HET NOTARIEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. De bloem van het Vrtjboseh DE HONGERSNOOD IN RUSLAND Apotheek Frans Van de Plas Zondag' 2" April 1922. 15 Centiemen. 19e Jaar. N- 14 Onze Familienamen. Abonnementprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie 8.00 Buitenland 13.00 Sansen-Vanneste, 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE Eene inlassching Goed zijn is het zekerste geluk. Oorlogsschade. Politiek O ver zich t. Meer zedelijkheid. De Gemeenten. Goedkoop en best. Vrouwelijke Advokaten. Rare vrienden. Invoerrechten. In 't Buitenland. per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postcheckrekening n' 15570. FOPENKGBENAAS I>KIJ§ voor Aankondigingen BERICHTEN, VERR00PIHGEN, o.6o ct" per regel. Herhaalde Inlaesching. o.5o ct" per regel. VONNISSEN, i 5o fr. per regel. ROUWBERICHTEN, 5 fr. voor 10 reg. Herhaalde Annoncen prijzen op aanvraag. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden worden. Midden eene beschaving, alleen gericht naar, en gebouwd op ikzucht en zelfvoldaan heid, schijnt goed zijn voor anderen, te klin ken als een spotlach. En toch is' het Vlaamsche spreekwoord waar, dat zegtDe ^on die gij schijnen laat in andermans gemoed, zal in het uwe zijnen weerglans geven Wie eens de vreugde genieten mocht, geluk te brengen in andermans gemoed wie ooit het glinsterend dankbaar oog van vreug de glanzen zag om het geluk door weldaad of goedheid in iemands leven teweegge bracht, die zal beseffen wat Goed zijn te beduiden heeft. Wie dit niet beseft, die deed m olt goed uit ganscher harte, maar deed dit uit no )d- 1 zakelijkheid, ofwel omdat hij er niet buiten kon. Door goed zijn bedoelen wij niet zoozeer vrijgevig de schatten van rijkdom en weelde rond zich uitstrooien, maar veeleer recht vaardig zijn. Rechtvaardig zijn deze twee woorden, in daden omgezet, omvatten gansch een leven van goedheid, dit is, gansch een leven van geluk. Vergeten wij niet dat ons geloof ons oplegt rechtvaardig te zijn, dat rechtvaardig zijn geluk bijbrengt en dat zoodoende Gods ge bod dat luidtWeest rechtvaardig, beduidt Weest gelukkig. Wij zijn dus volgens ons geloof verplicht, met goed en rechtvaardig te wezen, te zor gen voor ons eigen geluk. Goed zijn en rechtvaardig beteekent niet in uwe studiejaren kennissen te vergaren, schatten van ontwikkeling, ten einde later die alléén te gebruiken om u een plaats van belang te veroveren in de maatschappij, en daardoor een betrekkelijk, gemakkelijk-onaf- hankelijk en vrij bestaan de jongelingen moeten hoogere idealen koesteren en hunne studentenjaren beschouwen als jaren gedu rende dewelke zij zich voorbereiden,om later hunnen evenmensch van al hunne geestes- schatten te doen genieten. Goed zijn, beteekent voor den man, op rijperen leeftijd, niet al zijne energie gebrui ken tot het verzamelen van geld en goed rondom zich moet hij staren, en daar waar het nood doet, zijne mannelijke hand uitste ken om te helpen, aan te moedigen, op te beuren. Dat hij het toch beseffe dat het leven niet alleen bestaat omhetzich zelf goed te ma ken, om alleen welstand en vreugde te doen heerschen in den engeren gezinskring, maar dat wijder is de kring van hen die snakken naar welvaart en geluk. Welvaart beteekent niet zoozeer het ge nieten van alle materieele weelde; dieper ligt voor ons, Christenen, het ware genots leven; dieper ook is de wonde waaraan onze hedendaagsche beschaving lijdt Er is gemis aan