HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANMONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperilig.be en Omstreken, De bloem van bet Vfijboseb bondag 20 Maart 1922. 15 Centiemen. 19p Jaar. Nr 13. OPROEP AAN DE OUDERS Rood of g-een brood. De zaak Muiier. La 't Buitenland. iÖNöEBLIJDENDE RUSSEN Abonnemeatprijs Ia Stad fir. 6.50 In Belgie 8.00 Buitenland 13.00 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Oorlogsschade, BERICHTE», VERK0QPIKGEN, Eene inlasscliing -VQHSISSEH, ROUWBERICHTEH, Politiek O ver zich t. Genua. Engeland. Frankrijk. Amerika, Arbeidsovereenkomst voor bedienden. De achiuröfidag. -va -SP per Jaar Uitgever Sausen-Yaaueste, Drukkerij, Papierhandel, Postohsokrekening nr 15570. PDPERINCHENAAR Een fransche geleerde zei eens «90 maal op 100 komen de beste, de verstandigsle leerlingen, de kinders die het verst brengen, uit de woning van den werkman Inder daad, onder de werkende klasse vindt men vele ejementen, om mannen der toekomst te vormen. Maar ongelukkiglijk, onze ouders begrij pen die woorden niet van onze meesters, die ondervinding over dit feit hebben opge daan. Onze meesters hebben goed te spreken, weinig wordt er naar geluisterd. Wanneer de schoone zomerdagen verschij nen, zien we de afwezigheden in de scholen toenemen. Er zijn nog duizenden kinderen in ons land die dagelijks de school verzui men, en op straat loopen, waar ze zedelijk ten onder gaan. Eenige dagen afwezigheid vernietigt de heilzame werking welke de onderwijzer had over zijn kinderen. Seffens vergeten ze het geleerde van het nieuw aangeleerde weten ze niets de zedelijke vorming die ze in de school genoten hebben gaat seffens verloren... Integendeel, seffens zien ze op straat voorbeelden van verzwak king der zeden die voorbeelden zijn voor het kind aantrekkelijker dan hetgeen de meester aanleerde op school, en gansch de arbeid van den meester is verloren. Ja, ver loren. Wat zegt men dan De meesters zijn niet meer als vroeger. Neen 1 beste lieden, de meesters zijn als vroeger en wij steu nen op het woord beter Maar, de meesters hebben geen invloed meer op hun kinderen, de meesters genieten niet meer van den verschuldigden eerbied der ouders. Er is geen samenwerking meer tusschen ouders, burgers en meesters. De slechte voorbeelden op straat werken de goede voorbeelden uit de lessen van den meester tegen. Onze ouders begrijpen nog steeds niet, de waarde van een goede opvoeding, van een geleerdheid. Ziet, beste Ouders,en hier richten wij ons tot de werkende klas van het volk, ziet naar uwen welstellenden gebuur, ziet naar zijn kinders ze brengen het vee! verder dan uw eigen kinders. Is het omdat hij zijn kinders elders, naar ander scholen kan zenden Hoegenaamd niet, het onderwijs is in andere streken van ons land niet beter dan hier. Maar zijn kinders gaan regelmatig naar school,hij controleert de werkzaamheid zijner kinderen. Hij werkt mede met den onderwijzer der school. Hij laat zijn kinders op straat niet loopen. Vergeet nooit, beste werklieden en land lieden, dat noch uw gebuur, noch zijn kinders uit een ander stof gemaakt zijn dan gij en uw kinders. Wilt ge dus dat uw kind, zoo goed door de wereld gerake als dit van uw rijken gebuur, tracht te handelen zooals hij. Vergeet niet dat uw kinders, uw kroost, uw eigen bloed zijn. Vergeet niet, dat ge in 't bijzonder verplicht zijt voor hun toe komst te werken wat uw kind later zijn en worden zal, verliest ge maar heel te dikwijls uit het oog. Gij hebt de toekomst van uw kind in uwe handen. Gij hebt voor plicht te zorgen dat het later als een treffelijke wel opgevoede burger, goed door de wereld gerake. De school is voor u daartoe, de beste hulp. Ze geeft geleerdheid door goede voorbeelden geeft ze een goede opvoeding en werkt rechtstreeks deze van op straat tegen. Klaag niet met te zeggen Mijn zoon is reeds zoo oud en kan reeds werken en zoo veel