KIEKENS! KIEKENS! KIEKENS. Jules Burgho-Vierstraete DENTOGENE CHICOREI Koopdag van Houtwaren KIEKENS Achille Pety, VALCKE Gebroeders, OOSTENDE Notaris CASSIERS, 150 koopen Staken Eene goede Hofstede Verkooping van Thevelin, te Meessen, Een Hofstedeke Plantaardappelen Emd. Stevens Zonen, Bruggestraat, Poperinghe. Woensdag, 5 April 1922, Donderdag 13 April 1922, Uit der hand te koop. Van Cayzeele, te Poperinghe. Uit der hand te koop. KA P ItT ALEN en GHFKIEKE, te Meenen. Openbare Verkooping van Onroerende Goederen, op Vrijdag 14 April 1922, OPENBAAR VERKOOPEN Een welbetimmerde Hofstede MAANDAG 10 APRIL 1922, VERKOOPING van 65 aren HOVENIER LANDEN Notaris Haghebaert Openbare Verkooping in eene zitting, van Notaris Devos, te Watou. MEUBELEN, DeTavernier te Poelcapelle, Maandag 3 April 1922, om 3 uren stipt namiddag, te Langemarck, Notaris WYFFEES HOFSTEDE Openbare Verkooping van INSTEL Op Dinsdag 11 April 1922. OVERSLAG Op Dinsdag 25 Apnl 1922 OPENBARE VERKOOPING Dinsdag 18 April 1922, Notaris SYOEN, te Loo. Maandag 3' April 1922, Donderdag 13 April 1922, Openbare Venditie van Allerlei Houtwaren, Paul LAUWERS, te Yper, Donderdag 13 April 1922, Donderdag 13 April 1922, Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare AANBESTEDING S. COUTTENYE Zonen Wilt Gij een zekere toekomst Huis van Vertrouwen. Kiekenkweekers. Deurwaarder De Gra, Op 17 April 1922, Notaris N.D'Hu vettere Alfred REYNAERT, te Yper, Schoon groot WOONHUIS Goed HOFSTEDEKEN Schoon WOONHUIS Watoustraat, Poperinghe. IMPERMEABELS Uit ter Hand te tvoopen No'aris DE GRAVE, Ghyverinchove Donderdag 20 April 1922, )pen bare Verpachting der Onroerende Goederen van het Bared van Weldaad en de Kerkfabriek van STAVELE Notaris PIETERS, Op Vrijdag 7 April 1922, Eere-Communie DE SAEGHER te Lichtervelde Op Woensdag 5 April 1922 Uil ter hand Ie koop. TE KOOP. Automobiel DION BOUTON Uit Polen INDUSTRIES "it Poi'"' Médard Vanheylesonne, Hendrik Nolfstraat, S3, K0RTRIJK. Telefoon 241. MOTOREN voor Gas, Essence, Gaz-Pauvre, Ruwe Olie enz. MOTOREN op Schadevergoeding. Deze Pikmachienen M»Hsey-Ilan*is mogen als de beste, sterkste en eenvoudigste aanzien worden tot heden uitgevonden. TABIC PUREES Studie van den te POPERINGHE. om 3 uren zeer stipt namiddag, te Poperinghe, op de groote Markt, in het Café de l'Espérance gehouden door den heer Auguste Dezuttere, Openbare V«»rl*oo|»ing van Stad POPERINGHE, in de Boeschepestraat. Eenigen Koop. - Een WOONHUIS met 65 cent. grond en erve in de Boeschepestraat, nummer 92. Onbewoond. Handslag met de geldtelling. II. om 3 ure zeer stipt, bij NI. A. Dezuttere, Oroote Markt, Poperinghe, Openbare Verknoping van Koop 1 Wuonhuizelie met stal en 6 aren 25 cent. bebouwden grond en zaai land, gelegen te Poperinghe, Koeistraatje, kadaster sektie K, nr 14l, deel van 14k en 15. Bewoond door Hilaire Pinceel aan 13 Jr te maande. Koop 2 Woonhuiaieke met 6 aren 17 cent. bebouwden grond en zaailand, nevens 't voorgaande, kadaster sectie K, num. 14m en deel van 14k en 15. Bewoond door Rent Dumelie, aan 15 fr. te maande. Koop 3 Woonliuizeke met stalling en 7 aren 39 cent. bebouwde grond en zaai land, nevens 't voorgaande, kadaster sectie K, deel van num. 14n, 14k en 15. Bewoond door Emile