HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBI AD Nieuwsblad voor Popetinghe en Omstreken. De bloem van bei: Mjbose'n Zondag 15" Januari 1922. 15 Centiemen. 19< Jaar. Nr 3. MEUBELS Apotheek Frans Van de Plas In 't Buitenland. BUf?EEItGEHlEF Alle DRUKWERKEN SanseruVanneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE bonnementprijs 1 Jaar in Stad tehuis besteld. 6.50 fr buiten Stad met de post 8.00 fr. Buitenland10.50 fr. uiT&uvim V. SAMSEM-VAMIVESTrc Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE. E. MONCAREY* SANSEN 20, Gasthuisstraat, P0PERINGHE Oude Waarheid.. De Opperste Raad te Cannes. Engelsch Standpunt. Belgisch Standpunt. Fransch Standpunt. De Vergoedingen. De rust in Europa, Öe nieuwe Taalwet. Oorlogsschade. Stadsarschieven. Duitsche Oorlogsschuld. Taks van Overdracht, HerieliS. De Dotdagen. Ja- Schoolgerief Boekhandel Speelkaarten Zichtkaartrn Amerikaansch bur. au'; •iureelme bels Meub lp-spte. Linoleum rode Ci uw*. ISI*2K- bij Den Zondag na middag gesloten. FraHTCHENAAB Voor aankondigingen der provincie Oost-Vlaanderen zich wenden tot E. DUQUESNE Zoon, Marnixstraat, 30, GENT. Telefoon 1069. Drukkerij - Papferhandel, POSTCHECKREKENINC ür 15570. iltaiiKomiigiu^eii Berichten 50 cent. de regel. Notarieële berichten 50 cent. Rechterlijke Eerherstellingen en vonnissen 1 Sr. 50 de regel.Rouwberichten, niet boven de 10 re ken 5 fr. Grootere herhaalde annoncen, prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den VRIJ- daq noen ingezonden worden. Stoelen IJzeren Bedden Matrassen Sargien Spiegels Glas en Gleisch Verlot Menagegerief Sioors Gordijnen Gemaakt" Bloemen Rouwkronen Geschenken 01] 's Zondags gesloten. ik vond daar 'n siuk uit een oud tijdschrift zonder hoofding noch datum waarin men handelde over 't eenmannig algemeen stem recht, en daar las ikHet eenmannig stelsel zou verders voor voor onvermijdelijk gevolg hebben van de vertegenwoordiging van het landte splitsen in drie deelendieaan malkaar niet 'n houdende liberalen voor de groote steden, de socialisten voor de nijverheidstre ken, en de Katholieken voor den buiten. Welnu, zulk een verdeeling is onnatuurlijk en valsch. Zij is bovendien onhoudelijk voor de Katholieken, voor wien een zuiver eigen ministerie zoo goed als onmogelijk zou wor den, de liberalen zouden moeten helpen! En van zulk eene «partij van orde» spaar ons Heer Naar hetgeen ik verders op dit papier kon lezen, moet dat geschreven geweest zijn rond het jaar 99-1900. Daaruit kont ge zien hoe verstandig en ver vooruitziende die schrijver was die, zoo niet met alle juistheid, toch tot heel bij kor. bepalen langs waar de poli tieke wêerhaan draaien zou, eens dat het land het algemeen eenmannig stemrecht in de grondwet zou geschreven dragen... Het jammerlijkste is dat het nu toch alzoo moest gebeuren, en dat we staan met een liberaal-katholiek ministerie. En hoe het nu gebeurd is dat de katholieken die 80 zetels bekleeden, gedwongen wierden aan dat handsvol liberalen zulke onverstaanbare toegevingen te moeten doen, dat zal voor iedereen die in de geheimen der goden niet is ingewijd, een mysterie blijven. Men zegt veeljen zoo hoorde ik de zaak in dier voege uit een doen. De socialisten door hun overdadig geld- verbrassen hebben de schatkist om zoo te zeggen leeggeplunderd. Éen man scheen geschikt om ons in dien benauwelijken toe stand krachtige hulp te bieden: M Theunis, die zou een nieuw ministerie samenstellen. De socialisten, die, men weet waarom, uit het vorige ministerie wierden gejaagd, en aan wien men om beters wille, en onder strenge voorwaarden, toch nog een plaatsje wilde geven, die weigerden hunne medewer king. Jamaar, de