DENTOGENE PIANOS OPROEP ra ERFG Me KINKHOEST BRAÏÏDÏÏOFFEÏÏS. DEI <e*iuwen IN DEN NEGER de siroop mum Zwak, Aar. Bioedgebrek Lijdend en Zenuwachtig. r. Tabletten [HIJHItAROTti LANQBOUWZADEN KEPERSsHOPPEPERSEN a. verfaillie - DECONINCK JOSEPH LEBBE Aanbesteding1 Notaris CASSIERS, TAHBPIJBIEN Olmen en Hollanders Huizen en Landen AANBESTEDING Deneckere, te Moorslede Glorieux, te Doornyk. D uw Zenuw- tabieïfen. f litirekseJ op Maandag 23 Januari 1922 Maandag 16 Januari 1922, OPfcMBAE VERPACHTING va» Landgoederen, Van Cayzeele, te Poperinghe. KAPITAEEN Vrijdag 20 Januari '1922, Vrijdag 27 Januari 1922. Notaris Devos, te Watou. MAANDAG 20 F«br. 1922, in eene zitting, Ern. De Cock, te Yper, en C. VANDERIVSEERSCH, te Thiel Instel: MAANDAG (1 Februari Overslag: MAANDAG 20 Feb. AMEVTE, te Rousselare. O PEN BA RE VERK0ÜPING Vier Huizen Landen Alfred REYNAERT, te Yper. Notaris Haghebaert Maandag 16 Januari 1922. Openbare Yerkooping van gestuit, gedood door Notaris SYORN, to Loo Dinsdag 17 Januari 1922, Notaris AiEYE, te Rousselare Openbare Verkooping A. WITDOUCK 10 jaren waarborg oitoox Openbare Yerkooping van DEVOS, Notaris Berichten. Gemeente Heniiighe Op Donderdag 26 Januari 1922 Maandag 23 Januari 1922, VAM EEGKE, te Poperinghe Woensdag 18 Januari 1922 4 aaneenhoudende Woonhuizen Notaris VAN DE LANOITTE Dinsdag 17 Januari 1922, Iuslel mst gewis van 1/2 o/o instelpremie >ose ph DEWULF te Langemarck, on Ernest DE COCK te Yper. Woensdag 18 Januari 1922, 20 Koopen Taiiiiehout Uit der hand te koopen LAUWEBS, te Yper, en BAYART, le Becelaere. Op Donderdag 26 Januari 1922, Openbare Verkooping in éeae zitting van Uit der hand te koop. Ongeveer 800 eiken, sedert een jaar geveld, van 0,90 cm tot 1.70 m. dikte, kunnen meestal onmiddelijk op wagon la den. Alsook hoeveelheid schoone sparren 40/50 dikte op 1.50 m. hoogte dienstig voor 'stcllingpersen. Adres A. Fiers, Maldegem. Apotheek H. Notredame, Margarinefabriek L'ORIËNTALE De eerste reeks Brandkofters zijn aangekomen in de "üaii- que de Couctrai groote markt te ■*«»- jiorïoghe, len dienste van het publiek. Nopens de verhuuring, gelieve men zich le wenden aan het win ket gelast mét dezen dienst. HET BESTUUR Kolenhandel JOSEPH SEYS, oud huis Joseph Didier-Meurin, IJTxei* en lleiani. Blinde LiedenstraalIY PER C. MALFAIT, Huis Jeroom MATTHYS Hovenier en Bloemzaad, bij C. De Rynck-Vandevelde. F. BLANCKAERT - V^RLEENE OPENING vau den SCHOENWINKEL Th. KEIGNAERT, op MAURICE TAFFIN-DEVOS Albert Holcomb-Druant, Hollandsche Nicotine KOLEN - KALK - CiMENT. G. Vanderbeks-Haeghebaert, Clroote Afslag Hoppepersen en Kepers bij IIARQUIS-TRYBÖU, GEHOEST II De gezondheid plotseling terug gekomen door de Dr. Cassell's Tabletten. der minuten berustende ter Griffie van het Hof van Beroep Gent. Uit het arrest, contradictoirlijk verleend door het Hof, 3e Kamer, rechtdoende in boetstraffelijke zaken den 30December 1921, en het vonnis der boetstraffelijke rechtbank van Yper, gedagteekend 11 Oktober 1921, volgt dat de genaamde Hnyglie Harm, dochter van Karei en