HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. De- bloem van bet Vrijboseb Apotheek Frans Van de Plas Zondag- 5 Maart 1922. 15 Centiemen. 19° Jaar. Nr 10. Vasten. De Zaak Muiier In 't Buitenland. In 't Binnenland. Abonnementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie PPV, 8.00 Buitenland 13.00 SanseiuVanneste, 15, Gasthuisstraat, Eene inlassching VOPISSEN, ROUWBERICHTEK) Hongersrood in Rusland. Politiek O verzieh t. De Vlaamsche Hoogeschool. Oorlogss chade. De huishuurwet. Over Minister Devéze. Nu over Minister Berryer. fVI Jules Heindrycx, INHULDIGING per Jaar Z'/-* ^'r-V' •*V.' UUgever Drukkerij, Papierhandel, POPERINGHE Psstcheckrekening nr 15570 PUPEEINGHENMR PRIJS voor Aankondigingen BERICHTEN, VERK00PINCEN, o.6o ctn per regel. Herhaalde Inlassohing. 0 5o ctn per regel. 1 5o fr. per regel. 5 fr. voor 10 rt g Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden worden. Bij dit woord trekt deze spotend of onver schillig zijn schouders op, gene zet een on behaaglijk pruilemondje, een derde krabt achter zijn ooren, en denktda's nog al erg, maar, enfin, als 't moet dan moet het. De meeste menschen peinzen dat de Vas ten die ingesteld is ter gedachtenis van Christus' veertigdaagschen vasten in de woe stijn feitelijk hierin bestaat dat we die dagen op de kin kunnen kloppen, ons houden van zekere spijzen, en slechts maai daags een vollen maaltijd nemen. Dat is gedeeltelijk. ont- een- In de aloude tijden werd er reeds boet vaardigheid gedaan in zak en asch, en als we lezen hoe de eerste Christenen die ver stonden, dan bekennen we geerne, dat wij een heel beetje hoeven getroeteld te worden om niet dooreen te zakken als een kramak- kelijk stel. In de kloosters kunnen ze dat nog wel, zooals toen, en indien zij die roekeloos en uitzinnig de keien hunner kritiek gooien over de kloostermuren, en dezer bewoners uitmaken voor parasieten en paters-goele ven, hen een paar maanden wilden nadoen, ik geloof dat ze zouden rammelen als kemp- stekken. Want boetvaardigheid moet ge daan worden offervaardig, blijmoedig, met kinderlijken eenvoud, in den geest van ve- reéniging met Christus, die zooVeel deed voor ons, anders is 'teen karwei. bouwende ascetische kracht voor den chris ten. Doe het goede, wijk af van het kwa de deze stelregel moet nu vooral in het oog worden gehouden. Ik ga er niet over uitwijden, en liever Leo de Groote laten spreken, wiens woord nu nog mag vernomen worden als de on tucht afgewezen, als aan de dronkenschap vaarwel gezegd, en als de begeerlijkheid van het vleesch door de wetten der kuisch- heid beheerscht wordt als de haat over gaat in liefde, als de vijandschappen veran deren in vrede, als de kalmte,de gramschap bedaart, als de zachinnedigheid de belee- diging vergeeft, als eindelijk de zeden van meesters en onderdanen zóó geregeld zijn, dat de macht van genen zachter, en de tucht van dezen meer verkleefd zij... alsdan wordt er versterving gedaan, die ontschul digt, verdient en verheugt. D. K. Boetvaardigheid beteugelt de ondeugden: de mensch werd aldus geschapen dat zijn lichaam aan de rede, en de rede aan God onderworpen was de zonde heeft deze or de gestoord en de boel in het honderd ge zet. Ieder rnensch voeld nu den prikkel van het kwaad, den ouden mensch dien hij moet onschadelijk maken. Wie zegt dat hij geen ondeugd te bedwingen heeft, belijdt dat hij ermeê behelpt is, en zichzelven niet kent. Boetvaardigheid verheft den geest, lam- meke smeerbuik verdrinkt of verstikt hem volle krop, dolle kop. Niemand kan twee meesters dienen, wie voor zijn lichaam leeft is een slaaf, en rijdt zijn leven te post af •zou A. Varendonck zeggen. Boetvaardigheid schenkt deugd, omdat de mensch, wiens geest naar hooger streeft, en in strijd ligt met het lichaam dat hem wil