IG.4 ZAAILIJNZAAD In 't Buitenland. Ooliseum-öinema. In ?t Binnenland. V. O. S. Poperinglie. Burgerstand van Eerste Communie Banque pour favoriser Bank tut bevordering NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Transactions icternationales internationale Handelszaken KAPITAAL 3.000.000 - Maatschappelijke ZetelKoestraat, 10, Gent. Algemeenen Bestuurder voor West-Ylaanderen FORREST L. PlecJitige-Conunuiiie Portretten. Oostvleteren. Brief uit Ciilna. Ilatoii. Prachtig Tooneelfeest. Op 26" en 27" Maart, gegeven door de Too- neelmaatschappij Hooger Opin haar gewoon lokaal. SANSEN-VANNESTE, I* O T VOETBAL. Priesterlijke Benoeming. Antwerpen's Bouw- Hypotheekbank VERMAKELIJKHEDEN. Zondag 12 Maart. Door den uil te verhollen. Zondag 19 Maart. O Te Mooj). Gevraagd. Te pachten. (ïpvonden. Verloren. MARKTPRIJZEN. U 11 Voorheen G.Van den Bossche ft C° aaBsaKsnag - vasts» ij*usmepiixifis>.. AGENTSCHAPPEN Terneuzen Veurne Poperinghe Dixmude. BIJKANTOREN Gent (Dock)-Brussel Nieuwpi>Qrt-Loo-Proven-Rousbrugqe Stave!e \yalou Met het doel eeue nieuwe uitbreiding te geven aan onze zaken, hebben wij een agentschap geopend in t*o|>eringl»«, Ga«thiii»»itraat, 10, waar wij ons zullen belasten met ALLE BANKBEWERKINGEN en in het bijzonder het koopen en verkoopen van alle vreemde munten aan de voordeeligste koer sen. Uitvoering van alle beursorders. Uitbeta ling van belgische en vreemde koupons aan de beste voorwaarden. Inkasseering en dis- konto van wissels. Finantieele dienst voor maatschappijen. De Bank Transinter aanvaardt Loo- pende rekeningen op zicht en op termijnen, in alle munten. Titels in bewaring Krediet openingen. Zonder kosten, inschrijvingen op alle uitgiften van actiën en obligatien De Bank «Transinter» verschaft kosteloos alle finantieele inlichtingen. In de hoop vereerd te worden door uw orders, waaraan wij onze beste zorgen zul len toewijden, bieden wij U onze beste groeten Bank Transinter Naam. Venn. c t Te beginnen met den dag der Plechtige - Ee" hev,g.e storm heeft bij Louv.ers een Communie(2 April) zal ik alle dagen trekken in aanbouw zijnde brug over de Seine doen tot Ufe .svavo'nti/(nieuw uur)> instorten. Een tiental werklieden vielen in de rivier. Twee hunner zijn verdwenen de anderen zijn vrij ernstig gekwetst. Luidens te Londen ontvangen berichten heeft een wervelwind in Zuid-Afrika ontzet tende verwoestingen aangericht. Op de con- cesiën van één maatschappij telt men 56 dooden, onder wie 6 blanken. In de laatste week zijn er sterke Turk- scheverkenningsafdeelingen indestreek van Nazli teruggeslagen. Het staat vast, dat de twee tegenstanders een krachtige hervatting der vijandelijkheden voorbereiden. Volgens mededeelingen uit Sovjet-Rus land bevinden zich 60.275 menschen, die veroordeeld zijn of hun proces afwachten, inde Russische gevangenissen. Van dezen zijn er 28.705 in de gewone gevangenissen en 31.510 in die der Tscheka, voor politieke vergrijpen. Amerika heeft inde achtien maanden van den oorlog in Europa 48.000 mannen verlo ren en precies in dezelfde periode 91.000 personen, waaronder 25.000 kinderen, wer den door automobielen gedood. In eene ijzergieterij van Tepton, in En geland, greep eene ontploffing plaats die gansch het gebouw vernielde. Zeven werk meisjes werden gedood en drie en twintig min of meer erg gekwetst. Ten gevolge van een lock-out zijn in Denemarken 200 000 man zónder werk. De Vesuvius is weer in volle werking. De prijs van het brood zal waarschijn lijk binnen kort opslaan, indien de berichten die ons worden overgemaakt juist zijn, namelijk dat de prijs van het meel op al de wereldmarkten opslaat: die prijs is gestegen van 77 frank tot 86 frank. Ware de dollar niet gezakt, dan ware de prijs van het meel wellicht gestegen tot 92 frank. In de Vrijstaat Fiume is er weer bur geroorlog. De Facieti bestormen het regee- ringspaleis, maken zich meester van de openbare diensten en vormen een revolu- tionnair gouvernement. De gouverneur werd door de opstandelingen gevangen genomen. Het stadhuis van Montreal in Canada is door brand vernield. De schade beloopt meer dan 10 miljoen. Het aantal werkloozen in Engeland werd in Februari vastgesteld als volgtMan nen, 1,425,025 jongelieden, 63,906 vrou wen, 326,635 jonge meisjes, 46,223 te za- men, een millioen acht honderd een-en-zes tig duizend acht honderd en vijftien. Ten bate van het Ieper-fonds wordt 28 Maart een galavertooning ingericht in den Winter Garten schouwburg. bij Em. Lobeau, Groote markt, Poperinghe. Zaterdag om 7 1/2 ure en Zondag om 1 1/2, 4 en 8 ure. 1. De Wees, bijzonder schoon drama in 5 d. 2. Valkenoog, beroemd drama door Cooper in 6 d.3. Ham, komiek. Maandag om 7 1/2 ure. 1De witte maagd, drama in5 d.