HULP VOOR EEN UITSTERVENDE VOLK Nieuwsblad i oorPoperinghe en Omstreken. HET NOTAR1EËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD De Moet» ven bet Vrijbosch Apotheek Frans Van de Plas 16 Centiemen. De Zaak Muiier van dm Gemeenteraad Abonsementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgis 8.00 Buitouland 13.00 Sausen hanneste, £15, Gasthuisstraat, Öf p ÓP RÏN 6 H E" Zondag 12 Maart 1922. mm iET 40 FRANK REDT ?4EN E£N NIENSCHENLEVEN. Z. E. Heer Deken Vervaeke 50. De Woningnood. Woningen ontbreken overal. Middelen tot verbetering. Oorlogss ch a de Politiek O verziekt. Gemeentefonds. Tegen den zesmaanden dienst. Eene inlassching iVGOilSSEN, Eindelijk Ziitf ng per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postobeokrekening n1 15570. 19' Jaar. Nr 11 POPEKINCEHAAR Van alle kanten gaan er stemmen op om hulp te vragen voor het hongerlijdende Rus sische volk De toestand is verschrikkelijk. De hongerstreek spreidt zich uit als een groote zwarte vlek over Zuid-Oostelijk Rus land. Drie-en-dertig millioen menschen ver- k.eeren in gevaar10 millioen onder hen zijn in onmiddelijken, dringenden nood. Voor vele millioenen menschen zal de hulp te laat komen wat er ook voor hen worde gedaan. In de hongerstreek is 'net gras verdwenen, de boomen staan zonder schors, de wortels zijn uitgetrokken, de huisdieren zijn gedood. De wegen verdwijnen onder het onkruid. Dorpen zijn afgezonderd, omdat de men schen te zwak zijn hun voedsel verder te zoeken. De dood en de stilte overheerscnen het land. De bevoorrading word dag aan dag moei lijker. omdat de verkeersmiddelen gedurig afnemen drie vierden van de paarden zijn] reeds bezweken. 5 Graven worden geopend lijken van kat-f ten en honden worden opgeëten men be weert dat ook menschen dit lot ondergaan. De kinderen worden te vinden gelegd of in de straten van de stad achtergelaten Niet: uit hardvochtigheid, maar omdat weesjes en verlaten kinderen verzorgd worden in de weeshuizen. Menig man bracht zich om het leven opdat zijn kinderen zouden wees wor den en liet dan beter zouden hebben, h Als natuurlijk gevolg van dezen toestand heerschen over ganscii het land, in de eene plaats meer dan in de andere, allerhande besmettelijke ziekten cholera, pest, vlek- tijphus, pokken enz. In Rusland sterft een volk. Hij is geen mensch die niet helpen wil. Gaarne belasten wij ons met het opzenden der giften. Alle bijdragen, hoe gering ook, worden niet dankbaarheid aanveerd. De personen buiten Poperinghe, zullen ons gemakkelijkst hunne gift doen toeko men, met de som te storten op onze postre kening nr 15570. Eerste Lijst De Poperinghenaar fr. 40. TWEEDE LIJST Hr Caulier August, Poperinghe 20. Voor de hongerlijders van Rusland 20. Hr en Vr. Sansen-Decorte 40. Jan, Albert, Elisabeth, Maria en Paula Sansen fr, 20. Onbekend 5. Voor de redding van een kind 40. Hr Henri de Brabandere, Loo 40. Ter eere van het H. Hert van Jesus, om eene gunst te bekomen 40. Voor de genezing van mijn kind 40. Een christen Turner 20. Een medelijdend herte 10. Eerw. Zusters Benedictinen 10. Met een goed hert gejond 2.50 Opdat anderen mijn voorbeeld zouden navolgen 40. Uit Westnieuwkerke 20. E. C. B. Voor de redding van 5 Russische kinderen met de hoop geheel of gedeeltelijk na gevolgd te worden door veie mijner katholieke landgenoot01 200. Nood zoekt troost 45. Uit het College 40. Hr Alphonse Sansen 50. Reninghelst, naamloos 25. Poperinghe, naamloos 40. Uit dankbaarheid 5. Eenige inwoners der Watoustraat 85. E.H.Vanneste, dd, pastor, Boesinghe 40. Mengelwerk van Ds Poperinghenaar 63 door A. HANS. Zij is treffelijk..