BRANDKOFFERS. lOOPtw MIKT LIEDERAVONDEN M V. O. S. Poperinghe. In 't Binnenland. Coliseum-Cinema. Burgerstand van Hier en Daar. Banque pour favoriser Bes Transactions Internationales Bank tot bevordering van Internationale Handelszaken Gent. kapitaal 3.000.000 - Maat schappelijke ZetelKoestraat, 10, Algemeenen Bestuurder voor West-Vlaonderen FORREST L. De Poperinphenaar regelmatig den Zaterdag of' den Zondag morgen tehuis besteld worden, vraagt aan de bode dat hij U inschrijver of zendt ons een kaartje, Zoo zijt Ge zeker het blad iedere week te ontvangen. In 't Buitenland. Ons ledental van verleden week (694) is reeds tot gestegen. Programma der Liederavonden. Menscheneterij in Rusland. HET BESTUUR BLEENDRANK ZUIVERDRANK VOLKSHUIS - POPERINGHE Belangrijke Vergadering. Zitdagen van Senateur Vandevoorde. Geene woorden maar daden w i» o it t De eerste reeks Brandkoffers zijn aangekomen in de "Ilaii- que de €ou«*ti'ai groote oiarkt te I*o- periogiie, len dienste van het publiek. Nopens de verhuuring, gelieve men zich te wenden aan het win ket gelast met dezen dienst. VERMAKELIJKHEDEN. Zondag hebruari. Door den uil te verhollen. Op Zondag 12 Februari. Onderwijs. Verbond der Christene Vrouwen. Te Koop. Apotheek H. Notredame, Vraaift plaats. Gevraagd. BORSTPILLEN Verloren. MARKTPRIJZEN. NAAMLCIOZE TDAMCIWTCD 11 Voorheen VENNOOTSCHAP ii it M II W 1 Sï I L. Fl 0.Van den Bossche C<> U AGENTSCHAPPEN Terneuzen Veurne Pcperinghe Dixmude. BIJKANTOREN Gent (Dock)-Brussel Nieuwpoort-Loo-Proven-Rousbrugge-Stavele Watou. Met het doel eene nieuwe uitbreiding te geven aan onze zaken, hebben wij een agentschap geopend in l'operinghe, (gasthuisstraat, 16, waar wij zullen belasten met ons ALLE BANKBEWERKINGEN en in het bijzonder het koopen en verkoopen van alle vreemde munten aan de voordeeligste koer sen. Uitvoering van alle beursorders. Uitbeta ling van belgische en vreemde koupons aan de besje voorwaarden. Inkasseering en dis- konto van wissels. Finantieele dienst voor maatschappijen. De Bank Transinter aanvaardt Loo- pende rekeningen op zicht en op termijnen, in alle munten. Titels in bewaring. Krediet openingen. Zonder kosten, inschrijvingen op alle uitgiften van actiën en obligatien De Bank «Transinter» verschaft kosteloos alle finantieele inlichtingen. In de hoop vereerd te worden door uw orders, waaraan wij onze beste zorgen zul len toewijden, bieden wij U onze beste groeten Bank Transinter Naam. Venn. zocht seffens klacht in te dienen bij den Poli- toch waren ze reeds uitgedoofd toen de laatste feestvierders blij en welgezind huis waarts trokken. i. Heden en morgen Zondag avond, telkens om 7 1/2 ure stipt voor de leden en hunne familie in ons lokaal AU PETIT PARIS Noordstraat, 2, waar nog kaarten kunnen afgehaald worden. Deze feestavonden zijn kosteloos en iederen VOS moet het zich als een plicht aanzien naar een dezer feesten te komen. Het pro gramma is goed gevuld en nog andere veras singen zullen zich voordoen. II. Allo Vossen van 1921 allen in 't gelid, het geldt om onze belangen van Oud-Strijder. III. Deze week werden 319 klachten ingediend voor de spoedige uitbetaling der spaarboek jes van de begiftiging. De Oud-Strijders welke deze klacht nog niet deden moeten zich onmiddelijk ten lokale aanbieden op Zondag 5, 12 of 19 Februari van 8 tot 11 u. IV. De spaarboekjes van 100 franken voor de kinderen der weduwen en van de Oud-Strij ders zullen aangevraagd worden op Zondag 20 Februari, 5 en 12 Maart 1922. Wij noo- digen onze leden uit hun trouwboekje en militaire papieren mede te brengen. tiekommissaris Hennendieven. Bij Jules Vancayzeele van Kemmel, hier wonend in eene tent bij Den Papegaai werden donderdag nacht 20 hennen gestolen, en al de schoonste nog. Hanen... liefhebber Bij Achille Cappelaere, Leenhoek, werd dezer nachten, een schoonen vechthaan gestolen uit het hennenhok. Een rouwdienst Ier zielelavenis van S H. de Paus had plaats dinsdag in S( Bertens en Woensdag in O. L. V. kerk. Beide dien sten werden talrijk bijgewoond. In S'Jans kerk zal de dienst dinsdag toe komende plaats hebben. - Voor de weezen. Van de omhaling gedaan in de Gasthuisstraat, Noordstraat en Markt voor de versiering ter gelegenheid der inhuldiging van den Heer Burgemeester, was een overschot van 338 frank Deze som komt gegeven te worden aan de knechten en meisjes-weezen onzer stad Goed