HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. De bloem van het Vrijboseb Apotheek Frans Van de PI» Zondag 19 Maart 1922. 15 Centiemen. 19'' Jaar. Nr 12. De Zaak Muiier Aboasnueiitprijs In Stad fr. 6.SO In Bslgie £t 8.00 Buitenland 13.00 Ssnsea-Vanneste, 15, Gasthuisstraat, jPOPERINGHE PltiJS Eene inlassching VONNISSEN, Tering en Sanatoria. De kwaal is de tering, Oorlogsschade. Politiek Overzicht. Schadavergoeding. Amerika eischt zijn deel. De Huishuurwet. De dotatie der Oud-strijders. HONGERLIJDENDE RUSSEN - p o i» si is n sa r. - .-v per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postoheokrekening nr 15570. PDPEKINCHINAAR voor Aankondigingen BERICHTE», VERKOQPIIGEN, o.6o et" per regel. Herhaalde Inlassohing. o.5o ctn per regel. x 5o lr. per regel. ROUWBERICHTEM, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag- Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden worden. I Wij dragen nog gansch versch in ons ge heugen de gedachten aan de gruwelen van den oorlog schrikbaar in zijn eigen, ontzet tend in zijn gevolgen. De wereld gunt zich nu en dan zoo eene bloedige verstrooi ing, maar ze komt haar naderhand verschrik kelijk duur te staan, te weten wanneer de rekeningen inkomen en het gekend wordt hoeveel het treurspel heeft gekost aan geld en vooral aan bloeiende inenschenlevens. Delgen moet men den oorlog, gewis, als de dwaze vernietiging van 't beste deel van 't menschengeslacht Doch late men den doodvijand niet onzorgzaam al achter weer binnen, nadat inen hem alvoren heeft bui- tengelicht. Er is een ander verslinder van menschen- levens, en vooral van jonge menschenlevens, gieriger en doodelijker, dan alle andere, een ziekte die als een monster, regelmatig om haar verschrikkelijk groot getal menschen- offers komt, en ze verslindt voor onze mach- telooze oogen onverbiddelijk, en zonder ophouden. Die ziekte, zoo besmettelijk als welke an dere ook, vergt meer slachtoffers dan alle andere besmettelijke ziekten te zamen en is de schuld dat jaarlijks, in ons klein vader land, niet minder dan 13.000 levens te gron de gaan. Tot hiertoe, is de bestrijding ervan, een maal als ze hare prooi gegrepen heeft, nog weinig bij machte maar gelukkig is de waakzaamheid gaande gemaakt door het dreigen en de uitgestrektheid van het ge vaar, men beraamt en men treft middelen om de kwaal te voorkomen en eenmaal als ze er is doet men zijn best om ze te om schrijven, in te korten. Maar men gaat er ons dunkens, nog niet genoeg rechtstreeks op af om ze te lijve te gaan en te bestrijden, om de groote middelen te handhaven tegen de groote kwaal. en het beste verweermiddel is het sanato rium met zijn dispensarias verspreid over steden en dorp, die het van zieken voor zien. Zeker bestaan er zulke inrichtingen maar niet genoeg 't goed werk dat zij verrichten en de dringende nood zijn twee sterke be weegreden om er meer te stichten en om ze nog passender en degelijker in te richten. Meest alle zijn de bestaande sanatoria, in richtingen van bijzonder initiatief en hoe groot de offervaardigheid,hoe sterk de ijver ook weze, de stoffelijke middelen van den enkelen man of van een kleine groep men- schen, zullen op een einde te kort schieten, en, door de kwaal en de onmacht om te dempen, ontzenuwen, verlammen en de moed laten zinken. Er moeten meer sanatoria bestaan en vooral meer gesticht door de openbare be stuurlichamen. Het is loffelijk en zeer, dat de provincie raad van West-Viaanderen het besluit geno men heeft om op eigen hand in te richten of ten minste geldelijk te ondersteunen een sanato rium voor geneesbare minder vermogende teringlijders een volksinrichting met ande re woorden een sanatorium voor de min der begoeden. Ongeneesbare zieken zijn daarmee, en zijn eilaas, met niets te helpen. Zij worden best en doelmatigst onder eigen dak ver zorgd, of in een