STAESSEN -I i-CiSELIS, MAAG, LEVER INGEWANDEN MOTOREN FATRASSEN I J. JASSOGNE F. GEMS AMERIKA en KANADA "in den FRANSCHEN SOLDAAT JÉf NATUURLIJK portland 2 loodjes 1° hoedanigheid. BIJZONDER Wit tn g-ijs voor vloersteenen. R. RABAEY-MILLE AGENT gevraagd POPERINGHE Ei. BOBBELS - HAERiNCK, TAHSPliHE» DENT06ENE jaren leed ik aan rugpijn ïONiA'GSölST JE ROOI! Its A 1 II fS PakJe Ook oude gazetten aan 105 de 25 k, I FERS-MÉTAUX I LIJDT GIJ AAN BREUK, GEZWEL of ZAKK1MG A. DUMONCEAU C. MALFAIT, Yperstraat, 19, POPERINGHE. Boaw ia 12 a.|f JOSEPH LEBBE ®a Wilt gij e#ne prachtige en ge makkelijke khte ding, Vraagt de Corsetten SELECTA Nr 4000 gedeponeerde j/modellen van U, het merk - s>. w. - lil Men aanvaardt alle herstellingen. Gasthuisstraat, 3g, Poperinghe. l ONTROOMERS REMICOURT 8LFBED ÏEiöIIE Naamiooze Maatschappij USINOS onder het toezicht der Laboratoriums van den Belgischen Staat ges teld. ROMEINSCH FN HYDRAU LIEKE KALK 200.000 TON IVIaagonisleking, Gebrekkige Spijsvertering, Maagkramp, Uitzetting, Darmontsteking, Ingewandenontsteking, Indigestie, Buikpijn, Hartkwalen, Krampen, Koliek, Geelzucht, Blindedarmontsteking, Bloedarmoede, Zenuwlijden. pi BE POEDERS DE C0CK HAMERT U DAT GOED BE POEDERS DE COCK IN DE HERSENEN Belangrijke opmerking DE POEDERS DE COCK Verwen van gemaakte en losgedane stoffen in aile kleuren en op staal. PUHGATIHE Depot voor Poperinghe Jufv. Staessens, Groote iarkt. CUHARDUNE J.AI/81TURE UfilVËRSÊLLB Grooten Afslag Nieuwe prijzen. GARAGE DEVOGebr. KLEEFSTOFFEN. M O T €J> llfc t; ry SEMIE-DIESEL van 15 tot 50 H, P. LISTER P. Van de Mooutele, Casselstraat, Poperinghe. BpaDÖveFzekeFiQ§ is da beste au de voordeeliyste. AchiSfe Denecker-Cordenier, Landbouwmachiensn, ABEELE, Cyr. LECLEHCQ-BASLLEUL Groote keus van allerhande in Wol, Floconwo! en Konijnbaar, aan zeer voordeeMge prijzen en ter trouw Landbouwmachienen Ed. Stevens-Pattou Zonen, Maison G ER BER WIL. «EUIggU^l1 '''IHWg^TTTCCTr^'^in.TgTrr^j 1. I 'I. LH' vwtvsmyim gestuit, gedood door Per fleschje Oentogène: 2 frank in alle apotheken V 35 83 S. WA It S3 ra AT*C STOOF, I-T TJIS ESiliLE ROFFIAEN-VERBEKE A VERFAILLIE - DECONSWCK i OU «HOT SS ES. jWiit gij eene kloeke en zware bezoekt het huis Getonde Oude weg vau Doornijk Irclionwelz bij Jlijuheer Boite Adhémar, A tb, schrijft cms Sedert aclit jaren had ik pijnen in den rug en somtijds was ik verplicht t'liuis to blijven zoodanig ik leed. Ka drie vierden van een fleschje genomen te hebben ben ik ganscb genezen, do slaaploosheid verdwenen en ik werk van 's morgens tot 's avonds zonder de minste pijnen ie gevoelen. Ik dank U omdat gij mij van die schrikkelijke pijnen verlost hebt. Het getuigschrift versohaft door Mijnbeer Boito Adhémar is een zin-neboeldig bewijs van hetgeen er gezegd wordt van liet genezen vermogen der Billen I)e Wilt. Dien man hee'ft gedurig een omloop van t) jaren ernstig gelijdf en somtijds was hij verplicht t'liui.s te blyven door zijne lievige pijnen. Do Billen De Witt hebben hem gene zen. Hij werkt dagelijks en voelt geen enkel pijn meer waarvan bij voortijds leodt. De Billen De Witt brengen aanstonds hunne uitwer kingen voort, do