HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. De bloem van bet Vfijboseh Apotheek Frans Van de Plas Zondag- 29 Januari 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 5. MEUBELS Voor de Ouders. Studiekring1. In Kamer en Senaat. BUKEEüGEtPF Alle DRUKWERKEN Sansen=Vanneste, ar Den Zondag na middag gesloten. Abonnementprijs 1 Jaar in Stad tehuis besteld. 6.50 fr buiten Stad met de post 8.00 fr. Buitenland13.00 fr. UITGEVER V. S W- Vi%MMESTE Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE. E. M0NCAREY= SANSEN 20, Gasthuisstraat, POPERINGHE Zijn leven, De Paus en de oorlog. De Paus en België. Na de dood. Verkiezing van een nieuwen Paus. Oorlogsschade. leest en verspreidt "De PeperiBgheaaar" Politiek Overzicht. De Vlamingen in de kazerne. (Vervolgt.) Schoolgerief Boekhandel Speelkaarten Zichtkaarten Amerikaansche bureau's Bureelmeubeis Meubï lpapier Linoleum Toile Cirée LK.HX. ex2. bij 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE POPEKKGHENAAR Voor aankondigingen der provincie Oost-Vlaanderen zich wenden tot E. DUQUESME Zoon. Marnixstr&at, 30. GENT. Telefoon 1669. Drukkerij - Papierhandel, postcheckrekenino nr 15570. /^amkoiKli^in^en s Berichten 50 cent. de regel. Notarieële berichten 50 cent. Rechterlijke Eerherstellingen en vonnissen 1 fr. 50 de regel.Rouwberichten, niet boven de 10 re ken 5 fr. Grootere herhaalde annoncen, prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den vrij dag noen ingezonden worden. Stoelen IJzeren Bedden Matrassen Sargien Spiegels Glas en Gleisch Verlot M'nageg'rtcf Stoor# Gordijnen Gemaakt.- Bloemen Rouwkronen Geschenken ENZ. ENZ bij 's Zondags gesloten. aan de opvoeding hunner geliefdenen ze zullen dankbaar onthouden welk ontzagge lijk goed een onderwijzer verricht die ten volle zijnen plicht beseft en vervult. Een. Zondagavond Eenige vrienden hadden samen een glas bier gaan drinken, wat gewhist, en trokken rond negen en half naar huis Onderweg zien ze een ventje voor zijne huisdeurdansen, bibberend van de koü. Een open vaderoog, een waakzaam moe- Kijk, Fransken En zoo laat nog op derhait, snappen gemakkelijk het gebrek straat, vent waarmede een kind behept is, en hun liefde Kan nie binnen meneer. zal er tegen ingaan, voorzichtig doch stand- Zoo jvastig; ze zien en voelen het gevaar waar- Ja, ziet u, vader en moeder zijn nog aan, in deze plaats, bij genen gezel, het uit. Komrm tegen tien ure 't huis van de kind is blootgesteld, en zullen het waar- herberg (schuwen, vermanen, verdedigen; en moeder Had de kleine met een tooverlantaarn ver-kan als een getergde leeuwin voor haar kind mogen te blikken in't gemoed der heeren, 'springen, om het te beschutten tegen een zijn weêmoedig oog hadae er een afkeurend kwaad waarmede het wordt bedreigd. Op Zondag 22 Januari vervulde de droeve mare De Paus is overleden» de gansche wereld S:dert enkele dagen volgde men met spanning de berichten op over den toestand van den Zieke. De laatste rnehedeelingen lieten weinig hoop over. Z. H. De Paus is overleden den 22 Januari om 6 uren in den morgen, naeenenlangenpijnlijken doodstrijd. Z. H. Paus Benedictus werd op 21 Nov, 1854 te Genua geboren. Zijne ouders waren Markies en Markiezin della Chiesa. In 1878 werd Hij priester gewijd. Hij vervulde ver scheidene hooge bedieningen tot Hij in 1907 tot aartsbisschop van Bologna verheven werd en in Mei 1914 kreeg Hij den kardi naalshoed. Enkele maanden later sterft Z. IIPaus X en de Kardinaal van Bologna, de jongste kardinaal, wordt tot Paus gekozen en neemt den