schoon schaap, In den Sierhoek, bij Emile Gouwy, Bt uggestraat. H In den Panu, bij Gustaaf Glabau, Casselstraat. Schoone geit, O In den Itraliand, bij Jeremie Quaghebeur, Brabandhoek. Schoon Konijn, IO In M llnlierl, bij Auguste D'byser, Veurnestraat. Prachtige kindervoituren, stoven en cui- smièren In den Bazar der Galerij, bij Etienne Moncarey-Sansen, Gasthuisstraat, 20, Poperinghe. Vrijen ingang. De prograrrmen of kaarten van Feest ten ten Bureele van «De Poperingiienaar» gedrukt, worden gratis hier ingelascht. GEMEENTEFEESTEN PROVEN. Ringsteking met den Velo op kermis Dinsdag 13 Mei50 fr. Prijzen; inschrijving tot 3 ure, bij René L smahieu, in de Tram statie. Buitengewone Baanbolling op koeke /.otulag 18 Mei. - 600 Fr. Prijzen, als volgt v rdeeld 150 fr. 100-50-10-40-40-20-20-20- 20 20-20 en 12 Prijzen van 5 fr. Inschrij ving in st Victor bij Remi Deschuylter, tot 2 1)2 ure namiddag. GAA1B0LLING. Crornbeke. Op Donderdag 1 Mei, O. H. Hemelvaart, geg. door de Ware Vrienden bij de We Ch. Regheere, in de Voorstad. 40 fr. Prijzen. Een droevige mare verspreidde zich Dins- I I 0 TT n 1 1 c o leen viueu van gcuauc ie uucu ncuciutucu nuc ancu- dag in stad D' vander Heyoe is rond o Jtend, hoe godvruchtig was de jonge priester aan het ure 's avonds, om zeggens plotseling.gestor- 1 ven. Zaterdag nog deed. hij, niettegenstaande eene lichte onpasselijkheid, zijne gewone bezoeken, moest Zondag te bed blijven, ont ving Dinsdag morgen rond 11 1/2 ure de heilige gerechten en gaf, korte uren daarna, «st in de banden des Heerqn weder, kwam Dr Vander Heyue naar Poperinghe in 1868. In 1880, dus zeer jong nog, werd hij aangesteld als Voorzitter van den Katholie ken Kring en als oprechte Vlaming werd hij ook de stichter van het Davidsfonds waarvan hij ieverige Voorzitter was van 1879 tot 1907. Werken voor het volk, het op godsdien stig, politiek en maatschappelijk gebied over zijne ware belangen inlichten, strijden voor de rechten onzer miskende moedertaal en rie vijanden van kerk, vaderland en taal be vechten ja! dat was zijn leven van de eerste jaren dat hijonzestad kwam bewonen Men vi*s keukenmeid, 25 Detnarey, 0"de keukenmeid, 25 tot 35 J Da iiel Detnarey, Hotel de la Flandre, bij Poperinghe statie. eid voor Rousselare, goed loon jaar, Cour bij de In lichtingen'ten onzen bureele. lande, voor Pope- Inl, ten bureele dezer. den provincialen tooneelprijskamp met de uitvoering der tooneelstukken De Loteling- en «Baas Gansendonck", naar de romans van Hendrik Conscience. Zooals reeds gezegd behaalden zij voor beide opvoeringen den eersten prijs in uit muntendheid, en een bijzonderen prijs van speler werd toegekend aan den heer Bedde- leem Camille en aan Jufvrouw Berodes die de rol vervulden van de loteling, en Trien in Gevonden, deze week donderdag, in stad, klein handzakje met nacren paternos ter erin. Een zonderlinge vondst werd «■rijdag morgen gedaan door Omer Van Ee- ke langs de Proven kalsiede vond hij een mannenvelo. Het gevondene bevindt zich in het politiebureel. Verloren, donderdag, gouden borst speld. Het onweder. Na een warmen M. Alfred