welbegrepen idealisme. Er kan wel in zekere kringen eene spon tane bewondering ontstaan voor edele, hoogverheven daden van zelfverloochening; bewonderend zal men spreken over de Christus-figuur; maar de krachtdadigheid tot navolging ontbreekt! Goed zijn wordt te veel aangewend als in een voorbijgaande vlaag van sentimentali teit; te veel, te dikwijls komt sympathie of antipathie in goed doen den doorslag geven, wijl goed doen alleen geschieden moet in 't volle bewustzijn van plichtbetrachting, te gen alle voorbijgaande gemoedsaandoenin gen in. In dien zin alleen maakt goed doen gelukkig! Vreugde zaaien rondom zich heen, geluk voor anderen betrachten, dit is de eenige weg dien men te volgen heeft, zoo men zelfs zielsgelukkig wezen wil. Hubertus. (Van in en rond Poperinghe). De oudste onzer voorouders droegen een enkelen naam, en hoe ouder, hoe eenvoudi ger die namen warenAbo, Haro, Athal, Dodo, Siegfried, Bo, Reno, Roes (Zie Johan Winkler, Nederduitsche geslachtsnamen, lste stuk. bl. 2). Nog, tijdens den invoer van 't christendom had ieder mensch zijn eenigen naam: Lieven, Ida, Bavo, Pepijn, Clovis of Lodwig, Karei, Trudo, Begga, Lambrecht, Clotildis. Doch de vermeerdering van bevolking bracht, verwarring bij, en men voegde bij hunnen enkelen naam ofwel dezen van hun nen stamvader, ofwel van de plaats waar de Mengelwerk van De Poperinghenaar 66 door A. HANS. Of had Godelieve hem ontvlucht... Uit een brief wist men nu dat Schoonvelde ontruimd was... Wat al vragen!... En zoo De Vuist sneuvelde, zou Godelieve vrij zijn... Maar als de schildwacht dat bedacht begon hij te duizelen... Zoo mocht hij niet aan Godelieve denken. En och, zij had hem verstooten, gelokt door hoogeren stand en geld en rijkdom... Ze had misschien haar ongeluk gezocht... Wrok en liefde worstelden in 't gemoed van Rykaart, maar de liefde won het... En toch 't mocht niet... Godelieve Vereeke was immers een ge huwde vrouw... Luider nog donderden de kanonnen. Gansch Vlaanderen lag te sidderen in dezen schrikkelijken nacht. Heel wat geschiedenis had zich afgespeeld in dit keerlenland, de verleden eeuwen door. Maar nooit had het gedreund onder een geweld als thans. Zou uit die gruwelijke orkaan de vrijheid geboren worden. Rykaart bad... Zijn hart riep tot God, die toch boven alle menschelijke berekeningen heerscht. Ontferming! smeekte Rijkaart en hij dacht aan al de jonge levens, die morgen in den oorlog geworpen werden. Wie waren door den dood geteekend... persoon herkomstig was, ofwel van 't am bacht dat hij uitoefende. Niet zelden gebeur de u dat het karakter of de hoedanigheid gekenschetst werd. In de gilden en ambach ten kregen velen eenen titelvan eenvoudi- gen trommelslager of tot keizer toe. Nu, allerhande namen kreeg de mensch namen van dieren, namen van planten, van lichaamsdeelen, van voorwerpen, van alles. Onze familienamen zijn duS: I. Enkel de naam van den stamvader: Adriaen, Aernout, Andries, Baelde (wijn), Beernaert, Benoot, Berten, Brys, Charle, Christiaen, Claeys, Clement, Collette, Constandt, David, Denys, Eeuwaert, Eve- raert, Gheeraert, Govaert, Hoor, Herman, Hubert of Huybrecht, Huyghe (Hugo), Isaac, Jacob, Joris, Klaus of Claus, Knudde, (Canut), Lambert of Lambrecht, Laurens of Laureyns, Libbrechtof Lybeer, Maerten, Marcel, Marques, Matthys, Moriste, Pau- welyn, Richard en Ryckewaert, Romaen, Sintobin (Aubin), Six (Sixte), Stoffel, Thys, Tibault, Tiers, Thierry en