gasthuis, van andere zieken afgezonderd. Ingezien er geen genezen aan is, is 't zake die menschen hun levensonder- gang zoo zacht mogelijk te maken altijd al zorgend dat er geen gevaar van besmetting zij voor de omgeving. Het sanatorium kan hun geen goed, maar zij kunnen kwaad aan de sanatorium-bezoe kers overal dragen ze het verdriet en de wanhoop mede van hun noodlottigen toe stand verdriet en wanhoop zijn aansteke lijk, welnu verdriet is een vijand van gene zing, vrooiijkheid integendeel en hoopvolle gemoedsstemming zijn hoofdvereischten voor het welgelukken van een degelijke sanatoriale behandeling. Nu eerst, zie ik in dat ik reeds ten volle bezie ben met mijn spit te delven, alvorens ik aangekondigd heb waar ik heen wilte weten, in mijne hoedanigheid van genees kundige en tevens voorzitter van den gouw- raad van West-Vlaanderen, eenige nuttige wenken neer te schrijven nopens het inrich ten en het begaan van een provinciaal sanatorium. Ingezien ik nu eenmaal zoover op den ingeslagen weg ben, zal ik maar verder gaan. Wat is te verkiezen een gemengd of Mengelwerk van De Poperinghenaar 64 door A. HANS. Ginds achter de vaart vloeide tusschen de trillende popelsde Yperlee... of «'t Iepertje», zooals de menschen het noemen, volgens de schoolmeesters en de kaarten een rivier, maar in werkelijkheid slechts een gewillige beek. Yzer en Yperlee vloeien samen te Knokke, oorspronkelijk een fort, lang gele den afgeworpen, en dat vooral in den Spaanschentijd een rol vervulde als bescher ming van Loo. Even over Knokke ligt Drie Grachten, waar de waterloopen een eilandje vormden, dat bij de verdediging van het kanaal een gewichtig punt zou zijn. Het was een ge hucht van vijf huizen; op den linkeroever stond de herberg «In de Drie Grachten», op den rechter die welke tot uithangbord had «De Casino». Wat zuidelijker zag men het huis van den veerman, in 't Fransch want alle Vlaamsche namen werden door ons leger verfranscht «la maison du passeur», door het volk het «Wit huus» genoemd. Half gezonken lag daar nog het bootje, waarmee men de reizigers overzette. Dan bemerkte men een troppeltje van vijf slanke populieren, die den naam kregen van «les cinq peu- pliers»Dicht daarbij nestelden onze mitrail leurs zich in een oeverwoning, voortaan «la maison des mitrailleurs». En dan kwam men aan Steenstratel Hier kruist de weg Yperen-Dixmuiden de vaart. Bij de brug lag het gehuchtje waarvan het twee afzonderlijke gestichten, een voor mannen, 't ander voor vrouwen Beide hebben hunne redenen vóór en tegen. Ondervinding heeft ons geleerd hoe opge wonden en prikkelbaar de geslachtsdrift is bij teringlijders het valt in het oog dat het detarom aan te raden is de twee geslachten niet onder eenzelfde dak te brengen, vooral hun vrij verkeer te beletten in hovingen, langs eenzame paden en boschwegels. Uit economisch oogpunt is een gemengd sanatorium te verkiezen. Men maakt het zooveel te grooter en iedereen weet dat de kosten van dagelijksch onderhoud veel minder zijn in verhouding met een grooter getal bedden. Dokter DEPAGE bij de bespreking van de wet op den openbaren onderstand, beweerde in de senaatzitting van 25 Januari 11. dat, in een wel ingericht ziekenhuis van 500 bedden, ieder zieke 15 fr. daags kostte tegen 50 fr daags in een gesticht met 50 bedden, en dit blijkt tamelijk juist te zijn hoewel men niet te ver inag gaan met de besluitselen die men daaruit kan afleiden 't ware onzin te besluiten dat het dus best ware al de teringlijders van Belgie op te sluiten in één enkel sanatorium aat groot enoeg zou zijn om aldus aanzienlijke 'esparingen te doen even als het onzinnig ware te besluiten dat iedere zieke zijn eigen gasthuis zou moeten hebben. «Mate is 't alle spelen goed. Een ander stoffelijk en geldelijk voordeel is ditde vrouwen, aan de betere hand, zouden zich met huishoudelijk werk en