Lazoore Fidelia, geboren te Poperinghe den 6 Mei 1872, winkelierster, en wonende, 56, Boeschepestraat, is verwezen geworden uit hoofde van A. Melk tot 's menschen voe ding dienstig en bestemd om verkocht of ge sleten te worden, te hebben vervalscht of doen vervalschen B. dezelve melk te heb ben verkocht, gesleten of te koop gesteld, wetende dat zij vervalscht was. C. zich te hebben verzet tegen het nemen van stalen door de beambten, te Poperinghe den of rond Juli 1921. A. B. Tot eene gevangzitting van ééne maand en eene geldboet van vijfhonderd fra»k. C. Tot eene geldboete van vijftig franken, dewelke in geval van niet betaling binnen den bij de Wet bepaalden tijd, zullen mogen vervangen worden respectievelijk door eene gevangzitting van 3 maanden en 15 dagen tot de kosten van eersten aanleg begroot op 2 fr. 99, en tot de kosten van beroep geschat op 9 fr 60. Voor gelijkvormig uittrek aan den Heer Procdreur Generaal afgeleverd tot inlas - scfiing in het Dagblad De Poperinghe- naar De Opper-Griffier. Joseph DE SUM. Burgerlijke Godshuizen van Poperinghe llcrstrrilin^ van Ourlogiiseliotle. van eene te herbouwen HOFSTEDE, vernield door oorlogsfeiten, gelegen te Po peringhe langs de Woesten kalsijde en ge bruikt door Achille Vercruysse-Bouw. Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen der Stad Poperinghe maakt kenbaar dat er Studie van den te POPERINGHE. om 2 ure stipt, in 't Sadhuis, te Poperinghe. te POPERINGHE, toebehoorende aan de Kerkfabriek van Sint Bertinus. Ml Studie van den Notaris te verkrijgen mits bezet op landbouwgoederen. om 2 uren namiddag, in eene der zalen van het Gasthuis alhier, zal overgegaan worden tot de aanbestedingder uit te voeren werken voor het herbouwen der hofstede, vernield door oorldgsfeiten, en gelegen sec tie C, langs de Woestenkalsijde, in gebruike gehouden door Achille Vercruysse-Bouw. De aannemingsschriften zullen toegezon den worden aan den Heer Voorzitter der Burgerlijke Godshuizen van Poperinghe, per aanbevolen brief', besteld ten post- kantoore ten laatste den 20 Januari 1922 aanstaande, onder dubbelen omslag, waar van de buitenste zal voor opschrift dragen Aan den Heer DEVOS René, Voorzitter der Burgerlijke Godshuizen vanPoperinghe en de binnenste Aannemingsschrift voor de opbouwingswerken van eene nieuwe hof stede Het aannemingsschrift geschreven op zegel van 75 centiemen zal van den volgen-i den inhoud zijn Ik ondergeteekende (naam, voornaam en bedrijf) wonende te straat, Nr 'neb kennis genomen van de plans, gesteld voor de aanneming van het maken van eene hofstede, gelegen langs de Woestenkalsijde en gebruikt door Achille .Vercruysse-Bouw voor re kening van het Beheer der Godshuizen te te Poperinghe, en verbind mij op mijne roerende en onroerende goederen, om die werken uit te voeren, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bij zonder lastkohier, opgemaakt door den bouwkundige Van Welden en goedge keurd door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen in zitting van 28 December 1921 In geval ik aannemmer