1 OE POPPEN. De Witt s MAAG, LEVER INGEWANDEN IN DEN NEGER i i N N O V ATI O N i ONGELOOFLIJK!! E. GLISSOUI STOFFERING i i I i Tapijten MEUBELEN i ziüntes: ST MICHEL: Oe nierpijnen zijn genezen I R. RABAEY-MILLE Nieren Blaas Pillen s Windolie NIEUWS Verkocht ten titel van reklaam aan onbekende prijs van 39 fr. 50. ostersche MOKETTEN EN KARPETTEN LINOLEUM, enz. C 'Bestekken en ontwerpen op aanvraag Voffedige instellingen in ganscB Het land GARAGE DE VOS Gebr. MOTOS F. N. HOSTAL Al)TOS EMiLE ROFF?AEN-VERBEKE m BORSTBALSEM Martin Toms bij KAREL VAEYENS Verwen van gemaakte cn losgedane stoffen in alle kleuren en op staal, g n LAVÖITURE UNIVERSEUS Vandewalle van Rousselaere ;Voor fee |55, Bleekersdijk, (iENT Téléph 770 Hulphuis: 7, Yeurnesteenweg, YPER5 iiuim van Vertrouwen. Hovenier en Bloemzaad, bij G. De Rynck-Yandevelde. NIERZIEKTEN Depot voor Poperinghe Jufv. Staessens, Groote Markt. DE POEDERS DE COCK HAMERT U DAT GOED DE POEDERS DE COCK IN DE HERSENEN Ch GRYSON alle slach van F. BLANCKAERT - VtRLEENE Reveille^, Brils, Monters, Belangrijke opmerking DE ^OEDERS DE COCK IVien aanvaardt alle herstellingen. coiffeur „Buwtiiï I)E%UT-H|jm posticheur S GROOTE MAGAZIJNEN S Uitvallen van het haar. 35, TROONSTRAAT Indien den artikel niet goed is, mag men het terugzenden; het geld wordt STONDERLIJK teruggegeven. Alles binnen 6 ure geleverd. Kostnmen van af 75 frank. VOLLEDiGE INSTELLINGEN behangselstoffen, behangselpapier, lincrusta en alle artikelen voor de versiering PRACHT- EN GEBRUIK- VERANDA-GARNITUREN -- CLUB-ZETELS Kleermakers voor Damen en Heeren PRIESTERKLEEDERËN De Poperin- ghenaar wordt wekelijks ge drukt op meer dan 8000 num mers en is gele zen in gansch de streek Handelaars en Neringdoeners wilt gij uwe za ken uitbreiden, zendt uwe aan kondigingen. J&A om féyaaO'. 97Zcuoc mas, cuwvé-aasi de fötïlefi' MAlCÜ, I ïm <p 5 'S '*+- ?-• CU rö Die gelukkige zieke lieoft zoodanig door de heilzame en onmiddeiijke wer kingen voortgebracht door de Pillen Do Witt, gi'slaau geweest, dat liij ons wel wilt toelaten de bijzonderheden zijner genezing te verkondigen, ten voordeele van al de andere personen lijdende van soortgelijke driften, aan degene waarvan hij leedt. Het is klaar dat M. Masy l.tion begrepen heeft al het gevaar dat hij liep door aan zijne nierdriften zich toe te laten uit te breiden. Voor de rugpijnen, rheumatisme, jicht, graveel, lumbago, heuppijn, of alle andere nieren- en blaasziekten te genezen, is het noodig uit hetorganie- sem, dat vreeselijk vergrf, het piszuur oorzaak van al deze verwarring, weg te drijven. Om tot dit te geraken, moet men toevlucht hebben aan een geneesmid del bekwaam van rechtstreeksch naar de nieren of blaas te gaan. Wanneer ge zult bemerkt hebben dat uw water, eon troebel en blauw achtig kleur heeft, keuteeken die de Pillen I)e Witt van alle andere hande lingen ouderscheiden, zult go het volkomen bewijs hebben dat die wonderlijke kleine pillen bezig zijn hunne taak te vervullen, en ge moogt dan verzekerd zijn dat do verzachting van uwe pijnen, aan nier- en blaasdrif ten te wijden, zich onmiddelijk zal doen voelen. M. IVlasy Léon, 76, rue de la Ga renna, te Maurage-lez-Mons, schrijft Gedurende acht maanden, leed ik van hevige nierpijnen en moest ine van eenen stok bedienen om maar mijn werk te gaan. Maar heden, dank aan de Pillen De Witt, voel ik me een heel ander man, en gevoel ik niet eene spoor van de ziekte. Ik ben thans in volledige gezondheid. s te. - *■»- o "IB H iü m ti bit) £2 a :<4 c 4-4 O co <U ha 03 to cd 'O c O N M 03 JA =3 4> <V bib a CTj 4) 4> t- O O ja co tl O O ao ■j. 