—2. Val kenoog,bijzonder schoon dramadoor Cooper in 6 d. 3. Ham, komiek. Kimiern worden toe^elntwi. Stadsnieuws. Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen M. NOTREDAME. Vlaamsche Vrienden. Woensdag avond, aanstaande, om 8 u. gewone veer- tiendaagsche vergadering in den Katholie ken Kring. Heden Zondag 12 en morgen Maandag 13 Maart telken om 7 ure stipt zal onze Tooneelafdeeling Voor Taal en Volk een buitengewoon schoon avondfeest ge ven in de Stadsschouwburg. Nog enkele kaarten zijn te verkrijgen in ons lokaal, Au Petit Paris Noordstraat, 2. Wij tellen op lieden opnieuw 864 leden waaronder 93 niet betalenden; deze niet- betalende bijleden zijn de plaatsvervangers onzer Gesneuvelde Makkers. Veel hebben we reeds bekomen, maar zoolang we al onze rechten niet veroverd Mijn werkhuis js geschikt om ingelijjc welk weder portretten te trekken. Op aan vraag begeef ik mij ten huize. Alle dagen open. Bijzonderheid van groote portretten. Charles BEAUPREZ, Yperstraat, 16, Poperinghe. Aan 't beteren. De politie agent Dervin, die erg gekwetst werd door 'eene ontploffing, is volledig aan 't herstellen en reeds volkomen buiten gevaar. De Roode Pillen. De echte van L. Dupuis, Jumet, worden verkocht in alle Apotheken, iii doozen omwonden met een rood lint vastgemaakt met een waarborg- loodje Iedere pil is gemerktL. Dupuis, Jumet. De doos2 fr. bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. Op de vlucht. Twee gendarmen van Yper kwamen hier woensdag met een gevangeue, op weg naar het gevang van Yper. Gendarmen achteraan stapte de kerel op den tram aan de statie, maar rap als de> wind, wipte hij al de overkant af, de straat op. Na een verwoede jacht gelukten de gen darmen erin den kerel te vangen al ver over de Elverdinghestraat. Nu werd hij goed ge bonden om verder verrassingentevermijden. Vooraleer uwe Schoenen te koopen, ga de uitstalling en de prijzen nazien, in het oud, welbekend Huis en Groote Dépot bij n esaé Berst, 117, Yperstraat. Volkshuis. Heden Zondag om 4 ure belangrijke vergadering voor het stichten van een bond van Landenaars geitenkwee kers, kiekenkweekers, groenselkweekers en alle kleine landgebruikers, met het doel hun ne belangen te verdedigen en te ondersteu nen. Allen zijn uitgenoodigd, zoowel mannen als vrouwen. Droogte. Niettegenstaande de groo te doogte van verleden zomer, vindt men bij PIERRE VALCKE, Poperinghe, alle groen ten opgelegd in doozen, aan de genadigste prijzen. Storm. De storm van Woensdag heeft hier ook ongemeen gewoed, 't Was niet plezierig om op straat te zijn. Er zijn geen erge ongevallen gebeurd de straten waren bezaaid met pannen aan S. Bertens- kerk losten eenige steenen aan den toren, en was de voorbijgang gevaarlijk; bij Derycke, Boeschepesteenweg, is de schuur omver- gevlogen op de markt kreeg eene vrouw van Vlamertinghe eene pan op het hoofd doch kon, na eene eerste verzorging van Apotheker Notredame, huiswaarts kee- ren het kind Techel van aan de Kom werd ook aan het hoofd gekwetst door eene val lende pan. In den hof van het Hotel Skind ies zijn 3 groote boomen omgewaaid. Voor brand, Ongevallen enz. verzekert U bij La Savoyarde. Geldspelen. 't Is droevig om zien hoe op de Paardenmarkt, verdoken achter de groote tenten, opgeschoten jongens, den Zondag daar om groot geld spelen, is dat niet verboden door de wet Voor de winkeliers. Te bekomen bij C D<<la lean«Vaneavzenle, 9 Cièasthiiia&traal alle slag van artikels in suiker voor Paschen. Chocoladen en be schuiten. Alle slag van kazen en in het bijzonder Camemberts, Port-Salut, Gruyère. Ook beste zuiver gewaarborgde melkerijboter van de streek, zeer goed ingepakt in papier nooit geen hand geraakt die boter. Volko men netheid. Verkoop in 't groot en klein. Ylaiueirihi^lie. Tooneel.Zon dag en maandag laatst gaf de tooneelgilde een welgelukt avondfeest telkens voor eene bomvolle zaal. De spelers mogen van harte geluk gewenscht worden allen deden hun best en we verlangen naar nog. Storm. De storm van Woensdag laatst heeft veel stoffelijke schade aange bracht Duizende pannen werden van de daken gerukt. De stallen der hoeve Vatide- putte waaiden omver en de schuur der We Desomer onderging het zelfde lot. Yjmh-.Het orkaan.Tijdens het geweldig orkaan van Woensdag werd aan zienlijke schade aangericht in de stad Yper. Tallooze daken van nieuwe woningen werden erg beschadigd. Van een inopbouw- zijnde huis met twee verdiepen in de Boter- straat gelegen stortte het dak en een deel van den zijgevel met groot gedruisch in. Een deel van het dak der nieuwe S' Maar hebben moeten wij bij de machtige schaar Vlaamsche Oudstrijders