SANSENDECORTE Stoors Gordijnen. TANDVLOEISTOF UITTREK. NIETS V NIEUWS UIT BELGIE. D van P O P E I fi G H E, van MERRI8, COEVOET, BAERT Cie 8CIIAAL8TRAAT, 6, I^opei'iugtie. Looprmle Rekeningen. Leeningen op Publieke Fondsen. Leeningrn op vaste Goederen, Benrsbewerkingen. Bewaring van Titels. Betaling inning v"1 Handelseffecten, Crediet Openingen. Spaarboekjes aan 3 en 3,5o p. TELEPHOON N1 66. M. Karei BRUTSAERT, Gasthuisstraat, 35, POPERINGHË Laatste nieuwigheid van zeer schoone rijke PRACHTSCHOENEN, in alle modellen, te bekomen bij Bi: i i l i -Fa AL I >T De ronde van Frankrijk Parochiale Kerk van Sint Jan. HOPPE. biddagen der week. Donderdag le Ghyverincliove. Feesten en Vermakelijkheden, Landbouwers, leest dit Aan de Hopplanters wor richt dat het hommelhof van heer Edmond Duthoit, Brugge- straat, in dit seizoen niet niet anders dan Lysol zal besproeid worden Dit zal het beste bewijs zijn dat Lysol alle bladluizen vernietigt en de plant niet bet minste beschadigt. Depothouder voor Poperinghe Henri Catrycke, Casselstraat BURGERSTANDEN VAN Poperinghe-Kermis op Zondag 6 Juli. Op Zondag 29" Juni. HEtiBEh GKn n MSsEM 7 Frank. 3o cent. inleg, 2 pinten terug. In Sinisje, Op Kermis - Maandag, 6 Juli. Op Kermis - Donderdag, g Juli Combat Bolling. Notaris DE GR A VE, OVERSLAG Donderdag 10 Juli 1913, FitONTl Elt WINKEL Gasthuisstraat, Poperinghe, Matrassen, tapijten, linoleums. Feesten voor Poperinge kermis. Vuurvogelschieting100 fr prijzen. MARKTPKIJZEN A. VALCKE, comptes courants. In de offerande werden bij de 500 rouwgp- daclFenissen u.tgedeeld, alhoewel geen enkele student er een ontving. Oit betuigi dat velen liet als een plicht beschouwd heb ben een gebed te komen storten voor een waardigen piiester, in stad algemeen geacht en bemind. Daags daarna werd in de kapel van het college een derde dienst gezongen. De gedachtenis van den E. H. Vandersti- chele zal ons dierbaar blijven en zijne leer lingen zullen zijne lessen en voorbeelden niet vergeten. Photo Antony, Yper. Burgemeester van Watou, gewezen bijgevoegd volksvertegenwoordiger voor Yper, Gouwraadslid voor het kanton Rousbrugge, werd dczcrdagen,opvolgei:tlij'< Ridder in de Kroonorde en Ridder in de Leopoldsorde benoemd. Een toonbeeld van een man op alle gebied. Vertegenwoordiger der Regeering bij alle landbouwprijskampen en tentoonstellingen in het Ypersche, wist hij, door zijnen wakkeren en vooruifstrè- venden onderneemingsgeest, de landbouwers van heel zijne streikop den weg van ver betering en vooruitgang te helpen. Gedu rende zijn 25 jarig burgemeesterschap, was hij een zegen voor zijue gemeente ook de Vlaamsche Beweg:ng in al haar uitingen vond bij hem steeds steun. Heden Zondag wordt te zijner eer een huldebetooging gehouden, bestaande in uit- haling, bijwonen der Hoogmis, Stoet en Banket. Geheel Watou zal voor zijnen burgemees ter meèfeesten. - /V7 TV £.5*'■ÈiFLCAJiSi',1 De dricmaandclijksche mandaten en voordeele der ouders der soldaten ii werkelijken dienst binst den le trimester 1914 zijn ter hunnen beschikking in het ge meente Sekretariaat. Inlijving.—Ge rnilitianen der klas van 1913 die door den militieraad te Yper goed gekeurd werden zullen op lln Juli aanstaan de te Brugge in het leger ingelijfd worden De jaarlijkse he revue voor de gewe zen soldaten in onbepaald verlof heeft dit jaar plaats voor de klassen van 1900, 1901, 1902 1903, 1904 en 1905 den zaterdag: 12 Jul 1913. en voor de klassen 1906. 1907, 1908. 