neerhalen alzoo meesterschap over het lagere bekomt, en vrijer en makkelijker de baan kan oprukken van het Leven, waaro ver men komtfot het Heil. Degenen die den Vasten onderhouden, moeten het niet uithangen, of een gezicht zetten van zeeptrienen of trezebezen, dat ware glad verkeerd en de Farizeën nage volgd, tegen welke Onze Lieve Heer zegt als ge vast, zalft dan uw hoofd en wascht uw gelaat, opdat niet de menschen uw vas ten bemerken, maar uw Vader die in het verborgen ziet en het u zal vergelden. Vele Christenen moeten den eigenlijken vasten niet onderhouden, ze worden aan geduid door de Schikkingen. Sommigen on der degenen welke niet behooren Bij de ca- tegoriën die worden ontslagen, kunnen er niet tegen dat ze in twijfel, bevoegden hierover raadplegen en dan gerust wezen, aan alle redenen 'wordt gehoor geschon ken. Maar een versterving kunnen we allemaal ons opleggen, moeten we zoo dikwijls doen met tegenzin, uit menschelijk opzicht, uit welvoeglijkheid en fatsoen, of uit ambts plicht, wanneer deze iets voorschrijft dat we liever vervingen door wat anders. Doen wij ze in christelijken gemoede vrijwillig en met blijdschap. Kijk uw pijpje, leg het nu ter zijde of stop er eentje minderlaat uw bor reltje, neem geen snuisterijtje, en geef den arme of den hongerigen Rus het geld'dat ge er aan versnoept bijt wat harder op uw tanden als er iets tegenvalt och, we vinden honderd en tien gelegenheden om ons iets te ontzeggen, waardoor we ons verdienste lijk maken, en ons christelijk karakter vor men en versterken. Doch naar den geest van de Kerk is vas ten en onthouden van louter ontkennenden aard, een betrekkelijke verplichting welke in menige omstandigheid niet kan nageleefd worden. Een overwegend belang hecht de Kerk aan de beoefening der deugden, die is van op- Er heerscht hongersnood in Rusland. Het is zeker dat daar 32 miljoen menschen niets hebben om er zich mede te voeden, en dat er daarvan minstens 10 miljoen den honger dood zullen sterven. Niettegenstaande de noodkreet geslaakt door Nansen, de Scandinaaf, die de streken bezocht, zijn de regeeringen niet ter hulp gesneld. En nu Bij de laatste berichten gaat er' een rilling door heel cte beschaafde wereld; Wij kunnen niet weerstaan aan de be ring, voor de oogen onzer lezers, eer tafereelen op te hangen van het akelig c ma der uithongering van een heel volk. inzicht is enkel dit doen nadenken... en geven om stervenden te redden. Chicago Tribune meidde, dat Russis- sche kleinen, gevoed door de Amerikaansche hulpambulancies, door hongerenden gedood en... opgeeten werden 1 Te Poegatsjeffe, goevernement Samara, werd 'n pas geopend eethuis beroemd voor den uitgelezen fijnen smaak der vleeschspij- zen De policie ontdekte de bewijzen, dat de houders ervan... kindervleesch opdisch ten Te Goetsjina werden tien pond menschen- vleesch in ruil gegeven voor een hoeveelheid graan Te Loebemoff, kreits Boesjoeloek, vond men langs de wegen talrijke ontvlees de menschenlijken Uit een verslag door den bolsjevist Sjos- joff, die de streken bezocht, opgemaakt, ontleenen wij Bij dozijnen liggen dé lijken der verhon gerden langs de straten en in de graven. Hoe het er in de afgelegen dorpen uitziet, weet niemand, daar het bij gebrek aan paarden onmogelijk is er in door te dringen. Het wordt ook waarschijnlijk geacht dat daar sedert lang alle leven is uitgestorven. In het dorp Blagodoroff en het district Boesjoeloek hebben drie families, door den wilden honger gedreven, het lijk van een pas gestorven dertienjarigen jongen, eerst geopend, de ingewanden er uit genomen en na oppervlakkige reiniging rauw verteerd. Tengevolge van het rauw eten van dit menschenvleesch is een der vrouwen gestor ven ook haar lijk werd desniettemin op geeten. Van het lijk van een anderen