naam aan van Benedictus XV. Oorlogsellende strekte zich uit over de wereld. De volkeren stonden, tot de tanden gewapend, tegenover elkander in het harnas. De haat zegevierde. Het was niet zonder reden dat de nieuwe Paus, op de vraag of Hij zijne verkiezing aanvaardde, antwoordde: «De verantwoor delijkheid welke op mijne schouders zal drukken, moet mij doen sidderen, maar steunende op Gods hulp, neem ik aan. Heel het streven van den H. Vader was er dan ook op gericht, den bloedigen strijd on der de volkeren te doen ophouden, ze te verzoenen en vrede op aarde te stichten. Herhaalde pogingen heeft hij gedaan om dien vrede te verkrijgen doch men heeft het gelaat van den vermanenden Paus afge wend. Men heeft uit haat al zijne daden on der eene laag laster willen duiken. Men heeft moedwillig zijn werk doodgezwegen. Door katholieken zelf werd zijne verhevene leering niet genoeg ter hart genomen. In ons land drukte onder alle dagbladen, zoo ka tholiek of zij zich noemen willen, alleen De Standaard den tekst af van 's Paus wereldbrief waarbij hij de volkeren aan maande tot verzoening. De Paus zal den schoonen titel van Paus van den Vrede blijven dragen. Nog geen half jaar na het begin van den oorlog protesteerde de Paus openlijk tegen de schending van Belgie's onzijdigheid. Zijn verwijt sloeg rechtstreeks op de handelwijs der Duitschers. Geen twijfel mogelijk. Her haaldelijk kwam hij daarop terug. In 1915 bij het zegenen van een belgisch vaandel sprak Hij Ik zegen van ganscher harte dit vaandel en ik vraag aan het H. Hart niet alleen Belgie te redden maar het te herstellen in al zijn vorigen welstand en het schooner en grooter te maken dan ooit Ook de Vlamingen moeten den Paus dankbaar wezen Hij was de verdediger der kleine volkeren en Hij W3S de Vlaamsche Beweging geheel niet ongenegen. Wat heeft de Paus niet gedaan onder den oorlog om het lot te verzachten van ont voerden en gevangenen en om hulp en bij stand te verleenen alwaar hij maar kon Hij noemde de Belgen steeds zijne trouw ste kinderen, zijn geliefd volk. Het nieuws van de dood van Z- H. de Paus heeft zich bliksemsnei verspreid over de geheele wereld. Van alle hoeken der wereld komen blijken van trouw en van rouwbetuiging Koningen en vorsten, om trent aller landen, zenden hun rouwbeklag naar Rome. In Italië vooral maakt de dood van hunnen geliefden Paus veel indruk. Alle dagbladen, ook andersdenkende, spre ken met den meesten lof over den Paus en zijn werk. Eene dichte menigte overdekt het S' Pie tersplein te Rome. Het stoffelijk overschot van Zijne Heiligheid werd op plechtige wijze overgebracht naar de Troonzaal. Het was bekleed met de Pauselijke gewaden. Later werd het naar S( Pieter overgebracht waar het aan de vereering van het publiek uitgesteld werd. De begravenis had Donderdag plaats in de Vatikaansche grot van S' Pieterskerk, waar ook Z. H. Pius X begraven werd. Het zijn de Kardinalen die den nieuwen Paus onder hen moeten benoemen. Thans zijn 61 Kardinalen. Daarvan zijn er 31 Italianen. Het is de gewoonte, de Paus te verkiezen tusschen de Italiaansche Kar dinalen. De kiezing begint den tienden dag na het overlijden van den Paus. Intusschen reizen de Kardinalen naar Rome. Zoo is onze Kar dinaal Mgr Mercier ook reeds te Rome Het Conclaaf, zoo noemt men deze verga dering, zal den 2 Februari beginnen, zoodat de nieuwe Paus reeds den derden of vierden Februari zou kunnen gekozen zijn. vonnis in gelezen over de ouders welke hij duldig opwachtte. Twee. Meester Claes had een bolleboos van een jongen op zijn avondschool, en na veertien dagen mocht hij reeds voorspellen Pietje draagt den prijs weg. Maar Pietje zag niet meer om De meester wil er over ingelicht, gaat naar Pietjes huis en Pietje ziek, zeker Neê 't ct Wat scheelt er dan, moeder 1 Denkt ge dat we alle dagen kunnen zitten wachten op hem 111 Welja, hij komt om acht en half thuis, moet nog eten, dan naar bed. 