HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Popennghe en Omstreken. De bloem van het Vftjboseh Apotheek Frans Van de Plas Zondag 12" Februari 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. Nr 7- MEUBELS tot PAUS gekozen. Gelijkheid. BUREEüGERIEF Alle DRUKWERKEN Sansen=Vann6ste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE 1 Jaar in Stad tehuis besteld. 6.50 fr. buiten Stad met de post 8.00 fr. Buitenland13.00 fr. E. MONCAREY* SANSEN 20, Gasthuisstraat, POPERINGHE Na de stemming. Kardinaal-Aartsbisschop van Milaan, Z. H. Pius XI. De Kroning. Aan onze Abonnenten van het Buitenland- Verbond der Christene Vrouwengilde. Eene Dagorde. Openbare Weldadigheid. Leest en verspreidt "De Poperinghenaar' Oorlogsschade. P olitiek O verzieh t. In Kamer en Senaat. En de taalwet. Mijnheer Ernest. Het Proces tegen de barons Coppée. Eene Bekentenis. Nog ééne. Meubelpapier Schoolgerief Boekhandel Speelkaarten Zichtkaartf-n Amerikaansche bur-, au's Bureelme bels Meubclp-ipier Linole\»rn Toile Ci ée - bij Den Zondag na middag gesloten. POPEBINGHINAAR Voor aankondigingen der provincie Oost-Vlaanderen zich wenden tot E. DUQUESNE Zoon, M&rnixstraat, 30, GENT. Telefoon 1669. ahoimeinentprijs UITGEVER t V. SAMSETO- VAMME8TE Drukkerij - Papierhandel, Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE. postcheckrekening 0r 15570. Berichten 50 cent. de regel. Notarieële berichten 50 cent. Rechterlijke Eerherstellingen en vonnissen 1 fr. 50 de regel.Rouwberichten, niet boven de 10 re ken 5 fr. Grootere herhaalde annoncen, prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den vrij dag noen ingezonden worden. Stoelen IJzeren Bedden Matrassen Sargien Spiegels Glas en Gleisch Verlot Menagegerief Stoors Gordijnen Gemaakte Bloemen Rouwkronen Geschenken ENZ. ENZ bij 's Zondags gesloten. Maandag vervulde eene groote menigte het St Pietersplein te Rome. Met ongeduld wacht men het groote nieuws af. Daar kronkelt eene witte rook uit de schouw. Het teeken is gegeven. Een gejubel stijgt op uit de opeengepakte menigte. Ver langend reikhalst men om den nieuwen Paus te mogen begroeten en zijnen eersten zegen te mogen ontvangen. De twee derden der stemmen zijn uitge bracht op Z. E. Ratti. De kardinaal-deken heeft den gekozene gevraagd of Hij zijne verkiezing tot Paus aannam. Mgr. Ratti heeft aanveerd en hij heeft den naam aange nomen van Pius XI. De Paus wordt geleid in een kamertje waar de nieuwe Pauskleederen gereed lig gen. De nieuw-gekozene doet witte kleede ren aan waarover een rood manteltje en eene roode stool. Vervolgens keert de Pans naar de kapel terug en neemt plaats op eenen troon. De kardinalen brengen den Paus hunne eerste hulde. De nieuwe Paus geeft van op het altaar zijnen eersten Pauselijken zegen. De afsluiting van het conclaaf is intus- schen> opgeheven en de eerste kardinaal- diaken verschijnt op het middenbalcon van de basiliek van St Pieter en zegt tot de wachtende menigte r Ik verkondig U eene groote vreugde wij hebben een Paus, Zijn Eminentie Kardinaal Ratti, die den naam van PiusXI aangenomen heeft De klokken van St-Pieter luiden en met deze alle andere der Eeuwige stad. Paus Pius XI is op het buiten-balkon ver schenen. Z. H- de Paus, omringd van de Kardina len, groet de menigte die onophoudelijk en stormachtig toejuicht Toen zegent Hij de knielende geloovigen. Volgens eene mededeeling was deze zegen niet alleen bestemd voor de personen op het