geld verdienen Het is een klein geestige verontschuldiging, de kleine opof fering welke gij nu voor uwe kinderen doet zal hun later dubbel en dik vergoed worden. Er zijn moeilijke gevallen we weten het allen, doch vele en bijna alle kunnen opge lost worden zonder het te huis blijven der kinderen te vergen. Gaat zien bij onze gebu- ren van over den Rijn, daar werken politie, ouders en onderwijzers samen tot het bekampen der schoolverzuiming en het ge bruik der cigaretten de plaag van onze dagen. Wij zijn gelukkig te vernemen dat een Ministerraad eindelijk besloten heeft, de leerplichtwet stipter te doen toepassen en strenger maatregelen te nemen tegenover de nalatige ouders. De kinders moeten tot 14 jaar naar school gaan, zelfs als ze op 13 jarigen ouderdom reeds een bekwaamheidsdiploma hebben. Mengelwerk van De Poperinqhenaar 65 De kinders die 3 halve dagen per maand afwezig zijn worden aangeklaagd bij den Procureur des Konings, De nalatige ouders kunnen de eerste maal gestraft worden met 1 tot 25 frank boetbij hervalling met 1 tot 7 dagen gevangenis. De politie heeft als plicht de kinders onder de 14 jaar die op straat loopen aan te klagen en naar school te zenden. De wet voorziet ook strenge straffen aan deze die werk geven aan kinders onder de 14 jaar. Zendt dus uwe kinders regelmatig ter school. Weigert hun niet het voedsel voor geest en hart, de wederopbeuring van het and vergen het. Het kind is de toekomst, de burger van morgen. Geen enkele geldplaatsing, geen enkele moeite brengt zooveel interest,zooveel vruch ten op als het geld, als de moeite ten beste gegeven aan onze kinders. D. door A. HANS. DERDE DEEL. L Het woud van Houthulst lag daar vol geheimzinnigheid... In 't ronde woonden geen burgers meer... Langemark, Poelka- pelle, West-Roosebeke, Klerken, Zarren waren tot puin geschoten. Het land lagwoest en zompig... het vreeselijk kerkof van dui zenden krachtig ingezette, maar telkens in bloed en slijk gesmoorde, offensieven. De schildwacht die in den nacht van 27 op 28 September 1918 aan Merckem in die richting keek, huiverde soms. Een nieuwe dag werd geboren nu... En morgen zou de dood maaien, geweldig maaien in de eigen Belgische rangen, onder Vlamin gen vooral, want deze stonden met tachtig, negentig ten honderd in vechttroepen. Morgen moesten ze de hoogte van Klerken bestormen en dan het woud aangrijpen... en men zei, dat het als een veste was, vol beton-blokken, waaruit machinegeweren den dood zaaiden... Morgen... Ja 't moest eindigen. Vier jaar nu drukte die ellendige oorlog, vier jaar vloeide 't bloed, vielen steden en dorpen in puin, leefden millioenen als dieren... 't Moest eindigen... In Frankrijk reeds was het getij gekeerd... onverwacht snel nog, na de angstige dagen van 't voorjaar 1918, toen de Duitschers hun geweldige aan vallen eerst met zege bekroond zagen. 't Moest eindigen.En met een huivering Aan de politie deed hij de volgende ver klaring Wanneer een nieuw arbeider aan het werk gaat, vraag ik hem of hij eene kaart heeft, en of hij gesyndikeerd is. In ontken nend. geval breng ik hem bij den bestuurder, Zoo deze het waagde hem te behouden, dan zou ik mijne overheid verwittigen, en zeer waarschijnlijk zouden wij stakc-n. Het einde van de geschiedenis de onge lukkige werkman werd doorgestuurd. Ziedaar welke genegenheid de socialisten den werkman toedragen. In de laatste zitting der Sckeidsrechter- We vertellen u eene ware gebeurtenis Den 24 October 1.1,, werden twee werk lieden, die sedert lang naar arbeid zochten, verwittigd dat de firma Duvivier, van Re- noupré, bij Verviers, werklieden vroeg. Zij gingen zich aanbieden en werden sef fens aangenomen. Rond 10 ure 's morgens werd de overeen komst gesloten en ten 6 ure 's avonds moes ten ze beginnen te arbeiden. Bij het verlaten van het werkhuis, kwam de voorzitter van het socialistisch syndicaat hen tegemoet. Hij vroeg of ze