knaap, in hetzelfde dorp gestorven,bleken bij opgra ving uit het massagraf dat hoofd en beenen verdwenen waren desniettemin werd ook nog de romp door hongerenden weggehaald en in hunne hutten opgeeten. De schrijver eindigt met te zeggen, dat in het voorjaar de ter beschikking stelling van zaaikoren voor deze streek wel overbo dig zal zijn, daar er niemand meer in staat zal zijn, om het land te bebouwen. Ook doode paarden en honden worden door de ongelukkigen verslonden Overi gens zegt de verslaggever, is zelfs de reeds ellendige voeding met allerlei kruiden niet kunnen voortgaan, daar de sneeuw de wor tels en kruiden in de bosschen bedekt en voor de menschen onbereikbaar gemaakt heeft. Gevallen paarden en hondenlijken gelden als lekkere beetjes, die zeer zeldzaam geworden zijn. Wie kan wie durft nu nog de vraag stel len Moeten wij de Russen helpen Toch wordt die vraag gesteld er wordt zelfs geredetwist over het te geven ant woord, en intusschentijd maait de honger snood dag voor dag duizenden Russen neer. Onmehschélijk. Geldhonden, die hun christen geweten onder hun geldkast begraven hebben,durven nu nog vragen Zal de Rus die schulden betalen 1 Hoe onmenschelijk toch, aan nen Mengelwerk van De Poperinqhenaar 62 door A HANS. leper zoo'n schoone stad... We zagen 't ook... Er blijft niet veel van over en de Duitschers bombardeeren leper nog eiken dag. O, 'k heb dikwijls naar de vlammen staan zien. Al vuur daar te leperen! 't Was een wreed gezicht. En ge moet de stad dan zoo goed gekend hebben... wij gingen er eiken Zaterdag ter markt... en we hebben er ook familie lijk dat ge weet... Maar ge weet er niet van Ho, neenDe Ieperlingen zijn van eigen ook op de vlucht... ge kunt dat wel peinzen. Ja, 't is te Becelare nog erger dan hier. Veel gekwetsten ook zeker O, bij vlagen stijf vele... In de kerke en de scholen en in huizen... We hebben de Keizer ook gehad... 't was met Allerheiligen. Hij peinsde van naar leper te kunnen gaan. Ja, met zijn muile! En hebt ge hem gezien 1 O, neen, we mochten op strate niet komen, maar de soldaten zeiden het... We zien ook gevangenen. Belgen? Neen, Engelschen, ze roepen daar naar ons. Maar de Duitschers zijn dan kwaad en zeggen dat de gevangenen moeten zwijgen en ze geven er hier en daar een een slag maar dat helpt niet veel. Overlaatst wilden ze te Meenen op de markt een hee'e groep gevangenen photografeeren. De Engelschen moesten zeer stil staan en ze deden het. Maar juist als de photograaf wilde trekken, keerden ze zich allemaal om... En de bur gers, die op de markt stonden, lachten luidop, en werden weggejaagd. Houden de burgers nog moed? vroeg tante. VeelZe durven nog gerust een me daillon van den koning en de koningin dra gen. En ge moest 't zien, als er op een dorp een dienst voor een Belgische gesneuvelde wordtgehouden... Nu en dan komt er nieuws van den Yzer door, soms slecht nieuws dat de een of ander dood is. Dan laat de familie een dienst in de kerk doen. En altijd is de kerk stampvol. En aan 't einde zingen ze het volkslied. Maar natuurlijk veel mogen we niet doen. De Duitschers moeten dikwijls op muren iets lezen, dat ze niet plezierig zullen vinden. Ge weet dat er langs de spoorwegen bordjes staan met 't opschrift «verboden over den ijzeren weg te gaan» Overlaatst hadden ze er op een de «en» van «ijzeren» en 't woordje «weg» met verf bedekt, zoodat de Duitschers lazen.