St Pietersplein tegenwoordig, niet alleen voor Rome en Italië, maar voor al de volke ren, en dat hij voor de geheeie wereld den wensch en de bode was van den algemeenen vrede, dien de Paus zoo vurig verlangt. Men heeft fel opgemerkt dat Z.H. Pius XI verschenen is op het buiten balkon, iets wat sedert Paus Pius IX geen plaats meer gehad heeft. Het is de eerste daad van den nieu- Paus en men hecht er eene historische en zeer gedenkwaardige beteekenis aan. Zijne Heiligheid Pius XI werd te Daiso, in de provincie Milaan, geboren op 3 Maart 1857. Hij is dus omtrent 65 jaar oud Hij voltooide aldaar zijne studiën en onderscheid de zich weldra door zijn buitengewoon ver stand en door Zijne geneigdheid tot de geschiedkundige wetenschappen. Te Milaan priester gewijd, werd Hij wel dra aangewezen als boekbewaarder [der Ambrosiaansche bibliotheek. Lange jaren bekleedde hij dit ambt. Later werd Hij gesteld aan het hoofd der Vatikaansche bibliotheek. Hij werd ook Apostolisch Nuntius in Polen. Den 13Juli 1921 werd Mgr. Ratti tot aartsbisschop van Milaan en tot Kardinaal verheven. Deze stad haa#e hem met feestelijken luister in. De nieuwe Paus is een man van weten schap, van onvermoeide werkkracht en van groote vroomheid. Van Hem verwacht men dat Hij het groote werk van zijne voorzaten, de betreurde Pausen Z. H. Pius X en Z. H. Benedictus XV zal voortzetten. De kroning van Z. H. den Paus met de tiaar of driekroon zal Zondag plaats grij pen. De kroning van Z. H. Paus Benedictus XV heeft, uit reden van den oorlog, met allen eenvoud plaats hehad. Ditmaal echter zal de plechtige kroning met den gebruike- lijken luister geschieden. Lang leve onze Heilige Vader, Paus Pius XI. alle Onze abonnenten van Frankrijk, Amerika en andere landen buiten België, zonden ons met nieuwjaar in vernieuwing van hun abonnement, meest allen een internationaal postmandaat van tO fr. 50. Dat was toen de abonnementprijs voor die landen. Maar! De tweede week van Januari liet ons het postbeheer weten voortaan moet od de gazetten voor 't buitenland bestemd ÏO cent. geplakt zijn in plaats van 5 cent. Zoo werd van dan af de abonnementprijs voor 't buitenland gebracht op 13 fr. Voor al deze die ÏO fr. 50 zonden ein digt hun abonnement voor dit jaar dus met begin November, tenzij die geachte lezers ons intusschen in fransche postzegels I fr. 50 zouden opsturen. Mengelwerk van «De Poperinghenaar». 59 door A. HANS. Neen,antwoordde Godelieve heftig. Ga uwen weg voort! Ik loop met geen Duit- schers mee. Nog so böze... Ze keerde zich om en liep terug. Ze had wel lust in snikken uit te barsten. Nu be greep ze beter allerlei blikken, welke dien middag op haar waren gericht geworden. En ze kon zich niet verdedigen Of ze moest de villa wijden. Ewel, ik zal het doenzei ze bij zich zelf. Ze begaf zich naar tante Lotte en vroeg of ze hier wonen mocht. De oude vrouw maakte bezwaren Godelieve stelde haar gerust en deelde mee hoe zij von Halie be vreesd gemaakt had Eindelijk gaf tante haar toestemming. Ze had toch medelijden met haar nicht En ja, 't ging hier om de eere der Vereeke's. Dien avond nog verscheen Louis en hij eischte dat Godelieve met hem terug keeren zou. Ze weigerde. Woedend liep hij weer naar de villa. Neen, ik kan bij hem niet meer wonen, zei Godelieve. Dan word ik geacht te han delen als Louis, en mijn naam en eere bo ven alles 1 Die in Frankrijk woont en een abonne ment begeert, hoeft enkel cns een