1909 1910 en 1911 d> n maandag 14 .Juli 1913. De linie regimenten der klassen 1909 en 1910 moeten de revue niet bijwonen en d Jagers en Veldschutte s van 1910 ook niet Aanbesteding. De aanbesteding Ier volgende wei ken had verleden week plaats in de buren en van den dienst der werken van den S aatsspoorweg. Vrijdag markt, te Brugge versteeninu van den weg van Reninghelst, die v rlegd is mat het oog >p het afschaffen van de twee overwegen 2 A 4 dei' spoort li ;n Pop rir-ghe Ilazebroek, nabij de statie van Poperinghe. Bestek fr. 2.493 90. Aangeboden M. Louis Clinckemaillie, Gheluvelt, 2.393 fr Leon Provoost, Waasten, 2 0.53 f>'. Huismoeders, de netheid brengt vr- ugde in huis Om tegen kermis at uwe meubels een net uitzicht te geven is de beste middel ze te doen -laas»n met cirage De beste en tevens de goedkoopste vei krijgt gij m d^n meubel winkel Sansen Decorte, Pope ringhe, vanaf 50 cent. de doos. Ongeluk. Jufvrouw Suzanne Gan- tois, dochter van den brouwer M Emiel Gantois, was Zaterdag morgen 21 dezer het slachtoffer van een pijnlijk onceluk. Het meisje wilde den steunder wegtrekken van eene steekkar met kolen geladen, toen dez omwipte op haar. Zij werd de bil en het been gebroken in twee plaatsen Vechtpartij. Ter herberg Den Keirselaar waren Zondag eenige personen aan 't redetwisten. Zulke zagerijen brengen gewoonlijk ruzie mede en hier ging het ook zoo. Edmond Decae van den Vogelhoek werd indegrondgestamptdoor Emile Persoone en toen tiij opstond werd hij met zulk geweld op den hoek van een tafel geworpen door Jerome Deroo, dat hij eene rib ingestuikt en afgebroken werd. Diefstal. In den nacht van dinsdag tot woensdag, werd uit den hof der herberg In Sint Joris hof bewoond door de kin- ders Leeuwerck, een aantal waschgoed ge stolen. Vijftien mannenhemden, veertien vrou wemhemden eneeiiige fluwijnen toe en aan Henri Vandevoorde, wiens vrouw de wasch deed. Een onderzoek is ingesteld doch de daders zijn onbekend. Voorzorgen In Frankrijk, in stre ken bij onze provincie Namen, is de muil en pootplaag uitgebroken. Van wegens het ministerie zal aan alle landbouwers een be richt gegeven worden de kenteekens der ziekte beschrijvend alsook de verplichtin gen van den bezitter of bewaker van besmet te dieren. Wilt gij een geschenk, wanneer gij uw portret laat trekken, wendt U tot Ch Beauprez, Yperstr., Poperinghe. Zieannon Verdwenen en teruggevonden. nnde in den graskant bij zijn peerd, met de eikoord rond de hand. Men droeg behoed zaam den gekwetste naar huis De genees heer, die onmiddelijk geroepen werd, vond cien toestand erg en, op zijn voorstel, wer ien den zieke de HH. Gerechten denzelfden avond toegediend. Den Vrijdag rond 7 ure namiddag is hij overleden hij beeft niet veel geklaagd van pijn. Dinsdag ten 9 1/2 ure werd hij te Proven begraven, onder de stichtende deelneming an vele parochianen en van de leden der Congregatie, waarvan hij een voorbeeldig lid was. Boetstraffelijke rechtbank. Karei Denys van Poperinghe, brachi lagen toe aan Stechele Elie en beet hem in den duim deze was 8 dagen onbekwaam te werken. Denys krijgt hiervoor 1 maand ei en 26 fr. of 8 dagen. Charles Deroulf van Poperinghe, 25 fr. of 3 dagen voor zijne zuster mishandeld te hebben Valentine Verfaillie van Poperinghe, 50 fr. of 15 dagen beleedigingen jegens Marina Lestienne. Dronken zijnde, ranselde Jules Ulrik de her bergierster Rosalie Degraeve af. Hij krijgt hiervoor 8 dagen en 26 fr. en 15 fr. of 3 da gen,Auguste Loncke van Reninghelst, tronken zijnde, kreeg vier processen, die hem nu opbrengen 30 fr. of 10 dagen, 2 maal 10 fr of 2 maal 2 dagen en 15 fr. of 3 dagen. SPORT. is meer aan te bevelen tegen Bloedsgebrek. Bleekzucht, Ze uuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting m alle Ziekten door overlast veroorzaakt, lan de VERSTERKENDE PILLEN Prijs 3,00 fr. de doos van 100 Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE, O I» V O I. G E It 21. f%' O X It K I A. AI E Groote Markt. 