KIEKENS! KIEKENS! Metten openbare" aanbesteding 5SK1KLAKKEHMAKERIJ 8 Automobiel-Camions Huis OOGHE - GEZUSTERS lerHiwacirage >g te Spsisvspteerïrig. Grooten Eigendom, KAPITALEN Dupont, te Ardoye, Hofstedeken Partie Zaailand Notaris Ernest De Cock Ern. De Gock, te Yper, en Camerlynck, Tot Dickebuscl), 13 Huizen, 24 Huizen en 12 Hofsteden. Maandag 20 Maart 1922, OPENBARE AANBESTEDING Dinsdag 14 Maart 1922, Thevelin, te Meessen, Definitieve Toewijzing op Dinsdag 21 Maart 1922, Notaris BOUCQUEY. Eene goede Hofstede Een vveibetimmerde Hofstede Instel Vrijdag 24 Maart ,0C)C) Overslag Vrijdag 7 April w Openbaar verkocht worden Van Cayzeele, te Poperinghe. (e POPE HING HE, Statie, Uit der hand te koop. - Maandag 20 Maart 4922, 23 Maart 1922, Maandag 3 April 1922, VAIM EEGKE, te Poperinghe, Donderdag 23 Maart 1922, Maandag 20 Maarte 1922, TOESLAG VAN Notaris VANDE LANOITTE Woensdag 15 Maart 192*2, OVERSLAG VAN: Op Zaterdag 2d Maart 1922 by poiydore wyiiie, van Notaris YORN, te Loo. Openbare verkooping van Overstag Donderdag 16 Maart 1922. Paul LAUWERS, tfj YpST: Yperstraat, 102, Poperirghe. INSTEL met Premie van Belangrijk Bericht. vanÏTront M. Camille VANOOST te R EX "OF. DE (Frankr.) Prijs 5S50 fr. CRGMBERE S C H O EN E N Huis van Vertrouwen. Kiekenk w 4 e 1* e ts 1922. HOFSTEDEN Aanzienlijke Operibare VerkoopingKoop 1 Uit ter hand te koop. DERSLOTEN.,eS.t-Maerle„sLa»th.jte^^^ E. DE C0CK, te Yper en A. VAN-j Alfred REYNAERT, te Yper, Openbare Verkooping van Donderdag MAANDAG I 3 MAART I 922 VRIJDAG I 7 MAART I 922, HOFSTEDEKEN met H. 3-39-66 zaailand te LANGEMARCK, verdeeld in drie koopen, met alle rechten tot oorlogsschade. Ingenottreding met de betaling. - Behoud van samenvoeging. 1/2 oj" voor instelpremie. Kilrlagen. INSTEL Woensdag 15 Maart 1922 OVERSLAG; Woensdag 29 Maart 1922, Op Woensdag 22 Maart 1922, GOOSSENS, te Vcurne. Groote Moopcli»^ Onbeschadigde ea Zaivere POPULIEREN en WILGEN BGOMEN Maaadag 20 en Dinsdag 21 Maart 1922, 11 Sleepwagens (Remorques). UIT TER HAND TE KOOPEN. Bericiiters. MEUBELS en MATRASSEN Z MODEN Z Esther Wylleman Fl. Ostewx-OHiieliy, 38, Noordstraat, ROESELARE. Co m mu ii ie Casselstraat, 31,"Poperinghe (0Ty°v«\) M CiJ Te koop: Apotheek Notredame, groote markt, Poperinghe, Koninklijk Hoog Commissariaat. Zuiderlijke streek van West- Vlaanderen. Gebied Poperinghe. Er zal overgegaan worden op Woens dag tl!» Miuit'l om 2 1/2 ure, op het Gemeentehuis van VLA MER TING HÈ, tot de Openbare Aanbesteding voor werken van heropbouw van Tot VLAMERTINGHE, veerdeeld in verschillige loten. Herstellingswerken aan 't kasteel van Mijnheer van den Peereboom en heropbouw van den Toren. Aaubiedingsschriften op gezegeld papier van 0,75 frank, dienen onder aanbevolen omslag Ier post besteld te worden, ten laat ste op 27" Maart 1922, op het adres van den Toegevoegden Koninklijken Hoog Commis saris, Ypersteenweg, 117, te Poperinghe. Het lastenboek in 't vlaamsch en in 't fransch, kan nagezien worden op het handels museum, Augustijnenstraat, 15, Brussel, op het Gemeentehuis van Dickebusch en Vla- mertinghe, en op het Toegevoegd Konink lijk Hoog Commissariaat te Poperinghe, waar plannen en bestekken ter inzage van ieder belanghebbende berusten, en ook kun nen aangekocht worden, vanaf 15" Maart 1922. Een getuigschrift van Nationale eerlijk heid zal van de aanbieders vereischt worden, De Toegevoegde Koninklijke Hoog Comm. D' BRUTSAERT. Slatl Waasten, om 10 12 ure, in het Stadhuis, van lierNldiin^Mwr-rken. Resteenigde wegen van groot Gemeenschap. Eerste Lot. A.