De Poperinghenaar II ank van Foperinghe HET NOTARIEËL EN NI VERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Po.§eringheen Omstreken. Loopende rekeningen aan 5 1)2 °)0 intrest. Uitbetaling van koepons zonder kosten. Verhuringen van Brandkoffers. Apotheek Frans Van de Plas Zalig Nieuwjaar. BUflEEIiGE^IEF Zondag 1" Januari 1022. 15 antiemen. 19e Jaar. Nr 1. Alle DRUKWERKEN Sansen hanneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE 1 Jaar in Stad tehuis besteld. 6.50 fr. buiten Stad met, de post 8.00 fr. Buitenland10.50 fr. Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE. MfcUuELS E. MONCAREY- SANSEN 20, Gasthuisstraat, POPERINGHE Frankrijk en Engeland zien ons gaarne. Leest ea verspreidt "Dü Poperinghenaar" De Nieuwe Senatoren. Bevoegdheden. De Vlaamsche Hoogeschool. Naamlooze Maatschappij Oorlogsschade. In 't Buitenland,,, In ft Binnenland. Schoolgerief Boekhandel Speelkaarten Zichtkaarten Am- rikaansche bureau's Bureelrneabels Meubalpapier Linoleum Toile-Ch ée bij Den Zondag na middag gesloten. POPERIHGHENAAR Voor aankondigingen dor provincie Oost-VIaandeien zich wenden tot E. DUQUESNE Zoon, Mamixstraat, 30, GENT. Telefoon 1669. InoïTiïieiiieiitprlj» UilGEVIÜH t r. 8i!d*T»EW- VAWNESTE Drukkerij - Papierhandel, PoSTCHECKREKENINO nr 15570. ,\ankoncligingen Berichten 50 cent. de regel. Notarieële berichten 50 cent. Rechterlijke Eerherstellingen en vonnissen 1 fr. 50 de regel.Rouwberichten, niet boven de 10 re ken 5 fr. Grootere herhaalde annoncen, prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den vrij dag noen ingezonden worden. Stoelen IJzeren Bedden Matrassen Sargien Spiegels Glas en Gleisch Verlot M-riflg r: f S.o is Gordijnen Gemaakt - Bloemen Rouwkronen Geschenken ENZ. ENZ bij 's Zondags gesloten. wenscht aan zijne 9000 Ahonnenten, aan al zijne Lezers en Lezeressen, van ganscher harte een zalig en gelukkig Nieuwjaar. Dat de goede God al hun werken en pogingen zegene hen van alle kwaad bevrijde en menigvuldig goed bezorge I Het Nieuwe Jaar worde voor allen, een jaar van zegen, voorspoed en geluk De Redaktie. Wie het laatste blaadje van den almanak zal aftrekken, zal ongetwijfeld zeggen of zuchten, naarmate de jaren vorderen diwCCl CC<II VC/vzii/ij 1 Een jaar Wat is een jaar in iemands le ven Voorbij is het niets komend is het eetie brok, is 't onbekende, met al zijne ver rassingen en wederwaardigheden 365 dagen die vreugd of smait, geluk of ongeluk, gezondheid of teleurstelling, blijd schap of neerslachtigheid kunnen aanvoeren. Wat zal het voor u brengen, beste lezers, geëerde lezeressen Moge het dan wezen zoo rooskleurig en voorspoedig als ge 't maar wenschen kunt, vol heil en vol zegen. Er zijn menschen die al dit wenschen overbodig vinden die beweren dat het ne gen keeren op de tien niet gemeend is en dat, als 't ongeluk boven uwen kop hangt al die wenschen het niet zullen doen afdrij ven. Natuurlijk maar waar zou de wereld op trekken als we ons altemaal aanstelden als deze menschen, benijders van 't schoon weer Laat toch die goede, oude gewoonte niet verloren gaan. De wensch, uiteen vrienden hart vloeiend, is warm als de eerste zonne straal in de lenteen loopen er dan ook wenschers tusschen, die 't niet meenen, als er ook maar één tusschen is, die uit de vol heid van zijn gemoed u heil toewenscht.dan zult ge u nooit verlaten voelen. Dat het jaar 1922 voorspoedig zal wezen, hangt gedeeltelijk van