KIEKEN S 50 V. O. S. Poperinghe. De zaak Muiier. Burgerstand van O' Sl L' In 't Binnenland. Coliseum-Cinema. M Doctor M I Zitting van den Gemeenteraad Zondag 2 April. Plechtige-Communie Portretten. LPkkere Lh&mpsonc 9 tr. 06 fissen ten volmaaksten mogelijk speelden zij hunne rol bij Pierre VALCKE, Zondag 9 April Zondag 23 April. HONGERLIJDENDE RUSSEN BANK VAN POPERINGHE HOPPE. MARKTPRIJZEN. Men meldt den ernstigen nood door jjiiöenen tnenschen in China geleden, ten i/tyrfge van de hevige overstroomingen der fleren, waardoor -zeven provincies werden Vjtésterd. Het jonge graan te velde werd ësjWoest, vete huizen werden vernield, ter- v!j]l«nenschen en dieren verdronken. In deze *()vincies zijn 14 millioen menschen aan Pjjtw lijden ten prooi. "''Paarenteigen heeft in het Westen der pro- Hunan, de .droogte i 1/2 millioen (Vaners in ellende gedom 'ci-.l. Reeds zijn kiem van gjebrek omgekomen. Duizenden \i!ti8chen verhongeren. Kinderen worden •ftlronken <>f vergiftigd om hun een langza- 7#1hongerdood te besparen. Er komen vele ^■vallen vaim menscheneterij voor. Een der medeplichtigen van de treurig oiKmde bende Pollet, de genaamde Marcel k'Mo, is thans in zijn geboortedorp, Pradel- teruggekeerd. Hij was door het Assisen- 0fveroordeeld tot 7 jaar dwangarbeid en J 8 jaar ontzegging van verblijf. Waar hij ji boeven vel een onderkomen zal trachten i^'tezorgem, is nog niet geweten. Een la ndbouwer der Fransche gemeen- i^.Vitrac, Marius Lamoureux, 103 jaar oud, jiDg zich voorover door een venster met Jt.gevolg dat de borstwering brak en de viiïérling naar beneden stuikte. Koeien ver wrikt door het gerucht van den val, ver- jftPiPelden den grijsaard die bezweek aan ejti schedelbreuk De beroemde ltaliaansche beeldhou der Cesar 2üocchi, die sinds lang in dediep- jjc ellende verkeerde, is nu te Turino van Pjpger gestorven. Tot hiertoe was het lot van één miljoen Ijfr trekking van November 1920 van het primsche Crédit Nationalnog niet op- ,,ei3scht. Daar de titel verkocht was door /;Iiê Bank van Duinkerke wist men toch ker de gelukkige, bezitter van was. Deze echter den titel niet terugvinden en zoo iïltiït het al at die mensch rijk zou moeten -ill en bet niet is. van Zaterdag 25 Maart. VERSLAG De Zitting wordt om 1/4 geopend onder Voorzit terschap van den Heer Burgemeester; al de raadsleden zijn aanwezig buiten M. Cleenwerck. Een zestal toehoorders in de zaal. owtofd/da orde'-eUringV:m het verslag' gaat men omliggende gemeentebonden uitgenoodigd om o e agor e eene vergadering bij te wonen om hunnen Punt. - Aankoop van grond voor de kandidaast aan te duiden in vervanging van den heer Lambrecht Antoon, die, dit ambt Door plaatsgebrek kunnen we een deel annoncen den alleen later zien dat ze bedrogen zijn. voorloopig maar beurtelings alle 14 dagen inlasschen. Van chocolade echter geen sprake. Meer dan ooit willen de nienschen gefopt zijn. Electric. Wanneer krijgen wij nu Ten einde over te gaan tot het aanstellen I den electric? De zomer is aan de hand en van een Groepsecretaris voor de Groep Po- °ns Heere zorgt nu zelf voor het avondlicht, peringhe worden de h.h. Bestuurders der Maar zal men alzoo niet te gemakkelijk ver geten dat de naaste winter nog ne keer don kere avonden zal meê-brengen en dat het dan s Konings naamfeest, dat valt op 15 No-I VFRMAKFI IJKHFFlFN vember, op denzelfden dag vieren 1 Vüttffl AKUL1J IVHUUE.W. Het budjetvan Belgie voor 't jaar 1922 voorziet als inkomsten 1726 millioen, en als uitgaven 2581 millioen. De Koning en Koningin zijn thans op bezoek bij den Koning van Italië en Z. H. den Paus, te Ronte. \nietmeer kan waarnemen. De It.h. Bestuur ders der Gemeentebonden zullen eerstdaags een uitnoodigingsbrief ontvangen. De stem ming zal plaats hebben ingevolge artikel 19 I der standregels V. O. S. Op Zondag 16 April zal ons klachten- vergrooting van het kerkhof M. de Burgemeester zegt dat het hoogdringend en overnoodzakelijk is het kerkhof te vergrooten. Hij toont het plan van de voorgestelde vermeerdering. De, voormalige herberg Het Fort, van M. F. Rommens, grooi 3 a 45 ca en een strook gnmd van 29 a 73 ca. van den eigendom van M. Devloo, zouden moeten ingenomen worden en eenen nieuwen muur opgetrok ken. M. Rommens vraagt 14.000 fr. en M. Devloo 4 fr. de vierkante meter of 12 000 fr. De schadevergoeding I bureel gesloten zijn. die wij gouden ontvangen voor de herberg Het Fort Qp Zondag 30 April zal onzen V. O. S. ontdragen. i bond met Vlag deel nemen aan de Inhuldi-1 'en er nog aan. Het is een groote onkost voor de stad, doch ik ging der V. O. Ssenvlag van Woesten. Het I lik oewten. herhaal dat dit werk hoogst noodzakelijk is. Ik moet hier nog in naam van den raad en in naam van gansch de bevolking hulde brengen aan de vrij gevigheid van den Heer Marcel Vandecasteele, die voor de helft wil tusschenkomen