-. Ge houdt haar aan... en ze heeft dien von Halle een slag in zijn wezen gegeven, omdat ze niet gediend was aan zijn komplementen. Nu luisterde de kommandant toch... Hij had juist een slecht rapport over von Halle gelezen... Hij staarde Godelieve aan en vroeg dan Is zij de vrouw vati den burgemeester? Ja, hernam Vereeke, maar een lafaard van een burgemeester, een sloeber, een deugniet... De officier lachte... Verstaat ge mij, mijnheer? vroeg Vereeke... De burgemeester mijn schoon zoon is een schweinhond. Ja, ja, ik versta u wel... Nu, zoo is dat uw dochter... Kom samen mee... En in een andere kamer liet hij zich liet gebeurde vertellen. Dan is madam vrij, zei hij. Ik weet dat zij fatsoenlijk is. 't Is rechtvaardig van u, mijnheer... Zijn er daar nog goede vrouwen enineis- jas bij? hernam de bevelhebber. O, ja, antwoordde Godelieve haastig. Wijs ze aan... maar eerlijk, hoor, want ik wil het dorp zuiveren. Hij scheen wel een streng militair, maar een zedelijk mensch.., En er liepen zooveel andere officieren. in geweten verklaarde Godelieve wie daar binnen «inverdiend bij sletten als Cieinence Totaal fr. 987.50 ftBUwa mwinwi—i nm'n. niitu n Door woningnood verstaat men het te kort aan huizen dat zich geheel het land door iaat gevoelen. Die nood is niet het minst groot in de streek waar de oorlog zooveel huizen vernielde. De woningnood is het voorwerp van grondige artikels in al onze voornaamste bladen van alle kleur. De kwestie is te meer aan het order van den dag daar de Heer Minister van Nijver heid en Arbeid, heer Moyersoen, een plan in gereedheid brengt om den woningnood te verminderen. Het woningsvraagstuk is uiterst moeilijk om oplossen. Ook zien wij de meest vooruitstaande mannen van ons land naar eenen uitweg zoeken. En tot nu toe is men verre van in die zaak eens te zijn. Heer Senator Van Overberg, een der vooraanstaande leden van de Koninklijke Commissie, welke de wet op de goedkoope woningen voorbereid heeft, heeft over den woningnood zeer klare gedachten vooruit gezet. Het is zijn persoonlijk gedacht dat gebracht waren en die allen mochten huis waarts keeren. Als ge maar rijke zijt en geld kunt geven! hoonde Ciemence. O, spreek ook voor mij ten beste... ik zal mij beteren! kermde Barbara. Maar wat kon Godelieve voor haar doen. De weeze was verdoold... en zeker had ze wel oprecht berouw, doch ze stond hier als schuldig en de gansche parochie wist het. En nu gaan we een keer naar dien schoonen vent van u! zei Vereeke tot zijn dochter. Och, waarom vader! Door wat er nu gebeurd is, heb ik een haat tegen hem 1 Ware 't niet van u... ze zoün mij meegedaan heb ben als een slunse... We gaan Louis zijn zaligheid een keer zeggen.Dat moet eindigen. Hij is uw man... en hij zal u de middelen geven om te leven. En dan komt ge bij ons. ue moet hem verla ten, zeker, maar aan uw rechten houden. Anders komt de sloeber er veel te gemakke lijk af 1 Godelieve gaf toe en samen kwamen ze aan de villa. Louis deed open en zei... Dat is getweëen... Is Godelieve zoo benauwd van me? En heeft ze er misschien geen reden voor! viel de boer uit. Weet ge, waar ik ze heb