den persoon zelf af ge ïiebi menschen die niet gelukkig zijn met al het geld van de wereld, terwijl ge sukke laren hebt die kruis noch duit bezitten en toch tevreden zijn met hun lot. Daarom is 't niet noodig iemand te wen schen dat 1922 hem een groot lot aanbrenge een groot lot kan nooit kwaad, maar een gezonde opvatting van 't leven, berusting in uwen staat, het verstand van niet verder te springen dan uw stok lang is, zijn dikwijls meer waard dan al de schatten van 't heelal Daarbij doet ge niets zonder den zegen van den Heer. In Godes zegen is 't al gele gen, zegden onze oudjes, en die hadden het nog maar best voor. En als we den lezer dien zegen toewenschen, dan krijgt hij mee van 't voornaamste dat hij verlangen kan. Voor velen zijn onze wenschen van verle den jaar goed uitgevallen wij hopen dat ze mogen volharden en dat 1922 een recordjaar moge wezen van milde gunsten. Voor anderen viel het anders uit dan zij wel gehoopt hadden en wij het gewenscht hadden en blijft het verloopen jaar eene zwarte bladzij in de geschiedenis van zijn leven moge het nieuwe jaar herstel brengen van het geleden leed, balsem voor nog gapende hartewonden, heul en troost voor kommer en verdriet. Bewijze 1922 voor hen dat er op alle won den zalf te strijken is en dat niemand in de wereld moet denken, dat hij alle hoop op geluk en vreugde verbeurd heeft. Zoo trede 1922 voor allen blij de wereld in. Hij brenge aan al onze lezers en lezeres sen alle goede dingen, die er noodig zijn om waar en bestendig geluk te scheppen aan de kinderen eene lieve lente aan de jonge ren zonnige en hoopvolle dagen en de ver vulling van hun hartewensch aan de ouders geluk in hunne kinderen aan de ouderlin gen een ongestoorden levensavond. Ziedaar het ZALIG NIEUWJAAR van een oprechten vriend, die alle weken uw uw huis bezoekt. De Poperinghenaar. Zij nijpen or,s uit liefde dood. 't Wordt meer en meer bevestigd dat men België een pee aan 't stoven is. De Engelsche en Fransche staatslieden hebben gedurende het jaar 1921, verscheide ne conferenties gehouden en telkens werd, van weerskanten, met grooten omhaal van woorden verklaard, dat ons voorkeurrecht onaangetast en algeheel behouden zou blij ven. Dit recht was immers onbetwistbaar. De daden evenwel kwamen niet overeen met de woorden, Duitschland heeft 1 milliard j gestort, waarvan ons, volgens ons voorkeur- recht 550 miliioen toekomen... doch die we niet krijgen, omdat Engeland en Frankrijk het niet eens kunnen worden over de aan wending van de 450 overblijvende miilioen. Het spel kan nu niet langer meer verdoken blijven en openlijk wordt er nu voor uitgeko men dat ons voorkeurrecht... in .princiep vjr een wijziging bij de toepassing. Wij moeten, wordt ons voorgezongen, voorbereid zijn tot opofferingen. De naakte waarheid is dat Frankrijk en En geland hun recht en hun bevoegdheid te bui ten gaande, zelf het vredesverdrag van Ver sailles aan 't schenden zijn, want het verdee- lingsrecht der door Duischland gestorte vergoedingen hoort niet hun, maar de intérgeallieerde herstellingskommissie toe. De beslissing van de commissie was, dat van het milliard 550 miliioen aan België moest gestort worden. Te Londen is nu beslist geworden dat de verdeeling op die wijze nietzai geëerbiedigd worden. Het milliard blijft onverdeeld en de Cannes zal men België beleefd en dringend verzoeken zich op te offeren om een accoord tusschen Frankrijk