in de betaling der 30 a. grond van M Devloo, doch op basis van 3 fr. de vierkante meter, wat een gift vertegenwoordigt van 4.500 fr. Wij bieden Mijnheer Vandecasteele onze dankbaarste gevoelens. De bedoelde aankoopen worden met algemeene stemmen goedgekeurd. t I Hebben recht, al de kinderen der Oudstrij-1 mëgelijlTnaar hraniTgê^ftepiaatse*om- 2e Punt. Stichting van een tusschen- ders geboren na 10 November 1900 en op 1 «ebrarht de overhliifsels der fransche kriips- geineentelijk fonds van meestbegaafden. juni 1919 in leven alsmede deze welke na 31 ijpdpn iihj«r wvailpn on het veld'vin eer De Heer Burgemeester zegt eene bijeenkomst Mei 1919 ter wereld kwamen zelfs indien zij' "merge alten Oj ervciuva c gehouden te hebben met de afgevaardigden der om-1 enkele uren nadien overleden zijn en al deze Het be- weinig zal baten er nog ne keer van te spreken Heropbouw met den Staat. Deze week hebben wij jn ons dorp vele groote mannen zien komen en... staan kijken naar de nieuwe gebouwen en de puinen van de oude. Wij zagen onder andere dat onze pastoor nog al in gesprek was met deze heeren en... er niet zeer wel gezind uit zag. Zal er nu verandering komen? Wij twijfe- IPPI RpBIRPH Boerengilde. uur en de plaats van vergadering zullen later 2" April, vergadering der Boerengilde bij bekend gemaakt worden. Harop waarde Makkers allen naar Woesten, wij zijn den sterksten Vosbond van Westvlaanderen en moeten aanwezig zijn. Nog vele Oud-Strijders twijfelen of zij ja of neen recht hebben een spaarboekje te vragen voor hunne kinderen Hebben recht We Amand Hoedt om 5 1/2 ure 's avonds. Dagorde Verslag, 2Jc les over hoender- kweek, bestelling van maïs en betaling van waren. Jli'iiHiglicl'.! Ontgraving der fransche soldaten. Bij bevel van den franschen Staat wierden de verledene week zooveel Het geval werd behandeld Zondag laatst iiile vergadering van den Vlaamsche Katho den Landsbond, onder Voorzitterschap ,fflJ F. Vari Cauwelaert.te Brussel gehouden. De West-Vlaamsche afgevaardigden had- (|ei) vóór g vergadering van den Katholie ke» Vlaam schen Landsbond een bijeenkomst gouden. In overeenstemming met hen zal éa» den Katholieken Vlaamschen Landsbond men dagorde worden geeischt. Maar de jlieening van den Katholieken Vlaamschen landsbond is dat het gerecht om zijne hou jittg tegenover Muiier niet kan goedgekeurd ■yorden. Nieuwe feiten zijn niet bekend. Er #s geen reden om nieuwe vervolgingen in ie spannen. Het gerecht heeft gehandeld om ipolitieke bijbedoelingen. En dat wordt be- ireurd ook door niet-Vlaanschgezinden. De tanhouding van Muiier wordt dus afgekeurd. Het bestuur van den Landsbond zal weten ie handelen. Het standpunt van de katho lieke Vlamingen zal bij de bespreking van de Wgrooting voor Justitie worden uiteengezet. Zondag a.s. 2 April, zullen te Roeselare, inden Jongeiingenkring (Kattenstraat), te /uren namiddag, al de afgevaardigden der provincie bij het Kath. VI. Verbond en het Christen Werkersverb. bijeenkomen. Tot deze bela ngrijke vergadering zijn ook AL de katholieke provincieraansleden uitgenoo digd. De afgevaardigden bij het Provinciaal VI. Verb., wien bij vergetenheid geene uit- itoodiging gezonden werd, gelieven deze mededeel i ng als dusdanig te aanzien. Het Bestuur. liggende gemeenten, en overeengekomen te zijn het I ,k zullen geboren worden Fonds der meestbegaafden door de wet voorgeschre- /:C1KL 1 t *>CUUIC" WUIUCH ven. tusschengemeenteüjk in te richten. Met de drag van 100 franken van de spaarboekjes aangesloten gemeenten komen wij tot eene bevolking va,n 35.985 zielen De onderzoekscommissie die de toelagen aan de meestbegaafden, om hunne studiën te kunnen voort zetten of hun ambacht te volleeren, moet toekennen, moet bestaan uit 3 leden door den raad aan te duiden en een afgevaardigde van dijn Staat, in de aanstaande zitting zullen wij die 3 leden benoemen Om deze pogingen, door hem aangewend, wordt de Heer Burgemeester door den Heer Brutsaert geluk gewenscht. Algemeene goedkeuring. 3e Punt. Aanstelling van Commissie- Groot immers was het getal van deze die sneuvelden tijdens de verwoede gevechten om den Kemmelberg en op verscheidene plaatsen van ons dorp vindt men Kerkhoven waar er begraven werden. De overbrenging der lijken wierd gedaan met de grootste zorg vuldigheid en den diepsten eerbied in de tegenwoordigheid van de bedroefde bloed verwanten die van de verstafgelegene kanten van Frankrijk toegekomen waren om aan de Te beginnen met den dag der Plechtige I zielroerende plechtigheid tegenwoordig te. der overleden kinderen wordt aan den vader of de moeder op vertoon van een akte van bekendmaking in de postkantoren onmid- delijk uitbetaald. Het Bestuur. Comntunie(2 April) zal ik alle dagen trekken tot 7 ure 's avonds (nieuw uur) Mijn werkhuis is geschikt om in gelijk welk weder portretten te trekken. Op aan- leden voor de herziening van het reglement vraag begeef ik mij ten huize. op de hop. M. de Schepen Vandooren zet deze zaak uiteen. Het tegenwoordig reglement is van dezen tijd niet meer, en dient om aan de vereischten van de huidige omstandigheden te voldoen, eens grondig onderzocht en herzien. Men zou eene commissie aanstellen bestaande uit het Schepencollegie, 2 gemeenteraadsleden, 2 leden van den Boerenbond, 3 kooplieden van Poperinghe, 2 vreemde kooplieden, 2 makelaars of courtiers, 1 hoppezakker, 1 landbouwer die van geen bonden deelmaakt. Het aanstellen van zulke onderzoekscommissie wordt goedgekeurd. 