Francois, de goed gekende in richter van bedevaarten en reizen, is, na eene langdurige ziekte, te Grimbergen over leden. Wij bieden de familie van den over- ledens onze christene deelneming. de "Loteling" on aan de heeren ClaeysIzomerschen dag, is hier dinsdag namiddag Camille en Denut Albert die de rol speelden I rond 3 1/2 ure,' een hagelvlaag over stad ge- van Baas Gansendonck en Kobe in Baas I vallen, gelijk men in geen dertig jaar te zien Gansendonck kreeg. Bollen gelijk groote knikkers en ijs- Deze prachtige uitslag moest gevierd j brokken een halven vinger lang en een cen- wordenen Zondag werd dit naar behooren j-imeter breed, kwamen in en rond stad, gedaan. I vernieling aanbrengen in hoven en moestui- Bij den tooneelmeester Camille Beddeleem I nen. Hevige regenvlagen, donder-en bliks- waren alle spelers die tot het wellukken der menslagen gingen hiermede gepaard. De uitvoering medegeholpen hadden, vergaderd toen rond 3 ure de andere leden der maat schappij hun kwamen uithalen. Door de kleine Arthur en Maria Claeys I werd den tooneelmeester een prachtigen bloemtuil aangeboden en eenige gepaste! regels toegezeid, waarna de geheele maat schappij, met muziek aan 't hoofd, door del bevlagd'e straten der stad een optocht hield. Mevrouw Emile Vandenbergbe, had het Bestuur laten weten dat zij de maatschappij verwachtte. Aan deze zoo vriendelijke uit- noodiging werd natuurlijk geerne beant woord, en rond 4 ure kwam de stoet daar toe. Hagelvlaag duurde slechts eenige mintuten gelukkiglijk. In sommige hommelhoven 'werd wat schade aangericht, die eenige dagen verachtering zal veroorzaken. In vele moestuinen, werd alles in stukken geslegen. Hier en daitr werd eene ruit uit geslegen Langs verscheidene kanten buiten stad was men geen, of geheel weinig hagels gewaar geweest. KoningschielingDonderdag, O. H. Hemelvaartdag had de koningschieting plaats in beide handboogmaatschappijen onzer stad. BijWillem Till word de koningvogel in de derde ronde afgeschoten door Pierre Vandemoortele en in - Sint Sebastiaan was Daar heerschte de meeste gezelligheid. Onder het drinken van eenige glaasjes lek-1T. keren wijn, mildelijk door dlzo weldoenster |^fH^uste TlmPerman die hem nedei der maatschappij aangeboden, werden nu v' verscheidene puike voordrachten uitgespro ken. Eerst door den heer Voorzitter, om Mevrouw Vandenberghe in aller naam te bedanken voor het onvergetelijk onthaal en de rijke gunst de maatschappij aangeboden en om Tooneelmeester en alle uitvoerende Leden te bedanken voor den goeden wil en den iever, die zij tijdens het aanleeren en hei uitvoeren der stukken aan den dag legden, iever en opofferingen nu ruimschoots beloond door den prachtigen uitslag die moet strek ken om het groote leger der Barbaristen nu nog nauwer aan elkaar te verbinden. In naam der spelers werd dan door een hunner ook een welverdiende rede van lof velde. Aan beide koningen, proficiat lioopl uwe PIJI.IvV bij Etienne Moncarey-Sansen, Bazar der Galerij, Gasthuisstraat, 20, Poperinghe. Boerenbond van Poperinghe. He ilen Zondag, ona 9 ure 's morgens, in 't lokaal, verplichtende vergadering met volgende dagorde 1. Aankoop van allerhande vetten en vee voeders. 