mm E PUPPEN. SELECTA DE SIROOP PSiLiilO Uiterste Zwakheid en Uitputting. Tabletten CH. HALFMAKRTEN-CORSELIS, HET IDEAAL DER ONTROOMERS IS HET MERK F. BLANCKAERT - ERUENE VANDEPUTTE EM1LE ROFFBEN-VERBEKE JOSEPH LEBBE ëorges De Voldere C" HET GEKROOND KALF Ömer Verschoore, 92! Kru.?AVe In den FRANSCHEN SOLDAAT STAESSEN - BOTTEZ, Landbouwmachienen, Landbouwers, Kiekenkweekers, ZIKTK. MICME3I-.! lAtenoodigheden voor fiiertoestellenj t&QOOCXWCOOO Belangrijk Bericht a^n de heeren Bazen en Voortverkoopers De Gebroeders GRXJ WEZ, te Grombeke, PIMGS Huis JEROOH MATTHYS 0 M PU55SEE AERT Pillen iATRSSSE Ei. D0BBELS - HAERINCK, Windölie Cyr. LECLERCQ-BAILLEUL SCROENHANOELAARS GAB AGE DE VOS Gebr. PURGATINE KEPERS sHOPPit PERSEI! Albert rolcomb-Druant, De Wonderbare SAP0 Zeep Landbouwmachienen Ed. Stevens-Pattou Zonen, Brandverzekering POPERINGHE is de beste en de voordeeligste. EMILE ROFFIAEN-VERBEKE CHIEIEK Maison GERBER bij J. M. Denecker, BREUK, GEZWEL of ZAKKIkG MOTOS F. N. hostal AUTOS 8 ALLAEYSen ZONEN G. Vanderbeke-Haeghebaert, Hu,s BOUTEN-PAPIN VERKOOPZAALierAS;,7sth' FOUR UREN - HERSTELLINGEN Nr 4000 1.. PATTOU, E, Vanneste-De Winter 1*1'ij Kepers» Hoppepersen Kleermakers voor Damen en Heeren PRIESTERKLEEDEREN GENEEST U Gasthuisstraat, 3g, Poperinghe. Rouw in 12 u. Achille Denecker-Cordenier, PROF. JUNKiERS Depot vax Filtur Behkëi^eld li d u til lét I H a la! ZIJ ZIJN DE ECHTE BLOEDZUIVERENDE PILLEN Groote keus van allerhande ONTVETTE BEENDERENNIEEL Grooten Afslag Nieuwe prijzen. Hollandsche Nicotine Landbouwmachienen op Oorlogsschade. DE Steendam, 35. 'GENT. C. M A LF A IT, A. DUMONCEA.U JOSEPH SEYS, oud huis Joseph Didier-Meurin, Uzer en Metaal, Blinde Liedenstraat, 1YPER. Wilt gij eene prachtige en ge makkelijke klee - ding. Vraagt de Corsetten gedeponeerde modellen van het merk liroote Afslag Hoppepersen en Kepers bij MARQUIS-TRYBOU, Tot dan Inafsten graad aan bioedgebrsk lijdende en als ongeneselijk aanzien Dooi' de Dr Casseül's Tabletten genezen, n. Iïil J. Payne, 24, Mysore-road, Lavender London, S.W.ll, zegt: Eenigén lijd voor urine intrede in het leger, verloor ik mijne eetlust, wiord zwak en zoo zorgloos dat zelfs de grootste v. i.inspanning niet kon overwinnen. Ik kan den toestand v>an verzwakking in de welke ik mij bevond niet beschrijven; ik bad niet de minste macht en was standvastig droevig -en i'..'der gedrukt. Alle handelingen waren nutteloos -en mijnen toestand was ais •ongeneeslijk aanzien. Degenetsheeren erkenden een chronisch bloedgebrek. Hoe ik mij ook he redeneerde, miste mij de macht om het soldaten leven te verdragen. Op 't einde van twee maanden zond men mij naar het hospitaal, mijnen toestand vvierd weldra» als ongein es ijk aanzien, en ik wierd als onbruikbaar voor den dienst afgedankt. Te huis gekomen, beproefde ik alle genees middelen. maar te vergeefs. Op zekeren dag* ontving ik de Dr. Cassell's Tabletten, weldra, voelde ik m:j beter, wierd vroolijker. de ppijsvertecring de-ad zich beter, verbeterde eiken dag mijne gezondheid, zoodat ik lieden geheel en hersteld bon en gezondoT dan vöör m jjne zi»ekte. PRIJS 3 FU EN 7,50 FR. (het groot model he\ at drie maal hot kleine> V e r kocht door de apotheken i n alle werelddee- |pn Vraag de Pr C«t 8 sell's Tabletten en wei gen.' a Ie na ma king. Universeel famildn genee$rmddel tegen NEEMT TWEE TABLETTEN. bij het slapen gaan