Vraagt het Flesschenbier Brandverzekering POPERINGHE TT 3ST KLOEFFEH Verhuizingen voor alie Landen H. HERKEIiBOÜT-ROORYCK die mei uierkt moet mei slapen. EIe Dobbels-Haerinck F. BlancKaert-Verleene, Jijj [jg^j ,j J v LÉoi CH UML >cfaoonfieid Dada Dada Dada L. ABRAMS ALLOO. Joseph Yperman-Recour, BEEAT-FREHAULT ZOMERSEIZOEN Hofbouw gesticht in 1891, van Gam. DEGIiERGQ, MATRASSEN FABRIEr^üI^IftÉ^DE STER PRACHTIGE BEDTAPIJTEN Gratis als Geschenken. SUCRIMA SUPERCOCO GEBROEDERS LA GRANGE 8c C", DEVOS GEZUSTERS ANTWERPEN'S BOL)W-&HYPOTHEEKBANK In de Roode Laars. OUH HUIS VICTOR GIüLtE, Justin Denut-Huys Alphonse Rouseré - Yperman, Alle slag van Breimachienen. JOSEPH DUIV!ON, HILAIRE NOTREDAME BIJ DEüBAEPE - LiflHflVE, KUNST - PH0TQGRAPHIE. H. Antony-Permeke en Zonen LANDBOUWMACHIENEN 3STIEI^EIT-BLA.^S AliL merk FORTE BRUJNE FEYS- CALLEWAERÏ, Rousbrugge is de beste en de voordeeligste. Alle inlichtingen te bekomen bij •IFolcqu^, Yperslrir.it, 7. luxe Zadel Brooks - Keten Renold, ISamlcii MAISON tyue d'Vpres, 78, Poperinghe. In't groot-In't klein MARIE DEFEVER, Coi(liiiii>aloii C. VANDERCRUYSSEN Hotel de la ftégenee, HOUSBHÜGGE, Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt voor het VERVOER per IJZERENWEG FABRIEK VAN Same ge telde ststoffer Gronösioilen wt Ueslstoffea H. Notredame, Apotheker, Gr, markt Etienne Wloncarey-Sansen, IIUIS VAN VERTROUWEN. IN DE SCHAAR. IIULPHUIS der NIEUWWASSCIIERIJ, POPERINGHE. Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR een Overgroote Keus vinden WINTERSCHOENEN fife Ik heb de eer Uld kenbaar te maken dat ik mij ten huize begeve voor bet Scheren van Peerden, Muiis, Ezels en Honden. Gediplomeerde Boomteeltkundige, IE POPERINGHE, (bij de Statie) FABRIEK on Groothandel in Floconwol, rechtstreeksche uit- en invoer. Vee 20-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN. Leveranciers van bet Ministerie van Landbouw en van het Leger. Fabrikanten en invoerders van allerhande Voederkoeken en Meelsoorten. Zenuwlijders Stnat op Uw Heil Is nabij De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis (en deze alleen) Huis MARIA WAHLOMOAT HONDSTRAAT, 26, YPER. Groot Paletots - assortiment der laatste nieuwigheden Kostumen Rokken Imperméables Groote keus van blousen Specialiteit van Kindertoiletten en Hoeden Lingeries voor Heeren, Damen en Kinderen Korsets Handschoenen to KAPITAAL. 5.000.000 FRANK 1° Spaarboekjes aan 3,60 °)0 's jaars, interest daags na storting 2° Kasbons, op naam van fr. 5.00. Voor 5 jaar aan 4 °/0 3° Grondpandelijke Obligatieën van i5 jaar aan 4 °)0 Huis van vertrouwen Telefoon 57. I3 F-A. IP IEP zun alleen verkrijgbaar bij Pnesterstraat. 15, Poperinghe. LANDBOUWERS en KIEKENKWEEKERS. (oude apotheek MONTEYNE) te Poperinghe. KAK KIEN TEN ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR Groote keus van FOURRUREN. gen, m b uren, wel atge= diode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. maakt op maat. Achille PENECKER, Abeele. Agentschap der Dorschmachïenen Leon CLAEYS, Zedelghem Tentoonstelling Charleroi 1911 2 EfifljJiplHaS. VAN 1. Omdat dn bestuurraad samengesteld is uit Poperinghenaars die van iedereen ge kend zijn. 2. Omdat al de aandeelhouders Poperin- ghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Poperingbe blijft. 4. Omdat de Maatschappij reeds een aan zienlijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en ven ffend worden. 6. Omdat de promien langzaam vermin deren. RIKUIMnil.411. ENGELSCH RIJ WIE LM A RK, het meest verkozen door DEN TOERIST. Kelenkas met oliebad. 3 Ver snelheden. Te koop bij de agenten van 't merk. GRmiEH soeurs Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mésure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur til et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloeffe,Watoustraat, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloetten in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekloeffen en Kloefleers. Watoustraat, n' 46, POPEPINGHE. Gasthuisstraat 27, POPERINGHE. Verkoop van alle slag'van goede haarverwen, reuk en zeepartikelen, brillantine, cosmétiques, dentifrices, haar-, scheer- en landborstels, enz.Beste produkten tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens. Verwerking van alle uitgevallen, afgesneden of uit- gekamt haar tot het maken van alle haarwerken. Gewaarborgde scheermessen, tondeusen, scharen, enz. Trouwe bediening. Genadige prijzen. Rijtuigverhuurder, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich betast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar al de rijtuigen gekapiton- neerd zijn, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen worden door het vervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Hebt gij slapelooze nachten? Zijt gij gauw vermoeid van werken? Schaft er seffens middels iu. 