't Is negen doör eer we weg kunnen. Nog uitgaan, als de kinderen thuis zijn Als we daarvoor uit den kinema moe ten wegblijven, mergi dat hij dan werkt zooals wij doen Voor een specimen van ouderlijke deugd zal deze wel niet doorgaan, meende treurig de meester, en ging taeen. Drie Rond elf ure 's avonds gingen we maandag huiswaarts. We kwamen twee groepen van elk vier kinders tegen de oud ste waren misschien 14 jaar en de jongste ze ker niet meer dan 7 jaar. Wat denken de ouders die zoo laat hun kinders uit huis laten. Hoeveel tranen zal hun dit later kosten Mengelwerk van «De Poperinghenaar». 57 door A. HANS. Gij moet ze terug halen. Natuurlijk Dan kunnen wij eens met haar spreken- Zij handelt gevaarlijk. Ik weet het... doch het is mijn schuld niet Neen! En... Ik kom pas tegen den avond terug. Houd haar dan hier. Als zoo iets bekend werd. liooger op... zou het onaangename gevolgen kunnen hebben. Gij weet dat die ontvluchtingen ernstig opge nomen worden 't Is trouwens een levering van soldaten aan den vijand. Ik weet het Daarom lokte ik dien kerel hier binnen. En De Vuist deed nog moeite, om zich te verontschuldigen en alles op zijn vrouw te laden. Gij zijt ten slotte verantwoordelijk voor uw echtgenoote, besloot von Halle, die nu heel wat minder vriendelijk was dan gister avond. In elk geval reken ik op u om madam vandaag ambtelijk te ondervragen. O, ja... Zij zal en moet terug komen. Ik ga er seffens achter. Als er op 't dorp wat te doen is kunt gij naar den Sekretaris zenden 1 De kommandant en de officieren vertrok ken. Maar buiten wenkte de freiherr Louis nog eens. Was die vluchteling misschien de vriend van uw vrouw? vroeg hij. O, neen... neen... Hij behoort tot de familie... tenminste hij zou getrouwd zijn met familie van haar, als het geen oorlog zou geworden zijn. Hij moest soldaat worden. Is hij dan in 't leger geweest Ja, tot Antwerpen. Maar dat maakt de zaak nog erger... Dan is hij feitelijk een spion Daarom gaf ik hem aan... Mevrouwhandeltonverantwoordelijk... Ik zelf ben geneigd, die kwestie zoo te laten, maar ik heb af te rekenen met mijn overhe den, nietwaar? Dus nogmaals ik reken op u... En dan moet gij mij inlichtingen geven over die familie; We zullen daar opzoekin gen doen... Gewillig voldeed De Vuist aan dit verzoek en noemde hij de Ronrmelaere's en zei hij waar zij woonden. De Vuist keerde in huis terug... Hij zond dan de vrouwen ook weg, want al te vee! opspraak wilde hij toch vermijden. XIII. En wat wilt ge nu doen vroeg tante Lotte 's morgens aan Godelieve. Naar huis gaan Naar de villa Ja. Louis moet zeggen, wat hij wil. O, dat kunt gij wel raden Maar ik zal hem opentlijk verklaren dat ik geheel afgezonderd wii wonen van de Vier Overtelde ik er tien, echt, ik was nog niet halverwege. Vele ouders wegen het geluk hunner kin deren in de balans der lichzinnigheid en schatten den prijs hunner opvoeding zoo laag, dat ze er niet de minste som van ar beid voor geven willen Dat is verkeerd, en ouders die zóó denken, betalen dubbel en dik hun tekort met latere spijt en bittere tranen over de teleurstelling welke zij oploopen in hunne kinderen. Ze mogen over de