verklaard ben verplicht ik mij seffens eene borgsom te storten bedragende 5 van den aanne- mingsprijs. Opgemaakt te. den 1921. De Aannemer (Naamteekening). Op dag en uur der aanbesteding zullen de bieders moeten in de daartoe hierboven aan geduide plaats tegenwoordig zijn. De plans, de begrootingen en het kohier van lasten berusten in het Secretariaat der Stad, alwaar men er van kennis kan nemen eiken dag van 9 tot 12 ure 's voormiddags, de Zondagen uitgezonderd. Opgemaakt te Poperinghe, in zitting van 28 December 1921. De Voorzitter van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, De Sekretarls, RENÉ DEVOS. OSCAR FIERS. in ééne zittingom 2 ure namiddag, ter estaminet Au Mouvel Aigle d'Or Groote Markt, te Poperinghe, »|)«nbar« Verliooping van Gemeente WATOU, nabij den Abeele, Een Hofstedeke groot 1 heet. 66 aren onder bebouwden grond, hof weide en zaai land. Gebruikt door Albert Firey, tot 1 Oc tober 1922, aan 200 fr. 's jaars, boven de lasten. Gemeente PROVEN, Canada. Woonhui» en verdere gebouwen met volgens titels 78 aren 3 cent. en volgens ka daster 68 aren bebouwden grond en zaailand Gebruikt door J. JPhilomene en Emma Taillé tot 1 October 1922 aan 170 fr. 's jaars boven de lasten Gemeente WESTOUTRE, Hooge Graaf. 15 Aren 9cent Zaailand, Sectie B, nummer 51. Gebruikt door Aloise Nevejan tot 1 October 1922, aan 20 Frank s' jaars, boven de lasten. II. in eene zitting, om 2 uren stipt namiddag, ter estaminet Den Hert groote Markt, te Poperinghe, tipenhare Verkonping van Stad POPERINGHE, Veurnestraat, bij 't Vliegende Peerd. Eenige koop. Nieuwgebouwd Woonhui», met stagic, kelder, water pomp, achtergebouwen en 3 aren erf. Onbewoond - Handslag met de geldteliing. Voor 't nazien vnn 't huis zich te wenden ten nabijgelegen huize van M. Con. Mollet. Studie van den om 2 ure namidtfag. ter herberg De Pelikaan bewoond door de Weduwe Louis Muylle, te Watou. Openbare Verbooping van Gemeente WATOU, tegen de Tramstatie, Kantoren van de Notarissen Openbare VVrkoopinj; van 5 Heet. 22 aren 76 cent. zeer goed en wel gelegene Mot>»liof en lleerseli, te Yper (Rijsselpoort) Buiten wandeling. Verdeeld in 30 koopen, zie plakbrieven Onmiddelijk genot met de geldteliing Met alle recht tot oorlogschade. 1)2 °)o voer Instelpremie. Behoud van samenvoeging Zitdagen telkens om 2 uren zeer stipt namiddag, in het Café Continental bij Aimé Burg ito, Statieplaats, te Yper Studie van den Notaris van de Puinen van gelegen te YPER. De Notaris Ameye te Rousselare, zal op hierna bepaalde zitdagen openbaarlijk verkoopen STAD YPER, Wijk St Jacobs Verlorenhoek, De puinen van vier buizen en 1 heet. 2 aren, 50 ca. erve en zaailanden, lochting en weide, bekend bij 't kadaster Sectie A. Nummers 398c, 398d, 398e, 398f, 398o, 398H, 398W, 398k, 398U, 404C. Ongebruikt. De oorlogsschadevergoeding gerekend op den voet van het jaar 1914 bedraagt 12.254,20 fr., en wordt alhier medeverkocht. ToeslagMAANDAG 23 JANUARI 1922. Telkens om 2 1/2 ure stipt namiddag, in het Gasthof Patria Noordstraat, Rousselare. Ten overstaan