Thery, Thomas, Victoor, Vincent, George, Franchoo, Uugues, Jacques. II. Of die voornaam in den genitiefsvorm (wezende het kind of de nakomeling van): Christiaens, Claessens, Dierickx, Huy- brechts, Janssens en Jansseune, Lievens, Lippens, Loys, Machiels of Michiels, Maer- ters, Mattheeuws, Pauwels, Peeters, en Pieters, Roelens, Rogiers, Rommens en Rooms, Rubens, Sanders, Seven, Stevens, Tierssoone, Willems, Wolters (Walter), Zegers. III. Onze familienamen zijn nog de naam van de plaats van waar wij herkomstig zijn, of van den volksstam waartoe wij behoorden of waaruit wij gesproten zijn Acke (Acq), Ameloot, Ameye, Becelare, Berat, Beugnies, Bondeu, Bossuyt, Bras, Breyne (Braine), Cambron, Carlier, Coquelle, Coquerelle, Cornille, Cossey (Cossaye), Coursel, Creus (e) Donck, Fayt en Faiet, Forceville, Gouwy, Hannebauw (Annebault), Hazebrouck, Hondeghem, Kinoo, Lannoo, L^va(l), Lazoore (Lazare), Lietaert, Marant, Masselus (Massèls), Merville, Muyssen, Meire, Monteyne (S11-' Montaine), Neuville. Nolf, Pau, Pertry (Bertry) Peene, Ronse, Roye, Sansen (Sanson), Sohier, Thooris (Thoiry), Tilly, Veniere, Verduyn, Viaene. Alleman en Allemon, Bruggeinan, De Brabandere, De Cat, De Gelder, De Franck, D'Hollander, De Schodt, De Vrieze, De Waele, Frensch, Kempeneere, Maes en Mazeman, Moerman, Scheldeman, Turkerij, Van Brabant, Vandaele, Verkempinck, Ver- mandere, Vlaeminck, Westerlinck, Yperman. Bailleul, Flamant en Flamen, La Haye, Notredame. IV. Of hetzelfde als hiervoren met Van of Ver». Van Becelare, Van Domme, Van Doorn, Van Eecke, Van Elverdinghe, Van Exem (Uxem), Van Lede, Van Merris, Van Malle- ghem, Van Reninghe, Van Robaeys, Van Spranghe, Van Steene, enz. enz. De Bo, De Creus, De Nolf, De Nut, De Roubaix (etc. Verdonck, Verhamme, Verleye, Vemeire, Verschelde, Verschoore, Verslijpe, enz. Van den Abeele, Van Acker, Van den Berghe, Van den Bussche, Van den Broucke, enz. enz. Verbeke, Verbieze, Vercouter, Vercruysse, Vergracht, Verhaeghe, Vermeersch, Ver meulen, Vermote, Verschaeve, Verscheure, enz. Delbaere, Delbeke, Delcour, Delrue, Del tour, Delvael en Delva, D'Aise, Dubois, Duchêne, Dumont en Dumon, Dumortier, Dumoulin, Dupont en Depont, Duprez, Dupuis, Duthat, Duval, etc. V. Onze familienamen komen niet zelden voort van 't Ambacht dat onze Stamvader deedAckerman, Baes, Barbier, Coopman, Covemaeker, De Backer, De Brouwer, De Caesmaeker, De Capmaeker, De Canter, De Coussemaeker, De Cock en De Coker, De Coster of De Coester, De Cramer of Kramer, De Cuyper, De Decker, De Jaegher, De Keirsgieter, De Kerver KervelDe Meu- lenaere, De Queker, De Sagher, De Smet of Smits, De Visschere, De Volder, De Weerdt, Herder, Meerseman, Moortelmans, Schoolmeesters, Snijders, Timmermans, Vleeschhouwer, Wielemans, Wijnkelmans, enz. Bollengier, Brasseur, Carpantier, Cou- vreur, Cuvelier, Lelieur, Marchand, Mas- son, Mercier, Meunier, Taillieu, r). etc. VI. De naam van eene hoedanigheid Barreziele en Barzeele, Behaeghe, Be- naudt, Bonte, Bruneel, Coene, De Bruyne, De Corte, De Grijse, Dejonghe, De Kindt, De Lange, De Lauter LouterDe Pover, Het einde Heere! zoo pleitte hij in zijn eenvoudig gemoed, in een wild verlangen naar verlossingen vrede. 't Sein werd gegeven... Vreeselijk aangrijpend oogenblik. De worsteling begon, de strijd om de hoogten van Klerken, Terrest, om het ge duchte woud van Houthulst... 