2. Belangrijke voordracht door den Heer Meersseman, landbouwkundige, over hei nut, der veebonden 3. Onmiddelijk na deze voordracht, inschij- ving van nieuwe leden in den veebond als ook inschrijving van de deelnemers aan den en bedanking den Tooneelmeester toegezeid Iprijskamp san vee, welke van dezen zomer en hulde gebracht aan den grooten vlaam-j liie'r ter stede, zal plaats hebban. schen schrijver Hendrik Conscience. Vervolgens nam de tooneelmeester het| woord1, in echte vlaamschstrijders taal sprak hij over tooneel, de moeilijkheden voor del uitvoeringen het genot er na beleefd; hij bedankte alle spelers, zette ze aan onver i poosd voort te werken voorden vooruitgang der tooneelmaatschappij Roeysche-Barba- l'I WOS Lvcien OOR, en andere mer ken. - SI»It lil liM VrilllYM N GR A MO PHONES en ZONOPHONES met naaldenPAT HEP HON ES met sa pkier diamantjes bij •Veroom VI AT THIS ZOVIA, Ooststraat, *5, KOI SSIXAItll Ivïen.g'elin.g'erL. Schoolmeester Boekmans gaf nen diner en de Inspecteur Wolfs was daarop uitgenoo- digd met eenige vrienden van den meester. Wolfs was natuurlijk de held van den avond en Boekmans gaf zijn meid de nauw keurigste inlichtingen hoe zij moest opdie nen, enz. - Trees, zei hij, ge moet M. Wolfs altijd eerst bedienen, en de schotel zou houden dat de beste stukken aan zijnen kant liggen, en ergeet de saus niet, Trees. En als ge't kieken opdient zorg dat menheer den inspecteur liet achterste krijgt, dat eet hij liefst. 't Is goed, zie Trees. En aan het diner kwam zij binnen met het kieken gereed gesneden, zij trad op Wolfs toe en sprak met heldere stem Menheer den Inspecteur, uw achter ste ligt daar op 't hoekske SPORT. De eindmatch voor het kampioenaat van le afdeelirig znndag gespeeld tusschen de Union en de Daring van Brussel, werd door le Union St Gilloise gewonnen met 2-0, die nu zijn 7e kampioenaat wint. Eindronde van ne Afdeeling. Berchem S. 6 F. C. Theux, 0. Vlug en Vrij 0 Lyra Lter, 5. F. C. Ronsse2 S. C. Anderlecht, 6. White Star 7 S. V. Rousselare 0. In Turin werd Belgie donderdag geklopt door Iiaiie met 1-0. Eene luchtreis zonder voorgaande. De vlieger Gilbert vioog zaterdag van Parijs mar Vittoria Spanje in eene vluchi alzoo 967 kim. afleggend in 8u. 23 minuten de grootste sneltrein heeft voor denzelfden af stand löu. 28 m. noodig. altaar 1 Sacerdos alter Christus Hij spiegelde zich op zijn goddelijken Meester, hij wilde zijn wat hij voor de oogen der menschen \i as Een andere Christus! Een andere Christus Mijn vriend, dat moest gij ook worden Gij ook zoudt het lastige kruis op uwe zwak ke schouders voelen drukken, gij ook zoudt den droevi- gen kruisweg van het lijden bewandelen, onder de oogen van uw medelijdende, uwe weenende moeder De ziekte is gekomen, een onverbiddelijke ziekte Wij bahiwjt ilcrazjpül_iiakliiistr,rd,o.n dwt^ltf,lfhcdutrlêb^t® die ons zoo vriendelijk en dankbaar toekeken telkens wij u bezochten. Wij hebben IJ gezien, neergedrukt door de toenemende ziekte. Maar nooit hebben wij uit uw mond een bittere