HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. De bloem van het Vrijboseh Apotheek Frans Van do Plas Zondag 22 Januari 1922. 15 Centiemen. 19 Jaar. Nr 4 MEUBELS Een Slachtoffer BÜREEÜGERIEF Alle DRUKWERKEN SanseiuVanneste, 15, Gasthuisstraat, P0PER1MGHE am- Den Zondag na middag gesloten. 1 Jaar in Stad tehuis besteld. 6.50 fr buiten Stad met de post 8.00 fr. Buitenland 13.00 fr. UITGEVER Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE, 20, Gasthuisstraat POPERINGHE i Kieingebruikers. Oorlogsschade. Na de Conferentie van Cannes. Viaamsch in den Senaat, Leest en verspreidt "De Poperiaghenaar' St-Jan-ter-Biezen. Eerw Heer Callewaert -Ja. Schoolgerief Boekhandel Speelkaaiten Zichtkaarten Amerikaansche bur. au's Bureeime.ibels Meub lpapier Linoleum Toile Ci'éfi i_ bij POPERINGHENMR Voor aankondigingen der provincie Oost-Viaanderen zich wenden tot E. DUQUESNE Zoon, Marnirstra&t, 30, GENT. Telefoon 1669. htuïiienienlprijs V. 8AM8E^ VAI\'MK8TK Drukkerij - Papierhandel, postcheckrëkening nr 15570. c%afiiiUoncli$£liigeii s Berichten 50 cent. de regel. Notarieële berichten 50 cent. Rechterlijke Eerherstellingen en vonnissen 1 fr. 50 de regel.Rouwberichten, niet boven de 10 re ken 5 fr. Grootere herhaalde annoncen, prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrij" dao noen ingezonden worden. Stoelen IJzeren Bedden Matrassen Sargien Spiegels Glas en Gleisch Vcrlot M nagegr rief Stoor» Gordijnen Gemaakt Bloemen Rouwkronen Geschenken ENZ. ENZ bij E. MONCAREY* SANSEN 's Zondags gesloten. Ware Geschiedenis) Ik kon mijne oogen niet afwenden van het portret van dien jongen dat daar voor mij op tafel lag. Een schoone jongen 1 breed voorhoofd onder weelderig kroezelhaar, fijn gesneden ovaal wezen dat rust op zijn hand bitteren tranenvloed die er over had ge stroomd Boven op zijne slaapkamer lag een brief aan zijne ouders Ho I Wat hertverscheu rend vaarwel Nu verstond zijne moeder wat zij gister avond niet kon begrijpen. Albert was rond 7 ure te huis gekomen, had geëten en was dan aan de piano gaan zitten. Hij vroeg zijne moeder of ze toch eens zin- binst hij met snuisterende oog te kijken zit gen wilde, en zij, blijde en verwonderd zong in den printenboek daar voor hem. Hij was een lied, en nog een lied tot de klok elf uren 15 jaar, begaafd boven mate, en toch 1... sloeg. Dan was hij gegaan en zijne moeder neen, de tranen kon ik in mijne oogen niet hadt hij omhelsd zoo innig, zoo teederlijk weerhouden, en 'k liet ze maar leken langs deed hij het nooit en dan was hij hêenge- mijne kaken binst dat men zijne allertreurig- gaan En zie, 't was ai gedaan en vreeslijk ste geschiedenis vertelde uit dien brief sloeg de beschuldiging aan Die knaap (die ik voortaan Albert zal haar moederhert dat hij verloren was noemen) was met zijne zuster Paula het gegaan en tot wanhoop wierd gedreven door teergeliefde kind zijner ouders die in het het lezen van al de slechte boeken uit zijns burgerstadje X woonden. De oorlog was vaders boekenkas En daar bij dien brief uitgebroken en zijn vader, in dienst bij het leger, was weg gegaan. Drie jaren verliepen zonder dat men eenig nieuws van hem ver nam, toen in 1917 de moeder het beticht ontving dat hij nog in leven was. Meer wist ze niet onmogelijk was het onder het Duitsch dwangbestuur verder nieuws te vragen. Anders, hoe geern zou zij hem geschreven hebben om haren nood te kla gen, en meest om zijn gezaghebbend woord af te vragen voor haren jongen die bot en barsch en weers haar moederlijk gezag ver smeet Hare dochter, integendeel, was een engel. Goed en minzaam, beleefd en voor komend