«Verbo den over den Yzer te gaan» Ja de menschen durven nog wel spreken ook. Bij een onzer buren was er een feldwebel, dat is sergeant ingekwartierd. Hij had altijd in Rusland gevochten en kwam voor den eersten keer in Vlaanderen. En hij zegt tegen de vrouw van het huis: leper ik heb daar nu zooveel van gehoord en gelezen hoe ver is 't eigen lijk van hier? «Wel» antwoordt de vrouw, «hoe zou ge 't willen weten, in vredestijd of oorlogstijd? Ach was, zegt hij weer, in vredestijd of oorlogstijd, dat is toch 't zelfde. Neen, neen zegt de vrouw dan, dat is niet schuldenaar, die op straat overreden wo.J J eerst naar zijne schulden te vrajen en hem slechts na schuldvereffening op te tillen en te verzorgen. Hartelooze politiekers durven er een heel stel politieke en sociale beschouwingen op na houden. De Sovjets met dictatoren als Lenine, Trotsky en anderen hebben Rusland door het collectivisme willen redden 't gaat niet. Laten we de wonde nog wat bloeden I 't Is de beste veroordeeling van het collectivisme. Onmenschelijk, zeggen wij 1 Laten wij om Gods wil ja, om Gods wil op dit oogenblik en op deze plaats niet discuteeren welk economisch stelsel het best den bloei van 't land verzekertlaten wij op dit oo genblik en op deze plaats, nu wij het land der dood overkijken, niet uitzien naar stok ken om onze tegenstrevers tusschen de bee nen te slingeren Weg, weg, daar sterven miljoenen menschen, mannen, vrouwen, kinderen en grijsaards 1 Wie wil ze helpen redden Wie Bij het vernemen van die nare akelige ijzelijkheden, ja, wie zou kunnen of durven nalaten zijnen penning te storten om die arme hongerlijders ter hulp te komen. Met betrekkelijk weinig kan men een menschen- leven redden. Met 40 frank helpt men reeds een kindje door den nijpendsten nood. De Poperinghenaar opent heden eene inschrijving en zal geluk.kig_.zijn. in naam t zelfde maar een groot verschil. In vredes tijd rekenden we, om van hier te voet naar leper te gaan, twee uren. Maar nu is 't oor log en gij, Duitschers, ge zijt nu al vier maanden op weg naar leper, en ge zijt er nog niet. Hoe zou ik 't dan kunnen zeggen, hoe ver't is! De Duitscher was kwaad, maar de vrouw liep lachend weg. En de kinderen babbelen al wat Duitsch.maar 't is niet altijd naar de goesting van de Duitschers. Zoo zingen ze ook van Duitschland iiber alles maar dan is het zoo. Duitschland uber alles maar niet over den «Yzer». Laatst was er een jongen van ons dorp, die met een stuk ijzer bij een ouden Duitscher kwam. De jon gen zegt «Wat is dat» en de Duitscher zei «ijzer». Daar kunt ge niet over, he riep de jongen, en hij liep hard weg. Wel gezeid! riep Lotte lachend. Maar er zijn anderen ook... Duitsche sleepen... Och, ja, dat is lijk hier... Er liggen al veel dooden zeker. Ja... op de-stukken... En ze maken nu monumenten... er zijn bij de soldaten steen kappers. Ze bouwen een gedenkteeken, maar 't is een observatorium om naar de linie van de Engelschen te loeren. Zoo zat Martina te vertellen en de avond vloog om. De bezoekster moest bij Godelieve slapen. Deze had eerbied voor het moedig meisje... en te dieper voelde ze de lafheid van haar eigen man. XVI. Den volgenden morgen was Schoonvelde vol nieuwe soldaten. Martina vertrok al vroeg, ze zou wel tus schen de troepen glijden, beweerde ze. YPER. Sauvage Arthur 6625. Sauve Arthur 4242.50 Coene Charles 9890. BOESINGHE. Ooghe Servaes 2088. LANGEMARCK. Donche Pierre 5570. Debruyne-Storme 1955. We Debruyne-Blanckaert 1540. Maddelein landgebruiker 3105. Terriere herbergier 2960. ST Jan. De Wilde Emile beenhouwer 3000. Vandevyvere steenbakker 1540. opsturen om de martelaren van Rusland te helpen redden. Op voorhand dank aan al de inschrijvers. EERSTE LIJST. De Poperinghenaar fr. 40.00 Opvolger van S. VANDEN BERGHE Bertenplaats, 8, (Kleine Markt) P 4» I* H K 9 (i II I-U In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op len Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden WAESTEN. Stree We fr. 2073. Brame frères 35433. Deblock Auguste 594. We Lesafere 41345. Scieux Walle Ch. 2900. Van Exem Hippolyte 2352. Lecluyse Paul 1406. Poupaert Frangois 2031. Stamper Auguste 1685. Masil A. 1734. Heytens