'S o O z Pi w PH O fU C3 cd u 4-' c/3 c/3 v~t p JZ ■4-J c/3 cd i Oi TE VERKRIJGEN BIJ Hiiaire Osstyn-Cambie Te POPERINGHE lac^alvauivcerile Yzerdraad voor Moppekweekers. Gewaarborgd, eerste kwaliteit, gelijk voor den oorlog ALLE WEEK aankomst van alle slach van V JED E3 Volle Moeien o«ie Veerden' Jaarlingen WEST-N IEUWKERKE op het klein West hof luiTciiosiiir Hijsselstraat 23, YPER. Maken en herstellen van Pelsen. Groote keus en laatste modellen. Ziet onze hoeden. Ziet onze klakken. Ziet onze pelsen.! IBOOEK-MTIKELEN IN 'T GROOT Kleerstoffen, Witgoed, IVSercerién,Sajetten, enz Spécialiteitvan Gordijnen en Gemaakts Stoors FOUB^UBEN - HERSTELLINGEN VE1JRN6CHE STOOMWA88C1IEU1.I niieuwwaaselierij Kleerverwerij 00 30 c; 3 On YiPEii ItoterKtrnnt (dicht bij de Haile) l»OI*E*ftM>iflE t laminsjMrnaf 3 (bij de Groote Markt I ""Tirmnri n rii iiiubh wstmmsm Roods Pillen 5 Rouw in 12 uren. rr, 3! i3 O Specialiteit in het nieuw wasschen van cols en manchetten. Nieuw wasschen en in 't droog kuisschen van gordijnen, stoors, tapijten, sar giën gelijk iri ve©e kwaliteit. Plisseeren van stoffen in alle grootten en breedten. Spoedige bediening Verzorgd werk. Itcpotx Sn ulie (■«•ui'>enten «V Htcilen. 2 (3 .1 Rugpijn, Vermoeidheid, Meeste vormen van Blaas Aandoening 4 5 O 5- tb O CC O) S <D _o 0 01 u <U 72 O i-i u cd cd PQ MOTOS KIKOU.A VELOS EN NA A IMA CHI EN EN van allereerste merken. Essence - OSic - Vet - Carbure VERHUREN en HERSTELLEN llwneRpoi.rt, YPER. Telefoon 55. kindertjes tegen V zuur, buikpijn en winden. Te Poperinghe te bekomen in aüe Apothekerijen K"estelyn, Notrcdsme en V&ade Plas aan 3.75 fr. de flesch en 2.00 de halve flesck. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, desia- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij Notredame, Apotheker, groote Markt, Poperinghe, De doos 2 fr.de halve doos 1 fr. 25 Kiekenkweekers Landbouwers leghennen of JA cd cd s 03 O TE BEKOTOEN BIJ A. UREEE, Woesten, De Beste Remedie in de Wereld voor Rheumatiek, Blaasontsteking, Heup Jicht, Steen in de Blaas, Lenden Jicht, Graveel, Zwakke Rug, Jicht, De pillen De Witt zijn te koop in alle bijzondere apotheken, aan den prijs van 5 frank de kleine flesch en fr. 7.50 de groote flesch, welke 2 1/2 maal den inhoud der kleine bevat. Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de echte pillen De Witt aan te schaffen, zend rechtstreeks het bedrag uwer hestelling, vermeerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. De Witt C°, rue de la Gla- clère, 22, te Brussel, en do verzending zal oogenbükk'elijk door den apotheker uwer streek gedaan worden. DEPOTS TE POPERINGHE NOTREDAME, Groote Markt. KESTELYN, 37, Gasthuisstraat. Georges DeVoldere C TBfiEF°ON »1. de beste en de goedkoopste Aangenomen door Staat, Yzerenwegen, Gemeenten enz.