18 POPERINGHE Te Mechelen is woensdag morgen door slechie wisseltrekking, een exprestrein op een stilstaanden trein geloopen. Er wa ren 2 dooden e i talrijke gekwetsten, waai van 2 doodelijk. Te Yper. tijdens oefeningen op hei olygoneveld woensdag, is de wachtmeester Nyffel, der lansieis, gevallen, verscheidene tihben gebreken en den schedel gekloven Hij stierf na korte uren. Dinsdag aa's a md juist met de jaar iijksche kermis, zullen in de Pai ne bruiloften gevierd word n. Te Beernem viel de voerman Walgra Priesterlijke benoemingen. De eerw. heer Brys, professor in het kol-1 Prachtige vlucht. Brindejonc des lege van Meenen, is ouderpastoor benoemd Moulinais die van Parijs naar St Peters-1 te Reninge, in vervanging van M Gailliouw,| bourg vloog, vloog nu van daar naar Stock-1 die zijne rust neemt, olm, alzoo 300 kim. boven de baltische zee vliegend. In den Gouden Schoen, Dicht bij de Gendarmerie, Veurnestraat, 56, POPERINGHË. Kampioenschap voor wielrijders. Zondag won Vandaele van Moeskroen het kampioenschap voor beroepsrenners te Charleroi in eene 250 kim. koers en Braine dit der onafhankelijken. 5000 kim. We gaan dus weer eene maand lang prachtig sport beleven met d< Ronde van Frankrijk, die beden zondag. 29 uni, begint en duurt tot den 27 Juli. Die baatikoets, welke elk jaar een zoo grooten bijval bekomt, is wel de derby van de baankoersen De kampioenen, die gedur ende eene maand de straffe en afmattende ritten van de Ronde kunnen volhouden mogen door dit feit zelf geklasseerd worden als baankoningen, als eersteklaasrijders. Algemeen overzicht. Zooals treeger telt de ronde van Frank rijk dees jaar vijfi.ien ritten, die betwist worden met een dag tusschenpnos. Er zijn ook nog twee reeksen rijdersde gegroepeer- den en de afzonderlijken. Onze lezers weten wat dit te beteekenen heeft. De gegroepeer- den rijdèn reklaam voor de fabriek, worilei tijdens de koers verpleegd, verzorgd, gevoed, en rij wielen en pneus verschaft Alle moge lijk gemak w ordt aan die rijders verleend. De afzond- rlijken, daarentegen, bet wis'en de koers op eigen krachten, aan zich zelf over gelaten Zij mogen geene verzo-ging of hulp Op den dag van den Ommegang, Zondag 6 Juli 1913, zullen in St Janskerke de Mis sen gedaan worden op de volgende uren Om 4 1)2 uren, om 5 1)2 uren, om 7 uren, om H uren. Om 1) uren is de Solemnele Hoogmis, die onmiddelijk zal gevolgd zijn van de IM«m-.Ii< lige 4fiiiim'gaiig|ii'o«u>sNir. Om 11 uren, binst de processie, de laatste Mis. 's Namiddags om 5 1/2 uren, Solemneel Lof, en le Sermoen. Al de Sermoenen, binst den Ommegang, zullen dagelijks gepredikt worden door den Z. E. Pater Theyskens, Rector der PP. Re lemptoristen ie Rousselare. Antwerpen, 26 Juni. Markt vast. Aalst, beschik bare waar, op levering Junl-Juli, 110 fr.; nieuwe groeite 135 tot 137.50 fr.; Poperinghe, beschikbare waar, 100 tot 102.50 fr.; nieuwe groeite 132.50 tot 135 frank. Aalst, 26 Juni. De toestand in de hoptulnen ver betert nietdaardoor wordt de markt nog vaster nieuwe groeite 135 tot 140 frank. Poperinghe, 27 Juni. Markt vast. Stadshop 135 frank. De bladlulzenplaag heerscht altijd even fel, niettegenstaande dat de hopboeren gedurig spuiten. GROOTE SCHIETING. Sint Jan-ter-Biezen. Op Zondag 29 feesidag van SS. Pieter en Paul730 fr. prijzen 100 fr. - 50 - 50 - 25 - 25 en 40 pri- rnie's van 12 fr. Inleg 10.50 fr.; terug 8fr. Groote Baanbo ling. Callicanes.Op Zondag 13 Juli,gegeven door de herbergiers bij wie de natronale vlag uitsteekt.— Inschrijving van 2 tot 3 u. bij Constant Wulleput, A la barrière de la frontiêre*.— Inleg 1 fr. per peloton van 4 mannen.-- 150 fr. prijzen 50-35-20-15 10- 5 en 15 fr. te verloten order de niet winnen- ie pelotons. Poperinghe. Op Paraeitje-Maandag, aan 'i Rood Kruis en de Leene, gegeven door le Vereenigde Landbouwcrsboldersgilde. 100 fr. prijzen. - Inschrijving tot 5 ure, Au Cultivateur bij Henri Carreye. Gaaibolling. Poperinghe. Op Zondag 13 Juli, in de Vette Os bij Emile Creus, gegeven door ie Maatschappij De Ware Topbolders. L50f r. prijzen50-25-25-12,50-12,50en 25fr. premiën. Inschrijving tot 3 1/2 ure. van welken aard ook, tijdens de koers aan veerden. Vroeger was allecombinetusschen renners eener zelfde fabriek verboden. Dit jaar is het eheel anders Elke fabriek heeft acht lij ders aan te werven en tussch-n die acht reders mag zij een favori uitkiezen. De zeven andere kunnen verplicht worden dien t ftvori bij te staan en vooruit te helpen uit al 1 'oud dunne krachten. Dat is dus vrijen loop geven elaan overeenkomsten, combinaties, omkoo- peiij. en andere onregelmatigheden. De Ronde van Frankrijk brengt dees jaar Moil vi'aagt Zaakwaarnemer, zoekt eenige groote en kleine kapitalen op eerste klasse hypotheek te plaatsen. S. P. D., Agenee Star. Strooiestrau, 22, Brussel. ll i \\alven Gast bij Joseph Decrock, bliksla- tl per en velomaker te Leyselé. den 'POPERINGHE, van 22 tot 29 Juni. Geboorten. 