T RAN SINTER Raaclselprijskamp MEÜBELPAP1ER Linoleum. Ïoiie-Cirée Banque pour favoriser les Transactions Internationales Bank tot bevordering van Internationale Handelszaken KAPITAAL 3.000.000 - Maa'schappelijke ZetelKoestraat, 10, Gent. Algemeenen Bestuurder voor WesUVlaanderen FORREST L. In 't Binnenland. HOPPEDRAAD Merk ALBERT DENYS -POPERINGHE- W. O. 8. Poperinghe. West-ftieuwkes'ke. Begraving vaneen gesneuvelden soldaat. Verleden] Bericht» Uit hoeken en kanten Priesterlijke Benoemingen Burgerstand van BORSTPILLEN STERFGEVALLEN i* o it ra^ Ooliseum-Cinema. bevonden. Gevi*aag«l. H B' VERMAKELIJKHEDEN. Zondag 45 "Januari. Tentoonstelling der Duiven Zondag 2°2 Januari. Buitengewoon Zangfeest K' Te Moop. Speelkaarten ten bnreele dezer. Hondsndresseering Aistwerpen's Bouw- hypotheekbank Provinciale Wegwijzers 1922 MARKTPRIJZEN. BANK VAM POPERINGHE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP U Voorheen O.Van den Bossche C° aiiniiii i1 i,w in T^wt'i1 wxszaasiKSi. 21 AGENTSCHAPPEN TerneuzenVeurne Poperinghe Dixmude. BIJKANTOREN Gent (Dock)-Brussel Nieuwpoort-loo-Proven Housbrugge Stavelc Watou Met het doel eene nieuwe uitbreiding te geven aan onze zaken, hebben wij een agentschap geopend in l'operin^he, (iastliuisstraat, Sfli, waar wij ons zullen belasten met ALLE BANKBEWERKINGEN en in het bijzonder het koopen en verkoopen van alle vreemde munten aan de voordeeligste koer sen ling van belgische ë'n ë¥ëKSAtde|s. Uitbeta- de beste voorwaarden. oan konto van wissels.'Finantieele dienst voor maatschappijen. De Bank Transinter aanvaardt Loo- pende rekeningen op zicht en op termijnen, in alle munten. Titels in bewaring Krediet openingen. Zonder kosten, inschrijvingen op alle uitgiften van actiën en obligatien De Bank «Transinter» verschaft kosteloos alle finantieele inlichtingen. It1 deJlAf,r' "cccrd te 'en toewijden, bieden wij U onze beste groeten Bank Transinter Naam. Venn. worden door uw ,j unz.e oesie zorgen zul wij Leopold Bapuet, wien hij 80 frank schuldig stond, met revolverschoten afgemaakt. Uit Frankrijk wordt gemeld dat de sneeuwstorm dezer laatste dagen, in het de partement der Haute-Loire, een heel leger wilde zwijnen uit hunne holen heeft verdre ven, dio hongerig in den omtrek rondzwer ven en groote schade aan de akkers aan richten. De Duitsche Rijkdag kostte in vredes tijd per jaar ongeveer 3 millioen mark. Nu 29 millioen of 80 000 mark per dag. Aan sa laris voor de afgevaardigden, wordt uitge geven 8 1/2 millioen, aan vrijkaarten op de spoorwegen 6 1/2 millioen, aan drukwerk 4 m/llioen, aan salaris voor het personeel van het bureau G millioen, aan onderhoud van het gebouw 1 1/2 millioen. Stadsnieuwe. —Zondagrust.—Alle apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen M. VANDE PLAS. Tlaiiiieeiie Vrienden. De gewone veertiendaagsche vergadering zal plaats hebben op Dinsdag aanstaande om 8 ure. Volkshuis. Voor de vertooning van heden Zondag 15 en Maandag 16 zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar: 's morgensin de Zaal en 's avonds aan den ingang. Er zal sitipt om 5% ure begonnen worden. Programma: Hugo de Vendeëer, drama in 3 bedrijven; De tooverstoel, blijspel; Vo gels voor de kat, zangspel. Een goede raadIndien gij aan hoofd- schelehoofdpijn, zenuwlijden, razen de tandpijn of rheumatiek aangetast zijt en dat tot hiertoe niet een geneesmiddel u ervan heeft kunnen ontslagen, neemt zonder aar zelen de Monopoeders en gij zult spoedig en volkomen genezen zijn. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3,00 fr. Poging tot diefstal in de Lovie. In den nacht van Zaterdag tot Zondag hebben dieven getracht den prachtauto der familie de Bergeyck te ontstelen. Ze waren reeds in de remise gedrongen en poogden den motor van den auto in gang te steken. Door onhandigheid waarschijnlijk sloeg de elec- trische drijfkracht vuur en veroorzaakte veel schade aan het mecanisme; de auto kon niet meer vooruit en de dieven moesten onver- ricfrterzake vertrekken. Van de bewoners heeft niemand iets gehoord. Een naarstig onderzoek is ingesteld. Boter. Alle dage te hekomen bij C. Delaieaii-Vancnvzet'ie, 9 Gasthuis straat, beste verschemelkerijboter, volkomen zuiver gewaarborgd. Niet verwarren; 't is geene vreemde boter, 't is gansch versche zonder zout, voortkomende uit heringerichte