--Waasten - Westnieuw- kerke en van de Suikerfabriek naar de -Til- leul de la Poterie BESTEKFr. 176.261,46. Tweede Lot. B Waasten-Ploegsteert en Waasten-Armentiers BESTEK: Fr. 142.974,76. 11. Besb-enigde Landbcuwwegen nr 6 16 22. BESTEKFr. 187.877,56. De borgsómmen zijn bepaald op 5 van het aanbod, Uiterst termijn voor het bestel len der brieven voor aanbiedingen ten post- kantoore Vrijdag 17 Maart. Lastboeken en bestekken liggen ten inza ge in het Gemeente-Sekretariaat te Waasten. Kantoor van den Deurwaarder Joseph Hannebouw, te Poperinghe. Gemeente LANGEMARCK. De Openbare Verkooping van 3 2<i Wagens Camions en Waterkarren, is uit oorzaak van 't slecht weder verschoven op ten 1 ure stipt namiddag, ter Groote Markt, te LANGEMARCK. Van nu af zichtbaar ter plaats. Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Boeschepestraat, 77. ~T~ om 1 ure namiddag, Au Mouvel Aigle d'Orbewoond door M. Emile Lobeau, groote Marktte Poperinghe. van I. Eene HOFSTEDE, gelegen te Beieren aan Yser, dicht van Hoog- stade-Liude groot 10 hectaren 72 aren 55 centiaren. Gebruikt door M. René Top, tot 1 October 1922, mits 1450 fr. 's jaars boven de lasten. Verdeeld in 6 koopen. In massa slechts ingesteld, Fr. 52.000, II. Eene HOFSTEDE, gelegen le (iliivv«>riiiehove en Isenberghe, langs de kalsijde van het gehucht Abeele naar Isenberghe, groot 14 hectaren 20 aren 10 centiaren huis en stallingen in goeden staat. Gebruikt door M. Jeremie Deschodt, tot 1 October 1924, mits 1750 fr. 's jaars boven de lasten. Eenen koop uitmakende. Ingesteld, Fr. 81.100, III. Eene HOFSTEDE gelegen te langs de Casselstraat, of gravier leidende van de Kruisstraat naar den Busseboom, met huis en stallingen, groot 13 hectaren 34 aren 58 centiaren. Verhuurd aan de Weduwe Catteeuw en Kinders, voor 3, 0 of 9 jaar, begonnen den 1 October 1920, mits 3000 fr 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 6 koopen. In massa ingesteld, Fr. 73.000, Het recht tol vergoeding voor oorlog schade aan deze eigendommen toegebracht wordt hier medeverkocht. Recht van sa menvoeging. Voor plans en alle nadere inlichtingen, zich te bevragen ten kantore van den Nota ris Thevelin voornoemd. 13. Openbare Verkooping ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Meessen, in eene enkele zitting gesteld op itlaamlag 13 [\iuart Hl'i'l, om 1 ure namiddag, bij M. G. Vande Lanoitte te W 7TSCHAETE van Koop 1. Een HUIS in puinen, vroeger ten dienste van herberg, in de oude Hollebeke- straat ten kadaster bekend sektie A, nr 558d met eene grootte van 1 are 30 centiaren. Koop 2. Een HUIS in puinen, dicht de plaats ten kadaster bekend sectie A, nr 33a en 34a met eene grootte van 2 aren 50 cent. Koop 3. Een HUIS met afhangelijkheden in puinen en land langs de Kattestraat, ten kadaster bekend sectie E, nr 548e en 548f, met eene grootte van 8 aren 80 centiaren. Het recht tot vergoeding voor oorlogscha de wordt medeverkocht. Onmiddelijke ingenottreding. MWWlill36* HI I MI Uit der hand te koop "Een schoon groot u uonhuis te Oost- vleteren, midden het Dorp, met hof, groot 9 aren 50 cent., onlangs gebouwd, diens tig voor alle bedrijf, villa of buitengoed. Gemak van betaling. - Verpacht tot in 1923. Studie van den te Poperinghe. Openbare Verkooping van I. gelegen te POPERINGHE, bij de Stad, groot 21 h.94a. 41c.