Sunliöht Oogzieklen RÉ Descliito-Declerctj, Afval van tabak CMJg Haar BREUKEN DENTINOL N' 2. Depothouder: M. Henri CATRYCKE, NAPHTE EN BENZINE JULES DE PUYDT-SCHMIDT, OLIEF ABRIEKEN CALVÉ, DELFT HUILE EXTRA DELFIA igettschC. CMtDIIAEL-VERMEUL Belgische Hypotheekmaatschappij ELIXIR D'ANVERS SALVATOR geeft buitengewone uitslagen. (iLEiSCHEJN TEGELS ]H. BENOOT - VERBORGH, Inkoopprijs: 1 prank de J-leetoliter geheel bereid. Verzekerden goeden uitslag. Volkomene vernieling. Te koop in het (luis SEYllAVE-BAMIEUh, 34, groote markt, Belle. THUihhIEZ GEORGES, Arthur Vanboueke-Vallaeys Opgelet! Zeep MANSTOFFEN Hector Oequeker-Ollivier, GEZOND HEID LANG LEVENb OnTJitiü EMILE VYNCKE-LOWIE, Sunli£l?t-Zeep bevat §een en Rel product dat de banden zou bunnen rood maRen of doen ber sten. De banden behou den bunne zacbtboid, zelfs na den weRelijR- scben wascl?. Zelfs de fijnste stof fen molien steeds in al le zeRerReid met Sun- li§bt-Zeep £ewasscRen worden, zonder vrees dezelve te beschadigen. PhotographieBEA UPBEZ. Gh. Beauprez-Vanthourqhout, Yperstraat, 16, Poperinghe. 1 DE VOS THI.0PH1LE CAPPOEN, Ik heb de eer het publiek kenbaar te maken dat ik mij kom te stellen als kleemnsiakstei* bij mijne ouders. Marie DEBYSER, Louis V4HBEILE, De Nicotine in de Hoppekweek. •lullen DHU/\I%T, MEER!!! CACHETTEK jOS. GAUTHIER, Genezing zonder operatie. Baan machien 165 fr. met groot Vrouw 175 gemak Koers 185 van Pracht 200 betaling Kwaliteiten Sterkte. HUIS RABAU-VANTHOLL UITVERKOOP van al de Koopwaren. TANDPIJNEN Eischt de WABE DENTINOL, Bericht aan de Landbouwers. A. DEVOS-VANDROMME, Wijn- en Likeurenhandel. van alle slag en van de beste soorten: Felix Van Caeyseele-Desmyter, Aan de Landbouwers. H. DEROO-OLIVIER, Insectendoodend product; vernietiger van alle insecten der HOP, waarvan de echte gebruikswijze gevonden is geweest ten gevulge van zeer ernstige proefnemingen verleden jaar gedaan door de heeren Ducloux en Malaquin, departementeele leeraars te Rijsel, Dit product is 50 goedkooper dan Nicotine, en goedkooper dan alle andere aange bode ne i nsectenvernielers 't Is het ernstigste product tot nu gekend. GEHEEL GEMAKKELIJK GEBRUIK. In liet Handelshuis, Casselstraat, te I*opei-iii£lie. N. B. Dit product betaalt geen minste inkomrecht in België. De ijdele pullen, die in goeden staat zijn, zullen na het seizoen teruggenomen worden. Hilaire DERAEDT-WULLEMAN BEVERENOP YSEfl verkoop van alle slag van Landbouwmachienen, Het is bewezen "Chielenspillen voor de borst,, voor Poperinghe en omliggende iser een dépot gesticht van de American Petroleum Cie van Antwerpen, bij Erruel PATTOU, in de Yperstraat, dicht bij de Markt. Men kan er dus de naphte, gelijk van welk densiteit krijgen aan den zelfden prijs als in de grootste steden, en op vraag, onmiddelijk t'huis besteld en de emballage teruggenomen zonder een centiem onkosten. Speciale kwaliteiten 650° voor loodgiers en felle verlichting; de zuivere 680" voor de motorin den winter bijzonderlijk, en voor verlichting; de Motocarline 4° kwaliteit voor autos en motos, de «Taxispirit voor zware autos en camions autos of voor inoteurs. La Francaise Diamant DIAMANT, GROOTE BOOMKWEEKERIJ Huis tei* trouw. IIORLOGIEMAKERIJ - QOUDSMEDERIJ, POPERINGHE. Huis van Vertrouwen. Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandel. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerweghorlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd- Let wel oo het stdres (Rechtover het Gasthuis) Kapitaal 8 miljoen 350.000 franks. Fal>rirl»rn te fhelft en te Bordeaux SPECIALITEIT Deze gewaarborgde zuivere olie van zeer fijne kwaliteit, is de alleibeste voor Salade en Mayonnaise. EN SPAARKAS. Leeningen Hypotheek. Voorschotten op Titels. Agenien HUIS VAN VERTROUWEN. Justin DEVOS-CAPPELAERE, zwij kis Charles Halfmaerten Corselis BALSAM Kli.NUGK'I M ZlCP lötotPwttRbrtfe»*; tijn grondt;; ora eenigedagen genezen doorhd gehrnik van deZALFVAN St-LODEWIJKS HOSPITAAL (Pommade de l'Höpital Saint-Louis) Dit kostbaar geneesmiddel doet onfeilbaar verdwijnen roode vlekken, ontstekingen, zweringen, en alle ziekten hetzij onlangs of oulings ontstaan waaraan oogen en oogschelen onderhevig zijn. Om zonder eenig gevaar te gelukken, eisch de Zalf vari St-Ledowljk» Ho» pltaal, de pot fr. 2.50, in de bijzondere apotheken des lands. Indien uw apotheker U niet kan voldoen, zend tr. 2.50, in postzegels, aan den algeraeenen depnsitaris voor Bplgie, 17, Paulelaan, St-Platars-Woluw. en vrachtvrij zal het II geworden. GEDEPONEERD IN DE VOLGENDE APOTHEEEN M. Mftnteyne ir Uoperinohr en \1Libotte f Yper Ik maak kenbaar dat alwie zijn portret laat maken bij mij, van nu voorts een ge schenk ontvangt. Bij Post kaarten em me dn Ijon met portret, bij Portretten een groot portret met kader. 'ZIE ETALAGE. Ik poseer alle dage gelijk welk weder.- Geene Portretten worden ten toon gesteld zonder toelating. Familie Portretten te beginnen aan 1 fr. Onveranderlijk en spoedige bediening. Onmogelijke Corcurreniie gezien ik in de stad woon en mijne kosten dus minder zijn. Hopende nog mijne talrijke klienteel te zien aangroeien dank ik u op voorhand. Ik tnaak ook Kaders op alle grootte en in alle prijzen. Ik heb de eer het publiek kenbaar te maken dat ik mij k >m te stellen bij mijne ouders voor het Coiffeeren en Mclirrcn aan den ouden prijs. Hopende door goed en verzorgd loerh eeniedet s achting te winnen, bied ik mijne beleefde groeten aan. 1, Garenstraat, POPERINGHE. Ik h'-b de eer het publiek kenbaar te maken dat ik mij kom te stellen voor lirt roilfrorni en scheren nan tien oiitien |>rijs. Hopende door het goede en verzorgd werk het vertrouwen van een ieder te winnen, zoo bied Ik mijne beste groeten aan. Sint Jans kruisstraat, Poperinghe, Ik aanveerd ook allé haarwerk aan gena dige prijzen. Door uitscheiding van bedrijf. uitverkoop vam alle sdag van aan prijs van facture, bij HENRI COUCKE. bakker (rechi over de H<>pp< schaal), POPERlNGHK Doornstraat, 22, Poperinghe \n 't groot. - HANDEL - In 't klein Inlandsche Granen, Rogge, Maïs. Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Bruggestraat, Poperinghe. Groote hoeveelheid afval 1 au taltak voor lioppe te bespuiten te ver krijgen l»ij It lit I NU Al1, Briigg'C- straat, lleeneii. Iter ten plaats, Poperinghe, heeft de heer te laten weten dat met 1" Mei, zijne woonst overgebracht is van D< Vetten Os - naar Nint Omer Hij heeft de WEEGSCHAAL naar zijne nieuwe woonst overgebracht, en zij is daar zooals vroeger, aan ieders beschikking. Düinkerkstraat, 20, Poperinghe. Magazijn van A lie WIJNEN en STERKE DRANKEN. lialk 0111 te witten. Allts aan genadige prijzen. De Maatschappij Vandamme. Decoop en Cie, te Sas-van-Gent, (Holland) bestuurd door deskundigen komende uit de fransche tabak fabrieken, komt in Holland eene Nico tine fabriek te stichten. Ten ;einde allo oneerlijke verhandeling of mengeling te vermijden, heeft zij besloten dat de verkoop van hare opbrengst in toege- lakte of geloode pullen zal geschieden. De koopers zijn dus zeker, als zij die toegeloode pullen koopen, dat zij een zuiver prudukt krijggen, aan de noodige dosis, 't is te zeggen, het eenige voldoende middel om alle venijn te vernietigen. Voor de besproeiing der liommelhoven, graanvelden, beeten, boomen, bloemen of planten in het algemeen, is 1 gram nicotine voldoende op 1 liter water, 't zij 1 kilo nico tine op 1000 liters of 10 hectoliters water. Voor het wasschen van schapen of vee door ongedierte aangetast, 4 of 5 grammen per liter water. Nooit wasschen op wonden vraagt inlichtingen aan de veeartsen. Om re'te van het bedrog in den