katholieken wilden ook alleen de verantwoordelijkheid niet dragen een land te besturen dat langs duizende kanten ontredderd is. Iedereen weet en kent de zotte kuren der liberalen die eerst aanvaardden, dan weiger den om daarna weer te aanvaarden deel uit te maken van het ministerie. Het is gekend hoe die minste der politieke partijen, die en kel dertig zetels telt, aanspraak dorst maken op al de ministeries eertijds door de socialis ten bekleed. Waarom? Hier heeft Devèze leelijk zijn tonge ver brand, en wat hij zegde zal nooit vergeten worden. «Wij zijn, bekende hij, even goed als de socialisten antiklerikalen. Wij vertegenwoor digen in net parlement de papenvreterij1 Het moet eerlijk gezegd dat de grootspraak van dien verwaanden kwajongen door de liberale Gazette heftig wierd afgekeurd. En de katholieken Wel, die hebben hand over hertegelegd; en zoo, zei Minister Van- devijvere, zal het land kunnen oordeeien tusschen de liberalen en ons. Iedereen zal nu zien wie de politiek stelt boven algemeene belangen van het land; om wille van 's lands nood, om te kunnen een ministerie vormen, hebben de katholieken zoo niet alles, toch overvloedig veel toegegeven, en zoo kwam dat ministerie tot stand. Is dat de zuivere waarheid? Zit er daar niets anders onder? Daar weet ik niets van. Mijns inziens, is dat ministerie een mis baksels; een onnatuurlijk iets; het zal voor zeker niet noodig zijn dat de socialisten uitvoeren hetgeen zij voor eenige dagen be sloten hebbenvan gedurig maar, ten tijde en ten ontijde, stokken in de wielen te steken om zoo het bestuur onmogelijk te ma ken. Het kind schijnt mij zoo goed als dood geboren, en hoe weinig het zal geschud en geschommeld worden zou het wel zijne ziel kunnen uitblazen. Ware zulks wenschelijk Voorzeker, als we maar zeker wisten dat wij als Katholieke Vlamingen iets beters zouden krijgen Maar waar zit die macht gedoken die te gen ieders verwachtingen in, ons zulke droeve perten speelt Wie kent dat geheim der duisternissen Daar is de zaak 1 veran deren om te verbeteren, dat kan er door. Maar. God spare ons, zoo we moeten een tijdperk beleven waar gedurige afwisselingen van altijd nieuwe, nooit betere ministerien, den heropbouw van ons land, de redding van ons land, de redding uit den schulden poel waarin we nu verzonken liggen zou vertragen of ten volle onmogelijk maken. Het beste wat wij, Katholieken, kunnen doen is zóó te werken, de katholieke partij zóó in te richten dat wij ons bij de aan staande verkiezingen, op 'n absolute katho lieke meerderheid zouden mogen beroemen. Ad. L. Politiek Orerzielit. De Opperste Raad is op 6 Januari bijeen gekomen te Cannes in het zonnige Zuiden. Op het dagorde vindt men deze twee kwestiën 1. Herstel en schadevergoeding. 2. Bijeenroeping van eene internationale conferentie. Deze conferentie is buiten twijfel de be langrijkste sinds den wapenstilstand gehou den. Het lot van Europa hangt af van eene nauwe samenwerking der Verbondene Mo gendheden. Voor Belgie vooral is zij van overwegend belang daar deze conferentie nederkomt op eene herziening van het ver drag van Versailles en dat het voorkeurrecht dat daar aan Belgie verleend werd mogelijks wel zou ingekort worden. Het is vooral het Engelsch standpunt dat in bespreking komt. Volgens de openbare meening in Engeland is Duitschland niet bij machte om nu 2 miljard en in het geheel 132 miljard te stor ten zooals het te Londen bepaald werd. Engeland stelt voor dat men van Duitsch land in 1922 slechts de betaling van 500 millioen mark-goud in geld zou eischen, in maandelijksche termijnen van 125 millioen vóór April. Van zijn kant zou Engeland bijna hetf