— tSoldeering; Pompen Aalpompen Watersteenen, enz. enz. Engelsche Fuïence voor gemakken, pissijnen, lavabos, enz. enz. IBenoodiglieden voor Bierloestellèn! Détendeurs, Plongeurs, Kolommen, Debietkranen Bierpompen, tinnen en looden vertinde buizen, enz. enz. Fabriek van Zinken Pannen liaden in Geg/oten IJzer -= VERWARMSTELSEL van de wereldberoemde firma van PROF. JUNKERS DEPOT VAW FILTKK BERUEFËLD in geval van ziekte bij uwe kiekens, vraagt de ONPEILBARE REMEDIËN VERMANDERE Tegen Cholera Diphteritis,Dikke Lever, enz. nr420.' fr. 3,75 en 7,50 de pak. Tegen Snot MARVOl. fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Tegen Pokken ARSYLOL, fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Te verkrijgen te Po peringhe, bij Apotheker H. N01REDAME. GROOTE AANKOMST van alle soorten L^OSOÜiZAOEN Bijzondere prijs voor voorlverkoopers, Gasthuisstraat. 1, S'operin^he. Alle soorten van Frnïthooinen, »•«- zen, plniiteu en Xailen, Zeer genadige prijzen. twaMMTBfiMraiivabTiiitfiBfiifiHinwBanytwniiij indien ge pijnen in den rug en de lenden gewaar wordt indien ge 's morgends bij 't opstaan meer vermoeid zijt dan 's avonds bij 't slapen gaan in dien gij lamlendig zijt en zonder iever denken de te lijden aan Rhumathism Jicht,'t Steen, Scia tica of Blaasontsteking neemt BFLGiMII8? B»ILLË.l VERHEVEN Elke doos bevat drie soorten pillen Ontlastende Purgeerende en Nierpillen 4fr. de doo3in alle apotheken. Indien uw Apothe ker U de echte Belgische Pillen Verheyen niet kan betzorgen, zendt seffens per brief 4 fr. in postbon aan Ir VERHEYEN, ap. Wetstr. 112, Brussel. iVüaagontsieking, Gebrekkige Spijsvertering, Maagkramp, Uitzetting, Darmontsteking, ingewandenontsteking, Indigestie, Buikpijn, Hartkwalen, Krampen, Koliek, Geelzucht, Blindedarmontsteking, Bloedarmoede, Zenuwlijden. Hebt gij geen eetlust Is uw spijsvertering traag en pijnlijk Gevoelt gij na de maaltijden, zekere benauwd heid Lijdt gij aan zure oprispingen, aan overvloed van gassen, aan hoofdpijn, aan geeuwlust, aan duizelingen, aan slapeloosheid Hebt gij eene beslagen tong, een slechtriekenden adem Gevoelt gij pijn in de maagholte, in den buik, in den rug, tusschen de schouders Zijt gij neerslachtig, slecht van humeur Vlucht gij ieder gezel schap zijt ge u zeiven en anderen tot last, niet in slaat om eenig goed werk te verrichten Maakt gij u boos om iedere kleinigheid V Hebt gij 's nachts een gevoel van benauwdheid Zoo weet, dat al die hinderlijke dingen uitsluitend en steeds hun oorzaak vinden in de slechte werking van maag, lever en ingewanden. Wilt gij een onfeilbaar middel om spoedig te genezen Neemt dan bij iederen maaltijd een cachet Poeders DE COCK. zullen u verlossen van ai die phyzieke en moreele miseries, die uwe gezondheid sloopen, uw leven vergallen, uw werkkracht verlammen; want de Poeders DE COCK sterken en genezen deze drie groote voedingsorganen MAAG, LEVER, INGEWANDEN, welke absoluut in goeden staat moeten zijn, wilt gij eene goede spijsvertering hebben, nut uit uw voedsel trekken,en uitmun tende gezondheid genieten. LH DE COCK i Zink V. M. Lood TE VERKRIJGEN Bij Bru^etitraaf, bij de statie, H. COSTEUR - MOERKERKE, Duinkerkestraat, 43bis, Poperinghe. Kleuren, vernissen, vensterglas, Borstels, penseelen, goud en zilver. Kleuren in Tuben, sponsen en zeemvellen. Huismoeders. Wilt gij een goede en smakelijke tas koffie drinken, koopt de Suikcrij VAIYDE- PÊTTE - BAUEIA, hier verkrijgbaar. KOOPT. PROEFT, en OVERTUIGD U 1 Meester - Kloermnker Gasthuisstraat, 3g, Poperinghe. Lakenstoffen Nieuwigheden REGENMANTELS Spécialiteit van Peigné cn Serge WERKKLEEDEREN in pane, engelsch leder en lafont. Ongeloollijke Prijzen. SHr Aanneming van alle Uniformen. enz. aan zeer voordeelige prijzen. Regulateurs te beginnen van tSO fr. Agent voor Poperinghe en omstreken, W15 ALLAEYSen ZONEN -< P P E ISIYGII E - in i li—wi—imiiimiii iitil, wwrciiiri'mr'tiMiii» i.ti'ffwr -VOICES WAItE^ DE Brandverzekering VAN POPERINGHE beste en de voordeeligste. 