van de hee- ren Vrederechteren Gref fier van het kanton Rousselaere. wawtBBSS'SMgfj Studie van den Notaris Kantoor van den te PROVEN. om 2 ure namiddag, ter herborg «De Naaldoog te FROVEN 3 hectaren 55 aren Boschtaillie, 547 Plantsoenen en 12 Eiken, te Proven en Crombeke. Gewone voorwaarden, en tijd van beta ling mits borgstelling. Per fleschje Dentogine: 2 frank in alle apotheken Kantoor van den om 2 1)2 ure, te Nieucapelle en St Jacobscapelle, ter hofste de van Eduard Dewitte. te St Jacobscapelle, Openbare Venditie van Circa 50 Koopen zware Comptante betaling. Stndie van den van TE YPER. Ingesteld mits 15000 Frs. TOES1. IG op Maandag 23 Januari 19'iï, in het GasthofPATRIA te Rousselare. MECANICIENS VELOMAKERS' STOVEN MAKERS, wilt gij uwe artikelen in het eerste orde vernikkeld en geëmailleerd hebben, wend u) tot het huis VELOS, OOSTVLETEREN. Spoedige bediening Emailleeren Nickeleeren - Polieren BELAAG STOOF, Pauline Dewaele, weduwe in eersten hu jweüjke van Ernile Desmarets, echtgenoote van Achille Galliot, is overleden te Watou 'den 11 September 1917, nalatende voor erf genamen hare broeders, zusters en neven tot alsnu onbekend. A. Gemeente Betiin^lie. Deze die recht hebben zich erfgenamen :te gedragen ter harer nalatenschap zijn ver j zocht zich vóór !5n Ja nuari 1922 aan te bie- den ten Kantoore van den Notaris Mevo», «•„one Slofstede groot_25 heet. G arende Watou, voorzien van hunne bewijsstuk- 00 cent. te Reninghe en Oostvleteren, in ken pacht gehouden door Léopold Dekien, tot) 1 Oktober 1929, mits 4000 fr. bij de jare In massa ingesteld fr. 108 900. Verdeeld in Koopen «■yMgBM II. Eene partie Maaigras, Waterbeek. B x sektie E, nummer 402, groot 99 aren 80. ->ozof DccoLer, Noordstraa 37., Po- cent, palende aan de Boesinghegracht. jpertnghe In t Katje plaatst hem als V jzlnliwerker Aanveerdt alle werk. III. Eene partie Maaigras, houdende west aan koop 2, groot 1 heet. 20 aren, kadaster] gy iVosper W ullepH.Casselstraat, 1175 Poperinghe, is er altijd KONlNGGIST te 10100. verkriitren. Men bestelt met een half pakje. sectie E, nummer -100. Koopen II en III, ingesteld fr ruioo. jverkrijgen. IV. Eene partie Maaigras, houdende zuid aan koopen 2 en 3, groot 2 heet. 48 aren 60 cent. zijnde de oosthe.ft van nummer 404 Provincie West-V laander en om 10 ure ten Gemeentehuize te RENINGHE Openbare opening der aanbiedingsbrieven voor de der bijvoeglijke werken aan den herstel van den Steenweg van Reuin^fie naar Noor«l»cliote. bestaande in den heropbouw van 2 brugjes onder gemelden steenweg. Bestek voor de 2 bruggen 49 839 64 fr. Borgsom 5.000.00 fr. te storten binnen de 14 dagen na de goed keuring der aanbesteding door het Hoog Koninklijk Commissariaat. Aanbiedingen op zegel van 75 cn aanbe volen ter post besteld ten laatste op 24 Januari vóór 10 ure, te zenden onder dubbe len omslag aan den heer Burgemeester van Reninghe Lastenboek, plans en bestek ter inzage in het Gemeentesecretariaat te Reninghe Ook alle inlichtingen bij den heer Stubbe, Arron dissements ingenieur van Veurne Reninghe, den 2 Januari 1922. De Secretaris, De Burgemeester, Loonis. A. Sticker. C/Vilt. ijl VJ uv uuouieni van iiuuiiuci -i ui hoek der groote Markten der Poperinghestr. der sektie E, en palende aan de Boesinghe- Een zeer schoon en welgelegen Woon-Lgracht. 