interna tionaal postmandaat van 13 fr. op te zenden en ons blad zal hem regelmatig alle week besteld worden. Als ik nog naar schoole ging, de meester zei dat wij altemale op den zelfden voet ston den en dat al zijne leerlingen gelijk waren voor hem. En als wij op de speelplaatse kwamen, Karelje zei dat de meester een leugenaar was Ik heb daar met een lap tegen mijn oore in den hoek gevlogen, zei hij, en Louis heeft tien goê punten gehad van den meester en hij heet dat gelijk Ook, 't en duurde geen vijf minuten of Ka reltje lag in ruzie met Louis, en ware de meester er niet tusschen gekomen, Louis zou wel ne lap of twee gekregen hebben van Kareltje en ware zonder twijfel zijne goê punten uit zijn zak gehaald. En nogthans, z' hadden in schole twee naar verdiensten ontvangen Kareltje gevoelde dat Louis boven hem was, en hij was er afgunstig van had hij gekunnen, hij had wel willen Louis zijne goê punten afnemen, al was het maar om ze op den grond te vertrappelenhad hij ge- J kunnen, hij had wel willen Louis nen lap! aan zijn ooren geven, alhoewel hij daardoor j niettemin de zijne zou gevoeld hebben. Dat waren jongens maar Karei zocht naar gelijkheid. Zijn er niet vele groote jongens in 't zelfde geval Zijn er niet vele, met dezelfde afgunstig heid bezield, gesteld om hetzelfde te doen Ze zien een gebuur die geluk heeft en vooruitgaan in zijn zaken, die beter wordt dan zij en ze zouden voor geen loensche middels achteruitgaan om zijnen welstand te verminderen of zijnen vooruitgang te be letten afgunstigheid, waaruit er voor hun. zei ven geen meerdere welstand zou spruiten, doch alleenlijk een mindere welstand voor hun gebuur, en in hunne oogen meer gelijk heid. Ze klagen van 't eene of het ander last of lijden dat op hen weegt, en ze voegen erbij mijn gebuur en heeft geen zulk een last te dragen, en indien ze konden, ze zouden hem hetzelfde lijden aandoen, alhoewel het hunne daarbij niet en zou verminderen. Hebben wij geen zulke gekend die hun koren afgepakt wierden van den Duitsch en die zeiden: Pier en Jan en Sarei hebben ook koorn wegzitten. boven op hunnen zolder onder het strooi? En Pier en Jan en Sarei wierden hun koorn afgehaald, maar de aan klagers en kregen er geen graantje van. Maar ze troostten hun met het gedacht dat er meer gelijkheid was... in den honger. Wij lezen geheeie dagen in de socialiste dagbladen, en wij hooren in hunne meetingen roepen en tieren tegen de rijke smoeters, te gen de bazen die hun vet en rijke mesten... en meer andere liefelijkheden. En hoevele werklieden zijn er ongelukkig lijk nog niet die dat inzwelgen gelijk suiker, die daaruit niets anders opdoen dan haat tegen, en afgunstigheid van de hoogere stan den. Zij zuchten naar meer gelijkheid, en indien ze konden, geheel eenvoudiglijk zou den zij trachten den welstand hunner bazen te niete te doen, alhoewel zij er zelve geenen stuiver zouden bij winnen. Wat wilt gij Zucht naar gelijkheid die uit afgunste komt; en afgunst zoekt niets anders dan het vernietigen van al wat boven hem staat. Wij kennen een ander betrachten der gelijkheid, dat niet en bestaat in het vermin deren der grooteren, maar in het vermeede- ren der kleinen. En wij zeggen volledige gelijkheid zal er nooit bestaanmin ongelijkheid dat is mogelijk. Ziet hoe uwen baas gewrocht heeft bij dage en soms al eens bij nachte. Gewrocht naar zijn voorbeeld, zonder uwe gezondheid te kort te doen, om hooge te geraken Gespaard