1. Omdat de bestuurraad samengesteld is uit Popèringhenaars die van iedereen gekend zjjn. 2 Omdat al de aandeelhouders Poperinghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Pope ringhe blijft. 4. Omdat ae Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. 6. Omdat de premien lang zaam verminderen. Alle inlichtingen bij .1. Folwque, Yper- straat, 7, Poperinghe genezen volkomen al deze ziekten en kwalen der maag ontsteking,gebrekkige spijsvertering, kram pen, uitzetting, darmontsteking, geelzucht, indigesties, brakingen, enz, Ze zijn het éénige middel, dat alle maagkwalen tot in haar fijnste wortelen geneest en ze steeds belet, te ontaarden in zenuwlijden, suikerziekte, eiwitstofver- iies, blindedarmontsteking, zweeren, kanker, ja tering Eischt met nadruk het echte merk der Poeders de Cock, dat in alle goede apotheken verkocht wordt tegen fr. 4.5o per doos. Iedere doos bevat 20 Cachetten, voor eene kuur van zeven dagen. genezen iederen dag een groot aantal maagziekten,die jaren lang aan elke andere behandeling hebben weerstaan. Laat dan uwe gezondheid niet krenken en vernietigen door eene maagkwaai. Neemt Poeders de Cock. Dank aan de Poeders de Cock, zult gij ieder voedsel, dat gij gebruikt, gemakkelijk opne men en verteren en instede van u te doen lijden, zal het u krachten, bloed, sterkte naar den geest, d. w. z. de gezondheid schenken. Verliest dus geen tijd meer met het aanwenden van andere geneesmiddelen tegen ongesteldheden der maag. Eischt van uw apotheker de echte Poeders de Cock. HUIS Yperstraat, 118, Poperinghe. Téléphone 88. Groote keus van alaam voor ambachts lieden, verlakte artikels voor huisgerief Gemaakte Jachtstoven, Gegoten Stoven. Fourneelen merk GODIN; Zaaibakken, Tuimellteerns, Windmolens, Basculen, Beetmolens, strooisnijders, aardappel- smeuzers eerste kwaliteit van dakpapier, stekkerdraad 2 en 3 draden, traillie- draad van alle grooten, Marmiten, zwarte en galvaniseerde, enz., enz. Groote keus van rookersartikelen zooals Pijpen in zeeschuim, gegou- droneerde koppen, ambre mondstukken. Sigaren- en sigaretenpijpjes, sigaren- en sigarettenkokers, tabakzakken, vuur- slagers, enz. enz. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillos en sigaretten. Prijzen buiten alle concurrentie. Voorvoortverkoopers,groote prijsvermindering Emil« FEYS-VEKI1AEGIIE, Gasthuisstraat, 54 (Hoek der Priesterstr.) POPERINGHE 48 Gasthuisstraat, POPERINGHE. Groote keus van gemaakt goed voor Damen en kinders. Wit en fantaisie linnengott kleederen, bloezen, rokken, schorten, corsets, kousen en zokkenschoone keus vï stoffen, pane, zijde, flanelle alle slach van breiwerk, merceriën, kabas, portemonnee, portefeuilles alle veranderingen van gemaakte artikelen wordt in 't huis gedaan. Parfumeriën, zeepen, haarverwen, champoings, poudre de riz, haar- en tandboü tels, assortiment van Fantaisie spellen voor het haar te versieren, llaartressen rouleaux, enz. Men aanvaard Haar voor het maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten hui: voor coiffeeren van Bruiloften en Feesten. Depot der groote Stoomverwerij en Wasschcri j van het oud gekend H«' dulion van Brussel. GENADIGE PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING. «UH