André 1332. Bille Jules 2452. Boone Antoine 1182. Verbiese broeder en zuster 27409. Haese Remi 1368. Laperse veuve 4598. Logier Jules 2242. Capon Xavier 1809. Decavre Théophile 1498. Vereecke Louis 1579. Roose Victor 530. Decremont César 2087. Sory Emile 3754. Durin Henri 11770. Tahon Auguste en kinders 1198. Verolleman Jéróme 1253. Meersdom Arsène 1096. Beausart We en kinders 3811. WOESTEN. Decorte Camille 615. OOST-VLETEREN. Fieu Achille 1385. Boudewyn Achille 2482.84 Leveque Edgard 550. Mazereel Henri 155. NOORDSCHOOTE. Desmadril Karei 803. Smagghe Léonard 925. Caulier Henri 3280. Oreel Jules 5520. RENINGHE. Knockaert Benjamin 5025. Feryn Cyrille 750. Persoone Auguste 1325. Knockaert Cyrille 1530. Verledene week is alle belangstelling ge gaan naar de afdeeling der Kamer waar de twee voorsteilen over de Vlaamsche Hooge school een eerste vuurproef ondergingen. Het voorstel van de liberale partij, waar bij men eene Vlaamsche Hoogeschool toe stond, maar niet te Gent, zoodat de Fran- sche te Gent geheel bleef bestaan, dit voorstel Mechelynck werd voor goed ter zijde gezet. Het bekwam immers maar 45 stemmen voor en 94 stemmen tegen-met 17 onthoudingen. Dus'verworpen met 49 stem men. Het voorstel Van Cauwelaert dat de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool vraagt krijgt echter ook geene meederheid. Er zijn 63 stemmen voor, 74 tegen en 19 onthoudingen. Er is hier een te kort van 11 stemmen. Het getal afwezigen bedraagt 30. Het is gansch onmogelijk van nu te zeggen welk lot er zal te beurt vallen aan het voor stel Van Cauwelaert als het ter Kamer zal komen bij een paar maanden. Eene zaak is nochtans zeker. Vlaanderen heeft met eene verpletterende meerderheid uitspraak gedaan voor de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. De liberale par tij heeft uitzondering gemaakt. Maar die is in Vlaanderen, zoo van invloed als van ge talsterkte, maar van kleine beteekenis meer. In zijn geheel genomen heeft Vlaanderen gestemd voor Gent vervlaamscht en de Walen met enkele franskiljons, daartegen. Wij staan dus voor het ernstig geval dat eene kwestie, die van levensbelang is voor Vlaanderen en door Vlamingen voorgesteld en verdedigd is, bekampt wordt door de andere helft van 't land. Die tegenstelling Vlaanderen-Wallonië kwam nooit scherper voor. De Walen heb ben de beste houding aangenomen die ze konden aannemen, om de gedachte van zelfbestuur op ruime maat te verspreiden onder de Vlamingen. De Volksvertegenwoordigers voor Yper, de Heeren Colaert en Messiaen hebben hun nen plicht goed gekweten met voor het voor stel Van Cauwelaert te stemmen. Mr Butaeye was ziek en kon aan de stemming geen deel nemen. Maar zijne vrienden de Fronters hebben ook voor hetzelfde voorstel gestemd alhoewel het hun geene volledige voldoening schenkt, De kreet der Vlamingen weerklinke Gent vervlaamscht 1 De huishuurwet wordt door velen met leede oogen aangezien. Door deze wet mag niemand zijne pachters verplichten hun huis te verlaten tot in 1923 en wordt de pachtver- hooging wettig geregeld. Van hunnen kant zien de pachters het jaar 1923 als eene nacht merrie ai spoedig aankomen. Het landsbestuur ziet de noodzakelijkheid in deze huishuurwet te vernieuwen daar de woningskwp^tip 1023 von-o upgviuol zal zijn. Volgens de heer Masson, minister van Justicie, zal de huishuurwet verlengd wor den en min of meer herzien, twee dingen die te verwachten waren. Men kan ze inderdaad niet laten verval len, want moest de huishuurwet ophouden te bestaan de helft der inwoners van België zouden moeten verhuizen en de huishuur- woeker zou eene ongekende vlucht nemen. Het is te voorzien dat het de eigenaars zal toegelaten worden hunne pachten 50 per honderd te verhoogen. Indien zulks het ge val niet zou zijn, zullen er door