melkerijen van onze West-Vlaamsche streek, en volstrekt zelfde kwaliteit als voor den oorlog. Aldaar ook te bekomen alle slach van beschuiten, chocoladen, suikergoed, camem- berts paterskaas en andere kazen. Verbond der Christene Vrouwen Op 2de Februari zullen wij onzen feestdag vierenTer dier gelegenheid zal een luister- lijk tooneelfeest plaats hebben voor de leden voorzien van hunne lidkaart. Alle Vrouwen en dochters boven de 16 jaar die begeeren lid te worden van het Ver bond der Christene Vrouwen mogen zich aangeven bij de leden van het bestuur. Zondag toekomende nog meer nieuws vergeet dus niet, den Poperinghenaar te lezen. ALLEENLIJK te verkrijgen bij Stadsschouwburg. Op 13, 14, 15 en 16 Februari aanstaande voeren de Barbari sten het beroemd drama op Op Gods Ge nade, en het blijspelKlaveren vrouw of de Brusseische Tooverheks. Kaart op voorhand te bekomen bij Albert Denut, Casselstr. 38. De Oud-Strijders die het spaarboekje hunner begiftiging nog niet ontvangen heb ben worden vriendelijk verzocht, hun naam, voornamen en woonplaats aan te geven in ons lokaal Au Petit Paris Noordstraat, 2, op Zondag 15 en 22 Januari 1922 telkens van 8 tot 11 ure. De lidkaart van 1922 zai moeten getoond worden Het Bestuur zal de noodige schikkingen nemen om de leden persoonlijk te verwittigen welken dag en uur ze zullen gehouden zijn eene nieuwe en vol lediger aanvraag in te dienen. De leden van hunnen kant zullen zoo stipt en nauwkeurig mogelijk en in volgorde al de verplaatsingen opgeven welke zij gedaan hebben van se dert het begin van den oorlog tot aan de demobilisatie. Wij doen een oproep tot a! de welstellende Oud-Strijders om nogmaals hunne beurt af te staan aan de minderbe goeden of behoeftige wapenmakkers. Ten posfbureele zijn 320 kaarten toe gekomen om spaarboekjes op te maken voor de kinderen der Oud-Strijders alsook voor de Weezen en kinderen der Weduwen onzer Gesneuvelde Helden. Zoodra het spaarboek je van 100 franken opgemaakt is zend het! postbureel eene blauwe groene kaart aan den Oud-Strijder of Weduwe verzoekende; het boekje te komen af halen. Wij vernemen j dat vele rechthebbenden dien oproep niet beantwoorden en alzoo dien dienst ontred deren, wat dient vermeden te worden. Het Bestuur noodigt al zijne leden uit tot den liederavond welke zal gegeven worden uitsluitelijk voor de leden en familie, eerst daags in ons lokaal. Den datum zal later bepaald worden. Wie onze Vossentooneel spelers verleden winter in den Stadsschouw burgen op 11 November 1921 in ons lokaal, gehoord en gezien heeft, zai niet kunnen nalaten er naartoe te komen. HET BESTUUR. Averechlsche verbetering. Het be sluit genomen door de Nationale Maatsch van Buurtspoorwegen, waarbij voortaan de tramstatie van Poperinghe Markt enkei colis tot 20 kilos zal aan veerden, is te Pope ringhe heel slecht gekomen. Nu mogen de handelaars een halven dag om met een pakje naar de tramstatie, meer dan 1 kim van de markt. Tegen dien maatregel werd per petitie protest aangeteekend. 't Is te ho pen dat het oud gebruik zal terug in voege gebracht worden. H Jan ter Iliezn», Inhuldiging van den nieuwen Pastor. Heden Zondag om 2 ure zal een stoet de nieuwe Herder afhalen van aan het Hof van Commerce aan den In kom der gemeerde De stoet zal bestaan uit al de gilden, een groep paardegasten, opge smukte velos, de schoolkinderen en de Con gregatie. Plechtig zal de nieuwe Pastor ter kerk geleid wordon waarde aanstelling door den E H. Deken van Poperinghe zal gedaan worden. Een gezellige bijeenkomst zal daar na, Overheden en Vrienden, in het klooster vereenigen. Onderwijzer. Eene plaats van on derwijzer is open in de aangenome school- Jaarwedde volgens de wet, Aanvragen te sturen tot den Heer Voorzitter van het schoolkomiteit. Openbare Verlich ting. Eindelijk zijn zij aangekomen. Wie of wat? De Bohemers?... Neen, destraat- lantaarnen waarop de dorpbewoners met zooveel ongeduld wachten. Zoodat zij uiteist welgekomen zijn, bijzonderlijk in de Pastoor of Vlamertiiighestraat waar het in afwachting van de aangekondigde herstelling voor zichtig is, zelfs bij klaren dage niet over haastig te gaan of te rijden, j Begraving. Op 5d-n Januari laatst had de plechtige begraving plaats zan onzen diepbetreurden wapenbroeder Camiel De- man. Deze was vereerd met de tegenwoor digheid