in regel waren met hun syndicaat. Een der werklieden laat zijne kaart zien van Christen gesyndikeerde. Op dit oogenblik zegde de president, die in het Volkshuis zetelt, geen woord. Hij trok een bedenkelijk gezicht en ging weg. Wat gebeurde er Hij verwittigde mees ter en werklieden, dat zij in hun midden twee gezellen gingen krijgen, die niet aangesloten waren bij het socialistisch syndicaat. Er werd, rond den middag, eene vergade ring gehouden, waarop besloten werd het werk neer te leggen, zoo die twee, niet aan gesloten arbeiders, het zouden wagen het werk aan te vatten. De meestergast kreeg bericht, dat uit het aannemen der twee mannen groote moei lijkheden-zouden voortspruiten. Ten half zes, werden de twee jongens, die kwamen werken, door den meestergast inge licht over hetgeen er gebeurd was... en dat hij voor vele moeilijkheden stond, zoo hij hen aanvaardde. Hij gaf hun den raad het werk niet te be ginnen, daar ze last zouden hebben van de andere arbeiders. Rond zes ure, gingen de twee sukkelaars terug, opnieuw de werkloosheid in... naar den honger en de ellende... Nog eene andere ware gebeurtenis Een werklooze, vader van kinderen, ver neemt dat er eene plaats te bekomen is in de huidevetterij van heer Deru. Hij biedt zich aan, en men aanvaardt hem. We zullen het hem zelf laten vertellen. Ik was reeds eenige oogenblikken aan het werk, wanneer een werkman-afgevaar digde van het socialistisch 'syndicaat me kwam vragen Hebt ge eene kaart van het syndicaat Ik moest natuurlijk ontkennend antwoor den. Hij zei me verder - Dan moogt ge niet voortgaan met uw werk. Wilt ge mij volgen naar den Bestuur der... Bij den directeur aangekomen, sprak hij vrijpostig Ik wil niet dat een niet-gesyndikeerde hier werkt. Hij moet zich eerst in regel stel len. Hij kan zich laten opschrijven te Ver viers, waar het hoofdbestuur van het syndi caat zetelt. Tot mij zegde hij nog Ge zult een boete van honderd en tien frank moeten betalen, want ge hebt gepoogd te werken zonder gesyndikeerd te zijn. De heer bestuurder heeft gepoogd hem van gedacht te doen veranderen. Niets baatte De afgevaardigde van het socialistisch syndicaat heeft de echtheid der feiten er kend. lijke Kommissies werd de schade op len Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden DRANOUTER. Degraeve Désiré fr. 2915. KEMMEL. Capiau Pierre 797. WESTOUTER. Timperman Léon 3550. Hovelynck Henri 3516. Hovelynck Henri en Hortense 2025. Haezebrouck René 3145. Cordenier René 4449. GHELUWE. Bonte-Six Jules 4536. We Catry-Dessauvage en kinders 2050. We Lefever-Defrancq en de kinders Lefever 3373. We Lefever-Defrancq erfgen. van de We Defraneq-Vandenberghe 624.70 Bonte-Büeck Petrus 1684. Dewitte-Dewachter Charles 10804. Nollet-Soetaert César 1863. Samyn Naert Henri 2197. maar ook met nieuwe hoop hadden de sol daten de dagorde des konings gelezen: Soldaten gij gaat een machtigen aanval doen op de vijandelijke stellingen. Zij aan zij met uwe heldhaftige Fransche en Eugelsche wapenmakkers, komt het u toe den overweldiger, die sedert meer dan vier jaar uwe broeders verdrukt, terug te drijven Het uur is beslissend. Overal wijkt de Duitscher. Soldaten, Toont u waardig van de heilige zaak on zer onafhankelijkheid, waardig van ons verleden, waardig van ons ras. Vertrouwt stellig op de overwinning. Vooruit voor 't recht, voor de vrijheid, voor 't roemrijk en onsterfelijk België. Albert. De soldaten wachtten... Den vijand aanvallen, terugdrijven, het verdrukte land verlossen... Nu moest, nu zou het gebeuren, 't Kon niet langer meer duren. Een nieuwe winter zou al te verschrikkelijk zijn. Ja, overal week de vijand. Hij moest het ook in Noord-Vlaanderen doen. Den Zaterdag 28 September, om half drie 's morgens begon op gansch het front een reusachtige artillerie-voorbereiding. Honderden monden braakten hun vuur op de Duitsche stellingen. Belgische, Britsche en Fransche kanonnen onderhielden hun verschrikkelijk trommelvuur. Ook van zee kwam 't gedonder. Het was als één machtige stem, die luid over Vlaanderen verkondigde, dat thans de ure der verlossing geslagen was. Drie uren lang klonk het... Brugge, Oostende, Roeselare, Torhout, 0Ba PK IJ 8 voor Aankondigingen o.6o et" per regel. Herhaalde ïnlassching. o.5o et" per re^el. i 5o fr, per regel. 