bijzonderen geene nieuwe huizen gebouwd worden, om dat het kapitaal, daartoe noodig, geen vol doenden intrest afwerpen kan. Godelieve benijdde haar... Waarom eigenlijk Och, omdat dit meisje door haar daad getuigde van huiselijke liefde, van opoffe ringsgeest in een familie... En zij,mevrouw De Vuist,werd door haar man miskend, bedrogen, veracht... Een jongen bracht een briefje. Louis vroeg haar dadelijk naar de villa te komen. Godelieve aarzelde... Wat zou ze doen? Gaan tot hem, die misschien weer kwaad in den zin had? Of wilde hij haar wat meedee- len in verband met het bezoek der vreemde? Nog dacht ze er over na, wat haar te doen stond, toen een vrouw binnen trad en opge wonden zei Er liggen weer bloemen... Wat bloemen? vroeg Lotte. Wel op 't graf van den vermoorde.! 't Is toch geen waar zeker! Ik heb ze zelve gezien... Hoort ge dat Godelieve... Ja, deze had het wel verstaan en ze was zelf verbleekt bij dat bericht... Zij wist nu, wie de bloemen daar had neer gelegd, maar zulks verzweeg ze voor de vrouwen. Die vreemde dame kende 't geheim van den eenzamen doode... En Louis? O, ja, ze zou tot hem gaan en hem vragen, wie die bezoekster was en, wat ze bedoelde met haar geheimzinnige woorden. Godelieve zei, dat ze even uit moest. Ze zag buiten het gewemel van de nieuwe troepen. Eensklaps werd ze door eenige soldaten omsingeld. Ze beefde van schrik en dacht De nieuwe wet kan dus weer niet anders zijn dan eene tijdelijke, anders gezegd een lapmiddel. Sinds meer dan acht maand werd de mili taire "Amnestie-wet gestemd door de wetge vende kamers, bekrachtigd door Koning Albert en'afgekondigd in het Staatsblad. Door deze wet moeten de soldaten vrijge steld zijn die geen verraad gepleegd hebben en alleen voor kleinere misdrijven gestraft werden. En nog heeft de liberale Minister Devéze den tijd niet gevonden om uit te maken in hoeveel gevallen die wet van toepassing is. Sinds meer dan acht maand, lijk we reeds schrevenAcht maand bijkomende gevan genschap voor onze jongens, die volgens de Belgische wet RECHT hebben op vrij heid. Acht maand bijkomende kommernissen en ellende en ontbering voor hunne vrouwen en kinderen, voor hunne oude vaders en moederkens wier steun, wier troost ze veel al waren. Is dat geen moedwillige verkrachting van de wet, gepleegd door den eigen Minister die aangesteld is om ze te doen naleven. En toch zal er handgeklap opstijgen als diezelfde Minister hier of daar eenengestern- den sabelsleper zal afzenden om in zijnen naam te spreken over het Dankbare Vader land!» Kan men wel scherperen spot vinden? Verledene week had ter Kamer eene onder vraging plaats over de gemeentekiezing van Boom. Deze vraag was gericht tot den Minister van Bi.inenlandsche Zaken. Men had wel een groot half uur gerede kaveld en de bespreking was zoo goed of geëindigd als Minister Berryer letterlijk zegde Ik zal niet zeggen dat ik deze inter pellatie met ontroering gevolgd heb. Ik ben blij, in deze omstandigheid, dat ik de Vlaamsche taal niet machtig ben omdat ik aldus verschoond gebleven van de bewering welke door deze bespreking werd uitgelokt.» Een gelach volgde op deze stomme verklaring. De bespreking was gedaan door Vlaamsche Volksvertegenwoordiger over een feit in Vlaanderen gebeurd met Vlaamsche menschen en dus in 't Vlaamsch. Maar de Minister van 't Binnenland, dus van heel Belgie had niets ervan verstaan en... hij was er blij om. Of ligt Vlaanderen dan niet in Belgie Guido. Burgemeester Yan Loo. Zondag 1. 