opvoeding hunner kin deren geen gelijkvloersche gedachten heb ben, er staat te veel op het spel hun gewe tensvrede, 't welzijn van hun kroost, het ge luk van ons volk Verleiding van straat en verkeerde mak kers zullen de ouders voorkomen met. zooveel mogelijk, zelf hun vrije stonden thuis door te brengen, het huiselijk leven aantrekkelijk te maken, hoe vernepen ze ook zitten, en de kinderen te laten roezemoe zen en grasduinen onder toezicht, in de ka mer, in de buurt of op wandeling. Wie zijn kinderen bemint, weet altijd wat uit te vin den tot hun vermaak. De ouders hoeven vooral het voorbeeld te geven in 't regelmatig vervullen hunner godsdienstige, sociale en huiselijke verplich tingen, hun gedrag moet tot maatstaf kunnen dienen wanneer ze 't kind om eene tekortko ming hebben te berispen. Den zal hun, zoo als 't wel voorviel, niet toegesnauwd wor den, bij een bevelge doet het zelf niet bij een verbodik heb het van u geleerd In een huis waar wezentlijk vader de Koning is en moeder de Koningin, weten de kinderen dat er niet te preutelen valt wan neer er iets verboden ot geboden wordt want vader en moeder trekken één zeel; dat ze niet mogen ravotten met wien ze willen of zoo laat uitblijven als 't hun belieft; dat leugen of kleine diefte niet onbemerkt noch ongestraft blijven dat snoepcenten moei lijker bekomen worden dan spaargeld, waardoor voorzorg wordt aangeleerd. Maar ze ondervinden dan ook dat de ouderlijke woon een geliefd heiligdom is, welks muren getuigen kunnen van orde, tucht en gezag, en tevens van eendracht en onderlinge liefde die het leven verlustigen. Kijkt, nu heb ik even een punt uit het leer programma van ex-minister Destrée ontwik keld, doch, tegen het verlangen Zijner Excellentie in, den godsdienster bij gebracht. Want ik houd staande dat de godsdienst den grondslag moet liggen van alle degelijke op- voeding. Ik heb wel dikwijls gedacht: «er moch- Iten kweekscholen komen voor ouders», j immers, vele weten niet hoe hunne zoo ge- wichtige taak te kwijten. Mochten, al waren i't slechts enkele derzulken, dit lezen, naden- t ken, en aldus handelen ten goede van hun huis. De Kempe. Het is voor de ouders een heilige plicht en de bron van veel vreugde, met liefde te arbeiden voor hunne kinderen, die toch een stuk van hun eigen wezen uitmaken, en zoo lang met hen werkdadig bekommerd te blij ven, tot ze op eigen vleugelen vliegen kun nen, een staat aangaan, en zelf zullen zor gen voor hun leven. Het is niet voldoende dat de ouders hun ne kinderen laten doopen, en godsdienstig, zedelijk, wetenschappelijk en lichaamlijk la ten opleiden door anderen, ook zij moeten j daaraan werken. Ze moeten hen van jong-l saf God leeren kennen, beminnen en dienen, minzaam en ernstig wijzen op hunne ver-s plichtingen jegens Hem, jegens henzelven S en anderen die plichten voorhouden als1 noodzakelijk, menschwaardig, edel en; schoon, en ze doen naleven met zachte vast beradenheid, zoo noodig een voorzichtige straf toepassen en niet spaarzaam zijn met een bemoedigend woord, wanneer de kinde ren de voorgeschreven lijn volgen. En, wanneer de kinderen school gaan, moeten ze den onderwijzer hoogachten en in de hand werken, hem nooit afkeuren of ongelijk geven in 't bijzijn der kinderen, met hem in voeling blijven en innig meewerken Duitschers. Moeten ze een deel van 't huis hebben... wij hebben te gehoorzamen, doch wij kunnen in het andeuverblijven... ik ten minste. In die meening vertrok de jonge vrouw. In de verte zag ze de groep officieren en om hen te mijden nam ze een omweg. Toen ze de villa bereikte, wilde Louis juist uitgaan. Ha, ge zijt daar riep hij nijdig. Ja... Waar zijt gij geweest Bij tante Lotte... DaarBij die klappeie... En waarom Och, dat weet gij wel Omdat wij niet treffelijk genoeg waren voor Madam Die von Halle kwam naar boven..