5 fr. voor xo reg. Herhaald Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inqe- zonden worden. enM ampaaaag-.eww.anrawb*e6fc. Mijnheer Muiier is nog steeds in het ge vang... de woordverbrekers en verraders van het Vlaamsche volk, koesteren de hoop dat HIJ zal gestraft worden... Het Vlaamsche volk is allangs om meer het tergen moede en zal het betcogen.. waardig en deftig... doch kranig en beslist. Katholiek Vlaamsche Verbonders, Chris ten Werklieden, Vlaamsche landbouwers en Burgers, Studenten en Hoog-Studenten, al de Katholieke Vlaamsche en Volksgezindt West-Vlamingen zullen op Zondag 23 April zijnde Beloken Paschen te Rous- selare, in stoet, ue straten doortrekken. Geen vlaggen mogen dien dag aan de Huizen wapperen... De gildevlaggen in den stoet zullen een rouwfloers dragen... De Vlamingen bewandelen nog hun lijdensweg... Harop... Alle Vlamingen die het goed meenen, moeten naar Rousselare, op Belo ken Paschen. De stoet zal gevormd worden te 2 ure langs den Ardoyesteenweg, de bijzonderste straten der stad doortrekken en bij het Stand beeld van Albrecht Rodenbach zullen de betoogers getrouwheid zweren aan Vlaande ren en aan zijne Katholieke Vlaamsch- en Volksgezinde voormannen door Mijnheer MULIER verpersoonlijkt. VLAANDEREN DEN LEEUW. Het Komiteit van Verweer. Toetredingen van Vereenigingen worden verwacht op het «Vlaamsch Sekretariaat», Gasthof Patria, Noordstraat, Rousselare. BEIODGI^G UILIER Het Komiteit van Verweer richt een prijs kamp in voor het dichten van een Muliers- lied te zingen tijdens de betooging van 23 April a. s. op de wijze van het Artevelde- lied of De Vlaamsche Leeuw of Groeninghe (de Leeuwen dansen Er zullen drie prijzen toegekend worden één van 100 fr., één van 50 en één van 25 fr. In te zenden naar Mijnheer Lannoo- Maes, Drukker-Uitgever, te Thielt, met melding op den omslag Prijskamp te laatste tegen 9 April. Het Komiteit van Verweer. Marcel 8wai>|» van PROVEN laat weten dat hij ENGELSCHli WAGENS te koop stelt aan min dan 330 fr. Slechte wielen worden vervangen door nieuwe, en dit aan den zelfden prijs. Als gevolg van de Conferentie van Cannes werd er beslist eene nieuwe Conferentie te houden te Genua in 't begin van Maart. Op deze conferentie zouden alle natiën, zoowei vriend als vijand en ook de onzijdigen bij een komen. Deze conferentie is verschoven geweest tot 10 April. Volgens de Engelsche opvatting vormt Europa een geheel. De verschilüge landen vormen om zeggens de ledematen van een enkel lichaam, De eene kunnen niet voort zonder de andere. In zooverre denkt Enge land dat, zooals een lichaam kan uitbloeden als een lidmaat verkankert of afgehakt wórdt, ook geheel Europa zou medegesleept zijn zoo Rusland of Duitschiand zou te niet gaan. De Franschen echter denken er geheel anders over. Zij zien den toestand in van hun land weggaande en zij denken te veel dat Frankrijk geheel Europa is. Zij hebben, dank aan de zegepraal der bondgenooten, eene prachtige positie in Europa verworven. Zij v.ÜHelt van die pracht- politie eene macht- positie maken en tegenover Rusland en Duitschiand eene geweld politiek voeren. Zij zouden zich in den val dier landen ver heugen zonder het gevaar in te zien zelf ten gronde te gaan. Van daar den gespannen toestand tus schen Frankrijk en Engeland. Amerika alleen is rjjk genoeg om Europa wederom op te helpen. Afaar nu heeft Ame rika medegedeeld dat het naar de conferen tie van Genua niet zai komen Voeg daarbij het rekeningske van 1 mil liard mark goud dat het aan de verbondene komt in te dienen wegens de onkosten van het bezettingsleger. Voeg daarbij nog dat Amerika reeds bezig is, zoo rap mogelijk, zijn bezettingsleger weg te trekken. 