't Waren meest Vlamingen, die den stormloop deden... Overheden hadden het lied van den Vlaamschen Leeuw verdacht genoemd... Er was ook jegens Vlamingen zooveel onrecht geschied die vier jaren lang... Maar dat lied het werd nu als levende waarheid... Ze waren niet te temmen deze zonen van Vlaanderen, nu ze de vrijheid wilden bren gen in 't bezette land. Ze stomden vooruit door de woestenij waar slechts vlammen opsloegen en.de dood maaide. De vijand bood weerstand. En gij die recht noch eere kent Ruimt bane, Eer op uw veege schansen De Leeuwen dansen Ook dat lied van Gezelle had zijn volle beteekenis gekregen en nog menig ander. II. Rykaart stond in 'twoud van Houthulst... O zijn arm bosch! Geknakt de fiere boo- men, neergerukt de statige dreven, verdwe nen de huizekens en hoefjes der bosch- kanters... De strijd was hier geweldig geweest, en varfyUi De Reyne, De Rycke, De Segher, De Seure, De Vroe, De Vrome, De Wanckel, rDe Wilde, De Witte, Engelaere, Engels. Log- ghe, Moyaert, Quaghebeur, Petyt, Rosseel, Ryckeboer, Soete, S'aelens, Stcrckmans, Storme, Suyckers, enz. Brunet, Foilet, Joly, Lebeau Lobeau, Lebon, Lejeune, Lenoir, Leriche, Louwaege, Petit, etc. VII. De naam van den titel dien onze Stamvader verworven had of van de bedie ning welke hij uitoefende op eenen burcht, of in eene gilde, of in een ambachtof wel de naam van 't wapen dat hij droeg Bekaert en Knockaert en Wallaert, Lam- paert, Bogaert en Hoornaert, Busschaert of Bossaert, Coornaert, Hallaert en Stallaert, Rotsaert, Basyn of Buseyne Basuyne Bisschops, Camerlynck, De Coninck, De Deken, De Deurwaerder, De Graeve of De Greef, D'Hertoghe, De Keyser, De Mee ster, De Meyer, De Poorter, De Rudder of De Ridder, De Ruyter, De Schotter, De Wachter, Goeverneur, Hoorens, Lanssens, Lanszweert, Jonckheere, Markies of Mar- key, Prense, Pyck, Rommel en Rommelae- re, Scheepens, Schutyzer, Zweertvager. Bourgeois, Doyen, Leduc, Lemaire, La- maire), Leroy, Levêque, Mahieu (Maïeur), Portier BortierTamboryn. VIII. 't Waren soms de naam van een lichaamsdeel: Baert en Baerdeman, Buyck en Helle* buyck (Hille), D'hoore, Engelbeen en Spille been en Spotbeen, Goudenhoofdt, Hiele, Keyne en Verkeyn, Ooghe en D'Ooghe, Bruynooghe en Liefooghe en Spanooghe en Vereenooghe, Voet, Hollevoet en Bollevoet en Coevoet, Vuyst, De Vuyst Indevuyst, Barbe, Pied d'Bceuf. IX. Of van allerhande zaken Biebuyck, Blockx, Breydel, Buysse, Caes, Cappelle, Coucke, De Bandt, De Boeck, De Craene, De Haeck, De Vacht, Haemers Hauspie, Hoefnagel, Naegels, Pannecoucke, Paternoster, Pinte, Platteeuw, Puype, Schelpe, Spinnewiel, Spriet, Stoop, Tanghe Toortelboom, Warlop (Varloppe. Witte- broodt, Boeket of Boucquey, Casier, Carton Coulier, Hampe of Ampe, Platteau, Ra- bau (ot). X. Eindelijk. Namen van dieren of plan ten Blomme, Boone, Braem, Capoen, Cauwe, Craye en Craeynest, Cocquyt, Crabbe, De Beir, De Bije of de Bie, De Haene, D'Hae- ze, D'Hondt, De Meerle, De Mol, De Puydt, De Raeve, De Visch, Voghel, De Vos, De Wulf, Eghels, Exters, Heursel, Lammens, Liebaert of Den Leeuw, Kiecken, Miere, Mostaert, Mussche, Muyl Ie), Pae- linck, Papegaey, Parret of Porreye, Pladys, Popelier, Reynaert VosRoose, Snoeck, Swaluw, Valcke, Vitse, Vlieghe, Vyncke, Wicke, Worme, Zwaen, Poel Clabaud, Corneille, Cousin, Lechat, Oli vier et Ollivier, Faucon (Folcque), Mouche ron, Mouton Matton Rose, Tahon, Taon C. TAMBORYN, ELVERDINGHE. )lnre«l N<eva»*Is van PROVEN laat weten dat hij ENGELSCHE WAGENS te koop stelt aan min dan 330 fr. Slechte wielen worden vervangen door nieuwe, en dit aan den zelfden prijs. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op len Au- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hier nav er melde geteisterden VLAMERTINGHE. Casier Arthur timmerman fr. 1650. Coene Henri landbouwer 8485. D'Huysser Isidore werkman 1954. Turck Henri aardewerker 1217. VOORMEZEELE. Butaye Gustave hoepelsplijter 2780. Deknudt Henri landbouwer 21771. Delannoy Camille jachtwachter 2853. Vandelannoote Camille winkelier 6980. DICKEBUSCH. Dehaene Cyrille werkman 963. WYTSCHAETE. Vanraes Henri 2570. De Poorter Auguste 2260. MEESSEN. We Braem-Tiersens 2100. WEST-NI EU WKERKE. Vandelannoote Cyrille 3540. Geloen Edouard 2200. Baes-Barvoet 10680. uit holen en onderstanden spoot het kogels, toen onze soldaten 't Vrijbosch namen... En ze hadden het genomen en 's avonds riep toch, de opperbevelhebber der geallieer de legers uit, dat het onmogelijk was... 't Onmogelijke hadden zij volbracht... maar ten koste van zware offers. Rykaart zag zoovele versche graven, met een haastig aaneengenageld kruisje, waarop een naam stond. Rykaart kwain Houthulst binnen. Het klooster stond er nog, doorschoten, geha vend, opengescheurd. In de stallen lag vuil strooi. In de zalen waren steenen en balken neergestort, meu bels verbrijzelend en 't was een chaos thans van allerlei puin. In dit klooster waren duizenden gewonden verzorgd. Er tegenover lag het kerkhof. Heel ver had men de dooden niet moeten brengen. Ze rustten er in lange, dichte rijen. Een log monument was getroffen en inge zakt... Eensklaps schrok Rykaart... Onder een treurwilg was een Calvarieberg. De Christus lag neergeschoten met gedeeltelijk afgerukte armen. Een oud, schoon beeld, wel den Man der Smarten voorstellend, het droeviggelaatonderde kroon van doornen... En 't scheen of Jezus daar weende.ween de over de boosheid der wereld, die 't heilig woord had geschonden: «Kinderkens hebt elkander lief»... Alleen, geheel alleen stond de Boschkanter in dit dorp... alleen met die duizenden doo den, in de graven, waarvan er vele openge schoten waren, zoodat gebeente tusschen stukken van kisten verspreid was... Weg de bewoners... Gazetten lezen, lezingen bijwonen, ooggetuigen hooren, zelfs de cinema, wijl te snel beeldend, die alle kunnen niet het ontzet tend menschenwee in Rusland zóó scherp uitbeelden als de onverbiddelijke foto. Foto's spreken de eenige taal, die in dit tijdstip van gebiedend snelle hulpverleening nog machtig is. Men heeft thans de door cijfers en feiten gestaafde berekening gemaakt, dat men voor 22 goudfranks één kind in 't leven kan houden tot den zomer. Niet lang misschien zult ge staren op deze beeltenissen van wanhoop, maar ze zullen u niet loslaten, voor ge, hetzij alleen, hetzij in bond met anderen, het leven van één kind gerekt hebt tot den zomer.Het Roode Kruis zorgt en staat in voor de juiste bestemming. Flet cijfer 30 millioen.dat als een telkens terug- keerende ontzetting, wordt genoemd als het aantal slachtoffers, dat den hongersnood moet doorstaan, ontgaat aan onze begrippen. Viermaal de getalsterkte van ons volk dus kampt tegen het scherpste zwaard. Nu nog zijn de jonge levens te redden, 40 frank voor elk jongjeven... gij moogt niet meer aarzelen. BOESINGHE. Depuydt gewezen pastor te Boesinghe nu te Woesten 3839. ST Jan. We Lecluyse-Verstraete Céleste 2359. LANGEMARCK. Thoma Isidore werkman 2700. We Goudeseune Clément 893. Boucique Isidore 10850. Vanbruwaene Gaston echt. Sibylle 5160. Vanelverdinghe