- verdeeld in 13 koopen. Gebruikt door René Biiliau, tot 1 October aanstaande, mits 4079,91 fr. boven de lasten en assurantie premie. II. gelegen te WESTVLETEREN, bij dan Eik groot 15 h. 65 a. 18 c. - verdeeld in 6 koopen Gebruikt door Camille De Breus, met recht van pacht Aan de gebouwen en 1 hectare land tot 24 December 1922. Aan de overige landen tot 1 October aanstaande. Mitsde jaarlijksche pachtsom van 1840fr. boven de lasten en verzekeringspremie. telkens om 2 uren namiddag, ter herberg Au nouvel Aigle d'Or, Groote Markt te Pop. IE. Vit ter hand te koopea gelegen te WESTVLETEREN, steenweg naar Poperinghe, bij d'herberg St Hubert bestaande uit Behuisde en beplante Hofstede, Zaailan den, Cynsgronden en klein gedeelte Bosch, al gelegen in eenen blok langs den steenweg naar Poperinghe. te samen groot SM Sleet. 15 Aren 5(1 Cent. Groot gemak van betaling. De oorlogschade wordt medeverkocht. Vrij van pacht met 1 October aanstaande. - in migi i Beheer van Registratie en Domeinen, Ter Munitiedepot te VELDEGHEM, zul len op Dinsdag 511 Maart tl om 10 uur 's morgens, door den Afgevaardigden der Domeinen, St Pieterkaai, 19, Brugge. le Houten Sinrkkon van 4,00x3 OOx 2.40, zonder deuren en plankenvloer, dakbedekking in roode - Hennuyères pan nen met dubbele ineenschuiving. 2" Een B»rak in steen en hout van 16.28x6.35x3.30, met twee scheidswanden dakbedekking in geteerd papier op dennen bebording. 3" tJ4E 1 Duitsche D<*ea»viil«ü Spo ren in hout met hoefijzers, waaronder 216 van 3 00,14 van 3.50, 4 van 4 00,24 van 2.00,4 van 1.00, 2 van 0 50, 4 Hout- en Draaischijven, 4 Decauvillewagentjes waar van een in slechten staat. 4e Een afsluiting bestaande uit 100 Mtaken of houten IMketten van 3 tot 4 meters hoogte en bevattende ongeveer 11500 meters Stebkcrtlraad. Voor aankoopen van duizend frank en meer, recht om de prijzen van de oorlogs schade af te trekken. Onkosten 8 O - Termijn voor het wegnemen 14 dagen - Risico van stonden aan, aan den kooper. Studie van den Notaris 8. Maandag têO Maart om 1 1/2 ure namiddag, in de verkoopzaal bij de Loskaai, Openbare Verkooping van Kleerkassen, commoden, buffets, secretai ren, arinoires a glace, geboureerde zitbanken geboureerde en andere stoeien, zetels, cana pés, tafels, kaders, spiegels, toogen, bed bakken met ressorts, stoven, seulen, enz. Vlet gereed geld De Meubelver koop ing aangekondigd op 3 3 Maart is uitgesteld. SI. Dinsdag 28 Maart 1922, ia éeae zitting, om 3 ure namiddag, ter estaminet Den nieuwen Gouden Arend bij Em. Lobeau, Groote Markt, te Poperinghe, jen overstaan van den heer Vrederechter van 't kanton Poperinghe, Openbare Verkooping van -Stad POPERINGHE, Veurnestraat. 1. Eene weide groot volgens titel 34 a. 40 cent. en 30 aren 90 cent. volgens kadas ter sektie C, nummers 934a en 939. Boomprijs 85 fr. Pottestraat. 2. Eene partie Zaailand, groot volgens titel 45 aren 55 cent. en 43 aren 30 cent. vol gens kadaster sektie B, nummer 719. Beide koopen gebruikt door Cyrille Bos- tyn tot 1 October 1922, aan 175 fr. 's jaars boven de lasten. 