gedacht. Prove». Goede voorzorg. Wij vernemen dat bij den landbouwer Isidore Delporte, Reninghestraat, 3, te Proven, een jong waardevol paard uit oorzaak van een ziekte is moeten afgemaakt worden. Geluk- kiglijk dat het paard verzekerd stond bij de van oudst bekende Paarden en Veeverzeke rings Maatschappij De Algemeene Belgi sche» Teniersplaats, 2, Antwerpen, welke als naar gewoonte de schade onmiddelijk deed uitbetalen. Een Belgische missionaris E. P. Adons, van Hasselt, is in China, samen met andere christenen, vermoord geworden. Te Washington is het dak eenergroo- te cinema zaal, onder het gewicht eener dik ke laag sneeuw, ingestort tijdens eene ver tooning. 125 Dooden werden van onder de puinen gehaald en 300 personen zijn ge kwetst. Men oordeele over de vreeselijke tooneelen die daar plaats grepen. Een dronken onrr.ensch, zekere Huguet van Plélan-le-Petit in Frankrijk, die gedurig zijn vrouw mishandelde, werd van haar ver laten. Het gezin had vier kinders, 8, 7, 4 en 2 jaar oud. Om zijne wraak te koelen haal de de dronkaard een voor een de kindjes uit bed en wierp ze in een diepen poel waar men 's anderdaags de vier lijkjes vond. Waar drank toch toe geleidt, en een mensch verbeest. Te Rodez Fr.viel een autobus in een rivier; al de inzittenden verdronken waar- ondertwee, vader en moeder van 8 kinderen. In het engelsch graafschap Durham, heerscht tegenwoordig een zeer ernstige mond- en klauwzeerepidemie, de ernstigste die men in lange jaren gezien heeft. In Duitschland heerscht algemeene spoorstaking In Engelsch-Indië zit het niet pluis 'k Geloof dat ze daar Engeland moe geraken- De leider der Zweedsche Kommissie van hulpbetoon te Samara, heeft aan den Zweed- schen eersten minister Branting geschreven: «Verschrikkelijk lijden der bevolking ver-i plicht mij een dringenden oproep te doen! tot de regeering en het volk van Zweden, om hen aan te zetten van nieuwe hulp te zen den om een der wreedste onheilen, die het menschdom kunnen treffen, te bestrijden. Er zijn in de streek, die door den hongers nood geteisterd wordt, plaatsen waar de el lende der inwoners zoo groot is, dat de men- schen zinneloos worden. Zij beginnen reeds lijken te eten, en de zwakfeten onder hen te vermoorden om ze tot Véedsel te gebrui- ken. "dt, j zujVert de koe van allen inwendigen In het goevernement Charkoff zijn volgens brand, wekt den eetlust op, doet de melk in een draadloos bericht uit Moskow 100,000 grootere hoeveelheid aankomen en neemt hongerende kinderen. In de stad Charkoff allen sterken smaak der boter weg. sterven de menschen op de straten, van hon-Onfeilbaar hulpmiddel om in korten tijd ger. 'goede en vaste boter te kernen. In het goevernement Jekaterinoslaw lijden Bijzonderlijk aanbevolen als uitmuntend 450,000 kinderen honger en de helft moet Zuiveringsmiddel, na het kalven, omkomen, wanneer geen spoedige hulp ver-PRIJS it FRANK, strekt wordt. I Te verkrijgen ter Apotheek MONTEYNE, Volgens de Iswesha vechten de men- Fopvoleer H. Notredame, Groote Markt, schen in de hongerdistikten om afval in dep0peringhe. straten vindt men dagelijks vele lijken van bevrozen menschen. In het disdrikt Busuluk is 75 °/o der bevolking aan den honger prijs gegeven. Daar er Russische kinderen, door de Ame- rikaansche hulpinrichtingen gevoed, gedood en opgeëten zijn, hebben de bolchevistische overheden een dekreet uitgevaardigd, waar 1. Het Vossenlied 2. Ik ken een lied 3. De blinde schaaper 4. Claes die sprak zijn moeder aan 5. De Schelde 6. Hij die geen liedje zingen kan 7. De parapluie van schoonmama 8. Omdat ik Vlaming ben 9. Mijn Vlaanderen heb ik hartlijk lief 10. Klokkenlied 11. Schoentje lap 12. De Moord v. Veurne scene door de groep v. Felix POOS 20 MINUTEN 1. Aan U alleen 2. Voor de derde maal getrouwd 3. Lente 4. Roosje uit de dalen 5. Het lied van den smid 6. Nr 13 alleenspraak met zang 7. Fierheid 8. Joccadie 9. Wat ik bemin 10. Ik wil 11. De Vlaamsche Leeuw S. V. C. j. D. A. S. V. L. H. C. j. B. F. S. v. T. p. D. A. C. J. C. J. T. P. D. A. L. H. C. J. I. F. B. F. S. V. C. J. D. A. Allen Stadsnieuws. Zondagrust.Alle apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen bij de misdaad van menscheneteri] met dejM. VAN DE PLAS. dood gestraft wordt. Davidsfonds. De vergadering van Te Pugatchew, in den staat Samara, werd zondag laatst had veel leden aangelokt. Geen onlangs