- tot in mijn kamer Maar hij was dronken en wist niet wat hij deed. t Zoo 1 Gij verdedigt hem nog. Zijt ge niet beschaamd Dus ik moet mij zelf be schermen... En wat is er met Pierre gebeurd Ja, wat is er met Pierre gebeurd Wie heeft hem verraden Gij O, ge schaamt u daarover ook niet En gij hebt hem laten vluchten Ja, van eigen Van eigen Zeker van eigen 1 Uw landgenoot ver raden... en zoo valsch en laf 1 Maar hebt ge dan geen gevoel meer. Zult ge zwijgen Neen... ik zwijg nietIk heb den arme In de laatste zitting der Scheidsrechterlij ke Kommissies werd de schade op IenAugusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hierna- vermelde geteisterden YPER. Alleman Servaes fr. 1484.00 Carpentier Eugenie, We Pauwels Hi 1250. Baratto Polydor 2015. Castelein Edmond 1371. De Rop Gustave 4100. Bostijn Karei 5100. Depikker Jules 6142. Pierre laten vluchten en hem geld gegeven. En ons in gevaar gebracht. Dat kan mij niet schelen 1 Mijn huis is geen gevangenis en gij kunt daar niemand opsluiten. De kommandant neemt het zeer ernstig op en zal u ondervragen. Mij ondervragen Neen, Louis,... ik antwoord hem niet meer... Daartoe ben ik te fier 1 Ik kom terug., op één voorwaarde. Ik zit nooit in gezelschap meer van Duit schers nooit meer Wat er gisteren is ge beurd, gaat te verre 1 Ha... Clemence Ver- vloet was hier ook Dat kan ik niet weigeren. Gij kunt niet weigeren... zelf niet, dat men uw vrouw hoont en beleedigt 1 Maar ik heb er genoeg van... ik ben geen sles. Ik zal niet voor den kommandant verschijnen. Dat zullen we zienl riep De Vuist woe dend. Peinst gij dat ik door u in last wil komen Moest ik u daarvoor tot vrouw ne men Uw vrouw heeft recht op eerbied... juist omdat zij uw vrouw is... Maar gij hebt mij door dat huwelijk bedrogen... altijd maar bedrogen. En wat ge nu vraagt is nog het gemeenste Omdat gij goed met de Duitschers zoudet staan, moet ik mij verlagen voor dien von Halle,een deugniet... een dronkaard Maar wat scheelt u dan toch... Gij die het voorbeeld zou moeten geven aan de parochianen 1 't Zal niet hel pen of ik u vraag tot inkeer te komen. Gij spreekt als al de dommerikken, die niet zien hoe de Duitschers winnen. Gonnissen Arnold 4715. We Gillioen C. Haezebrouck Rosalie 2950. Baillievier Ernest 1975. Soetaert Jules 1559. Ommeslag Edouard 3990. Degroote Achille 3185. Billet Marie We Vollebout Alphons 1600. Baelen Emelie We Pauwels Henri 6226. BRIELEN. Vanthuyne Camille hovenier fr. 2255. VLAMERTINGHE. Vandaele C gemeenteonvanger fr 1337.50 Deberdt Jules 4397. Derycke Emeric 4589. Nuns Rosalie We Goeman 715. Decrock A. landgebruiker te Beveren 2907. Gillioen Emeric 6100. Doolaeghe Henri 1760. Debruyne Alphonse 5316. VOORMEZEELE. Tankrey Théodore fr. 1241. Stamper Valérie We Titeca Henri 3505. DICKEBUSCH. Vanthuyne Marie We Bae'-p ir. 2795. WYTSCHAETE. Titica Julie We Brion fr. 2045. Vanstaan Alois 1635. WEST-NIEUWKERKE. Tourlouse Achille fr. 1515. Dumortier Léon 1515, Ooghe-Lambin 1900. Ooghe Camille 2020. Ooghe Marie 680. OOST-VLETEREN. Devloo Arthur fr. 552. Delefortrie Maurits 500. Devloo Jules 1018.26 Declercq Henri i 130. Bossaert Théophille 874.90 Roose Pieter 1850. RENINGHE. Noppe Isidore fr. 3625. Denester Elodieechtg. Deprez Jules 1931. Fortry Henri 1009.25 Demolder Petrus 1784. NOORDSCHOOTE. Goossens Jean-Baptiste fr. 1720. Hoorelbeke Henri 17640. Smagghe Aloïs 1888. GHELUWE. Reyns broeders en zusters fr. 1987. Reyn Stragier Neyrynck Charles 2135. MEESSEN. Muylle Emile Vancheluwe Céline fr. 2240. 