drie vierden van een fleschje waren voldoendo om deze man te genezen. Indien gij onmiddeüjk uitslagen wilt hebben, neemt Yperstraat, 118, Poperinghe, Téléphone 88. Groote keus van alaam voor ambachts lieden, verlakte artikels voor huisgerief Gemaakte Jachtstoven, Gegoten Stoven Fourneelen merk GODIN; Zaaibakken. Tuimelkeerns, Windmolens, Basculen, Beetmolecs. strooisnijders, aardappel- smeuzers eerste kwaliteit van dakpapier, siekkerdraad 2 en 3 draden, traillie- j draad van alie grooten, Marmiten, zwarte I en galvaniseerde, enz., enz. i •.mi'HBit'iiti.iiis Bi«le= btraet, 5<f, YiPï.lS, waar gij aile slag van Huis- en Keukenge riif zult vinden Landbouw- en Timmer- alaam Glas- en Gleiswerk Engelsche Bedden Kindervoituren Zolderwagens Beet- en Windmolens Basculen Slijpstee nen Wctschen Boterkecrns. Alles wel opgemaakt en aan zeer voordeciige prijzen. Bijzondere prijzen voor voortverkoopers altijd ie verkrijgen bij IVesper IVnlUpit Verwisseling Casselslraat, 175, Poperinghe. e es» a "wws uim Men bestelt voor 50 cent. 1/4 van een De Beato Remedie in de Wereld voor Rheumatiek, Heüp jicht, Lenclan Jicht, Zwakke Rug, Blaasontsteking, Steen in de Blaas, Graveel, Jicht, Rugpijn, Vermoeidheid, Meeste vormen van Blaag Aandoening. De Pillen De Witt zijn te koop in nlle bijzondere apotheken, aan den prijs van 5 frank de kleine flesch en fr. 7.50 de groote llescb, welke 2 1/2 maal den inhoud dér kleine bevat. Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de celite Pilléa De Witt aan te sphaffon, ze'ud rechtstreeks het bedrr r.vrrr mulling, ver- i.u.Mjderd met 65 centiemen voo'r verzendi.;; ..i.« nan E. C. De Writ C°, ruo da la G'aoiirc-, 22, t Brussi i, i y (ie verznuding znl QO^cnblikkeiijk door den apotheker uwer strot 1. gedaan werden. DEPOTS TE POPERINGHE NOTREDAME, Groote Markt. KESTELYN, 37, Gasthuisstraat. C31asfis.iii9sée cie IMeSieiMsscfii T Tèl. YPRES 96. Mênse Maison a WALQ-LES-BAINS - - Tél. DUNKERQUE 898 J Ronds Carrés Rails Poutrelles U. L. etautres profilés. <0, FONTES pour Bailments. et Grillages, etc. Assemblage etcoupage de Poutrelles, et tous autres travaux. X SOUDURE AUTOGENE. Fers divers pour Forgerons. Ju IsisM s§ ciiarge des livraisens a pied d'ceuvre adesprix trés modérés. ilocliiit et Vesite de Mitrallte. PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE. Adresse Têlégr. jassogne. Ypres VEELBETEEKEKD ©OU D E t Hautrage, den 12 December 1921. Den Heer Alfred MÉLOTTE, opvolger van Jules MÉLOTTE, Remicourt. «De mij in October 1888 geleverde ONTROOMER Model II, Nr I, werkt sedert dien steeds uitmuntend en tot mijne grootste voldoening Van dit bewijs, welk ik echt en rechtvaardig verklaar, kunt gij naar goeddunken gebruik maken Get. Louis HOVINE. L/trVDBOUVlERi KOOPT DEN MELOTTE Nieuwe verbeteringen worden er voortdurend aan toegebracht. 