en Engeland mogelijk te maken. Wij moeten het verschil dat tusschen hen bestaat aanpassen. Naar het heet zal te Cannes voorgesteld worden de 500 miliioen, welke Duitschland in 1922 zal moeten storten, te voegen bij het reeds gestorte milliard en dan zai er getwist worden over de verdeeling van die s8m, een recht dat alleen aan het herstellingscommis sie toehoort en dat de Opperste Raad zich wederrechtelijk toeëigent. In sommige kringen wordt de meening vooruitgezet, dat België de helft van het on- derhalf milliard zal bekomenr 't zij 750 mil iioen, inbegrepen onze beide voorkeurrech ten van 1921 en 1922, en ons gewoon deel van 8 0/0 op de 500 miliioen van 1922. Die 750 miliioen zouden gansch ons ver- goedingsdeel uitmaken, voorkeurecht inbe grepen, en zulks op al de door Duitschland gestorte of te storten sommen van Mei 1921 tot einde 1922. Het overige van ons voor keurrecht zou later, op onbepaalde tijdstip pen uitbetaald worden. Merken wij op dat het bedrag van ons voorkeurrecht 2 milliard beloopt en dat de Bondgeuooten ons beioofd hebben, ons dat geld uit te betalen vóór elke vergoeding aan de overige ianden. Het milliard van 1921, moest ons reeds in zijn geheel toekomen, doch bij wijze van toegeving, moesten wij 45') miliioen laten vallen ten voordeele van Engeland, omdat dit land van 1918 tot 1921 nog geen duit vergoeding voor zijn bezettingsksten had ontvangen. De sommen welke Duitschland in 1922 en 1923 zou storten, moesten eerst en vooral besteed worden tot de uitbetaling van onze 2 milliard voorkeurrecht, zóó ten minste, werd er beslist in de Conferentie van Londen, van April 1921. Men ziet dat er sedert dan veel veranderd is. Nu moet de Belgische Kamercommissie van Buitenlandsche Zaken vergaderen Meer dan waarschijnlijk zullen de leden aan de bevoegde ministers van Buitenlandsche Za- fken en van Financies, heeren Jaspar en Theunis, uitleggingen vragen over de En gelsche - Fransche parabels van Londen en over de inzichten van den Oppersten Raad. Anderzijds heeft heer Van Remoortel, volks vertegenwoordiger, tot de Regeering eene dringende vraag tot interpeilaiie gericht, ten einde de Kamer in te lichten over de zonder linge wijze, waarop de Bondgenooten het Belgisch voorkeurrecht verstaan en willen in uitvoering brengen, en over de inzichten der Regeering nopens de zes milliard marken, die sedert den wapenstilstand in onze staats kas liggen te schimmelen. België zal duidelijk moéten bepalen welk standpunt het in den Oppersten Raad zal nemen. De levensbelangen van ons land staan op het spel. Wij moeten krachtdadig en onwrikbaar sterk staan op onze rechten. Politiek Oreiziclit. Mengelwerk van «De Poperinghenaar». De binnenlandsche politiek speelt zich ge woonlijk uit in en rond de Kamer. Ditmaal echter is het de Senaat die het tooneel ge weestis van politieke bedrijvigheid. Volgens de vernieuwde grondwet zijn er 3 soorten van Senatoren. Deze door het volk gekozen, deze door de provincieraden geko zen en eindelijk deze gekozen door de Sena toren zelf Deze laatste noemt men gekoöp- teerde Senatoren. ming piaats van de 20 nieuwe Senatoren In deze stemming moet de evenredige ver tegenwoordiging toegepast worden. De katholieken hadden alzoo recht op 10 zetels, de socialisten op 7 en de liberalen slechts op 3. Hier hebben zich de liberalen wederom erg belachelijk aangesteld. In plaats van 3 kandidaten voor te stellen kwamen zij af