4e Punt. Mededeelingen a) Besteeniging. Eene moeilijkheid is opgerezen Voor het Herstellen der kasseien, zou de Staat maar 3 maal de weerde geven van de kosten in 1914 deze herstelling zal veel meer kosten, en zulks zou aan de Stad die de werken moet doen uitvoeren, eene uitgave veroorzaken van 100.000 tot 140 000 franken. De Burgemeester zegt dat de wegen voor den oorlog in zeer goeden staat waren, en dat de noodtge herstellingen veroorzaakt zijn geweest door het ongehoord vervoer tijdens den oorlog en dat het dus maar redelijk is dat de Staat de herstellingswerken gansch zou vergoeden. Pogingen zuilen in dien zin gedaan worden en wér den reeds gedaan, maar dat zal toch de oorzaak zijn. dat de werker, dit jaar niet meer zullen kunnen uitge voerd worden. b) Na het vroegtijden afsterven betreurd te hebben van den onlangs benoemden politieagent Dervyn, zoo ontijdig ontrukt aan de genegenheid van Vrouw en Familieleden, meldt de Heer Burgemeester dat. vol gens de wel,een nieuwe oproep moet gedaan worden Wij zullen de zelfde voorwaarden toepassen. c) M. de Burgemeester verklaart dat het onmogelijk is voor de stad om een derde der jaarwedde te beta len voor de onderwijzers der middelbare school, zooals de wet het vereischt. De secretaris geeft lezing van eenen brief, gezonden naar de minister, en waarin gezegd wordt dat de stad over weinig inkom Eerste Tap. bij Achille Gaucquie, Het schijnt dat de Jaarbeurs te Brussel 2.250 deelnemers telt. Dit aantal werd zelfs door de jaarbeurzen in Holland en Frankrijk niet bereikt. Bij het leger zal de graad van Kapitein bevelhebber afgeschaft worden, graad die ten anderen in geen enkel leger meer bestaat. Met 15 April aanstaande zullen de zegels op de aanplakbrieven verhoogen. De prijs zal nu 10 cent. zijn voor 20 vierk. decim. en dan verhoogen met 5 centiemen per 10 vierk. decimeters. Voor de Militianen. De Miliciens der klas die gedurende kunnen mili tairen dienst hun ambacht bij het leger wil len voort uitoefenen, moeten hunne aan vraag daarvoor doen, voor den 1 Juni 1922. n de Steenrots» Crombekestraat. Combat met de vloerbol. «Pare S. Joris» bij Auguste Merlevede, Reningheist steenweg. Inschrijving van 7 tot 8 ure. Pateeltje schieting. n 't Jonkershot bij Marcel Hessel, Woesten steenweg van 2 tot 4 ure. 100 frank vooruit. Door den uil te verbollen. Beste Manskostuum. n de stad Poperinghe» bij Camiel Hosdey, Hondstraat; van 5 tot 9 ure; gege ven door M. Theeten van den Vogelhoek. Twee Konijnen. «]n den Landbouw» bij Jules Deraeve, Werf, gegeven door Martha Santy, Schoon Konijn. «In 't Vijverhuis» bij Julien Debeir, Paar- Het Staatsblad Moniteur) van 24 Maart denmarkt;gegevendoor M. Riem(Napoleon). 1922 bevat de opgave der verschillige dien sten waar stielmanen gevraagd worden. LIEFHEBBERS, kloekgebroede wilt gij goedkoope en wend u, vanaf Paschen tot Oogst, totCyr. VERMEERSCH-DE BROUWER, 5, Steenvoordestraat, WATOU. zijn. Alles geschiede op de kosten van den franschen Staat. Wilton. Tooneelfeest door Hooger op. Hooger op De Kunst is uwe kroon Wat wildet gij met dit zoo prachtig, zoo verheven tooneelstuk Kunst in de kluizen, kunst op den troon Licht in de hoofden, en lucht aan de harten Zoetere vreugde en zachtere smarten En, uw doel, hebt gij bereikt. Die woorden, uit den Koorzang der Volkeren Rubbens Kantate geven ten volle de indruk weèr Alle dagen open. Bijzonderheid van groote portretten. Charles BEAUPREZ, Yperstraat, 16, Poperinghe. Hulde. Eene plaats is voorbehouden op het Stadskerkhof voor al de gesneuvelde van 't tooneelfeest door de tooneelmaatschappij Hooger op gegeven op 26 en 27 laatstleden, t Was effenop prachtig! en iedermaal zijn de teohoorders voldaan vertrokken met 't gedacht, dat het te rap gedaan was Een woord over de spelers van het drama Bloed geld Was er een die niet wel speelde Geen een! Allen verstonden en speelden ten volmaaksten moge lijk hunne rol. Een bijzonder bloempje nochtans aan Don Miguel vrijheid met I (Meester Renaerts), Don José Maria (A. Van Eecke) Manasses (Meester Delbaere); zij speelden meesterlijk, 't Waren echte Spaansche edelen (Mr Vandenberghe nzjzi ,i R Demol H Vermeersch G. Vermeersch) en En de hofknapen (P. en A De Vinck - G. Boerhave soldaten van Poperinghe voor welke de familieleden de laatste rustplaats op ons kerkhof gekozen hebben. Voor ieder aange brachte held van den grooten oorlog zal eene kroon door de stad aangeboden worden, en later zal, op de plaats waar zij rusten, een gedenkteeken opgericht wortjen ter nage dachtenis van deze die onze hunne dood afkochten. I* O 15 T De ronde v?n Belgie in vijf ritten Zondag aanstaande begint de Ronde van België voor beroepsrenners, de grootste Belgische baan koers, die in vijf ritten betwist wordt, te weten Zondag, 2 April: Brussel-Antwerpen. Dinsdag, 4 April, Antwerpen-Luik. Donderdag, 6 April. Luik Luxemburg. Zaterdag, 8 April, Luxemburg-Namer Zondag, 6 April, Namen-Brussel. VOETBAL. Te Kortrijk leverde ons elftal maar slecht spel verloor er met 5-4. Heden Zondag van 1 tot 3 ure, entrainementom 3 ure match tusschen onze eerste en tweede elftallen. Te Brussel werd Zondag de internationale match gespeeld Holland-België Al de hollandsche gazetten waren van gedacht dat hun landgenooten zouden I winnen. Bij ons ook werd het samenstellen van ons elftal door omtrent alle bladen fel gehekeld, De Hol landers kregen eene davering van 4-0 en na de match is iedereen nu't akkoord dat België nog nooit zulk elftal samenkreog. Wat het is als iets goed afloopt Vet Konijn. In't Zilveren Hoofd» bij Em. Decrock, statie; begin om 7 1/2 ure; gegeven door Maur. Devos en Maur. (jouw. Konijn van 6 K. «In de Paardenmarkt» bij Alois Despe- ghel; gegeven door Cyrille Baron. Naaimachien te verbollen. «Au Faubourg» bij de Bomine Vanhee, Doornstraat, om 5,ure; gegeven door Jules Simoen. ABEFLE. Herbergkermif. bij Pierre Van Renterghen,Nieuwe straat! 50 fr. te versmijten op den Vogeipik. WATOU. Herbergkermis. «Au Chapeau Rouge» bij G. Ruckebusch. Stierekalf te verbollen. «In den Braband» bij de Wl' Quaghebeur; gegeven door Ch. Lermytte. POPERINGHE Pateeltje schietinp. In den Droogen Tak bij Henri Rappe- let, Woesten steenweg van 2 tot 4 ure. 100 frank vooruit. WATOU. Flesschenschietinp. in de Papeline bij Leopold Deraeve. Per mand van 12 flesschen aan 8 franks Bericht. Het Gemeentebestuur der stad Poperinghe maakt bekend dat eene plaats van Politie-agent aldaar openstaat. Degene, die begeeren de plaats aan te vra gen, moeten hunne aanvraag schriftelijk zenden ten bureele van het Sekretariaat der stad vóór 10 April. Zij moeten minstens 1,70 m. groot zijn, tusschen 21 en 30 jaar oud zijn en voldaan hebben aan hunne militieverplichtingen. De aanvangs wedde beloopt 4.500 fr. 't Is uwe eigene schuld! indien gij nog hoofdpijn VOOK IIE Overdracht der vorige lijsten fr. 5615.80 A. B. 12 Reninghe. voor de redding vaneen kind Landbouwer uit 't front, voor de genezing van etnkind 25 Poperinghe, naamloos 15; Ter eere van 0. L. V. Poperinghe iO Om eene gunst te bekomen door de voorspraak van O. L. V. van St-Jan 20 T. L. Pfoven, om eene gunst te bekomen van O. L. V. van Lourdes 20 Ter eere van St-Antotftus, om eene wel daad te bekomen 5 Ter eere van het H. Hart, vier Moeders, uit bunnen spaarpot, om wel te leeren 8 Reninghe, onbekend 20 Rousbrugge, ter eere van O. 11,/V. 40 Eerw. Overste en Zusters, en 20 familien van Kruistochten, Oostvleteren 170 Hoogstaede 40 Stavele, student om zijne genezing te bekomen Vestvleteren om een genezing te bekomen 20 Van eene vrouw die eene bekeering begeert 20 M. H V. een christen huisgezin, Veurnestraat 10 Westouter, eene medelijdende vrouw '5Meester en leerlingen der aangenomene school van Langemarck 95.35 Proven, ter eere van den H Jozef, om eene bekomene weldaad 5 B. W. 10 De familien H. en B. voor de dongerlijdf-nde Russen 150 Oostvleteren, voor geestelijke en tijdelijk welzijn onzer familie 20; Ter te re van 'iet H. Hert van Jezus om eene gunst e bekomen 20 Ter eere van O L V. om de genezing le bekomen van eene zieke Moeder 20 Om eene ge nezing te bekomen 20Onbekend, Poperinghe 40 8, Capellehoek. Beveren 40 Westnieuwkerke, naam loos 20 id A. S. 20 Pollinchove,God zal ons meten tiaar de rnaat onzer liefde 50 Isabelle, Simonne Róger 15 Wytschaete, uit weldadigheid 5 id. ter liefde Qods 5 id. ons toekome uw rijk 5; id. gehei ligd zij uw naam. ter eere van St-Medard patroon der Parochie 10; id ter eere Gods 10 Boesinghe 20 Ter eere van de Goddelijke Voorzienigheid en O. L. V. van Bijstand, J. C. 20 Westnieuwkerke, ter eere van de Goddelijke Voorzienigheid 5Haringhe, ter cere van de Goddelijke Voorzienigheid en den H. Jo zef om volkomene genezing te bekomen 20 Wyt schaete, onbekend, 10; Yper, onbekend, 10; Harin ghe, congregatie, 40 id., voor de bekeering der Zondaars 10 E H. D Woesten 40 ter eere van den H. Gèrardus, om mijne genezing te bekomen, 20; onbekend. 