aangesloten blijven. het bes i UUR. stenskerk werd afgerukt; eenige barak*ken 7 Is uwe eigene schuld! indien gij nog [der Stadsjongensschool, een hangaar voor aan hoofdpijn of rheumatiek lijden wiljautomobiels, benevens menige andere ba- want iedereen weet nu dat de Monopoeders'rakken liggen omver, gelukkig zonder per deze pijnen onmiddelijk stillen en altijd genezen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3,00 fr. Botsing. Zaterdag nacht botste een auto, op een wagen met hout beladen die stond bij het Hotel Skindies. De schok was geweldig en ontwekte de gansche buurt, te meer daar een der banden met een groote knal opensprong. Een der autorijders was de arm gebroken en kloeg van inwendige pijnen de anderen kwamen er met wat kneuzingen van af. Vraagt CHICOREI VANTIEGHEM DUPONT, Rousselare. Let wel op 't inerk. Verbrand. Bij het herstellen van de gazmoteur bij M. Em. Lobeau ontsnapte eene groote vlam aan den bruleur Cam. Battheu die stond te zien, kreeg de vlam in het gezicht en werd verbrand. Zijne brand wonden zijn niet erg. Overreden. Donderdag tegen den avond, in de Gasthuisstraat, werd het kind Sanders-Simoen, van uit de Pottestraat, door eenen auto gevat en omvergeworpen. Het werd bij Apotheker Kestelyn binnen gedra gen en verzorgd't had eene gapende wonde bekomen aan het hoofd, maar niet zeer erg,gelukkiglijk. soonlijke ongelukken. De schade in gansch de streek van Yper is overgroot. Bericht. Het hoofd bureel van het politie-kommissariaat, vroeger ingericht op het Minneplein, is sedert 6 Maart overge bracht naar de Thouroutstraat, Oud burger lijk hospitaal. Soloslim. Woens dag avond werd er ter herberg de Tram statie, gehouden door Arthur Biondeau een Solo-slim gespeeld door den heer Léon Ver- ley.De medespelers waren. Decroos Charles Wauters Gustaf en Pattijn Julien. Hestili'len'ii. Tentoonstelling. Op Zondag 12dan Maart, in de herberg Het groen huis bij de kinders Leroy, dorpplaats, 's namiddags, zal er tentoonge steld worden, ten eerste een opgevulde wilde slier gecroiseerd met hertten tweede: een opgevulde hertenbok. Beiden met reus achtige wonderhoorns, en nog allerhande soorten van hoorns van wilde woeste dieren, allen voortkomende uit Amerika, geschoten in de groote bosschen van Delaware. De jager van die wilde dieren zal in de tentoon stelling tegenwoordig zijn. Verscheidene Heeren die groote jachten gedaan hebben in den vreemde, hebben die beesten komen bezien, en verklaarden nog nooit zoo iets wonders voor hunne oogen gezien te hebben, en vragen zich af hoe een Westvleternaar zulke woeste dieren durft te lijve gaan. Het moet toch zijn dat de Belgen in Amerika nogal een beetje daar zijn. De tentoonstelier Hector Vandenbusche. Het bestuur van de V. O. S. laat weten dat het altijd aan de oud-strijders leden alle inlichtingen kan geven. Die van onzen bond geen deel meer maken, worden ook verzocht op onzen naam niet meer te schrjjven naar het hoofdbestuur. De storm woedde hier ook hevig. Vrouw Bafcop-Debruyne werd door de hevige wind tusschen een wagen en een hoop steenen gedreven en zoodanig aan een been gekwetst dat ze naar 't gasthuis moest overgebracht worden. Bij Jules Taillieu storte eene schouw met veel geweld in, een deel muur der woning werd weg gerukt. Van de herberg Het Gemeente huis stortte een deel der herberg in, vroe ger beschadigd door bombardement, Chenntsing, Chaoyangfu, Chihli, China. 10 Januari 1922 BESTE OOSTVLETERENAREN, Enkele dagen geleden ontving ik bericht uit Oost vleteren van het weigel ukken van den missiedag al daar gegeven, op 13 Nov. 11. door Z.E. P. Schotte en Flameygh, ten voord de mijner lieve missie. Derhalve haast ik me UEd. mijn innigen dank te betuigen, eerst en vooral aan de E.H. Geestelijken der Parochie, aan den Christen Vlaamschen Meisjesbond, aan alle mijne dorpsgenooten die door hun talrijk op komen en mildert steun het hunne hebben bijgedragen tot het welgelukken van dit feestjeT Dank bijzonderlijk voor de talrijke heilige Commu niën en gebeden den Heere opgedragen tot zegen mijner missie want zonder gebed is al ons pogen hier vruchteloos. Pas drie jaar geleden verliet ik mijn geboortedorp, otn over Engeland, Amerika en Japan naar China at te reizen. Wat al blijken van genegenheid, van milden steun, van warme sympathie, heb ik van UEd. ontvangen deze laatste 3 jaren Dank, duizendmaal dank Het zal voor ons een zoete plicht wezen, voor mij en mijne kristenen, veel voor u allen te bidden en deu Heer te vragen uwe edelmoedige deelneming in mijn missiewerk overvloedig te zegenen. Het zal UEd. aangenaam wezen naar ik gis, een en ander over dit verre missieland te vernemen aan dezen