141. Goddelieve De Creus d. v. Felix en Maria De Byser. 142: Firmin Clabau z. v. Henri H_..en Louisa Plttilloen.143. Joseph Plaetevoet z. v. ve al slapen van zijn wagen en werd dood-1 eene tweede groote wijziging aan het regie-1 ArovERUujDENs'P—"l:?3 Pinceel" Valère gereden. ment der vorige jaren, namelijk de bereke- e In de slatie te Wevelghem bi aken Ining van de alvemeene kla seèring. Vroeger schelmen den brandkoffer open, maar er zat, I werd deze berekend bij optelling van punten gelijk altijd gedaan werd. Ditjaargeschiedt niets in. Landbouwer Varclooster van Thourout kreeg een stoot van eene koei en stierf ervan Boer Spriet van Thielt wilde eene kat doodschieten die zijn kiekens nam Hij wilde een stuk papier uit den loop van zijn geladen geweer trekken, toen het schot, afging en de landbouwer de volle lading in den mond kreeg. Hij stierf in hevige pijnen. Het Amerikaanscbe ooGogschip Illi de berekening van den algemeenen uitslag, dus van de overwinning, bij optelling van den tijd, diende rijders in elk der vijftien ritten noodig gehad hebben om den weg wijzer af te leggen. Het vroeger stelsel was goed, doch wij ineenen dat dees beter is. Met het vroeger stelsel konden twee kampioenen den weg wijzer van eenen rit afgelegd hebben met 1 I second verschil en konden 8 of 10 punten in Stadsnieuws. De Carrousel-Salon van M. Overmeer-Lagae, komt dit jaar al weer onze kermis opluisteren. Geen twijfel of deze prachtige instelling zal .zooals ge woonte den raeesten bijval genieten. Theater Stips op de Peerdenmarkt De schouwburg Stips die hier gedurendeDonderdag beweerde Alois Berckmans, wo de kermisweek komt vertooningen geven, is I nenfl hij de Zandputten, dat hij al zijn geld eene prachtige inrichting. ges'olen was dat zich in eene kas bevond Waar dit gezelschap is opgetreden heeft De gendarmen werden verwittigd, een on het den grootsten bijval ingeoogst De heerderzoek ingesteld, verschillige kinders on Stips welke deze schouwburg bestiert heeft dervraagd die volgens Berckmans de daders er zicli bijzonder op toegelegd alleen stukken I waren, maar niets te vinden. De gendarmen te doen opvoeren die schoone zedelessen zijn, I onderzochten zelf goed de kas en vonden al en die op godsdienstig' en zedelijk gebied al-1 bet geld. Het stond enkel op zijne gewone le waarborg geven. De schouwburg die een I plaats niet. repertoire bezit van de schoonste blijspelen Eerlijke daad. Vrijdag op de markt en dramas die tot verzedelijking onzer volks- vond Gregoire Couwet eene porte-monnaie klasse strekken, heeft eene schaar uitmun-1met 60 fr. erin Hij droeg het naar het uitgevoerd tende artisten die op meesterlijke wijze de hartroerende tooneelen weergeven die ze be vatten. Het is dan geen wonder dat de ver tooningen overal grooten bijval hebben en dat zij de 1 alrijke aanwezigen tot bewonde ring brengen. Ziehier de dramas die zullen worden Zondag 6 JuliMarie-Jeanne, de vrouw uit de volksklas, beroemd drama in 6 be drijven. Maandag De Giflmengster cd Het Spook van Chetwijnd-Park, drama in 6 bedrijven Dinsdag I)e twee Weezen, 8 bedrijven Woensdag: liet Kinderkleedje, 1 bedrijf, daarna :Dat heeft Mijnheer van boven ge daan, blijspel in 3 bedrijven. DonderdagGodelieve van Ghislel. ge dramatiseerde Legende uii de XIe eeuw n 7 bedrijven door Dr Eug Van Oye. Verders De twee moeders Mottige Ja nus De kleine Lord Jochem Pezel wat ben je voor eeu ezelDa Klauw De vrouw