838. te verkrijgen mits bezet op landbouwgoederen. sv Nieuwgebouwd Woonhuis met stagie, kelder, waterpomp, achtergebouw en 3 areii erf, gelegen Veurnestraat, bij 't Vliegende Peerd, POPERINGHE. Onbewoond. Handslag met de geldtel- ling. Alle inlichtingen bij den Notaris VAN CAYZEELE, Groote Markt, Poperinghe. «Sta.**» Studie van den Notaris DeTavernier, te Poelcapclle, om 3 uren stipt namiddag, te Poelcapclle, statie, ter herberg De Wachtzaal, bij M. Vangheluwe. INSTEL met gewin van 1 )2 °)o instelpenning Van een ïlolstedekon met Wind molen genaamd Steenackermolen nu in puinen, staande en gelegen te Langemarck St-Julianus, bij de Barrière, langs de Maca- damstraat, groot 2 heet. 87 aren 82 cent. Vereffend en niet verpacht. Zijn medeverkocht de oorlogschade van schoon huis met stallingen en schuur, van den molen, en van de draaiende werken der molen. 81. om 3 1)2 ure namiddag, te YPER, in het Vredegerecht, Openbare Verkooping in eenen enkelen zitdag, zonder uitstel, van Een zeer goed Hofstedeken in puinen, groot 3 heet. 34 aren 30 cent. gelegen in eenen blok, te Poelcapelle, langs de maca dam genaamd Poperinghestraat, bij de hof stede van M. Petrus Soenen. Vereffend en niet verpacht. Alle oorlogschade medeverkocht. 811. om 3 uren stipt namiddag, te Langemarck, statie, bij M. Deketelaere, INSTEL met gewin van 1 )2 °)0 instelpenning van A. Gemeente Langemarck, Mangelaarstr. 1° Hofstedeken van Camille Defrancq, groot 1 heet. 94 aren 41 cent. 2° O Woonhuizen met 55 aren 25 cent. land, nevens voormeld hofstedeken. 3° Woonhuis met 3 aren 91 cent. erf, nevens voorgaande. 1° Hofstedeken van Henri Hessel, groot 3 heet. 58 aren 21 cent. B. Langemarck, Bekestraat. 5° Hofstede Désiré Deschepper, nu We Vantornme, inhoudende 4 heet. 63 a. 30 c. C. Langemarck, St-Julianus. 6° Voornaam Huis met gerieven, serre en 34 aren 54 cent. erf, te St-Julianus, plaats. Gebruik M. Debeir-Parret. 7° 39 Aren 80 cent. Tand, gelegen langs de Peperstraat, gebruikt door D'Herck. Alles tn puinen, en alle oorlogschade medeverkocht. Nadere inlichtingen te bekomen ten kan- toore van voornoemden Notaris DeTavernier. Studie van den Notaris om 2 ure stipt nanoen, In den nieuwen Gouden Arend, bij M. Lobeau, Groote Markt, te Poperinghe, (l|)enl>iire Wrkoopiog in eene zitting, Eener goede Vette Weide, gelegen aan 'r gescheid van BoesingTie en Brielen, langs de Omrneloopstraat, tegen het Noordhof, groot bij kadaster, 2 heet. 11 aren 70 cent. Om seffens in genot te komen. Voor den oorlog gebruikt door J. Bentein. Kantoor van den Notaris om 1 ure nanoen, in het Gemeentehuis, te ARDOYE, 1. Een woonhuis en 84 aren 35 cent. land en weide gewezen Bleekerij Ingesteld 16050 fr. 2 Een blok beste hovenier- en zaai land groot 3 heet. 56 aren 23 cent. (ge naamd den Houtakker Ingesteld 42650 fr. Alles gelegen te Ardoye, tegen de Dorp plaats en gebruikt door verschelde zonder pachtrecht. Studie van den te Vlamertinghe. g" om 3 ure, ter herberg De Stccnput, te Vlamertinghe, Brandhoek, Gemeente VLAMERTINGHE, Brandhoek, bij de Steenput. 