Leonard en kinders 5280. Cherf Théophile broodbakker 6480. Vandamme Jules landbouwer 9505. Weyne Henri 5135. BRIELEN. Deschepper Pieter landbouwer 6260. Vanhecke Valeer bakker 3034. De Kamer heeft eene wet gestemd tot be vordering der zedelijkheid in betrek met de geboortekwestie. Het is ontegensprekelijk dat het geboorte- vraagstuk van groot belang is voor een volk. Wij, katholieke Vlamingen, wij mogen er fier op zijn dat het onze voormannen zijn die deze moeilijke bespreking geleid hebben, al uitgaande van het verheven standpunt Gods dienst en Zedelijkheid. Een godsdienstig volk is een zedelijk volk. Een zedelijk volk is een groot volk. De socialist Vandervelde verdedigt ook dit wetsvoorstel maar hij ziet alleen de macht van het getal in. De socialist Eeckelers vervalt in allerlei gemeenheden die eenen walg geven om al wat hij uitkraamt. Mocht de strenge toepassing dezer wet tot de beteugeling leiden der misdrijven die de grootste plaag onzer hedendaagsche sa menleving dreigen te worden. De 2653 gemeenten van ons land klagen dat zij krotte hebben en dat de Staat zich al te fel in hun huishouden bemoeit. Alle gemeenten hebben met den oorlog veel schulden gemaakt door allerlei onder steuningen en buitengewone uitgaven. Zij dachten dat de Staat alles zou betalen, maar dat is zoo niet uitgevallen. De Staat heeft voor 1 milliard schulden van de gemeenten overgenomen. Maar hij vindt dat het daar mede genoeg is. De gemeenten klagen dat de Staat allerlei onkosten oplegt als Melkdroppel, Werklo zenfonds, Ouderdomspensioenen, enz. en dat hij de gemeenten niet vrij laat geld te slaan om deze onkosten te dekken. Binnen enkele weken zal men eene wet maken om den geldelijken toestand der ge meenten te regelen. Aan de gemeenten zoowel als aan de provinciën wordt nochtans eenen kostelijken 1 raad gegevenDoet bezuinigingen, wees' spaarzaamBepaal uwe uitgaven alleen tot de volstrekt noodzakelijke, weert alle weel- de uitgaven en gij zult de twee eindjes van :'t jaar wel aaneen krijgen. 'k Geloof wel dat de gemeenten den Minister geheel dank- >baar zullen zijn om die raad. Als de Staatsklok en de Provincieklokken jen al de Gemeenteklokjes samen in een j akkoord Bezuinigingen luiden dan zullen wij op 't laatst nog moeten eraan gelooven. In de verfranschte Hoogeschool van Gent bestaat het onderwijzend personeel uit een Rector, 64 gewone en 5 buitengewone Hoogleeraren, 37 Docenten, 5 Professoren, 2 Studieopzieners, 4 Leermeesters en 8 Her- halingsmeesters. De jaarwedden van deze leeraars bedroeg in 1921 iets meer dan 3 millioen frank. De Vlamingen vragen de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool. Dit zou voor het persooneel geene nieuwe onkosten ver oorzaken. De Franskiljons en sommige Walen vra gen eene nieuwe Vlaamsche Hoogeschool. Zij zou, naast eene geheele inrichting ook een volledig personeel moeten hebben. De jaarwedden zouden uit de Staatskas moeten komen en zouden ook eenige millioenen bedragen. Of indien, tegen het gedacht van 't Vlaamsche volk, eene Vlaamsche naast de Fransche Hoogeschool te Gent komt, dan nog zal het bedrag der wedden werke lijk vermeerderen. Goedkoopst is: Gent Vervlaamscht en best is het ook. Dit gaat gewoonlijk niet te zamen, maar voor deze keer is dat toch zoo. M. Missiaen is onder de 14 Kamerleden die tegen deze belastingen op Duitsche waren stemmen. Vroeger mochten de vrouwen hunnen di ploma van doctor in de rechten behalen. Nu mogen