van onze gemeenteoverheid, een groot getal soldaten alsook menige burgers, woonden de begraving bij. Bij de ter aardebestelling van den duur baren vriend wierd eene treffende lijkrede afgelezen door een lid van den soldaten bond Nooit genoeg kunnen wij de oud strij ders indachtig en dankbaar blijven om alles, wat ze gedurende den oorlog, voor ons onderstaan hebben. Houden wij er bijzon derlijk aan de overledenen in onze gebeden indachtig te zijn en allen zooveel mogelijk hunnen lijkdienst bij te wonen, j Op Reninghelstzijn reeds vier begravingen geweest van soldaten uit den oorlog en alle ;vier zijn gestorven ten gevolge van ver- i min kingen. j lainertinglH». Boerenbond. In 'de vergadering van den boerenbond van Zondag laatst werd er met eenparigheid van stemmen besloten dat de winsten, door den bond gemaakt gedurende het jaar, gingen geschonken worden tot het herstel van de 'vernielde kerkrneubels. Boekerij. De volksboekerij, die ook het prooi der vlammen werd, en eeti groot verlies aan boeken deed, is men aan 't her stellen Men koopt welhaast nieuwe boeken te krijgen om ze weer aan de gretige iezers te kunnen uitleenen. Modder. De plaats van Vlamertinghe gelijkt eenerzijds een modderpoel,anderzijds eene overstrooining, dat kornt voort van slechte riooieering. Zou het gemeentebe stuur daar niets aan kunnen verhelpen? 8Soe*iu^he. Peer denver zekering. - De verzekering wordt op nieuw ingericht. Alle boeren die zich zullen aanbieden met hunne peerden op de volgende gestelde da gen, plaatsen en uren zullen kunnen aan- veerd worden mits de volgende voorwaar den te vervullen. 1. Oud-leden en nieuwe leden betalen een jaarlijksche premie van 2 fr. per geschatte weerde 2. Nieuwe leden om hun deel te hebben aan de in kas zijnde gelden betalen daaren boven 10 fr. inkomgeld per kop. 3. Die zijne dieren niet wil zien probeeren op den adem of andere fouten, verklaren zulks op voorhand aan de schatters-commis sie, die zulks geheim houden. 4 De dieren worden op vier vijfden hun ner wezenlijke weerde geschat. 5. Verloren c^f afgemaakte dieren worden uitbetaald tegen 80 hunner geschatte weerde. 6. Het verloren of afgemaakt dier is den eigendom der verzekering. 7; De leden verbinden zich bij de eerste teekens van ziekte eenen veearts bij te ree pen naar hunnen keus. 8. In geval van verlies zijn de kosten van veearts ten laste der verzekering. Dagen der Schattingen Woensdag 18 Januari te Bocsinghe dorp plaats van 9 tot 12 ure voor de boeren van over den vaart, den wijk Pilckem en St Jan. Van 1 tot 4 ure voor den Zuidkant van Boesinghe, Brielen, Elverdirighe. Donderdag 19 Januari van 9 tot 12 ure te Bixschote dorpplaats voor de boeren van Bixschote en omliggende. Donderdag 19 Januari van 1 tot 4 ure te Zuydschote dorpplaats voor Zuydschote en omliggende. Vrijdag 20 Januari van 9 tot 12 ure te Reninghe dorpplaats en van 1 tot 4 ure aan de Pypegaele. Woensdag 25 Januari van 9 tot 12 ure te Noordschote dorpplaats. Namens het Bestuur E. C. week werd, sedert den wapenstilstand de derde Gesneuvelde Soldaat hier ter laatste rustplaats gedragen in den gewijden grond des geboortedorps. 't Was de zoon van den verdienstvollen briefdrager Cyriel Vandevelde die over kor ten tijd de zware beproeving onderstond zijnen tweeden zoon ten giave te zien neder dalen. Aan den voet van het graf werden twee lijkreden afgelezen, waarvan deze van den Voorzitter van den Vossenbond, Nestor Wicke, bijzonder de harten trof en dankbare tranen deed vloeien voor een dezer 21 hel den welke West Nieuw kerke voor de vrij heid van 't Vaderland ten offer bracht. Tram. - Wij vernemen dat binnen kort de tramlijn Nieuwkerke Steenwerck terug zal in orde zijn De aanbesteding der ncodige werken heeft reeds plaats gehad. I*r«vea«. Lijkdienst. Onder eer,en grooten toeloop van volk werd hier Woeps li ooi, plechtige dienst gezan gen tot zielelafenis van Graat de Bergeyck Uit de buurt van het kasteel, uit Poperinghe en uit gansch de streek hebben veel personen er aan gehouden een blijk vari hulde en deelneming te brengen aan de nagedachtenis van den afgestorvene en aan zijne (dele familie. Eene brooddeeling werd gedaan aai de armen der parochie. Wouiiien. Verdronken. In pene gracht welke ten hoogste 20 centimers vater inhield is het lijk gevonden van een werknan, Karei Govaert