14; Maria Degraeve, Maurice Boussy, St-Jan-ter-Biezen 10 Westouter, om eene goede ge zondheid te bekomen, 20; Westvleteren, onbekend, 20; Reningheist, om de genezing van 2 kinders, 4) lioesingfie. onbekend, 10; id,, omdat ik weet wat honger lijden is. 20; Stavele. onbekend. 100; Maria, Michel, Daniel, Raphael Van Cayseele, Watou-Abeele, 20 Proven, onbekend, 60 Kemmel, voor de russi- sche hongerlijders, 10 om de zegen van God te bekomen. 20. TOTAAL 7225 fr. 15. oaan hootdpijn of rheumatiek lijden wil; sten beschikt en voor groote lasten staat, en gevraagd want iedereen weet nu dat de Monopoeders z^' de beiaard spelen betalen berekend op dezd pjjnen onmiddelijk stillen en altijd genezen. Te koop bij H Notredame. Groote Markt, en A. Kesteiyn) Gasthuisstraat, Poperinghe, in doozen van 1,75 fr. en van 3,00 fr. Bericht aan de Miliciens van 1922. Op 3 en 4 Mei a.s: moeten de miliciens van 1922 ingeschreven te Poperinghe voor de wervingskommissie verschijnen: Er weze aan de belanghebbenden herinnerd: Ten Eerste: Dat eene tijdelijke vrijstelling voor een jaar, tweemaal achtereen hernieuw baar, verleend kan worden aan deze die in L. Vereecke) met aan hun hoofd de hofmeester (j. Stratsaert), wat hebben zij or.s aangestaan en verzet met hunne guitenstreken Tot zelfs, de gerechtsdienaars en de Alcade (M. en G. LebbeL. Devos A. Delbaere G. Vermeu len) zij ook voldeden De spelers van de blijspelen Een duel met den Korporaal - De onverwachte belegering De Le vende Orgel zijn ten volle gelukt de aandoening van het drama te doen vergeten en onze lachspieren in beweging te brengen. ik moet ze allen noemen en gelukwenschen zij ver dienen het (M. De Vynck R. Hillewaere J. Ver meersch Mr Vandenberghe J. Stratsaert G Boerhave en bijzonderlijk onzen braven Doken en orgeldraaier R. Demol). Meester Renaerts heeft het aangedurfd den Koorzang der Volkeren uit de Rubenskantate te doen zingen. Wat klonken die kinder- en mannenstemmen wel dooreen en gaven al de pracht en kracht weèr van dit zoo schoon muziek, bijzonderlijk in de slotkoor Dan Priesterlijke Benoeming. BISDOM BRUGGE. - De E H. Vander Schelden, leeraarin het kollege te Oostende. Is onderpastoor I benoemd te Swevezeele, in vervanging van den E. H. Priem, die krijgsaalmoezenier wordt te Brugge. Eerw heer Verriest, onderpastoor op St-Jacobs, te Yper, is benoemd tot bestuurder van het Prioraat I van Ste-Godelieve te Ghistel in vervanging van E. H. Van Sevnhaeve. tot pastoor benoemd te Gits KO«IE\. Alle dage iniandsche bees ten te bekomen, aan zeer genadige prijzen, bi] Medard Vermeulen Poperinghe. om slechts een derde te moeten de jaarwedden van 1914 M. de Burgemeester zegt dat zulks ook toegestaan werd aan andere steden, waar voor den oorlog de middelbare school bestond, en verhoopt zelfde gunst voor Poperinghe te verkrijgen. Wij moeten trachten onze uitgaven zooveel moge lijkin te krimpen het geld komt zeer traag binnen. Van eenen anderen kant, is de middelbare school er zeer noodig, zij is zeer druk bijgewoond. d) Er zullen pogingen aangewend worden om het Pompierskorps volledig erin te richten. Er zou moe ten eenen officier bijgenoemd worden, de pompiers zouden moeten tusschen 20 en 30 jaar oud zijn, bij voorkeur gewezen soldaten, zooveel mogelijk te mid den de stad wonen, stielmannen zijn die 't werken en 't klimmen gewoon zijn. Mijnheer de Burgemeester zegt de Kiezerslijst onderzocht te hebben, en is van meening dat het geheel moeilijk zal zijn om het vereischte getal mannen, die de gewenschte voorwaar den vervullen, en den noodigen opofferingsgeest bezitten, bijeen te krijgen. M Lefebvre vraagt nog indien men, met het aan staande seizoen, nog zal mogen Tooneelfeesten geven in de Sladsschouwburg. M. de Burgemeester meent dat er later wel een nieuwe Stadsschouwburg zou kunnen gebouwd wor den en dat men dan de Teekenschool zou kunnen houden in de Stadsschaal. Hij was eerst van gedacht a I geweest verbeteringen aan de huidige tooneelzaal te ^(brengen, maar vindt dat de onkosten te groot zouden zijn voor het weinig nut dat ze zouden opleveren. M. Vandooren zegt nog dat in alle geval de Teeken school of Academie, met den toekomenden winter, moet gehouden worden. De Vergadering is om 7 ure afgeloopen. Meester Renaerts, die prachtige uitslag heeft ruim schoots uwe moeite geloond. Tot de naaste maal, hoe vroeger hoe liever Hooger op gij hebt mannen genoeg, om gelijk welk stuk met welgelukken aan te pakken. TE KOOI* bij Henri Paresijs, Watou, twee schiedamsche H0PPEPRESSEN, ééne voor vierkante balen en ééne voor ronde. Voor alle inlichtingen zich wenden bij Leon Prinzie, hoefsmid, Poperinghestraat, Watou. Niouwpoort. Ontdekking.Werk lieden die aan den arbeid waren om de grondvesten te leggen van het nieuw stad huis, hebben een beenderplaats bloot ge- hunne studiejaren of in 't aanleeren van een graven die waarschijnlijk dagteekent uit den beroep zijn, die een broeder onder de wa- Spaanschen tijd. De menschelijke gebeenten pens hebben; de steun zijn van hunne fami- waren er met heele kubieke nieters opge- lieledende eerst opgeroepenen zijn van een hoopt. De kaakbeenderen der geraamten, gezin met nog vier jongere kinderen. die algemeen goed bewaard zijn, schijnen] POPERINGHE, v. 18 Maart tot I April 1922. Geboorten. 