D'Hondt, aan 15 fr. te maande. Samenvoeging voorbehouden. III. Schoon en jferievig Woonhuis met 2 aren 76 ca. bebouwden grond en ho ving te POPERINGHE, in de Valkstraat, 16, Önmiddelijke ingenottreding Zich te bevragen ter Studie van den Notaris Cassiers te Poperinghe. Studie van den Notaris Nieuwgebouwd Woonhui* met stagie, kelder, waterpomp, achtergebouw en a aren erf, gelegen Veurnestraat, bij 't Vliegende Peerd, POPERINGHE. Onbewoond. Handslag met de geldtel ling. Alle inlichtingen bij den Notaris VAN CAYZEELE, Groote Markt, Poperinghe. te verkrijgen mits bezet op landbouwgoederen. TC i/nnD Een hectare land, gelegen te I L fVUUr WESTVLETEREN, gebruikt zonder pacht door Emiel Bomelis. Inlichtingen bij Notaris Vancayzeele. Studie van den Notaris VAM EECKE, te Poperinghe. Dinsdag 4 April 1922, om 1 1)2 ure nanoen, te BIXSCHOTE, ten verzoeke van het Gemeentebestuur, Ope nbare Verkooping van voortskomende der uitgebroken oorlogsweg. -4W W0'WWWIII mi ■■Bill II Will I in Min— Studie van de Notarissen TH ISVELIN, te Meessen, tijdelijk te Poperinghe, Boeschepestraat, 77 bevattende 20 heet. 3 aren 28 cent., onder bouwgronden, zaailanden, weiden, bosch, vernielde huizen en koornwindmolen gelegen te WYTSCHAETE, Verdeeld in 39 koopen. - Met recht van samenvoeging. - Instelpremie 1)2 ")o Het recht op vergoeding voor oorlogscha- de wordt hier medeverkocht. Zitiingcn InstelOp DONDERDAG 27 APRIL 1922, Overslag: Op DONDERDAG II MEI 1922, telkens om 1 ure stipt, bij M Gérard VandeLanoitte, op de Plaats, te Wytschaete, Voor plans en nadere inlichtingen zich te bevragen ten kantoore van voornoemde Notarissen. Beheer der Registratie en Domeinen. De Afgevaardigde der Domeinen, St Pie- terskaai, 19, te Brugge, zal om 2 1)2 ure namiddag, ter Gouden Hoorn, Simon Stevinplaats, te Brugge, Ongeveer 1000 m3 Rynkiezelzand liggende ter Batterij Tirpifz, te Oostende. Verkoop bij den hoop, en niet bij het gewicht of bij de maat.Prijs meer 10 °/0 voor kosten stipt te betalen met gereed geld. Risico aan den kooper te rekenen met de verkooping en wegne- mingskosten ten zijnen laste. Vermogen om den prijs van de oorlogsschade af te rekenen. Studie van den Notaris BOUCQUEY, te Poperinghe. B. Openbare Verkooping van I. gelegen te POPERINGHE, bij de Stad, groot 21 h.94a. 41 c. - verdeeld in 13 koopen. Gebruikt door René Billiau, tot 1 October aanstaande, mits 4079,91 fr. boven de lasten en assurantie premie. Ingesteld in massa fr. 137.000. U. gelegen te WESTVLETEREN, bij den Eik groot 15h. 65a. 18 c. - verdeeld in 6 koopen Gebruikt door Camille De Breus, met recht van pacht Aan de gebouwen en 1 hectare land tot 24 December 1922. Aan de^ overige landen tot 1 October aanstaande. Mits de jaarlijksche pachtsom van 1840 fr. boven de lasten en verzekeringspremie. Ingesteld in massa fr. 90.100. Overslag Vrijdag 7 April 1922, om 2 uren namiddag, ter herberg Au nou rel Aigle d'Or, Groote Markt te Pop. BI. in eene zitting om 2 ure namiddag ter herberg «De Vlaam- sche Duif» bewoond door Cam. Merlevede, Rekhofstraat, te Poperinghe, 1. Drie aaneenhoudende woonhui/en gelegen te Poperinghe, bij d'herberg Den Faubourgsteenweg naar Reninghelst, samengesteld uit 2 voorplaatsen, keuken met waterpomp en steen, waschkeuken en kel der, twee slaapkamers en zolder en rondom bemuurden cour. Bij plakbrieven verdeeld in 3 koopen. Koop 2 en 3 bewoond door Charles Leter- me en Remi Dequesne. Koop 1 onbewoond en waarvan de sleutel te verkrijgen bij Ch. Leterme, gebruiker van koop 2. 