klacht gehoord. Sacerdos alter Christus Met Christus, met uwen goddelijken Meester wildet gij blijmoedig den Calvarieberg bestij gen. Gij hebt het offer volbracht, mijn vriend'! Het plechtige woord, zoo vreezelijk voor de zandige men schen, werd door uwen broeder 'gesproken Adolf het stervensuur nadertGij moet berecht worden Kalm en gelaten vernaamt ge dit woord, kalm en ge laten hebt gij uw schoone ziel aan den Heer teruggc schonken O God Gij zijt wonderbaar in uwe wegen. De mensch, met zijn bekrompen verstand, kijkt bevend naar U op, en voelt zich geneigd te vragen Waarom O Heer, wij aanbidden uwe oneindige goedheid Onze betreurde vriend was U aangenaam Gij hebt hem - bemind, en daar hij onder de zondaars woonde, hebt ot over korte jaren als hij gevoelde die taak I gij hem bij U genomen. Sap. iv, 10. In korten tijd heeft met de noodige kracht niet meer te kunnen j hij de volmaaktheid bereikt, en U de vruchten van een vervullen. Het is een goede en heldhaftige laT 'oophaan geschonken. Sap. iv, 13. Consumma ïtriiripp u-owp st I brevi explevit tempora multa. StiMjuer geweest. 1 o Heer, hebt medelijden met een arme moeder, die, Vrij en vrank in zijne taal, rondborstig en I na een teerbeminden echtgenoot, haar lieve kind be oprecht in zin en handelwijze zijne princie- j weentGij hebt, hier op aarde het leven terugge- pen dorst hij staande houden en ze tegen ^h.onk«nuaa" den eenigen zoon van de weduwe van 1 I Nairn. Schenk nu het eeuwig leven aan onzen afgestor iedereen verdedigen. Katholiek in alles en I ven vrjend. Zend uwen balsemenden troost in 't lijdend boven alles», zoo v> as zijne leuze en hij is I moederhart, zend uwen mildsten zegen over de diep er getrouw aan gebleven tot op het laatste beproefde familie. oogenblik van zijn tijdelijk bestaanWij, de trouwe klasgenooten, door de liefde veree- 1 j mgd in t hart van Christus, amore coniuniti in Corde Aan onze lezers vragen wij een gebed I ctiristi, wij voelen ons hart breken, daar wij reeds voor do lafenis der ziel van dezen zoo ver- Meid voor licht werk te rTnghe-stad. Terstond schoenmakersknecht, kunnende naaien eb nagelen voor man- en vrouw- bottienen. Goed loon. Standvastig werk. Bij Reiié Berat-Berat, Ieperstraat, l'operinghe. Terstond te pachten Eene herberg gelegen dicht bij de Statie, brouwer, Boescheepstraat, 2, Poperinghe. Groot Woonhuis met verdiep, ruime Stallingen en Remisen en 22 aren hof zijnde d'Herberg-Afspanning De Gouden PoortBoeschepestraat, te Poperinghe, bewoond door Albert Pauwels. Te hoop Velo, zoo goed als nieuw, merk Durkopp, te koop bij Maurice Hauwen, Veurne straat, Poperinghe. nfabakplanten te koop. bij Auguste, Merle- 1 vede, Au Pare Sl Georges, Poperinghe. reak en tilbury te verkoopen. Inl. ten onzen bureele. route hoeveelheid zogerpersen (epiceas J bij de \V° Ach. üeneckur, Abeele-statie. Groote volière, in nieuwen staat, te koop J aan genadigen prijs. Inl. ten bureele. dezer. ieuwen Kamion met nieuwe opgezette kap, kunnende dienen voor poney, te koop bij M. Julien Clabau, Ghyverinchove- Abeele. dienstelijken man, van dezen zoo koenen strijder