verhoop van Nicotine gebr uikt, moeten de koopers, in hun belang, geschreven waarborg eischen van het gewicht der zuivere nico tine die in het inhoudende sap is. Eenige depothouder voor Wes'Vlaanderen Café du Commerce, ABEELE-Statie. «De Nieuwe London» de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht, belet het uitvallen en neemt de pelletjei van het hoofd weg. Eischt op den hals In flacons van fr. 1,50 en fr. 2.50 Engelsche Baardtinctuor aas 2 fr. par flacon Te koop bij Apothekers Drogisten, Haarsnijders en I eukwinkelt la 't groot: Parfumarle 0' S»lp. Wachtsbaka (BilfTt) Itelun^uekkende Uitvinding goedgekeurd door de Maatschappij van Gezondheidsleer van België. Genezing in 10 minuten tijds van de hevigste Tand- en Hoofdpijn en der Nevralgiën, duor het gebruik der apotheker te mechelen. 1 en 2 fr. het doosje van 6 en 13 cachetten. Schadeloos voor de Gezondheid. Geneest altijd. Wonderbaar uitwerksel Vereischl het merk Antinévralgique Jos. Gauthier, gedrukt in het blauw op ieder cachet. Te verkrijgen in alle goede Apotheken. Dit wonderbaar geneesmiddel wordt over al per keerende post gezonden, tegen mandaat van fr. 1,50 of fr. 2,10. 1)15 POT BIJ M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe. M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper. M. Van Windekens, apotheker te Komer De alom vermaarde Familie VERDONCK, Ban dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd voor breukbanden zonder staal en zonder élastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewezen Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij doqr onze 4ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen.A000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiin gen der ruggraat, ar men, beenen en voeten.Bijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin- ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing i der ruggraat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M' Francois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem- bij Kortrijk. is sprekelijk den Maandag, van g tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk En M' Honore VERDONCK, bij de nieuwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats. Brugge. Ten zijnen huize den dinsdag, woens dag en donderdag van elke week. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. 5000 vierk. meters schoone giei- scheu bekleeding van alle slach, voortkomende van uitverkoop, te koop. J. Colette, 181, Kroonlei, Brussel. Tél 5524. Wie zich een rijwiel aanschaft aan de volgende prijzen is zeker een rijwiel te bezitten dat gedurende vele jaren voldoening zal geven als Betere kwaliteit voor 't zelfde geld wordt er niet gegeven. Te koop bij de agenten van 't merk. 2*2, Itijselstrnnt, '22, tc YI'Ull. uit oorzaak van vertrek met, 2op%verlies Daar de grootste helft der Goederen reeds uitverkocht is, kunnen wij de Koopwaren van op het eersle, beneden in den Winkel tentoonstellen. Vanaf 14 Juni, zullen wij de tweede helft der artikels verkoopen, zooalseen Lot laken stoffen voor broeken en kostumen, een Lot weefsels en stoffen voor damenconfec- tiën, cravaten, gordelriemen, ondervesten voor heeren en damen, rokken, wollen onderrokken, wollen vareuzen, wollen borstrokken, wollen onderbroeken, wollen dekkleederen. gewatteerde dekkleederen. zijden halsdoeken, sjatls, handschoenen, gordijnen, enz., enz. alsook een belangrijk Lot Pelsen en Boas, die aan buitengewoon laage prijzen zullen aangeboden worden. Ten einde alles te kunnen uitverkoopen voor ons vertrek einde Juli, besluiten wij de Prijzen te verminderen van 3o tot 40 Verkoop der winkelbanken, rayons en andere toebehoorten, aan ieder aanneem baar aanbod. Liefhebbers van ware Occasies, haast U. Altijd... alle worden radikaal genezen door «len Geene enkele zijner slechte namakingen verzacht Nooit... 