totaai bedrag der 000 millioen mark-goud, waarop het recht heeft, laten vallen en zich tevreden stellen met 60 tot 80 millioen. Er zou geene verandering komen in den toestand van Frankrijk dat, volgens een vroeger akkoord,in grondstoffen zal vergoed zijn. Belgie heeft een prioriteit of voorkeurrecht bij de betalingen door Duitschland van 2 milliard mark goud Daarop moet nu nog 1200 millioen betaald worden. Volgens het Engelsch standpunt zou Belgie die 500 mil lioen die Duitschland moet betalen ontvan gen. Zoo zou Belgie in plaats van in 1922 volledig de voorkeur betaling te ontvangen daartoe moeten wachten tot in 1923. Dat is voor Belgie nog zoo slecht niet. Onze vertegenwoordigers echter beweren, dat Duitschland in plaats van 500 millioen wel 700 millioen in klinkende munt kan betalen. Frankrijk wil het meest de hand aan ons voorkeurrecht slaan. Van de 500 millioen, waarop men te Londen overeengekomen was e« die aan Belgie moesten komen,eischt Frankrijk de helft voor zich. Engeland tee- kende op voorwaarde dat Belgie met deze regeling vrede nam, want Engeland teeken- de ons voorkeurrechten wil het eerbiedigen. Intusschen verschijnen in de Fransche bla den de schoonste lofartikelen over Belgie maar die mooie woorden moeten dienen om de Petits Beiges wat te paaien. Ze zouden de Belgen onder bloemen willen begraven. Loucheur beloofde aan zijne kiezers de duitsche rnillioenen en wij moeten dat bekoopen. Gelukkig voor ons dat de conferentie te Cannes niet geheel draait naar den zin der Franschen. Op de eerste vergadering werden de zienswijzen der verschillige landen uiteen gezet. Belgie's belangen werden er flink verdedigd door de HH-Theunis en Jaspar. Mengelwerk van De Poperinqhenaar». 55 door A. HANS. Ze sloop heen, rende dan de trap af, voor de groote slaapkamer. Daar lag de sleutel nog.. Godelieve bemerkte op de schouw wat bankpapier en greep het... Ze trad uit het vertrek en luisterde Beneden heerschte een geweldig lawaai. Ze gluurde langs de trap, die veriaten was. Vlug opende ze de kamer, waar Pierre zat en wipte binnen. Het was er donker Pierre, zei ze op gedempten toon. Ha, mevrouw, gij... Ja, Godelieve Kom mee... voorzich tig.. Wat is er Gij zijt verraden Och, Heere Maar het is nog tijd om te vluchten... Hier is geld., steek het bij u... Volg me nu., en in de gang rap... Maar zullen ze ons niet zien... dat ik door een venster sprong... Wacht even... ik weet iets beters... Blijf in de kamer... ik ben seffens weer. Godelieve liep de trap af. In de gang hin gen de officierenmantels. Ze greep er een en keerde er mee naar boven terug. Doe dezen aan. zei ze... De Duitsche kok zou u kunnen zien van uit de keuken, maar nu zal hij peinzen, dat ge een kamaraad van zijn baas zijt. Ze hing hem den mantel om en fluisterde: Men heeft het vraagstuk der betalingen in zijn geheel naar de financieeie experten ge zonden. Daar men zal nader onderzoeken wat Duitschland kan en wat het moet betalen. Daarna zal men over de verdeeling spreken Latergeven wij den uitslag van dit onderzoek. De geallieerden verklaren allen.dat zij, aan de Belgische voorkeur-betalingen niet willen raken. Als dit niet enkel woorden zijn inoet de toestand voor Belgie toch niet te zwart ingezien worden Op de verdere vergaderingen werd het Engelsch voorstel nader onderzocht. De be spreking was tamelijk langdradig Op het voorstel van den Heer Theunis werd besloten de Duitsche afgeveerdigden naar Cannes te ontbieden. Deze zullen naderen uitleg over de betaalkracht van Duitschland moeten geven. Er werden ook maatregelen besproken om Europa economisch te herstellen. Daartoe zal eene nieuwe conferentie plaats hebben waarop