en ge zult bemerken hoe goed ge slapen Zonuwaf matting Slapeloosheid Hai-tJkloppinp,en Zemiwzivakheid Bloedgebrek Levensanwalting f i.cnuwonsceking Slechtpijsver eev:n?1Z ent j'wac-H^,ii öiii ij zult: vervolgd Neurasthenie Uitputting Nierenziektó 1 t»n ge zult wel Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan ij dra de \icugc.e de personen die de kritische tijdig <«<cn van Liet leven H kennen kracht doorgaan. Dokter CasjelI's Co., ILtd., Ma*Choster, E^elgnd s eil gezondheid Algcme-n depot voofr België en hei Groot Hu m: r te bezitten Maison r.ouis Sanders, 22, Rue de la GlaoiOre, Brussel. - Verwrrij \i<'iiuuasM<-h«-i-i j KUISCHEN en ONTSMETTEN door het alom goed gekend Huis Ma cis en «an brugge dépot voor Poperinghe II.ACIIEL IHiVO.S, 3, Meessenstraat, waar men ook alle dameswerken met loebe- hoorten en eene schoone keus van wit en gemaakt ondergoed kan vinden. Specialiteit van '1 nntlcn en l»it(vit, Alle herstellingen. Statiestraat, io3, ROUSBRUGGE. GIIOOT BfrJJL. VTCG Wilt gij eene kloeke en zware STOOF, bezoekt het huis Te koop Apothek'rs Notredame, Groote Markt en Kestelyn, Gasthuisstraat, te Poperinghe- A. VEBFAILL1E - DECONINOK Meester - Kleermaker Lakenstoffen Nieuwigheden REGENMANTELS Spécialiteit van Peigné en Serge WERKKLEEDEREN in pane, engelsch leder en lafont. On^eleellijke 1'rljïeiJ. JUUT- Aanneming van alle Uniformen vagn.nmniinjimji lÏELGISCH FA /SISIK A V I ïelfüiuerlHjr. Han!i met zelfwerkend vrijviel. Helifcen Ik lilwteia en ïiiiriiniuni Mleet Gewaarborgd maximum van ROOÏIOI'BREiV ST. eenvoud, jvjisheid. sterkte, duur. selioonlicid. Verbruik 50 tot 600 liters per uur. ernstige waarborg te Alle stukken zijn volstrekt vervangbaar. Eenig_ volmaakt voor bol-evenwicht get ne koorden vervangen. Worden in het meeste vertrouwen geleverd. Overtuigt U dezer voordeelen. vooraleer een aankoop te doen en wendt U tot bij Yperstraat, 11 '<i. Agent voor Poperinghe en Omstreken. Handel in InlandNrli Hout, Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Battens, Poutrellen, enz. PERSEN, KEPERS, ESSENCE OLIE Dépot achter de spoorwegstatie, Poperinghe Crombekesiet nweg, 142 r O V li K I in II F WIJNHANDEL II. Cuvelier iV ril», best gekend huis van Frankrijk Vertegenw. All». BSacrt, Poperinghe. -r pjamm TE VERKRIJGEN BIJ Hilaire Ossty.'i-CambiR Te POPERINGHE t-fali nniseerde Vzerdraad voor Hoppekweekers. Gewaarborgd, eerste kwaliteit, gelijk voor den oorlog 155,. Bleekersdijk, (iENT Tétéph 770 Hulphuis7, Yeurnesteenweg. YPLRi lloterstraat, 5(», VPËR, waar gij alle slag van Buis- en Keukenge- rie/ zult vinden Landbouw- en Timmer- alaom Glas- en Gleiswerk Engelsche Bed Jen Kindertoituren Zolderwagens Beet en Windmolens Basculen Slijpstee- nen Wasch- en Boterkeerns. Alles wel opgem.'akt en aan zeer voordeelige prijzen. Bijzondore prijzen voor voortverkoopers :«r* re r «jPRfefR* L.A.MDBO 1WER8. 3(> .iitren (roeden I 'itsliig Wilt gij spoedig uwe Kalveren vet maken schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het KALFSVOEDSEL van JANS3ENS-FOSSÉ, 11. Rue de la Linière, te BRUSSEL Verkrijgbaar bij .