een klein spijshuis geopend, dat wel- leen die zal teleurgesteld geweest zijn. dra beroemd werd om de uitmuntendheid! En door zijn aanspraak én door zijn keur- zijner vleeschgerechten. De twee eigenaars Jbrokken uit den Pauwenschreeuw heeft van dezen restaurant zijn nu aagehouden, tengevolge der ontdekking zan twee lijken van kinderen. Te Goutchina heeft men tien pond men- schenvleesch verkocht in ruiling van graan. Te Lubemow, in het distrikt Buzuluk, heeft men, op de openbare wegen talrijke lijken gevonden waarvan stukken vleesch gesneden waren. IJselijk 1 Vandaag 5 Februari, groote VERPLICH TENDE vergadering om 3 ure. Er zullen zeer belangrijke dingen gezegd worden over de werkloosheid en het genezen van die kwaal. Er zal ook een verslag gegeven worden over de werking van 't jaar '21 van den volkswinkel en nieuwe voorstellen zullen gedaan worden die de aandeelhouders moe ten goedkeuren of afkeuren. Men verwacht veel volk en alle werklie den die bekommerd zijn met hun vooruit gang en die plichten hebben voor vrouw en kinders zouden er moeten op hun post zijn. Al wat er gedaan wordt, werklieden, is voor uw welzijn en niet voor ons plezier. Het Bestuur. Senateur Vandevoorde komt MAANDAG den 6 Februari von 1 tot 3 uur, in 't Volks huis om zijn diensten aan te bieden voor iedereen die moeielijkheden heeft en in nes ten zit. Gaat hem vinden en spreken en spaart hem niet, gij zult ondervinden dat hij veel vermoogt en u altijd op den rechten weg zal zetten. Dit bezoek naar Poperinghe zal onze Se nateur IEDER MAAND doen den maandag, volgende, op den eersten Zondag van den maand, van 1 tot 3 ure- Elk zegge het voort 1 GROOTEN AFSLAG op Persen en Kepers, bij Arthnr V«rhaeghe. Brug- gestraat, Poperinghe. Ëlverdinghe.—Feestbijde V O.Ssen. Zondag laatst, had er in de zaal achter de kerk een voordracht plaats, gehouden door E. P. Mortier, jezuiet en oud-frontsol daat, over de Yzerstichting Wat wij te hooren kregen, van dien woordvoerder was waarlijk van het voortreffelijkste uit. Het eerste deel van zijn rede, was een pleidooi tegenover de vierschaar van ieder menschenziel daar aanwezig ten voordeele van onze gesneuvelde. Wereldsche dank baarheid zegde hij, dreigt hoogere dankbaar heid in den grond te boren. De bloedschuld, die wij hebben aan onze gevallen broeders kan niet betaald worden door een collectief herdenken aan 't gene wat ze deden, noch door officieele erkentelijkheid, maar enkel en alleen door de gebeden van ieder van ons en door het opdragen van H Missen tot lafenis der zielen van onze helden. Om hun heldendood te loonen offert meer dan ijdele kronen en wenschen Kristene menschen» Daarom moet gij helpen, sprak hij, om een groot fonds bijeen te brengen dat toelaten zal gedurende meer dan vijftig jaren, weke lijks, in de hoofdplaats van 't Belgisch front, Dixmude, ééne mis te lezen voor al de vlaam sche slachtoffers van den oorlog en bijzon derlijk voor deze waaraan er niemand denkt. Nog daarbij zou er een prachtige kerk moe ten rijzen uit de Yzervlakte of beter twee kerken boven elkaar. De onderste, gebouwd in vorm van ster, zou toegewijd zijn aan O L. Vrouw van den Vrede, de 2Je aan O. L Vr. Middelares. Een kunsttoren zou daarboven in de lucht schieten waarin een prachtig klokkenspel, zijn droevige en blijde tonen over de grafterpen onzer gesneuvelden zou laten weergalmen, en boven dit alles, het gansche Vlaanderen beheerschende, het beeld van Onze Lieve Vrouw van Vlaande ren. Alles ware Vlaamsh, kunsten arbeid. Jaarlijks zou men naar die basiliek uit alle hoeken van ons Vaderland in bedevaart trek ken, om voor onze duurbare dooden te bidden. De E. Pater sloot het eerste deel zijner voordracht met te zeggen, dat reeds geld ge noeg was bijeengezameld om 20 jaren lang, wekelijks missen te lezen. Verscheidene milde rijke lieden hebben, den Pater reeds aangeboden, uit hun eigen beurs een deel der basiliek op te bouwen. Vlaamsche bouw kundigen ook, zijn bereid gratis de plannen der kerk gereed te maken. Wij hoorden binst de tusschenpoos, de twee beste zangsters van Elverdinghe die ons vergastten op eenige lieve mooigezon- gen liedjes. Daarna werd er overgegaan tot het ontvangen van geld voor aangroeiïng van het fonds. Men bracht dicht bij de zes honderd frank bijeen. De naam Elverdin ghe, zal met gulden letters op het inschrij- vingsboek staan In het