voor de goede zaak God zal voorze ker zijnen trouwen, dienaar loon geven naar werken, en hem de eeuwige rust in zijnen schoonen hemel verleenen Aan de bedroefde familieleden bieden wij voor de derde maai een geliefden medebroeder ten grave vergezellen. Wij bidden de achtbare toehoorders hunne smeekingen bij de onze te voegen, hunne heili ge Communie tot zielelafenis van den overledene op te dragen, opdat, indien er nog eenige vlek van het aardsche stof de ziel mocht aankleven, zij weldra ge louterd haar hemelvlucht in Gods schoot moge nemen Wij beweenen den afgestorven broeder, maar tevens vervult een blijde hoop onze harten. Priesters van de 1 11 1 i- ivcivuiiCLii uiiiut iiuuu unit iidiicn. riicsici» vun uc onze oprechte deelneming aan bij het verlies I heilige kerk, voelen wij in ons trillen den hoopvollen dat zij komen te ondergaan De begraving van M. Vander Heyde had dezen zaterdag morgen plaats onder eer bijzonderen grooten toeloop want M. Van der Heyde, was van iedereeu geëerd en is nu van iedereen betreurd. jubelzang dien ons aller moeder, de bruid Christi, zingt bij het lijk van haar duurbaar kind. Subvenite, sancte DeiKomt, o heiligen Gods, treedt te gemoet, o enge len van den Heerontvangt in uw midden de ziel van onzen vriend, en brengt ze in de tegenwoordigheid van den Allerhoogste. O vriend t Moge Christus U bij zich nemen, hij die U geroepen heeft tot het priesterschap Christus qui vocavit te. Ten paradij ze geleide U de ,T7 _n blanke schaar der engelenBij uwe intrede ontvange Woensdag laatst, oO April, had in Oint I u de purperen stoet der martelarenmogen zij U ge- Bertenskerk de plechtige begraving plaats 1 leiden in biyde zegetocht in civitatem sanctam Jerusa- van. onzen diepbetreurden stadsgenoot deri I,em tot in de heilige stad Jerusalem. Amen I (Ant. Eerw. Heer Adolf Brutsaert, student in d God geleerdheid aan de Katholieke hooge- school te Leuven. Talrijke vrienden en Een piinlilkafsterventrofdinsdag een geachte fami I lip van «tan Mnvrnnw Maria Dpcierrn AU laar ecllt- weestnu was zij aan de beterhand en buiten gevaar, toen zij dinsdag morgen rond 5 ure, al sprekend met haar echtgenoot en de kloosterzuster die haar ver zorgde, in eenige stonden schielijk stierf. Wij bieden de diepbeproefde echtgenoot en familie onze oprechte rouwdeelneming aan. Zaterdag werd de overledene begraven onder eenen grooten toeloop van vrienden en kennissen Ronde van België P ritBrussel Luik, 275 kim. 63 renners vertrokken Uitslag 1. Engel Emile, franschrnan, ten ure 24, 2. Defraye, op 1 lengte, 3 Gauthy, op 1 lengte, 4. Masselis, op 1 lengte, 5. Mas son, 6. Rossius, 7. H. Heusghem, 8. Buysse, 9 Faber, J0. Verschoore, 11. L. Heusghem. 12. Salmon, 13. Van Daele, 14. Vanden- berghe. 2' ritLuik-Luxemburg, 309 kim. Uit slag 1. Faber, ten 4 ure 42 2. Emi<4 En gel, ïen 4 ure 50, 3. Al ivoine, 4. Rossius 5. Defraye, 6 Pelissier, 7. Heusghem Lon i«, 8. Heusghem Hector. 9. Coomans, 10 Spiessens. 1) 'or schuld der inrichters miste een groep van 25 renners van weg. De tweede rit zal ISubvente in Paradisum). 