met eenen vierden. Daardoor moest er gestemd worden en zij rekenden op de mogelijkheid dat de een of de andere Senator zou onpas selijk zijn ol aan de stemming geen deel zou kunnen nemen en dat zij alzoo eenen zetel zouden bijwinnen. Maar dit visschen in troebel water is hun leelijk tegengevallen. De liberalen werden eerst ferm hunnen bol gewasschen door den socialist Senator Vinck die aan hen hunne oneerlijke handelwijze verweet. De stemming had plaats. Al de Senatoren waren tegenwoordig. Zelf Mgr. Keesen die ziek lag, was komen stemmen- En geheel het liberaal spel lag in duigen. Zij bekomen enkel hunne 3 zetels Anne liberalen De kiezing van gekoöpteerde Senatoren is in de wet geschreven met het doei in den Senaat mannen te brengen van buitengewone waarde, met groote geleerdheid of uitgebrei de practische kennissen. Zulke mannen kun nen soms door hunnen persoon of door hun ne bediening te hoog geplaatst zijn om zich in den kiesstrijd te mengen. Door de koöptatie kunnen ze toch aan het land veel diensten bewijzen. Eiat is de geest der wet Is hij ook bij de uitvoering der wet zoo geweest? Bijlange niet Er zijn enkele echte bevoegdheden onder de nieuwe Senatoren. Zoo zijn wij gelukkig benevens Hoogleeraars en voorname hoof den van nijverheden en ondernemingen den Eerw. Pater Rutten als Senator te mogen begroeten. Ongelukkig zijn er tusschen de nieuwe Senatoren mannen die gretig naar de koöptatie gegrepen hebben als naar eene redplank. Kunnen wij ze anders noemjj. DRANOUTRE. Grison Henri LOCRE. Driessens Emile Deboyser Richard WESTOUTER. Covemaker Achille Deriemaker We Van Eechoutte D'Hellen Henri Tyleca Julien Verkindt Liévin YPER. Kools Antoine Parret Rosalie Nathalie Vancampelaere Frangois Vandecasteele Léon 1270- 2375- 1 125- 2000 1045 4405 3010 5145 4 530 800- 1025- 3320- uohtiekeTnvalieden de msnr "Cieraueu'gcwcciu wciucn Met genoegen zien wij tusschen de ge- koöpteerde Senatoren bij de liberalen Mijn heer Nolf, gewezen Volksvertegenwoordiger en Senator voor het Ypersche, die steeds de belangen der streek en der geteisterden ter harte genomen heeft. Als bijzonderheid mogen wij melden dat dc socialisten Mevrouw Spaak-Janson tot Senator verkozen hebben. Het is de eenige vrouw d e aan het opmaken der Belgische wetten zal medehelpen Guido. i m mi 11 iiiiwiiijiii1 ■■"minim— Opvolger van S VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), POPERIIVO KI E. - Belgie bezit, benevens de vrije Hooge- scholen, twee ILaocescholen die door den noen1" to' J--' ,,/L janbeo-v.,- cJie d °n*flgeH L^.gdWgdtr in hoHoogescholen gege ven in het Franse,r|0De Vlamingen die dc groote helft van Beigie's bevolking uitma ken willen dat de leergangen te Gent gege ven worden in het Vlaamsch. Zij willen dus de vervlaamsching der Gentsche Hooge school. Een wetsontwerp om zulks te bepalen werd reeds verscheidene malen aan de Kamer voorgelegd en nu hopen wij dat deze bran dende kwestie tot eene oplossing zai komen Is het dan zoo overdreven wat de Vlamin gen vragen In 1920 kost:e elke student der Hooge school van Luik even als van Gent aan den Staat eene som van ongeveer 4 duizend fr. En dit geld komt ook van de Vlamingen die toch in Belgie van de belastingen niet ont- slegen zijn, integendeel. Is het onredelijk dat de Vlamingen zich afvragen, welk nut ons al dat geld bijgebracht heeft En als het nu bewezen is dat de Hooge- sttWKlVSiffJk.' In de laatste