tweede deel zijner rede, las hij ons op meesterlijke wijze eenige van zijn graf rijmpjes voor, en trok de aandacht der aanwezigen op de schoonheid van onze taal. Hij wist zoo goed in zijn woord den klank na te bootsen van het getikketak der raa- chiengeweeren, het gebron der kanonnen en het barsten der bommen, de rhythmus van zijn verzen aan te passen aan den gang van den infanterist, het rijden van den fietser en het vliegen van den vliegenier in één woord het was een heerlijk woordenspel vol schoon heid en kunst. De kost was een beetje zwaar voor 't ge woon publiek,maar tochg'en hadtgeen muisje hooren loopen in de zaal. De menschen wa ren lijk omhooggetrokken, weg van 't alle daagsche, doch ze wisten ongelukkiglijk niet waar ze zich bevonden, de sferen der kunst zijn hun zoo weinig bekend. Maar 't zal beteren; het onderwijs wordt d'egelijker, de Vlaamsche geleerden en eenige rijke lieden komen stillekens aan terug naar hun volk om het terug naar de plaats op te leiden waar het eens vroeger was. Ilousbrug^e. Soldaten! Opge let 1 Om gegronde redens wordt de prijs kamp, bij Ch. Soenen, eene week uitgesteld. Allen dus op Zondag 12 Februari bij onze vrienden «Soenens», er zijnschoone prijzen te winnen. Niemand blijve ten achter. Onze bond moet bloeien gelijk verleden jaar. En dit hangt van u af... llaringlie. Noveen. Met 9n Fe bruari begint de Noveen tereere van de H, Apollonia, bijzonder vereerd in de parochi ale kerk van Haringhe. Binst deze Noveen dagelijks de Mis ten 8 ure. Den Zondag le mis ten 7 1/2 ure en de Hoogmis ten 10 ure. Den Maandag de leMis ten 8 ure de 2e ten 9 ure en de 3e ten 10 ure. Na de missen wordt er gezegend met de reliquie van de H Apollonia. Rcninglielst. Feestviering der HandboogmaatschappijS' Sebastiaen Op 23 Januari 11. vierden de leden der Boog- schuttersgilde voor de tweede maal hun patroonfeest. Zooals verleden jaar is het feest tot eenieders voldoening in ware gezel ligheid en vriendelijkheid overgebracht ge weest. De vergadering had plaats in het lokaal bij M. Elie Verhaeghe, om van daar Stoetsgewijze, met het Bestuur aan 't hoofd, de Solemneele mis te gaan bijwonen welke gecelebreerd wierd om 10 ure. Om 1 ure wierd er aan de leden der Maatschappij een lekker noenmaal opge diend, gedurende hetwelk de meeste vreug de en blijdschap heerschte. Naar het verslag, bij het einde van den maaltijd door den Schatbewaarder afgelezen heeft de maat schappij gedurende het verloopen jaar rasse vooruitgang gemaakt en van nu af reeds zou er kunnen verzekerd worden dat ze welhaast op zoo vasten grond zal staan als de andere zulkdanige maatschappijen uit den omtrek. VOETBAL. De 2 eerste ploegen van onzen Club hebben Zondag laatst met veel verdienste hunne tegenstrevers over wonnen de eene te Bergues, de andere te Komen. Te Komen werden onze spelers op muziek onthaald en gedurende heel de match werden de spelers door vroolijke deuntjes aangemoedigd. Over het spel dient lof gesproken te worden. Ons elttal hield de bovenhand van het begin tot het einde en overwon met 4 tot 0 Wij zijn gelukkig vaat te stellen dat onze jonge tweede team enkele goede opkomers bevat. Ook meenen wij gezegde spelers te moeten aanraden met aandacht te luisteren naar de wijze raadgevingen van hunnen KapiteinMarcel Dewachter. Onze eerste ploeg heeft een voortreffelijk spel gele verd te Bergues en zonder moeite gezegepraald met 2 tot 0. En had ons elftal voltallig geweest Devos, Deschodt, en Kapitein Druant waren er niet dan waren onze mannen waarschijnlijk met nog meer goals t'huis gekomen. Onzen goalkeeper is sedert enkele zondagen de man op wien het meest de aandacht van de toeschouwers valthij speelt waarlijk goed. De Sport Kommissie van den Club doet een oproep aan de spelers welke over tijd beschikken, om de Za terdag namiddag zich te oefenen op het voetbal plein. Oefening is, ieder speler Is daarvan overtuigd, on misbaar. Dinsdag toekomende, om 7 uur stipt, zal makker Jan Roeykens in het lokaal bij Daniel Demarey, eene hoogstnuttige aanspraak voeren over het voetbalspel. Alle sportliefhebbers zoowel spelers als nietspelers zullen er ongetwijfeld aanhouden naar Jan's aanspraak te gaan luisteren. HEDEN ZONDAG gaat ons eerste elftal matcheeren tegen de Engelschen op het plein van Remi, terwijl wij in de Komstraat de ploeg van Begues zullen ontmoeten met onzen tweeden team. in geval het weder mede wil, zullen de sportliefhebbers hunnen Zondag namid dag niet beklagen. Bertje. lloesin^he. Bevrozen vleesch. Sedert eenige dagen zien wij de prijzen ge afficheerd op het vleesch in de beenhouwe rijen- Is het nog mogelijk den dag van van daag een stukske vleesch te eten We we ten wel dat de verkoopers hunne beesten ook niet voor niet krijgen, tnaarkan het hier niet zijn als in vele andere plaatsen Bevro zen vleesch vindt men aan halve prijs en het is even smakelijk. Waarom zouden onze beenhouwers zulk geen vleesch opdoen om zoo de menschen toe te laten besparingen te doen. 