was ze meestal de eenige troost harer moeder die zich op haar verliet, en met haar kind leed en angsten deelde. Kinderlijk godvruchtig was het kind, en alhoewel haar vader het altijd anders had verstaan, zoo vond zij bij hare moeder den steun diehaar hielp haar kristen leven leiden, en die ze troostte als haar broer ze met scheldwoorden overlaadde en alle mogelijke middelen uitzocht om ze te tergen en haar het leven lastig te maken. Wat was er met dien jongen gebeurd Wie had van hem een duivel gemaakt Hij had van God groote begaafdheden gekregen. Eene dichterlijke ziel die innig diep kon voelen droeg hij in zijn kloekgebouwd lichaam. Verzen die hij schreef aan zoo jeugdigen ouderdom lieten toe te voorzeggen dat het leven hem in verdere toekomst zijn beste gunsten spaarde. Ervaren in de mu ziek, veerdig in teeken- en schilderkunst zoo had hij moeten lachen op het leven, lijk het leven loech op hem wijl het voor zijne voeten zijn edelste genoegens kwistig uitstrooide. Maar neen het diepe leed van zijn ver woeste ziel lag in zijn botte woord, lag bijwijlen te lezen in al de trekken van zijn kinderwezen, lag bloot in zijn brutale daad, en zijne moeder meer dan eens vroeg haar af met angst in hare ziel wat gaat er van den jongen geworden Het was in den morgen van St-Josefsdag 1917. Paula, opgeruimd als een lentevogel kwam van boven den trap nêer, bereid om naar de kerk te gaan, toen ze bemerkte dat het ven ster der veranda dat uitgaf op den hof open stond. Verwonderd dit venster open te vinden wilde zij het gaan sluiten, toen ze daar, wat verder haar broer Albert in het gras zag liggen. Albert, riep ze, wat gedacht sla op Denkt maar niet mij schrik aan te jagen geen antwoord Albert, riep ze nog eens niemand roerde lag een zijner schoolboeken opengeslagen 1 Daar, in die school zonder God waar Albert lee ren ging, bad men hem de zelfsmoord als heldendaad leeren roemen I Minister Destrée beweerde, en in het openbaar dorst hij zeggen er bestaan geeri slechte boeken 1 't doet er bestaan er Ver derfelijke boeken bestaan er, boeken die bij het jonge volk die ze leest alle goede gevoe lens kunnen doodleggen, ja zelfs tot de eerlijke schaamte toe kennen versmooren. Het mag voor eenieder gelden hetgeen Victor Hugo schreef aan eene Juffer die begeerde de boeken van Voltaire te lezen Hélas si ta main chaste ouvrait ce livre infame tu sentirais soudain Dieu mourir dans ton Urne t ce soir tu couchtrais ton front triste et boudeur et demain tu riraisde ta sainte pudeur Albert wierd burgerlijk begraven. Doch om de moeder en zuster te troosten m iek een priester zijn doodsanctje waarop hij dat schoon gebed der kerk neer schreef Heer, wien het eigen is aitijd bermhertig te zijn en te sparen, heb medelijden met de ziel van dit arme kind Hetweze ook ons kristene wensch Maar ook, en dat weze de zedeles van dit verhaal: van slechte boeken en godelooze scholen spaar ons Heer. Ad. L. Denken de grondbezitters genoeg welk goed werk er te verrichten is met zooveel mogelijk hun land in kleine gebruiken te verdeeien en te verpachten. Er bestaat tegenwoordig als een drang om zooveel land en grond mogelijk aan een en dezelfde per soon te verpachten. De eigenaars, zoowel als de landbouwers zelve, doen alles wat in hunne macht is om bij het bestaande hofstede land, altijd maar meer en meer land in te palmen en bij te koopen Volgens mij is dat dubbel verkeerd Hoe grooter het hof, hoe min wel het gewoonlijk kan bezorgd worden, hoe kleiner de op brengst en bijzonderlijk hoe kleiner den kweek van landbouwvoortbrengselen van allereerste noodzakelijkheid, hoe