'j j 1 ,U; I lie van stad. Mevrouw Maria Declercq, 25 jaar, e< kennissen woonden de droevige plechtigheid j gen00te van René Deschilder, was erg onpasselijk bij. Na den stoet sprak de Eerw. Heer A. Qua"gebeur de volgende lijkrede uit justum deduxit Dominus per vias rectas, et osten dit illi regnum Dei, et dedit illi scientiam sanctorum Sap- x. v lü. Posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso. Ps. 20. v. 4. D Heer, gij hebt uwen rechtvaardige langs rechte wegen geleid gij hebt hem het rijk Gods getoond, en de kennis van de heilige zaken geschonken op zijn hoofd hebt ge een kroon gezet van kostelijk gesteente. Eerwaarde Heeren, Diepbeproefde familie, Beminde toehoorders, Onze moeder de H. Kerk schrijft voor, in hare liefde volle bezorgdheid, hare afgestorvene kinderen bijzonde re eerbewijzingen te schenken. Zij weent en klaagt in haar wonderschoon psalmgebed over de ziel van de overledenen, ze bewierookt hunne lijken, zij bezingt hunne toekomende opstanding op den jongsten dag des oordeels. Dan is het ook volgens haar verlangen dat ik vandaag, in naam mijner klasgenooten, een ontroerde, een dankbare hulde brenge aan een harer priesters, die voor ons allen een toonbeeld was van kristelijke volmaaktheid, en die door een onverbidde lijke ziekte te vroeg, eilaas, aan onze liefde ontrukt werd, den Eerwaarden Heer Adolf Brutsaert. Hij werd geboren den 30 September 1886. Hij groei de op in den eenvoudigen doorkristelijken huiskring en werd van jongs af gevormd aan de school van de liefde Gods. Zijn deugdzame ouders waakten over de mschuid van zijn hart, over de reinheid van zijn gemoed, en bezorgden hem een heerlijke ontwik keling van geest en karakter. Op het College, ont waakte zijn verstand voor het licht der wetenschap zijn hart ontvlamde van edelmoedige liefde voor het goede; zijn wil, onder de wijze leiding van zijn ijvervolle leeraars, werd gestaald en gesterkt tegen de aanvallen van de opwellende jongelingsdrif ten. Justum deduxit Dominus per vias rectas De Heer waakte over zijn kind, en leidde het langs rechte wegen Weldra brak de tijd aan waarop de jongeling een beslissing moest nemen voor de toekomst. O De ToekomstZoo zonnig, zoo rozig straalt ze voor de inbeelding van de jeugd Idealen van grootheid, van roem bij de eenen, vooruitzicht van vreugde, van ge- POPERINGHE, van 27 April tot 2 Mei. Geboorten. 95. Agnes Caenen d. v. Joseph en Irma De Craene- 96. Jeanne Decoker d. v. Florent en Clemence Deheegher. 97. Joseph Verbiese z. v Adolf en Jul ana Laheye. 98. Madeleine Clabau d v. Ferdinand en Leontina Verstraete. 99. Germalne Vancaeyseele d. v. Germain en Ceiina Vandromme 100. Albert Verhaeghe z. v. Leo en Margarita Bon duwelle. Overlijdens. 92. Croinbez Maria, 9 maanden Wijk A.93. Candaele Marie, 82 jaar, zonder be roep, weduwe van Benedictus Capoen, St Michiel straat.94. Leroye Euphemia Natalia, 78 jaar, zonder beroep, weduwe van Jacobus Billiau, St Michielstraat 95. Galliaerde Marie Therese, 81 jaar, zonder be roep, ongehuwd, St Michielstraat. 96. Declercq Maria, 25 jaar, huishoudster, eclitgenoote van René Deschilder, Wijk C. 97. Mr Louis Vatider Heyde 72 jaar, geneesheer, echlgenoot van Vw Maria La brique, Casselslraat. 