billijken wensch zal ik trachten te voldoen. Het onmetelijke missieveld van China telt ongeveer 400 millioen zielen, waarvan reeds meer dan 2 mil lioen bekeerden tot den katholieken godsdienst. De missiën var. Scheut zijn gelegen in de noordelij ke provinciën van China, vanaf de grenzen van Mandsjoerië westwaarts, tot de Chineesche provincie Kansou inbegrepen. Het Vikariaat van Oost-Mongolië waar ik werk zaam ben is gelegen in 't Noorden-van de Chineeschu provincie Chihli of Tcheceli, vanaf den grooten Chi- neeschen muur Noordwaarts lot aan de Mongoolsche grens de missie van Oost-Mongolië telt ongeveer 7 millioen inwoners (grootendeels Chineezen), (de Mongolen vormen de kleine minderheid) en heeft eene oppervlakte van 200.000 vlerk. Km. (ongeveer 7 nraal grooler dan Belgie). In dit Vikariaat van Oost-Mongolië tellen we reeds 35.000 katholieken afhangend van 25 verschillende missieposten 40 paters van Scheut tn 18 Chineesche priesters zijn hier werkzaam. De missie van Cheuntsing waar ik werkzaam ben, samen met een confrater uit Kortrijk, telt reeds 1300 kristenen, benevens ongeveer 100 000 heidenen die nog tot het ware geloof moeten bekeerd worden deze missie heeft eene uitgcslrekliicid van nagenoeg 2/3 van de provincie Westvlaanderen. Het dorp Cheuntsing ligt 400 Km. N.O. van Peking de hoofdstad van China. Trams, treinen, autos, velos, dit alles is hier onbe kend en zou van geen nut wezen, daar de wegen veel te slecht zijn om zich van zulke vervoermiddelen te bedienen. We reizen hier meestal te paard of zoo de wegen breed genoeg zijn per kar. In het platte Vlaan deren kunt ge u geen gedacht vormen van de onbe gaanbaarheid dier bergachtige wegen. Doch, onze goede Engelbewaarder zorgt er voor dat we steeds ongedeerd en zonder ongevallen van onze lasiigc tochten terugkeeren, Eene der grootste moeilijkheden voor een jongen missionaris is 't aanleeren der Chineesche taal het vergt noesten vlijt eti taai geduld om eenigzins uit die geheimzinnige teekenswijs te worden,en om voldoen de de gesprokene taal te bemachtigen om het ambt van priester-zendeling met vrucht te kunnen uitoefe nen. De streek is bergachtig en niet van de vruchtbaar ste, over 't algemeen Sorgho, vogelzaad, katoen, aardappelen, haver, boekweit zijn de producten die hier het meest gewonnen worden. Het klimaat Is ruw, continantaalen excessif in den langen winter van 7 maanden kan men op sommige missieposten soms tot 40 graden koude hebben (centigr.) terwijl 's zomers de thermometer kan rij zen tot ongeveer 40 graden boven zero. Natuurlijk gaan we gekleed naar 't klimaat's win ters in schapenvellen, en 's zomers in lichte witte ka toenen stof. Veeteelt is nagenoeg onbekend onder onze Chinee zen zoodat melk en boter heel moeilijk te krijgen zijn. Het duurt natuurlijk een tijdje vooraleer men zich aan de Chineesche keuken gewend heeftdoch 't geldt hier zooals in Europa honger is de beste saus. Het zou me veel te ver brengen over mijne missie nog langer uit te weiden over ons bekeeringswerk, onze kristenen, de heidenen en hunne tallooze super stitiën, over de gebruiken van't volk, over den land bouw, enz enz... zou ik UEd veel vertellen dit zal zijn voor later, zoo de welwillende redactie van De Poperinghenaar mij van tijd tot tijd een klein plaatsje wil gunnen in zijne kolommen. Intusschen beste dorpsgenooten, dank ik U allen nogmaals van harte, voor de blijken van warme gene genheid die gij mij herhaalde malen hebt gegeven, en met mijn beste wenschen van voorspoed en geluk voor u allen, blijf ik U gansch genegen in Jezus-Chrls- tus. Edmond DEVLOO, Missionaris van Scfieutin China Woeste». Tooneelfeest. Verleden week gaf de tooneelgilde «Rust roest» haar eerste vertooningen en de uitslag was prach tig. Al de tooneelspelers hebben hunne rol zeer wel uitgevoerdmen zou niet gedacht hebben dat het beginnelingen waren. Talrijke inwoners der gemeente- en van het omliggende hebben nen schoonen avond gehad van geestig en eerlijk verzet. Met de opbrengst van het feest zal het getal boek werken der bibliotheek nog vermeerderen tot groote voldoening der menigvuldige Woes- tensche lezers en lezeressen. Eere en dank aan de mannen die zulk een edel doel betrachten. Mocht Rust roestons toekomenden winter vergasten met twee opvoeringendat is onze vurige wensch. Proven. De storm. Een geweldi ge stormwind heeft alhier ook gewoed. Menige pannen werden van de huizen afge worpen, en menig ander schade aangericht. Het dak van het huis van Alph. Pacco t ansch afgerukt, gelukkiglijk zijn er geene ongelukken te betreuren; de windwijzer van het gemeentehuis is van het dak, 20 m. hoog, gewaaid met eenen steen van 50 