naar zijn voorbeeld, want met kleintjes ge spaard wordt groot vergaard 1 Hooger op door meer zedelijdheid, want kwade zeden zijn een slecht onderwerk om een hoog gebouw op te richten. Hooger op door meer geleerdheid Gij vooral, jong volk der werkende klasse, zoekt naar geleerdheid, vooral in alles wat uw ei gen vak aangaat g' hebt scholen van al len aard, teekenschool, rekentaal- en vak scholen want daarin ligt voor u het krachtigste middel om u te bekwamen tot klimmen. Hooger op door beleefdheid en welgema nierdheid, want die uitwendige zaken zullen eenen machtigen invloed hebben op uw wei- gelukken. Hooger op als ware christenen Neen, niemand verminderd, niemand ge haat, van niemand afgunstig, maar gewrocht om de kleinen te verheffen zoo komen wij tot meer gelijkheid zonder iemands geluk te verminderen, maar met velen hun geluk te vermeerderen Dat ware Kareltje die door zijne droevige jongensstreken geen kletsen meer verdient, tnaar die naar 't voorbeeld van Louis goê punten wint. Volgende dagorde werd in de meeste onzer gilden gestemd en aan de gemeenteoverheid overgemaakt Overwegende dat de Carnaval-dagen steeds aanleiding geven tot zedekwetsende en walgelijke tooneelen, dat zij op onze jeugd een verderfelijken invloed uitoefenen en maar al te dikwijls het uitgangspunt worden van een bandeloos leven dat zij in vele huisgezinnen de oorzaak zijn van ellende en wanorde; dat de eerlijke handel het behoud van die slempartijen niet vraagt, drukken wij den wensch uit dat de gemeenteoverheid maatregelen neme om den Carnaval voor goed af te schaffen. Verder werd volgende aanplakbrief in de voornaamste steden verspreid Huismoeders! Eerlijke vrouwen! Vraagt met ons de afschaffing van de Carnaval, die onze jeugd in het verderf stort, twist en ongeluk brengt in de fami lie, wanorde verwekt in de gemeenten. Het Nationaal Verbond der Christene Vrouwengilden, trekt de aandacht der heeren Senatoren, op art 69 van het nieuw wets ontwerp ter hervorming der openbare wel dadigheid, waardoor steun onttrokken wordt aan de behoeftige weduwe wanneer het oud ste kind 16 jaar oud is. Hieronder een uittreksel van den brief die gestuurd werd Wij vragen dat de steun der openbare besturen niet willekeurig moge onttrokken worden zoodra een kind in staat is loon te verdienen voor de familie, maar enkel naarmate bewezen is, dat de weduwe over voldoende middelen beschikt om hare kinderen een betamelijke opvoeding te kunnen verschaffen. Onder meerdere redenen willen wij en kel aanstippen, dat wanneer een kind van 16 jaar in staat is loon te verdienen voor de familie, dit eerst en vooral aan de moe der zou moeten vergelden wat zij tot dan aan dubbelen arbeid heeft moeten beste den; haar werk buiten huis om door loon in het bestaan van haar kinderen te voor zien en het onderhoud van het huisgezin; het loon van hetoudstekind zou aldus aan de moeder gelegenheid geven om meer zorg aan de opvoeding der anderen kin deren te besteden. Lefevre-Deman Gustaaf en kind 1830. Verkinder-Biesbrouck Léon 1285. Casier-Deput Léon 1790. Deneut-Marescaux Cyrille 8272.75 Mahieu-Vannoote Richard 11997. Vantomme-Dubois C. en kinders 3052. Vanheule Rose Auguste 8228. Delvael-Hoornaert Joseph 725.20 Schoonaert-Dermeaux Óscar 1154. Carrein-Buvsse en deelgenooten 1937. Vercaigne Deman Pierre 17701. Lewille Remi en zusters 755. Lapiere-Lahousse Honoré 2503.90 Vanraes-Lemahieu Emile 2781. Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), - P O F E RING II E. Den volgenden dag liet de kommandant de oude vrouw roepen. Hij zei, dat Godelieve naar haar eigen huis moest gaan. Als ze zoo weg bleef, was dat een beleediging voor haar man,... en tevens voorde Duitschers, want herr Devuist was de burgemeester, door hen benoemd. Zij wil niet terug keeren, zoo verweerde tante Lotte zich. Gij moet haar buiten zetten... Dat kan ik nietZe zou een ongeluk kunnen begaan. Liever dan naar de villa te gaan, sprong ze in 't water. De oude vrouw had nu geen vrees. Ook haar vrijheidsgevoel kwam boven. Wat meende die vreemde baas wel Von Halie dacht na... Hij moest in elk geval een schandaal vermijden... Veel uit 't etappengebied werd aan de Hollandsche grens bekend... hoe, wist men niet. En dan verscheen dat in de buitenlandsche bladen. En eens zoo ver, dan werden er inlichtingen gevraagd van 'thoofdkwartier... Men wilde opspraak vermijden zoo veel men kon.. Er woedde ook een papieren oorlog. En de Duitschers beweerden immers, dat ze aan de Belgen weldaden bewezen... Dan dacht von Halie aan den majoor.-. Ja, zoo Godelieve eens een wanhoopsdaad pleegde! Vrouwen waren zoo raadselach tig.. En frau De Vuist haatte hem... hij voelde het wel. Sie kan bleiben... aber sie musz stille seinsprak de kommandant ten slotte. En tevreden keerde tante Lotte huiswaarts. In 't dorp had men nu bewondering en eer bied voor Godelieve. XV. Tante Lotte kwam opgewonden thuis: Zeg, ze vertrekkenzei ze tot Gode lieve... De Duitschers Ja... en nu voor goed. Ze moeten wreed geklopt zijn in Frankrijk... En als ze ginder achteruit moeten, is 't hier van zelfde. Maar zou 't waar zijn?... 't Is van eigen waar! Ze maken hun pak en zak. en kapitein von Halie loopt te huilen als een wilde stier... 'k Zag hem een van die sukkelaars een slag tegen z'n kake geven... dat ge 't hoorde als op een blikken ketel. Maar is 't geen oefening dat ze doen, tante? Wat zou het!... Dan zoun ze stappen al hun voeten tegen hun neuze smijtend... de parade marsch lijk ze noemen!... Neen, man, de oversten staan met een tote van drie ellen voor een frank. We zijn ervan verlost Maar Godelieve deelde dat optimisme niet... Reeds zoo dikwijls hal men 't vertrek der Duitschers gemeld... Ze waren hier ver slagen of ginder... Maar telkens liep alles op een vreeselijke teleurstelling uit 't Dorp bieef eenige uren zonder soldaten... en plots kwamen er dan anderen, die weer dooreen krioelden als mieren in een hoop. Ziedaar is von Haile, de Duitsche ba ron, hernam tante... En de soldaatjes lie ven... Hij is een beest... m'n ziele, een waar beest, 'k Heb op Iepertuindag in 't beesten kot van de kermis een keer een leeuw hooren brullen... en die kommandant kan 't even 'uid. Maar, m'n ziele, hij komt naar hier... In de laatste zitting der Scheidsrechterlij ke Kommissies werdde schade opIen Augusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hierna vermelde geteisterden 6370. 