1 .'<25 Fr. in alle Apoiheken. Voor het bespuiten der hop breng ik u ter kennis dat ik eene gabsche nieuwe soort van lansen kom te vervaardigen. Zij bestaan uit lans en kraan aaneengebracht, hunne be- standdeelen zijn eenvoudig en sterk,zij geven naar beliefte eene rechte of opengesproeide spuit zonder tusschenkomst van breekbare naalden, zijn gemakkelijk om te gebruiken en bezitten alle hoedanigheden voor een goed werk hetwelk alle andere lansm u tot nu toe nog niet hebben kunnen verschaffen. Zij kunnen gebruikt worden op alle tot nu toe bestaande pompen, doch wilt gij dat zij u al het nut verschaffen waartoe zij bestemd zijn, beveel ik u ten hoogste mijne hoppespuit aan welke in kracht en sterkte onovertref baar is, gewaarborgd tegen het springen van den luchtbal en daarbij nog een der meest vereischte voorwaarden, uiterst gemakkelijk om pompen. Zonder verplichting van uwentwege komt zien om u te overtuigen. Kopergieterij, Vlamingstraat, POPERINGHE. In 't Groot. In 't Klein. Bekend huis van vertrouwen. FABRIEK VAN LIMONADEN, Hondstraat, POPERINGHE. Prijzen en stalen op aanvraag. Fresnes-kolen, IlommeldrogersCokes, enz alsook Kalk, kan men in de beste voorwaarden verkrijgen bij Casselstraat, POPERINGHE. Ik heb de eer u te melden dat gij bij mij kunt verkrijgen allerbeste lloppe- spiiitcn die gij kunt uiteenvijzen zonder de huip van een smid. Het sap is gefilterd in de lans waarmede men kan sproeien en rechte spuiten; binst de werking nooit geen verlet van opstoppin gen.Alle herstellingen zijn bij mij spoedig uitgevoerd. Altijd darmen en caoutchoucs in gereed schap. Ik ben ook verkooper van reswort- eecden. Vtaaut ook mijne gebreveteerde aal— pompen 5 altijd caoutchoucs en Ieders in gereedschap. Bruggestraat, POPERINGHE, (bij de Statie). De LYSOL Wij durven dit zoodanig verzekeren, dat de agent Seynave-Baillieul, 34, groote markt, Belleeene som van DUIZEND FRANK zal betalen aan ieder persoon dié zou kunnen bewijzen dat de Lysol niet bekwaam is de hopvliegen of andere insecten te dooden. VERANDERING VAN WOONST. oandelaar in alle slag van Koien en Briketten, ie Poperinghe, laat weten dat hij sedert eeni- gen tijd zijne woonst overgebracht heeft van e Rek hofstraat, naar de Komstraat, nr 4. ,Q>)t DE F*a*>tè heeft de eer het geacht publiek bekend te maken dat hij zich bezig houdt met den zooals pikmachienen met zelfbinder, merk Massy-Harriszaaimachienen en vettestrooi- ers, merk Saxoniaressort-eegden van alle grootten; windmolens, kalvermachienen, enz., alsook de petrolmotor Mir3 Hp, zoowel geschikt voor de kleine nijverheid en den landbouw. Agentschap van den Afroomer Melotte. na lange en menigvuldige ondervinding dat de allen hoest genezen in den kortst mogelijken tijd. Als ge 's nachts niet kunt slapen door 't hoesten, die pillen zullen u seffens helpen. Er is geen middel dat zoo rap en zeker werkt. Iedereen neemt 's winters de Cliielens- pillen voor de Ixirsl. Verkocht aan 1,50 de doos, bij HILAIRE NOTREDAME, Apotheker, opvolger van M Monteyne, Groote Markt, Poperinghe. Het rijwiel met driekleurige directie ti blijft het merk het meest geprezen door gansch de wereld voor zijne onvergelijkbare rollementen ALTIJD EN OVERAL ZEGEPRALEND. Wielrijders! Eischt het merk LA FRANQAISD - PARIS op de directie en - DIAMANT - op al de stukken. Te koop bij de agenten. ENGEL KNOCKAERT, te Rousbrugge, langs de kalsiede naar Haringhe. biedt aan Qroote hoeveelheid schoone gesneden Doorns voor weidenOlmen, Boschplanten, alle soorten van Peerelaars en Appelaars, hoog- stamniige en voor tegen muren. Abrikoos- en Perzik boomen, Sieraadplanten, Rozelaars, enz. Aanleg en Verzorging van hoven. Alles aan genadige prijzen. Onze Lieve Vrouw Kruisstraat, 16, Verkoop van s Regulateurs, Schouw- garniluren. Wekkers. Monters, Paruren, Kettingen, Ringen, Oorringen, Borstpel- den, enz., in goud, zilver en nickel, alles in ie kwaliteit. Monters Omega Chemin de fer Spoedige herstellingen en aan genal dige prijzen. 