meerderde voortbrengst van nijverheidsvruchten. Integendeel, als er veel kleine gehruikjes zijn, zal het land aan veel meer families een bestaan verzekeren. Er zal meer gevrooht en meer voortgebracht worden, geen enkel hoekje zal verwaarloosd blijven, maar zoo veel mogelijk bevrucht gemaakt worden Het is misschien uit gemakzucht dat de eigenaars niet houden aan veel pachters. In de laatste zitting der Scheidsrechterlij ke Kommissies werd de schade op lenAugusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hierna- vermelde geteisterden BOESINGHE. Lepla en kinders 4 085 - LANGEMARCK. Sys Cyrille 7615 We Debergh - Robaes 028 Vanlauwe - Ghesquiere Camille 2595 Truwant Dujardin Henri 2551 Deburque - D'Almaghe Camille 2440 We Descamps- Lefere en kinders 15400 Veryser Henri 3240 Cruydt Pieter 2460 Bourgeois - Verhoest Alois 1 120 Verschaeve - Deroo Camille 2170 Gheeraert Oscar 50 236 ZUYDSCHOTE. Buseyne Hortense We Deswarte 6015- NOORDSCHOOTE. Pauwels Charles 2880 Delobel Jules 5900 WOESTEN. Masson Léonard 13743 08 Gesquiere Louis 517 Baelen Emile 470 RENINGHE. Languepee Henri 1955 Merlevede Hector 1 455 Derycke Charles 2780 Vanoverbeke Albéric 3205 Notredame Henri 3301 Notredame Her.fi 614 56 Opvolger van S VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), POPEKINCaiK. - Politiek Overzielif. Hoe min zij er hebben, hoe gemakkelijker Een vreeslijk gedacht kwam bij haar op natuurlijkmaar in maatschappelijk opzicht Albert schruwelde ze, en met eens liep ze'is dat verkeerd gehandeld, naar boven Mama, oh Mama Komt tochf Als wij de zaken verder beschouwen zien zien Wat is er met Albert gebeurd 1 J wij hoe veel werkmansgezinnen er uit de Meer dood dan levend kwamen beide den;ellende en armoede geholpen worden, soms trap afgestormd I en ja daar buiten lag! door een klein strookje grond. Het is on- hij, de jongen, dragende aan den rechteren'gelooflijk wat een werkman kan inhalen van slaap eene kleine wonde waaruit het bloed een gemet land of een half gemet of nog min. was weggestroomd nog hield hij in den Het is vast en zeker dat veel landslieden, rechterhand den kleinen revolver waarmede gerochten zij hun stukje land kwijt, met hij zich had gezelfmoord. .hunne gewoonlijk talrijke familie, hulp zou En wat helsch cynisme had hij aan den den moeten ontvangen van de openbare dag gelegd om zijneeuveldaad te voltrekken! besturen. Voor dat hij sterven ging had hij al de Voor menschlievende en vooruitziende bloemen zijner zuster bijeen vergaard en ze grondbezitters is daar een schoon en edel tot een soort van priëel geschikt, zoo dat werk te verrichten Dat zij het hunne bijbren- het midden de bloemen was dat hij zich had gen en hun land zooveel mogelijk, en in de neergelegd om te sterven Maar men zag mate van het noodzakelijke, verpachten aan ook hoe bitter hij geweend moest hebben al kieingebruikers en werklieden, voor het leven uit te trekken. Zijne half De openbare besturenBurgerlijke Gods- geslotene oogen met purperwendigen ring huizen, Armbestuur, Kerkfabrieken dienden omkranst waren hoog opgezwollen, tranen het voorbeeld te geven, en er aan te houden lagen nog in de hoekjes zijner oogen,en zijn dat hunne bezittingen zooveel nut en voor bleek doode wezen was nog nat van den deel mogelijk opleveren. O. W. Mengelwerk van «De Poperinghenaar» 56 door A. HANS. XII. Kapitein von Halle was woedend recht gekrabbeld Toch bloedde hij aan't hoofd. Vloekend sukkelde de kerel de trap af naar de zaal terug. j Gij zijt gewond riep men hem toe. Wat is er gebeurd Wo ist Gotlieb brulde de dronkaard. Hij keek rond, maar zag haar niet. Gij