j9iiOBiiiBaiiraiiiHiJi^iigusii:aiiiEaifiWHHKii«KaniiiBii% 1 Naamlooze Vennootschap 0{uis besifcoon verfcoopende van ganscb cBefgië BRUSSEL, Nieuwstraat Martelaarplaats, VERVIERS ELSENE, Elsene Steenweg oV Veldst'raat, GENT ANTWERPEN, de Meir plaats 01j]M) mj TonnenmaKersstraat, BRUGGE LUIK, MaarschalK Foch plaats Kapellestraat. OOSTENDE Volledige stilstand na het eerste gebruik. Groei op 15 d. Bet. na genezing. Kosteloos boekje 1 Dr A. Brone 30, rue Piedboeuf, Liège-Cornillon. LANDBOUWERS gebruikt de PURGATLJNi E van Veearts DEVLOO. Bloedzuiverend en Nlaagzuiverend behoedmiddel voor Paarden. Voorkomt Balopijn, Oprijzino, Bewaaienheid en vele andere kwalen der paarden veroorzaakt door verandering van kost- en jaargetijden, door vermoeid heid van reizen, door langdurigen zwaren arbeid en sterke voedering. Vermeerdert den eetlust en vergemakkelijkt de spijsverteering door het vrijhouden van Maag en darmen. Gebruikswijze Een soeplepel driemaal daags in het graan of in het drinken. p»k 5 franken, te bekomen bij Veearts Devloo, Rekhofstraat h. Notredame, apotheker. Groote Markt, "operinghe. De Vereeniging der Fabrikanten, stelt in het bezit van het publiek 5,000 paren schoenen voor mannen gewaarborgd gansch Leder en van uitterste bewerking, waarde 60 franken. De persoonen die willen genieten van deze eenige occasie, zullen een man daat van ifl> fr. 50 zenden, met aanduiding der groote, aan de Vereeniging der Fabrikanten, BRUSSEL Telefoon 183,1)4 55 Yper, Statiestraat, IT. Telephoon XI. I*opei*iiigjlie» Cii-oote Mai*klTelephoon LAATSTE AFSLAGEN op MANS- EN KINDERKOSTUMEN WATERMANTELS STOFFEN cn VROUWENMANTELS jsr Oude Oiunst usr ^sr Hieuwe [Kunst io Om de Tering te vóórkomen (|£j) VerzorgtVerkoudheid, Hoest, Keelontsteking gH Bronchiet, Asthma, Griep en Influenza met den A i FANTASIE-NEUBELEN 31 s "TTvn n s s .w"» it f Mvy.T* isfifr'jjmnwHr ÏWB 1 fff? Yfjr- 1 -ƒ. cn M.Shimon VOLLEDIGE KEUS van KLEERSTOFFEN. 17,VLAMINGSTRAAT PRIESTERSTRAAT, 15 'V k m m m m en zijne 1. Indien gij hoest of kucht. —2. Indien uw keet oflong- pijptakken ontstoken zijn- 3. Indien gij fluimt. 4. Indien gij bloed spuwt of reeds gespuwd hebt. 5. Indien gij benauwd zijt of indien uw ademhaling ver mindert en uw borst piept. 6. Indien gij gemakkelijk zweet. 7. Indien uw flrt- mengeel, grijs, gepereld, of met bloedran- gen zijn.—8. In dien gij verma gert, veel zweet steken in de zijde gewaar wordt slechte nachten door brengt en indien gij zoudt aan gedaan zijn van de griep of in fluenza en deze langer als 14 dagen duurt. Electrische Resinazalf ASTHMALIJDERS of Kortborstigcn 7. Indien uwe ademhaling moeilijk Is. 2. indien ge onbekwaam zij t iets zwaars te verrichten. 3 Indien gij seffens vermoeid en afgemat zijt. 4 indien gij 's nachts niet kunt sla pen en moet rechtzitten. 5. Indien ge te gen geen mistig weder, rook of stof kunt. Hoofddepot3 Martin Toms 112, Wetstr. Brussel, Apotheker Meenen TE KOOP IX ALI.G APOTHEKEN. Hoofddopot voor West-VlaanderenApotheek VANDEN BU8SCHE, e Rysselstraat, 49. Rechtover de qroote Kerk, MEENEN die al de wonderbare geneesmiddelen van Martin Toms levert aan dezelfde prijzen en voorwaarden ais bij den uitvinder. GENEESBOEK- en alle inlichtingen te bekomen mits opzending van 1 frank In postzegels aan de Apotheek VANDEN BUSSCHE, te Meenen of Apotheek Martin Toms, 112, Wetstraat, Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 6