al de Europeesche Mogendheden, zelfs Duitschland en Rusland zullen "üiïjTfe- noodigd worden- Waarschijnlijk zal deze bijeenkomstin Maart te Genua plaatshebben. Eindelijk hebben de eerste besprekingen plaats tusschen Engeland en Frankrijk om een militair akkoord te sluiten tegen eiken aanval van Duitschland. Dit akkoord ware voor de rust in Europa van groot belang. Mogelijks zouden Belgie en Italië bij dit akkoord aansluiten. Nieuwjaar!De nieuwe wet, die het ge bruik der talen regelt bij de openbare bestu ren, wordt van kracht. Om deze wet werd er vinnig gestreden en tot groote schande van den vroegeren senaat moeten wij beken nen dat deze wet op verre na aart de Via riiingeu niet geeft wat zij ervan hadden mogen verwachten. Hoe verminkt deze wet ook weze, ze werdt door de Vlamingen van Kamer en Senaat aangenomen omdat ze toch een eerste stap is tot het volledig rechtsher stel der Vlamingen. De wet zal ernstig toegepast zijn of zij zal ais andere taalwetten gesaboteerd wor den. Zoo ze ernstig toegepast wordt, Vlaande ren kan er maar wel bij varen Zoo zij het niet is dan is-deze wet een sterk wapen in de handen dergenen die de scheidingsge dachten vooruitzetten en die beweren dat Vlaanderen moet aan de Vlamingen zijn. Mochten al dezen, die steeds spreken over deBelgique une et indivisible; eens waar lijk toonen dat zij het goed meenen en naar de letter en naar den geest de wet volledig toepassen. Vroeger werd deze wet hier uiteengezet. Hoe eigenaardig het ook moge schijnen, het is aan de Vlamingen zelf te zorgen dat de wet vruchten moge dragen. Een dubbele plicht weegt op ons. Een plicht voor dezen die aan Staats- Provincie-of Gemeentedienst verbonden zijn en ook een plicht voor de andere die er buiten zijn. De hooge besturen doen niet steeds hunnen plicht. Zoo zijn er thans nog besturen die aan hunne onderge schikten geene onderrichtingen gegeven hebben betreffende de toepassing der wet. Waartoe moeten de eentalige Fransche druksels dienen die bij geheele vrachten in zekere bureeien toegekomen zijn Het moet de Vlaamschgezinde bedienden waarlijk grieven gesteld te zijn tusschen het naleven der oude onderrichtingen hunner wederzijdsche besturen en den plicht van trouw gezworen aan de wetten van het Belgisch volk. Mannen, weest.trouw aan uwen eed en past de wet toe. Daar is moed toe noodig, zeker, maar het ware toch ongehoord moest Gij, Vlamingen, onrecht oploopen door hen die moedwillig die taalwet overtreden omdat zij U voordeelig is. Daarom moet Gij niet als opstandelingen optreden en alles scheuren of afbreken wat Fransch is. Dat ieder beambte zoo goed mogelijk zijn bestuurlijk werk in 't Vlaamsch vervulie. Zoo Gij met kalme vastberadenheid en zon der vrees de taalwet toepast, gij zult zien dat de Overheid U niet zal benadeeügen maar voor U meer achting zal gevoelen De Vlamingen hebben ook allen voor pliiht te zorgen dat de wet kunne toegepast zijn. Indien al de Vlaamsche neringdoeners en lijveraars, al de bewoners onzer Vlaam- scte streek zich aitijd in 't Vlaamsch richten totde openbare diensten, welke macht Tal de vervlaamschirig kunnen beletten Hoe dikwijls gebeurt het niet dat perso nen,die zelfs maar half of gebrekkig fransch kernen, zich bij brieve of mondelings in 't fraisch richten tot de openbare besturen. Zoc verplicht gij deze bedienden, tegen humen wil in,uit beleefdheid en ook volgens de vet van U te woord te staan in die taal die gij min wei begrijpt, of zoo gij ze mocht begfijpen, die toch de uwe niet is Het Vlaamsch publiek kan er dus veel aan doen orn aan ons openbaar leven eenen meer Vlaamschen stempel te geven en het fransch vernis, dat er tegenwoordig op