bloedt, zijt ge gevallen vroeg een luitenant. Zij... wierp... mij... ten... gronde... maar ik... vergeef 't haar, hakkelde de freiherr in 't Duitsch. Waar is Gotlieb dan? Bij haar freund schreeuwde Clemen ce. Ik heb ze betrapt Ja, Louis een beet je geleden liet ze een jonkman uit... Ge liegt riep De Vuist... Ja, ge liegt. Gotlieb will nicht kommen jammerde von Halie. Een freund... Ik zal hem kaput schieszen. Ze moet komen, hernam Louis. Als ik heteisch... Ha, we zullen eens zien, wie baas is. Hij waggelde ook en kroop dan op handen en voeten de trap op. Allez... waar zit ge 1 tierde hij boven. Naar beneden, zeg ik... Met al uw kompli- menten... Houd u gemanierd, lompe boerin. De hoogere raad, verledene week te Can nes vergaderd, heeft plots zijne bijeenkom sten gestaakt. Men had reeds belangrijke beslissingen genomen over de betalingen door Duitsch «land te doen alsook over de verdeeiing van die sommen onder de verschillige mogend heden. Met eensgezindheid was men overeenge komen van den 8 Maart eene nieuwe ver gadering te houden te Genua oin onder alle Europeesche Mogendheden de maatregelen te bespreken om Europa economisch te herstellen. Juist was Frankrijk en Engeland aan het bespreken van een onderling akkoord tus-j schen deze landen als M. Briand, Eerste] Minister van Frankrijk en Voorzitter der; vergadering, gewaar werd dat hij den noo- j digen steun in zijn land niet had Hij trok spoedig naar Parijs en tijdens eene woelige zitting van den Senaat gaf hij zijn ontslag als Eerste Minister. De terugslag op de vergadering van Can- nes was zoo groot dat zij plots een einde nam. De beslissingen echter die genonen wer den zullen uitgevoerd worden Zoo zal Duitschland thans,binst een jaar, 31 millioen per week moeten betalen. Briand en Poincaré. Alhoewel wij ons met de Fransche poli tiek niet te bemoeien hebben mogen wij toch zies welken invloed de gebeurtenissen te Parijs voor ons land kunnen hebben. Dcor het Fransch Belgisch militair ver bond heeft ons land er alle belang bij dat er eene voorzichtige politiek in Frankrijk ge voerd worde. M. Briand wordt in Frankrijk, als Eerste Minister, opgevolgd door M. Poincare, gewezen Voorzitter de Fransche Republiek. De weg die M Poincaré zal inslaan loopt juist in eene geheel andere richting dan deze door M. Briand gevolgd. M. Briand nam aan dat het voor Duitsch land onmogelijk was de gemaakte akkoorden uit te voeren en hij zocht, langs voorzichtige wegen, het hoogste voordeel mogelijk voor zijn land te behalen. Voor ons, Belgen, is het spijtig dat hij in de laatste weken aan ons voorkeurrechtheeft willen tornen. En toch spijt ons het heengaan van M Briand. Moesten wij voor het oogenblik wat min stoffelijk voordeel hebben, de ge matigde politiek van M. Briand gaf ons toch alle zekerheid dat wij in geene onaangename of gevaarlijke avonturen zouden gewikkeld worden. M. Poincaré heeft de Belgische prioriteit verdedigd Zuiks gaat ons ter harte. Daar hij echter de vredelievende banen van zijnen voorzaat niet zal bewandelen en meer op dwangmiddelen Z3l steunen moet het optre den van M. Poincaré aan de Belgen, voor de toekomst wat meer kommer baren Mocht de toekomst onze vrees voor onge grond doen aanzien Militaire Akkoorden. Het Fransch Engelsch akkoord, dat te Cannes in voorbereiding was, veroorzaakte grootelijks den val van M. Briand en joeg in Frankrijk de gemoederen fel op. Engeland zou Frankrijk helpen bij allen ongewettigden aanval in Frankrijk door Duitschland. Het akkoord bevat echter be palingen die aan de Franschen In het geheel niet aanstaan Daarbij de Franschen vree zen