5mi» ten diensle van Bakkerij en Win- kei, met verandah, achterkeuken en maga zijn, groot 1 are 80 cent. onder grond van gebouwen en koer, bekend bij kadaster Sek tie B, nummer 51c/. Overnorrlngsprijs van Bakalaam en Winkel- gerief fr. 1500,00. Bewoond dool den verkooper M. Guillaume Deheegher, tot 15 Mei 1922. A. DeBiergli-Rujartliii B0ESINGKE, laat aan zijne talrijke kalanten weten dat er van heden af bij hem is te bekomen eene schoone keus van Hoeden, klakken, cols V. Eene vette Weide, houdende west aan]plastrons alsook alle slach van gemaakte koop 4, groot 2 heet. 48 aren 60 cent. zijndeartikelen, zooals werk-en fantasiehemden, Studie van de Notarissen nu te Rousselare en Openbare Verkooping van Een vernielde en vereffen Hofstede, benevens eene Tweewoonst gelegen te Zonnebeke en deel op Langemark, groot in het geheele 20 hectaren 66 aren 67 centiaren, vergoeding van oorlogsschade der gebouwen medeverkocht. Voortijds gebruikt door Ri chard Van Isacker, te Zonnebeke. Eigen gebruik en genot met de betaling. Samen afzonderlijk ingesteld fr. 109.050 Overslag om 1 ure namiddag, in 't Gasthof PATRIA te Rousselare. AMMSaaHMiBMI Studie van den Notaris om 2 1)2 ure nanoen, In het Hof van Commerce bij Léon Opso- mer te Dickebusch, Overslag van nieuwgebouwd en voltooid, genaamd het Klein Brusselmet 23 aren 94 cent. grond en erve te Dickebusch, tegen de dorpplaats. Een huis per koop. Om seffens in genot te treden. InrfSteld 14500 fr. Studie van den te Viamertiughe. Door verandering van woonst. om 3 uren stipt, ter herberg - De Hemelte Vlamertinghe, dorpplaats, van Gemeente VLAMERTINGHE, Pothem bij de Plaats, langs den steenweg naar Efverdinghe, Een schoon nieuwgebouwen Woonhui» met afhangen en 1 are 65 cent. erf en hof, Sectie B. num. l)6s en ex llöt. Gebruikt door Henri Lehouck. Onmiddellijke ingenottreding. Kantoren van de Notarissen om 1 ure zeer stipt namiddag, te WEST-R00SEBEKE, rond en op de hof stede gebruikt door den heer J Vanden Driessche, eigendom van M. Jules Dambre te West Nieuwkerke. Venditie van en 22 Koopen Populieren op stam Vergadering aan Koop Een, Polderbosch te West-Roosebeke, dicht bij de hofstede Met gereed geld en gewone voorwaarden. De installatie van waterleiding geplaatst gedurende den oorlog door het Britsch legér, komende van den Catsberg naar Boeschepe, Poperinghe, Vlamertinghe en eindigende aan Dickebusch-Vijverbegrijpende de water buizen, waterbakken en verdere benoodighe- den. Voor alle inlichtingen en 't bezichti gen van 't plan zich te wenden ter studie viyn genoemden Notaris CASSIERS. de wesfhelft van nummer 401 der.sektie E. Koopen IV en V, ingesteld fr. 22000. Et. (■'•miconto IVoesten. VI. Eene gelegen langst de Ommeloopstraat, groot 10 heet. 53 aren 30 cent., gebruikt door Placide