van den Bokkenrijder of Moederliefde; De YVraak van een Blinde enz. Na ieder drama volgt een kort blijspel. M. Stips vraagt ons te doen opmerken dat de vertooningen stipt om 8 ure begin nen en niet een k wart of half uur later. Prijzen der plaatsen 1.50 fr., 1 fr. en 50 cent. Kaarten zullen op voorhand te krijgen zijn De Roller-Skating-Rink. Een buitenkansje voor de inwoners vaD de stad en onliggende valt ons te beurt De vermaarde Rolschaafsenbaan JanVer- dyck, welke verleden jaar op onze kermis den grootsten bijval heeft genoten, komt dit jaar nog eens in ons midden terug. Vergroot, verbeterd en verfraaid. De Heeren en Damen liefhebbers zullen zich nog eens kunnen vergasten en vermaken in hun geliefkoosd sport, welke liet lichaam krach! en gezondheid geeft. De i.ietschaatsers-toescbouwers zullen er ook nog eens vermakelijke avonden kunnen doorbrengen en kunnen lachen, iets dat ook gezond is. PIANOS Lucien OOR, enanVere mer ken. si»it lirk ti i< iiii-xu: GRAMOPHONES en ZONOPHONES met naaldenPA TH EP HONES met sa phicr diamantjesbij Jeroom MATTIIYS ZDVI Y, Poitsfraat, 25, ItOISSKLAÜE, politiebureel waar de verliezer eene land bouwster van Provenhem weldra kwam terugvragen. De vinder kreeg eene goede belooning. Westniiter. Erg VerbrandDe I6jai ige dochter Blanche, van den winkelier Remi Frahau op den Zwartenberg, was Dondetdag morgen bezig met essence in een sigarenaansteker met viuursteen'je te gieten boven den essencebak. Het vocht was wat overgeloopen en toen het meisje duwde, schoot het doosje in brand. Verschrikt liet zij liet vallen in den essencebak. Deze sloeg in vlam en het meisje wilde de vlammen uit- dooven met haar voorschoot, die in brand kwam en de vlammen aan hare kleederen mededeelde. Het meisje liep buiten waar een voorbijgannger de vlammen kon uitdooven. Het meisje is zeer erg verbrand op geheel het bovenlijf, de armen en het gezicht. W oosten.O verredenOp den weg van Veurne-Yper, gebeurde alhier donder dag tegen den avond een droevig o' geval. Felix Nauwynck, rentenier te Woesten, had den dag doorgebracht bij zijnen zoon Jules, landbouwer langs gemelden staats weg. Tegen den avond kwam hij terug naar huis en werd langs aciiter omvergereden door twee onvoorzichtige wielrijders. Nau wynck bleef bewusteloos liggen met eene gapende wonde in het achterhoofd, waaruit hij veel bloed verloor. De wielrijders, twee metsers, volgens het schijnt,, maakten zich spoedig uit den weg en bekreunden zich om hun slachtoffer niet. Voorbijgangers en ooggetuigen raapten Nauwynck voorzichtig open brachten hem per kar naar huis. De hersenschudding, de entroering, en het overvloedig bloedverlies hebben het kloek gestel vau Felix Nauwynck fel geschokt en kunnen de slech'ste gevolgen na zich slepen. Eon onderzoek is ingesteld. ('Iiii'orei Van Tieghem - Dupont, wordt in alle kruidenierswinkels verkocht. P. •oven. Een pijnlijk ongeluk, is Donderdag 19° dezer, roaid 6 ure 's namid- iags, voorgtva len op de hoeve van Ja>> D' sin-pd. De zestienjarige zoon Cyriel was met het peetd aan 't werken ïu het hoppeveld. Den kelijk zal het dier verschoten hebben, want de geleider kreeg opeens eene smeet van het peerd op den buik hij viel buiten kennis Als hij later tot bezinning kwam, riep hij om huip. Daar vond hem zijn broeder, Jig-1 rots is Maandag namiddag te Antwerpen de klasseerii g van elkander verschillen. Dat aangekomen,met 1200 mannen aan boord. I zal nu niet meer mogelijk zijn. De kampioen Jufvrouw Pauline Emery van Leuven, |t'^e ^et snelste rijdt, zal liet meest bevoor- sedert 17 jaar ziek en sedert 1905 bedlegerig |deejigd worden, is genezen te huis gekomen van hare bede I Br zijn dees jaar ook veel minder bevoor- vaart naar Lourdes Iradingskontrools en het getal verzorgers is beperkt. Om te beletten dat de aankomsten j j 1 oaac „v, 1 Iin de velodrooms in groep geschiede, is er roi zijn wederzijds tot >00 en 300 fr schade-jeen Z(jer V)eiangpijke maatregel genomen. Bij loosstelling veroordeeld voor een aitikel opR^^gj^ jncjien een kampioen met een D' Cailly van Fleurus. t Zijn twee ai tide-1 voorspror)g Van twintig minuten kan aan- rikale dagbladen. Ikomen, dan trekt hr, benevens den eersten IV/->!