moeten halen? Hij vertelde hetgeen er Voorgevallen was. Ja, ik heb misdaan, bekende De Vuist. Daarom wilde ik Godelieve spreken. En schoone beloften doen? Ik ga voort...'k Trek naar den vreemde. Godelieve en Vereeke waren toch verrast door deze mededeeliug. Maar de landbouwer zei dan weer op ruimen toon... mogelijks wel door betere voorstellen zal kunnen overtroffen worden. Er ontbreken in Belgie 200 duizend wo ningen. Vóór den oorlog had men reeds berekend dat er 100 duizend gezonde wonin gen te weinig waren. Jaarlijks werden er in ons land 20 duizend huizen gebouwd. Binst den oorlog was er van bouwen maar weinig spraak. Er zijn daarbij 80 duizend huizen vernield ten gevolge van den oorlog. De Nationale Maatschappij voor goedkoope woningen heeft slechts 5 duizend woningen opgebouwd. Als men daarbij nagaat dat er na den wapenstilstand, buiten de woningen die door oorlogsschadevergoeding hersteld werden, bijna niet bijgebouwd werd, dan moet men het cijfer 200 duizend ver van overdreven vinden.' Nog nooit heeft men sedert den wapen stilstand durven nagaan in hoever de huidige huizen overbevolkt zijn. Men vreest wellicht te staan voor eenen vreeselijken toestand, welke bij een ernstig onderzoek aan den dag "zou worden gebracht. Er is maar één enkel middel dat den wo ningnood kan verheipen en dit is huizen bouwen. Maar het is volstrekt onmogelijk de men schen ie verplichten van te bouwen. Daarom moeten er andere middelen gevonden wor den die tot hetzelfde einde leiden. Senator Van Ovêrbergh houdt vier prac- tische middelen voor, die zouden kunnen aangewend worden om den woningnood te keer te gaan. 1. Verhooging van Staatstoeiage. 2. Eene doeltreffende medewerking van de Gemeenten en Weldadigheidsinstellingen. 3. De verkoop van huizen aan de parti kulieren. 4. Toelagen aan de partikulieren die wo ningen bouwen. 1. Verhoog i.ig van Staatstoeiage. De jaarlijksche toelage van 100 millioen frank aan de Nationale Maatschappij voor Goedkoope woningen is onvoldoende. Zij laat enkel toe van 5 tot 6 duizend woningen te bouwen. In plaats van een kapitaal te storten moest de Staat geld uitleenep b. v. aan 2 t. h. Dan zou de Staat enkel het ver schil van interest verliezen van de som die hij zelf daartoe zou leenen aan 5 tot 6 t. h. Dit zou op 3 tot 4 millioen frank komen. Het dubbele zelf van die som zal niemand overdreven vinden gezien den grooten nood aan huizen van ons land. Het land moet de uitgaven inkrimpen dat is waar. Doch voor het bouwen van werkmanswoningen kan er geen spraak zijn van inkrimpen van uitgaven. Daarbij zulke uitgaven brengen interest op. En die interest bestaat niet énkel uit eene besparing van ellende en de kosten van de openbare weldadigheid maar ook in eene vermeerdering van de openbare gezondheid. Zij zouden eene bron van winstgevende be lasting zijn. Het nationaal leven staat op het spel. Hoeveel duizenden werkkrachten zuilendoor den woningnood uit liet land gedreven wor den 2. Gemeenten en inrichtingen van weldadigheid. Deze inrichtingen beschikken gewoonlijk over eenen bouwgrond die uitgestrekt is en die uiterst wel zou passen om goedkoope woningen op te bouwen. Zonder eenigen geldelijken uitleg zouden zij de bouwmaat schappijen alzoo van groot nut en van be slissende hulp kunnen zijn. 3. Verkoop van huizen. Men zou aan de Maatschappij die goed koope woningen gemaakt