't Zal lastig zijn dit vleesch goed te houden, zal men opwerpen... Waarom moeilijker dan ander en in Yper is er reeds volop ijs te verkrijgen. Kom, wie begint er... en we zullen er wel meê varen. Bouwen. Van deze week hebben ze hei al verslegen... maar niet te min weinig verandering aan de staatsgebouwen. Vele achterloopers... hoedikwijls zien wij ertwee, die nu ne keer dit, dan ne keer dat gebouw bezien. Maar menschen foppen is de beste taktiek van die heeren, pardon gezellen. Moest alles niet in orde zijn tegen 1 December Zal alles gereed zijn tegen I December van dees jaar Neen, nooit als 't zoo voort gaat. en nie mand die ze op de duimen klopt. En ondertusschen mag de Vooruit ons voor den aap houden. Sinds Mei begonnen, is nog geen een huis halfweg. Is dit geene schande En zal er niemand daarvoor iets doen en zeggen dat die lieden verlangen nog andere aanbe stedingen te doen in Boesinghe. God spare ons daarvan 1 Woesten. Plechtigheid. Op 9n Februari aanstaande begint hier de negen daagsche plechtigheid van de H. Apollonia patrones tegen hoofd- en tandpijn. Eenen grooten toeloop van volk komt den bijstand dezer martelares afsmeeken. Dagelijksch zijn er missen om 7 1)2 en 8 ure. Op maandag en dinsdag 13" en 14", zul len er missen gezongen worden om 8 en 9 u Vandaag vergadering der Boerengilde van Woesten, om 4 1)2 ure, bij Desiré De vey. In 't Hof van Commerce Dagorde: Verslag; Voordracht; ver volg der laatste vergadering Bestelling en betaling. Yper. - Nog over de melkvervalsching. Geboorten. - 26. Vandecasteele Frans z. v Mau- rice en Ida Decorte. 27. Verlet Rachel, d v. Aurèle Zooals wij in ors laatste nummer meldden en Marie Verlet. 28. Blanckaert Rolande, d. v. Fe- werd door den Politiecommissaris proces- licien en Irma Verleene.-29. Poissonnier Marceliine verbaal opgemaakt tegen verschillige melk- d. v. Camitle en Irma Vanveuren.—30. Houpe Valère verkoopers wegens het bijvoegen van wa- Ma^vaniTouc'ke.-IzTacob ter oi] melk. Zes van hen kregen eene boete ivonne, d. v. Elie en Elisabeth Pinson. 33. van van meer dan 200 fr. en zagen daarbij hunne Renynghe Marcel, z. v. Henri en Pauline Lepla melk aangeslagen. j Overlijdens. 16. Labaere Camille, 4 j. z. v. Deze werd kosteloos uitgedeeld aan del Achille en Maria Alleweireldt, sectie G 17. Crom gebrekkigen van het hospitaal welke daar-j£ezAnjJré' 10,1S'z,',v- Ar!,hlj! en "erminie D.es°dt, b K ij u uiSectie E. 18. Houpe Valère, 5 d. z. v. Julien en mede eenen schoonen dag beleefd hebben. Denlse Verhoest, Trommelaarstraat. 19. Roussel Flora, 82 j. z. b. wed. v. Jules Baert, Schaalstraat. Huwelijken. 11. Deroo Jean, 19 j. aardewerker en Focqueneey Emma, 23 j. kantwerkster, b. v. Po peringhe. 12. De Byser Richard, 30 j. kleermaker en Slmoen Lucie, 24 j. huishoudster b. v. Poperinghe. -Vanhoutte Isidore, wed. v. Decarne Leonie, polltie- kommissarts en Vermeulen Elodie, wed. v. Delautre Adolphe, winkelierster, b. v. Poperinghe. 14. Cla beau Henri, 24 j. leurder en Deman Elodie, 26 dienstmeid b. v. Poperinghe. 15. Caulier Nestor 30 j landbouwer en Cappoen Augusta, 25 J. z. b. beid v. Poperinghe. Beloften. —26. Driessens Louis, ijzerwegbediende v. Wilryck. wed. v. Coteman Rosalie en Quaghebeur Julie, z. b. v. Poperinghe. 27. Croes Florent, met ser v. Westoutre en Deweerdt Maria, z. b. v. Pope ringhe. 28. Deprince Jules, aardewerker v. Vlamer- tinghe en Deberdt Martha, dienstmeid v. Renlnghelst. 29 Bulckaert JerÓme, werkman en Van Gampelaere Marie, huishoudster b. v. Poperinghe. 30. Jacques Alphonse, leurder v. Veurne en Vanborren Martha, z b. v. Poperinghe LOCKE, van 15 tot 25 Januari 1922 Geboorten. Struye Ivonna. Struye Andreas. Vervisch Paula. •<S0»»w%?!iras HET BESTUUR. bij Em. Lobeau, Groote markt, Poperinghe. Zaterdag om 7 1/2 ure en Zondag om 1/2, 4 en 8 u. 1. Ame ardente, lotgevallen drama in 5 deelen. 