80. Deroo Catnille, z..v. Valère en Leonia Platteeuw. 81. Lobeau André, z. v. Achille en Maria Merlevede. 82. Vandooren Omer, z. v. Nestor en Maria Dumelie. 83 en 84. Thoris Albert en Thoris Robert, z. v. Odile en Maria Bondue. 85. Creus Gilbert, z. v. Emile en Moncarey Rachel. 86. Bouthé De- nise, d. v. Camille en Lowyck Eulalie. OVERLIJDENS. 57. Kiecken Rachel, 44 j. her bergierster, echtg. v. Emile Clinckemaillie, Cas- selstraat. 58. Lebbe Eusebius, 89 j. z. b. wed. v. Natalie Biiliau, Sectie A.59. Syssau Sophie, 80 j. wed. v. Hcnri Bervoet, Sectie G Beloften. 43. Rosselle Jeróme, autogelei der v. Crombeke en Verleye Marguerite, z. b. v. Poperinghe. 44. Talon Oscar, zinkwerker v. Yper en De Corte Clara, z. b. v. Poperinghe. 45. Vanwalleghem Joseph, dokter v. Poperinghe en Van Malleghem Maria, bijzondere v. Thourout. P0LLINCH0VE, maand Maart 1922. Geboorte. Vanderheyden Solange-Virginie, d. v. Georges en Irma Degrave. Overlijden. Neuville Henri-Maurice, 11 m. z. v. Florent en Elisa Trooster. Huwelijk. Dewyze Leon, paardenknecht met Merlevede Elvira, meid, b. v. Pollinchove. DOUTI H VKHBEKK Hond- en Tantlzieltlen Yperstraat, 94, POPERINGHE, Zij, die om een der bovenstaande redenen toebehoord te hebben aan nog betrekkelijk zaj eedurende de maand Anril den Dins- vrijstelling aanvragen, worden alleen dan door de wervingskommissie opgeroepen, wanneer hun die vrijstelling wordt ge weigerd. Ten Tweede.-Dat de keus van garnizoen gegund wordt aan den eerst opgeroepene eener familie, welke ten minste drie kindexen in leven telt, jonger dan de militiaan; en I(e vrijwaren. De drie keus van wapens en garnizoen aan den eerst gansch hun inboedel, Grootste Keus Genadige Prijzen l>ij dan^en-Vanneste 'Gasthuisstraat 15, POPERINGHE. Linoleum Toile-Cirée. tttadNiiieiiw H. opgeroepene eener familie, welke ten minste* vier kinderen in leven telt, jonger dan de militiaan. Alle aanvragen tot het bekomen van tijde- I lijke vrijstelling of van keus van wapens en garnizoen moeten voor 20 April ten stad- jonge mannen. Wervi«k. Groote Brand. Een geweldige brand is uitgebroken in een groep van 12 barakken. De vlammen namen een Snelle uitbreiding en weldra waren 3 barak-] ken de prooi der vlammen. De toegesnelde pompiers, gelukten erin de andere barakken loodsen werden met meubelen, huisraad, dag en Donderdag niet ontvangen Alle andere dagen van 8 tot 12 en van 2 tot 4 uren. 's Zondags van 8 tot 10 uren. Met len Mei raadplegingen iedere week Dinsdag, Donderdag en Zaterdag te Yper, Maloulaan. Xe Koop. «luizend kilos occasie l»OI- Tltt I LI.V van 1 tot 7 meters, aan voordeelige prijzen, bij Cam. Coven- maeker, 4, Watoustraat, Poperinghe. Bij zekere hoeveelheid, kosteloos geleverd. Oude gazetten, 1.00 fr. de kilo, ter Druk kerij dezer. ver te nemen, Windmolen, in goeden staat. Adres ten bureele. choone herbergtoog en buffet met spiegel. Adres ten bureel. ocomobiel en dorschmachien bij Henri Pene, Pollinchove. Schoone occasie. Barak van 7m. X 7m. gedekt met pannen, dubbel hout, te Yper bij den wegwij zer, steenweg naar Boesinjjhe'. Voor inlich tingen, wende men zich tot Georges Truwant, voerman, Yper. iken stakietstaken, aan 1 fr. 60 't stuk op wagon. Twee meters lang. Gewicht: omtrent 25 Kg. Schrijven: Villa Klipveld, Bosch van Gheer, Waasten. Beste belammerd melkschaap, bij Maurice Van Exein, Westvleteren. rabak machien bij J. Gryson, Steurstraat, Yperalleen den zaterdag zichtbaar. Barak met mansarde, uiteenneembaar, dubbel beslegen, met pannen bedekt zeer voordeelige prijs, bij S. Merlevede, bakker, Brielen. Moto F.N. 4 cijl. Voordeelige prijs bij C. Leupe, Pottestraat, 13, Poperinghe. Driewielkar, draagvermogen 1000 kgr. bij Pieter De Turck, Westvleteren. Schoon volle hertegeit, bij Remi Declercq, Westouterbij de Neergraaf. iff honderd schoone hoppezoogers, bij Maurice Vanuxem, Westvleteren. V' Qtootkar, dienstig voor koolmarchand, Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddagIhuize ingediend worden, alleen M. NOÏREDAME. Qe R0ode Pillen uit samengetrokken Volkshuis. Heden, lc Zondag der plantensappen, bereid volgens de theoriën maand, groote algemeene vergadering om van Pasteur, zijn samengesteld uit sappen |nz. vernield. Tom«»n-(««n-l8riel«»ii. Bouwen. - lt Schijnt dat men hier wegen aanlegt en bouwt, zonder de voormalige eigenaars te Verwittigen of te vergoeden voor de in bezit neming van hun land en goed. lliililellit'i'Uo. Vitriooldrama. De handelaarster Reule goot den inhoud van een fleschje vitriool op haren man die zeer erg verbrand werd. Ook de loopjongen, draagkracht 900 kg. Bierpomp en darm, alles in zeer goeden staat. Valkestraat, 1, Poperinghe. choone occasie spiegelruit 170 op 185 bij Em. Lobeau, Groote markt, Poperinghe. O metencadrement, en lattenstoor bij Elie Zaterdag om 7 1/2 ure en Zondag om Cossey, Groote markt, Poperinghe. Genadi- 1 1/2, 4 en 8 ure. ge prijzen. l. Het kind zonder naant, bijzonder schoon q choone uiteenneembare barak, bedekt drama in 4 d. met William Farnum 2. De luk- J met pannen 12 m. op 4, dienstig voor ker, geestige comedie in 3 deelen. 