Vandenbussche tot 1 October 1922 Verdeeld in koopen. Ingesteld in koopen als volgt Koopen I en II, gebouwen met 3 heet. 14 aren 32 cent. ingesteld 13900. Koop III, 1 h. 73 a. 10 c ingesteld fr. 8000. Koopen IV en V, 2 heet. 37 aren 36 cent. ingesteld fr. 10000. Koop IV, 1 h. 29 a- 20 c. ingesteld fr. 8100. Koop VII, 1 h. 49 a. 40 c. Reninghe, inge steld fr. 6350. Koop VIII, 50 aren Reninghe, ing. fr. 2250. Overslag Dinsdag 17 Januari 1922. telkens om 2 uren namiddag, te Oostvleteren, in Sint Sebastiaanshof Voor verdere inlichtingen zie plakbrieven, j broeken, en rokken, schorten, onderbroeks, baais en ellegoederen op staal, enz., enz. Alle slag van Proog ISoui voor wa genmakers, meubelmakers en kuipers. Ook alle slag van ïtnwseu in droog hout. Bij Jules VaiuSeiihussehe, Proven. Kantoren van de Notarissen ten 3 ure zeer stipt nanoen, in 'tHotel Continental», Statieplaats t'Yper, Gemeente SINT-JAN. Koop een. Een vernield Hui» van twee woonsten Wijngaardstraat, en 28 aren 36 c gronden land. Sectie A. num. IGÜl, löOEen 161 f. Ongebruikt. Gemeente BECELAERE. Koop twee 47 aren 40 cent. Zaailand, bij de Potleriestraat, Sectie D, num. 481, 482, 483)2, vroeger gebruikt door Henri Vanwildermeersch, nu door Alois Denorme, tot 1 October 1922. Koop drie. Een vernield Woonhui» met werkhuis en 9 aren 40 cent. grond en tuin gelegen te Becelaere Dorp Sectie E, num. 263k, 263q2 en 26'Sh3, vroeger ge bruikt door H. Durnez-Six, thans ongebruikt Koop vier. 1 Heet 3 aren 60 cent. Zaai land, zuidoosthoek. Sectie C, num. 34<>, vroeger gebruikt door Vanlerberghe, thans onvereftend en ongebruikt. Koop vijf. Een Hofstedeken met vernielde gebouwen, langs de Potteriestraat, inhoudende 99 aren lOcent Sectie D, num 272a, 272b, 272d en 272a, vroeger gebruikt dsor Vercamer. Thans vereffend. Onmidde- lijke ingenottreding. Koop 6 2 Heet. '3 aren Zaailand en Weide langs het Houdenhondstraatje, Sectie D, num 403, 40 Ia en 405a, vroeger gebruikt door Deprez, nu door Alois Denor- ine, tot I October 1922. Gemeente GHELUWE. Koop 7. 1 Heet. 1 are 70 cent Zaailand Kolenberghoek, Sectie C, num. 53, vroeger gebruikt door Deprez, nu door Alois Denor me tot I October 1922. Alle rechten tot oorlogschadevergoeding worden medeverkocht. Ten overstaan van den bevoegden Heer Vrederechter. Deze siroop doet aanstonds de stikhoesten verdwijnen en verschaft de volkomene ge nezing op zeer korten tijd. Prijs: 1.60 fr. do llcseli. 18, Groote Markt, 18, - POPERINGHE. EVERGEM-GENT vraagt voor Poperinghe en de streek goede gewestelijke agent of vermogen de depositaris, liefst ingevoerd bij den eetwarenhandel. Voordeelige voor waarden. Stipte geheimhouding. Schrijven met aanbevelingen. «i»1 miaw mm* 4 yoni 1 HIJ OAS TE YEltliHIJOEW Het bloedig Yzerland, door A. Hans, 15 fr.; per post gezonden tegen 16 fr. De dooa in Vlaanderen, door A. Hans. 7fr.; per post gezonden tegen 7 fr. 50 ten bureele dezer. De Groote Oorlog, door A. Hans, 1* deel 10 frank. - 2edeel: 12 fr. 50, ten bureele dezer. VERHELLEN bijgenaamd Rorren. Beste frênekolen, vette kolen, briselten, alsook bryketten voor blazers en bryketten- mul. In 't groot en in 't klein. 