98. Gossey Sophie, 80 jaar zonder beroep, weduwe van Pieter Bruneel, Wijk L Huwelijken. 31. Jeröme De Byser, 23 jaar, inet ser met Rachel Vanhouckc, 29 jaar, z. b., beide te Poperinghe. 32. Abel Gillebert, 37 jaar, landbou wer te Poperinghe met Emma Clarisse, 35 jaar, dienst meid te Boeschepe. 33. Achille Sohier, 26 jaar landbouwer met Stephanie Adriaen, 23 jaar, z. b beide te Poperinghe.34. Henri Adriaen, 40 jaar schoenmaker met Emma Vancaeyseele, 42 jaar, win kelierster, heide te Poperinghe. 35. Camille De vroedt, 23 jaar, aardewerker te Houthem bij Yper met Maria De Gheus, 16 Jaar, naaister te Poperinghe Jeröme Desmarets Poperinghe, markt van den 2 Mei. 'arwe. 100 kil. 20,50-Rogge 17,00 - Haver 20,00 - Aardappelen, 100 k. 8,00- Boter de Kil 2,00 a 2,80, Eieren de 25, 2.00 a 0,00. Yper, 26 April.Tarwe 20,Ol) a 20.75 ■otitre 16,75 a 17 25 Haver 20,50 a 21.00; aardappelen 5,75 a 6,00 boter 2,50 a 2,75 teren 1,95 a 2,05 Kortrijk, 28 April.Witte tarwe 20,50 21.00 roode tarwe 19,50 a 20,00 rogge 17,00 a 17,50; haver 20,50 a 21,00 paardeboonen 23,00 a 24,00; suikerijboonen 13,75 a 14,00witte aardappelen 6,50 a >,00 boter 2,70 a 3,00 eieren 2,10 a 2,15 koolzaadolie 69,00 lijnzaadolio 61,00; koolzaad 32,40; lijnzaad 29,00; Koolzaadkoeken 15,00 lijnzaadkoeken 18,00 19,00 sodaiiitraat 27.00 ammoniak- sulfaat 33,50 a 00,00 Veemarkt54 ossen, 0,75 a 0 99 168 veerzen 0,77 a 1,01; 219 koeien 0,71 a 0,97; 35 stieren, 0,71 a 0,96 Rousselaere, 29 April.Tarwe 20.00 a 21,00; id. roode 19,50 a 20,00; rogge 16,50 a 17,00; haver 20,50 a 21,00 boonen 22,00 a 23,00; aardappelen 7,00 a 7,50; boter 2,70 a 3,00; eieren 2,00 a 2,10koolzaad olie 69.00 lijnolie 61.25; oude suikerijboo nen 13 50 a 14,00, id. gele 15,50 a 15,75. Anderlecht, 29 April. Verkensmarkt. Fe koop 2656 prijs per kilo 0,96 a 1,16. PoPERiNOiie, 2 mei. Markt kalm, nieuw gewas 85-90 fr. volgens voorwaarden. Huwelijksbeloften.Jeröme Desmarets, suiker luk, van een gemakkelijk leven bij de anderen I God j bakker te La Louvière met Lia De Bergh z, b. te Pope echter had zijn lieveling doorpeild, en in zijn harl had ringhe. Gustave Silvert, koopman, met Celesta hij de bloem ontwaard, de gouden bloem der liefde, j^Vandenberghe z. b., beide te Poperinghe. tijn grondig om eenige dagen genezen doorliet gebruik van deZALFVAN St-L ODF.W IJ KS HOSPITAAL (Pommtde de l'HOpital Saint-Louis) Dit kostbaar geneesmiddel doet onfeilbaar verdwijnen roode vlekken, ontstekingen, zweringen, en alle ziekten hetzij onlangs of oulings ontstaan waaraan oogen en oogschelen onderhevig zijn. Om zonder eenig gevaar te gelukken, eisch de Zalf van St-Lodewljko Hoa pltaal, de pot fr. 2.50, in de bijzondere apotheken des lands. Indien uw apotheker U niet kan voldoen, zend fr. 2.50, in postzegels, aan den algemeencn depositari» voor België, 17, Paulelaan, St-Plators-Woluwo en vrachtvrij zal het geworden. GEDEPONEERD IN DE VOLGENDE APOTHEKEN Monieyne le Poperinghe en M. Lib0hg l' Ypf

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1913 | | pagina 2