3. Pompiers- wj.nke| 0f burgershuis; 3 plaatsen beneden vlam, komiek in 2d. len 3 boven ook nog zoldering. Art. Didier, 3 1/2 ure. Iedereen op zijn post! Werklieden- getrokken uit gezonde planten, zorgvuldig kreeg enkele sprenkels in het gelaat en liep i i kietnvrij gemaakt. groote brandwonden op. De echtgenoot De doos 2 frank bij H. Notredame, Groote maakte zich herhaaldelijk schuldig aan Markt, Poperinghe. dronkenschap. Ouderdomspensioenen. Op het stad- Vcurnn. Bandieten. De koopman huis berust de pensioentitel van de genaamde q. Cloet kwam Donderdagavond met zijn Becque Leonie. De belanghebbende wordt gespan van Duinkerke afgereden, toen hij verzocht dezen zoohaast mogelijk te halen. p|ots door drie kerels overvallen werd die 3ijEJS3Pf!q 'ill ''-ilSi3dA'JD.i3a-lB4Da'8 fw hem een slag toebrachten dat hij ten gronde 'jodap uajoojS usp u| 'Jtmd pq jj gg ubb viel. Toen zij poogden zijn geld te ontnemen japaijjBoxoq jipa ui 'ik»j»!|oui/uiioj jo[ U33 31SED30 ouoM3jtfu3jinq de wielrijders verrast die den koopman bond- syndicaat- zang- en tooneelgilde en bond der Landenaars. De leden van het syndicaat moeten hunne oude lidkaart mede brengen Voor u allen die het Volkshuis uitmaken zal er iets nieuws te vernemen zijn. Houdt aan uwe maandelijksche vergadering! Maandag van 12 1/2 tot 3 ure, zetelt Senator Vandevoorde in 't Volkshuis, ont u te aanhooren en te helpen. Woensdag te 8 ure is er studiebond zeer belangrijke les. Vraagt CHICOREI VANTIEGHEM DUPONT, Rousselare. Let wel op 't inerk Belangrijk. Zondag aanstaande 9' April, om 2 ure stipt 's namiddags, in de herberg West-Vlaanderen belangrijke voordrachten over de pensioenkas La Bel- gique Prévoyante». Vrije toegang voor iedereen. usqasBj jo) uspaq ub/\ -aisDdOQ Yper Reusachtige Gedenkzuil. De gemeenteraad van Yper komt zijne goedkeu ring te verleenen aan het ontwerp van het En gelsch goevernement, om in de Stad Yper aan de Meenenpoort eene reusachtige ge denkzuil te plaatsen, ter herdenking der •ss5ï= r NAAMLO ZE MAATSCHAPPIJ MchanfMtraat, ii° O. Geldplaatsingen in loopende rekening en op Spaarboekjes van 3.50 tot 5 vol gens den duur der storting. Aflevering van CHECKS voor Belgie en in den vreemde. Aankoop en verkoop van Beur«weerden. Alle inschrijvingen op nieuwe uitgaven van Staatsfondsen of andere beursweerden «vorden Kosteloos aanvaard. Uitbetaling van koepons Leening van geld op titels van Oorlogsschade alsook op beursweerden. Allerhande Wisselbewerkingen. Aile coupons worden zonder kosten uitbetaald. Verhuring van llrantlkoircrH. onder de volgende voorwaarden Nr 1 Nr 2 - Nr 3 HoorF 11 cm. - Breedte 21 cm. 12 cm. - 32 cm. 20 cm. - 32 cm. Al deze koffers hebben eene diepte van 6o cm, .IV Alt 25 Fr. 35 Fr. 50 Fr. iivlv jvvit 15 Fr. 20 Fr. 30 Fr. 250.000 engelschen rond Yper gesneuveld, gebeurtenis, gerangschikt in de eerste klas Dit gedenkteeken zal bestaan uit eeneder burgerlijke monumenten, prachtige zegeboog welke in 't geheel 22 m. I hoogte zal hebben. Geheel de gedenkzuil zal 40 tot 42 m. lengte hebben. Twee prachtige leeuwen zullen boven op de boog geplaatst worden, ieder hebbende 5 nt. lengte op 3Th hoogte. Een der leeuwen zal het gezicht gekeerd houden op het slagveld en de andere op de stad zelve. Binnen kort wordt dit grootsch werk aan- I gevangen en de kosten ervan worden be- raamd op 7.000.000 franken ItoeHingJm Fopperij. Vrijdag I werden er alhier briefjes rondgestrooid eene ttpenbare verkooping meldende voor's an derendaags. Wat meest in de smaak viel en volk zou aanlokken was: Aan ieder toe schouwer geven wij, ten titel van reklaam, \een pak chocoladeMaakt dus dat gij allen. tegenwoordig zijtop de verkoopplaats. socialisten, heeft M. Brifaut, in de Kamers, Zaterdag ntorgend trokken de moedertjes reu6Lii en eenige nieuwsgierigen naar de verkoo- ping... vooral verlekkerd op de chocolade Maandag om 7 1/2 ure. 1. Noodlottige barrier, bijzonder schoon drama in 4 d. 2. Het kind zonder naam, drama in 4 d. met William Farnum. 