-» i rvir A-lDO.r.b, li r ilal In de Scenic-Railway in de tentoon stelling gebeurde alweer een erg ongeluk. Twee rijtuigjes gerechten niet boven en rolden in duizelingwekkende snelheid weder beneden. Eene botsing ontstond en zes per sonen werden erg gekwetst. De Scenic is nu gesloten ojij'itA,n 11 cr'e prijzen. De Ronde van Frankrijk wordt dees jaar aangevangen in tegenovergestelde richiing van vroeger jaren, derwijze dat men begint met de platte banen en eindigt met d gen De ritten voor deze week zijn 29 Juin Paris-Le Havre, 388 kim. 1 Juli, Le Havre-Cherbourg. 361 kim 3 JuliCherbourg-Brest, 405 kim. 5 Juli Brest-La Roebelle, 470 kim. 't Is in de 14" en 15° ritten dat de ronde door Fransch-Noorden trek. De prijzen. De prijzen, waaamede de Ronde van geduld worden en de betoogers werden met IFrankrijk bedeeld wordt klimmen van jaar veel geweld en gewoel buitengedreven. I tot jaar. Dees jaar vormen zij een totaal van De laatste trekking der tentoonstelling 136,luO fr. De ingeschreven. In de reeks der gegroepeerden zijn de bel- De groothertogin van Luxemburg zal op 4 Juli een bezoek brengen aan Brussel. In een Galaconcert te Gent gegeven en waar niets dan frausch uitgevoerd werd, zongen eenige Vlamingen den Vlaam- schen Leeuw. Zulke misdaad mocht niet van Charleroi hoeft plaats maandag aan staande. Aan wie het miljoen.. Te Ronse deed een werkman herstel lingen boven de groote riem eener machien. De ladder waarop bij stond gleed uit dear me man viel op de riem, werd dweers door de latten en de pinnen van het dak gegooid, viel buiten neder en stief in de ijselijkste pijnen. Sedert lang waren op de lijn Brussel- Oostende in de exprestreinen talrijke juwee lendtefstallen gepleegd. Nu is de zaak uitge komen. De plichtiga is de treinen wachter Jules De Meulenaere van Oostende Men heeft in zijn huis en bij een juweelier van Brussel waar hij den buit verkocht voor 220 OOOfr. gestolenjuweelen teruggevonden De Meulenapre bekende dat hij er voor otn trem 400.000 fr. moet gestolen hebben. Een kindje is gestorven te Turnhout van in eenen ketel ziedend water te vallen. Cyriaque Lepoivre, stoker in dienst van den Staatsspoorweg, sprong te Manage op een in gang zijnden trein, viel en werd brokken en stukken gereden. Hij was jonkman. Brussel heeft het geluk 24 geneesheeren op 10.000 inwonners te tellen. De eerweerde louiebroeder gezel Fur- némont toont nog geene goesting om naar België terug te keeren. De socialisten van Luik zoeken eenen kandidaatsenateur. Bericht aan de liefheb bers. gen nogal goed vertegenwoordigd 20 op 50, namelijkBuysse Marcel, Thys, Deman Doms, Defraye, Vandenberghe, Louis Heus ghem, Rossius, Mottiat, Masselis, Masson, Uepauw, Hanlet, Lauwers, Van Daele, Spiessens, Scieur, Hector Heusghem, De- vroye en Coomans. Deze belgische kampioenen mogen zonder vrees den strijd aangaan tegen de Fransche renners. De strijd tusschen de twee kampen zal hardnekkig zijn. De Belgen zullen hun best doen doen om bunne faam van verleden jaar hoog te houden en de franschmans zijn er op uit, om hunne weerwraak te nemen over hunne nederlaag van verleden jaar Zuivere koffie van Brazilië of elders wordt bijzonderlijk uitmuntend als men de helft Trappisten chicorei Vincart bij doet. Dépot bij Delliaizegebr. Moncarey-Sansen l>iii%eiilion<l - l'operiii^lie Uilslag van den Prijskamp uil Creil, van 22 Juni 1913. Wind Nord. 246 duiven los om 9.05 ure aankomst le duif otn 11.53 02 ure laatste 12 04.25 ure Snelheid le duif 1059,06 m. laatste 995,64 rn. per minuut. Afstand 177.960 km. 1 Devos Remi 5 p. 2 Dave M. 3 p. 3 Dave M. 3 p.4 Dave G. 4 p.5 Desaegher H. - 6 Amez A. 2 p. 7 Houwen Gaston. Houwen G.—9 Schaballie Sadi.