't Beste middel bestaat sedert lang Verschaft u maar eeiie goede zaelife matras van zuivere schaapwol. Dat en beklaagt een menscli nooit. Aan genadige prijzen en in volle vertrou wen, krijgt gij die bij opvolger van BRÜTSAERT-D UCLGS, Bruggestraat, 3, PoperiDghe. Groot- Huis van Vertrouwen - Klein IV l>! KEIZER, 41, Gasthuisstraat, 41, I» 4» P E Ik I W G II K LAKENSTOFFEN. NIEUWIGHEDEN. Kostumen op maat voor Mannen en Kinderen. Kleederen op maat voor Da nes, zooalsCostumes «Tailleurs Paletots, Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakte kleederen voor Mannen. Vrouwen en Kin deren, zooals Pardessus, kostumen voor Trouw- en Rouwceremoniën, Reismantels, Capuchons, Werk kleederen in pane en in engelsch leder (sterker dan leder). Kin- derkostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs voor de stoffen welke In den Keizer niet gekocht zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en* goedkoop (de drie bijzonderste voorwaarden bij een aankoop) ce tiend worden, wendt u naar DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41, Poperinghe. Aanneming van alle Uniformen en ook van Kunsl borduurwerk. si Moni-St-Jeun, WA TERLOO Huls gesticht tn 1868 1/OORTBRi.NGST 1 50,000 kil. per dag voor alle gewassen Vrargt yrljcen tn Inüchti gen Télèphone BraJue-rAlieud S8 (Bciaeau de Bruxeilea) t.f'Ar.-.A: Zeep Het stuk 0.75 Crème Tube 0.75 Poeder Werkdadigheid zonder weerga legen zomersproe ten en huid aandoeningen. De beste voor 't behoud eener frissche gelaats kleur Onfeilbaar voor de geneezing van kloven; maakt de huid blank IN EEN NACHT De doos 2.50 De 1/2 doos 1.50 Allerfijnst en op 'l gelaat blijvendononibeer- lijk voor elke toilettafel TF,KOOP in ALLE GOEDE HUIZE* In Foperinglie, bij Bazar der Galerij, Gasthuisstraat, 20. Groote keus van Stoffen voor mannen en kinderen. Laatste nieuwigheden. Model kostuimtjes op maat voor kinderen. Ik ben ook voorzien van een assortiment Engelsch leer, gemaakt en niet gemaakt. Gemaakte manskostuum te beginnen fr. 20,00 Engelsch leeren broek en gilet met mouwen 6,50 Engelsch leeren broeks, voor 3,00 Capuchons vanaf 3.00. Paletots voor damen en kinderen, op maat. Imperméables in caoutchouc. De personen die hunne stoffen zelve leve ren zullen met zorg, spoed en ter trouwe gediend worden. Door de goede hoedanigheid mijner stoffen en mijne genadige prijzen, verhoop ik met uw bezoek vereerd te worden. Stoomverwerij en Droogkuisscherij Verwen en wasschen van opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken van meubelstoffen, kamer- en traptapijten, karpetten, enz. BIJZONDERHEID voor het verwen en droogkuisschen van alle slag van vellen, pluimen, boas en fourruren. Wasschen en cremeeren van Stoors en Guipure gordijnen. Verzorgd werk. matige priijzen, spoedige bediening. Noordstraat, 41. GOEDKOOP EN TER TROUWE GESCHOEID ZIJN DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat 56, POPERINGHE, Dicbt bij de Gendarmerie. OUD 4lljlS~VAN^RTÏÏ0 UWEN Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen. Jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. - le Communie Bottinen en Witte Slaffers. - Knop-en Ringelbottinen - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschoenen, enz. al in le der en met de band gemaakt. - Alle slag van en Slaffers in echte schaapwol en andere. Rijke en goedkoope Kinderschoenen. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en Slaffers voor het Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine GETTEX. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. Poeder aan 10 cent om witte schoenen in 't nieuwe te wasschen. CIRAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwart geverfd zijn. I»o maten worden genomen volgens de beliefte der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. G. Desmarets-t)cmfester. Herberg A la Têle de Bronze Yperstraat, Poperinghe. biedt aan groot.e hoeveelheid gesneden doornen - schoone kloeke planten. Groote keus van hoog- en langstammige fruitboomen in allo vor men. lo.ooo Peeroboomen, pyrarnieden en es- paliers. Abrikoos- en Perzikboomen voor nui ren. Sieraad- en g>*oenblijvendo planten. Rozelaars op stam en struiken. Druivelaars, Aueuba. Laurier, Cerises, Conifere. Witloot gezegd chicorée de Bruxelles. Aanleg en bezorging van hoven lie beste Flocnnn ol, overal zoo gewaardeerd om zelf uwe matrassen te vullen is deze der oud gekende fabriek DE STER, aan fr. 0 80, 1-00, 1 25, 1-50, 1-70, 1-90 de kilo. Opgemaakte floeonwolmatrassen, 2 personen, fr. 19-00, 24, 27, 31, 35; met traversiris, fr. 24, 30, 35, 40, 44. 48, door iedereen thans gebruikt. AfrikstitiiMclic wol, uitnemend zacht, fr. 1-90 en 2-25 de kilo. Opgemaakte matras, 2 personen met traversin, fr 49. 59 en 65, honderdmaal beteren duurzamer dan matrassen in goedkoope schaapwol. I>e beste iiidliaui-ui:ilra*M«-ii die er heden gemaakt worden, gereed om op de bedden te leggen; beste ondoordringbare tijken couverten, nieuwe modellen voor 2 personen met traversin, fr. 33, 35 en 38; kussens, fr. 3, 3-25, 3-50 voor 1 persoon, fr. 24, 30, 33 met traversin. IMui men, extra schoon gezuiverd, aan fr. 1-25, 1-50, 1-75 en 2-25 de kilo. Opgemaakte raatrassen met traversin, 2 personen, fr. 46-50, 51-80, 60-75, 75-50beste tijkovertreksels. Floeon, aan 20. 30, 40. 50, 60 centiemen de kilo matrassen voor 2 personen, fr. 14-50, 16, 20 met traversin. itllcrbeHlc inlaiitlNclie wol, fr. 3-75, 4-00, 4 50, 4-75 dc kilo. Opgemaakte matrasseD, 2 persoren, in schaapwol, van af 55 fr. traversin inbegrepen matrassen in inlandsche schapenwol, volgens kwaliteit, gewicht en prijs. Specialiteit van engelsche ijzeren bedden voor 2 personen, extra schoone aan 35 fr. met ressort; ook voor 1 persoon, van af 16 fr., laatste modellen; kinderbedden vanaf fr. 6-50, 7-50, 8-50, enz wiegen, kinderstoelen, sargiën, bedspreien. Komt onze nieuwe instellingen en tentoonstellingzalen zien en u overtuigen. Alles is er met gekende cijfers geteekend. Honderden opgemaakte matrassen in alle prijzen en hoedanigheden. Alles wordt er ter trouw en volgens kwaliteit verkochtnergens in gansch het. land is er meer keus, of kunt gij beterkoop gediend worden. De vooruitgang en den bloei der Fabriek De Ster is zeker wel bet meeste en schoonste bewijs dat de kliënten er sedert lange jaren wel gediend worden. Wend u dus, zooals voorbeen, in volle ver trouwen tot |)e Sier, tramstatie Oyghem, en laat u door sommig" nijdige concurrenten niet misleiden. Komt zien, of schrijft aan VAX XESTE-MATTI1YS, tramstatie Ovgliem. Telefoon, '2!>, llarelbeke. Bewaart ons adres voor wanneer gij bedderijen noodig hebt. Aan de aankoopers van minstens 25 fr. geven wij een prarlilig bedtapijt als geschenk Om recht hierop te hebben, den titel van dees blad vermelden, a u. b Succursalen Brugge, Vlamingstraat, 21; Oostende, Wittenonnenstraat, 15: Kortrijk, Dolfijnkaai, 2; Wacken, nevens liet Oudman nenhuis, Marckeghemstraat; Meenen, Yperstraat, bij de Markt, en bij lionderde tapissiers en matrasverkoopers. de beste VOORDEELEN Spaarzaamheid, gezondgeid, melasse paarden hooSs'e opbrengst. De Sucrènaa prikkelt den voeders eetlust, werkt zeer gunstig op de melk en voor Verkens botoiafzondering, mest spoedig, geeft aan de paarden eene maximum geschiktheid tot oplevering van arbeid, voorkomt de buikkrampen en darmontsteltonissen, is uitstekend tegen den droes. gewaarborgd 25 tot 28 o)o eiwit, 6 tot 7 o)o vet, 40 o)o kokoskoek, en veel goedkooper, vervangt deze laatste gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uitslagen. Geeft vaste boter. verzachten oogenblikkeliik en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN: smart volle maandstonden, hoof ipijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiing, hoofdduize ling, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, han