genaamd, wonende te Blan kenberghe De ongelukkige moet in het slijk verward zijn, want hij was een buitenge- woon goed zwemmer, vroeger redder bi den badendienst en vereerd met versche'dene dekoraties voor daden van moed en zelfop offering. DoKtiletiTon. Oniriggeling. Dinsdag avond ontuiggelte de tram hier 't wegrijden naar Poperinghe. Machi/n twee wagons met steenen geladen liepen spoor. Alles bepaalde zich bij wat bieuk en wat verachtering. SgxEere. Verdronken. De schip- perin Philoinena Cardiau kwam over het dek van het vaartuig dat door de sneeuw zeer glibberig was. De vrouw gleed uit, viel in de vaarten zonk naar de diepte. Ondanks de spoedige hulp is men er niet in gelukt het slachtoffer te 'edden. IfaeneftiM'm. Verbrand. Het 4-ja rig knaapje Alfons Bruyneel, van Caene- ghetn, alleen te huis zijnde, sukkelde In eene kuip kokend koeivoeder en werd zoo erg verbrand, dat het na enkele uren stierf. Deinzc. -- Doodeiijk ongeval Zater dag morgen is de zeventienjarige leerjongen Alemeers, in de olieslagerij van den heer Biel, ie Deinze, door een drijfriem gevat. Vooraleer men ter hulp kon snellen was t den armen jongen letterlijk het hoofd van den romp afgewrongen. Het slachtoffer werkte samen niet zijn va der in de fabriek. Sii'ii*s<»l. W ij ld zwijn. Een wild zwijn, dat 100 kg. woog, werd gister, in de omgeving van het kasteel van Groenendael neergeschoten door den heer Jules Winde- rickx en den boschwachter Do Reyinaekers. Het is uiterst zeldzaam dat wilde zwijnen in de nabijheid der hoofdstad opgemerkt worden-, Ver vles-s. Trouwe bediende. De gendarmerie hield Jules C 40 jaar, bedien de der Bankte Verviers aan. Deze had be drieglijke daden ten nadeele van de bank gepleegd. De betichte loochent niet Aanstaande jaar zou bij zijn zilveren jubilee van trouwen dienst in dat financiehuis hebben gehad. Men raamt het bedrag zijner dieverijen op 120.000 frank. bij en uit 1 Hoe is de eerste muis in Poperinghe gekomen. 3. Schrijf met vijf cijfers twaalf duizend twaalf honderd en twaalf. 3. Leest een volzin van Beide wie beide vindt iets leert mate- 4. Mijn eerste drenkt den grond, Mijn tweede is half rond, Mijn geheel sloot;,eep verbond. 5. Als gij te Brussel naar de Hoofdkerk gaat, wat hebt gij aan uw rechterhand. Er zijn drie prijzen te winnen, die zullen verlot worden onder de goede oplossers. 1. De Koerier van den Keizer, roman uit den wereldkrijg 460 bladz. 2. Een wedstrijd op den Oceaan, roman uit Indië. 324 bladz. 3. Een doos schrijfpapier enveloppen. De oplossingen moeten, met den uitge- knipten raadselprijskamp, toegezonden worden tegen den 25 Januari. Het college van Burgmeester en Schepe nen maakt aan alle maatschappijen der stad kenbaar dat zij verplicht zijn tegen einde Januari aanstaande, hunne maatschappij aan te geven in het Sekretariaat der stad, met het doel en de standregels ervan. Enkel de maatschappijen door de stad aanvaard op het voorleggen hunner standre gels, zullen voortaan de gunst genieten te mogen een dansfeest geven of in stoet op straat te gaan met trommel en vaandel. Deze maatregel zal streng toegepast wor den te rekenen met 1 Februari. Een heer vermaande zijn luien knecht over traagheid en nalatynheid. Eilaas, Mijnheer, sprak de luiaard, 'tis nutteloos te vermanen En waarom vriend lief Ach, Mijnheer, ik ben moe op de We reld gekomen en nog nooit uitgerust 1 Daar zijn er nog van dit slag Aclilurcttwet. De hoogere raad van handel en nijverheid van Belgie heeft den achturenwerkdag afgekeurd. S*ag>£<>r4«ii£4-!<1. Het Belgisch voor keurrecht dat te Cannes erkend geworden is, zal waarschijnlijk onzen omloop van papie- rengeld verbeteren. Den 5 januari 1922, waren er voor 6 miljard, 335 miljoen Belgi sche bankbiljetten in omloop, het zij voor 112 miljoen meer dan veertien dagen vroe ger 1 Dat is ook een record 1 BISDOM BRUGGE. Zijn onderpas toor benoemdte Hooglede, de E H. Jos. Vanden Weghe, aalmoezenier in Frankrijk; te Pitthem, de E. H. Vanden Broucke, leer- aar aan het pensionnaat te Avelghem, in vervanging van den E. H. Raveschot; te itnmDimlooTgèbwrië Pioegsteert, de E. H Selosse, hulpaalmoe-" zenier aan de scholen van Weldadigheid, te Ruysselede; te Wervick, de E. H- Dewuli, leeraar aan het Klein Seminarie, te Roes selaere. POPERINGHE, van 7 tot 14Januari 1922. j Geboorten. 