Ks. de twee schuren der Wc Dequidt zijn ook omver gewaaid. Telefoon en telegraaf verbindingen zijn in alle richtingen gebroken. Wëktoutrc. Pensioengilde S. Eloi. Werkzaamheden in 1921In November- December hebben 150 leden gestort, 785 fr. met afgestaan en 210 fr, met voorbehouden kapitaal, te zamen 995 fr. De gilde heeft voor de stortingen in 1920 en eerste half jaar 1921 ontvangen 240 fr. toelage verleend op het aantal storters van minstens 3 fr. (2 frank per boekje). Deze toelage, na aftrek der bestuurskosten, wordt verdeeld onder de storters, niet aan allen zonder onder scheid, maar, naar oordeel van den bestuur raad, aan de minst begoeden (2 of 3 fr.) Het bestuur trekt de aandacht de leden op het navolgendede algemeene Spaar- en Lijfrentkas heeft de roode inschuifboekjes en ook de jaarlijksche rekeningsuittreksels afgeschaft, en vervangen door steekkaar- ten-rekeningskaarten die regelmatig de ge dane stortingen en de reeds verworven renten op 65 jarigen ouderdom vermelden. Elk lid kan, ten zetel der maatschappij, kennis nemen van zijne rekenirigskaart die opgemaakt is door de algeene lijfrentkas. iluPNiiighti. Storm. Woensdag laatst is het weder hier lijk elders uitzinnig geweest, Rond middag was er om zoo te zeggen geen houden aan. Dikwijls reeds hebben wij veel windachtig weder gehad, maar nog nooit zoo iets. Wat ons echter verwondert 't is dat zoo weinig schade gebeurd ie. Hier' en daar eenige pannen die afwaaiden dat en is geen wonder meer, wij zijn daaraan gewoon, inde pastorij eene schouw die omverwaaide en' zoo wat schade teweegbracht aan de daking. Dit verwondert ons evenmin, want deze schouw was opgebouwd geweest midden den feilen vorst van Januari. Als alle metselwerk stil lag vrocht de Vooruit 't gebeurt ook dat wij op de plaatse liet tegenovergestelde zien... tot groot nadeel van deze die er moeten in wonen. MuziekBravo... Zondag laatst liet onze maatschappij zich voor het eerst hoo- ren. Eenige blaasinstrumenten waren erbij, van de eereleden en zoo... en avant; en 't was oprecht wel. Niet gelooflijk dat op zoo 'n korten tijd zooveel kan te weeg gebracht worden. De leerlingen van hunnen kant zijn ook druk bezig omtrent een twintigtal wat maakt dat wij van den zomer een mu ziek zullen hebben van een dertigtal leden. Bewijs te meer dat als men wil, men kan. - Hoerengilde. Zondag laatst vierde deze gilde hare feestdag. De vergadering die scheen in den beginne zoo als gewoonte gemoedelijk van stapel te loopen, bracht beweging bij. Eerst staat der kas door den schrijver; daarnaar liet Th. Van Eecke op merken dat er in onze gilde geen leven stak, des te meer de aankoopafdeeling niet voort bracht wat ze moest. Dat gaf de spoorslag en na eeue korte vriendenwoordwisseling was men gauw gewaar dat in 't vervolg onze vergaringen op eenen heelen anderen leest zouden geschoeid worden. Heer Casier, landbouwkundige van Yper, sprak dan op zijn beurt, wakkerde aan tot vereenigirtg maar vooral werkzame vereeniging en han delde verder over den groententeelt. Daar mee was 't uit. Laat ons hopen dat toe komende jaar onze jaarlijksche vergadering wat meer op eene feestelijke bijeenkomst zal trekken. Rlrielen. Akelige vondst. Maan dag morgend rond 8 ure bemerkten eenige werklieden dat een persoon langs de Meiboomput zich opgehangen had. Onmid delijk verwittigden zij de plaatselijke over heid die den persoon deden losmaken en hem in een naburig huisje binnen deden dragen. Niemand herkende den persoon. Tot nu toe is hij nog onbekend. Hij schijnt rond de der tig jaar oud te zijn, grof en fel, van lichaams bouw. Eenzelvigheidspapieren had hij bij zich niet, ook geen geld, slecht tien centie- rn'cii, zijn uurwerk ca une keers, drie zak doeken en een halsdoek waarmede hij zich opgehangen had. Auto-ongeval. Zondag kwam langs de groote baan een Fransche auto voorbij gesnord, toen de stuurstang op zeker oogen- blik hare verdere functie weigerde. In den draai der baan kon de geleider niet genoeg het rijtuig zwenken en reed tegen een mijl paal. Door den schok werden de drie inzit tenden ciooreengeworpen en kwamen er met den schrik af. De geleider, zekeren Fr. Fou- cart, uit Rijssel, werd uit de auto geslingerd en buiten bezinning opgenomen, erg bloe dend uit eene wonde aan het hoofd. Programma: 1. Koorzang der volkeren. 2. Een duel met den Korporaal, blijspel. 3. Bloedgeld, groot gekostuumeerd Spaansch drama in drij bedrijven. 