2. Derde en vierde episode van Een tegen allen in 4 deelen, einde 3. Fridolin Trou-la-mer, komiek. Maandag en Dinsdag om 7 v, ure. 1. La force de la conscience, bijzonder schoon drama in 6 deelen. 2. Vierde epi sode van Dollards en Zwarte kleederen in vier deelen, einde. 3. La méthode Gribouille, komiek. De kinderen worden toegelaten. de POPERINGHE, van 28 tot 4 Februari 1922. Herbergkermis. In 't Hof van Commerce, bij C. Goussey. Een konijn, van 6 tot 9 ure. In de nieuwe Lente, bij We Dehuysser, Veurnestraat. Gegeven door Jules Bouw. Vrouwkostuum waarde 125 fr. A l'Estaminet du Nord, bij Cyrille Bon- duelle, statie. Geg. door Cyr, Baron. Om 5 ure. Vet konijn, om 5 ure. In het Rozendaaltje, bij Th. Goussey, Veurnestr. Geg d. Julien Mahieu (de Krikke). Schoone geit. Bij Medard Deswarte, Westvleteren steen weg Geg door Jules Heite en Auguste Laconte. Schoone volle geit, om 5 ure. In 't Hoogbe, bij Camiel Gesquiere. Geg. door Valère Wyckaert. Een vat bier en twee konijnen, om 5 ure. In het nieuw zilveren Hoofd, bij Emile Decrock, statie. Een vet konijn te versmijten. Au café Royal, bij Maurice Vanacker, van 4 tot 7 ure. Geg. door Pieter Ryckewaert. WATOU. Eersten tap. «Au chapeau Rouge» bij Georges Rucke- busch, gazetverkooper. Ook schoone keu kentafel te verhollen door den uil. Schoone volle geit door den uil te verhollen «In de Galgestraat» bij Jules Beer, Vla- mertinghe steenweg, om 4 uren. Gegeven door Jules Goeman. Herbergkermis. A la Houblonnière, bij Lampaert-Vancay- seele, Abeele. Gezien talrijke klachten van inwoners van sommige gemeenten uit het arrondissement Yper, zullen door de gendarmerie strenge maatregelen genomen worden tegen sommi ge melkverkoopers vao den buiten, die niet aarzelen de melk tedoopen, en zoo schande lijk den verbruiker bestelen Melkverkoopers opgelet A'pfcr. Amitiés frarifaisesZooals wij zondag laatst voorspelden is de grapt verwezentlijkt. Een dertigtal fils-kes lie-1 ten zich in den nieuwe bond inschrijven, en dan koos men a3s sekretaris den Hooggel. Heer Dewitte (lees Dewiet op z'n Brussels) Veel geblaat en weinig wol, groote lanteerns en kleine lichten. Te Brussel is thans eene zesdagen koers aan gang. Goeden moed jongens en aan ailen wenscli ik eerste te komen. Te Sotteghen had een boomsnoeier, een zwaren tak vastgelegd met een stafen reep. Bij het afhechten van den tak sloeg de reep den boomsnoeier rond den hals en de nian bleef daar vier uren op 15 m. hoogte han gen, voor zijn lijk benedenviel. Bij het afvuren van vreugde kanonne tjes voor een huwelijk te Bouchout, ontplof te een dezer en een 26 jarige jongeling werd den schedel afgerukt dooreen stuk ijzer en doodgeslagen. De schoenhandelaar Bossu, te St Jans Molenbeek, kwaan maandag avond dronke tehuis.Zijn vrouw verweet hem zijn gedrag. In woede nam de kerel een versch geslepen schoenmakersmes en stak het zijn vrouw in den buik. Het arme slachtoffer bloedde dood. Hooveel misdaden waarvan drank de oorzaak is. Te Zonnebeke was Achiel Scheldeman van Rousselare, gehuwd en vader van 2 kin deren, bezig met granaten afdraaien; een ervan ontplofte en de man werd gansch in stukken geslagen. Hoeveel hebben reeds met hun leven zulke onvoorzichtigheden betaald. Te Alveringhem werd Achiel Dooghe van Loo, door zijne driewielkar overreden. Zijn toestand is onrustwekkend. t De Familie Baert-Roussel, Iaat met droefheid het afsterven weten van Vrouw FLORA ROUSSEL, weduwe van Mijnheer Jules Baert, geboren te Westnieuwkerke, den 28 Oogst 1839, overleden te Poperinghe den 2 Februari 1922. De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in St Bertinus kerk, Maan dag 6 Februari, om 9 1/2 ure. LOCRE. Onderwijzer wordt gevraagd voor de aangenomen school Warden Oom blijk gegeven van fijne ziels ontleding. Het is waarlijk een verheugend feit dat zulkeen talent in dienst staat van het goede. Ons volk heeft zulke mannen noodig. Warden Oom, moedig vooruitUw loon zal zijn de liefde van uw volk. Vraagt CHICOREI VANTIEGHEM DUPONT, Rousselare. Let wel op 't merk Reizen. Indien gij u op reis begeeft, verwaarloos niet u van een of twee mono poeders te voorzien, want het is het eenigste en echt geneesmiddel tegen hoofd- en scheele hoofdpijn, zenuwlijden, razende tandpijn en rhumatiek. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3,00 fr. Op Donderdag 2 Februari, feestdag van O. L. V. Lichtmis, greep de feestvergadering plaats van 't verbond der Christene Vrouwen. Van heel vroeg waren talrijke leden van 't verbond opgekomen, want ze wisten wel dat niettegenstaande het slecht weder, de groote zaal van het volkshuis zou vol zijn En zij was het... Het feest liep af boven alle verwachting Muziek en tooneel oogstten allen bijval. Eere en dank aan hen, die met zooveel op offering dit alles bereidden en aanleerden eere en dank aan hen die het met zooveel smaak en kunst opvoerden. Het historisch drama is een perel van op beurende vaderlandsliefde het blijspel zou de weerzinnigsten hebben doen lachen. Eere en dank ooi? aan de Voorzitster van 't verbond, en om hare gloedvolle rede tin telend van christene naastenliefde, en om het prachtig vaandel door hare tusschen- komst aan 't verbond der christene vrouwen van Poperinghe geschonken. Waarlijk, als men zoo een opbloeien ziet van 't verbond, mag men voor de vrouwen van Poperinghe de heerlijke woorden herha len, in 't drama uitgesproken Het daghet in den Oosten, het lichtet overal Afiroggelaarster. Nog winkeliers, slachtoffers der We Temperville, Louise Bakkers, gaven zich deze week ten politie- herbergiers van 't dorpen -1 is het dat de*dezelfde kracht, doch van slechts een derde en genezen op "enige degen den straffen WESTVLETEREN. maand Januari 1922. Geboorte.Derycke Julia, d. v. Aloïse en Decrock Margareta. Overlijdens. Dezitter Jacobus, 60 J. landwerker echtg. Sergier Romanie. Borry Maria, 57 geb. te Dickebusch, huishoudster, echtg. Demuys Achille. Beloften, Dieusaert Gerard, brouwergast met Vatihie Maria, dienstmeid te Wynkel S. Eloy. De- wulf Jéróme, inetsersgast met Meeuw Maria, huls werkster. Merveiliie Julien, aardewerker met La- maire ida, werkster. vercamer Henri, aardewerker met Demeulenaere Mathilde, werkster te Westoutre. Wij geven heden kosteloos een bij voegsel met de nieuwe uren van treinen en trams. Ons blad mag dus niet meer dan 15 centiemen verkocht worden. mssmma Erwtrijzen, houtbundels, bij Jerome Cat- teeuw, Kraaistraat, Westvleteren. Gaz Motor Otto 5 joeerdenkracht, zoo goed als nieuw. Zich te bevragen Thouroutsche Steenweg, 317, Oostende. Billard Toulet in goeden staat voor 900 fr. bij Achiel Haghebaert, Reninghe. Schoone larixen, dienende voor kepers en zaaghout, bij Denecker, Abeele-Statie. Auto-camion, merk Peerless 4 T in geheel goede staat, alle dagen zichtbaar Voor verdere inlichtingen zich wenden tot de Ga rage We P Alleys en Zonen, Priesterstr., 38, Poperinghe. Door uitscheiding drie veloseen mansvelo met lanteern 375 frank een jon- gensvelo voor 350 fr. en een vrouwvelo in goeden staat voor 210 fr. Ook velobanden vanaf 12 fr. en andere toebehoorten voor ve los en moto bij J. Lammey, Casselstraat, 4, Poperinghe. Volledig winkelgerief toog, rekkens, weegschaal, bakken, glazen banken, enz. alles in zeer goeden staat bij de Wed Vanhoutte-Hauspie, Rekhofstr. Poperinghe, Serre in ijzer, 11 meters lengte, 2 m. 70 breedte adres ten bureele. Deze siroop doetaanstonds de stikhoesten verdwijnen en verschaft de volkomene ge nezing op zeer korten tijd. Pi-ijs: :t fr. de fleselt. 18, Groote Markt, 18, - POPERINGHE- Beweging van den Burgerstand gedurende 't verloopen jaar 1921. LOCRE. Geboorten 12, sterfgevallen 6,5 Piano automatique met 2 rollen, laatste muziek bij we Verstraete, Vlamertinghe steenweg, 1, Yper. Hoeveelheid hoppedraad bjj Firmin Van Exem, Westvlereren, bij de Muis. Jonge vette koei, bij Arthur Deleu, Woesten, tegen Apollonia. eisje 20 jaar, vl. en fr vraagt plaats als winkeldochter in Yper. Adres ten bureele. leermakersgast met kost en inwoon, 18 jaar oud, 4 jaar op stiel, goed kunnend huwelijken 11. Intreding door geboorte 7 mannen en 5l vr., totaal 12 door vestiging 42 m. en 44 J vr., totaal 86. Uittreding door sterfgeval 3 m.enSvr., totaal 6 door vertrek 26 m. en 20 vr to taal 46. Winst 20 m. en 26 vr., totaal 46. STAVELE. Geboorten 17, sterfgevallen T naleAgentenenReizigersomdevoorivet- 26, huwelijken 18. jkoopers te bezoeken die artikelen begeeren Intreding door geboorte 17 mannen, 9 van dageHjks verbruik. SchrijvenB. H. vrouwen, totaal 26 door vestiging 103 m. 49 vr., totaal 152 werken, goede getuigschriften. Adres vra gen ten onzen bureele. p-irma van