klopping, slaaploosheid, jachten, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheid; influenza, koorts, netelkoorts, polderkoorst, rhumatisme, flerecijn. jicht, ruggepijn enz., enz. De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, zijn schadeloos voor de gezondheid, en missen nooit hun uitwerksel. Te koop in alle apotheken aan den prijs 1 fr. 25 de doos 3 fr. 25 de 3 doozen of driedubbele doos; 6 fr 25 de 6 doozen, of zesdubbele doos. OPGELET Aanvaard geen andere doozen dan deze omringd met eenen waarborgband en een wit kruis van Sint Andreas, tusschen Vlaamschen en Franschen tekst boven of onder op de doos dragende. 2» SOÜi Z W tsj '-3 M Ph Oh w O I—I Q <1 w O OPVOLGERS. T O w O KH Q IP Kl D i—i K HH 2 Q NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ ZetelA ntwerpenTwaalf Maandenstraat13, nevens de Beurs. Voorzitter Graaf van der Stegen de Schrieck. Beheerders Baron van der Gracht d'Ëeghem Valère Danaux, advocaat te Zoningen Leopold Vlytsam, koopman te Antwerpen. Afgevaardigd beheerder: Jos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. Bestuurder Chs Tuyttens. Kollegie van Konimissarissen MM. Florent Boeynaems, notaris te Antw. Jos. Scholier, advokaat te Antwerpen Clem. Thiry, Rekenplichtige te Gent. zonder op termijn te plaatsen men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken. Interest per zes maanden, ten huize betaald. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van Hypotheek aan voordeelige voorwaarden. Voor nadere inlichtingen wende men zich in PoperingheMr JULES VANBRUWAENE-SANSEN, Handelaar, Noordstraat, nr 20. Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agent, voor elke Gemeente waar nog niet vertegenwoordigd. CaHMclstrnat, omtrent rechtover <le Watoustraat, UOPEItllXGllE. JDe Roode Laars sedert jaren bekend om hare goede Schoenen maakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE Groote keus van Faiitaisic artikels voor Raines-Coill'ureii. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine. Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en P&tes denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag \an fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti- chen. Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. Voor onze streek, de Naaimacliiencn Gasthuisstraat, POPERINGHE. De naaima- chienen Pfaff zijn aan zeer voordeelige prijzen ver kocht, omdat er geen uitga ven zijn van agenten. Wilt gij eene goede en ster- ke naaima- chien hebben, koopt de naai- ma chienen PFAFF die se- dertvelejaren door ondervinding eenen goeden naam ver worven heeft. Zij werkt immers licht en gemakkelijk en staat op eersten rang voor schoon werk te kunnen afmaken. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen Vost urnen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. De eenigste Onfeilbare remediëntegen het Snol,Pokken, Cholera. Diphterilis, Rochel (reuteldikke Levers enz., enz., der kiekens zijn wel de remedièn bereid in de apotheek van R. Vermanderete Avelghem. TALRIJKE GETUIGSCHRIFTEN. Sterven uwe kiekens van de Cholera. Diphleritis ofwel door oorzaken welke gij niet kent gebruikt dan onmiddelijk de Remedie iXr -ItSOO van apotheker R. Vermandere. Zijn uwe kiekens aangetast van het. Snot gebruikt dan het Vlarvol. Zijn de l'okkcu do Remedie legen de Fokken van R Vermandere. Merkt wel Deze zijn de eenigste geschikt zoowel voor kieken kweekers als voor landbouwersfezanten kweekers en liefhebbers van allerhande parkvogels. Deze remediën zijn terzelfder tijde goed geschikte behoedmiddelen die op tijd toege diend alle deze ziekten onfeilbaar voor-komen. Depot bij de Heeren Apothekers V. Chielens cn K. Dewolf, te Brugge, H. Ruyssen, te Veurne, Tb. Hulpiau en J. Irnpe, te Kortrijk, A. Verstraete, teRousselare, C. Libotte.teYper, A.Phlips,teMeènen, Depaepe, tot Audcnacrdc,enz. de halve flesch fr. O.