4. De onverwachte belegering, blijspel met zang. 5. De levende orgel. Prijzen 3,50 fr. 2,50 fr. en 1 fr' De kaarten moeten op voorhand genomen worden bij A. Sitoor. l»ee!e, Onze School. Naakt en armoedig staat ze daar, onze oud versleten school, al een oud paard dat schudt en beeft op stramme pooten. En Woensdag morgend, terwijl van de naburige huizen, pannen en schoorsteenen afvlogen, scheurden opeens hangaar en ge makken, met een schrikkelijk gekraak los en vlogen de velden op. De kinderen sprongen verschrikt op en de 2 onderwijzers konden ze met moeite beda ren. Gansch de school schudde en beefde en zal wel eens den genadeslag krijgen. Zullen dan ongelukken gebeuren? Niemand weet het, maar wat alleman weet 't is dat eene nieuwe school op Abeele hoogst noodig is. Wanneer komt S' Niklaas met die ver rassing? Coudekerlte^ Smartelijk ongeval. Twee landwerkers van rond de 20 jaar gin gen naar ee?i akkerland waar een Engelsch vliegpark geweest was. Zij vonden er in een gracht een verroeste granaat en wilden deze ontladen. Doch plotseling ontplofte de gra naat. Een bleef op den slag dood en zijn werkgezel werd doodelijk gekwetst wegge voerd. Sflioerbakke. Roekeloosheid. Eenige knapen vonden vuurpijlen en poog den deze af testeken. Daar het niet ging, wierpen zij deze op een hoop en staken ze zoo in brand. Te midden de pret knalde eene losbranding. Twee der knapen J. De- dauw en R. Morlion werden erg verbrand. Kfcun ca pelle, Doodelijk ongeval De 46-jarige hoeveknecht Alph. Dujardin werd Dinsdag door een jongen stier met de horens tegen den muur gedrukt en met de borst zoo fel tegen den wand gekneld, dat de borstkas letterlijk ingedrukt was. Zijn toestand is hopeloos. Ilerneeiiw. Overlijden. E. H. Wille gewezen onderpastor te Ploegsteert, kwam Vrijdag van Moeskroen huiswaarts toen hij opeens langs den steenweg ineen zakte. De dood was oogenbiikkelijk. De overledene was 64 jaren oud. "Iiimliciie. Zelfmoord. De23-ja- rige werkman, G. Fory, geboren te Rumbeke, heeft zich Zondagnacht twee revolverkogels door het hoofd gejaagd. Men kent de oor zaak niet. Kpcliëin. Ongeval. De 17-jarige L. Ysebaert, fabriekwerker te Rodebeke, kreeg Zaterdag eene baal4catoen op de rug en werd tegen den grond gesnakt. Hij klaag de zoo over inwendige pijnen, dat men hem naar het gasthuis moest overbrengen. Meeneu* Werkongeval. De 15 jarige Vanopbroecke G. werkman te Ronse, werd Zaterdag door een riem gevat en een arm en een been van het lijf gerukt. Nl«uw|ioort. Kerkwijding. Zon dag 5 Maart had dan de eerste godsdienstige plechtigheid plaats in de nieuwe en heropge bouwde O. L. V. Kerk van Nieuwpoort. Dit is een gebeurtenis van belang geweest voor heel de bevolking van het Yzergebied. Mneileffiaein. Doodgevonden. Henri Keirsbilck, 38 jaar, vertrok 's morgens vroeg op pensjacht. Later werd hij dood gevonden in het park van M. Otto de Mentock. Men denkt dat de dader een kwaaddoener moet geweest zijn die in liet park koper kwam stelen en het slachtoffer voor een bewaker nam. Tot hiertoe is hij on bekend gebleven. ^ïotrna- De geweldige storm heeft over gansch België leelijk huisgehouden. Rond Brussel was hij ongemeen geweldig. In de Allensstraat werd eene schouw omge rukt en zes werklieden eronder bedolven; twee zijn reeds aan hunne wonden bezweken. Van alle kanten meldt men ongevallen en hier en daar met doodelijke gevolgen. Over gansch het land zijn ontelbare boo men langs de staatsbanen omver gewaaid de telegraaf en telefoondienst is gansch ont redderd, het spoorverkeer onderging aan zienlijke vertragingen. De dienst Oostende- Dover werd volkomen onderbroken. Westvlaanderen werd ook niet gespaard. Te Meulebeke werd de kapel van 't klooster omgebeukt; een muur kwam te recht op een nabij staande huisje bewoond door de 80 jarige wed. Boucquée; de arme vrouw werd op den slag gedood. Te Komen werd ook een man bedolven en gedood onder eene Instorting. Te Meenen is het dak van S1 Fanciscuskerk afgeslagen. Op 't front was het effenaf vreeselijk; nog nooit woonde men zulk een ijselijk onweder bij; 't was bij oogenblikken alsof de wereld verging. Te Mechelen waren Zaterdag een mil joen eieren op de markt. Tusschen de huwelijksgeschenken van de engelsche Prinses, die verledene week getrouwd, was een waaier in kantwerk, ge maakt te Poperinghe in 't klooster van 't Vogeltje. De begrooting van Congo sluit met een tekort van 12 miljoen. Generaal de GrCinne, de oude leermees ter van onzen Koning, treedt in het klooster. De glasblazers hebben eene loonsver mindering aanveerd van 20 t. honderd. AFSLAG oogst i 1 JOHN RUCKER C" In WITTE LIJNWADEN zakken van 82 kilg. net, gelood met geteekende waarborg. Verkrijgbaar in Antwerpen, Gent en bij onze dópothouders. CHOIX SUPÉRIEUR aan fr. 152 per zak EXTRA PUIK aan fr. 140 van 82 klg. net. Vrij aan boord of per wagon. Verkoop ia 't groot esa iei't klein. Prijsvermindering voor groote partijen. C. VERSPREEUWEN C° 16, Hoogstraat, ANTWERPEN- Dépothouder voor Poperinghe en omliggende CaAi ïzeel, Duinkerkstraat, Poperinghe Daar ook te verkrijgen ïüout, Sulfaat aan zeer voordeelige prijzen. Bij ons te verkrijgen. de vlaamsche boschkerel,'door A. Hans prijs 4 fr. 50 Is Verschenen de zielezano van Frans van Raemdonek, 2e uitgave prijs 5 fr. bij De Landtsheer, 17, Oeverstraat Temsche. POPEPTNÖHE, van 4 tot 11 Maart 1922 Geboorten. 