2. Vier aaneenhoudende «oonhulzen samengesteld uit voorplaats, keuken, kelder en voute, en rondom bemuurden cour, groot 60 centiaren onder bebouwden grond en cour met ieder eenen achterhof van circa vier aren gelegen te Poperinghe, steenweg naar den Abeele, gehuchte 'tWit Peerd». Gebruikt door de kinders Verdonck, Remi Cappoen, Severin Pannecoucke en Camille Dalleyne, bij de maande. Bij plakbrieven verdeeld in 4 koopen. III. VRIJDAG 14 AP UIL 192.2, om 3 u. namiddag, ter herberg «St-Gérard», bewoond door Julien Couttenier, Casselstr. te Poperinghe, Poperinghe-Koestraat Zeer dienstig voor bouwgronden. Handslag met 1 October aanstaande. Bij plakbrieven met plan verdeeld in 10 koopen. IV. Lit Ier liand te koopen Grooten Eigendom, gelegen te WESTVLETEREN, steenweg naar Poperinghe, bij d'herberg St Hubert bestaanae uit Behuisde en beplante Hofstede, Zaailan den, Cynsgronden en klein gedeelte Bosch, al gelegen in eenen blok langs den steenweg naar Poperinghe. te samen groot 18 llect 15 Aren 5<i Onl. Groot gemak van betaling. De oorlogschade wordt medeverkocht. Vrij van pacht met 1 October aanstaande. Kantoor van den te PROVEN. Maandag, 5 April 1922, om 5 ure zeer stipt namiddag, te Proven, ter herberg Sint Sebastiaan, bij F. Liefooghe, Gemeente PROVEN. Koop 1. Woonhuis met 54 centiaren erf, op de Dorpplaats. Bewoond door Camiel Vandersypen, aan 13 fr te maande, lastenvrij, zonder pacht. Prijzij van 2 ingemaakte kassen 60 fr. Koop 2. Tweewoonst met schuurke, stallen, goeden steenput, erf en hovenierhof vóór en achter de woningen, groot 7 aren 20 cent. gelegen langs de Molendreef, niet ver van de Dorpplaats. De eene, sterfhuis Seraphin Vanmechelen is ledig Seffens aandsiag. De andere is bewoond zonder pacht door Camiel Decae, aan 8 fr. 50 te maande, lastenvrij. 4jrbji»i ««wagafr'a» 'wwiibituit_ «ar» Studie van den Maandag 17 April 1922, 2e Paaschdagom 2 ure namiddag, ten huize van Fieury Vandroemme, te Watou-Abeele, Openbare Verkooping; van ALAAM zooals Blaasbalg voorsmids, zeer schoonen Slijpsteen, duitsche Winde, wielen en alle slach van Timmermansallaam. Een Tabakpeerd en eene Voiture Hoeveelheid Timmerhout. Met gereed geld. En denzelven dag onmiddelijk na de Meu- belvenditie, ter herberg De Zon te Wa- tou-Abeele, Openbare Verkooping; van Gemeente WATOU. 1° Een Woonhuis met werkwinkel en 11 aren 85 cent. grond, sectie D, nummer 877c en 877d. Gebruikt door den verkooper Fieury Vandroemme, tot 1 Mei 1922. En 2° 23 Aren 90 centiaren Zaailand, sectie D, nummer 276a. Aanslag met de geldtelling. Studie van den Notaris statie, bij M. Deketelaere, INSTEL met gewin van 1 )2°)0 instelpenning van AGemeente Langemarck, Mangeiaarstr. 1° Hofstedeken van Camille Defrancq, groot 1 heet. 94 aren 41 cent. 2° li Woonhuizen met 55 aren 25 cent land, nevens voormeld hofstedeken. 4° "A oonliuis met 3 aren 91 cent. erf, nevens voorgaande, i» II ofctedeken van Henri Hessel, groot 3 heet. 58 aren 21 cent. B. Langemarck, Bekestraat. 