't Is geheel envoudig. Amerika is, nog meer dan Engeland, overtuigd dat Europa zich zelf moet redden door onderlinge hulp en overeenkomst. Amerika is de schuldeischer voor verschilü ge milliarden aan Europa. Het is beu van altijd gesmeekt te worden tot u tstel van be taling. Het ziet geheel noode dat Europa, dat doodgebloed is van te oorlogen altijd maar nieuwe milliarden gebruikt tot bewapening. Amerika zegt eenvoudigHalt! met «mijne» milliarden zult gij geene niewe oorlogen voorbereiden. Waar Europa in zulke voorwaarden naar toe gaat kan niemand uitwijzen. De Senaat heeft eene wet gestemd die wij om zijn democratisch karakter eene pracht- wet noemen. Reeds zooveel wetten, en goede wetten, beschermen de werklieden. Steeds werden de bedienden, de geestesarbeiders vergeten. Sedert 14 jaar ligt een wetsont werp ten hunnen voordeele ter studie. Nu is die wet reeds gestemd door Kamer en Se naat. Gezien eenige veranderingen die de Senaat eraan toegebracht heeft zal de Kamer ze opnieuw moeten onder handen nemen Dit zal binnen eenige weken geschieden. Deze wet heeft voor doel aan de bedien den, vooral bij ongeval en ziekte, betere waarborgen te verzekeren. Wanneer de wedde van een bediende de helft lager is dan deze die volgens de gebruiken der streek betaald worden, kan de arbeiderover eenkomst verbroken worden. Wanneer een bediende door ziekte of on geval niet kan arbeiden moet hemgedurende een maand zijne gewone wedde betaald worden. De vrouwelijke bedienden hebben op dezelfde voordeden aanspraak bij hare bevalling. Duurt de onbekwaamheid tot werken voort dan mag de werkgever een eind maken aan de overeenkomst. Dan moet hij aan de bediende eene vergoeding geven die zoo groot is als de wedde van drie maanden. Elke overeenkomst tot bepaling van eene mindere vergoeding is nietig. Indien de dienstovereenkomst geen tijd bepaalt dan mag werkgever en werknemer deze overeenkomst breken mits eene vooraf gaande kennisgeving. Kortrijk, Meenen, Thielt, Deinze, Gent zelfs lagen te rillen in al dat geweld. Zou 't nu zijn? vroegen de verdrukte bewoners. De hoop laaide op... Geloofd hadden ze altijd, zelfs toen er geen teekens waren.'t Ging als in 't lied der wiedsters van Gezelle: Geen teekens, en toch hoop, nog hoop en altijd hopen. Zou nu die hoop verwezenlijkt worden? Overal toch wankelde het Duitsch gezag. In de Lente van 1918 scheen het, of de Duitsche kolos zich nog dieper in Frankrijk een weg banen zou... Maar toen bracht Duitschiand zich zelf den genadestoot toe. Grof speelde het met de levens zijner sol daten. Bloedig was de inzet. En de zege bleef uit. De stormloop brak op den ijzeren muur der bondgenooten, een muur die wel eens boog, ook een deuk kreeg, doch niet brak. En nu kwam de tijd van afrekering. Wat waren ze ongeduldig, de Belgische soldaten. Ze gevoelden het, dat het nu geen worste ling meer was om een loopgraaf, een hoeve een brug, maar dat de tocht naar huis begon Ze wisten het dat velen het huis niet meer bereiken zouden, dat de weg bezaaid moest worden inetdooden, geteekend met bloed. Ernstig was de ure. Maar toch, voort wilden ze, bereikend de verdedigingswerken welke den weg versper den, wegjagend of neervellend den vijand die België onder zijn juk had gehouden ge durende vier wreede, lange jaren. Ze zouden verlaten den Yzer, waar ze vier jaar lang, als vastgeboeid waren geweest. Dit termijn wordt bepaald als volgt Als de werkgever de opzegging doet moet lij den bediende een maand tijd geven als nij min dan 250 frank per maand trekt en drie maanden zoo hij meer dan 250 frank per maand wint. Indien de bediende tien jaar in dienst is bij die patroon moet diekennis- eving zes maanden zijn. Indien een bedien- e zijnen dienst opzegt komen deze