1. Nieuwgebouwen Huis met 1 are 92 cent. erf, seffens handslag. Maar ingesteld 2000 fr. 2. Nieuwgebouwen Hui* met 1 are 62 cerit. erf, seffens handslag. Maar ingesteld 1500 fr. 3. Bouwvallig Sluis met 2 aren 51 cent. erf, gebruikt door Jules Vankemme! aan 10. fr. te maande. Maar ingesteld 500 fr. 4. Zaailand groot 5 aren 40 cent., sef fens handslag Maar ingesteld 200 fr. 5. Zaailand groot 5 aren 40 cent. sef fens handslag. Maar ingesteld 250 fr. 6. ^ioungrond breed 9 meters, aan den steenweg Yper Poperinghe, groot 5 aren I 40 cent. Ingesteld 600 fr. L. a. In massa maar ingesteld 6700 fr. jf P MüSUuOg - MaQP ii. om 2 ure namiddag, t\ ry I rv- i< i oooHe in de Chalet des Ruines en des noods den Maandag 27 Maart 1922, jj Stad DIXMUDE, om 1 ure stipt namiddag, Wilgenstraat en Stoovestraat, Kantoor van den i I Gemeente LOO. met hoving, weide en zaailand, groot 1 ha. 95 a. 30 ca. Boomprijs700fr. II. Gemeente ALVERINGHEM. groot 1 ha. 45 a. 70 ca. Boomprijs 700 fr. Gebruikt door Henri Rousseeuw te Loo, aan 600 fr. 's jaars boven de lasten, tot 1" October 1922. ZITDAG. om 2 ure te Loo iu 't Stadhuis. Maar ingesteld 40.600 fr. MEUBELS, Stoelen, Spiegels, Stoven, Menagiegerief, Glas, Gleirsch, Stoora, Gordijnen, Bloemen, Rouwlronen, Kindervoituren, enz bij Etienne MONCAREY-SANSEN, Bazar der Galerij, Gasthuisstraat. Poperinghe. 's Zondags gesloten. ju wiii iii''J.1' J1 Mi.1!1 'Ewll|['J!|j!|!!wl.>l|!.jl.l..l!jS11!111"HL1111."wu'üfiiii'U jt Kantoor van den Notaris |S. COUTTENYE Zonen Groote keus van alle slach van schoenen tijdelijk te Oostende, Kapellestraat, 78. T" Op Donderdag Maart ten 2 ure stipt, in het Hotel Continental Statieplaats 't YPER, Voormezeele en Kemmel I. Hofstede, groot 11 Ha. 77 aren 99 cent met vernielde gebouwen, gelegen ge hucht Vierstr. Vroeger gebruikt door j. Van Thuyne. Verdeeld in 5 koopen. II. Woonhuis in puinen en 65 aren 5Ü cent., zelve gelegenheid. Vroeger gebruikt door Remi Bafcop. III. Tweewoonst in puinen en 16 aren 6 cent. langs de Kriekstraat Voordezen ge bruikt door Ed. Capoen en Jan Godelaere. IV. Het Recht tot Oorlogschadevergoe ding en Herbeleg van het woonhuis op V001- nezeele Dorpstaande op grond der fa milie Surmont de Volsberghe. Laafst be woond door heer Frederic Vanthuyne. Inlichtingen bij Henri Wicke, te Kemmel. Affichen met plans ten kantoore. 13. Op Donderdag 30 Maart 1922, ten 3 uren, in het Hotel Continental, t'Yper. Drfinllim Toewijzliig in eenen zitdag, van Een vernield woonhuis en erve, te KEMMEL, Bergstraat, laatst gebruikt door Victor Vanbeselaere-Gryson De oorlogschade bedragende fr. 4445,71 weerde 1914, wordt medeverkocht immuun iwm ib H. voor Eere-CommunieMans- Vrouw- en Kinderschoenen fantaisie-artikelen. Alles gewaarb. Bijhuis Vlamertinghe (dorppl.) dfe goede uitgekozene E14GELSCHE WAGENS met 4 wielen wilt koopen, begeeft u bij Ilestw legraste verkrijgen «ii- work te beginnen van den 1 April tot 1 Oogst, bij den welgekenden Llekenhroeier Riehard Huierlie, Poperinghestraat, 3, WATOU. Zeer voordeelige prijzen. «KA Groote keus, in 't Groot en in 't Klein, aan zeer voordeelige prijzen, bij Leonard C7éïl!l^W®iei*t, Crombekestraat, 193, POPERINGHE. Bij t'i». CÖEIHË on kiaderi zijn van heden af te verkrijgen alle slach van LAATSTE MODELLEN aan de LA A TSTE PRIJZEN. cwr-:«3wo«»iWE5i«lB^ Alle slag van keersen, bougien en was. Schoone keus van keeren en bouquets voor de plechtige communie. Hoeden en klakken in de laatste nieuwigheden. Huis HecïOi- ORBIE STAELEN. St-Janskruis nr 9 (bij de kerk.) Voor uwe kiekens, wend u tot het gekend huis: Camille Six. MarS»8. Wesl- 8e huren iss Frankrijk, 1°) (Normandie-Eure). (Buitengewone oc casie). A) Eene bijzondere welgelegen Mof- sledo, 198 Ha., 30 Ha. geweed waarvan 16 Ha. afgesloten, 50 Ha. bezaaid met tarwe, vaste gebouwen, woonhuis met 8 kamers, bijzonder geschikt voor talrijk huisgezin, zonder verplichtend overname van 14 paar den, 4 a 10 jaar, 32 hoornbeesten, een vol jYieuwlterkr. Alle week verkrijgbaar: 1'ledig en in goeden staat zijnde materieel, i Uitgebroede Kieken van goed ras, aan zeer allerhande voorraad tot den toekomendeIgenadige prijzen. oogst. Prijs 250.000 frank. 