heeft de toelating geven deze aan min-begoede iieden te ver- koopen. Alzoo zouden de werklieden eige naars worden van hun huis en de maat schappij zou met het geld. nieuwe huizen kunnen maken. De Staat zou aan de koopers eene premie vanduren bouw» geven die het vierde van den kostprijs zou bedragen. Het valt op dat eene dergelijke premie den verkoop en den aan bouw van nieuwe woningen bevorderen zou. 4. Toelagen aan de partikulieren. De Christen Volksbond wenscht dat de min-begoede personen die thans een huis wenschen te bouwen dezelfde toelagen zou den genieten welke door de openbare mach ten aan de bouwmaatschappijen kosteloos worden toegestaan. Dit zou toegestaan zijn onder voorbehoud, dat de voorwaarden worden vervuld, welke tot het bereiken van het maatschappelijk doel, van het voorschot en tot voorkoming van allen woeker noodig geacht zijn. Alhoewel wij groote redens hebben om te veronderstellen dat het pian van den heer Minister volgens deze lijnen zal opgemaakt worden, moeten wij toch er nog eens de aandacht op vestigen, dat aan deze voor stellen nog veel veranderingen kunnen ge bracht worden alvorens zij wet zullen worden. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op len Au gust i 1914, ais volgt vastgesteld voor de 'liernavermelde geteisterden rogramma staat. Hij wist ook dat vele leden van den Vlaamschen Kamergroep zich voor den dlenstijd van zes maanden hebben uitgesproken. Hij was van gedacht het eene deel door het andere te doen gelukken. Nu heeft de regeering zich verzet tegen het aannemen van het voorste! Vandervelde door de afdeelingen der Kamer. Vreesde Minister Devéze, die tegen dit voorstel was, misschien dat het in de afdeelingen eene meerderheid zou behalen? Vreesde hij er laier nog meer moeilijkhe den mede te hebben? In alle geval de beslissing "der regeering is met eene onge wone overhaasting getroffen geweest. Het valt ecliter op te merken dat men in de mededeeling over den Ministerraad enkel spreekt over den zesmaandendienst. De gewestelijke indeeling is er niet in ver noemd. KEMMEL. César Dauchy-Victoor WESTOUTER. We Deschepper-Caron Hovelynck We Gontier We Deschepper-Croquette Decrock-Decrock Achiile Bouw jJ^je^uie-Decroek LOC RE. Deberdt Reué Denis-Cousin VLAMERTINGHE. Malysse Hortense Tahon Henri timmerman Desodt Maurits voerman Kommens Jules iandwerker DICKEBUSCH. Meeuws Lueie landbouwster Heyghe Théophiie landbouwer BR1ÊLEN. Tytcat Pieter treinwachter VOORMEZEELE. Arnout René landgebruiker Samyn Gustave werkman Simoen Henri landbouwer Uit vreeze? Ge peinst, dat de oorlog al gauw zal gedaan zijn! O, neen... maar 'k ga uit berouw! En 'k vraag aan Godelieve mee te gaan Neen! verklaarde de jonge vrouw dadelijk. En ze heeft, m'n ziele, wel gelijk! voegde de vader er bij. Ge hebt ze behandeld als een slunze... erger als uw oud lief, Ciemence... Ge hebt ze willen verlagen en ze alzoo het huis uit gejaagd... omdat ze treffelijk is! En nu op u vertrouwen en mee gaan naar den vreemde... ha, k zou ze liever thuis bij mij binden, dan het toe te laten. Als Godelieve wil, hebt gij het recht niet, het haar te beletten. Recht, recht... ha, mijnheer spreekt nog van recht, ik .weet niet hoe ge durft. De jonge man keek zijn vrouw droevig aan, als wilde hij haar medelijden opwekken. Maar Godelieve liet zich niet beinvloeden en zei Ik heb u ook wat te vragen. Wat dan Welk een dame is er gisteren bij u ge weest De Vuist sidderde en scheen zich te moe ten beheerschen. 