zij den eed van advokaat afleggen en hun beroep uitoefenen. Sommige mannelijke advokaten konden goed praten, maar ze zullen moeten zeer sterk van tonge zijn, om het tegen de vrou welijke advokaten te halen. Guido. M. Tschoffen, katholiek kamerlid vraagt om de voorrang te krijgen voor eene onder vraging over de aanslagen op de vrijheid van den arbeid. Zouden de socialisten, die zoo geweldig waren om artikel 310 te doen afschaffen, nu al met een bevreesd zijn voor eeneondervra- ging over de vrijheid van den arbeid, want zij stemmen tegen de voorrang door den heer Tschoffen gevraagd Of weten ze misschien dat zij tijdens deze ondervraging wat al te veel op hunne vin gers zullen getikt worden? En zij en hebben dat niet geren. Zonderlinge vrienden van den arbeider 1 Waar dompelden nu al die dakloozen? En wat zouden ze zeggen als ze terugkeeren en hun gewest zagen, zooals de oorlog het had misvormd. Waar moesten ze wonen? Uren en uren in 't ronde was geen dak meer om te schuilen, tenzij de holen der soldaten, de abri's van 't Roode Kruis, verblijven waar de schimmen nog schenen te dwalen, van allen die er bezweken, in de foltering van hun wonden en hun zieleleed om het wreed en ontijdig sterven. Rykaart zag den korten dag vergaan. Maar nu rees de maan op. Haar zachte glans gleed over het ontzaglijk kerkhof. Rykaart ging verder door de woestenij. Baggerend door het slijk, stapte de jonge man voort... Welk een gruw rondoni hem... Daar lagen nog lijken, zooals de arme ke rels gevallen waren... maar kleeren slechts meer over een geraamte of brokken wegte rend vleesch. Dan kadavers van paarden voorde bespanning, caissons of wagens,met de wielen omhoog... En munitie, granaten, bommen, torpedo's, reepen kogels van machiengeweren. Het bosch weg... Grach ten vol stinkend water. Schuilplaatsen met allerlei voorwerpen in de grootste wanor de... Hijgend bleef hij dikwijls staan. Moe zak te hij op een steen neer... Voor hem de oneindige doodsvallei... de grauwe, woeste vlakte, zonder andere kleu ren of tinten, zonder leven. O, God, mijn God snikte Rykaart Hebben ze ons land zóó gemaakt Geen torens meer, geen dorpen, geen hoeven of huizen, geen kasteelen of parken, geen boomen... Minister Theunis stelt voor eenige bijko mende en tijdelijke invoerrechten te heffen op waren die uit Duitschland komen. Dit is om de overrompeling van Duitsche waren te temperen waarmede ons land, gezien het Duitsch geld zoo weinig meer waard is, bedreigd is. In December zal de Kamer verdere maat regelen nemen. Weer sukkelde hij voort... Hier lag Schoonvelde... Een romp van de kerk, eeni ge brokken van huizen... Uitgeroeid de dreef naar de villa De Vuist... Weg ook de hoeve van Vereeke... Rykaart doolde rond... Alles wilde hij zien. De villa uitgebrand, wankelende muren, de tuin een woestenij... En dan zijn eigen huizeke... Alleen nog de plaats... Waar bevonden zich zijn geliefden En Godelieve... Hij mocht niet aan haar denken zooals hij nu deed. Ze was een gehuwde vrouw en behoorde een ander. En toch rees haar beeld telkens voor haar... Wondere nacht... Maar Rykaart mocht hier niet blijven. Flij moest zijn regiment opzoeken. Er was een poose in 't offensief, om de wegen te banen door de wildernis, om adem te scheppen, munitie en levens middelen aan te voeren... De overwinnende soldaten hadden hon ger en ellende geleden. Nu zou de strijd voortgezet worden. Den 14e" Oktober werd een nieuwe stoot gegeven. Om 5 u. 