zitting der Scheidsrechterlij ke Kommissies werd de schade op le" A ugusii 1914, als volgt vastgesteld voor de hierna- vermelde geteisterden REN1NGHE. Luyssaert Eugénie 2 733.35 j Marico Désiré 1760 j Buissaert Alice 10640 Noliet Louisse 1 745 Sinacve Alphonse 14 040 Dehouck Désiré 380 Berten Aloïs 3030 Lamaire Camilie 150 Dooghe Désiré 565 NOORDSCHOOTE. Lamaire Albert 13821.15 OOST-VLETEREN. Follet Jules 8664.42 StruyeGéry 277.85 POPERINGHE. Ooghc Elodie Wc Gombert 5884 Dav«fji Félicie en Marie 1038 73 Huyshauwer, dat deze week op het bureel der Kamer neergelegd werd, zegt uitdruk kelijk. De leergangen in de Fransche letterkunde en in de Romaansche taalwetenschap worden aan beide Hoogescholen in het Fransch ge geven. In elke faculteit en in elke bijzondere school der Gentsche Hoogeschool worden, bij koninklijk besluit, één of meer niet ver plichtende leergangen ingericht ten einde de studenten in de gelegenheid te stellen zich te bekwamen in de kennis van de Fransche vaktaal». Laat ons verhopen dat het wets ontwerp der vervlaamsching Jer Gentsche Hoogeschool koelbloedig moge onderzocht worden. Zoo zal het zeker eene meerderheid vinden om het te stemmen want het is in het geheel niet overdreven. Deze oplossing zou vee! rust bijbrengen in 't land en veel voor deel voor Vlaanderen. ueca z.vv -...wüfc-iïciir au tTew- (Ohio), een ontiAu.ug%<. n-ju-<- door 12 menschen werden gedood en 40 gewond. Een tempeest in de vallei der Mississipi heelt verscheidene slachtoffers geëischt. Er wordt gewaagd van 31 dooden en 7o gekwetsten. Dinsdag werd een belangrijk deel van de havenwerken van Portsmouth door brand vernield. De schade bedraagt ver scheidene millioenen pond sterling. Oorzaak onbekend. Door tot dusver onbekende oorzaken heeft zich in een ijzersmelterij te Remscheidt (Duitschl.) een ontploffing voorgedaan, waarbij drie arbeiders werden gedood en zeven gewond. De stoffelijke schade is aan zienlijk. Men heeit nabij een struik, te Vesoul, in Frankrijk, een geel linnen zak ontdekt waarin een tweeling, een knaapje en een school aan Vlaanderen het nut niet oplevert meisje, stak. Beide kinderen moeten kort na 53het beter is voor u alles te weten... Ja, ze j hebben die sloore en Louis te gare gezien ien ze waren bijlange niet dul op elkaar. Die tic. hlnpm hof' UtrH'hnepK Clemence is uit '4 kot los gelaten omdat't L. iüUCili li0.11 liül EI oorlog was.., en we weten niet juist wat er door A. HANS. -V- ^ebeuld I Tante, aan dien tijd peins ik niet meer Tante ze vertellen zoo veel... [en ik vraag u er ook over te z.wijgen. Ja, maar ik heb toch zelf gezien dat i Ja, ja maar als er zoo iets gebeurd- Louis heel vriendelijk met dien kommandantjis, moogt ge nog schandalarij verwachten stond te klappen. Nu ik zeg er niets van... $en als ik u ware, zou ik aan Louis toch eeri gestaat beter goed danslechtmetdiegastcn...'keer vragen, waarom hij bij Clemence was ofschoon de menschen er gemakkelijk op;- En maar seffens al het gebabbel spreken als ge de gedienstigheid a! te vele igelooven- toontI Neen, maar onderzoeken, kind. Ik beu blij, dat ik een heel einde van? Godelieve werd door dit tezoek niet op- de^piaatse woon, dan hoor ik dat a.lemaal gebeurd en eerder dan ze van plan geweest Maar ge peinst toch niet, dat ik dat gebabbel mee doe... O, neen, tante... Maar 't bloed kruipt, waar het niet|u%eT w'ld\dat toch nog verduiken, gaan kan... Ik ben een Vereeke lijk gij en ik a betiodte nog even naar haar ou- trek partij voor u... Louis is niet treffelijk aers te 8aan- jegens u- O» was ze nog maar thuis... fyie zegt dat allemaalZe moest zich schikken in haar huwelijk... tyeet gij, dat Clemence Vervloet terug en toch 't werd haar als een nijpende band, is op tie paiochie die haar pijnlijk klemde. Louis zou nu bur- Ze was te Boedegem gemeester worden! 