10. Camerlynck Robert, z. v. Camille en Prudence Amcel. 11. De Grendel Henri, z. v. j Emlle en Valentine Degryse. - 12. Pltteliocn Maurice, z. v. Carolus en Louise Debruyne. 13. Sohler Martha, d v. Aclillle en Maria Vallaeys. 14. De Conlnck Roger, z. v. Germain en Bertha Druant. 15. Dezeure Paula, d. v. Maurice en Julia Jolyt. Overlijdens. 3. Justine Sohler, 03 j. echtg. Jules Lobeau, Ouderdomstcenweg. 4. Lucle Vanrenyn» gbe, 50 j. echtg, v. Julien Lefever, Meessenstraat. Huwelijk.— 1. Room Arthur, 42 j. trambediende en Laurie Hélëne, 54 J. hulshoudster b. v Poperinghe. Beloften. 11. Quaghebeur Pierre, landbouwer en Lebbe Martha, z b. beid. v. Poperinghe. 12 Van- raes Georges, bureelbediende v. Proven en Brabandts Louise, z. b. v. Poperinghe. 13. Vanhoutte Isidore, wed v. Leonie Decarne, politiekomrnissaris en Ver meulen Elodle, wed. v. Delautre Adolphe, winkelier ster, b. v. Poperinghe. 14. Swerlvaegher Georges, metser v. Watou en Lysy Marie, wed- v. Mylleville Noel, herbergierster v. Poperinghe. 15. Pouseele Valère timmermansgast en Deroo Martha, kantwerk ster b. v. Poperinghe.— 16. Deroo Jean, aardewerker «•n Eocquenoey Emma, kantwerkster b.v Poperinghe 17 Bontemps Fernand, bureeloverste v Brugge Vanhoutte Angèle, z. b. v. Poperinghe.17. lloflack Silvère, werktuigkundige v. Poperinghe en Dekens Marie, fabriekwerkster v. Gent. Grootste Keus Genadige Prijzen bij Haii!Aen-¥anne»te Gasthuisstraat 15, POPERINGHE. Ook alle slag van VLAMERTINGHE, maand December 1921 Geboorten.- Blootackcr Maria. d. v. Eudore en Adeline Vanslembrouck. Vandelannoote Helena, d.v. Henri 'én Martha Delobel. Hoflack Gaston, z. v. Camille en Maria Duflouck. Defrancq Maria, d. v. Marcel en Martha Carller. Coene Maria, d. v. Henri en Maceleine Dewttlf. Bacquaert Jean, z. v. Joseph en Hortense Heus-le. Bouttery Julia, d. v. Julius en Maria Jaecqucs. Debruyne André, z. v. Aloise en Allee Varielslander. Overlijdens. Bruneel Charles-Louis, 77 j. wed. van Rosalie Suffys en van Amelia Delpierre, echtg. van Virginia Bonton. Reynaert Henri, 74 j. echtg van Marie-LouiseSnick. Huwelijken. juliaen Chaerle, aardewerker en Magdalena Behaeghel, werkster, b. v. Vlamertlnghe. Camillus Haelewijn, landbouwwerkman te Elver- dingheen Emma Barzeele, werkster, te Vlamertinghe HenricusCrombez, aardwerkeren Maria Cuvelier, werkster, b. van Viamertinghe. BOESINGHE. - Jaar 1921. Geboorten. Vernlancke. z. v. Karei en Marga- fclha Tylleman. Boudry Maria, d v. Sylvère eri Florence Vanhuyse.Vandeputte Georgette, d. v. Hippolite en Augusta Vandennèuten. Vanslem brouck Germana. d. v. Oscar en Veronica Verfnillie. Verfaillie Michael, z. v. Marcel en Madelena De- wancker Vandewalle Gerard, z. v. Florent en Emma Hiele. Gremonprez Aibertine. d. v. Remi en Silvie Viersiraete. Vanderstichele Simone, d. v. Maurits en Irma Inghelram. Schacht Maria, d. v. Alidor en Evelina Vandenbussche. Phlypo Albert, z. v. Cyriel en Elisa Desodt- Maselis Michael, z. v. Aaron en Octavie Dewuif. Decrock Jules. z. v. Hendrik en Irma Tlerssoone. Bulckaen Zoë. d. v. Petrus en Bertha Grymonpon. - Vanschorisse Albert, z. v. Jozef en Maria Waevaert. Vervisch Maurits. z v. Remi en Margaretha Van Eecke Knockaert André, z. v. Arlhur en Augusta Van Enghelandt. Verstraete Marcel, z. v. Albert en Julia Beheydt. Debev Albert, z. v. Aloïs en Maria Herman.— Vaney- den Madelena. d. v. Honoré en Pharailde Vandamtne. Debergh Willem, z. v. Aloïs en Leontine Dujardin. Verbrugge Joris, z v. Kamiel en Zulma Valcke. Markey Simone, d. v. Marcel en Maria Vanliee. Robyn André, z. v. Jules en Alina Kyndt. - Dewuif Madelena, d. v. August en Maria Carrein. Soutaer Juliaan, z. v. Thomas en Clotilde Moyaert. Stonne Jozef, z. v. Arthur en Maria Bruneel. Robvn Su zanne, d. v. Gaston en Lucle Allossery. Carpenfier Albert, z. v. Emiel en Lucia Schacht. Demoor Elisabeth, d. v. Julius en Maria Eliano. Vande walle Maria, d. v. Florent en Emma Hiele. Overlijdens. Verplancke, z. v. Karei en Marga retha Tylleman. Wathv Juliaan, z, v. Omer en Zoë Fasseel. Beirten Johanna, wed. v Karei Caura Bollaert Albert, z. v. Hendrik en Romanie Dezeure. Verfaillie Marcel, echtg. v. Madelena Dewancker. Vanderjeugd Theophiel, wed. v. Sidonie Thoma. Gadeyne Servatius. echtg. v. Pelagie Durnez Vereecke Leonie, wed. v. Edmond Herman Febu- rier Madelena d. v. Aledrin en Gej;maine Woussen.