1. was voor Loo waarlijk een overheerlijke dag. Iedereen heeft zijn burge meester, Vlaamsch oud-strijder, hulde ge boden, en iedereen ook heeft hem zijne dankbare achting en genegenheid betoond. Van de minste woning tot het grootste huis, alles stond in feestgewaad en begroette door vlag, bloemkransen, jaarschrift of dicht de blijde inkomst de groene sparre- kens, lieflijk samengebonden, en opgesmukt met de frissche wapperende vaandelkens werden niet gespaard, langs al de;straten van den doortocht. En dan al die poorten, al die zegebogen Om 14.15 ure werd de komst van den burgemeester door trompettengeschal aan gekondigd en om 14.30 ure deed hij aan de gemeenteschool zijne plechtige intrede, waarna zich de stoetonmiddellijk in optocht begaf. Een prachtstoet Om -+.oo uien ucatcgen ue Kinaeren van beide scholen de kiosk, waar zij een twee stemmig huldelied en het vaderlansch volkslied uitvoerden. Daarna werd door den heer Bovyn, eerste schepene, den heer O. Vanderfaillie, hoofdman van den V. O. S., ook door een meisje en een jongen in naam der schoolkinderen eene toespraak gehouden tot den heer burgemeester, waarop deze laatste eindelijk antwoorde door het uitdruk ken van wederkeerige wenschen en van zijn besten dank aan gansch de bevolking. Om 5.30. uren vereenigden zich 150 ge- noodigden aan een prachtig feestmaal. De heer Bovyn stelde den eersten heildronk in. Daarna nam M. H. Mouraux pastoor, het woord, in naam der geestelijkheid, Daarop volgde de toespraak van M. J. Dondeyne, dadelijk aan von Halle. Nam deze nog wraak? Had hij nog macht te Schoonvelde? Laat mij door! gebood Godelieve. Nit! klonk het. Maar waarom? Tuf befehl! En de kerel, die aldus sprak, lachte ge heimzinnig. Hij mompelde iets tot zijn kamaraden wat Godelieve niet verstond, maar toch begreep ze, dat het wat gemeene was. Ze zag dat nog andere vrouwen en meis jes, welke op straat vertoefden, eveneens door Duitschers meegeleid werden. Allen moesten gehoorzamen. Zoo kwam Godelieve in een door de militairen bezet huis. Daar bemerkte ze ook Clemence Vervloet en Bar bara Evely en nog eenige sletten, maar te vens waren er treffelijke inwoonsters van het dorp en de omgeving. Nu, we zijn in goede Companie... 't wijf van den burgmeester! riep Clemence. Die peinsde, dat ze meesteresse was, omdat kommandant von Halle haar gaarne zag en... zij hem Ge liegt! riep Godelieve verontweer- digd. Ieder weet, waarom ik uit huis wegge- loopen ben Ja, ja... om de menschen te bedriegen. Maar wij zijn op bet feest geweest... Gemeene leugens! hernam Godelieve met tranen in de oogen. Ze schaamde zich diep. Ze begreep nu, dat de nieuwe bevelhebber alle verdachte vrouw lieden hier verzameld had. En zij werd daarbij gerekend Ja, Clementine, ge liegt! bevestigde Barbara. Godelieve Vereeke is treffelijk, gij zijt een slunze... En gij een heilige, héMaar 't zal u hoofd der gemeenteschool voor jongens. De heer Kam. Portier, voorzitter der feestcom missie nam daarna het woord. Ten 'slotte was het de beurt aan heer M. Bulckaert, ad- vokaat, bestuurder der V. O. S. senbonden van Veurne-Ambacht. Onder de uitbundigste toejuichingen ver hief zich de stem van den nieuwen Burger vader. In gloedvolle woorden dankte hij allen die het hunne bijgebracht hadden tot het welge- lukken van het feest. Hij verzekerde, dat hij niets dan den bloei en den groei van zijn ge liefde Loo beoogde. Rond 8 uur zou de algemeene verlichting waarna de fakkeltocht, plaats gegrepen heb ben: doch spijtig genoeg, het gure winde rige avondweer liet zulks niet toe. Het protest dat overal opgaat tegen de ongewettigde aanhouding van den heer Muiier is waarlijk bewonderenswaardig. Niet alleen de Christen Werkliedenbonden van gansch Westvlaanderen richten zich op voor M. Muiier, maar het Kat. Vlaamsch Verbond dat in Rousselare eene geestdriftige vergadering hield' waar rond de 400 afge- veerdigden tegenwoordig waren, meer dan de 2/3 van de katholieke groep der provin ciale raadsleden een aantal Middenstand bonden, Boerengilden, Vossenbonden de de W. VI. Hoogstudenten van Leuven de Oud-Hoogstudenten