65. Gombeir Frangoise, d. v. Willy en Fernande De Leenheer. 66. Lermyte Marie, d. v. Maurice en Madeleine Vermaut 67. Boulon Maria, d. v. Severin en Leonie Favorel.-68. Vanecke André, z. v. Julien en Ferla Felccie. 69. Deroo Lu- clenne, d. v. Henri en Berlha Olivier. Overlijdens. 39. Aeck Auguste, 5 m. z. v Camille en Valerie Duthoy, Sectie E. 40. Penin Achille, 47 j. werkman, ongeli. en z. v. Louis en Eugenie Busson, Sectie I. 41. Bondue Gerard, 2 m. z. v. Cyrille en Maria Bntaye, Sectie L. 42. Haelewyn René, 51J. landbouwer, wed v. Flavie Vermeersch. Sectie C. 43. Bracquez Amelie, 73 j. kloosterzuster, d. v. Alexander en Angèle Van Eyghem, Boescheepstr. 44. Sergier Theophile, 75 j. werkman, wed. v. Philomene Dezitter en echtg. v. Louise Verhaeghe, Sectie A. 45. Flou Petrus, 78 j. werkman, wed. v. Rosalie Bollengier, Sectie K. Gebedenboekjes, witte en andere, Paternosters, Geschenken Drukken van Gedachtenissen bij POPERINGHE. Grootste keus. Voordeeligste prijzen. Zondag laalst was een groote menigte aanwezig om een match te volgen tusschen Cassel en onzen 2" ploeg. Cassel zet op met een felle wind in den rug. Het spel is uiterst snelonze goalkeeper heeft het druk, speelt wel en doet zich opmerken door enkele welge lukte safe's Hij laat slechts één goal maken gedu rende de eerste helft van het spel. De tweede helft evenwel gedurende dewelke onze mannen met de wind spelen is een onophoudend bombardement van den gaol van Cassel. Hun goalkee per uitstekend houdt verschillende schoone pogingen tegen, maar kan toch onze mannen niet be letten tweemaal hunnen goal binnen te dringende eerste maal door de linker vleugel, na een onvoldoende afwering van den goalkeeperde tweede maal door de rechter buitenzijde na cornerAan te melden dat wij een penalty bekwamen welke zeer ridder lijk in de armen van den goalkeeper van Cassel werd gestampt door onzen center-voorwaarts. Jan Roeykcns heeft het spel bijzonder wel geleid tot iedereens voldoening. De oude, vooroorlogsche spelers hebben een moe digen kamp gestreden tegen den 3" ploeg de uitslag was I -1. Heden Zondag om 3 ure speelt Duinkerke tegen den 1" pIoeg.Match welke zonder twijfel veel nieuws gierigen zal aanlokken. Van 1 '/s ure af spelen de 2" en 3" ploegen samen een entrainement match. Dinsdag om 8 ure, wekelijksche vergadering bij de Wed. Lieiaert, Yperstraat. Bertje. BISDOM BRUGGE. Benoemingen Tot pastoor te Oostroosebeke, den E. H. De Jonghe, pastoor te Gits te Gits, den E. H. Van Seynhaeve, bestuurder van het Prioraat van Ste Godelieve, te Ghistelte Leffinghe, den E. H. Perquy, paster te oostkerke-bij- Bruggete Hulste, den E. H. Vanneste, pastoor te Staceghem-bij-Harelbeke, In vervanging van E. H. De Jonckheere die zijn ontslag neemtte Adinkerke, den E- H. De Clerck, onderpastoor te Wevelghem te Oostkerke-bij-Brugge. den E. H. Willems, onder pastoor te Heyst; te Staceghem, den e. H. Delmael, onderpastoor op St Jozef te Oostende. IEDER HUISKEN HEEFT ZIJN KRUIS- KEN... maar... DE VOORZICHTIGHEID IS DE MOEDER VAN DEN PORCELEIN- WINKEL...zegtgij die een spaarpotje bezit, en om redelijke intresten en eene verzekerde plaatsing te vinden, wendt U in volle ver trouwen tot onze Agenten uwer streek, die met de meeste bereidwilligheid en kosteloos alle inlichtingen zullen geven. Verzekerde iiitzetllu^en op a) Spaarboekjes op zicht aan 3.60 O/'O b) Spaarboekjes voor 5 jaar aan 4 0/0 c) Kasbons voor 5 jaar aan 4 1/2 0/0 d) Grondobligaties 10 jaar aan 5 0/0 's jaars. Alles Vrij van taksen. e) Check-Rekeningen op zicht. f) Leeningen op Vaste Goederen, alleen in eersten rang van Hypotheek. g) Uitwisseling van vreemde munten en koe pons, koop en verkoop van Fondsen, inschrijvingen op Leeningen, en aller hande finantiëele zaken aan de voor deeligste voorwaarden. Naamlooze Maatschappij Kapitaal VIJF MILJOEN FRANK. ZetelXII Maandenstraat, Nr 13. ANTWERPEN Gesticht in 1909. - Postcheck-Rekening 019 Telefoon 3081. N. B. - Waar de Maatschappij niet verte genwoordigd is, kunnen alomgeachte perso nen zich voor een agentschap aanbieden. AGENT voor Poperinghe J. Vanbrnwaene, Noordstraat, 16. Eerste tap. «In de Stad Brugge» bij Dewitte-Lietaert, Veurnestraat. Twee konijnen In den Fezant bij Jules