— Vanderstichele Simonne, d. v. Maurlls en Irma Ingel- ratn. Schacht Maria, d. v. Alidor en Evelina Van denbussche. Knockaert André, z. v. Arthur en Augusta Van Enghelandt. Willy Debergh, z. v Alouïs en Leontine Dujardin. Verbrugge Joris, z. v. Kamiel en Zulma Voicke. Depuydt Maurits, z. v. Hendrik en Maria Durnez. Deslmpele Kamiel, z. v. Petrus en Zenaïde Wybouw. Lauwers Eme- rence, echtg. v Leonard Stonne. Cailliau Octavie, wed. v. Edward Cailliau. Durnez Pelagie, wed. v. Servatius Gadeyne. Huwelijken. Amand Van Besien, v. Leke en Maria Lecluse, v. Langemarck. Remi Lenoor, v. Zilleheke en Augusta Verhack. Remi Vervisch en Margareta Van Eecke. Albert Lampaert v Luik en Maria Vervisch. Maurits Vandromme v. Westoutre en Maria Samyn. Kamiel Verbrugge v. Hulste en Zulma Voicke. Jules Maddelein en Sidonie Maer- tens. Jeroom Dewiide en Bertha Verstraete. Achllle Peeren en Emma Desaegher. Camille Be- cuwe en Margareta Lepla. Daniël Dutnón en Irma Deslmpel. Remi Verbouwe v. Alveringhem en Zul ma Verhack. Louis De Myttenaere v. Moorseele en Lydie Vanderstichele. Jeroom Zwaenepoel v. Pas- schendaele en Felicie Maddelein. Marcel Verhack, v. Poperinghe en Maria-Louisa Cailliau. Sebastl- aen Camerlynck en Anna Delefortrle. Michaël Donck en Zulma Vandenberghe. Cyriel Willaert en Leontine Charlet. Maurits Allewaert en Gabrielle Vandevyvere. René Turck en Renilde Becttwe. Hendrik Vandamme v. Oudenburg en Germaine Tem perman. Georges Charles en Elisa Roose. van i%. !Uon(«yhe genezen Hoest, Ver koudheid, Asthma, Influenza en alle ontste kingen der adempijpefï en der longen doen de i lij men zacht en zonder pijnen afkomen en genezen op eenige dagen den strafsten hoest DëpótApotheek H. N0TREDA4E. WESTNiEUWKERKE. 1 Juli tot 31 dec. 1921. Geboorten. Duthleuw Joanna, d. v. Oscar en Ju lia Bossaert. Verdron Maria, d. v. Cyriel en Maria Braem. Daman Germana, d. v. Isidoor en Maria Bauw. Beckers Rogerius z. v. Frans en Hilda Van holme. Delbecque Adriaan, z.v. Leo en Magdalena Lagache. Quinn Daniel, z. v. Jan en Angela No- teau. Van Elslander Hendrika, d. v. Leo en Euge nia Houpe. Laversln Renaat, z. v. Caniic-l en Georgina Lcbon. Camel Arthur, z. v. Valerius en Germana Amey. Bondue Hilarius, z. v. Karei en Julia Vanleene. Rousé Hendrik, z, v. Hendrik en Rosalie Renders. Provoost Albrecht. z. v. Floren tius en Louise Speybrouck. Notteau Magdalena, d. v. Victor en Bt-rtha Sieuw. Degrave Dionysla, d. v. Marcel en Romanie Sieuw. Castrique Luciaan, z.v Karei en Maria Deneudt. Baes Yvona, d. v. Marcel en Leonlina Bervoet. Heughebaert Andreas, z. v. Hendrik en Magdalena Gecrardyn. Boudry An dreas, z. v. Maurits en Maria Desmarelles. Leroy Vitaal, z. v. Leo en Angela Liefooghe. Forcevllle Andrea, d. v. Cyriel en Maria Delbecque. Roussel Josephina, d. v. Cyriel en Maria Dcrvailiy. Overlijdens. Isidoor Gruson. Amelie Debruy ne. Annand Vandevelde. Leonie Verbeke, Leo Dewiide. Leo Hennin. Hendrik Carnel. -- Cyriel Depuydt. Sylvie Letten. Hilaire Bondue. Hendrik Deschildre. Elviia Bondue. Hendrik Ollievier. Maria Verdron. Alix Deconinck. Renaat Geerardyn. Jan Oille. Joanna Dessein "Joseph Six. Dionysla Degraeve. Huwelijken. Fredericus Lippoldt met Maria Sa myn. Jerotlte Stonne met Julia Gruson. Lode- wijk Vanktmtnei met Julia Foretz. Juliaan Houve- naeghel met Maria Goudeseune. Victor Dierckens met Maria.Peperstraete. Petrus Beirnacrt inet Leo nie Dubois. Maurits Vanthourout met Emma Ver- haeghe. Victor Deschildre met Louise Wgeux. Beweging van den Burgerstand gedurende 't verloopon jaar 1921 GEMEENTE ROUSBRUGGE. Geboorten 45 Sterfgevallen 33 Huwelijken 20. INTREDING door geboorte 29 mannen 16 vrou wen Totaal 45. door vestiging 37 mannen 54 vrouwen Totaal 91. UITTREDING door sterfgeval13 mannen 20 vrouwen Totaal 33. door vertrek 62 mannen 79 vrouwen Totaal 141. VERLIES9 mannen 29 vrouwen Totaal 38. GEMEENTE WEST VLETEREN. Geboorten 44 Sterfgevallen 40 Huwelijken 25. 