31 jaren ervaring waarborgen zijne goede faam. M. A L IS lil IIT DENYS, 8, 10, 12, Jan l/oldersiaan (bij de Hallepoorl) Telefoon Br. 154-92 xésatexü sxsstm&css&tiat&fi TTiirgT»a ifriiÉT* wendt U tot den gediplomeerden specialist breukmeester Huis van vertrouwen.gesticht in 1S85, leverancier van klinieken, gasthuizen, geneesheeren, Maatschappij van ijzer wegen door zijne nieuwe gebre- veteerde toestellen, zonder veeren, draagbaar dagen nacht en voor alle werken, schenkt dadelijke verzach ting en geregelde wederdrukking, tot volkomen verdwijning van het geval Met alle WAARBORG. Koslelooze proefnemingen van 9 tot 3 uren te KOHTKI J K alle Zon- en Maandagen, 25, Pape gaaistraat. Uitlegboekje op vraag. Koopmansstraat, 24-, Brussel. AAUEM VFKSTYW 5 jaar Waarborg. Agenten gevraagd. Verliaeg;he>De Mïaets Steendam, 35, gent. CoBstrucU'ur, - K5SMMEB, Landbouwmachienen, jachtstoven, Velos, Zinkwerk, Agentschap der PLOEGEN en ONTROOMERS MELOTTE. r" La Savoy arde Société d'Assurances Mutuelles contre les risques de toute nature. Gesticht volg6ns ds Wet van 22 Januari 1868. Gezeteld39, Rue de Moscou, Paris, 8e (De waarborgen zijn bepaald door de wet). Vooraleer u te verzekeren iegen brand, onge vallen,velos, sterfelijkheid van dieren, enz. vr. zijne tarieven, die u zullen verzekeren dat zij de goedkoopste is, met de meeste vrijwaring. Stuurt dus allen uw adres op, het is uw belang en het kost u niets, voor inlichtingen naar het Bestuur voor Beigie en Noord Frankrijk. M. F. OesQUiÈRE, 62, Rue Fontaine, La Made- lcine-lez-Lilleof aan zijne Agenten. Men han delt in 't vlaamsch. Hoofdagenten worden over al aanvaard, waar zij niet vertegenwoordigd is. (dezelfde voorwaarden als die van Parijs) De vreemde talen worden gratis vertaald v. de verzekerden.gg EM "'O - SPRINGENDE LIPPEpT 'ïfco «ro geneest ,V\ WINTERHANDEN Huis Valère Htacsssu, OPVOLGER VOETEN i m De beste zalf ter wereld tegen ruwe huid. barsten, kloven, ge sprongen handen, kapotte lippen, gezwollen pijnlijke voeten als gevolg van de koude Geneest alle wonden en excerua In li OOI. V. fr. 1.25» 3 50 on 5.50 Bi) alle apothekers. Vertegenw. voor België: Charles 1. Wijnperie Antwerpen (Bercheci). GEDIPLOMEERDE SNIJDER, Onvergelijkelijk Keus van maakte Kleedeeen op E5ï58sutH voor Hoeren, Damen en Kinders. Stoften lia salie? Laatste nieuwighe den voor S*1 Communie en het aanstaande ZOMERSEIZOEN. De schoonste Modellen vol gens gravuur. Zie onze uit stallingen. Magazijn open den %ondag. Geerte Hulp huizen alles in Poperinghe. Vraagt bij ons de echte Werk- kleederen het huis Adolf v.j|| Lafont, Lyon. Verzorgd werk ay ffwmrrnawN IT»™ Slandcl in Euhuutltieb llcut, Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Battens, Poutrellen, enz. PERSEN, KEPERS, ESSENCE OLIE Dépot achter de sooorwegstatie, Popsriagite Crombekesteenweg, 142 p i* B-: n s u si k van 'v.; en Specialiteit van Tanden en GebiUen, Alle herstellingen. Statiestraat, io3, ROUSSRUGGE. Groote keus van rookersartlkelen zooals Pijpen in zeeschuim, aegou- droneerde koppen, ambre mondslukken. Sigaren en sigaretenpijpjes, sigaren- en sigarettenkokers, tabakzakken, vuur- slagers, enz enz. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillos en sigaretten. Prijzen buiten alle concurrentie. Voorvoortverkoopers,groote prijsvermindering Euiilw FK1'S-Vfclili AEGtlË, Easibuisstrast, 54- (Hoek der Priesterstr.) POPERINGHE F BL MCKAERT-VlRLEENE Meester - Kleermaker Lakcnstoffea Nieuwigheden REGENMANTELS Spécialiteit van Peignê en Serge WERKKLEEDEREN in pane, engelsch leder en lafont. ©ugcSocfilij J*e S'rijzeu. IMT Aanneming van alle Uniformen, Faibrikinf PHARM.CA8RIEK. I A.MIJNHARDT. ZEfSTfwuU Agftct »Mr da siresk Poperinghe. PLOEGEN GEMBLOERS .V DE VIER SEIZOENEN. G. Vanderbeke-Haeghebaert, Casselslraat, 7, POPERINGHE. i'achterM, handbouwern Tuinboiiwiitindigen. Zorgt voor uwe belangen, verhoogt uwe opbrengsten, verbetert de hoedanigheid uwer voortbrengselen, vermindert uwen ar beid door het gebruik van het ONTVETTE BEENDERENMEEL (5 o/o stikstof en 20 c/o phesphoorzuur) de eenige meststof welke door eene trage en matige ontbinding aan den landbouw al zij ne vruchtbaarmakende grondstoffen verze kert en aan de uitgeputte aarde hare oor spronkelijke kracht terugschenkt. De fijnste, zuiverste en rijkste ontvette beenderenmeelen worden geleverd door de Specialiteiten Ontvette beenderenmeel Hoornmeel gepereide beenderen voor kie keneten VleeschmeelBeenderenvet, enz. Bureelen ts Antwerpen, 19, VanErtbornstraat. Telefoon 9283 Werkhuizen te Boom. Telefoon 149. Telegrafisch adres CORNEOS-Antwerpen Postcheckrekening 43965. Prijzen en stalen op aanvraag aan den algemeem-n agent, M Louis Van Hove, 18, Delinstraat te Antwerpen. Het Oud gekend Huis Vcrserlj Nteuwwaftseherfj KU1SCHEN en ONTSMETTEN door het alom goed gekend iran BRUÖGË F IT M T M ATïP portland (ariificiel) voor gewapend beton, gewaarborgd IV U n O 1 JTX A 1 .1 U voor alle staatswerken. LADINGEN PER IJZERWEO EN PER WATER. Jaarlijksche opbrengst Huizen SOUFFLET-LEBLOND iiz 8K<»5. gcsSiviit Vooreer UNION FRATERNELLE, Colonne bij Antoing. Alg. Agent A» HËMPIAUT, 108, Leoa Tlwodirstr. JETTE. Ik heb de eer aan mijne talrijke klanten te laten weten, dat ik voorzien ben van eene groote keus Kleedersn en Complits voordel T-Tjirc TWfarfoz=>n aanstaande EERE-COMMUN1E. Alsook JKicfUOCJi schoone Kleederen en Complets, bovenroks en s dépot voor Poperinghe blousen, voor Dames en Jufvrouwen. Kinder- RACIIEL DUVO», 3, Meessonstraat, kleaderen in alle grootte, Wiigsed, Doopshals, t Dsopsleedjes, Hoedjes, Polos, Schorten, Pel'! waar^men ook alle dameswerken met toebe- ignolrs in alle grootte. Manshemden, Cols en j hoo„rtt:Pte" £n®s£!f'°L°"e,'TJL Van Wlt en [Plastrons, Haitdschoen, Handzakjes in leder: ^eiri onderdojd kan vinden tn zijde, Klrersioffsn bij demeter. Sarge en 1 Gabardine van 1 m. 40 breed, vanaf 17 en 20 ifrank in alle kleuren. RECLAME Alwie die kooper is van jeen kleed voor de EERE-COMMUNIE in I schoone stoffe en naar de laatste Mode [gemaakt van af 85 fr., krijgt gratis als ge- schenk een Handzakje in Leder of in Zijde p* fl Z'. .g-V'- j isstmüai'i-Zta/" '■irZM.U'jSi&A 'uZMCiiAu/pf//({ft Dr DE COCK Hebt gij geen eetlust is uw spijsvertering traag en pijnlijk Gevoelt gij na de maaltijden, zekere benauwd heid Lijdt gij aan zure oprispingen, aan overvloed van gassen, aan hoofdpijn, aan geeuwlust, aan duizelingen, aan slapeloosheid Hebt gij eene beslagen tong, een slechtbekenden adem Gevoelt gij pijn in de maagholte, in den buik, in den rug. tussclien de schouders Zijt gij neerslachtig, slecht van humeur Vlucht gij ieder gezel schap