zor gen kunnen onledig houden, terwijl de mannen die aan 't genezen zijn, zouden kunnen met tuinbouw, schoenmakerij, tim merwerk, in openlucht, nuttig en aangenaam de uren vullen, en de opbrengst van die gezamenlijke arbeid, de verkoop van groen ten, vruchten of andere producten zou de uitgaven van het sanatorium doen zinken. Die stoffelijke voordeden nochtans geef ik slechts op voor wat ze waard zijn, zij wegen niet op tegen de zedelijke plicht van den teringlijder verwijderd te houden van alles wat zijne herstelling kan beletten of vertragen. Ik ben van oordeel dat de eermalige kuur van volledige rust, uitgediend geeft, ten minste voor zieken die geen koorts hebben, en dat ze dient vervangen door de oefenings- kuurik gewaagde daareven van huishou delijk werk,tuinbouw en andere handarbeid; welnu, wat een betere oefeningskuur kan men zich uitdenken voor onze vlaamsche volksmenschen, dan de gezonde uitoefening van hunne alledaagsch bedrijf in hun nor male leven En daarom houdt ik het voor eene drin gende behoefte dat bij het sanatorium een» ruim opgevatte hoeve gevoegd worde waar een hand-aan-alle-werk zooals de Vlaming is, zijn bezigheid kan vinden daarbij zou men a) De uitbatingsinkomsten vermeerderen en de kosten verminderen zooals we hooger aanwezen b) Aan een volk dat aan openlucht gewend is zooals een visch aan gezond water,gedurig zijn teugen versche lucht geven c) de zieken niet geheel en gansch uit hun raam rukken en ze langzamerhand weer aan 't werkelijk werkersleven gewennen voor zij 't sanatorium verlaten. Daarom zou ik geen monument bouwen, gelijk men dat nu veelal doet, geen luxe inrichtingdat stoot den behoeftigen man af hij zou 't eerder vluchten dan opzoe ken, en, komt hij er, hij leert er zijn eigen armtierig verblijf geringschatten en ontwen nen maar iets stevigs, waar, zij er ook alle luxe gebannen, huiselijkheid en uitnoo- digend lachend voorkomen, den lijder al bij 't intreden, voor zijn gesticht inneemt. Een betrekkelijk eenvoudig sanatorium dus met een hoeve bij der hand, van twin tig tot vijf-en-twintig hectaren, en bestaande uit afzonderlijke paviljoenen met gaande rijen voor de rustkuur, daar waar ze vol strekt noodzakelijk is, en die men kunne uitbreiden zooveel en zoo gauw als men wil en 't getal zieken het vereischt. Teringlijders hebben geen prachtgebouw van doen om te genezen buiten moeten ze leven, en in open lucht. Eene tent is voor hen voldoende om onder te slapen en hunne maaltijd te gebruiken; en wanneer tusschen- komende verergering van hunne kwaal ze aan hun bed kluistert, dan naar de zieken zaal met hen. Zwaar-zieken kunnen op eenen ligstoel in de paviljoen-gaanderijen of liever nog onder een open afdak dat op 't Zuiden uitgeeft in volledige rustkuur heul en beternis zoeken grootste gebouw de brouwerij Huyghe was. Een boogscheut van daar, ten Westen, be vond zich Luzerne, met den molen, dien de onzen in October vernielden, maar welk punt we telkens in de beschrijving der veldslagen ontmoeten. Meer achterwaarts zag men de torens van Zuidschote, Reninghe, Oost-Vle- teren, Woesten. En daar werd op den namiddag van 22 April een misdaad tegen de menschheid gepleegd... Bij Steenstrate sloten Franschen bij de Belgen. De onzen, grenadiers, zaten in de loopgraven, de eerste achter den Westelijken dijk van 't kanaal. En de soldaten vroegen zich af, wanneer het beginnen zou... Twee partijen lagen tegenover elkaar, gescheiden door de smalle vaart, en ze waren gereed om bij 't eerste sein elkander aan te grijpen in een woesten, gruwelijken dooden- dans. Wanneer? Dat vroeg men elkaar eiken dag. De onzekerheid wekte spanning. 