't Kon zeker waar zijn. Maar nu is ze hier, die slodderEn En hij zou het dus openlijk toonen, hoe hij wat erger is. ze hebben Louis bij haar gezien den vijand dienen wilde Gisteren had hij Z*.., ze.., wie is toch die ze? riep immers riog gezegd, dat de Duitschers den Godelieve nijdig, ofschoon ze zich trachtte te oorlog winnen en in België de meesters blij beheersfhen, want haar hart bonsde. ven zouden G« moet daarom niet kwaad zijn op Godelieve was zeer somber. Wat kon ze mij, herham de oude kwezel. Ik peins, dat doen iwas, veitrok ze. aan i O, beter dan wie ook wist ze, hoe Louis jhaar hoonde en vernederde, maar voor an Bidden, scheen een inwendige stem te antwoorden. O, dikwijls vouwde ze de handen en bad ze om hulpe en ontferming en om verande ring bij haar man. En ze wilde volherden in haar gebed. Zooveel harten uitten nu hun bekommer nis en angst, hun droefheid en wanhoop voor den troon van God. Over gansch Vtaanderen hing het verdriet. En biddende in heur gemoed, ging Gode lieve door een binnenweg naar de ouderlijke hofstede.. Als altijd waren vader en moeder zeer vriendelijk. Zoo gaarne had de dochter haar hart eens verlucht door over haar bezigheid te spreken. Maar ze wilde haar ouders niet bezwaren. Ze sprak over gewone dingen. Vader had zeker nog niets van het burge meesterschap gehoord, want hij vroeg er niet naar 't Donkerde reeds toen Godelieve huis waarts keerde. Eensklaps hoorde ze haar naam en ze schrok. Een man, die achter een gestaan had, kwam haar nu op zijde. Ge moet niet benauwd zijn, sprak hij Ik ben Pierre die met uw nichte Leonie zou trouwen. Ze herkende hem thans en vroeg verbaasd Hoe komt gij hierGe waart toch bij 't leger.. Ik ben van Antwerpen naar huis geko men en heb mij verdoken. En weet Leonie Rommelare dat Ja., maar ze mocht er aan niemand haag Saesen Henri 2315.24 Debergh René 2004.99 ELVERDINGHE. Engelaere Hector 1911.40 Gruwier Charles 628 Dooghe Pieter 1931.60 Verlaillie Victor 4 567.18 Oestlandt Francois 822.25 REN1NGHELST. Louwagie Charles 1 333.10 Naye Henrl 7337030 Camerlynck Jules 150 Pauwels Aloïs 1033.85 WEST N1EUWKERKE. Allossery Arthur 4 220 Plamont Cy rille :3 780 MEESSEN. Decrock Auguste 12485 Leclercq Gustave *6960 Luys Deduytschaever 3220 WYTSCHAETE Titeca Adèle 3350 D'Hoine Sylvie 5345 Gauquie Eugène 4 500— dat ze zou kunnen geven is het dan overdre ven dat de Vlamingen zoeken naar eene betere naar eene voordeeliger oplossing? Wie wel betaalt mag toch ook wel ge diend zijn. Is het zoo niet Welnu de hoogeschool moet niet enkel leeraars, dokters, apothekers, bouwkundi gen, ingenieurs, rechters vormen, die in staat zijn min ot meer goed hun vak uit te oefenen die geleerden moeten ook in staat zijn een deel van hun wetenschap aan het volk mede te deelen. Het is hun taak, in de taal van 't volk, voordrachten te houden, lessen te geven, nuttige artikels te schrijven in bladen en tijdschriften. Buiten het werk van eenige Vlaamschge- zinden is het beschavingswerk der hooge school gediplomeerden schier