dat Engeland in de toekomst te veel drukking zouden uitoefenen op de buiten- landsche politiek van Frankrijk. En toch snakt heel Frankrijk naar een Fransch-En- gelsch akkoord. Er bestaat ook een Fransch-Belgisch mili tair akkoord. Daarbij moeten deze beide landen elkander helpen bij een uitgelokten Duitscben aanval. Daar zulke verdragen soms verder reiken Het is reeds veel jaren geleden dat het eersle woord Viaamsch gesproken werd in de Belgische Kamer. Het was als antwoord op eene spottende uitlating van M. Bara dat de Meetingist M. Cooremans van Antwerpen eene Vlaam- sche redevoering uitsprak. Er ontstond een oorverdoovend protest, een kabaal en een gewoel. Sedert den oorlog gaat er geene enkele zitting voorbij of er wordt Viaamsch gespro ken. Ja, dit vindt men nu natuurlijk recht- veerdig en juist. Het moest echter einde 1921 zijn voora leer zich in den Senaat het gioote feit voor deed dat er Viaamsch gesproken werd. Misschien is het wel een gevolg der verjon gingskuur van den Senaat. Eenige Senatoren hebben het ditmaal aan gedurfd hunnen eed in het Viaamsch af te leggen. In de zitting van 30 December 21 sprak de heer Van Vlaanderen in het Viaamsch. Hij miek enkel eene opmerking dat er eene vergissing geslopen was in het beknopt ver slag betreffende zijnen naam. De achtbare Senatoren luisterden met veel gelatenheid naar die vreemde spraak, de taal der meerderheid der Belgen. De Voorzitter, die het Viaamsch niet machtig is, deed hoffelijk opmerken dat men den spreker niet verstaan had. Heer Van Vlaanderen herhaalde bereid willig zijne verklaring in het Viaamsch. Bravo! Een teeken van den nieuwen tijd Guido. Beigie te Cannes, In ons vorig nummer gaven wij wat aan: Belgie toegekend werd te Cannes- Wij zul len 1 miljard 49 millioen in geld en daarbij voor 125 millioen koopwaren ontvangen. j Voor ons land is de conferentie van groot' belang geweest. Onze voorkeurrechten,! eerst door een Engelsch-Fransch akkoord van Londen aangetast, blijven bestaan. De uitvoerbepalingen werden er vastgesteld en het is tc hopen dat zij nu niet meer zullen veranderen. Belgie moet dankbaar wezen aan zijne vertegenwoordigers de heeren Theunis en Jaspar die onze belangen prachtig verdedigd hebben te Cannes tegen de groote landen die eerst dachten van ons met wat ijdele woorden van kant te zetten Wo ist siedann 1 hoorde hij achter zich. De kommandant was hem gevolgd en zat nu plat op den grond aan de kamerdeur en keek lodderig uit zijn oogen. Ach, Gotlieb, Gotlieb, kermde hij. Op de kamer brandde een kaars. Mijn wijf is weg, verduiveld, zei De Vuist Weg Maarsle mag nicht... brabbel de de kommandant. Ach. Gotlieb, wo bist dü Gotlieb, Gotlieb herhaalde hij, rechte kruipend langs de deurstijltot hij weer om ver tuimelde. Paulbulderde hij dan. Verdammter ker!komm hier... De kok snelde naar boven. Help uw kommandant, zei De Vuist. Wasch dat bloed af... Hebt gij madam niet gezien Nein, herr... Gotlieb, Gotlieb, jammerde von Halle. Toen Paul van de waschtafel een doek genomen had en zijn overste naderde, kreeg hij een slag in zijn gezicht Maar gij bloedt, wedervoer de knecht, die zich over zulke tooneelen niet meer ver baasde BICit 1 Es ist fürs Vaterland... Ah, sie starben den Heldentod en hij rakelde nog eenige zinnen op uit een rede welke hij dien morgen gehouden had op 't graf van twee in 't dorpslazaret bezweken soldaten. Das Vaterland mag ruhig sein, vervolgde hij. Ge moet dat bloed laten afvegen, zei De Vuist. Ja? Als gij het zegt, is 't goed., her nam von Halle in 't Duitsch. En dan ging hij voort in een mengelmoes: De Vuist... ein goede