't Was dan ook een aangrijpende gedachte eiken morgen als de zon over Vlaanderen lichtte dat deze dag de laatste van het leven kon zijn, en daar aan de overzijde geniepig de dood loerde. En dan in een seisoen waarin de natuur ontwaakt en 't leven zwelt en bot en uitspruit in heesters en hagen en zelfs op de gehavende, gewonde boomen nog, die daar langs 't kanaal 't geweld van 't geschut hadden te doorstaan. Men wachte... en men dacht aan de ge liefden thuis.aan 't eigen huisje en hoefje. aan vader en moeder, aan vrouw en kinde ren, aan 't liefje en vrienden... En ginds in 't woud van Houthulst werd stikgas ver zameld. En nu liet men het los. Onze grenadiers hadden een luisterpost terwijl die lichter aangetast zijn, zich ntet lichte lijfsoefening in open lucht, op 't hof of in 't veld zullen beter bevinden en intusschen hun vroeger bedrijf dat hen opwacht aan de deur van het sanatorium, niet verleerd hebben, Waarom groote, logge en kostelijke gebouwen gaan zetten, daar waar kleine gpedkoope paviljoenen, alle gelijkvloersch, aan al de vereischten ruim voldoen 't Ware in strijd met de ontwikkeling in de geneeskundige gedachten, deze gaan staag en gauw vooruitde gebouwen die eermaals die gedachten belichaamden, staan daar roerloos en dood zonder bestemming en nutteloos, immers omdat zij zich niet konden voegen naar den snellen gang dér nieuwe eischen. Tot illustratie daarvan onze krankzinnigengestichten. Daarom dus. een bescheiden eenvoudig sanatorium gebouwd, in alles aangepast aan den aard van de zieken grootendeels landsche menschen of kleinburgers die het moeten bevolken eene inrichting die wij in verhouding met de noodwendigheid kunnen uitbreiden en verbeteren groote pracht- bouw zal ons geld niet vastgezet hebben bijwerken naarmate de gang van de weten schap het vergen zal. Bouwmeesters zullen ons gewis voor Beotïers aanklagen doch moet men eerst klaar uit zijne oogen zien en weten dat men hier eerst grijpen moet naar 't eerst noodige, dat we handelen niet als kunstenaars dat geven we toe maar als prachtische men schen, voorzichtige beheerders die zuinig en matig over 't geld van de provincie willen beschikken. In eene kleine kapel kan men ook hoogmis zingen, als de benoodigdheden daar zijn in een nederig gebouwd, maar in genees kundig opzicht flink en degelijk ingericht sanatorium, kan men veel leed genezen, vele zieken helpen en levens redden. Oordeelens Staatsminister Van den Heu vel, kan en mag de provincie op eigen hand en in volle onafhankelijkheid, een sanato rium oprichten en er al de bestuurlijke financieele lasten van op zich nemen. Is de provincie daartegen bestand en zou ze niet beter doen met zich zulk eenen last niet aan te trekken en er zich mede tevreden te houden een sanatorium door bijzonder initiatief gesticht, geldelijk te steunen, ja, onderhouden In een volgend artikel wordt op deze vraag een antwoord gegeven. D' BRUTSAERT. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op len Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden WULVERGHEM. Buseyne Henri fr. 5.950. MEESSEN. Flo Georges 5.340. Selschotter Omer 10.765. Caignaert We Leterme 1.714. WYTSCHAETE. 300. 1.373. Rousseau Auguste Cardinois Camille WEST-NIEUWKERKE. Bossaert Irma Bondue Henri BOESINGHE. Desodt Deieu Crogbez Noyelle Sioen ST-JAN-bij-Yper LANGEMARCK. Vandenneersch Camille Cappelle Kinders Muyssen Médard Demey Constant Lava Emile Delie Léonard Phlypo Franyois Wc Gheldof Six YPER. Obyn Petrus Mathys Jules Gelein Petrus Terryn Charles Wollaert Honoré Dieleman Léon 1.835. 4.065. 2.120. 1.290. 3.710. 1.205. 8.437. 10.070. 15.550. 920. 3.970. 17.700. 3.025. 2.475. 10.006. 2,955. 3.963. 8.180. 1.295. in de brouwerij van Steenstrate en rustten uit van hun lange nachtwake, niet denkend dat heden het zoo lang voorspelde offensief losbreken, de verschrikkelijke roode Lente beginnen zou. Een scherpe walm greep eensklaps de keel aan... Men keek nieuwsgierig naar buiten. De loopgraven der Duitschers staan in brand! riep men. Ieder zag op. Uit de Duitsche linies walm de een wolk en de Noord-Oostenwind joeg die Westwaarts. Een groenachtig damp zweefde over het land. En tegelijkertijd barstte het geschut heviger los. De Duitschers doen een aanval klonk het. 