5° llolwtede Désiré Deschepper, nu Wc Vantomme, inhoudende 4 heet. 63 a. 30 c. C. Langemarck, St-Julianus. 6° Voornaam Huis met gerieven, serre en 34 aren 54 cent. erf, te St-Julianus, plaats. Gebruik M. Debeir-Parrel. 7° 39 Aren 80 cent. Land, gelegen langs de Peperstraat, gebruikt door D'Herck. Alles in puinen, en. alle oorlogschade medeverkocht. Nadere inlichtingen te bekomen ten kan toore van voornoemden Notaris DeTavernier. Kantoor van den te Rousselare. Instel, op DINSDAG II APRIL 1922, en Overslag, op DINSDAG 25 APRIL daarna, telkens om 2 ure namiddag, in het Gasthof Patria te Rousselare, Noordstraat, van Gemeente WERVICQ Eene nieuwgebouwde en vereffende gelegen langs de steenweg van Yper naar Meenen, groot 11 heet. 80 aren 35 cent. Önmiddelijke ingebruiktreding. 1/2 °)o instelpenning; te winnen. Studie van den Notaris tijdelijk te Poperinghe, Boeschepestraat, 77. I. I. Eene ll<>f*t«>d« met woonhuis en stallingen gelegen te Alveringh m en Egge- waer'scappelle, dicht van de kalsijde van Kruisabeele, groot 18 ha. 41 a. 57 ca. waar van 13 ha. 63 a. 72 ca. onder Alveringhem en 4 ha. 77 a. 85 ca. onder Eggewaerts- cappelle in pacht gehouden door M. Hono- ré Decoodt voor 3, 6 of 9 jaren begonnen den 1 October 1921 mits 3.780 frank 'sjaars boven de lasten. Verdeeld in 4 koopen. II. Eene Hofstede gelegen te Boesin- ghe langs de straat van de Bryke naar Boesinghe, groot 17 ha. 73 a. 80 ca. in pacht gehouden tot 1 October 1925 door M. Emile Decoodt mits 2.800 fr. 's jaars boven de lasten. Verdeeld in 2 koopen. Recht van samenvoeging. Het recht tot vergoeding voor oorlogscha de aan deze eigendommen toegebracht wordt medeverkocht. ZITTINGEN: Telkens om 1 ure namiddag in Het Hotel Continental Statieplaats te Yper. Voor plans en nadere inlichtingen zich te bevragen ten kantore van den Notaris The velin voornoemd. II. in ééne enkele Zitting, gesteld op om 2 ure namidag, in het Hotel des Brasseurs bij Honoré Vermeulen, Statieplaats te Yper van STAD YPER, buiten de Rysselpoort, Drij huizen in puinen met 10 a. 82 ca. grond en hof gelegen langs de kalsijde van Yper naar Waasten ten Kadaster bekend sectie D n1 198c, 199b, 199c en 199e. Met recht op vergoeding van oorlogschade. Önmiddelijke ingenottreding. Kantoor van den i. om 3 ure, te NIEUCAPPELLE, ter herberg van Jules Grossey, ten overstaan van den heer Vrederechter van het kanton Veurne. Overslag van de puinen van een WOONHUIS, voor dezen Wagenmakerij, en 60 aren 70 cent. Hof te Nieucapelle. Laatst bewoond door Albert Defurnes. Oorlogschade medeverkocht. Seffens handslag II. (Witten Donderdag), om 3 ure, nieuwe uurte LOO, in de puinen der Kerk, voortskomende van het Gemeentemagazijn. Gewone voorwaarden. - Comptant geld Kantoor van den Notaris tijdelijk te Oostende, Kapellestraat, 78. I. ten 2 uren stipt, in het Hotel Continental, Statieplaats, t'Yper, Openbare Verkooping van De blankkapp'ng van het bosch De vijf Gemeten te Reninghe, bij den Lion Beige, en de hofst' de Charles Persoone behoorende aan den Notaris Lauwers. De 218 Plantsoenen op stam zijn verdeeld in 22 koopen ten gerieve van eenieder. De Taillie in eenen koop. Comptant geld. - Gewone voorwaarden. Ambt MUr U'HUVETTERE, Notaris te Yper II. om 3 ure stipt nanoen, in Hel Hotel Continental Statieplaats te Yper, in renen zit<la£ van GEMEENTE WESTOUTRE I.