termij- len al op den helft. Dit is om de bedienden en de patroons den tijd Ie geven eenen anderen dienst of ander volk te vinden. Zoo de bediende het verlangt moet de pa- roon hem een getuigschrift geven. Verders regelt deze wet de moeilijkheden ïie kunnen oprijzen wanneer eene werkover- eenkomst voor eenen vasten tijd gemaakt is. Ook de handels- en fabrikatie geheimen vragen eene bijzondere behandeling. Eindelijk bepaalt deze wet de rechten en de plichten der handelsreizigers in betrek net hunne overeenkomsten. Al deze bepalingen strekken zich enkel uit tot bedienden die minder dan 12 duizend frank verdienen. Deze wet is niet van toepassing op de be dienden van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten. Het regende... De wind gierde... Het werd afschuwelijk weer. Wat gaf het. De dag was bepaald. Het sein gegeven en voort wilde en moest men Vóór hen was het land een moeras, vol granaatkuilen. Toch er door, plassend door den vloed baggerend door het slijk. Men wachtte slechts op het teeken. De schildwacht staarde voor zich uit, als wilde hij de duisternis peilen... Ginder dus regende het nu granaten! God, hoekende hij het land en het woud van Houthulst... hij, zoon van 't Vrijbosch Boschkanter, die geen Fransch kende om in legerbureelen te gaan, of om brullende rede voeringen te verstaan... Maar wild gudste het bloed hem door het kloeke lijf als hij aan 't onrecht dacht... Ha, Vlaanderen en België bevrijden... zijn eigen streek 't eerst... Morgen! Ja, 't moest er nu maar op los... Het oogenblik was bepaald, de proklamatie van den Koning bekend... Morgen... Zou hij het woud terug zien... zou die droom verwezentlijkt worden, die droom van zoo vele nachten in slijkerige loopgraven, in wrakke schuren En dan? Als hij weer thuis was... Wat kon 't leven hem nog geven? De bloem van 't Vrijbosch was geknakt immers... Godelieve... O hij mocht niet aan haar denken, en toch altijd weer was ze in dien droom van de eigen streek verschenen... Godelieve... Geketend was ze immers aan een nietwaard een bedrieger, een sloeber, zooals men in vranke, open Boschkanters taal zei. En toch, geketend? Eene ondervraging, gedaan aan den Heer Minister van Nijverheid en Arbeid, over de toepassing van den achturendag, heeft in verschillende-zittingen ter Kamer veel be langstelling verwekt. De toepassing der wet is door alle spre kers flink verdedigd geweest uitgenomen door M. Buyl die toch ook instemt op het beginsel der wet. De achturen-wet is vroeger door eene groote mederheid der Kamer aangenomen geweest. Nu men voor de toepassing ervan staat wordt er eene hevige werking tegen op touw gezet. Die tegenwerking gaat vooral uit van de groote geldbazen. Zij leggen de minder waardigheid van onze nijverheid op den rug der hooge loonen en op den achturendag. Uit de bespreking blijkt echter dat dit niet juist is. De toestand der nijverheid moet verbeterd worden door eene verhoog de voortbrenging. Deze kan verkregen worden door verbetering der machienen en door eene betere beroepsvorming bij den arbeider. Eene wijze verstandhouding tus schen patroons en arbeiders is ook noodig. Er is ook herhaaldelijk gewezen gewees op de zedelijke kracht die uitgaat van deze wet. Zij is ongetwijfeld een stap tot de hoo- gere ontwikkeling en versiandeüjker vor ming van den werkman. Alle werklieden zijn voor den achturen dag niet gewonnen omdat er bij hen een tekort is van sociale opleiding. Om dit te verhelpen moeten de bonden hunnen plicht doen, ook mist men met geheel kortzichti deze wet te veroordeelen bij het bestatigen van liet een of het ander misbruik. Moet er rekening gehouden worden van de omstan digheden bij het toepassen der wet, men moet ook rekening houden van net gemis aan maatschappelijke vorming bij den ar beider. En het overlast van werkuren van vroeger met de lage loonen was daar veelal de schuld van. Dit zijn de hoofdgedachten der bespreking De Minister verklaart: Drie zaken moeten in de wet worden beschouwd 1Dat de toepassing van den achturendag geene vermindering van loon mocht mee slepen. 