nul. En dit is te wijten aan de fransche leergangen. Het middel om zulks te verhelpen is de ver vlaamsching. En de Walen. Wel niets verandert voorde Walen. Zij hebben hunne hoogeschool in 't Fransch te Luik. En de verlranschte Vlamingen die een Fransch onderwijs willen Vooreerst dit getal is niet groot. Weet gij dat in Vlaande ren geen twee menschen op honderd enkel Fransch spreken En dat die twee nog van de rijkste zijn. Zouden die niet gemakkelijk een eindje weg per trein kunnen afleggen en naar Luik reizen Dat ware zeker overdre ven wilden zij hunne studies in 't Fransch doen met de Vlaamsche centen ten nadeele van Vlaanderen. Ja maar, en 't Fransch De Franschen kunnen de werking der Vlamingen niet kwalijk nemen daar zij in onze Belgische hoogeschool eigentlijk niet te zeggen hebben, niet meer dan de Duit schers of de Engelschen. Zoo ze slecht inge licht zijn zulks is zekerlijk de schuld der Vlamingen niet. En zal er dan op de Hoogeschool geen Fransch geleerd worden? Zoo leeren de ket ters, iciaar zij dolen. De ketters zijn hier eigentlijk al deze die te passe en ten onpasse tegen dc hoogeschool spreken zonder zich ooit de moeite te geven die zaak wat in te studeeren. Ja, ik herhaal het ja, er zal nog Fransch geleerd worden aan de hoogeschool van Gent, zelfs als ze geheel zal vervlaamscht zijn. Artikel 4 van het ontwerp Van Cauwelaert hunne geboorte verstikt geweest zijn. Een vader, zijn zoon en dochter zijn in hetzelfde uur, en in dezelfde kerk te Hinton St George bij Crewkerke in Somerset ge trouwd, schijft de Daily Chronicle De eerste zegening geschiedde te half twaalf. Toen trouwden Samuel Pattimore, een weduwnaar, met de weduwe White. Onmiddelijk daarna begon de tweede plech tigheid. Ditmaal was het CeciljPattimore, de zoon van den vorigen bruidegom, die trouwde met miss Gladys Irish. Te zellder tijd werd het huwelijk voltrokken tusschen William Slade en miss Wennei Pattimore. Nabij Santa-Anna, in Mexiko, waren drie-en twintig schoolkinderen op uitstapje, onder de leiding van een priester. Opeens werd het groepje overvallen door bandieten. De priester werd vermoord. De kinderen wilden de vlucht nemen, doch zij werden een voor een neergeschoten. Men berichtop 25 dezer uit RijsselEen afreizend koopman, te Brussel geboren, de genaamde Graisson Nicolaas, werd onlangs te Lenz verlaten door zijne vrouw, die zich met haren minaar te Rijssel ging vestigen. De verbolgen echtgenoot slaagde er in de schuilplaats der ontrouwe te ontdekken en vuurde zijn revolver op haar en haren min naar af. Deze laatste werd door twee kogels aan de long getroffen, terwijl de vrouw door een kogel achter het oor werd gewond. Bei der kwetsuren zijn levensgevaarlijk. De dader werd ingerekend. (H.) HUdüBieuws, —Zondagrust.—KWe apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen M KESTELEYN. Zitting van den Gemeenteraad van Zaterdag 24 December 1921, om 5 ure 's avonds. VERSLAG De Zitting wordt geopend om 6 ure,onder het Voorzitterschap van M. Lahaye, Burg meester. Al de leden zijn aanwezig. Vooraleer de Zitting te beginnen houdt de Heer Burgemeester de volgende aan spraak, die door al de leden rechtstaande aanhoord wordt Mijnheeren, ik houd er aan hier in 't iets van zeggen. En ze is kwaad., ze wif dat ik naar den troep terugke ïr.. err ze heeft gelijk. Waarom doet ge 't dan niet. Eerst was mijn kop lijk zot., de oorlog is zoo wreed., ik had er genoeg