't Huis gevoerd op aanvraag. JAicuwo «.'li Occa»ie .H«?ubcl» zooals Bedden, Buffets, Regulateurs, Com- moden, enz. bij Edmoivd DHOEIIE Poiieringliesti-aat, Woesten. AVüiKR VERITAS Wilt gij eene kloeke en zware bezoekt het huis Rolei »(raa(, 56, YPER, waar gij alle slag van Huis- en Keukenge- rief zult vinden Landbouw- en Timmer- alaam Glas- en Gleiswerk Engelsche Bedden Kindervoituren Zolderwagens Beet en Windmolens Basculen Slijpstee- nenWasch- en Boterkeems. Alles wel opgemaakt en aan zeer voordeelige prijzen. Bijzondere prijzen voor voortverkoopers iiiw iniMiB.MO.i m i iji. komen tot rust door het gebruik van Verkrijgbaar bij alle apothekers. In glazen tuben van Frs. 2,50. Vertegenwoordiger voor BELGIË Charles I. Wijnperle. Antwerpen (Berchem). j Fabr. A. MIJNHARDT. ZEIST (Holland). - ComntriiHeiir, - HEMMEE, - Lardbouwmachienen, Jachtstoven, Velos, Zinkwerk, Agentschap der PLOEGEN en ONTROOMERS MELOTTE Akkoordzetten Herstel Verwisseling 10, 12, Jan Voldersiaan (bij de Hallepoort) 3 TelefoonBr154-m Hui» van Vertrouwen. GROOTE AANKOMST van alle soorten Bijzondere prijs voor voortverkoopers, (>ai>i<liiii»»(raa(, 1, Poperin^lie. Meester - Kleermaker Gasthuisstraat, 3g, Poperinghe. Lakenstoffen Nieuwigheden REGENMANTELS Spécialiteit van Peigné en Serge WERKKLEEDEREN in pane, engelsch leder en lafont. Osigvloollijke Prijzen. ■mr Aanneming van alle Uniformen. Ro(er»«raat, »8, YPER. OUD GEKEND HUIS DE GEEST. Alle slach van luxe-schoenen. Groote keusin mans-vrouw- en kinderbottienen SPÉCIALITEIT VAN WERKSCHOENEN. Men gelast zich met de reparatlen. HUIS VAN VERTROUWEN. erfc, erk voor TE VERKRIJGEN Alle slag van snij- en draai alsook ijzer- en koper meubels. Alle herstellingen aan genadige prijzen. Duinkerkstraat, 24, Poperinghe. Prijtiafslag op bij ABEELE, Statie. Eenige Depothouder der iinillWll'llïi'WHIMI Handel in lniand»eh Hout, Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Battens, Poutrellen, enz. PERSEN, KEPERS, ESSENCE OLIE Dépot achter de spoorwegstatie, Poperinghe Crombekesteenweg, 142 I* O P F R I (>i li F I* HF, VIER SEIZOENEN. Casselsiraat, 7, POPERINGHE. Ik heb de eer aan mijne talrijke klanten te laten weten, dat ik voorzien ben van eetj groote keus Kleederen en Complets voor dé aanstaande EERE-COMMUNIE. Alsook schoone Kleederen en Complets, bovenroks en blousen, voor Dames en Jufvrouwen Kinder- kleederen in alle grootte, Wilgoed, Doopshals, Doopkleedjes, Hoedjes, Polos, Schorten, Pei gnoirs in alle grootte. Manshemden, Cols en Plastrons. Handschoen, Handzakjes in leder en zijde, Klecrstoffen bij demeter. Serge en Gabardine van 1 in. 40 breed, vanaf 17 en 20 frank in alle kleuren. RECLAME Alwie die kooper is van een kleed voor de EERE COMMUNIE in schoone stoffe en naar de laatste Mode gemaakt van af 85 fr krijgt gratis als ge schenk een Handzakje in Leder of in Zijde op de Vlamertingiie (rechtover de statie) PERSEN vanaf 0.15 tot 2.50 fr. volgens lengte, van 2 meters