100.000 frank j—1 m komptant, jaarlijksche pacht 15.000 frank j -r r s. s. (Vraagt volledige inventaris)en B) vervol-! 6 KOOP Ol 18 pSCsUSC. ?gens 2 schoone Hofsteden, van ongeveerunrcTcnc n e 150 Ha. met geweed en een klein Hofsle-1 !0rST!DÜVtn„3A™va'15 in ;deke, van 24 Ha., allen wel gelegen in j platte streek en niet ver van eene statie bf ^ernSelu huis en gronden groot van I5«0« ll.ppepernen |aren> 35 centiarenS- - 8 vu 1500 Hippers Laatst gebryikt door te VLAMERTINGHE, Plaats, (andere op de landingen van Mr Floreni Marquis. Koop li. Al verdeeld in Koopen en dienstig voor/ Grauwe Broedersstraat. geweed, met overname van Jen ganschen hoppe-en tabakkweekers. Huisgrond. puinen, hof en Zaailand, nboe.de!. En C) Een tweede welgelegen Onder de gewoone bespreken en metjgroot 71 aren, 72 centiaren, verdeeld in 8;llufstedek»», groot 24 ha waaronder 9 2°) (Aisne). A) Beste Hofutoiii», 150Ha., verdeeld in 4 loten, pa afgesloten uitmuntend geweed, 2 km. M. Anatole Woets en van eene statie, weinig of geen gebergte, al j in eenen blok. Pacht: 20.000 fr., B) Een KooP l Hofstedeke, van 40 ha waarvan lt) ha. ft,dom en 6 in pacht. Zich wenden tot M. Alphonse Cuvelier a Guignies bij Doornijk. Groot gemak van betaling. gereed geil, Schoon Woonhuis, dienstig voor ren teniers en voor allen handel, gelegen te mid den de plaats. Weduwe Gesquière Beveren Yzer). Charles An-lha afgesloten uitmuntend afgesloten ge- jweed. in de platte streek, met overname van 4 paarden, 5 goede melkkoeien, 5 vaarzen, 2 stieren, een vet zwijn, talrijk pluimgedier te, een volledig goed materieel, allerhande voorraad, bezaaide en beploegde gronden, enz. Prijs te maken tusschen partijen, - Pacht2.200 fr. j 3°) (Somme). Twee kleine Hoening»*- ISiens, van 8 1/2 en 6 ha. landbouw, grocn- isel, pluimgedierte. Voordeelige conditiën. en 903c, vaor eene groote van 20 aren 96 cnS w L rilv.eil Boomprijs 150 franks. i l Motansklerk, Moes- r- u ;,A/i t. mr,n i ci i- kroen Christ. - W.-Vlaand. Gebruikt tot 1 Oktober 1922, door Florentin Kantoren van de Notarissen loten. Laatst gebruikt door M. nothé aan 200 fr. te jare. Boomprijs 250 fr. Ook alle inlichten bij Notaris POLLET, te Eessen (Dixmude). j Studie van den Notaris Openhai-e Verkooping van Om uit onverdeeldheid te treden. A. De puinen en den grond van eenen I eigendom te Yper Potyze gediend hebbende voor bakkerij en maalderij met twee woon huizen, uitmakende eene blok groot bij me ting 17 aren 37 centiaren, verdeeld in vier koopen, vroeger gebruikt door den heer J. De Vos-Moentjes. B. Alle rechten tot oorlogsschade worden medeverkocht. C. Met koop 2 wordt ook medeverkocht het recht tot oorlogsschade voor de rnachie- nen en koopwaren der maalderij beloopende volgens aanvraag tot fr. 10794,00. D. Twee nieuwgebouwde Woonhuizen te Yper, Pennestraat, 46 en 47. Eenige Zitdag om 2 ure zeer stipt namiddag, te YPER, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Caserne, Mondstraat. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het Eerste Kanton Yper. ii'iwww. iy iiiwi mm Kantoor van den Cartonstraat te Yper. Om uit onverdeeldheid te treden. Openbare Verkooping van A De Puinen en den Grond van eener; eigendom samengesteld uit 4 aaneenpalende Woonhuizen met 2 gebouwen dienende voor magazijn peerdestal en remisen, het al gele gen te Yper, steenweg naar Vlamertinghe, uitmakende eenen blok groot 11 aren 20 cent. Eigendom der familie Bogaert). B. Alle recht tot oorlogsschade. Eenige Zitdag om 2 ure zeer stipt namiddag, te YPER, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Caserne, Mondstraat. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het Tweede Kanton Yper. Kantoren van de Notarissen te Passchendaele, tijd. te Rousselare. Om uit onverdeeldheid te treden. Openbare Verkooping van de puinen en den grond van een telkens om 2 uur zeer stipt namiddag, in het Café Continental bij M. Aiiné Burgho Statieplaats te Yper. Van Eecke, mits 60 frs 's jaars. om 4 uur, te WOESTEN, ter herberg St Joseph, bewoond door Elie Bameüs. Gewone voorwaarden. Kantoor van den Deurwaarder Van Koopen waarvan veel van lm60 tot 2m50 dik, wassende te Steenkerke langs den steen weg naar Bulscampden macadamweg naar Oeren den steengracht naar Steenkerke- Dorpplaats en den steenweg van Steenkerke naar Eggewaartscappelie. Ten verzoeke van het Gemeentebestuur van Steenkerke op telkens om 1 ure stipt nanoen, Te beginnen den Maandag aan koop 1, langs de Bulscainpkalsijde nabij de woonst van Jules Cuveiieren den Dinsdag aan koop 185, ter dorpplaats van Steenkerke nabij de hofsteden van Mijnheer de Burge meester Leper. Deze boomen moeten ge weerd zijn tegen den 1 Februari 1923. Zeer gemakkelijk vervoer. Gewone voorwaarden en met gereed geld. Ilomeinen van (len Staat. De Ontvanger der Domeinen van Yper zal ter plaats op Dinsdag 21 Maart 1922, om 9 1/2 ure 's morg. openbaar verkoopen zich bevindende te YI*ER (Esplanade), bergplaats van 't Ministerie van Openbare Werken. Kataloog te bekoipen bij gezegden heer- Ontvanger, wiens kantoor voorloopig te Poperinghe gevestigd is. De installatie van waterleiding geplaatst gedurende den oorlog door het Britsch leger, komende vafi den Catsberg naar Boeschepe, Poperinghe, Vlamertinghe en eindigende aan Dickebusch-Vijverbegrijpende de water buizen, waterbakken en verdere benoodighe den. Voor alle inlichtingen en 't bezichti gen van 't plan zich te wenden ter studie van genoemden Notaris CASS1ERS. Een nieuwgebouwd haii», staande in de nieuwgebouwde reek, Crombeke kal sijde, Poperinghe. Zich wenden bij M. Loyette, koopman in hout, Veurne, of bij M. Hector Lebbe, koopman in ijzer Poper. Te verkrijgen bij Hilaire Vercruysse, Gouden Poort, Poperinghe, eerste kwaliteit van Voederbeetzaad (gewaarborgdaan zeer genadige prijzen. Wekelijks (luizende Kiekens, 8 da gen oud, zuivere witte leghorns, garantie gezond te huis besteld, per 100 genomen 2,25 fr. stuk. Schrijven: Kiekenkweekerij Hertsberghe-Oostcamp. Cli. Vanliove, wagenmaker, Brugge- straat, BOESINGHE, laatweten dat bij hem te bekomen zijn alle slach van aan zeer voordeelig prijzen. wp-mü in 'i «mini tfii dl iiinq iimmi iim 'iw Met de EERSTE COMMUNIE groote keus van Zijden- Strooien- Modclhoeden Gebrodeerde Voilen.kronen, coiffeurtjes zakdoekjes, spellen, enz. trstnmgn»» .iiiiimw nw—w» na» awrsmjww» Alle slag van SCHOENEN en WITTE SLAFFERS voor de