Kerl... treüe kamarad.. gansch Deütschfreundlich... und ein prachtig weib... Ach, Gotlieb, wo bist dü... Paul trok zijn meester recht en vroeg of hij wilde gaan slapen. Schlafen. Schweinhund 1 raasde de kommandant Wein, weib, gesang! schla fen en hij braakte een vloed van scheld woorden en verwenschingen uit en dreigde den knecht naar 't front te zenden. Paul wilde hem weer naar beneden leiden, maar de dronkelap zond den knecht weg. Ik ben niet besoffen 1 beweerde de freiherr. Achterwaarts.op handen en voeten daalde hij de trap af... Zijn hoofd bloedde nog Een luitenant legde dan een pleister op de wonde. De Vuist had in weerwil van zijn dronken schap toch een kwaad vermoeden gekregen Godelieve zou een man uitgelaten hebben Zoo beweerde Clemence. Louis nam de kaars en strompelde naar de kamer, waar hij Pier re gelokt had. De deur stond op een kier De gevangene was verdwenen. De Vuist vloekte van razernij. Hij begreep alles. Ha, wijf., dat zult ge bekoopen dreigde hij Judas verraadster. Maar ik zal u afrossen. Ha, zoo doet gij Hij liet de kaars staan en keerde half glijdend langs de treden naar beneden terug. De warmte, de rook, en de wijalucht in de kamer pakten hem weer. Hij liet zich in een zetel vallen. dan zij het zouden mogen doen en vooral daar het in geval van oorlogskansen meest altijd moeilijk, zoo niet onmogelijk, is de juiste verhoudingen te bepalen waren veel Belgen, en de Vlamingen vooral, fei gekant tegen een eenzijdig Fransch verbond. Zij stuurden altijd aan op een Engelsch verbond nevens een Fransch. De gebeurtenissen te Cannes hebben ons op het onverwachte gesteld voor een voor stel van Engelsch Belgisch verbond. De ministerraad van Belgie heeft het ont werp van, Engelsch-Belgisch akkoord on derzocht. Het blijkt dat wij hier te doen heb ben met een uitsluitend defensief verdrag waarbij Engeland al zijne krachten ter hulp van Belgie zendt in het geval waarin zijn grondgebied door vijanden geschonden wordt Belgie zou zich verplichten van uit al zijne macht de grenzen te verdedigen in geval van aanval of schending zijner gren zen. Het zal geen verdrag of regeling sluiten die onvereenigbaar is met het huidig ak koord. Indien deze inlichtingen juist zijn dan kunnen wij ons enkel verheugen daar dit ak koord aan Belgie niets dan voordeel kan bij brengen. De Belgische Oorlogsschulden Belgie heeft aan Engeland 15 millioen pond sterling en aan Amerika 160 millioen dollars te betalen als oorlogsschulden. Het staat thans vast dat Engeland aan Belgie de toelating geeft de betaling dezer schuld voor een langen tijd te verschuiven. De betaling dezer schulden moest eigentlijk van de Duitsche stortingen van Belgie afge houden wórden- Minister Theunis hoopt dat Amerika het schoon voorbeeld van Engeland zal volgen. Guido. I 1% SI IJ LHIfilNG van den E, ff. Pastor CALLEWAERT. gemoet tot aan het Hof van Commerce en geleide ze tot aan het uiteinde van de plaats en bij het huis van de familie Flauw wierd de nieuwe Pastor verwelkomd door Suzanne Doise die een mooi gelegenheids dichtje opzegde, daar ook werd hem de makke aangeboden door Maria Debaene die ook den nieuwen Herder in welgepaste woorden toesprak, Dan trok deze stoet voor bij en op dit oogenblik kwam daar een lichte zonnestraal zijn vreugde mengen bij de feest van de Cappellenaers 1 Den stoet was prachtig Vooren op, 35 op smaakvolle wij ze uitgedoschte ruiters op hunne paarden (van de schoonste van de streke) dan een veertigtal sierlijk versierde rijwielen toen kwam eene vrouw met hare schoonste geit, ook al fier, met nationale kleuren gekleed te zijn het wagentje