van Westvlaanderen, hebben den hoon gevoeld, en richten zich op en eischen de vrijstelling van het slacht offer der franskiljonsche en reactionnaire furie. In al de steden, Kortrijk, Brugge, Oostende, Rousselare, enz. hebben protest- meetingen plaats die overtalrijk en geest driftig bijgewoond worden. Een Verweerkomiteit is ingericht en een Steunfonds gesticht. De strijd is hevig, maar indien het recht tijdelijk kan onderdrukt worden, het moet toch eindigen met glansrijk de bovenhand te halen. De Weekly Despatch verneemt uit Chicago, dat tien ton dynamiet ontploften in een ijskelder op 8 Km. van de stad. De schok werd heel de stad door gevoeld. Er zijn vele gewonden. De schade bedraagt over het mil joen sterling. In de Fransche stad Hirson, werden de echtelingen Loriette-Cagneux, wonende rue Macquenoise, vermoord gevonden. De man 61 jaar, lag in den stal, geveld door een revolverkogel. Zijne vrouw, 64 jaar, was in haar bed doodgeslagen. De groote Londener verzekeringsmaat schappij Equitable Fire and Life Insuren- ce laat een tekort van 400 miljoen frank. Uit Cairo wordt aan de Darily Chro nicle gemeld, dat volgens een bericht uit Haifa, negen Britsche soldaten bij het over steken van den Jordaan, door den stroom werden medegevoerd en verdronken zijn. De lijken van acht van hen zijn gevonden en te Haifa begraven. Volgens officieele berichten, is het aan tal werkloozen in Zweden, tot 31 Januari, gestegen tot ruim 158,000. De stad Stock holm had op dit oogenblik 61.000 werkloo- loozen, tegen 47.800 op einde December, en 22.700 op einde October 1921, De Bulgaarsch student Tchornakow, heeft twee revolverschoten gelost op den ex-czaar Ferdinand van Bulgarië, toen deze te Munschen den schouwburg verliet. De ex-czaar werd niet getroffen. Tchornatow verklaarde, dat hij den ge wezen vorst aanschouwde als een van de groote misdadigers van den oorlog, die al 4. 1.uiiUIIv-p. De Zweedsche regeering heeft een grooten ijsbreker uit Stocholm naar de West kust gezonden waar honderden schepen in het ijszitten. Luchtschepen hebben vruchte loos getracht de schepen van het noodige te voorzien. Zij moesten terug wegens sneeuw storm en mist. Langs de Zuidkust zijn verscheidene ste den van alle verkeer uitgesloten. De post erheen gaat over land. Stadsnieuw*. Zondagrust. Alle Apothekén open tot den middag heden Zondag namiddag alleen M. KESTELYN. niet helpen, dat ge de partij kiest van 't bur gemeesters wijf! Gij hebt mij in de slechtheid gehaald vervolgde de weeze. O, en dat ik nu hier sta... Moest moeder nog leven! Barbara Evely begon te weenen. Clemence bespotte haar in gemeene taal. Eenige solda ten schepten er groot vermaak in en lachten soms luidkeels. Zij stonden echter stijf als beelden, toen een officier binnen trad. 't Was de nieuwe kommandant. Verachtelijk keek hij naar de verzamelden, en zei dan in 't Duitsch Ha, hier hebben we ze zamen! We zullen het heele pakje maar opsturen. Mijnheer, wat heb ik misdaan? vroeg de vrouw van een onderwijzer Ge moogt aan ieder vragen wie ik ben Zwijg maar, zwijg maar! ge zijt na tuurlijk allemaal heiligen! Maar ge waart al dadelijk op straat om de nieuwe soldaten te bekijken 1 Neen... maar om mijn zieke moeder te bezoeken, daarvoor was ik op straat. Ook anderen verklaarden, dat ze fatsoen lijk waren. We zullen heel de bende opzenden... en ginder achter 't front moeten ze maar uitmaken, wie zwaarder of lichter weegt, besliste de kommandant. Daar stormde een burger binnen. Vader! kreet Godelieve. 't Was Vereeke, die op 't dorp gekomen, vernomen had, wat er met Godelieve was gebeurd. Wat wil die slungel? vroeg de bevel hebber. Geen mannen hier? Mijnheer... dat is mijn kind 1 Ja.ge hadt er beter op moeten waken! (Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1