(nies Truu anf, han delaar, Poperinghe en in alle goede huizen. («route keu* van Nieuwe V S<: L O W, aan zeer genadige prijzen. Gr. afslag op Banden Chambre-a-airs&Ketens Komt zien en oordeelt. Tlieopliile Allewaert, STAVELE. Aannemers Handelaars. Te Koop 1 Tracteur FIAT 20 t. n. staat 15 000 Camions BENZ 51. n. 14.500 DAIMLER 41. n. 14.000 OPEL 4-51. n. 12.500 Remorques alle gewichten. Te bekomen alle stukken voor camions. Huis "Vaière Sdiessen, OPVOLGER GEDIPLOMEERDE SNIJDER, Yperstraat, 19, POPERINGHE. Onvergelijkelijk Keus van <5ie- maalite Kleederen op BBiiasit, vo«>r Iloeren, Damen ui Kinders. MtofSVn im :i!lr p»*.- zen Laatste nieuwighe den voor 0'' Comni" «iïe en liet aanstaande ZOMERSEIZOEN. De schoonste Modellen vol gens gravuur. Zie onze uit stallingen. Magazijn open den Zondag. Geene Hulp- huizen alles in Poperinghe. Vraagt bij ons de echte Werk- kleederen van het huis Adolf Lafont, Lyon. ,s Verzorgd werk ABEELE, Maai- en Pikmachienen, *Massey-Harris» Zaai- en Brakmachienen, Ressort-Eegden, Rollen, Beetmolens, Windmolens en Zak- winders, Basculen, Fourneels en Strooima- chienen, Kerns en Afroomers Persoons Dépöt van öor*c!uiiaclii«nen L^Claeys-Denys, Zedelghem Verwissefstukken van alle machienen, Vermaking en verandering. Oliën, Vetten. Beste Koorden voor Oogst en Dorschmachienen. Vooraleer Gij een broedmachien aankoopt ziet het nieuw merk lixHfior in werking, Altijd de beste uitslagen Sterke kiekens ge broed om te leven er te verkrijgen in gelijk welke hoeveelheid Allerbeste leggers. Schrijven naar NI. DERYCKE. Broederjj El verdinghe. Bezoekers wel gekomen TKLKFOO.X ttl. de beste en de goedkoopste t Aangenomen door Staat, Yzerenwegen, Gemeenten enz.Zink V. M. Lood jj Soldeering Pompen Aalpo mpen Watersteenen» enz. enz. Engelsche Ealence voor gemakken, pissijnen, lavabos, enz. enz. Détendeurs, Plongeurs. Kolommen, Debietkranen Bierpompen, tinnen en looden vertinde buizen, enz. enz. F;i!>riek van Zinkeii Pannen Raden in Gegoten SJxer V ER W A RMSTELSEL van de wereldberoemde firma van hebben de eer het publiek van Poperinghe en Omstreken ter kennis te brengen dat ze een gansch nieuwe iiisteilatie o|»riehVen tot het verveerdigen van 10 jaren waarborg Akkoordzetten Herstel Verwisseling 8, 10, 12, Jan Volderslaan (bij de Hallepoort) Telefoon: Br. 154-72 Bl'U^el KONI^fiSöIST Cylcr Champagne Geel Klenr Spoct It.r*oii iie Boze Kleur zeer aanbevelende verfrisschings dranken, reeds overal bekend, en enkel bekomen door fruit en suiker. Alles wordt getrokken in liter/less chen met vijs, in gansch nieuwe kistjes Ook levering van allerhande Hieren, Wijnen, Porto, enz., in vaten en in fles- schen. Bijzondere prijzen voor Voortverkoopers. Voor alle aanvragen en inlichtingen zich wenden tot: DANIEL GRUV/EZ, CR0MBEKE, Telefoon Poperinghe, 30. of OSWALD GRUWEZ, Nieuwe Reke, 191POPERINGHE. NEEMT HET BESTE gemakkelijkste; en 0?C~EIL.BAAR PURGEERMIDDEL PURGEERT met Bi ?i in 'I'f* Zij bastaan alleen uit nauwkeurig uit,gezoe,ht plantensap en bevatten geen vergift Zij kunnen nooit de minste stc <jrnis veroorzi.ken. De groote gunst der STA' NDAERT's PILLEN is hunnen w aarborg. Verkrijgbaar bij alle apothe'iters 2 frank de d oos. r frm wmmmmmx altijd te verkrijgen bij Prosper Wnllopii Casselstraat, 175, Poperinghe. Men bestelt voor 50 cent. 1/4 van een pakje. Ook oude gazetten aan 1 05 de 25 k. m ft- in Wol, Floconwol en Konijnhaar, aan zeer voordeelige prijzen en ter trouw te bekomen bij opvolger van HENRI BRUTSAERT-DUCLOS, Bruggestraat, N« 3, POPERINGHE Gesloten op Zon- en Feestdagen om 1 ure. De beste zalf ter wereld tegen ruwe huid, barsten, kloven, ge sprongen handen, kapotte