't Was om een pas, antwoordde hij. Ge liegt! Ziet ge... altijd 't zelfde... mij bedriegen, en ge hebt nooit anders gedaan, ik sprak met die dame... eerst in 't bosch... dan bij 't kruis van den vermoorde... Godelieve zag zijn gezicht verbleeken. En wat zei ze dan? stamelde Louis. O, van alles... maar dat ik niet wel verstond. Gij moest uitleg geven. Maar waarover! Dat weet gij 't. bestWaarom heeft die dame mij afgeraden met u te trouwen? fr. 1320. 2005. 635. 2655. 1930. 5710. 3085. 4103. 2295. 3865. 8800. 1305. 9850. 10860. 12500. 955. 2455. 1855. 21270. fipvolgsr van S VANDEN SERGHE, Bertenpiaats, 8, (Kleine Markt), Is O 8* U I 31 85. Tijdens de bespreking over de Gemeente kassen heeft de heer Minister van Financiën het wetsontwerp ingediend tot stichting van een gemeentefonds. Uit dit fonds zullen vooral geiden geput worden ten behoeve van gemeenten, welke liet vakonderwijs bevorderen of die veel uitgeven aan openbare weldadigheid. Voor 1922 zal er een bedrag van 95 millioen frank van de algemeene hulpmiddelen der Schat kist afgenomen worden. Elk jaar zullen bij dit bedrag 2 millioen bijgestort worden. Ook het aandeel van de gemeenten in de bedrijfs belasting, zoowat 15 millioen, zal in dit fonds gestort worden. Bijgevolg zai liet nieuw fonds voor 1922 samen 95 en 15 is 110 millioen bedragen, hetzij gemiddeld 15 frank per inwoners. De verdeeling van liet fonds zal geschieden in verhouding tot de opbrengst van het bebouwd kadaster en het bevolkingscijfer. De ministerraad heeft, tegen alie ver wachtingen in, zich reeds deze week uitge sproken tegen het voorstel van de socia- lisiische groep betreffende de militaire hervormingen. Vlugger dan wij het dachten is dus reeds de eerste klip in het zicht waarover wij, een paar weken geleden, in dit overzicht spraken. Het voorstel Vandevelde is een geheel. Het bevat twee wel af te scheiden onder deeien: de zoogezegde zesmaandendienst en de gewestelijke indeeling. Het was een fijne trek van M. Vander velde geheel zijn plan in één enkel wets voorstel vast te leggen. Hij wist dat de gewestelijke indeeling op het Vlaamsch Waarom noemt ze u een deugniet! Waarom heeft ze vannacht bloemen op het graf van den vermoorde gelegd Vereeke was zelf verbaasd ditaiies te ver nemen en mompelde Maar wat beteekeut dat? Louis kan 't ons zeggen, vader! Dat wijf is zot...! riep De Vuist driftig Ja, vroeger hebt gij mij ook over een zotte vrouw gesproken... 'k herinner 't mij! hernam Godelieve. Toen wist ge ai meer van dat 't kruis. Ge verduikt iets voor ons. En nu wilt ge weg! Achter die vrouw misschien? En dan zou ik u mee vragen? En waarom niet! Percies of ge mij zoudt ontzien, dat heb ik hier, in mijn eigen huis ondervonden Ha, ge wilt niet zeggen.. Ik heb niets te zeggen... En ik wel! verklaarde Vere.eke. Gode lieve gaat nu voor goed mee naar de hofste de. Ze had die nooit moeten verlaten. Maar 't is nu zoo... Ze is uw vrouw... en gij moet haar de middelen geven om te leven. Louis dacht even na. Ze kan hier wonen... 