35 gingen de legers tot den aan val over. Het tweede Britsche leger rukte 7 kilome ter inde richting Kortrijk op. Rollegem-Ka- Ipelle en Moorseele werden genomen. De Engelschen stonden voor de buitenwijken 'van Meenen. De Belgen overschreden den straatweg De bekende Lowenbraü te Mlinchen, is de prooi der vlammen geworden. Het vuur was om vier ure in den morgen ontstaan en liep weldra naar de andere ge bouwen, bergplaatsen, kuiperij, enz. over. De brand woedde gedurende vijf uren en is een van de zwaarste branden in de laatste jaren te Mlinchen geweest. Vijf duizend werklieden der scheeptim- merwerven staken te Southampton, en dui zenden anderen in verschillende havens. Ex-Keizer Karei van Oostenrijk is ernstig ziek. Hij lijdt aan longsteking. Ziehier uit officieele bron, de verliezen aan menschelevens, welke Rusland tijdens den oorlog heeü geleden. Volgens een statistiek, zijn in de jaren 1914-1918, in totaal, vijftien millioen solda ten gemobiliseerd. Met inbegrip van de ver liezen der burgerbevolking tijdens den oor log, bedragen deze verliezen in totaal, 3.890.000 menschenlevens. Het aantal inva- lieden wordt op anderhalf millioen geschat. De statistiek houdt echter geen rekening met het groote aantal personen, die het slachtoffer zijn geworden van een der vele epiderniën. De hongersnood uit de Wolgagebieden dreigt zich thans ook uit te breiden over de Krim. De meeste inwoners hebben vrijwel al hun bezittingen verkocht. De prijs der levensmiddelen is onzettend gestegen. Brood wordt zoo goed als niet meer gezien. Voor vele huizen treft men kinderen aan, die van honger liggen te kermen. Moeders springen in zee, met hun kinderen op den rug vastge bonden. Geheele families laten zich in één kamer verstikken. Huizen worden ge plunderd. Te Danjontin bij Belfort brandde Zon dag nacht een huis af. Toen het vuur uitge woed had, vond men onder de puinen het verkoold lijk van den eigenaar der woning,. M. Henri Fleur. Eene ontploffing waarvan de oorzaak nog niet gekend is, heefd zich voorgedaan in de mijn Sopris, te Trinidad, in den Ame- rikaanschen Staat Colorado. Er zijn zeven tien dooden of ontbrekenden. Meenen-Rouselare en veroverden Beithem, Rumbeke, Ouckene, Winkel S'-Eloi, Isegem en Noordelijker Handzame en Kortemark. Torhout werd daar bedreigd. De Franschen bezetten Geite, Hooglede, S1 Jozef, Beveren, en rukten tegen den mid dag Rouselare binnen. Na de Franschen kwamen ook Belgen in de stad van Albrecht Rodenbach. Torhout kwam nu aan de beurt. De Bel gen naderden over den weg naar Wynenda- le. De voorhoede trok vooruit... Burgérs waarschuwden hen toch voorzichtig te zijn. Er waren nog Duitschers in de stad. Onze soldaten waren al te onstuimig. Aan het S* Jozefgesticht vielen er nog velen. Zeker, de vijand vluchtte ook hier, maar liet er als elders detachementen achter, om den aftocht te dekken... Uit allerlei hoeken vielen moorddadige schoten. Vooral die machiengeweren werkten zoo helsch... En 't was toch hard te sterven op den drempel van het huis, wanneer men reeds de uitgestrekte armen der geliefden zag... Torhout werd eveneens bevrijd en juichte Belgen en Franschen, die eendrachtig sa menwerkten, met uitbundige geestdrift toe... In Lichtefvelde, Coolscamp... en zooveel dorpen verschenen de eigen zonen of bond- genooten... (Vervolgt.) Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt), - 1> O l> K II I Al G II li.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1