-2 ha. 39 a. 50 c. zaailand, meersch en vloge'SectieC nrs 122, 123, 124, langs de straat leidende van den Zoetendael naar de Zavelputte.— Vroeger gebruikt door Benoit Kockuit. II. - 59 a. 16 ca. zaailand en bosch op den Rooden berg. Sectie C nrs 400a ën 401. III. -49 a. 90ca. boscli genaamd Bou- wetsvloge zuid-west van de plaats. A l vereffend. Om seffens in genot te komen. Bestuur der Domeiuen. 0p DINSDAG II APRIL 1922, om 12 ure, in de Houtzaal Cadixstraat, Antwerpen,van 4000 m3 Noordsch Hout; 5000 m3 Zwitsersche Vloerplanken. zich bevindende in de Stapelplaatsen van den dienst der verwoeste gewesten te Wer- vicq, Moorslede, Passchendaele en Klein- Leysele. Kataloog Verificateur der Domeinen, Lange Nieuwstraat, 66, Antwerpen. Inlichtingen Verificateur der Domeinen, Be stuurders der Stapelplaatsen, Houtmakelaars en Houtdienst der V. W. G., Koloniestr. 54,Brussel. Belangrijk Bericht. De prijzen kunnen af gerekend worden op toegekende of nog toe te kennen oorlogsschade, Westvlaanderen.— Arrondissement Yper. Gemeente Rousbrugge-Haringhe. Op Vrijdag tiï lpr il 1®»*, der Herstellingswerken uit te voeren aan de gekalsijde Buurtwegen A - Rousbrugge-Crombeke-Westvleteren. B - Rousbrugge-Haringhe-Watou. Bedrag van het bestek 131-716 93 frs. Bedrag der borgsom 8.000,00 frs. De opening der aanbestedingsbrieven zal plaats hebben in het Gemeentesekretariaat, om 10 uren 's morgens. Laatste termijn der ter post te bestellen gezegelde en aanbevolen aanbestedingsbrie ven 18 April. Bestek en lastenkohier zijn ter inzage op het Gemeentesekretariaat van Rousbrugge- Haringhe. Yperstraat, 102, Poperirghe. Groote keus van alle slach van schoenen voor Eere-CommunieMans- Vrouw- en Kinderschoenen fantaisie-artikelen. Alles gewaarb. Bijhuis Vlamertinghe (dorppl.) Westvlaanderen. Arrondissement Yper. GEMEENTE BECELAERE. Op Donderdag 15 April 1922, OPENBARE Heraanbestedlng der herstellingswerken aan de besteenigde landbouwwegen Nrs 1, 3, 4, 6, 8, 9,12 en 13. Bedrag van de bestekkenle lot 114.377,88 fr. 2° lot 104.989,63 fr. 3e lot 130.251,63 fr. 4e lot 125.742,24 fr. Beloop voor de borgsom F lot 4.000,00 fr. 2C lot 4.000,00 fr. 3e lot 5.000,00 fr. 4e lot 5.000,00 fr. De opening der aanbestedingsbrieven zal plaats hebben in het Gemeentesekretariaat, om 10 1/2 ure 's morgen?. Laatste termijn der ter post te bestellen gezegelde aanbestedingsbrieven: 10 April Bestek en lastenkohier zijn ter inzage op het Gemeente Secretariaat van Becelaere. Vraag dan vandaag nog onze gratis bro- chuur A Hoe ik Electricien, Monteerder Leider van Centrale, Electr. Teekenaar, In genieur, Radio-telegrafist kan worden aan ELECTROTECHNISCH INSTITUUT, Lange Nieuwstraat, 84, ANTWERPEN. Deste legras te verkrijgen alle week te beginnen van den 1 April tot 1 Oogst, bij den welgekenden kiekenbroeier Hieli ard Ouvcrlie, Poperinghestraat, 3, WATOU. Zeer voordeelige prijzen. Alle slag van keersen, bougien en was. Schoone keus van keersen en bouquets voor de plechtige communie. Hoeden en klakken in de laatste nieuwigheden. Huis Hector ORBIE-STAELEN St-Janskruis n* 9 (bij de kerk.) Voor uwe kiekens, wend u tot het