kleeft, af te krabben. Mochten wij wat meer rasfierheid bij de Vlamingen vinden. Guido A Opvolger van S VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), - P O s: K I II E. Toen ik, een paar jaar geleden, mijne verlofdagen doorbracht bij M. Ch. Van Renynghe, Burgmeester van Poperinghe, kwarn ik plots op de gedachte, in mijne vrije uurtjes, even een bezoek te brengen aan de archieven op het Stadhuis. Groot was mijne verbazing, wanneer ik, na en kele oogenblikken ook maar oppervlakkig ingekeken te hebben, historische stukken vond van het grootste belang, en wier bestaan ik nooit zou vermoed hebben te Poperinghe. Deze kostbare dokumen- ten liggen echter ongelukkiglijk in schrik kelijk wanorde Dat werd getuigd over 80 jaar. Nu is er oorlog tusschen gekomen en niemand kan het verhelpen zoo het archief heden in wan orde ligt. Laten wij er ons liever over ver heugen dat het, 't zij in orde, 't zij in wanorde, nog bestaat. Doch, moet het getuigenis van den geschiedschrijver Alt- meyer geen spoorslag zijn om het Stadsar chief te laten in orde brengen door een vak man U dankend voor de opname, heer Uitge ver, groet ik Ued. met achting. X. s namiddags onweder en veel wind, koud en nat. Achtste dag, Oogstnat, veel onweder en regen. Negende dag, September: regen, koud, s namiddags schoon weder. Tiendedag, October: regen en wind, koud. Elfde dag, November: onweder, donder, regen, sneeuw, eenige uren goed weder. Twaalfde dag, December sneeuw en re gen, later vorst en schoon weder. We zouden ons dus aan een nat jaar mo gen verwachten. In de laatste zitting der Scheidsrechterlij ke Kommissies werd de schade op l<nAugusii 1914, als volgt vastgesteld voor de hierna- vermelde geteisterden YPER. Billiet Jules 10098 Bacquart Victor 10925 Coffyn Claeys Louis 2025 Sclireel Eugéne 6585 Storme Lauwers Jules 4525 Vanuxem Charles 5970 Dumortier Hilaire 1 575 Beele Debaere Alois 5 805 Grondal Charles 6 038 ZILLEBEKE. Bollaert Leire Charles KEMMEL. Leterme Aithur DRANOUTRE. Vanderbrigghe kinders Vanpeteghem Louis Dauchy Henri Lempierre Emile Pardieu Théophile WESTOUTER. Brysaert Emile Decrock René MEESSEN. Braem Hubert Braem Colson Charles Delangre Clara Scherpereel Léon Vanleene René WEST-NIEUWKERKE. Polley Hippolyte Lussaert Dervy| *i Pourchelle Louis WYTSCHAETE Volcke Auguste Barbez Henri 2450 3755- 1 '2 lO- OSS- 2505- 1024- 3855- 2175- 1540- 1070- 1371 - 115- 1 045 - 1955- 1900- 6925- 1415- 2510- 9310- Nu rap achter me... 't Ging goed... In de zaal was 't een oor- verdoovend gedruisch. Godelieve opende de achterdeur en Pierre sloop buiten. Hij gaf den mantel terug. Neem hem maar mee zei de jonge vrouw overmoedig. Maar de vluchteling wilde haar niet in ge-! vaar brengen Hij mompelde een woord vani dank en verdween in de duisternis. God zij geloofd 1 sprak Godelieve bij zich zelve... Ze deed de deur dicht en keerde zich om. Dan schrok ze... Daar stond Clemence Vervloet.., de lok ken los over de schouders Ha, treffelijke madam... nu weet ik het. Uw vrijer gaat daar weg, hé I schimpte ze. O, gij sluns... gij sluns 1 verweet Go delieve haar. Met u spreek ik niet... Ze wierp den mantel op den kapstok te rug en snelde naar haar kamer. Daar barstte ze in snikken uit. O, dat is te veel, te veel 1 riep ze uit. Alzoo in mijn eigen huis behandeld worden. Maar ik ga niet meer naar beneden... Louis kan doen wat hij wil Zoo leef ik niet. Louis is een verrader Die gedachte greep haar vreeselijk aan. Haar man leverde een eigen landgenoot aan den vijand over. Dat was slechts een punt van zijn program... een daad van de veie, welke hij plegen zou. Daden tegen zijn volk, zijn land, zijn leger, zijn Koning, hij, die