iiierc-fomniunie te verkrijen in het welbekende huis (de Gouden Mansbottien) bij Yperstraat, 34, Poperinghe. Waar gij ook kunt vinden eene allergroot ste keus van bottienen, molièren, staffers en kinderschoenen in alle leder en kleuren. Groote keus van vernis molièren en staffers, schoone fantaisie modellenAlsook zeer sterke weekedaagsche -mans- vrouw- en kinderschoenen, alles in huis en met de hand gemaakt. Ook maak ik alle schoenen, groote en kleine, op maat. Van heden af bijzondere keus van Eerste Communiekleeren voor meisjes alle kleuren en grootte aan zeer voordeelige prijzen in crêpe-de-chine, voile, zijden en wollen stoffen van de beste hoedanigheid. Bijzondere kens en modellen voor den 1" en 2'1 dag. Allerschoonste paletots en bijzondere keus van kleeren in zijde, crêpe- de-chine en wolle voor Dames. De bijzondere kleeren worden aan de vitrine niet geplaatst. Schoone keus van fantaisie stoffen zijde crêpe-de- chine bij de meter. Mercerien. Adles wordt hier op maat gemaakt op aanvraag, aan genadige prijzen en buiten alle concurentie, Eere-Oommunse Bijzondere keus van PRACÖTSCHOENEN voor en allerhande ceremoniën. Laatste modellen, Laatste prijzen.. In den grooten schoenwin kelvan It'ëotfi VF Bijzondere prijzen voor Vcortverkoopers. 9 app O' Genezen tr -j Zwakte, slapeloosheid en vrees van eten. door de 5Jr. CasseH's Jabletten. Msvl-ouw M. E. Thorp, 9, Meadow-place South i.'.uibeih, London, S.W.8, zegt: "Ik vcr'iiesde al mijne w Aten en wierd verschrikkelijk zenu- wac.Uihr, :k verzwakte bij oogci zicht. Het :-.lein.-,te dine dat ik doen moest koste mij groote moeite, het was mij zelfs te veel voort te gaan. Xa geële-a te hebben voelde ik pijnen, en dit bracht weldra erge slechte spijsverteeringen voort; den aanval van winden was zoo hevig dat ik waarlijk vreesde het minste voedsel in te nemen. De slapeloosheid verzwakte mij nog meer. Ik had ge ené krachten meer en miste alle moed. Ik beproefde ellerlei geneesmiddelen anr niet één gaf mij verzachting, wanneer ik bij toeval de Dr. Casaell's Tabletten ontving. Weinie1? tijd na ze gebruikt lé hebben, voelde ik me veel beter, ik was minder zenuwachtig, mijne gezondheid verbeterde cp' ongevoelige wijze en r.cdon ben ik in zuik-en toestand, dat ik me noo t zoowel gezond gevoeld heb. dan heden. De slechte spij--verteer ing is radicaal genezen, ik al wat bet zijn wille en ik mag zoggen dat mijne slaaprust altijd goed is. pnus 3 rn En 7.SOFR. 'het groot '.uL-Uel bevat maal het Vy'.i ine» Ver '■'iv:. door be jotheken j ti 'tl ie v. ei'.ud <iac- len Vraeg tie T')r C s H- i i'f Ta b littiti G!i '.si.-itnr» is a le a.i tii v k i 4 k Universeel familie geneesmiddel tegen n tf*J af ma 11 ins 8! apeiceshe id 1 cnuwzV7ak hoid 8losdgob rek ^öivowo.istekins Sleekia pijmr'w: Mcucasthenfs Uitputting Hartkloppiiigön Leven «afmatting .ogZertuwaekti&h&id fJiören.Yiikte rujzondws na-^cveten r.f.'i de vcfdcndi metdars en nan tï3 ïjcisont-i d5c do kritisabe tiJcWakv.en van l*.ct leven doarxaan. Oehter Casedl'a Co., Ltd., MttacliesKr, England dcpBi vortr Hcisi# en het GroF m M n t.ou:6 Santtoi». 22, Rue de la Giavldre, Bru3SCl. NEEMT TV/EK tabletten. bij het fliapbn Kaan en ge zult bemerkeu h«e goed ge slapen zult- vervolgd en go zult wel dra de vreugde kennen kracht en gezondheid te bezitten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3