1312.50 GHELUWE. Bouten-Soenen Bruno fr. Goetens-Delaere Léon KEMMEL. Lemaire René te Dranouter 6122. Ingelaere Emile te Westouter 2380. Baelde Christine van Dranouter 4600. Eggermont te Dranouter 3716. Storme Hilaire Westouter 720. Sohier Cyrille te Dranouter 4715. Verguldezoone-Mourisse Jules te Dranouter 2790. WERVICK. V/e Mahieu-Casier en kinderen 1542. Flament-Coene Oscar 655 50 Vandenbroele-Verstraete Henri 1997. Braem-Ghesquiere Henri 1598. Stamper Vandamme Jéróme 1236. Saelens-Delbecque Camille 2425. Mahieu-Masschelein de kinders 8565. Costeur Henri en deelgenooten 1945. Leleu-Ravau Florimond 7135. De overeenkomst tusschen Belgie en het Groot-Hertogdom Luxemburg werd deze week in de Kamer gestemd. In Kamer en Senaat werd aan den Staat toelating verleend 25 millioen te geven aan de Brusselsche Maatschappij die Brussel en de Vlaanders moet voorzien van water. Het is jammer dat onze streek niet begre pen is bij deze waterverdeeling. Of zou de waterkwestie hier misschien opgelost zijn door de regens die over de streek gekomen zijn Eene gansche reeks wetsvoorstellen wer den Dinsdag in de Kamer in overweging genomen Daaronder komen de wetsvoor stellen over de Vlaamsche Hoogeschool ook een betreffende de landpachten op de huishuren, enz. Sedert eenigen tijd is de Senaat bezig met een wetsontwerp te bespreken tot herziening der openbare weldadigheid. Hospicen en Disch zullen voor deze wet in één bestuur vereenigd worden. Hoogst waarschijnlijk zal deze wet naar de Kamer teruggezonden worden. Sedert 31 Juli 21 hebben wij nu eene wet die het gebruik der talen regelt in België. Deze wet moest in werking treden op 1 Ja nuari 22. Schoone wet voorwaar die niet toegepast wordt en nog eens dient om de Vlamingen en hunne taal belachelijk te maken. Ze werd ons waarlijk toegeworpen zooals men eenen been werpt naar eenen hond, als er niet meer van af te knagen of te zagert valt. We kregen ze als cadeau van Vlaanderens vijanden na eene wekenlange beschimping in Kamer en Senaat En de Vlaamsche Volks vertegenwoordigers en Senatoren hebben dat misbaksel gestemd, ja zeker om hunne groo te toegevendheid te toonen. Alsof de Vlamin gen niet al te toegevend reeds geweest waren met negentig jaren eenen toestand te dulden die de Walen geen 24 uren zouden willen verdragen. Twee ambtenaren hebben, in betrekking met deze wet de aandacht op zich getrokken Dit zijn de heer H. Forrest, statieoverste te St Genesius Rhode en de heer S. De Raey- maeker van de treinuitbuiting Antwerpen. M. Forrest schrijft verschillige artikels in De Standaard waarbij hij de Staatsbe dienden aanzet de wet zoo goed mogelijk toe te passen. Hij maakt zelf eene vertaling van de meestgebruikte termen en zet deze ten dienste zijner ambtgenooten. M. De Raeymaeker geeft eenen franschen omzendbrief uit waarbij hij de spoormannen aanzet de wet niet toe te passen en daarbij strenge straffen belooft voor deze die de wet wel toepassen. Er wordt eene ondervraging ter Kamer aangekondigd. In China zou het zijn nopens het gedrag van den brutalen wetsovertreder. Ja, maar wij zijn hier in China niet. Hier in ons België zal aan de Ministers eene onder vraging gedaan worden en zal het gedrag aangeklaagd worden van M. Forrest die ons aanzet de wet toe te passen. Waar blijven al onze Katholieke Vlaamsch- gezinden in Kamer en Senaat die tijdens de kiesmetingen zulke schoone woorden uit spreken? Ter waarheid moet gezegd worden dat M. Ph. Van Isacker eene ondervraging aan gekondigd heeft. Maar is dat wel genoeg? En wij weten ook wat al die ondervragingen maar weerd zijn. Kent gij Mijnheer Ernest Hij is socia listisch kamerlid voor Charleroi. Hij istevens een der grootste godsdiensthaters van ons land. Hij doet gemeenlijk maar zijnen mond open om een priester te belagen of een ge loofspunt in het belachelijk te trekken. Deze week werd zijn schoonbroeder Lam- pert veroordeeld tot 20 jaren gevang