't is haar huis... Met u Neen, want ik ga voort... Dat verandert... Ik zal geld achterlaten. Ze kan de pachten ontvangen. De Vuist scheen op dit punt zeer gewillig en gedwee. En wanneer schikt ge te vertrekken? vroeg Vereeke. Seffens... Ik heb nog een pas en moet daarvan gebruik maken, eer de nieuwe kom mandant de reglementen verandert. Hij drong niet meer aan, dat Godelieve hem zou vergezellen. Een klein pakje stond klaar. De Vuist was zeer onrustig, als fol terde hem een zware schuld. PKSJS voor Aankondigingen BERICHTE!*, VERK0GPI8GEN, o.6o ctn per regel. Herhaalde Inlasaching. o.5o cln per regel. i 5o fr. per iegel. ROUWBEfGCHTE», 5 fr. voor io rtg. Herhaald4 Annorcen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden worden. misdaad bedreef' een StudeiitengeTiootsehap voor te zitten aan de Vlaamsche Hooge- schooi, en een mandaat te aanvaarden van wege de werklieden, werd gevangen gezet. Maar die gevangene, blijft voor het volk, voor het gansche Vlaamsche volk zuiver staan met reine handen, die* nooit geen tegen'tbloed onzer jongens opgewogen goud opstreken, lijk de geldschieter van sommige bladen Coppée. En het volk noemt het gansche opzet een chandaai, een walgelijk schandaal. Dat moet uitioopen, zoo er nog' een greintje waardigheids- en rechtvaardigheidszin bij onze regeering is, op de vrijstelling van Muiier. zullen wij in het Over geheel deze zaak kort nog meer hooren. Deze week hebben de spoorwegbedienden van den Heer Minister van Spoorwegen het bevel ontvangen om de nieuwe Taalwet toe te passen. De Heer Minister verzoekt al de ambte naren en bedienden de stipte naleving ervan te verzekeren. Ailes zal, krachtens deze or derrichtingerq- in de Vlaamsche streek in t VtétamschSgeSei*!féden'. Eé .v n< uitzondering gemaakt wat betreft de brief wisseling der buitendiensten van de Vlaam sche streek inet deze van de provinciën Luik Luxemburg, Narnen en Henegouwen en van het arrondissement Nijvel: deze moet in de Eranscne taal geschieden. Dg landelijks politie. Sedert enkele weken houdt de Kamer zich bezig met de herinrichting der landelijke po litie. Die herziening werd gevraagd en be sproken sedert twintig jaar zoodat er daar over thans rnaar weinig nieuws meer voor denklag komt. Door dit wetsvoorstel wordt het werk der landelijke politie nader omschreven en nieuwe bedieningen van brigadier-veldwach ter, onafhankelijk van de gemeenten, wor den gesticht. De groote struikelsteen in deze wet is nogmaals de geldkwestie. Volgens het re- geeringsvoortel zou het minimum-loon van de veldwachters 1500 frank zijn en 2000 frank dat van de brigadiers. Ais men nagaat dat art. 60 den veldwachter verbiedt zelfs of door een tusschenpersoon eene betrekking of ambt te bekleeden, een beroep uit te oefenen of eene handelszaak te drijven dan moeten wij, met veel sprekers ter Kamer bekennen dat de veldwachters het met hun ne 4,10 frank daags niet ver zouden brengen Om dit te verhelpen heeft M. Maenhout en andere Heeren een amendement of tegen voorstel ingediend waarbij een wedderooster voorgesteld werd gaande van 3.200 frank tot 4.200 frank volgens de bevolking der gemeente. Dit voorstel Maenhout werd aangenomen met 75 stemmen tegen 47 en 16 onthoudin gen. De Heeren Coiaert en Missiaen stemden voor het voorstel. Dit wetsontwerp was reeds gestemd in liet Senaat en door het aannemen van het voorstel Maenhout zal iiet opnieuw naar het Senaat moeten gezonden worden. Guido. De zaak Muiier, komt meer en meer in het teeken te staan van den beslissenden en dus met uiterste verbittering gevoerden strijd van reactie en franskiljonisme tegen de