22 mannen 22 vrou wen Totaal 44. door vestiging 62 mannen 65 vrouwen Totaal 127. UITTREDING door sterfgeval: 21 mannen19 vrou wen Totaal 4Ü door vertrek TS mannen 86 j vrouwen Totaal 159. j VERLIES 110 mannen 18 vrouwen Totaal 28. j De E- H. Vanden Berghe, pastoor te Erwetegem, is aldaar godvruchtig overleden. Te Brugge is overleden in den ouder dom van 54 jaar de E. H Dierick, dioce saan schoolopziener. FOOTBALL. De matchen Zondag laatst werden door slecht weder uitgesteld Heden om 2 ure entrainement tusscheri le en 2e elftal. Het derde elftal begeeft zich naar Cassel om er een match te betwis ten. bij Em. Lobeau, Groote markt, Poperinghe. Zaterdag om 7 1/2 ure en Zondag Zilveren damesuurwerk in handbandje; lol. ter bureele. Magazijn, groot of klein, wordt gevraagd om te huren aan hooge prijs. Zich wen den tot V. Camp, Yperstr. 135, Poperinghe. aede meid, keuken kennend, voor 2 en- vj gelsche officieren in het camp Remy. Inlicht, bij M. Cossey-Vandromme, Groote markt, Poperinghe. Deftige dienstmeidten minste 18 jaar, bij Honoré Lemahieu, Bruggestraat, 8, Poperinghe. Bekwame bakkersgast, goed den stiel ken nend. Adres ten bureele. necht, kunnende wel werken en goed boerenwerk Adres ten bureele. „om 1/2, 4 en 8 u. 1. De stervende paarlén, wonderschoon drama in 7 deelen. 2. De Meester der i wereld, 15e en 16e épis. in 4 d. 3. Ko- j miek. Maandag cn Dinsdag om 7 ure. 1 Lichtzinnig, schoon drama in 5 deelen. 2. Begin der bijzondere schoone épisode, Dollars en zwarte kleederen, drama in 5 ép. leép in 5 deel. 3. Qribouille bang voor de Zeppelins, komiek. De kinderen worden toegelaten. Hcrborgkermissen. «A la Ville de Messines» bij Alfons Bon- duelle, Meessenstraat. Café Rubens bij Gustave Goussey, Hondstraat. «In de Ster» bij Edward Poissonnier, S. Jan ter Biezen. 30 f". te versmijten. «Ala tête de bronze» bij Jan Gnraedt, Yperstraat, 15-10-5 fr., van 5 tot 9 ure. Konijn te verhollen «In 't Hooghe» bij Camille Gesquiere, gegeven door Maurice Theeten. Vogelhoek. Konijn of 25 fr. te verhollen door den uil. «In den Koekuit» bij Maurice Billiau, S Sixstraat. Konijn te vcrbolRn door den uil. «In 'tVijverhuis »Paardenm3rkt, bij Julien Debeir; gegeven door Th Vandevoorde Vogelhoek). Wekelijksche Estaminet. In de Concorde» bij Cyriel David.- den Maandag. Ir. West-Vlaanderen van 9 tot 11 ure, Van Etienne Moncarey. A la Cour du Roi bij Maurice Devos, Boeschepestraat, Van Henri Clabau. ABEELE. Herbergkermis en konijn van 4 K. te versmijten. «Au Pigeon rapide» bij G. Beddeleem. Beste Kostuim waarde 135 fr. te verhollen door den uil. «In de Hopperank» bij de We Devos, Vogelhoek. ZE KOSBEN WIE Ui Vrijdag aanstaande 20 januari om 5 ure I's avonds bij Aug. Dezuttere Café de l'Espérance Groote Markt (Kunst - Komiek - Muziek door Bru*welselie TOMBOLA onder de aanwezigen. ALLE ZONDAGEN Smidsgast, bij Alberic Gouwy, bij den Meiboom, Poperinghe. -r wee naaisters den stiel kennende. Adres I ten bureele. Wagenmakersgast bij Achiel Tirnpermau wagenmaker, Dickebusch. alve smidsknecht bij Desiré Deberdt, Dickebusch. ekwame smidsknecht, kost en inwoon standvastig werk. Adres ten bureele. Jongen om den bakkerstiel te leeren, 16 tot 17 jaar oud, goed loon, bij Louis Van- delanoite/Yper. Eerlijke jongen, 17 jaar, reeds op den schoenmakersstiel geweest, zoekt plaats om voort te leeren. Adres ten bureele. Jongeling, 24 jaar, om in magazijn te werken. Adres ten bureele. Meid, geen vlaamsch kennend, zoekt plaats bij bejaarde dame te Poperinghe. Leerjongen ter drukkerij van dit blad, seffens. Gerieflijk woonhuisdienende voor winkel en bakkerij, te Alveringhem in de Put straat, aan voordeelige voorwaarden. Om aanstonds iri gebruik te treden. Adres ten bureele. Bedde mei ressortbak in keizelaaren hout; eiken commode, cuisiniere in gegoten ijzer, nr 44, Yperstraat. Oven op kolen met goede aakesteenen, ijzerwerk enz. Adres ten bureele. Vierwielrijtuig (break) zoo goed als nieuw, voordeelige prijs Adres ten bureele. Piano-automatique, met 2 rollen, laatste muziek, bij We Verstraete, Vlamertinghe steenweg, 1, Yper. Schoone herbergtoog met pomp, zoo goed als nieuw bij Prosper Wullepit, Cassel- straat, 175, Poperinghe. ii yj aalgetuig en Branderijgetuig voor Sui- IVi kerij en Koffieboonen ook dienstig om graan te malen en te branden, bij Ver- saevel, Molenwal, Rousbrugge. q ude gazetten, ten bureele. Bandroeden, erwtenrijzen, boonpersen kunnende dienen voor brijkovens; hout bundels bij Jerome Catteeuw, Kruisstraat, Westvleteren. Sterke driewielkar bij Arthur Verhaeghe, Elverdinghestraat, Poperinghe. Schoone larixen, dienende voor kepers en zaaghout, bij Denecker, Abeele-Statie. Boter keer n met wiel en