2. Dat de bijuren moeten vergoed worden 3. Dat de bijuren 's Zondags ook moeten vergoed worden. De wet schrijft niet voor, de bijgevoegde verlofdagen te betalen. De overuren moeten per dag gerekend worden. De Minister zegt letterlijk. De wet moet eerlijk toegepast worden, maar met breede opvattingen. Wij lezen in het BEKNOPT VERSLAG der Kamer van Volksvertegenwoordigers van 15 Maart laatstlede dat M. Colaert bemerkingen mick over de achturen wet ln hare toepassing in de verwoeste streken. Hier 't BEKNOPT VERSLAG De heer Colaert. De opmerkingen, die Ik vvensch in 't midden te brengen, betreffen niet het beginsel van de wet. Maar ik meen dat men de verwoeste ge westen moet te hulp komen door een gematigde toe passing der nieuwe wet. Bij de behandeling der wet, diende ik een amende ment in betreffende de bouwnijverheid zoo had ik vooral het oog op den herbouw van die gewesten. 1 Vlaanderen kwamen bazen en,werklleden ongelukkig niet overeen, ondanks de pogingen van den tloogen Koninklijken Kommissaris Een zeker aantal arbeiders vroegen dat de wet niet zou toegepast worden. Dehecr Missiaen. Omdat artikel 13 niet toegc- as! werd. De heer Colaert. - Hef gebeurde dal talrijke arbei ders naar Frankrijk gingen werken. Ik had voorgesteld wet ni. t toe te passen op de bouwnijverheid in de rwocste gewesten. Dat amendement werd zwakjes door den den heer minister bestreden. Ik weet dat de heer minister Moeyersoen zich met de zaak bezig houdt en dat de bouwnijverheid op bij zonel re wijze zal geregeld worden. Zou de minister sommige belanghebbenden niet kunnen raadplegen aangaande de regelingen welke bij koninklijk besluit dienen te worden genomen? Aden ou de tijdperken moeten bepalen, alsmede de een- iliiis waar afwijkingen zouden verleend worden. Door den Toegevoegde,'! Koninklijken Hoog Commissaris, Heer Dr Brutsaert, werd '.ze week, volgende brief, aan de heeren Burgmeesters, toegezonden Mijnheer de Burgemeester, k reken het mij ten püchte U den volgen ten omzendbrief van den Heer Minister van conomische Zaken mede te deelen,met be- ec-fd verzoek er de meeste ruchtbaarheid aan té geven. Heer Koninklijke Hoog Commissaris, INHOUDWederopbouw door de zorgen an den Staat. Bij mijn aanschrijven p. V. G. Dienst R. I 1050, 6500;4500 van 31 Maart 1921, heb medegedeeld dat in grondbeginsel geene rivaatwoningen meer door den Staat moch ten heropgericht worden, behoudens bijzon- ere machtiging van mijnentwege. Naar aanleiding der beweegredenen, uit- engezet tijdens de vergadering, in mijn Kabinet op Zaterdag 28 Januari -1.1. gehou- "en, heb ik de eer U te berichten dat ik rereid ben de voorstellen tot wederopbouw door de zorgen van den Staat, die mij wor den overgelegd, met welwillendheid te on derzoeken. Gelieve diensvolgens mij zoo spoedig nogefijk de gemeenten van uw gebied te doen kennen, wier algemeene toestand u van aard zou schijnen nieuwe iusschenkomst van den Staat te vergen bij het wederop- richten van particuliere woningen, en mij gebeurlijk voor elk een met redenen omkleed verslag te laten geworden. Het stelsel zou namelijk kunnen voorge steld worden: 1°) voor gemeenten waar het .