6 QMICA Brillen, Neusnijpers Barometers. Eenige verkooper der Medalie van O. L. V. van S'Jan, met de nieuwe kroon SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. uitrooi:. Naanjloos Vennootschap. Kapitaal 5.000.000 frank. Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KUNSTLEI. Beheerraad: MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter, Edouard Thys, ondervoorzitter, Alph. Ullens de Schooten, Léon Van den Bosch, Henri-J. Engels, College der Commissarissen MM. Jean della Faille de Leverghem, voorzitter, de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Léon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly, de graaf Oscar Le Grelle. SPAARBOEKJES aan 3,25 er 3,60 °)0 RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4 °)0 Uitgifte van grondobligatiën aan 4 °)0 op Crombeke Mw We Adolphe Denys-Verhaeghe. Beveren-bij-Rousbrugge Jos. Tahon, gemeente-secretaris. Elverdinghe De Rycke. melkerij-bestuurder. Meessen Georges DEHEM. handelaar. MoorsledeMaurice REUSE, onderwijzer. Oostvleteren en Woesten Arthur VANHOUTTE, gem.-secretaris van Woesten. Passchendaele Ern. LIEFOOGHE, Deurwaarder. Rousbrugge Aimé CLAEYSOONE, gemeente-secretaris. Watou Emile BOONE, gemeente-secretaris. Wervicq Leon DEBONNET, Leiestraat, 20. Westvleteren Jules Quaghebeur, gemeente-secretaris. Zonnebeke Emile PRIEM, melkorij-bestierder. Ik heb de eer te laten weten dat ik alle nieuwe anlpoinpoii maak en oude ver maak met seulen die onbreekbaar zijn, goed en gemakkelijk om pompen. Bij mij ook te verkrijgen alle lii«'i-poni|H>n en alle stukken voor Bpiiitmacliiencn. Ik plaats ook donderschermen. Veurnestraat, 34, Poperinghe. Ik laat nog weten dat ik de twee laatste Sinneng6n Poperin£he-Kermis zal STERKE EN GOEKOOPE in Ix'iun ciment bij We J. Declercq, metser, te Westouter. Ik heb de eer mijne kliënten te laten weten dat ik mij gelast met het inzeilen van lantlen en met alle herstellingen Casselstraat, POPERINGHE. houden, is het noodzsket.]* -« m sumuws - PUitH VRIJS VER DOOS, FR. Die Pillen, enkel samengesteld uit uittreksels van da:^KUNNEN woordigheid in het lichaam van den mensch GEENE DE N.iOSTe. STOORNIS KU. TEWEEG BRENGEN, *ijn eene ware waldaad voor het menschdom. Huizende en (luizende personen getuigen dagelijks hunne waarde hoven alle audeve remedibn. Die ware GEZONTHEIDS-PILLEN maag versterkende en zuiverende ST AND AERT'S-PILLtN Toorkomen en genezen al de ziekten die door de O At. n de HLKCHTK VOCIITKN zijn voortgebracht, als LEVER en MILTZIEKTEN, MAAGPIJN en ZUUR, GEELZUCHT, SLECHTE SPIJSVERTERING. HOOFDPIJN, JICHT, RHUMATI8M, GERAAKTHEID PUISTEN en alle VEEZIEKTEN. Xanvsardl g- .a e hei fab\n WmerV andere doezen dan r-z" o-er-rgd van een ronzr papier Uu-vpzeeeAd dat .U.( vd firma Apotheek H.STANOAERT, 55.Steenstraat, nniloLs. O- vf HfcSk Vis BF.LUlk DE BEUKELAER, fijnste der tafellikeuren, fijn van smaak en goed voor de maag. DE BEUKELAER, beste Kinawijneetlust verwekkende drank samengesteld uit zuivere, na tuurlijke wijnen en Kinamag ver kocht worden in de herbergen die het vergunningsrecht niet hebben. BALSAM moet bijzonderlijk aangeprezen worden aan zieke en oude lieden, welke eeno moeilijke spijsverteering hebben, alsook aan cfe snelgroeiende jonge lieden. BALSAM geeft kracht en maakt bloed een glas in den voor- en na middag herstelt alle zieke lieden. Wacht u van namaaksels die zeer gevaarlijk en nadeelig voor de ge zondheid zijn. Depothouder der Vlaanders Barnum RO USSELA RE. VerKe«t ot.ls. nlot i. ELIXIR

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1913 | | pagina 3