van En waarom moesten wij arme duivels, die vroe ger geen rempla?ant konden koopen, nu1 alleen 't vadeiland verdedigen. Uw man is rijke., hij heeft meer in 't vaderland dan ik., en hij mag thuis blijven. Neem't mij niet kwalijk, dat ik het zeg. En zoo zijn er dui zenden. Maar Leonie heeft gelijk ik moet terug keeren naar 't leger en daarom heb ik u afgewacht. Mij ja, ik zou mijnheer De Wuist moeten spreken. Hij zal mij wel geld willen geven om naar Holland en van daar naar Engeland te trekken. Maar ik durf niet op de villa komen want de kommandant v,m Schoen- velde woont daar. Godelieve dacht aan de gevcelens van baar man. Maar Louis zou toch niet weige ren een Belgisch soldaat te- helpen, die naar zijn leger wilde terug ke ;ten. Ga maar mee, zei zje. Als Louis hem niet hebpt,zou zij het doen.. 't Deed haar deugd F,et te mogen verrich ten tegen de Dsitscherjs. Neen 'k wil hier -niet meer blijven, her nam Pierre. Ik heb al de deugnieterij van den Duitschman gezien... en hoe hij nu onze menschen t/eiteii. En mij altijd ver duiken, 't gaat nie niet. Ik zou mij at lang aangegeven moi'tea hebben, maar ik wil niet als een gevangene naar Duitschland Doe uw plicht,jongen..ge zijt soldaat., en dan moogt ge later frank en vrij terug keeren. 't Is waar.. Als ik terug keer 1 Maar ja 1 Alle soldaten sneuvelen niet. Toch veel.. O, de oorlog is zoo wreed. Wie er niet in is geweest, kan dat niet weten. Zoo sprekend bereikten zede villa. Nu opgelet, zei Godelieve. Ik weet niet of de kommandant er al is. Kom langs 't poortje dan ziet niemand ons Ik zal u zoolang in den stal steken., en u komen verwittigen. O, ja., ge zijt brave, dat ge me zoo helpen wilt. Van eigen wil ik u helpen I 't Is toch ook tegen de Duitschers. Godelieve bracht Pierre in den stal en vlug ging ze dan binnen. Paul, de Duitsche kok was aan 't koken en 't bakken. Van avond groot diner mevrouw, zei hij, in zijn gebroken Vlaamsch. Godelieve schrok. Waarom vroeg ze. Mijnheer is burgmeester van Scbünfel- de geworden, hé.. Wist ge dat nog niet? vroeg de Duitscher verbaasd. O is het daarvoor... Ja, er komen zes officieren... en twee dames. Welke dames? Ha, van de heeren officieren... ant- woorde Paul lachend. 't Vernederde Godelieve om van dezen vreemden soldaat te moeten hooren, wat er in haar eigen huis zou gebeuren en ze vroeg Is de kommandant er al Neen... om zeven uur. Godelieve verliet de keuken. Louis, was bezig in de eetzaal de tafel te schikken. Ha, eindelijk zijt ge daar I riep hij wat bits. 't Is groot diner... Weer al! Hoor eens, we hebben geen tijd om ruzie te maken. Gij zijt burgmeester geworden. Ja, nu ben ik waar ik zijn wilde en zal ik veel menschen kunnen helpen. Ge kunt seffens aan iemand een dienst bijwijzen. Wie dan? Godelieve vertelde nu, hoe Pierre in den stal schuilde en geld noodig had, om naar Holland te vluchten. Even keek Louis haar met vreemden blik aan. In zijn oog laaide zelfs woede. Maar hij veranderde en zei stil. Van eigen zal ik dien jongen helpen. Ge peinst wel, dat ik Duitscbge in i ben. maarr.u7al ik toonen, wat mijn eigenlijk doel is ik zal seffens naar Pierre gaan... O, ja..., en Godelieve was toch vol daan over zijn bereidwilligheid. De Vuist liep naar buiten... Een soldaat weer helpen, grijnsde hij. Dat' ziet ge van hier. Ik zal dezen avond nog meer de vriendschap van den kommandant winnen. (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1