-rivaat initiatief bewees in de onmogelijk heid te zijn een spoedig en regelmatig herop bouwen te verzekeren; 2") wanneer de wederopbouw door de zorgen van den Staat een merkelijk voordeel voor de schatkist zou leden; De Minister, get. A. VAN DE VYVERE. Met de meeste achting, De Toegevoegde Koninkl. Hoog Commis. D- BRUTSAERT, - if" -j j—éjfcigaai Rykaart, want hij was de schildwacht zuchtte... Hoe zou de toekomst zijn. Met groote verbazing had hij deze week in de loopgraven een nieuwen soldaat gezien Eerst meende hij, dat hij droomde. Maar neen, hij herkende in den gewonen, eenvou digen militair, De Vuist, ja De Vuist van de villa, den man van Godelieve. Hij daar, hij die zeker invloed genoeg moest hebben, om van het vervloekte front weg te blijven. Als vrijwilliger dan! De Vuist vrijwilliger? O, men had al veel zonderlings in den oorlog gezien. Maar 't was veel om te gelooven. Rykaart had De Vuist dan toch aange sproken. Ge hebt een verkeerde voor, antwoordde de soldaat, mijn naam is De Vuist niet. Dan zijt gij zijn dubbelganger. Mogelijk... En de soldaat had zich afgewend. Nadien had Rykaart vernomen dat de nieuweling wel degelijk De Vuist was, en zelf gevraagd had naar het front te mogen komen. Dus had hij een reden om zijn houding tegenover dorps'genooten te verbergen. Rykaart begreep, dat hij niet verder aan dringen kon. Maar hij dacht er veel over na. Wat mocht er gebeurd zijn! Waarom was De Vuist herwaarts gekomen. Zocht hij den dood Een held was hij toch nooit geweest. Inte gendeel, als kymmandant der burgerwacht had hij zich reeds laf getoond. Waarom had hij Godelieve verlaten... (Vervolgt.) Leest ea verspreidt "PePoperisigtaar Uit New-York wordt gemeld dat gene raal Diaz, gewezen president van Mexiko, te Oritz vermoord is geworden. Het Moratorium bepaalt dat Duitsch iand in 1922 moet betalen 720 miljoen mark goud en 1 miljard 450 miljoen mark-koop waren. TeFairford in Engeland leeft thans een knaap van 14 jaar die 1 m. 83 groot is. De Doktor zegt dat de jongen op zijn 18 19 jaar de grootste reus zal worden van al de gekende reuzen. Een reusachtige brand heeft te Rome ue groote molens Pantanella in asch gelegd. Er zijn geene ongelukken van personen te betreuren. De stoffelijke schade beloopt ruim twee miljoen lires. De burgeroorlog woedt nog immer voort in Noord-Ierland gansch de streek is te vuur en te zwaard. Tijdens een sneeuwstorm, aan de kusten vqrt Schotland,verloren zes yisschers het leven. Te Osnabruck zijn 140 personen ziek gevallen na het eten van vleesch, Verschei dene zijn erg ziek en twee zijn reeds over leden. Te Budapest zijn drie kinderen levend Verbrand, door het spelen met solferstekjes, binst de afwezigheid der moeder. Deze is bij liet zien van de ramp krankzinnig geworden en moest opgesloten v/orden. De H. Stoel heeft 500.000 frank ge schonken aan Dr Nansen en 500.000 fr. aan den Internationalen bond, alles voor de uit gehongerde Russische kinderen. Tc Liverpool zijn 4000 balen katoen opgebrand in de haven. Nabij Genève is een rotsmassa van 1000 voet hoog, met donderend geraas in den boden van de aarde gezonken, zoodat het omringend terrein op een grooten afstand raar omhoog gedreven werd, in sommige plaatsen wel 50 voet hoog. Verscheidene huizen werden gescheurd en uit hun lood geslagen. In Egypte hebben steeds erge onlusten plaats. VOOK DE IJ XERS Helpt «Se steèwenile ES miertjes, en moeders uit Kus» land, lielpt uw broeders. Doet wat luimt. Overdracht der vorige lijsten fr. 3217.80 Ter eere van het H. Hert van Jt-sus 40 Van eene weduwe 1 Om ven O. L. V. van S. lan een ander lot te bekomen 5Onbekend 10; ld. Pop rlnghe ZO M. A R. 30 Om eene genezing te bekomen 40 Ter eere van den H. Jozef oin eene genezing 40 ld. 10 Om eene gunst te bekomen 40 Naamloos, Popcrin- ghe 100 Ter eere van O. L. V. van S. Jan en den H. Jozef J. B P. 40 Onbekend, StaveL- 40 Onbe kend, Popcringhe 40 Om eene bijzondere gunst te bekomen van O. L. Vrouw van gedurigen bijstand, Haringhe 5 Ter cere van de Goddelijke Voorzienig heid 70 Twee broertjes en twee zusjes, Reningbelst 40 Ter eere van de H. Anna 5 Familie B. S. lezers van de(n) Poperlnghenaar, Veurne 10 Een medelij dend hert, Rousbrugge 5; Eene familie met 11 kinde ren 20; Onbekend, Westvletcren 10; Ter eere van de Goddelijke Voorzienigheid, Poperinghe 5 Vluch teling, om iets te bekomen 10 Man en vrouw, voor eene bekomenc gunst, Poperinghe 10; Jonge dochter,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1