met de duiven was heel lief dan zagen wij de schuttersgilde dan de dappere oud-strijders met hun vaandel den Boerenbond de haanliefhebbers en wat weet ik al. Toen kwamen de school kinderen knechten en meisjes en de leden van de Congregatie, dan de nieuwe Herder die blijmoedig en vriendelijk zijn volk groet tede geestelijke en wereldlijke overheden, vrienden, kennissen en eene groote menigte volk. De stoet doortrok de parochie tot aan de kerk waar een aantal duiven wierden losge laten en die schijnen naar noord, oost, zuid en west het blijde nieuws gaan aankondigen. Aan de kerkdeur wierden de sleutels den nieuwen Pastor aangeboden door Maria Out- tier. De kerk was heel mooi versierd en na de gebruikelijke ceremonien beklom de Z. E. Heer Deken de kansel en stelde de pa rochianen van St-Jan-ter-Biezen, in woorden die uit het herte kwamen, hunnen nieuwen zielenherder voor. Na het plechtig Lof en Te Deum gingen Pastor en uitgenoodigden naar het klooster waar een bloemtuil werd aangeboden door Anna Beys. Eene gezellige bijeenkomst had plaats in een der zalen van het klooster, heel mooi versierd voor de omstandigheid en waar we dit fijn gedichtje te lezen vonden Pastor van St Jan ter-Biezen. Op Zondag 15 Januari had te St-Jan-ter Biezen de plechtige inhuldiging plaats van E. H. Callewaert als pastor der parochie. Van In den vroegen morgen, niettegen staande de gure noorderwind en het blanke sneeuwtapijt, was iedereen te beene orri zijn huis te versieren en te bevlaggen. Het lieve dorp bood een heerlijk aanblik aan met de praalpoorten met wintergroen en bloemen, en zijne versierde straten, waarlijk St-Jan- ter-Biezen heeft iets puiks voortgebracht, ook heeft de Herder alle recht van fier te zijn over zijne nieuwe parochianen. Om 2 uren stipt kwam het rijtuig aange reden met den Z E. H. Deken van Poperin- ghe, den Nieuwen Herder en zijne 2 getui gen E. H Pastor van St Jan te Poperinghe en E. H. Duquesnoy pastor van Reninghelst. Een prachtige en heerlijke stoet ging hun te 0(i leerde!. Heer Pastor, de KLYTTE reeds kneden en vormen zoo vast en zoo goed bet maar kan, 't Oaat honderdmaal lichter de BIEZEN hanteeren, Ze groeien zoo plooibaar op 't Vruchtbaar Sint-Jan. De versiering der dorppiaats en de alge- meene vreugde getuigen hoe welgemeend en eendrachtig de inwoners van St-Jan-ter-Bie zen de blijde intrede vierden van hunnen nieu wen Herder. Maar om dit feest zoo luisterlijk te maken en dat al in zoo korten tijd en te midden den winter, is iemand noodig ge weest die noch tijd, noch ruzie heeft ge spaard en die alle edelmoedigheid aan den dag heeft gebracht om het feest zoo opper best te doen lukken. Laat ons maar zeggen dat den Eerw. Heer Quaghebeur Cuadjutor van St Jan-ter Biezen, de ziel was van de feest en ze geheel op touw heeft gezet. Ook is hij door de gansche bevolking oprecht be mind en gewaardeerd Hij haalt eere van zijn werk en daarom iedereen is hem dankbaar, daarom verdient hij eene bijzondere mel ding en een vurigen dank. Hier volgen eenige opschriften zijn ze er niet al, men moet het ons vergeven Op de praalpoort aan 't Hof van Com merce Heil en zegen Op al uwe wegen En daarna de hemelkroon Dit weze uw loon 1 Op de praalpoort bij Jean-Baptiste Ryon MoCht HerDer CaLLeWaert In SInt-Jan-ter-BIezen Lange Jaren bLIJVen Op 't Kloosler WIJ WensChen Den nleUWen GeesteLIJken VaDer, Lange Ware, helLVoLLe Jaren goeD bestUUr hoor, ze schieten... arme duivels... Aan 't front sterven Ehwel, waar is ze vroeg Clemence treiterend. - Wie? Wie I herhaalde de deerne met een vloek. Uw vrouwel ,r„, - Gotlieb! kermde von Halle., die opplkhad hij t gevoel vaneen onaangename een sofa half zat, half lag... (gebeurtenis. Wat was er ook weer gebeurd zei De Vuist. Maar!1fniet Louis ontwaakte het eerst... 