voedingsartikelen,vraagt regio- Onze llaadMelprfjNkuinp moesten we verschuiven tot aanstaande week fknitftcliland betaalt De Belgische regeering is officieel verwittigd geworden dat Duitschland zijne 31 miljoen betaald heeft. Deze som is gestort in pond sterling, Belgische en Fransche franks en dollars. Te^en de achturen wet. De Han delskamer van Gent heeft den minister van nijverheid en arbeid een verzoekschrift ge stuurd, vragende, naar aanleiding der nood lottige proefnemingen der laatste maanden, dat de achturenwet zoo haast mogelijk zou afgeschaft worden, in 't belang zelf van het land. De Handelskamer dringt aan, opdat de toepassing der wet dadelijk, dooreen Konin klijk besluit, zou geschorst worden. Len nieuw kanon. In 't begin van Februari zullen er in een der forten van Luik zeer belangrijke proefnemingen plaats hebben met een nieuw kanon, waarvan de Franschman Delamare-Maze de uitvinder is. De bijzonderheid van dit nieuw kanon is een toestel, dat de aanvankelijke snelheid verdubbelt, zoowel van kanons als van ge weren en mitraljeuzen. Een kanon van 75, dat eene normale snelheid van 530 meters ontwikkelt, zal thans eene snelheid van lOüO j meters bereiken. M. Delamare-Maze heett Uittreding door sterfgeval 26 m. en 16 vr. totaal 46; door vertrek 106 m. 50 vr., to taal 156 Verlies 12 m. en 8 vr., totaal 20. Bevolking 644 m. en 654 vr., tot. 1298. OOSTVLETEREN. Geboorten 42, sterf gevallen 27, huwelijken 18. Intreding door geboorte 22 mannen en 20 vrouwen, totaal 42; door vestiging 57 m. en 57 vr., 114. Uittreding door sterfgeval 16 m. 11 vr., totaal 27 door vertrek 70 m. en 77 vr., to taal 147. Verlies 7 m., en 11 vr., totaal 18. VLAMERTINGHE. Geboorten 117, sterf gevallen 38, huwelijken 65 Intreding door geboorte 70 mannen en 47 vrouwen, totaal 117 door vestiging 110 m. en 114 vr., totaal 224. Uittreding door sterfgeval 23m. en 15 vr., totaal 38 door vertrek 60 m. en 64 vr., to taal 124. Winst 97 m. en 82 vr. totaal 179. Getal inwoners op 31 Dec. 1921 3634. RENINGHELST. Geboorten 61, sterfge vallen 30, huwelijken 40. Intreding door geboorte 26 mannen en 35 vrouwen, totaal 61 door vestiging 116 m 95 vr., 211 Uittreding door sterfgeval 14 ni 16 vr., totaal 30; door vertrek 105 m. 117 vr, totaal 222. Verlies 23 m. 3 vr., totaal 20. t van A. Moïiteync genezen Hoest, Ver- -ook het middel gevonden om het kanon te (koudheid, Asthma, Influenza en alle ontste- Voor en na het noenmaal wierd er korps-«doen schieten zonder achteruitbots. Dit zalkingen der adempijpen en der longen doen gewijze een bezoek gebracht bij de leden (toelaten een nieuw kanon te bouwen van de flijmen zacht en zonder pijnen afkomen bureele aan. Zoo er nog zijn, worden ze ver- straatlantaarnen somtijds wat lange branden van 't gewicht der bestaande kanons. hoesi Dépot: Apotheek H. NOTREDA AE Agencie Dirikx, 9, Gasthuisstr. Antwerpen. Christelijke goede Meid kunnende werken- Adres ten onzen bureele. Melkerij Legia te Kortrijk, zoekt een autocamion van 3 of 4 ton in zeel goeden staat. Meid, 18 tot 20 jaar, ernstig, kunnend burgershuis onderhouden. Schrijven of zich aanbieden 's morgens, 20 en 22, rue Ban-de-Wedde, Rijssel, bij M. Palliez. Donderdag, rost hondje Tegen belooning terug brengen bij Ach. Vancayseele, bij den Groeden Spriet, Poperinghe. POPERINGHE, 3 Februari. Tarwe, 70.00rogge, 69.00haver60aardappe len, 55; boter, 10.50 fr. de kilo; Eieren de 25, 13.00 Hoppe, stad 1921: 340 fr. ROESSELAERE, 31 Jan. Tarwe, 60; masteluin, 60; rogge, 61; boekweit, 62; haver, 70; gerst, 65; erwten, 75; boonen, 76; witte boonen, 87; lijnzaad 95 koolzaad 100; strooi, 12; hooi, 40lijnmeel, 83; aard appelen, 45ruw vlas, 3,50 tabak, 3.50; boter, 12.00 eieren, 0.64 koolzaadolie, 260; lijnzaadolie, 180; chicorei, oude, 100; nitraten, 72; ammoniak, 90; cyanamide, 52; Viggens, den kilo, 4.50. KORTRIJK, 30 Jan. -Haver, 73,00 a 00; paardeboonen, 76 a 00; aardappelen, 35 a 40 boter, 11 a 12; eieren, 0 70 a 0.72; lijnolie, 142 a 145 lijnkoeken, 76 3 78; sodanitraat, 74 a 00 ammoniaksul- faat.100; suikerij, 105; hooi, 30a 4ustrooi, 7 a 10. Koeien, 63; vaarzen, 75; stieren, 85; ossen, 37. Wisselkoers der Beurs van Brussel op 3 Feb. Amsterdam 468.82 -488.82 I Londen 53.68-53.# Keulen 5.12 7.12 N.-Yor'x 12.43-12.Sj tienève 243.00 230.00 I Parijs 104 57-105.01

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 2