een voorbeeld had moeten geven aan alle gemeentenaren. Ze hoorde het lawaai berieden. Nu werd er gedanst en gesprongen als in een kroeg, wanneer dronken lummels hun baldadigheid toonen. De vrouwenstemmen klonken soms boven al het getier uit... Godelieve walgde van dat alles. Haar huis werd veranderd in een krocht, waar men orgies hield, en haar man wilde haar dwingen er aan deel te nemen. Ik ga niet meer ik ga niet ineer zei Godelieve beslist, 't Is nu genoeg. Eensklaps sprong ze op. De deur werd geopend... en daar stond kornmandant von Halle. Ha, hier is mijn schatsl brabbelde hij in zijn dronkenschap... Dat is niet schoon... maar ik kan u wel vinden... Ik mocht u zoe ken van Louis, vervolgde de boemelaar in een mengelmoes van Fransch en Duitsch. Mijnheer, ga heen, kreet Godelieve woedend. Ga seffens uit deze kamer, Och, was... das meinen sie nicht, schöne Gotlief. En de brutale Pruis waggelde nader Godelieve wilde zich verwijderen. Hij ver sperde haar den weg en spreidde de armen uit. De jonge vrouw gaf hem een geweldigen bons. De kornmandant viel omver en begon woest te vloeken en te schelden, terwijl hij lag te spartelen Godelieve rende angstig naar beneden in de gang snakte ze een doek van den kap stok en liep dan de deur uit. Ha, in haar huis dat van verraad en eerloosheid en zonde bleef ze niet langer. Nu was het genoeg Meer duldde ze niet. Wij ontvingen den volgenden brief, van een onzer Iezets Poperinghe den 12 Januari 1922. Heer Uitgever, Enkele dagen geleden kreeg ik het boek in handen van den geleerden geschiedschrij ver Altmeyer, en ik las daarin de geschie denis van Poperinghe, opgemaakt volgens de oude handvesten. Op bl. 7 van dat boek las ik het volgende, dat mij heeft getroffen, en dat ik, zoo Gij mij een plaatsje gunt in den Poperinghe- naar ook even wil mededeelen tot voldoe ning van belangstellenden, maar ook tot vingerwijzing aan de plaatselijke overheden die de zorg hebben over het Stadsarchief. Aldus schrijft Altmeyer, in 1840: In de Opperste Raad te Cannes werd overgegaan tot de verdeeling der 750 millioen duitsche leveringen in koopwaren. Ze wer den als volgt verdeeld 1. 250 miljoen voor Frankrijk 2. 240 miljoen voor Italië 3. 125 miljoen voor Belgie 4. 100 miljoen voor Engeland 5. 35 miljoen voor de oyetige landen Servie, Portugal, enz. Het Belgisch deel België heeft dus bekomen 530 miljoen goud en 125 miljoen koopwaren op de stor tingen van 1922. Er werd bovendien beslist, dat het Duitsch miljard, gestort in 1921, zal verdeeld wor den als volgt 519 miljoen voor Belgie 450 miljoen voor Engeland 31 miljoen voor Italië. Bijgevolg komt Belgie te Cannes uit den strijd met 530 519 miljoen 1 miljard 49 miljoen in geldspeciën, en 125 miljoen koopwaren. Ten einde alle misverstand te vermijden acht het de Ontvanger der Registratie nuttig aan het publiek te doen opmerken dat de overdrachtstaks ten laste valt van den KOO- PER Art. 47 der wet van 28 - 8 - 1921 De verkooper is verplicht de zegels te verschieten, aangezien hij ze op zijne fac tuur moet plakken Maar hij heeft het recht ze weder te eischen van den kooper, die er de eigenlijke schuldenaar van is. Wat zijn de lotdagen? Het zijn de 12 dagen van Kerstdag tot Dertiendag of Drie koningendag. Een oud geloof bij vele lands lieden beweert dat het weder dat wij op die dagen krijgen de weerspiegeling is van het weder dat wij in de overeenstemmende maand te verwachten hebben. Een onzer lezers schrijft dat hij sinds 20 jaren de waarneming doet en dat hij zelden bedrogen werd. Dit jaar deed hij ze weer, en zie hier de uitslag, en dus ook, volgens hem, het te verwachten weder voor het jaar 1922. Eerste dag