lippen, gezwollen pijnlijke voeten als gevolg van de koude. Geneest alle wonden en excema In dooc. tuft. 1.25: 3*40 coUt Bi) alle apotheken. Vertegenw. voor België' Charles I. Wijnperle Antwerpen (Berchcm). Fabrikant PHARM FABRI EK |A.MIJNHARDT.ZC:S1(H.U)J Pacliti'rK, l-andhiiuurrN Tuinbouwkundigen. Zorgt voor uwe belangen, verhoogt uwe opbrengsten, verbetert de hoedanigheid uwer voortbrengselen, vermmdert uwen ar beid door het gebruik van het (5 o/o stikstof en 20 oio phosphoorzuur) de eenige meststof welke door eene trage en matige ontbinding aan den landbouw al zij ne vruchtbaarmakende grondstoffen verze kert en aan de uitgeputte aarde hare oor spronkelijke kracht terugschenkt De fijnste, zuiverste en rijkste ontvette beenderenmeelen worden geleverd door de Naamlooze Maatschappij USINOS onder het toezicht der Laboratoriums van den Belgischen Staat gesteld. Specialiteiten Ontvette beenderenmeel Hoornmeel geperelde beenderen voor kie keneten VleeschmeelBeenderenvet, enz. Bureelen te Antwerpen, 19. VanErtbornstraat. Telefoon 9283 Werkhuizen te Boom. Telefoon 149. Telegrafisch adres CORNEOS-Antwerpen Postcheckrekening 43965. Prijzen en stalen op aanvraag aan den algemeenen agent, M Louis Van Hove, 18, Delinstraat te Antwerpen. Het Oud gekend Huis In «Ie Nntionalr Klak. 4, Gasthuisstraat, Poperinghe. Groote keus van klakken in alle modellen, Hoeden in zijde, feuter en stroo. Bijzon derheid van Berets en hoedjes voor kinders Met aanslaande Maart zal ik voorzien zijri van de nieuwigheden voor de plechtige communie in Peluche, zijdeen feuter. In'tgroot. Houwbandan. In 't klein. Vandewalle van Rousselaere :Voorkie?nI kindertjes tegen 't zuur, buikpijn en winden. Te Poperinghe te bekomen inalleApothekerijen Kestelyn, Notred&me en V&nde Pl&s aan 3 75 t'r. de flescli en 2.00 de halve fleéch. Duinkerkestraat, 38. Poperinghe. WIJNEN LIKEUREN, Mineraal water en Limonaden. Vermindering van prijs aan voortverkoopers. vraagt stalen en prijzen. Groote voorraad iitir schoenen in alle grootten. Tennis, merk Rex 8aii(lalen *Kneipp». PnnlolFels in feuter en Ieder. Koestraat, 14, GENT. Telef. 3176 DEPOT voor de Vlaanders, der ver maarde engelsche led-ren goUen, merk Coronation LflVOlTURe UNIVERSELLB Touring 4-5 plaatsen 9.200 fr. Touring met electrische verlicht. 10.800 fr. Runabout 2 plaatsen 8 500 fr. Runabout m electrische verlicht. LO.lOOfr, Chassis-Camon,nuttige last 1250 k. 0.900fr. MOTOS NIKOLKA VELOS, NA A IMA CHIENEN, enz. »leenenpo0r(. Vl'l-T'. Telefoon 55. mmarrriri uwi LANDBOUWERS gebruikt de van Veearts DEVLOO. Bloedzuiverend en Maagzuivererd behoedmiddel voor Paarden. ABEELE, Statie. EPICIAS van 20 tot 44 cm van 4 tot 15 franken. Eenige Depothouder der KOLEN - KALK - CIMENT. is eene zuivere zeep zonder bijtende stof fen schuurt het best, bijzonder goed voor winterhanden droog en teeder vel, en alle velziekten te helpen genezen. In alle apotheken te verkrijgen aan li.SOfr. «wn»(wmmwR! - Constructeurs, - Bruggestraat - Poperinghe. Maai-, Zaai- en Pikmachienen Massey- Harris; Oiitroomers Sharpless Tubular; Chicoreisnijders, Hooirakels, Dorschma chienen, Moteurs, gebreveteerde BEET MOLENS, beste Aardappelplanters en Uit roeiers, Braakmachienen, Ressort Eegden, Rollen, Jumellen, Manègen, Strooimachienen Windmolens, Beerpompen, Boter- enWasch- kerns, Zakwinders, Basculen, Fournooizen, enz. enz. Alles in magazijn en ook alle vervangstukken Herstellingen altijd aan- veerd en spoedig uitgevoerd. Bij mij ook te verkrijgen VAN 1. Omdat de bestuurraad samengesteld is uit Poporinghenaars die van iedereen gekend zijn. 2 Omdat, al de aandeelhouders Poperinghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Pope ringhe blijft. 