't Offensief... Men ontstelde... Zou het daar werkelijk zijn? Brak nu de roode Lente aan? Wat een stankriep weer een der man nen, die akelig begon te hoesten. En allen gevoelden een prikkeling in de keel. De Franschen vluchten! zie, hoeveel er vallenWat gebeurt er toch Sommige soldaten der bestookte linie kwamen naar den Belgischen post gesneld. Ze vergiftigen ons! riep er een. Ha, die varkens, die varkens! Ze willen ons ver smachten 1 't Was een ontzaglijk moment... ieder gevoelde er de tragiek van... Het offensief, de roode Lente... Ginds kwamen de Duitschers. Vijf liepen voorop naar de brug. De grenadiers schoten. Twee van die voorwacht stortten neer... Een verhief zich, deed nog eenige stappen, wankelde en storte opnieuw ten gronde. Maerten Alphonse Rits Louise Gruwier Célina Homey Henri Dubois Achille Delhem Henri Bau Valère Derille Céline We Oossieur ZILLEBEKE. Lepla Henri ZUYDSCHOOTE. Dezeure René OOST-VLETEREN. Debergh Jules Leroy Prosper Lamaire Camille Catteau Jules RENINGHE. Decroos Alphonse Verwaerde Henri Saesen Henri Hesschentier Hector Carlier Achille Cayezeele Irma NOORDSCHOOTE. Vandooren Alois Prinzie Auguste WOESTEN. Debeer Marie Feys Lodewijk Servaas Ollevier WAESTEN. Ooghe Emile We Vanandruel Descamps Jules Alleman We Verhulle Emile D'Hoine Henri D'Hondt Hector Descamps Louis Degraeve Cyrille Scieux Arthur Mahieu Désiré Calambier Valentin Maddelin Céleste Vanbrabant Alphonse Labbe Vincent Vanseveren Lebland We Marechal 1.565. 6.000. 1.060. 520. 2.305. 13.890. 1.030. 6.700. 7.755. 12.055. 1.670.93 2.550. 67.80 330. 8.010. 1.080. 2.460. 2.980. 1.270, 1.080. 29.355. 2.670. 455. 1.095. 1.075. 1.937. 8.211. 1.217. 1.869. 1.686. 1.130. 2.265. 2.146. 8.331. 1.972. 2.758. 712. 1,785. 1.730. 53.179. 5.083. 1.084. Op 8 Maart zijn de Engelsche, Italiaan- sche, Fransche en ook Belgische ministers van Geldwezen vergaderd te Parijs om de schadevergoeding-kwestiën te bespreken. Hoewel de Kommissie voor Herstel die zaken rechtstreeks met Duitschland moet regelen, zijn er eenige punten, zooals de verdeeiing onder de Geallieerden van de sommen die reeds door Duitschland gestort werden, die onder de bevoegdheid van die gouvernementen vallen. Die punten zijn reeds te Cannes geregeld, maar aangezien Frankrijk die regeling niet als beslissend beschouwde, moest men ze te Parijs op nieuw ter tafel brengen. Onder de voornaamste punten waarover men beraadslaagde kwam de verdeeling van 1 milliard, dat door Duitschland reeds gestort is geweest, om de kosten der bezet tingslegers te dekken tot 1 Mei 1921. De voornoemde ministers waren overeen gekomen om het Duitsche milliard zoo te verdeelen Engeland 500 millioen Belgie 330 millioen Frankrijk 140 millioen en Italië 30 millioen. Voor de kosten van de bezettingslegers na 1 Mei 1921 is hetsbedrag der sommen die Duitschland nog moet betalen aldus vastge steld 102 millioen Belgische frank voor Belgie. 2 millioen pond sterling voor Engeland. 460 millioen frank voor Frankrijk. Deze sommen zouden op 3 jaar verdeeld zijn. Alles scheen ten beste geschikt. Opeens, als eene bom die ontploft, komt de Ameri- kaansche eisch ailes overhoop helpen. Amerika heeft ook zijn bezettingsleger. De groote gebeurtenis van den dag is de eisch die Amerika daar nu, geheel op het onverwachte, stelt van ook zijn deel te heb ben in het milliard mark-goud van Duitsch land. Het wenscht de algeheele betaling te ver krijgen van de kosten van zijn bezettings leger, met de interesten tot 1 Mei 1921. Voor de loopende onkosten eischt het ook de geheele betaling, maar deze mag later gedaan worden. Het schoonste van de geschiedenis is, dat de onkosten van Amerika tot 1 Mei 1921 de som van 