zijt ge u zeiven en anderen tot last, niet in staat om eenig goed werk te verrichten Maakt gij u boos om iedere kleinigheid? Hebt gij 's nachts een gevoel van benauwdheid?.. Zoo weet, dat al die hinderlijke dingen uitsluitend en steeds hun oorzaak vinden in de slechte werking van maag, lever en ingewanden. Wilt gij een onfeilbaar middel om spoedig te genezen Neemt dan bij lederen maaltijd een cachet Poeders DE COCK. zuilen u verlossen van al die phyzleke en moreele miseries, die uwe gezondheid sloopen, uw leven vergallen, uw werkkracht verlammen; want de Poeders DE COCK sterken en genezen deze drie groote voedingsorganen MAAG, LEVER, INGEWANDEN, welke absoluut ingoeden staat moeten zijn, wilt gij eene goede spijsvertering hebben, nut uit uw voedsel trekken,en uitmun tende gezondheid genieten. genezen volkomen al deze ziekten en kwalen der maag ontsteking,gebrekkige spijsvertering, kram pen, uitzetting, darmontsteking, geelzucht, indigesties, brakingen, enz, Ze zijn hef éénige middel, dat alle maagkwalen tot in haar fijnste wortelen geneest en ze steeds beiet, te ontaarden in zenuwlijden, suikerziekte, eiwitstof ver lies, blindedarmontsteking, zwesren, kanker, ja tering Eischt met nadruk het echte merk der Poeders de Cock, dat In alle goede apotheken verkocht wordt tegen fr. 4.5o per doos. Iedere doos bevat 20 Cachetten, voor eene kuur van zeven dagen. genezen lederen dag een groot aantal maagziekten,die jaren lang aan elke andere behandeling hebben weerstaan. Laat dan uwe gezondheid niet krenken en vernietigen door eene maagkwaal. Neemt Poeders de Cock Dank aan de Poeders de Cock, zult gij ieder voedsel, dat gij gebruikt, gemakkelijk opne men en verteren en instede van u te doen lijden, zal het u krachten, bloed, sterkte naar den geest, d. w. z. de gezondheid schenken. Verliest dus geen tijd meer met het aanwenden van andere geneesmiddelen tegen ongesteldheflen der maag. Eischt van uw apotheker de echte Poeders de Cock. Oö W m is ■«i a is» e» 9t a VEUIIMSCHR §TOOMWA»SCIIimiJ raieiivvYvassclierij MSeerverwerl Rouw in 12 uren. Specialiteit in het nieuw wasschen van cols en manchetten. Nieuw wasschen en in 't droog kuisschen van gordijnen, stoors, tapijten, sar- giën gelijk in welke kwaliteit. j=f; Plisseeren van stoffen in alle grootten en breedten. g- Spoedige bediening Verzorgd werk. Depots ira all© oiiiliïjreniie («emeenien «St Steden. ST3 C/7 as =S LANDBOUWERS gebruikt da van Veearts devloo. Elosdzuiverend en Maagzuivoroiid behoedmiddel voor Paarden. 083 J. en ill. Voorkomt Balopijn, Oprijzino, bewaaienheid en vele andere kwalen der paarden veroorzaakt door verandering van kost- en Jaargetijden, door vermoeid- vi ff) held van reizen, door iangdurlgen zwaren arbeid en erz i sterke voedering. Vermeerdert den eetlust en vergemakkelijkt de spljsvertcerlng door het vrijhouden van Maag en darmen. Gebruikswijze Een soeplepel driemaal daags in het graan of in het drinken. SSs«t jj»«k fi-auLeu. te bekomen bij 17.VLAMINUSTRAA Veearts Oevloo, Rekhofstraat H. Notredame, apotheker, Groote Markt, Poperinghe, jj W-ME!» VOOR Landverhuizing naar te Poperinghe of in een der omliggende ge meenten. •IJZONDERE kennissen niet vereisclit, doch werkzaamheid en in verbinding met landbouwers en werklieden- Schrijven VAN DYCKKAAI, 10 ANTWERPEN Touring 4-5 plaatsen 9.200 fr. Touring met electrische verlicht. 