ïï» zelfde Prijzen voor de Prijzen der remediën tegen 't Snot I de flesch fr. 1.25 remedie j de dubbele flesch fr. 2,50 I legen de Pokken. Prijzen de remedie N° 4200de 1/2 pak 1 fr.; de pak 1,55 fr.; de dubbele pak 3 fr. Rechtstreeks te bekomen in Ae Apotheek van R. Vermandere te Avelghem, tegen terugbetaling met verhooging der verzéndings- en inriingskosten. HEEREN, DAMEN KINDEREN ZIJ XI» F Fourruren Foulards Fichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken groote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken Plastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols - Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boléros normal. Gansch Itiiileiigctvone keus van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte Chalen DoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. GROOT. Kluis van vwlle vertrouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEDEREN voor Mannen en Kinders. Iu den Franschen Soldaat. Kleederen op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Valere Staessen-Bottez, Yperstraat, nr 19, Poperinghe, dicht bij de groote Markt. Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud Kostnmen voor begravin- waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen I r zu^ V111den in alle kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste Overzicht van eenige prijzenWelgeklecde Manskostuum in tantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen of alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fi. 't Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentie Imperméables voor Heeren en Damen, lederen vesten. Imperméables op maat gemaakt na keuze der stoffen. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en. gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dan in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der h ontieren die naar mijn huis komen om kleederen te koopen. lh hoop M..., met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd dat, dank aan mijn verzorgd werk, matige grijzen en goede waargij mij met uw vertrouwen zult vereer en. jk bevind mii op de Marktdap te Veurne en Vner Uw diemiar. Valère STAESSEN -RftTTSiZ Op aanvraag harer talrijke kliënten, komt het Huis Boterstraat, 37, Yper, tc Foperinglie een IiuI|»IiuIn van photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. Ed. Roy-l>cra«flt. Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Communiecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. Vcrlioop van alle slacli van. Pikmachienen, Binders, Maaimachienen Massey-Harris Koorden Sisalpux Zaaimacbienen Saxonia Vettestrooiers "Westphalia", Aardappeluiiroeiers nieuw merk K. A. D., I'loegs-Jumellen, - Mélotte Gembloux Eegden met ressorts en Eegden Osborn Graanbrekers en Molens Albi on Kalvermachienen, Beetmolens, Aal- pompen, Uorschmachienen met manègen of met motors. Motors van alle macht draai ende met naphte of benzol. De ziekten der Nieren en dor blaas zijn de överheerschende kwalen vat» onzen tijd. Zij brengen ontelbare aandoeningen on stoornissen voort, die eenen pijnlijken en een ergon weerklank hebben op al orizo organen. De ondervinding heelt bewezen dat deze al te groote verwarring in het wer ken van de maag, bet hart. de blaas en zelfs de hersens, bijna altijd voort spruit uit de wanordelijkheden in ons zenuwstelsel teweeggebracht door de tegenwoordigheid van onreinheden en vergiften, welke 'de verzwakte en gekwetste nieren niet meer kunnen afscheiden. I»e XIFRFIFLFX >»n III- FOtt IJiH krachtdadig genees middel, bijzonder bereid voor de ziekten der nieren en del* blaas, zijn ganscli aangeduid om ons geschokt, lichaamsgestel te herstellen en alzoo gevaarlijke verwikkelingen t,e voorkomen. Aanbevolen door het, genees kundig korps, bobben de XIIFRFIMjueix/ van l>r HJtt i.FR, door hunne weldoende werking op de nieren eu de blaas, hunne werkdadig heid door eenen steeds aarigroeiemlen bijval bekroond gezien. Ten gevolge de namaaksels zonder geneeskundige weerde, welke men schier overal bemerkt, zetten wij onze lezers aan zich te verzekeren of men hun de echte XIFRFIIJJ tiX geel'I, mol gnii'iicn waarltoi'gbantl <*11 liet lianilteeliOii van llr Tli. FOtt l>FR. GEMERKTE FR1JS 3,5» fr de doos. Poperinghe Apotheker KESTELYN. - Kortrijk Apotheker DE NEEUS. Mfbb. v - ëm SÉ» V kW*,®' DER BROUWERIJ-MOUTERIJ bekroond in de Wereldtentoonstelling van Brussel 1910 met 2 groote prijzen. 2 gouden medalien.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1913 | | pagina 4