Vlaamsche Volksorganisatie, in deze ver tegenwoordigd door de christene Werklie- densyndikaten. Wij verhaalden reeds hoe den lieer Muiier, schuldig aan Vlaamschgezindheid, na een door den gouverneur van West- Vlaanderen ineengezet komediespel, werd gevangen genomen. Wij verhaalden hoe de gelijkheid in rechte en in feite Vlamingen en Walen plechtig beloofd in een koninklij ke troonrede van Albert I, nog altijd wordt toegepast. Hoe de Waalsche kolenbaron Coppée, tegen wien vervolgingen werden ingespannen voor 't leveren van tien duizen den ton benzol aan den vijand (en met ben zol werd de munitie aangemaakt v/aarmee onze jongens werden neergemaaid) in vrij heid wordt gelaten. En hoe Muiier, die de van Zaterdag 4 Maart. VERSLAG De zitting begint om 6 1/2 ure. Er zijn vier toehoorders in de zaal. AJ de gemeenteraadsleden zijn tegenwoor dig, uitgenomen Mijnheer René Devos. Na lezing van het verslag der voorgaande zitting, gaat men over tot de dagorde. lc Punt. Achtersteilig bedrag te beta len door de Burgerlijke Godshuizen in het gemeenzaam Fonds. Als aandeel in het Gemeenzaam Fonds wordi jdóor de Staat, aan de Burgerlijke^ Godshuizen, een som geve,van 8Q.60Ö* frank, voor de jaren 1914. tot 1921. Het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen vraagt aan de stad de helft te wilien betalen van dit bedrag. De Heer Bifrgèieester vindt deze aanvraag misplaatst, er bestaan thans een aantal instellingen zooals Meikdruppei, Ouder domspensioenen, enz. die de lasten der Burgerlijke Godshuizen verlichten. Binst den oorlog waren al hunne inkomsten zui ver en hadden ze geen last van ouderlingen of weezen. Ais oorlogsschade hebben zij reecis 400.000 frank ontvangen. Als deze inrichting in nood is moet de Stad haar helpen, maar mij dunkt, dat zij genoeg op haar eigen kan bestaan en vind dat haar inkomsten moeten dienen om te gebruiken als 't noodig is, en niet om te kapitaliseeren. Ik stel dus voordeze aanvraag te verwerpen. Al de aanwezige leden stemmen voor de verwerping, uitgenomen M. Brutsaert die hem onthoudt, omdat hij niet genoeg inge licht is over den staat der kas van de Burgerlijke Godshuizen. 2° Punt. Mededeelingen. Door de wet van 16 October 1921 wordt een zoogenaamd Fonds der ineestbegaafden ingesteld dat beschikt is om aan sommige jongelingen, die aanleg hebben, toe te laten voort ie leeren of hun ambacht te voltooien. De stad mag haar aansluiten bij den Pro vincialen bond ofwel een gewestelijken boni vormen met eenige omliggende gemeenten. Dit laatste schijnt algemeen de beste oplossing en in die richting zijn reeds pogingen aangewend. M. Brutsaert vraagt indien hier geene maatschappij van goedkoope woningen zou kunnen opgericht worden. De woningnood blijft groot en de staat geeft groote toelagen aan dergelijke maatschappijen. Een krediet van 200.090.000 werd daarvoor gestemd en milde toelagen worden verleend aan maat schappijen voor goedkoope woningen die overal, en meest in het Walenland, ontstaan. Wij moeten ons haasten indien wij van dit geld ons deel wilien krijgen. Er wordt besloten aan den Staat, de af schaffing van het Gemeentemagazijn, op de Paardenmarkt te vragen. M. Brutsaert vraagt wat er zal gedaan worden met de tent nevens iiet huis van M. Lebbe. Aangevraagd en toegestaan voor de Middelbare school blijft ze daar ongebruikt staan, en moet de stad pacht voor betalen. Op