10.8 >0 fr Runabout 2 plaatsen 8.500 fr. Runaboutm. electrische verlicht. 10.100fr. Ch3Ssis-Caiiion,nuttige last 1250 k. 9.900 fr. X1«T©« «AROfcJËA VELOS, NAAIMACHIENEN, enz. $9©im«npoor4, yl»2t88. Telefoon 55. MLeraakers vwr Baaiei en Ueerea PRIESTERKLEEDEREN VOLLEDIGE KEUS van PRIFSTERSTRAAT, 15 uttri najiltip Bsk©il petroleum diet !4l«tI«s;4SK VAN 2 TOT 12 H.P. De Sterkste ©e EenvoudÜKfiie AGENT ï>e Npaarzaamsie Moer el«n IftOO LUS TE 88 motoren zijn in gebruik© Sn Beigie. LANDEN (Beigie). VAN 1. Omdat de bestuurraad samengesteld is uit Poperinghenaara die van iedereen gekeud zijn. 2. Omdat al de aandeelhouders Poperinghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Pope ringhe blijft. 4. Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. 6. Ooidat de preinien lang zaam verminderen. Alle inlichtingen bij .1. Folcijue, Yper straat, 7, Poperinghe. Maai- en Pikmachienen, «Massey-Harn's Zaai- en Brakmachienen, Ressort-Eegden, Rollen, Beetmolens, Windmolens en Zak- winders, Basculen, Fourneels en Strooima- chienen, Kerns en Afroomers Persoons Dépöt van S)ors©h«nn©hI©u©n L. Claeys-Denys, Zedelghem. Verwisselstukken van alle machienen. Vermaking en verandering. Oliën, Vetten, Beste Koorden voor Oogst en Dorschmachicnen. kuoebaert ilcné. bijgenaamd den Rosten Plageur, Slachthuisstraat, YPER, gelast zich niet het plaatsen van kn©cli- len en meiden, gelijk voor den oorlog. Per occasie te koop lluiswaftoii, t> m. 50 lang 2 40 breed, 1200 fr. Barak, 8 m. op 6, 900 fr. Duinkerkestraat, 38. Poperinghe. WIJNEN LIKEUREN, Mineraal water en Limonaden. Vermindering van prijs aan voortverkoopers. te bekomen bij opvolger van HENRI BRUTSAERT-DUCLOS, Bruggestraat, N« POPERINGHE. Gesloten op Zon- en Feestdagen om 1 ure. Constructeurs, - Bruggestraat - Poperinghe. Maai-, Zaai- en Pikmachienen Massey Harris; Ontroomer» Sharpless Tubular; Chicoreisnijders, Hooi rakels, Dorschma- chlenen, Moteurs, gebreveteerde BEET MOLENS, beste Aardappelplanters en Uit roeiers, Braakmachienen, Ressort-Eegden, Rollen, Jtunellen, Manègen, Strooimachienen Windmolens, Beerpompen, Boter-en Wasch- kerns, Zakwinders, Basculen, Four«ooizen, enz. enz. Alles in magazijn en ook alle vervangstukken Herstellingen altijd aan- veerd en spoedig uitgevoerd. Itij mij ook 4c verkrijgen t Laadboiwaachieiiefi op Oerlogsschade- «UBS'jg* Schaalstraat, n'16, POPERINGHE. Eenig HUIS in POPERINGHE en Omstreken waar verkrijgbaar is van af 10" Februari 1922 Yl.LRt! !A!LE:!!i©i.Y©ïvY in zijde, satijn crêpe de chine, voilen of wollen stoffiën voor Meisjes Iï©rs»4c C<tuutiiinilk»nl6ii en Dame»,In alle kleuren en grootten en van de beste hoedanigheid. Bijzondere keus en modellen voor den eersten en tweeden dag. De bijzonderste kleedingen worden aan de vitrine niet tentoon gesteld. Alles wordt op maat gemaakt op aanvraag, aan genadige prijzen, buiten alle concurrentie

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 4