996 millioen mark-goud bedraagt dus omtrent 1 milliard of zooveel of dat Duitschland in het geheel betaald heeft. Het is dan niet te verwonderen dat er niet weinig opschudding is onder de Geallieerden die de taart zoo schoon aan het verdeelen waren en ze nu opeens, op haar geheel, van voor hunnen neus zien wegnemen. De geallieerde Ministers hebben verklaard zich toch te zullen houden aan de verdee ling zooals hierboven aangeduid is. Later zou dan aan de eischen van Amerika wor den voldaan. Het Ministerie van Rechtswezen heeft aan de Commissie voor de herziening van de huishuurwet een ontwerp van nieuwe huishuurwet medegedeeld. Alhoewel dit nog geen wet is en het nog veel verandéring kan en zal ondergaan geven wij hier de voornaamste punten als in lichting. Haurverlenging. Huurverlenging zou van rechsweget wor den verleend aan alle huurders tot in 't jaar 1926. Villa's en-onbewoonde handelshuizen maken hier uitzondering. De eigenaar kan zich verzetten daartegen als hij de volstrek te noodzakelijkheid kan inroepen om het huis zelf te betrekken, hij of zijne naastbe- staanden. In dit geval zal aan den huurder geheel of slecht ten deelede huurverlenging ontnomen worden. De eigenaar zal eene straf oploopen zoo hij bedrog pleegt en de huurder zou dan opnieuw in het huis mogen gaan. Huurprijzen. Alleen voor de huizen, waarvoor de wet telijke huurverlenging wordt verleend, zou het den eigenaar verboden zijn eenen huur prijs te eischen die meer dan 75 per honderd grooter is dan den huurprijs van 1914. Voor de huizen die in 1914 geen 1200 fr. per jaar voor pacht betaalden zou slechts eene verhooging van 60 per honderd toege laten zijn. Dit geldt voor alle huurkontrakten die vóór 1926 nog zouden afgesloten zijn. Er zijn nog eens straffen voor dezen die grootere pachten eischen. Herziening der kontrakten. Al de huurkontrakten die gemaakt wor den vóór deze wet in voege komt zullen mogen herzien zijn om de cijfers in overeen stemming te brengen met deze wet. Naar wij vernemen had het strijdersfonds, op 26 Februari, reeds 182082 dossiers on derzocht. Over 171297 daarvan werd voor de uitbetaling uitspraak gedaan. Deze heb ben dus reeds hun geld of hun spaarboekje ontvangen ofwel is men op de spaarkas be zig met de boekjes in gereedheid te brengen. Gedurende den eersten tijd werden er alle dagen 2500 dossiers afgehandeld. Nu doet men er maar 600 daags meer. Dit komt om dat men al deze die gemakkelijkst waren om opmaken eerst gedaan heeft. Voor deze die zeer verschillenden dienst gedaan hebben of dat men opzoekingen moet doen, vraagt het wat ineer tijd. Men zal nochtans maatregels treffen om iedereen zoo spoedig mogelijk zijn boekje te zenden. Die vereffening zal namelijk ge- schfè^jen op grond van den geheelen dienst zonder onderscheid te maken tusschen frontdienst en dienst achter 't frond. Later zal dan de dotatie in regel gebracht worden voor hen die wegens frontdienst bij komende rechten mochten te doen gelden hebben. Guido. Maar daarachter naderden in dichte rijen de anderen. Ze overmeesterden de Fransche loopgraven. O, 't viel hun gemakkelijk! 't Stikgas had zijn helsche uitwerking gehad. Honderden arme jongens lagen dood in de omgewoelde aarde, 't gelaat zwart uitgeslagen, bloederig schuim uit de vernielde longen geperst, op de lippen, de handen krampachtig om de keel geklemd... Anderen leefden nog, wrongen zich in hun afgrijselijken doods strijd... En over lijken en stervenden stormden de Duitschers huilend en zingend voort. Om 8 uur 's avonds was er te Poperinghe een groote paniek... Burgers uit Boesinge, Brielen, Yper en van andere plaatsen kwa men de stad binnen gevlucht. «De Duit schers zijn doorgebroken 1zoo riepen ze. En geloofde men 't eerst niet, de maatrege len brachten ontmoediging bij de grootte op timisten. Men voerde haastig de gewonde soldaten weg. De