gekend huis: Camille Six, Markt. W est» Aieuwkerke. Alle week verkrijgbaar: Uitgebroede Kieken van goed ras, aan zeer genadige prijzen. Door het Ambt van den te Rousbrugge. (zijnde 2C Paaschdag), om 1 ure namiddag, in 't Gemeentehuis, bij Sieur ieremie Top te BtVEREN, duimberd, planken, staken, spanningen, pannelatten, kepers, staketstaken en rejels, baliën, schotregels en brandhout Gewone voorwaarden. Met gereed geld. Studie van den Mondstraat, Yper. Studie van den Notaris I. Opoilmrc Verkooping Op WOENSDAG 19 APRIL 1922, om 2 uur, ter herberg De Reisduif bewoond door A. Allemon, Kasteeistr. te Oosivleteren van: Gemeente OOSTVLETEREN. en 3 aren grond, koeren hoving, op de Markt- f plaats.Laatst bewoond door wijlen heer Dufour Beplanten llOVIMMtllOF en uitweg, samen groot 7 aren 26 cent. dicht bij de Markt. 49 Centiaren GROND, waarop vroeger eene schuur stond, bij voorgaan de grond. 5? Aren 79 eent. BOUWLAND, gelegen tusschen de Plaats en de Elsendammeweg Het al gebruikt door wijlen Henri Dufour. Aanslag met de toewijzing. Gemeente WESTVLETEREN. groot 2 heet. 77 aren 78 cent. weinig zuid van den steenweg naar Crombeke.Gebruikt door Henri Gruwier tot 1 October 1922, mits 375 fr. 'sjaars. II. Op DONDERDAG 20 APRIL 1922, om 2 uur, ter herberg bewoond door Remi FEREYN, te Oosivleteren Oprnhare Vrrkoopinp; van een en 8 aren 40 cent. medegaande erf en hovenierhof te OOSTVLETEREN, aan den zuidkant der steenweg naar Reninghe. Bewoond door Gustaaf Heistercamp-Vanacker. Aanslag met de geldtelling. te bekomen, Woensdag 5 April, bij SAMYN Leopold, BRIELEN. Genadige prijs. CA A reuzen- pelskonijnen-kalkoenen, OUU &anzen>eenden,kiekens,enz.Broed- eieren, Vleeschmeel. Kataloog 50 et" Huis VAN EYCK-DUB0IS, te St-Niklaas. Alle slag van SCHOENEN en WITTE SLAFFERS voor de Eere-Communie te verkrijen in het welbekende huis (de Gouden Mansbottien) bij FI. Östcux-Daucliy, Yperstraat, 34, Poperinghe. Waar gij ook kunt vinden eene allergroot ste keus van bottienen, molièren, staffers en kinderschoenen in alle leder en kleuren. Groote keus van vernis molièren en staffers, schoone fantaisie modellen. Alsook zeer sterke weekedaagsche mans- vrouw- en kinderschoenen, alles in huis en met de hand gemaakt. Ook maak ik alle schoenen, groote en kleine, op maat. rttt.vtiTV II liKjiirnimn 1 ri Iinn mIWIII Ill-IWHM Zuivere WITTE LEGHORNS, altijd te verkrijgen bij veranderd van woonstnu van de grootste Engelsche huizen Groote keus van Wintermantels op maat en staal. Prijzen buiten konkurentie. Depot bij .tl ar ie DEFEVER. Duinkerkestraat Kloefen POPERINGHE Kloefriemen DEGRAEVE-DEBOUTTE 78, Yperstraat, POPERINGHE, laat het geëerd publiek weten, dat er bij hem, alle slag van moderne MEUBELEN STOELEN' te bekomen zijn, aan prijzen buiten alle concurentie. Gemeente Zonnebeke Wijk Polygope waarvan de gebouwen vernield zijn en de landen reeds vereffend al in eenen blok, be kend ten Kadaster Sectie D nrs 948e/ 2, 948f/2, 948a/2, 948d/2, 948 en 948b 2, groot 4 ha. 35 a. 40 ca. Gebruikt in 1914 door Sieur Carbon. Ongebruikt. De oorlogschadevergoedingen worden medeverkocht. Kantoor van den om 1 ure namiddag, te STAVELE, ten Gemeentehuize, en van het pachtrecht op dezelfde voor eenen termijn van 9 jar. ingaande met 1 Oct. 1922. Zie de plakbrieven. Studie van den te RENINGHE. om 2 ure namiddag, te YPER, in de gehoor zaal van het Vredegerecht en ten overstaai van de M M. Vrederechter en Griffier, va* het tweede kanton Yper, Openbare Verknoping van Gemeente REMNGHE, wijk de Molenhoek. 