Couwet, Noord straat. Begin om 5 uré bekorting om 9 ure. Gegeven door Camille Malesijs. Twee vette poulen In de Stad Veurne bij E. Lecleire, Veur nestraat. Een Konijn. In de Sperre bij Gargon Room, Bra- band gegeven door Maurice Minne. Nieuw Zakuurwerk In 't Hooghe bij Camille Gesquiere be gin om 5 ure gegeven door Georges Tally en Jerome Martini. Een haan en eene poule. in de steenrots bij Hector Allaeys, Crombekestraat. Een schoon kostuum. In de Warande bij Maurice Lebbe, Veurnestraatvan 6 tot 9 ure gegeven door Julien Polley. Schaap te verhollen «In den Sterhoek» bij Emile Gouwij, El verdinghestraat: van 6 tot 9 ure. ABEELE. Hesp van 8 K. te versmijten. «Au chasseur» bij Julien Saelen, been houwer. S Jan ter Biezen, Flesschenschieiirg. In 't Nieuw Lughem» bij Leon Pauwels. Inleg 5 fr. Prijzen 210 fr. Begin om 1 1 2 u. Afstand 30 m. W0ESTEN. Groote Flesschenschleting. «In den Engel» bij Arthur Deleu, Pope- ringhestraat. Inleg 5 fr.begin om 2 ure; af stand 30 m. Grootste Keus Genadige Prijzen 1>ÏJ Sanseii*¥aiiiiGste 'Gasthuisstraat 15, POPERINGHE. Linoleum Toile-Cirés. ■W jaaraMgWWMBaWWW'1. 1' WMLilH ver te nemen, Windmolen, in goeden staat. Adres ten bureele. Auto-camion, merk Peerless 4 T in geheel goede staat, alle dagen zichtbaar. Voor verdere inlichtingen zich wenden tot de Ga rage We P. Allaeys en Zonen, Priesterstr., 38, Poperinghe. Schoone herbergtoog en buffet met spiegel. Adres ten bureel. Erwtenrijzen en houtbundels bij Jerome Catteeuw, Kraaistraat, Westvleteren. Graanbreker kunnende draaien met ma- chien en met de hand. Ketel en ver- zuiveringstoestel van acetileengaz. Brouwe rij Feys-Callewaert, Rousbrugge. Dorschmachien met motor, zoo goed als nieuw, 90 tot 100 zakken daags; alle dage in werking te zien. Adres ten bureele. Klaverzaad bij Firmin Van Exem, West vleteren bij de Muis. Zwaar inleghout bij Hector Hoevenaeghel, 81, Veurnestraat, Poperinghe. Engelsche troepwagens, in geheel goede staat, bij Camille Vanoost te Rexpoede zeer genadige prijzen, inlichtingen bij Mar cel Swaels, Proven. Door uitscheiding, Groote peerdenmolen, met 2 wagens, woonwagen en Iaadwa- gen, orgel en alle toebehoortenalles in goeden staat. Matige prijs. P. Ooreel, Ka- zernstraat, Isenberghe. Twee rnotocycles bij Gustaf Slosse, Cassel- straat, 107, (Koeistraatje) Poperinghe. Wagen in goeden staat, 3000 K. draag kracht, bij Marcel Lebbe, landbouwer bij de herberg «Kortekeer» Bixschoote. Schoone toog aan genadige prijs bij C. Druant, 52, Veurnestraat, Poperinghe. rp|.i g' Nieuw onbewoond I JL 1\ HU I HUIS met hof, koer en stallingen, dienstig v. rentenier of burger. Adres ten bureele. Oii§£eBooilig!k Door uitscheiding, te koop een Braaf orgel van 6 m. 50 lang en 4 m. hoog zeer voordeelige prijzen. O. Dehaene, Dixmude- steenweg, 20, Rousselafe. Bekwame timmermansgast bij Ach. Leeu- werek, Garenstraat, Poperinghe. Bekwame schildergasten bij Ferdinand Permeke, Poperinghe. Deftige meid, voor Brugge. Adres ten bureele. Goede meid, 20 tot 25 jaar. Adres ten bu reele. Schildersgasten bij Maurice Baert, Schaal- straat, 22. Goede meiden, goed loon. Zich wenden r Oscar Debacker, Touquetstraat, Bizet Ploegsteert. Leerjongen bij Desiré Deberdt, smid, Dickebusch. Leergast-zwijnenslachter van 16 tot 18 jaar, bij E. Roffiaen, Place du Lion d' Or, Lille. Bekwame wagenmakersgast bij Hector Bodein, Westnieuwkerke. Kost en in woon. <r- Bekwame metsers aan 2 fr. 50 ter uur bij Vandevoorde Maurice, Veurnestraat, 66, Poperinghe. Bekwame reiziger voor handelshuis te Poperinghe. Adres ten bureele. Gerieflijke herberg, dienstig voor been houwerij, te Proven. Voor inlichtingen zich wanden bij M. Feys-Callewaert, brou wer, Rousbrugge. Gouden oorring, zondag laatst. Inl. ten bureele. Blauwe dtiivin. Tegen belooning terug brengen bij Nestor Verschaeve, Cas- selstraat, Poperinghe. POPERINHGE. 10 Maart. Tarwe, 60,00; Rogge, 68.00; Haver, 67.00; Aardappelen, 62.00; Boter, 8.50; Eieren het stuk 0.30 c. Hoppe, 1921: 340.00. 1922: 295.00. KORTRIJK, 6 Maart. - Witte tarwe, 60-65; rogge, 60.00; haver, 70-73; paardeboonen, 76.00; hooi, 30-40; strooi, 7-10; aardappelen, 35-40; boter, 10-11 eieren 0.32-0.36; koolzaadolie, 220-221 UJn- olie, 186.25 187.50; koolzaad, 100.00; lijnzaad, 100- 101; koolzaadkoeken, 50; lijnkoeken, 76; sadoui- traat, 77.00; ammoniaksulfaat, 108; dulvenboonen. 95; nieuwe oogst, 55. Vee te koop en verkocht; koeien, 99; vaarzen, 85; stieren, 95ossen, 35' Wisselkoers der Beurs nan Brusselop 10Maart, Amsterdam 447.50 -456.50 1 Londen 52.00-52.50 Keulen 3.70-5.50 N.-York 11.00-12.00 Qenëve 232.00 -234.00 Parijs 106.50-106.90

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 2