staf verliet de stad. Bur gers vertrokken, anderen, die nog wilden wachten, maakten hun pak... En den gan- schen nacht kwamen er vluchtelingen bin nen... Hulptroepen rukten frontwaarts, paarden kromden zich voor de kanonnen... Ook aan de overzijde van 't front, te Schoonvelde, was de ontroering geweldig. We zijn over den Yzer! riepen de sol daten opgewonden. Ze bedoelden de vaart en de Yperlee... maar 't was gelijk. Brak de vijand daar door, dan moest ook de Yzerlinie vallen. Maar inen twijfelde toch... De Duitschers bluften altijd. Al onze Vlaamsche, of Kristene, of Katho lieke, of Volksmaatschappijen moesten een dagorde stemmen, in gansch het Vlaamsche Land, en die zenden naar de bladen en naar het Secretariaat van het Verweer-Comiteit A. Muiier: M. Achief Denys, 60, Ooststraat, Rousselare. V/ie neemt het intiatief er van in elke kring of vereeniging, wie? Het «Verbond der Werkmanskringen» te Antwerpen stemde volgende flinke dagorde, dat als voorbeeld mag gesteld worden. Het Bestuur... Na eene daadzakelijke uiteenzetting ge Tegen den avond echter zag men gevan gen burgers... 't Waren lieden die tegen Boesinghe nog vlak bij 't front waren blijven wonen. En de Duitschers hadden hen bij hun vooruitgang verrast. Dus móest de vijand over den Yzer zijn... Wat een ontmoedingZou de bezetter dan toch overwinnen Godelieve staarde dien avond door 't bo venraam van haar kamer... Ginds hing een roode gloed. Yper brandde weer. De vlam men laaiden tegen de lucht... Yper, hun stad, de markt voor de boeren... Yper met al zij.ie herinneringen... Ook herinneringen van Louis... O, waarom had hij haar achter volgd, haar de Bloem van 't Vrijbosch genaamd, haar gevleid... Al bedrog... Nu was hij heen... en hij had 'tgeheim mee... 't geheim van die vreemde dame, en van 't kruis op den weg en van het eenzaam graf 1 Ze had nooit meer van hem gehoord. Waar doolde hij, waar en hoe leefde hij Zoo dacht de jonge vrouw en diepe treur nis greep haar aan. Het schandelijk middel had niet gehol pen... De Duitschers braken niet door. Een onverzettelijke wil bleek sterker dan hun geweld. De Lenteslag bracht voor 's Keizers troepen een nieuwe nederlaag... De weken werden maanden, de Zomer ging voorbij, de Herfst kwam... dan een tweede, lange Winter. En 't front mocht wat heen en weer zweepen, verleggen deed 't zich niet. Toen 't nieuwe voorjaar aanbrak, kregen de bewoners van Schoonvelde plotseling hoord te hebben van wat men noemt iiet geval Muiier» en al wat er mede betrek heeft; Keurt volstrekt en onvoorwaardelijk goed wat de Kristene Vlaamsche en volks gezinde kringen, leiders en leden, uit West- Vlaanderen deden en besloten sedert de laatstleden provinciale verkiezingen, en, inzonderheid, keurt het onwankelbare, ver trouwen goed dat zij stellen, en blijven stellen, in den Vlaamschen, jeudigen doch flinken voorman, Meester Arthur Muiier. Drukken den vurigen wensch uit dat Arthur Muiier, reeds onplichtig verklaard door een vroeger besluit van de rechtbank van Kortrijk, zoo gauw mogelijk in vrijheid en in eer hersteld weze; Drukken hun afkeuring, ja, hun mis prijzen uit voor die zoogezegde katholieke ambtenaren en gekozenen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan die aanhouding van den gekozene der Kortrijksche Kristene werklieden medehielpen, of die moedwillig, en met alle middelen, namelijk in de Franco- Belgische drukpers, het publiek verkeerd inlichten, het rechtstreeks of onrechtstreeks ophitsen tegen de heerlijke betrachtingen of tegen het levensrecht van het Vlaamsche Volk, en die aldus het franskiljonsche en vrijmetselaarswerk ondersteunen en goed keuren; Drukt den wil en den wensch uit, daar het land vrede en verzoening in hooge mate noodig heeft, dat het nu, eindelijk en voor goed, gedaan weze met die aanhoudingen van Vlaamschgezinde lieden, of bedreigin gen van