1/ 23 Aren 20 cent. Land, kadaster wijk D, num 194. 2/ 32 Aren 70 cent. Land. kadaster wijk D. num 216. Gebruikt door den medeve kooper H. Louis Deconinck tot 1 Oct 192z Onmiddelijk voor deze toewijzing oper bare verkooping van het recht tot de schade vergoeding op de puinen van twee woonhui zen, windmolen, stallingen en verdere ge bouwen te Reninghe en voordezen toebe hoorende aan Mijnheer Aloise Boudry. Bijzondere keus van PRACI1TSCH0ENEN voor Eere- Communiei en allerhande ceremonien. Laatste modellen, Laatste prijzen.. In den grooten schoenwin kelvan *ieot-ge» 15«Fin IkT Casselstraat, 31, Poperinghe (orLcvtok=rk.) Bijzondere prijzen voor Voortverkoopers. Kantoor van den Notaris om 2 uren namiddag, ter herberg 't Damberd te Lichtervelde, Markt; INSTEL VAN GEMEENTE LICHTERVELDE, Statiestraat 1. Een kloek h«-erenliuis. met de ge bouwen der gewezen brouwerij,wel geschikt voor magazijnen, en 3 aren 67 centia. erf. Voordezen gebruikt door M. Demeulenaere. Ingebruiktreding met 1 October aanst. 2. West aan voorgaande Do herborg 't Vlaamsch Bierhuis Selioon oil srrirvis W oonlinis. met Stallingen en Hof, te W A T 0 U (Witte huizenhoek) Steenweg naar Steenvoorde. Laatst bewoond door Emma Cannaerts. SEFFENS HANDSLAG. Inlichtingen bij Etienne Dujardin, Watou. Te Itoop Een nieuwsobouiiii hui*, staande in de nieuwgebouwde reek, Crombeke kal sijde, Poperinghe. Zich wenden bij M. Loyette, koopman in hout, Veurne, of bij M. Hector Lebbe, koopman in ijzer Poper. 2-3 plaataon. CAPTAIN RUSH, VLAMERTINGHE. lïei-icliten. D^piPiJT ^an heden af te verkrijgen J<-nlw I bij Mareol Doraedt. Abeele: Alle slag van bogen, snaren en alle artikelen voor schutters. <iu*tai' Mtecliolorum. Elzerdammp, iaat weten dat hij van heden af voorzien is van goede FRAIMSCHE VLAMK0LEN voor bakkers en beenhouwers. O VI li NEMING. Uit oorzaak van vertrek, aandeel over te nemen van eenegoede natie in Antwerpen. Voor inlichtingen zich te wenden Mijnheer WILLEMS, Hespenstraat, 6, Antwerpen. Iedere week jonge kiekens te bekomen van ln April tot 15" Oogst bij Alfons CORSELIS, Wagenmaker, Kiekenkweeker, Dranouter. levering rondom den 10 April aanstaande, komende rechtstreeks van Polen (vroeger Duitschen Russisch gebied)uit zware, koude gronden.Oorsprong bevestigd door de vrachtbrief. PRIJS Drie en zestig Franken de 100 Kilos. Bijzondere prijzen voor Boerenbonden of bestellingen van ten minsten 5000 kilos. Wendt U tot YPER I>e BI STSv en GORD OP 8TE Motoren. Vcrsclicidcne l>ï lDI'.V werkzaam in België. Agent voor Poperinghe en Omistrekeii Ml gestuit, gedood door Por floschjo Dontogdne: 2 frank in alle apotheken ^5. Depot Apotheek N0TREDAME te Poperinghe. MKL'ISSÏLS, Stoelen, Spiegels, Stoven, Menagiegerief. Glas, Gleirsch, Stoors, Gordijnen, Bloemen, Rouwkronen, Kindervcituren, enz bij Etienne MONCAREY SANSEN, Bazar der Galerij, Gasthuisstraat, Poperinghe. 's Zondags gesloten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 3