—10 Dave M. 2 p. 11 Dallequin Ach. 12Cassiers E 1 p.—13 Clabau L. 1 p. 14 Derynck C. 3 p. 15 Houwen G.16 Devos Remi 3 p. 17 Overlijdens. 133. Pinceel Valère, 6 maanden Wijk K. 134. Accaert Louise, 52 Jaar, ongehuwd zonder beroep, Wijk B. 135. Room Sophie, 83 j. zonder beroep, we van Amand Duflou, Pottestraat 136. Bruneel Leontine, 57 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Bertenplaats. Huwelijk. 47. Jules Soenen, 26 jaar, landbouwer te Kemmel met Irma Vancayseele, 25 jaar, landbouw ster te Poperinghe. Huwelijksbelofte. Theophile Pyck, landwerker te Vlamertinghe met Helena Merlevede, werkvrouw te Poperinghe. I In S( Sivfc Holen. bij de We F. Dewancker, St Sixtestraat. Xe Vei-ljoller». bij Henri Guillebsrt, Casselstraat. Twee Konijnen, tl lil «len Keizer, om 4 ure, geg. door Jules Damman. bij Achille Papegaai, Boeschepestraat. 4 Au bien—veini, g. d. C Piltellioen. M-aoocneiraat. ft In «le Lovie, 5cent. de bol. bij Henri Caeyseele, Vogelhoek. Schoon Konijn, Au Voyagenr, bij Emile Decrock, Veurnestraat 7 In «len Watermolen, geg. door Benoit Verdonck, bij Evarist Hoevenaghel, Veurnestraat. Schoone Hesp, N In «len IlaaN, bij Richard Dewachter, Casselstraat. II In «l«>n lii£'aii£) van W'estouter, weg. 12 pond, 5 cent. de bol, bij Medard Deraerlt, Westouterstraat Schoone Geit, IO In «le Vo«»ivJeni^liei«l, bij Hector Durand, O. H. bosch. I I In «le Hopperank, bij de W° Devos, Vogelhoek. J Jaarlijksche Prijsbolling, 40 fr. prijzen 1% ïu den llert«»£ van Itraliand, I bij Edouard Deweerdt, Westouter kais. Jaarl Bolling - 25 fr. prijzen. 13 In «len Itraliaiul, bij Jeretnie Quaghebeur, Brabandhoek Konijn te verhollen, weg 5 kilos. II In 't Abeel hof', bij Jerome Jacob, Abeele kalsiede 15 In «len Uatlioliekitn lirin^. bij Jules B^rat, BerlenpJaats lll ltlll ltl.ll ICS Wilt gij glas in leening voor Foperinghe- kermis of andere feesten, haalt het In der Razar der Galerij, bij Eiienne Moncarey Sansen, Gasthuisstraat, Poperinghe. Xe ïioop Goede keern-, trek- en keten/ion'/, hij Henri Vierstraete, 29, St Michielstraat, Poperinghe. elo B. S. A. 'n goeden s!a it voor 85 fr. bij Joseph Lammey, Casselsiraat, Pope ringhe. Goede occasie-gasmotor van 6 peerden kracht in werking te zien bij Pierre Al- laeys A Zonen, Werktuigkundige, Priester- straat, Poperinghe. Tabakplanlcn hij Remi Vandelanotte, Reninghelst; 26 centiemen het honderd, it ter Imnd te koopon Stooiiuiiaal- «l«'i*i,j met vier koppels maalsleenen, blutoir, gr aan kuise her, haver cylinder en boonbreker, huis, stallingen en hovin gen toebehoorende aan de Wed. Vanden- bussche, Poperinghe (bij de Statie). Xei*»ton<I to pachten e herberg De Vlaamsche Rhetorica bij de Sialic, te Poperinghe, met stalling en land. dienstig voor alle bedrijf. Zich te wenden SO, Diksmuidestraat, Yper. STUDIE VAN DEN Te Ghyverinchove. om 3 ure namiddag, ter herberg van Alf. Mahieu te Oostcappel, CiciiH'ciitc ltltYI]liR\ a/Y, ter dorpplaals vati Oostcappel, goede en welgekalante met. Woonhuis, Stalling, Erve en aanhoo- righeden, groot 2 aren 17 cent., sectie D, num. 233b. Ingesteld 2650,00 fr. Gebruikt door Rich. Lebbe, tot 1 Oct 1Ü13. - «M.MÜJ BIJ Bijzondere schoone en groote keus van t Stoelen, IS<mI«I«>ii, liassen, Tafels, Amerikaansche en andere Bureaus. Het Bidgisch gouvernement heeft over-| have G. 3 p.18 Vandevoorde Cam. 3 p jaar bijna 60 millioen uitgegeven om spoor wegen te leggen, op te doen of te verbeteren. Het personeel van den Belgischen staatsspoorweg is 70,365 man sterk. In nen prijskamp, te Dison, gaf eene 19 Vandevoor de Cam —20 Lava G. 3 p.21 Depreeuw J. 2 p.22 Dave M 2 p. 23 De rynck Cam. 2 p. -- 24 Messiaen Am. 2 p. 25 Dave G. 2 p.26 Merlevede C. 1 p 27 Verhaeghe Em. 1 p. 28 Cassiers Em. 1 p. 29 Lebbe II. 30 Batlieu Reini31 De- Zondag 29 Juni, ten 4 ure. Tuinbolling zonder inleg voor 6 hespen. In de bei bergen Dr Werkman, De Papegaai Hel Vinkeveld. De witte Ilcrt. De roode Hert. De Kruis straat. Westvteteren halsijde. Welk is het eerste produkt geweest om tandpijn te genezen dat nooit mislukt. Alle namaak sel zullen vervolgd worden. 