HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Popering Zondag 19» Februari 1922 15 Centiemen 19e Jaar. Nr 8 H0PPEDRAAD ALBERT DENYS 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE E. MONCAREY" SANSEN UITGEVER Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE. Jaar in Stad tehuis besteld. buiten Stad met de post Buitenland 11 Merk -POPERINGHE- Hondendresseering Ja- Stoelen IJzeren Bedden Matrassen Sargien Spiegels Glas en Gleisch Verlot Menagegerief Stoors Gordijnen Gemaakte Bloemen Rouwkionen Geschenken ENZ. ENZ Schoolgerief Boekhandel Speelkaarten Zichtkaarten Amerikaansche bureau's Bureelmeubels Meubelpapier Linoleum ToileCirée KXZ. bij Sansen-Yaimesle 20, Gasthuisstraat, POPERINGHE .la nkondiglngen s Berichten 50 cent. de regel. Notarieële berichten 50 cent. Rechterlijke Eerherstellingen en vonnissen 1 fr. 50 de regel.Rouwberichten, niet boven de 10 re ken 5 fr. Grootere herhaalde annoncen, prijzen op aanvraag. V. SAWSEM-VAMMESTE Drukkerij - Papierhandel, postcheckrekeninq nr 15570. Voor aankondigingen der provincie Oost-Vlaanderen zich wenden tot E. DUQUESNE Zoon, M&rnixstr&at, 30, GENT. Telefoon 1669. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den VrIJ- dao noen ingezonden fi o ai ii e in e ii t p t- i J SUST Den Zondag na middag gesloten. 's Zondags gesloten. worden .10335. 7105 ALLE ZONDAGEN ALLEENLIJK te verkrijgen bij van 1 tot 5 ure, In de Gouden Poort Boeschepestr. Poperinghe. Zult gij aan niemand zeggen, dat ik hier ben geweest? vroeg de onbekende. Neen... Maar wie zijt ge dan? Och... wat doet het er toe? Kent gij mijnheer De Vuist? De oude heer is dood... ge weet dat? Al sprak Godelieve gebrekkig, toch be greep de dame haar. Ik moet Louis De Vuist spreken, her nam ze. Ja, hij woont op de villa... De dame keek Godelieve aan en eensklaps vroeg ze verrast... Zijt gij zijn vrouw niet? De jonge vrouw knikte... En verbaasd vroeg ze Kent gij mij? Ik heb u eens gezien... Kent gij mijn man dan? Ja... Gij zijt niet gelukkig in uw huwe lijk... Godelieve zweeg... Wat ging het die vreemde aan? Was het ook een bekende van Louis? Ik ben een eerzame vrouw, hernam de vreemdelinge, die zeker haar gedachten be greep. Men heeft u gewaarschuwd voor uw huwelijk... Kijk, daar staat de villa, zei Godelieve, en ze wees naar het hooge dak... Dank u... Arme vrouw... maar men heeft u gewaarschuwd, zei de onbekende nog... Haastig ging ze verder. Godelieve gevoelde zich vreemd te moede. Eensklaps scheen het haar af ze cMe gestalte nog gezien had... Én een herinnering greep haar geweldig aan... 't Was van dien avond, toen ze Louis voor 't eerst had ontmoet. Ze stond voor haar raam en 't maanlicht lag als zilver over destreek. Toen verscheen daar een vrouw, die neerknielde bij het kruis der vermoorde, 't kruis aan den weg nabij de hoeve, waar men eens 't lijk van een jongen man had ge vonden... Die vrouw... was het niet dezelfde als deze onbekende? Ja, ja, klonk een innerlijke stem... Maar wat kwam ze dan nu hier doen en waarom moest ze Louis spreken En ze had gezegd, hoe Godelieve voor haar huwelijk verwittigd was geworden, dat ze in haar ongeluk ging... O, ja, door dat geheimzinnig briefje aan haar venster. Maar hoe wist die vreemdelinge het? Kwam die waarschuwing van haar? Doch waarom dan al die geheimzinnigheid... En hoe kende ze Louis. O, ook daarin werd ik bedrogen, mom- pilde de arme verlatene. Ze besloot plots naar de villa te gaan en die dame te ondervragen. Ze had er immers het recht toe Ze mocht weten, wat Louis' vroeger en tegenwoordig leven nog al v oor duisters verborg! Maar dan schrok ze terug voor haar 'be sluit. Misschien was von Halle weer eens tot aan de villa gegaan en zou ze hem daar ontmoeten. En dat wilde ze nietl Mengelwerk van «De Poperinghenaar». 60 burgers in huis moeten blijven. Nu liepen ze heen en weer, en sommigen verkeerden in 't zelfde goed gedacht als Lotte, maar de meesten wisten wel dat de bezetting niet ge ëindigd zou zijn. Godelieve dacht maar aan de vreemde dame, die naar de villa was gegaan... Eensklaps zei ze tot haar tante: Ik loop een keer weg en weer tot bij moeder. Toen ze op de hoeve kwam, vroeg vader naar nieuws uit het dorp. De Duitschers voor goed weg... we zijn er wel mee,zei hij dan.We geraken die kerels vooreerst niet kwijt. Maar er komt nu van eigen een nieuwekommandant... En zal Louis nog burgemeester zijn? Nu vertelde Godelieve haar eigen weder varen. Goed gehandeld 1 zoo prees Vereeke haar. Ge hebt getoond, dat onze vrouwen treffelijk zijn. Maar voor Louis is 't een nieuwe schande. Als de oorlog gedaan is, moet ge u door de wet van hem laten schei den! Zoo'n lafaard, zoo'n Duitsche hond. De dochter dacht aan de vreemde dame, doch ze zweeg er 'over... 't Was of ze van haar eigen vernedering zou spreken. En ze had waarlijk al verdriet genoeg!.. Het deed haar deugd weer eens thuis te zijn en ze wenschte haar jongen tijd terug... Wat had Louis haar bedrogen! De Bloem van 't Vrijboschl En nu was ze voor hem maar zooveel waard als Clemence of een andere slet. (Vervolgt.) door A. HANS. En ze bad tot God om bescherming en bewaring Het was stil hier in het bosch... maar ze moest zich niet ver wagenZe had verno men, dat er op sommige plaatsen in 't woud kampen waren en munitiedepots en zage rijen... En ze dacht aan het meisje zonder pas poort, dat van schaamte geroepen en ge weend had... Wat een tijd toch vol beestachtigheid, van ongebondenheid, afschuwelijke machtsmis bruik! Eensklaps hoorde Godelieve gekraak, als naderde er iemand over afgevallen takjes en ander droog hout. Ze keek verschrikt op en klemde vaster den tak in haar hand. Maar dadelijk was ze gerust gesteld... Daar naderde een dame... Ze was schoon maar over haar wezen lag een droevige trek De vreemdelinge groette en vroeg in 't fransch, waar de villa van mijnheer De Vuist stond Ik zal 't u wijzen, stamelde Godelieve in de weinige woorden, welke ze kende van de vreemde taal. En ze wenkte de dame haar te volgen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1