na Kerstdag, maand Januari Goed weder met smoor en wat regen. Tweede dag, Februari: regen en sneeuw, koud en nat weder. Derde dag, Maart: veel wind cn regen buien. Vierde dag, April's morgens schoon we der, 's namiddags onweder met veel regen, later schoon weder en warmte. Vijfde dag, Meieerst wind en regen, dan warmte met soms eene regenbui, later on weder. Zesde dag, Juni: onweder wind en regen, schoon weder, later onweder en stortvlagen. Zevende dag, Juli, schoon warm weder, - Parijs, 12 Januari. De heer Briand heeft zooeven de Kamer verlaten om aan den President der Republiek zijn ontslag te bieden. Brand is ontstaan in de slachthuizen der Villette, in twee zolders die zich boven de ossenstallen bevinden. Het vuur taste ook drie andere gebouwen aan waar het door een voorraad houten panneelen werd aange? wakkerd Het werd bij middel van twaalf groote lansen bestreden en kon, na veel schade aangericht te hebben, gebluscht worden. Uit Duinkerken meldt men dat te Bour- bourg een brouwerij en mouterij de prooi der vlammen is geworden, terwijl het vuur verder een aantal aanpalende woningen aan tastte. Bij de reddingswerken is een pompier als slachtoffer van zijnen plicht gevallen. De pompiers van Duinkerken zijn ook ter plaats gekomen. Een brand heeft in de Fransche gemeen te Bourret een huis in asch gelegd, dat be woont werd door een ouderling, Jean Bernat genaamd. Men heeft het verkoold lijk van den ongelukkige in de puinen teruggevonden. Een officieel verslag te Washington afgekond, bewijst dat de Vereenigde Staten tegenwoordig het rijkste land zijn dat ooit bestaan heeft. De goudvoorraad bereikt meer dan drie miljard dollar-goud, 't zij het derde van den wereldvoorraad. Het geheel van zijn geldornloop bedraagt 8,027,395,000 dollars, het zij 54,41 dollars per hoofd tegen 34,53 in 19)4 Uit Riga wordt gemeld, dat op het radencongres te Moscow, afgevaardigden uit het hongergebieden van Rusland hebben meegedeeld, dat op het oogenblik 27 mil lioen Russen honger lijden. Men heeft slechts aan het 10e gedeelte van hen, hulp kunnen verstrekken. De sow- jetregeering heeft 100 millioen goudroebel toegestaan voor de hulpactie. Dit bedrag is echter slechts een druppel in de zee. Er zijn in de Vereenigde Staten niet minder dan 16.000 kinema's waarin totaal plaats is voor 5,400,000 toeschouwers. Tweemaal per dag loopen ze vol I De inkom sten bedragen meer dan 2 1/2 millioen dollar daags. Uit New-York wordt bericht dat Miss Mary Garden, die de opera van Chicago bestuurt, dezer dagen een pakje ontving dat een automatisch revolver en negen kogels bevatte. Een bijgaand briefje duidde nader het gebruik aan der drie ontbrekende kogels. Daar stond in te lezen Ik zal weldra het genoegen hebben uw lijk te zien wegdrijven op de rivier van Chicago. Het voorloopig bewind in Ierland, heeft het verdrag van Londen met 64 stemmen tegen 57 aangenomen. De zegepraal der Iersche vaderlanders mag begroet worden als een keerpunt in de geschiedenis van dit heldhaftig martelaars volk, en het is de wensch van alle katho lieke Belgen dat Ierland een tijdperk moge intreden van eendracht en van voorspoed. Een hevige brand is ontstaan in het Zwitsersch dorp Olen-sur-Granges, Zeven huizen werden met heel den inboedel ten gronde vernield. De Crimineele Kamer van het Verbre kingshof te Paris, hteft het beroe* verwor pen, door Jozef Heymalen ingediend tegen het vonnis dat hem op 23 November 1921 terdood verwees. Heymalen, Belgisch onderdaan 21 jaar oud, had eener zijner landgenooten, zekeren Zij was geen Clemence Vervloet, maar een reine vrouw. Liever alles te trotseeren dan haar eergevoel verder te laten beleedigen. Louis