't V/as tegen j den morgen. Zijn hoofd woog zwaar. Dade herhaalde de kom- Maar Ze is weggegaan dat zal ze bekoopen 1 Weg gegangen 1 mandant. Wo Ik weet 't niet O lassen we Gotlieb suchen. een luitenant, die nog 't helderst uit zijn oogen zag, kon zijn overste overhalen, zich thans niet naar buiten te begeven. Als de soldaten hen eens bemerkten. Dat zei hij wel niet, want dan zou de freiherr de man schappen voor vee, ezels, zwijnhonden uit gescholden hebben. De luitenant wist echter dat von Halle doodsbenauwd was voor ziekte, en hij wees hem op 't gevaar va» verkoudheid. Dit hielp. De kommandant bleef binnen. Hij viel trouwens spoedig in slaap... De anderen dronken voort tot er een op den grond rolde, een ander in zijn zetel indutte.. Clemence en Barbara slopen naar boven en legden zich gekleed op een bed. Bah... we zijn hier meester, zei de deerne tot het meisje dat ze op haar weg meesleurde. Louis De Vuist dutte beneden ook in. Paul en zijn helper keken eens naar de zaal. Zie dia zwijnen nu, zei de kok... En, Paul en de helper hadden om beurten wat gewaakt en gesluimerd, Ze onderhielden het vuur in den haard Een geweldige warm te, met wijndampen bezwangerd, hing drukkend in de zaal.., Louis pijnigde zijn hersens niet en sliep weer in... Lawaai wek te hem voor de tweede maal. 't Was nu al licht buiten. Von Halle stond zich in de keuken te wasschen en vloekte de knechten uit, zonder dat hij zelf wist waarom. Hij vroeg hoe hij aan dien pleister op zijn hoofd was gekomen. Gij zijt gevallen, zei Paul. Waar? Boven? De kommandant haalde de schouders op en duwde zijn gelaat in 't koud water... Maul halten 1 waarschuwde hij. Wat in de villa gebeurd was, moest niet verder bekend worden. Zijn makkers maakte» ook toilet. Goeden morgenriep Louis opsprin gend. Is dat slapen? Ik ben de laatste geloof ik... Weer overviel hem dat onaangenaam ge voel. Wat was er toch Juist kwamen Cle mence en Barbara van boven. De laatste was weer verlegen, maar haar vriendin begon] Bij de familie Flauw Welkom, afgezant des Heeren Eendracht komt gij ons leeren, Moge God U by ons geven Rustvol en gelukkig leven. Bij de Kinders Debaene Geheel Sint-Jan is nu in feest Om den Herder in te halen, Die ons met hert en geest De waarheid zal verhalen. Ewelvroeg ze dan aan Louis, is uw vrouw al terug? O, ja, nu wist hij het. Godelieve had gisteren het huis verlaten. Ze was zeker naar haar ouders geloopen. Maar ze had ook Pierre laten vluchten... Waar is mevrouw? vroeg de komman dant. Ze is gisteravond vertrokken. O, ja, ik herinner mij zoo iets... Nu we hebben ook wel wat te stevig gedronken. - Louis begreep hem heel goed. al sprak de officier Duitsch. Toch moest Godelieve hier gebleven zijn. hernam hij. Kom, kom, straks keert ze terug. Ze moet ons maar eens den bol wasschen. De wijn was verduiveld krachtig. Zeg eens, we hebben dien vluchteling vergeten. Ik zal hem meeleiden naar 't dorp. Hij is niet meer boven I stamelde de nieuwe burgemeester. Was! De Vuist schrok van dien uitroep... Ja, hij is gisteravond vertrokken, her nam hij onderdanig, 't Is toch mijn schuld niet. Ik heb hem u dadelijk overgeleverd... Heeft uw vrouw hem dan weggeholpen Ik vrees het. Zoo, zoo. Von Halle dacht even na. Waar is madam? vroeg hij dan. Ik weet het waarlijk niet, maar ik denk bij haar ouders. Dat is op een hoeve dadelijk te schertsen en te lachen. I (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1