wegens verraad, verklikking en bespieding. In dit proces heeft M. Ernest veel van zijne schoonste pluimen verloren. Gedurende den oorlog was hij aan het hoofd van eenen bespiedingsdienst Daarvoor is hij,als groote patriotard, reeds herhaaldelijk gevierd ge weest. Hij liep als met vaderlandsche deug den te koop. Nu echter vernemen wij onder andere dat hij spioeneerde in Holland en dat hij daarvoor 10 gulden per dag trok. Te voren had hij een poosje in Belgie gevan gen gezeten... maar hij kwam vrij nadat 128 Duitschers eene petitie ten zijnen gunste hadden onderieekend. Na den oorlog heeft die zelfde Mijnheer Ernest 35.000 frank ge trokken als vergoeding voor diensten bewe zen aan 't Vaderland. Zou die vaderlandsche schuifelaarniet een toontje of twee lager mogen zingen? Een groot proces dat veel opziens baart is thans aan den gang De barons Coppée werden vroeger be- schuldigdvan levering van benzol en petrolie aan de Duitsche legers. Op 3 September 1920 beslist de procu reur-generaal Servais van geene vervolgin gen in te spannen tegen de Coppée's en zij worden vrijgesteld. Het socialistisch dagblad,«Le Peuple» legt zich echter hier niet bij neer en beschuldigt opnieuw opentlijk de Coppée's van levering aan den vijand. Op hunne beurt trekken de Coppée's hun ne belagers voor den burgerlijken rechtbank te Brussel. Er komen nu echter tijdens de bespreking zooveel rare dingen te voorschijn dat de procureur-generaal een nieuw rechterlijk onderzoek beveelt dat wel mogelijk op eene nieuwe vervolging der Coppée's zou kunnen afloopen. Het Belgisch gerecht kan er maar in ach ting bij winnen als het, door een onoartijdig oordeel, volledige klaarte brengt in deze duistere zaak. Guido. Is het Nationaal Syndikaat socialistisch JA! Hoe dikwijls zouden we dat reeds bewe zen hebben Tegen alle weer en wind in heeft het N- S. altijd zijn socialistisch zijn geloochend. Het wilde onpartijdig heeten. En kwaad blaften de leiders zelfs tegen al degenen die zulks dierven betwisten. Er komt verandering. Men loochent niet langer meer. In de socialistische Volks gazet van 17 Januari 1922 vinden we eene onomwonden bekentenis, die we laten vol gen Een enkel middel kan de staatsarbei- ders redden, en dit is: door hun allen te vereenigen in 't socialistisch syndikaat, die ten allen tijde hunne rechten en belangen heeft verdedigd en nog verbeteren zal. De bekentenis doet ons genoegen en wij nemen er acte van. M. Messiaen, onze socialiste Volksverte genwoordiger houdt soms zitting te Pope- ringhe. Een socialiste Volksvertegenwoordiger kan toch nievers elders zitting houden dan in een socialistisch lokaal Dat is klaar 1 En waar worden die zittingen gehou den Die zittingen worden gehouden in het lokaal der Coöperatieve van hel Nationaal Syndikaat, achter de statie. En ze willen dan nog de menschen wijs maken dat ze niet socialist zijn 1 Mochten deze twee bekentenissen aan de verblinde leden de oogen openen Naar hier, tante.., kreet Godelieve verschrikt Ze wilde naar achteren wijken, maar 't was reeds te laat. De Pruis opende de deur en zag haar Goeten tag, matam Gotlieb.groette hij Sie sind nicht boose... wir gehen fort... Gaat ge fort... en voor goed? vroegj Lotte. j Ja... und weit van hier.3 nach Rus land Godelieve stond onbeweeglijk... Ze wist niet hoe zich te houden, 't Liefst- ware ze heen gegaan. Ze dacht aan het tooneel op de kamer der villa... aan al de onbeschoftheid van dien kerel. En waarom moest hij nog eens hier komen en aldus aan 't gansche dorp toonen dat hij afscheid van haar nam Maar 't was 't best den trotschen Duit- scher niet te hoonen. Nog bezat hij de groo te macht... En hij kon altijd een gemeene wraak neinen... 