795. WULVERGHEM. Ally Cyrille STADEN. Gheerardyn Achille Verhaeghe Arsène Verslyppe Octave Vanaelst Edmond en zoon Vandevyver Deraedt Wules Bouttelgier Henri en kinderen OUCKENE Declercq Alois en Edmond BEVEREN. Vierstraete Charles fr. 1545. OOST-NIEUWKERKE. fr. 2340, fr. 3610. 3160. 9711. 9137. 10763. 2965. fr. 1090. toezicht der cinema filmen, bleek dat de commissie, daarmede belast, soms al te breed is in het toekennen der toelatingen tot vertooning Nog eens werd er op gewezen hoe schadelijk en nadeelig het is voor hert en geest der kinders die deze vertooningen bijwonen. Voortaan zal de commissie den film zelf moeten zien in plaats van te oordee- len op den geschreven uitleg ervan. Eene uitgebreide bespreking heeft plaats over een wetsontwerp op de herziening der openbare weldadigheid. In de Kamer heeft de Eerste Minister M- Theunis een uitgebreid verslag gegeven over de gebeurtenissen en de onderhande lingen te Cannes. Het voornaamste punt waar de Kamer zich thans mede bezighoudt is de overeen komst tusschen Belgie en het Groot Hertog dom Luxemburg. Deze overeenkomst werd op 22 December door het Parlement van het Groot-Hertogdom bekrachtigd. De overeenkomst omvat in hoofdzaak een tolverbond, dat is te zeggen de afschaffing der Belgisch Luxemburgsche tolgrens en de aanneming door het Groot-Hertogdom van het toltarief en de tolreglementen die in Belgie van kracht zijn. De grondgebieden der beide Staten zullen dus in 't vervolg ten opzichte van douanen en accijnzen slechts een grondgebied vormen. Deze overeenkomst zou zich ook uitbreiden tot het gebruik in het Groot Hertogdom van het Belgisch geld. De uitbating van het spoorwegnet alsook de regeling van de bui- tenlandsche betrekkingen van Luxemburg worden ook in deze overeenkomst geregeld. Op gebied van onderwijs zullen de diploma's gelijke weerde hebben in beide landen. Een Hoogere Raad van het Verbond zal de zaken die eenige moeilijkheid aanbieden in- studeeren. Hij bestaat uit mannen van beide landen. Deze overeenkomst zal voorzeker voor- deelig zijn aan ons land. Zij wordt nochtans bestreden door eenige Liberalen. Uit Brugge vernemen wij dat aldaar Vrij dag laatst een studiekring begonnen is die, om de breedte van opvatting en wellicht verre draagwijdte van den invloed die er van zal uitgaan, onze aandacht verdient. Deze stu diekring vereenigt de leidende personen uit de Arbeiders-,Middenstands- en Boerenorga- nisaties Hij staat onder de leiding van E. H. Kan. Vandermeersch. Het doel is, door ken nisneming en bespreking der onderlinge programma's meer toenadering en, waar het past, meer samenwerking tusschen de stands- groepen te bekomen. Van zulk een studiekring moet veel goed verwacht worden. Mag het geene vingerwij zing zijn zoo voor onze streek, als voor me nige andere.waarermaaral te veel gesproken wordt van werken. Door opbouwend werk alleen kan men eene Katholieke zege ver krijgen. Guido. Blondeel Charles Lamote Félix Nollet-Dejonghe Oscar Vermeersch Jules Steen Constant fr. 2905. 1827. 5477. 3025. 6555. De Kamer en de Senaat hebben hunne zittingen Dinsdag hernomen na een onge- meen-lang verlof In beide vergaderingen werd eenpariglijk deelneming betuigd, aan de katholieke we reld, bij het overlijden van Z. H. Paus Bene dictus XV. Bij de bespreking in den Senaat over het Er is hier geen kwestie van winnen of verliezen, maar van eere. Gij zoekt uw voordeel..