1.50 Fr in de apo theek N0TREDAME, (opvolger van M. Monteyne), groote .markt Poperinghe. Algemeenen De pot Canivet, apo theker, Doornijk. vink 890 slagen in 60 minuten Zij werdjrynck C —32 Desmadryl M —33 Dave G. gekocht 250 frank door eenen vinkenier van j Overduiven.—1 Clabau L.—2 Lietaert E. Charleroi. 1—3 Lietaert J 4 Dave M. Een vogelliefhebber heeft te Polleur,! Een «lei* aangenaamheden van'tl een witten merlaan met roode oogen gevan-J huiselijk leven is een goede tas koffie bereid Vrijdag 11 Juli, ten 4 ure in de Watouslraat. Inschrijving van ten 3 ure In Breyde en Decrninck bij Francois Couttenier. Inleg 30 centiemen. Prijsdeeling De Schrijnwerkerij bij C. Merlevede. Loting In De Wagentnakerij bij Ach. Ghytil. Poperinghe, markt van den 27 Juni. Tarwe. 100 kil. 21.50 Rogge 17,50 - Haver 20 00- Aardappelen, 100 k. 20,00- Boterde il 3,00 a 0,00 Eieren de 25. 2,50 a 0,00. Yper, 21 Juni.—Tarwe 2o,50 a 21,50 -ogge 16,75 a 17,50 haver 21,25 a 21.50; tardappelen 7,00 a 7,50 boter 2,80 a 3.10 deren 2,40 a 2,50 Kortrijk, 23 Juni.Witte tarwe 20,50 a 21.00; roode tarwe 19,50 a 20.00; ''Jrogge 17,50 h 18,00; haver 20,50 A 21,00; paardeboonen 23,00 A 24,00; suikerijboonen gen. Het hoofdbestier der socialistische par tij te Ronse heeft Amedée Deroose, schrijver van de vakvereenigingder (exlielbewerkers, gebannen. De reden zijner uitsluiting wordt verzwegen. Wat beduidt dat? De twee eerste maanden van dees jaar bedroeg de handel van België met Frankrijk merkelijk meer dan in 1912. In Juli zal de stad Antwerpen het ju belfeest van de vrijmaking der Schelde vie ren. De wereldtenHvras'elling van 1930 zal plaats hebben te Brussel, ier gelegenheid vau de 100 verjaaring afhankelijkheid. I met Trappisten chicorei Vincart. Dépot bi] gebr Delhaize Moncarey-Sansen. MerLg-eling-en.. Zelfbeheersching is het zekerste kenmerk eener degelijke ontwikkeling. Die geen plichten kent, mag geen rechten eischen. Prachtige kindervoiluren, stoven en cui- sinièrcn In den Bazar d>T Galerij, bij Etienne Moncarey-Sansen, Gasihuisstraat 20, Poperinghe. Vrijen ingang. De verduldigheid is de sloter van alle deu ren en het geneesmiddel vao alle kwalen. In het Theater. Laura (in eene aandoenlijke alleenspraak)Ach wie zal van de Belgische on-1 mij zeggen waar mijn arme moeder is Eene siem onder 't volk Thuis aan patatten schellen. Bij vonnis der Rechtbank van Veurne van 20 Juni 1913 is Sieur l]iig<4li(>rliik Van lla«n'«Mi, winkelier te Westvleteren instaat van faling verklaard. Zijn aangesteld: als Rechter-Commissaris, Mr Rutsaert, als verzorger, Mr Yalcke, advocaat te Veurne. Het tijdstip deropschorsii gder betalingen is vastgesteld op 1 Juni. De goedvinden* moeten opg'geven worden ter greffie voor 3 Juiide waarmaking ervan zal plaats hebben op 9 Juli, ten 11 ure, ter greffie; de I debatten op 16 Juli ten 9 ure, in de verhoor- zaal. Voor gelijkvormige uittrek Zie op bijvoegsel, Uurtabel der tram-1 lijnen. Advocaat, Veurne. 12,75 A 13,00witte aardappelen 5,25 A 5 50 boter 2,50 a 2,00 eieren 2,50 a 2.60 koolzaadolie 73.00 lijnzaadolie 57,75; koolzaad 32,00; lijnzaad 27,25; koolzaadkoeken 15,00; lijnzaadkoeken 18.00 a 19,00 sodanitraat 24,50 ammoniak- sulfaat 33,00 a 00,00 Veemarkt39 ossen, 0,84 a 1,09; 164 veerzen 0,86 a 1,10; 199 koeien 0,84 a 1,05 50 stieren, 0,81 a 1,01 Rousselaere, 24 Juni. Tarwe 20.00 a 21,50; id.roode 19.50 a 20,00; rogge 17,00 i 17,50; haver 20.00 a 21,60; boonen 23,00 a 24,00; aardappelen 8,00 a 8,50; boter 3,60 a 3,20, eieren 2.46 a 2,50 koolzaad olie 73.00 lijnolie 57,50oude suikerijboo nen 13,25 a 13,50; id. gele 14.50 a 14,75. Anöerlecht, 24 Juni. Verkensmarkt. Te koop 2,359 prijs per kilo 0,96 a 1,16. B'ussel. 24 Juni.Verkensmarkt. Te koop 227 prijs per kilo op voet, 105, A 115.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1913 | | pagina 2