eene vraag van M. Brutsaert wanneer men den hof op de Bertcnpiaats wat zai op knappen, antwoordt M. de Burgemeester dat er voor 't oogenbljk daar nog geen geld voor beschikbaar is. M. Lefebvre vraagt nog dat er tegen aan staande zomer stoors zouden geplaatst wor den in de gemeenteschool, en zou nog eenige gazlanteerns begeeren, onder ander t'einden de Watoustraat. De vergadering eindigt om 7 1/2 ure. Hij gaf aan Godelieve de sleutels. Dan reikte hij haar de hand... De jonge vrouw gevoelde zich nu ook vreemd te moede. Alles geschiedde zoo onverwacht,zoo plot seling... Een zweem van deernis kwam toch op... Louis, ge zijt ongelukkig, sprak ze zacht. O, die vrouwen... altijd 't zelfde, dacht Vereeke. En luid zei hij. 't Is 't beste alzoo... Gij hebt nu den pas... en de nieuwe kommandant maakt ai reglementen.Ga nu of 't is te laat... Dat de menschen u hier een tijd vergeten... als ge vlucht, zullen ze zeggen, dat ge berouw hebt. En weet ge wat jongen... herstel was ge misdeedt jegens 't vaderland... ge zijt jong en kloek... wordt soldaat! De Vuist antwoordde daarop niet. Nog even keek hij zijn vrouw aan... en dan verliet hij snel de villa. Godelieve had toch de tranen in de oogen. Die dame moet hem toch van wat schromelijks gesproken hebben, zei ze. Och, kind... hij is weg... en dat is heel goed... want hij verduikt voorzeker vee! leelijks... - Hij is heelegansch veranderd. ja... maar hij kan veinzen als Judas... Ge zijt nu weer in uw villa... Alleen kunt ge hier niet blijven... Weet ge wat vader... ga om tante! De Rommeiare's... Ja, dat is een ge dacht! 'k Trek er seffens achter, eer de Duitschers hier komen nestelen... XVII Het verblijf op Schoonvelde werd steeds treuriger... STEMPELS IN CAOUTCHOUC. KOPEREN STEMPELS MET DATUM EN FIRMA 37 fr.50in 8 dagen gele verd doorSansen-Vanneste, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. De uitkomen van 1915 bracht nieuwen strijd. Nu zullen we overwinnen, bluften de Duitsche soldaten toen April ten einde neigde, 't Was een schoone lente, in de natuur tocii, en het park rond de villa prijkte met een schat van kleuren. Het woud van Hout hulst droeg ais elk jaar jong groen en Gode lieve kon soms zoo innig naar de heerlijke dreven verlangen. Maar 't Vrijbosch droeg nu zijn naam als een bespotting. De toegangen werden streng bewaakt, 't Woud scheen thans vol geheim nis, vol kwaad, dat er gestookt werd tegen de bondgenooten en 't eigen legertje. Een boschkanter had verteld, dat het klooster van Houthulst een groot lazaret was geworden, waar een staf van dokters vertoef de voor het bloedig werk, dat de Lente bren gen moest... En nu was het voorjaar daar en tot dicht bij het front bloemden als groote ruikers de boomgaarden bij de hoeven, de hagen langs de wegen, terwijl de boterbloemen plekken geel weefden in de weiden... ja, de soldaten boften, dat ze nu naar Parijs gingen... en de oorlog spoedig besiist zou zijn... Ze deden geheimzinnig, als wisten ze meer dan ze zeggen wilden... Of babbel den ze ingewijden na zonder het fijne van de zaak te kennen Maar op een avond gebeurde het wat over de beschaafde wereld een rilling van af schuw deed gaan En weer was het 't arme Vlaanderen, dat het proefveld moest zijn voor duivelsche praktijken (Vervolgt.) leest ei verspreidt "DePopefssg'osiiiaf"

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1