- en ge zoudt daarvoor van uw eigen vrouw een sles willen maken O, ik weet het wel, al lang moet ik geen liefde meer van u vragen, maar ik eisch tenminste eerbied. En 't is een boerendochter die het u, grondeigenaar, zegt. Kommandant von Halle moet mij niet vragen voor een ver hoor... ik kom toch niet... En als hij u dwingt door soldaten Dan kunnen ze mij voor hem sleepen, maar ik zal toch geen woord zeggen. En ik dan ook, ik zal klagen bij een hoogeren- Hij heeft zijn oversten. Ha, zoo... nu doorzie ik u... Ik ben, zooals ik altijd was. Naar uw kamer... ik zal u opsluiten... Neen, Louis... Dat zal niet lukken 'k Heb gisteravond dien zatten Duitscher op den grond geduwd... 'k zou mij tegen u ook verweren. Maar 'k zal 't u gemakkelij ker maken. Godelieve liep naar buiten. Hier I schreeuwde De Vuist woedend. Zij luisterde niet en rende den weg op. Ze begaf zich naar de ouderlijke woning en weenend kwam ze eraan. Ze vertelde alles aan haar vader en moeder, die zeer veront waardigd waren, en haar op de hoeve wil den houden. Een half uur later kwam Louis. Onbe schaamd trad hij binnen en zei, zonder groet Godelieve, kom mee Maar alzoo niet, riep Vereecke. Wij weten alles. Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), POPERINGHE. Bij het onderricht scheidt men eindelijk de Vlamingen en de Walen. Men vormt kleine groepenDe sergeanten leeren het gebruik van het geweer aan en de nieuwe tactische oefe ningen,alles volgens een stelsel dat zoo wei- nigwetenschappelijk is als het maar zijn kan. De arme Vlamingen zijn in het nadeel ge steld De bevelen worden uitsluitend in het Fransch gegeven. De theoritische uitleggin gen worden in het Vlaamsch gedaan. Zoo de sergeant een Vlaming is kan hij zich soms goed uit den slag trekken. Maar is hij een Waal, deze uitleggingen worden in eene on verstaanbare brabbeltaal gegeven. Door het examen dat zij in 't Vlaamsch afgelegd heb ben veronderstelt men dat ze Vlaamsch kennen en dat is voldoende in ons gezegend landeke 't Is toch maar voor de Vlamingen. Het is slechter voor de arme Flamins indien zij het niet begrijpen. Wij hooren hoe zij uitgescholden worden voor domkoppen, dwazerikken, stommerikken en andere liefe- Ik heb met u geen zaken. Mijn vrouw zal naar huis komen. Op bevel van uw kommandant, hé Zijt ge dan een deugniet, een sloeber Let op uw woorden Ja, ik weet wel, dat ge u groot acht, omdat ge de knecht zijt van de Duitschers, maar als 't moet heeft een Vlaamsche boer een harden kop, hoort ge. En ik zwijg voor u niet, mijnheer de Duitsche burgemeester. Ge zult wel een toontje lager zingen. Ge hebt Pierre verraden... ge zoudt het uw eigen schoonvader ook wel durven doen I -Ja. Maar daarom zwijg ik nog niet... O, Louis, waarom liet ge onze dochter niet gerust... Waarom trouwde ge er mee kloeg vrouw Vereecke. Omdat ze achter mij liep en ik een on- noozelaar was Wel gij sloeber barste Vereecke weer los. Omdat ge ze zoo niet kondt krijgen, lijk een Clemence Vervloet... daarom, be drieger En buiten nu... Zij gaat mee... Ehwel, ik ga mee! Maar 'kzal uw kommandant mijn gedacht zeggen. Blijf bij ons 1 drong haar vader aan. Doch de dochter weigerde. Zij zag het ge vaar, dat haar vader bedreigde gevangen neming, wegvoering... Er gebeurde zooveel onrecht... En wat zou 't dan thuis zijn. Zij mocht haar ongeluk niet op 't gezin laden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1