was een lafaard... Huiverend bleef Godelieve in den tuin staan. Wat nu Naar de ouderlijke woning gaan zoo schreide ze in haar harte. Maar dan betrok ze haar vader in haar geval en zou de korn mandant zich misschien op hem wreken. Ze wilde dat niet Waar dan Voorloopig naar tante Lotte. Daar zou Louis haar niet zoeken... En tante was een oude vrouw. Haar kon de Pruis toch niet treffen. Ze sloeg den weg in naar 'i dorp... Aan 't eind der dreef werd ze aangehouden door twee soldaten... Een belichtte haar gelaat met een eiectrisch lampje. Ein meideken, zei hij. En nu nog aan 't spatzieren En hij herinnerde haar dat nu geen burger meer builens huis mocht zijn. Ik ben madam De Vuist, antwoordde Godelieve, schrikkend bij de gedachte, dat zij naar Kapitein von Halle, den kornman dant immers, teruggevoerd zou kunnen worden. Madam De Vuist... waar de kornman dant in kwartier is vroeg de soldaat. O 1 En waar gaat ge heen Naar 't dorp. De mannen lieten haar vrij. Ook onder de militairen was de vriend schap tusschen den kornmandant en Louis reeds bekend Tante Lotte lag al te bed. 't Duurde eeni gen tijd, eer ze aan de deur met bevende stem vroeg, wie daar was. Dan deed ze open. Maar Jozef-Maria, toch gij riep ze verbaasd uit. Wat is er? Toch geen ongeluk met vader en moeder 1 Neen, neen... steek wat licht aan... Ik zal u alles vertellen. Eenige oogenblikken later brandde een kaarsje. Ik ben uit de villa weggeloopen, zei Godelieve inet een snik. Weggeloopen 1 Ja... De Duitschers zijn er aan 't drin ken en ik zou daar moeten bij zitten. Schandalig Wil Louis dat Ja. O, die slechterik I Ik heb het u altijd wel gezegd, dat hij niet deugt. Maar dan sprak ik kwaad, dan stookte ik ruzie En ge wilde niet gehoorzamen Neen... Van eigen niet Zij zijn vijanden... En sloebers Clemence Vervloet was er ook hé Ja... Ik heb 't gehoord. De menschen spre ken er op... 't Is erg ook. Eu uw vent doet er aan mee De nieuwe burgemeester 1 Wat is er nog al gebeurd Godelieve vertelde 't een en ander doch verzweeg, dat de kornmandant naar boven gekomen was. Tante Lotte zou niet kunnen zwijgen en voor niets ter wereld wilde de arme jonge vrouw dat het bekend raakte. Wat zou men er al niet van maken en haar voorzeker nog belasteren er bij, want ze had veel benijders en benijdsters, juist om haar huwelijk. Schandalig, schandalig, herhaalde tante telkens. Ik kom hier slapen, zei haar nicht. Maar de oude keek toen wat angstig en vroeg Waarom zijt ge niet naar huis gegaan Ze zouden vader kunnen lastig vallen, antwoordde Godelieve oprecht. Maar mij ook Vader is een man, gij zijt een oude vrouw Dat is gelijk 1 Zoudt ge niet beter naar huis gaan Naar huis, neen... O, als ge mij door zendt, zal ik in 't bosch kruipen I Maar is dat christelijk, tante, om mij weg te jagen In 't bosch kruipen... dat kan niet zijn. En christelijk, Godelieve, ik ben zoo christe lijk als gelijk wie, maar ik zou niet gaarne in 't kot gestoken worden, ziet ge. Ze zullen u niets doen... Gij zegt dat. Maar, ik heb deernis met u.. en dan nog, ge hebt fier als een Vereeke gehandeld. Ha, uw ouders hadden u nooit met dien Louis moeten laten trouwen I De kerel heeft nooit gedeugd. Ge weet het wel van Clemence... Als de Belgen terugkeeren, zullen ze hem doodschieten voor zijn verraad. Kleed u dan maar uit, kind, en kom bij mij liggen. Zijt dan al mevrouwe van de villa 1 Godelieve bleef lang wakker. Ze dacht ook aan Pierre. Zou die ontkomen zijn En morgen 1 Men zou haar beschuldigen van medeplichtigheid aan zijn vlucht. Welnu, er mocht dan van komen, wat er wilde... zij was voldaan over haar houding. i (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1