aanhoudingen, die periodiek de gemoederen verontrusten, het land verdeelen en het vertrouwen in die zoo noodige onpar tijdigheid van het gerecht schokken; dat het eindelijk gedaan weze met die zoogezegde aktivistenjacht, die geen ander doel heeft dan franskiljonsche of vrijmetselaarsche ge doken betrachtingen tè bevoordeeiigen; Hoopt dat alle Vlaamschgezinde en Volksgezinde kringen of vereenigingen «Het Verweer-Comiteit Arthur Muiier» stoffelijk en zedelijk zullen steunen. VOOR ME Twintig Hiiilinen jneneehen fclorveü'n, «ssiSLöïs tvr nfot UjtSigf hulp komt roept Dr Nansen, be stuurder van het Rood Kruis in Rusland. ONZE 1NSCHRIJVINGSLIJST Vorige lijsten fr. 987.50 Naamloos uit Langemarck 50, Eene fami lie uit de Crombekestraat 10, Naamloos uit Poperinghe 20, S. Antonius brood 5, Opdat de socialisten hunne oogen zouden openen 1.50, Gift uit Watou 20, Voor de hongerlij ders van Rusland 25, Onbekend, Poperin ghe 5, Onbekend, Reninghelst 5, Onbekend, Poperinghe 40, Van mijne spaarpenningen, Poperinghe 40, Een christen huisvader schenkt 10 fr. voor de hongerige russische kinders, tot beternis zijner kinderen 10, On bekend 10, Drie zusters van Poperinghe uit dankbaarheid 15, Om door de voorspraak van O. L. Vrouw van S. Jan, mijne genezing te bekomen 5, René Lazoore en zuster 10, Jeremie Wareyn 10, Marie - Madeleine, Yvonne, Roger, Ferriand 40, E. H. Pastor, Varsenaere 25, Om eene gunst te bekomen van O. L. Vrouw van S. Jan 10, Mathilde Vanloo, Varsenaere 1, Uit de Watoustraat 5, Onbekend 20, Cyrille Vandenberghe, Po peringhe 10, H. D. voor een goed werk 10, W* Decaestecker, Yper 40, Uit medelijden 5, Voor de redding van een persoon, 40, Opdat het H. Hart van jesus ons huis zou zegenen 40, Voor de hongerlijdende russi sche kinders, J. Destrooper-Verweirder, Loo 40, J. Courlier-Destrooper, Loo 40, Aug. Labaere-Destrooper, Loo 40, Albert Baert, Poperinghe 40, Marcel Baelde, Poperin ghe 10, Florent Baelde, Poperinghe 10, Ter eere van het H. Hart om eene zalige dood te bekomen 40, Onbekend uit 't front, ter eere van 't H. Hart van Jesus 10, Eerw. Moeder en Zusters uit 't Vogeltje, Pope ringhe 40, Bijzondere intentie, Poperinghe 40,'Onbekend, Reninghelst 40, Ter eere van de Goddelijke Voorzienigheid, voor de ar men van Rusland 15, Camiel Devos, Proven voorden arme van Rusland 50, Onbekend, Poperinghe 20, Verscheidene Kemmelnaars 40, Naamloos W 100, Gebr. Gez. Caroen 40, De bewoners van Se Annaplein 26.80, Ter eere van O. L. Vrouw van Sl Jan voor de genezing van mijn man 2, Ter eere van de H. Familie, om aan een huis te geraken, Doornstraat 2, Een werkman voor de gene zing van moeder en kind 10, Bijzondere bevel het dorp te verlaten,.. Ze moesten naar 't Antwerpsche... heel aan 't ander einde van 't land, ergens in de Kempen. Met den dood in 't harte vertrokken ze. Na al die lange, bange maanden moesten ze toch have en goed verlaten. Godelieve en de Rommelare's verlieten de villa... Aan de Kruisstraat voegden ze zich bij het gezin Vereeke. Ieder droeg een schamel pakje. Boer Vereeke keek dikwijls om... Al zijn vee moest hij op de hoeve laten...Dakloos, geruineerd, arm als een zwerveling werd hij verdreven. Tranen welden in zijn oogen... Zwaarder werden de offers van Vlaande ren geeischt... Als verstooteüngen begaven de bewoners van Schoonvelde, iongen en ouden, naar een statie, een uur* van daar. Op een wagen zaten of lagen zieken en gebrekkigen.Godelieve keek naar 't bosch. Zouden ze het nog terug zien... 't Vrijbosch... Wat een spot Aan de statie stonden beestenwagens..' Och, voor de militaristen waren burgers immers maar als vee... De trein stoomde heen... en deze West-. Vlamingen wisten niet, waar de bezetter hen voerde. Einde van het Tweede Deel. (Vervolgt.) Opvolger van S. VANDEN SERGES, Bertenplaate, 8, (Kleine Markt),

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1