tot 9 meters. KEPERS van 20/24 tot 40/44-al op 8 m. lengte, uitsluitelijk voor de hop aan 6 fr. tot 16 50 Tr. Rood hout épicias. GEGALVANISEERDEN DRAAD op alle maten. Vermindering van 30 o)o op de gewone prijs, per hoeveelheid. Daar ook te bekomen Boonpersen, per sen voor brijkovens, stallingen, hangaars, ladders. Hout voor afsluitingen. Brandhout. Groote keus van rookersartikelen zooals Pijpen in zeeschuim, gegou droneerde koppen, ambre mondstukken. Sigaren- en sigaretenpijpjes, sigaren- en sigarettenkokers, tabakzakken, vuur slag er s, enz. enz. Wen aanvaardt alle herstellingen. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillos en sigaretten. Prijzen buiten alle concurrentie. Voor voortverkoopers,groote prijsvermindering Ent Ho FEYS- V ER II AEGII E, Gasthuisstraat, 54 (Hoek der Priesterstr.) POPERINGHE Pi'oi. Ernesto fagliaüg, San Klsrco, H, (ïispeis) Het besto bloedzuiverend uitmuntend purgeermiddel Groot AüdiH. Kantoor. isa, zuieiiiwenstraat, brussel Mejuffer Florence Parker, 11, Aspinall- ïtreet, East Siddal-bij; Halifax, zegt: 41 Tweo jaren g-eleden werd ik ziek, ik verloor al mijne krachten, mijne zenuwen verzwakten schrikke lijk, en ik had geen eetlust meeT. Mijne moeder dead al het mogelijk om mijne eet lust door goede spijzen t-e verwekken, doch het hielp niet. Zeer dikwijls leed ik aan hart kloppingen en somtijds aan duizelingen die niy deden vreezen door de straat te moeten gaan; ik beefde op mijne beenen en mijne zenuwen deden mij schrikkelijk lijden. Mijn toestand \vias« ipijnlijk 'te beschouwen; zoo bleek en. bloedg-ebrekkig was ik geworden dat iedereen geloofde ik zou sterven. 44 .Niet een geneesmiddel deed mij een goede werking, tot den dag op de welke ik d-e Dr. Cassell's Tabletten beproefde. Dan verander do mijnen toestand op eene wonderbare wijze, mijne eetlust fwam terug, mijne gezondheid verbeterde en na eenige weken was ik gereed mijne werk te hernemen. Sedert ben ik nooit meer ziek geweest, genist nu van eene voortreffelijke gezondheid, en nooit te voren was ik zoo levend en zoo werkzaam geweest. 5 jaar Waarborg. Agenten gevraagd. .1. V«rhneghe-D® Itael» STESNPAAI, 35. GENT PRIJS 3 FR EN i.GOFH li e t groot model bevat drie maal het. kleine t Ver ko'ht door t'.e a pot l.ekeu i n alle wm-elddce- leu. Vraajj «ie Dr. Can sell's Tabletten en ,..r; A I r i rui ■irt— Universeel familie geneesmiddel tegen 7.flnuwatmattin8Slape}oo5h*H Zcnuwzwakheid Bloedjittbrak Hartkloppingen LevansafmattiKg - e mi w o n staking C'.êcht« spi jmr v nc Ze n u wachttgheid Neurasthenie Uitputting Nierenziekte SijzMiders aanbevolen aan de voedende moeders en aan de personen die de kritische tijdvakken van hot leven dsergaan. D«kt*r Cassell's Co., Ltd., Manchester, En<|»nd /J., ir.f n 'j p voor Crlgle cn het Grpp* i kfciij.r. Sanders, .22, Rue de I» O.acisre, Crms-.t. NEEMT TWEE TABLETTEN. bij het ilapen gaan en ge zult bemerken hoe goed ge slapen zult; ver*"0* en ge zul' dra do kennen, k: en gezon t o Lt-zit ten

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3