3. Pompiersvlam, ko miek in 2 d. Kin«l«'rN worden (oF^elaten. Over eenige dagen werden ffr loten Poperlngsche hop 1920 aangekocht voor rekening van Duitsche werden zij schielijk door twee voorbijkomen- I huizen; zoo ook eenige partijen Poperingsche hop 1921. Onmiddelijk rees de prijs voor Aalst tot 320, en voor Poperinghe 315-320 frank. Op de beurste hulp kwamen terwijl de straatschuimers op Brussel stond Poperinghe 330 fr. en Aalst 325 frank de vlucht sloegen. Nieuw gewas 1922 stond aan 260 frank, koopers op j-% «-urm». Herinne- Neurenberg (27 Maart) bericht dat de markt vaster -—Gedurende den oorlog heeft de pas- wordt om reden van den kleinen voorraadden ook torij van Houthem het groot-hoofdkwartier vail den lagen stand der marken daarom poogt men van het Belgisch leger geherbergd. Dit ge- voidoende hop in Belgte te vinden. De hoogste prijs - 'welke de Beiersche hop bereikte ts 18.000 marken (omtrent 700 frank). In Elzas is de hop in cultuur uitverkocht. De hande laars vragen 750 fr. voor 1° kwaliteit, en 650 tot 700 voor 2 kwaliteit. bouw is thans, als herinnering aan deze MOND-&TANDZIEKTEN Ski ut «II e* Ilotpl ingang Pottestraat) Vrijdag en Zaterdag iedere week. Het wetvoorstel van Cauwelaert no pens de Vlaamsche Hoogeschool, werd in de niiddenafdeeling der Kamer aangenomen met 6 stemmen .tegen 4. Verslaggever M. Poullet. De koningen van Roemanië en Zweden zullen eerlang een bezoek aan Brussel bren gen..De datum is echter nog niet vastge steld. POPERINHGE. 31 Maart. Tarwe, 62,00; Rogge, 67.00; Haver, 69.00; Aardappelen, 50.00; Boter, 10.50; Eieren het stuk 0.30 c. Hoppe, 1921: 320.00. 1922: 250.00. KORTRIJK, 27 Maart. - Witte tarwe, 65-70; rogge, 60 00; haver, 70-73; paardeboonen, 76.00; hoot, 30-40; strooi, 7-10; aardappelen, 50-55; boter, 10-11 eieren 0.32-0.33; koolzaadolie, 220-225 lijn olie, 185.00-190.00; koolzaad, 100.00; lijnzaad, 92- 000; koolzaadkoeken, 51 lijnkoeken, 80 sadoni- traat, 77.50; ammoniaksulfaat, 113; duivenboonen, 105; nieuwe oogst, 58. Vee te koop en verkocht koeien, 69; vaarzen, 52; stieren, 41 ossen, 19. ROESSELAERE. 28 Maart. Tarwe, 60 00; Deze koffers, gemaakt volgens de laatste stelsels, leveren volledige waarborg van veiligheid op, tegen Brand en diefde. Bureel te Rousbrugge-Beveren, bij M Jules Louwgie, Bergenstraat Open alle dagen van 9 tot 12 uren. Een soort van advokaat of beter een charla tan stond te roepen en te vertellen dat 't schuim op zijn neus kwam. 't Was al voor niet! Meer dan een liet zich is doekjes win den, en kocht ter goeder trouw en veel meenden een goeden koop te doen, en zou- masteluin, 56.00; rogge, 53 00; boekweit. 58,00- Ten gevolge eener onderbreking der haver, 66.00; gerst, 65.00; erwten, ÏOO OO boonen; ------ 1 70 00; witte boonen, 120.00 lijnzaad, 93.00: kool zaad, 105.00; strooi, 10.00; hooi, 45 00; lijnmeel, 80.00 voederbeeten, 10 00; aardappelen, 60,00 ruw vlas, 70-75; tabak, 4.00 boter, 10,50 eieren, 0.32 kooldaadolie, 225.00lijnzaadolie, 185chicorei, oude en nieuwe, 110; klaverzaad, 600; nitraten, 74.00 ammoniak, 1 08; cyanamide, 65.00 viggens, den kilo. 4 50. 80 katholieke Kamerleden hebben samen 220 kinderen 33 liberale vertegenwoordi gers hebben er 22 68 socialisten, 63 4 Fronters, 2 en 1 Oud-Strijder 1. De Ministerraad heeft besloten het fa meus feest van 4 Oogst af te schaffen, en in plaats, op 11 November, de verjaring van den wapenstilstand te vieren. Men zou Wisselkoers der Beurs van Brusselop 30 Maart Amsterdam 443 50 453 50 i Londen 52 00 52 50 Keulen 3.50-4.50 N.-York 1100-12.00 Genève 328.00 -332.00 I Partis 107.30-107.80 Poperinghestraat, 6, Yper. Vi'sftsmt plaats. eisje, 18 jaar, om te naaien is reeds 3 jaar op stiel geweest. Adres ten bur. Gevraagd. Goede meid, 20 tot 25 jaar. Adres ten bu reele. Schildersgasten bij Maurice Baert, Schaal- straat, 22. Bekwame wagenmakersgast bij Hectof Bodein, Westnieuwkerke. Kost en in woon. Bekwame reiziger voor handelshuis te Poperinghe. Adres ten bureele. Bekwame schildersgasten bij de Gebr. Debruyne, Veurnestraat, 70. Qeftigemeid bij priesterAdres ten bur. Ernstige meid voor 3 personen, goed de burgerkeuken kennende goede getuig schriften vereischt aanvangswedde 120 fr. te maande. Men spreekt Vlaamsch. Schrij ven Hendricks, ruejonas, Cour des Artis tes, 2, Paris XIII. Goede meid om in 't huishouden te helpen- Mervaillie-Mariage, Peperstraat, 14, Reninghe. eid van 18 tot 50 jaar, voor huishouden van 3 personen, geen kinderen liefst van den buiten, moet geen keuken kennen, wenschelijk wat kunnende naaien. Goede naaister, even goed kunnende ver maken als nieuw maken, om alle week een dag ten huize te komen. Adres ten bur- Deftige meid van 20 tot 25 jaar, goed loon. Adres ten bureele. Verloren. Hond, 6 maanden oud, rug zwartachtig, borst en voorpooten wit, naam Max i terug brengen tegen bel. naar P. Vande- moortele Casselstraat Poperinghe. Pak met 50 boekjes Woensdag vergeten op tram Veurne-Poperinglie. Tegen bei- terug brengen J. De Carne, gemeentesecre' taris, Stavele.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 2