toebehoorten, om met hond te draaien, alles in goede staat, bij C. Deschoolmeester, Beverenstr., Rousbrugge. Allerbeste kolen aan genadige prijzen, te huis gevoerd op aanvraag- Spoedige bediening. Jules Decuyper, Westvleteren, Kruisstraat. Auto camion, merk Peerless 4 T in geheel goede staat, alle dagen zichtbaar. Voor verdere Inlichtingen zich wenden tot de Ga rage We P. Allaeys en Zonen, Priesterstr., 38, Poperinghe. van 1 tot 5 ure, In de Gouden Poort Boeschepestr. Poperinghe. VEEL MEER STERVEN VAN TE VEEL DAN TE WEINIG DOOR DE KEEL... daarom VERZINT EER Gij BEGINT. Zijt niet roekeloos, wanneer gij wat spaar geld hebt, met het in ongekende onderne mingen te storten, maar wendt U eerst in volle vertrouwen tot onze Agenten uwer streek, die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos, alle inlichtingen zullen geven. Verackordo iiitzeltinj(eii op a) Spaarboekjes op zicht aan 3,60 0/0 b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 0/0 c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 0/0 j d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 0,0? 's jaars. Alles Vrij van taksen. I e) Check-Rekeningen op zicht, f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten Rang van Hypotheek. g) Uitwisseling van vreemde munten en! koepons, koop en verkoop van Fondsen,? Inschrijvingen op Leeningen, en aller j hande finantiëele zaken aan de voordee ligste voorwaarden. Naamlooze Maatschappij. Kapitaal VIJF MILJOEN FRANKS. Zetel: Xll-Maandenstraat. Nr13, ANTWERPEN Gesticht in 1909. - Postcheck-Rekening 019. Telefoon 3081. N. B.Waar de Maatschappij niet verte- 3 genwoordigd is, kunnen alomgeachte pesso nen zich voor een agentschap aanbieden. AGENT voor Pooeringhe:Vanheti» waene, Noordstraat, 16. Ou«i Dveaiivitle - materiaal. 23.000 pannen, 40 t. h. ciment, 15 in de vierkm. 380 fr. het duizend in de fabriek ge nomen, verbinding Lichtervelde. Oceasie materiaal en pai»iieniiiacliien,met vormen, enz. Adres ten bureele. Door uitscheiding drie velos een mansvelo met ianteern 375 frank een jon- gensvelo voor 350 fr. en een vrouwvelo in goeden staat voor 210 fr. Ook velobanden vanaf 12 fr en andere toebehoorten voor ve los en moto bij J. Lammey, Casselstraat, 4, Poperinghe. ten bureele dezer. POPERINGHE, 13 Januari. Tarwe, 70.00; rogge, 68.00; haver60 aardappe len, 52; boter, 14.00 fr. de kilo; Eieren de 25, 16.25 Hoppe, stad 1921340 fr ROESSELAERE, 10 Jan. - Tarwe, 62; masteluin, 63 rogge, 61 boekweit, 61 haver, 67gerst, 63erwten, 75; boonen, 72; witte boonen, 84; lijnzaad 92 koolzaad 100strooi, 13hooi, 40lijn meel, 40aard appelen, 40 tuw vlas, 65-75 tabak, 3.50; boter, 13.00 eieren, 0.70 koolzaadolie, 250; lijnzaadolie, 160; chicorei, oude, 105; nitraten, 73; ammoniak, 95; cyanamide, 52; Viggens, den kilo, 4.25. KORTRIJK, 9 Jan. Haver, 73,00 a 00; paardeboonen, 76 a 00; aardappelen, 35 a 40 boter, 13 a 14; eieren, 0 70 a 0.75; lijnolie, 150 a 150 lijnkoeken, 78 a 80; sodanitraat, 75 a 00 ammoniaksul- faat, 95; suikerij, 105; hooi, 30 a 40; strooi, 7 a 10. Koeien, 69; vaarzen, '83; stieren, 77; ossen, 39. Wisselkoers dar Beurs van Brussel op 13 Jan. Amsterdam 460.50 -470.50 I Londen 53.10-53.20 Keulen 6.20 -7,50 N.-York 12 80-13.00 Genëve 243.00 247.00 I Parijs 104.00-104.50 NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Kcliaalstnuit. 11° Gcidplaatsingen in loopende rekening en op Spaarboekjes van"3.50 tot 5 vol gens den duur der storting. Aflevering van CHECKS voor Belgie en in den vreemde. Aankoop en verkoop van Beur«weerden. Alle inschrijvingen op nieuwe uitgaven van Staatsfondsen of andere beursweerden worden Kosteloos aanvaard. Uitbetaling van koepons Leening van geld op titels van Oorlogsschade alsook op beursweerden. Allerhande Wisselbewerkingen. Verhuring van Ilrantlkolfcrs. onder de volgende voorwaarden -r-3 N' 1 Hoogte 11 cm. - Breedte 21 cm. Nr2— 12 cm. - 32 em. Nr 320 cm. - 32 cm. -SAAIl 25 Fr. 35 Fr. 50 Fr. 1IAI.I .I VAll 15 Fr. 20 Fr. 30 Fr. Al deze koffers hebben eene diepte van 6o cm, Deze koffers, gemaakt volgens de laatste stelsels, leveren volledige waarborg van veiligheid op, tegen Brand en diefde. Bureel te Rousbrugge Beveren, bij M Jules Louwagie, Bergenstraat Open alle dagen van 9 tot 12 uren. :i,„ - ii,-.- - ..rj

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 2