't zij op tante... 't zij op haar vader... En zij zelve... ze was ook niet veilig. Als von Halie haar eens als gevangene meevoeren wilde, wie zou haar dan bescher men 1 De kerel durfde alles. Eenige dagen gele den nog, was er een meisje van rond Tor hout zonder paspoort op de gemeente geko men. Von Halie beweerde dat zij een vers piedster was en 't meisje moest zich voor hem en zijn officieren ontkleeden, terwijl een feldwebel naar zoogenaamde papieren zocht. Weerloos stond men tegenover dien wille keur. Von Halie was onbeperkt meester. Ja... wir gehen nach Rusland weit van Flandern, hernam de bezoeker. Ich habe verdriet... matam Gotlieb... Ah, ich woltte sie mit nehmen... Doe das... Gotlieb... O, das soil herlich sein... O.siesehendann viele landen hohe bergen... Und sie sind mein liebchen... Der Louis liebt sie doch nicht... es ist de freund van Clemence-.. Nu begreep Godelieve eensklaps de be doeling van dit bezoek. Die schurk wiens eerloosheid afgestuit was op haar treffelijk heid, haar reingevoel als Christelijke vrou we, kwam haar voor zijn vertrek nog eens afschuwelijk beleedigen... Tante Lotte hoorde het ook wel, maar durfde niets zeggen. Was sallen sie hier bleiben, vervolgde von Halie. Schönfeide is ein verdrietig dorp... und es sail noch slechter werden. Kein essen und viel granaden van de Enge len, und bomben Aber in Rusland sind wir meister und wir sollen ein gut leben haben, mein Gotlieb. Dannsind sie mein weibchen.. Godelieve wilde door de achterkamer heengaan. Maar von Halie sprong nader en greep haar bij den arm. Nein... nein... nicht weglaufen! ver bood hij. Niemand mag auf strasze kommen heute... auch ihr stummen mann nicht... der esel van ein biirgermeister! Hier bleiben, mein susz Gotliebchen.. Maar eensklaps gaf de jonge vrouw hem een klinkenden slag in 't gelaat. Smeerlap! riep ze, met een echt bosch- kanterswoord. De kapitein week eenige stappen achteruit, verrast door die hardhandigheid... En daar van maakte Godelieve gebruik, om langs achteren weg te loopen, door 't hofje, dan door een achterstraat, de dreef in en zoo naar het woud. Ze beefde over al haar leden. Ze greep een afgewaaiden tak en keek om. Ha, zoo de schurk haar volgen durfde, met of zonder soldaten, zou zij zich verdedigen. Maar ze zag niemand... en opgewonden liep ze door de dreef. Soms zag ze over 't hout het dak der villa. Lafaard, lafaard, siste ze, denkend aan haar man, die haar aan dien schurk had willen overleveren. In dit bosch had ze Louis voor de eerste maal ontmoet. Toen was ze door hem de bloem van 't Vrijbosch benoemd. De bloem van 't Vrijbosch... en van toen af was alles bij De Vuist bedrog geweest. Ze hoorde nu trompetten... Zouden de troepen vertrekken? Ha... von Halie ging naar Rusland... naar de andere zijde van Europa... En Godelieve dankte in haar hart Onze Lieve Vrouw voor die bevrijding. Maar ze zou pas veel later naar 't dorp terug keeren. De officieren bleven misschien het langst... En de deugniet moest haar eens gevangen-nemen en wegvoeren... Ha, liever sprong ze in de beek...De dood boven oneer... (Vervolgt.) te verkrijgen ten onzen bureele.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1