4. Omdat ac Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. 6. Omdat de premien lang zaam verminderen. Alle inlichtingen bij J. Folcqoe, Yper straat, 7, Poperinghe. YZE RWAR E HUIS Yperstraat, 118, Poperinghe. Téléphone 88. r"La Savoyarde ,,y Société d'Assurances Mutuelles contre les risqties de toute nature. Gesticht volgens de Wet van 22 Januari 1868, Gezeteld39, Rue de Moscou, Paris, 8= (De waarborgen zijn bepaald door de wet). Vooraleer 11 te verzekeren tegen brand, onge vallen,velos, sterfelijkheid van dieren, enz. vr. zijne tarieven, die u zullen verzekeren dat zij de goedkoopste is, niet de meeste vrijwaring- Stuurt dus allen uw adres op, het is uw b-elang en het kost u niets, voor inlichtingen naar het Bestuur voor Belgie en Noord Frankrijk. M. F. Qpsquiêre, 62, Rue Fontaine, La Made- l«ine-lez-Lille, of aan zijne Agenten. Men han delt in 't vlaamsch. Hoofdagenten worden over al aanvaard, waar zij niet vertegenwoordigd is. (dezelfde voorwaarden als die van Parijs) De vreemde (tare* wor<fc« gratis vertaald v. de verzekerden/^ VERITAS 5 jaar Waarborg. Agenten gevraagd. J. Verhaeghe>lle Itaetw UZI fraj «run Emrwacnf fm fi>!»»»^ «w» Constructeur, - KlEYl/MUEL, - Landbouwmachie nen, Jachtstoven, Veloa, Z inkwi;rk Agentschap der PLOE GEN en ONTROOMERS MEJ, .OTTÏE. Schaalstraat, n' 16, POPERINGHE. Eenig HUIS in POPERINGHE en Omstreken waar verkrijgbaar is van af 10" Februari 1922 ALLE KLEEDIXtiEiY in zijde, satijn crêpe de chine, voilen of wollen stoffiën voor Meisjes Eerste Cotniiiunikanten ent Dames, in alle kleuren en grootten en van de beste hoedanigheid. Bijzondere keus en modellen voor den eersten en tweeden dag. De bijzonderste kleedin gen worden aan de vitrine niet tentoon gesteld. Alles wordt op maat gemaakt op aanvraag, aan genadige prijzen, buiten alle concurrentie Groote üeits van Epicias en Larixen aan zeer genadige prijzen (■pgnlvttiiisrrrde IJzerdraad, Kolen, Kalk, t intent, ABEELE - STATIE. Groote keus van alaam voor ambachts lieden. verlakte artikels voor huisgerief Gemaakte Jachtstoven, Gegoten Stoven Fourneelen merk GODIN; Zaaibakken Tuimelkeerns, Windmolens. Basculen, Beetmolens, strooisnijders, aardappel aspeuzers eerste kwaliteit van dakpapier, stekkerdraad 2 en 3 draden, traillie- draad van alle grooten, Marrniten, zwarte en galvaniseerde, enz., enz, LIJDT GIJ AAN wendt U tot den gediplomeerden specialist breukmeester Huis van vertrouwen .gesticht in 1885, leverancier van klinieken, gasthuizen, geneesheeren, Maatschappij van ijzer wegen door zijne nieuwe gebre veteerde toestellen, zonder veeren, draagbaar dag en nacht en voor alle werken, schenkt dadelijke verzach ting en geregelde wederdrukking, tot volkomen verdwijning van het geval Met alle WAARBORG. Kostelooze proefnemingen van 9 tot 3 uren te IC O 14 T 14 I J IC alle Zon- en Maandagen, 25, Pape gaaistraat. Uitlegboekje op vraag. Koopmansstraat, 24, Brussel. Agent voor Poperinghe en omstreken, - I» O l> E It 1 Al G II E - IX BE VIER SEIZOENEN. Casselstraat, 7, POPERINGHE. Ik heb de eer aan mijne talrijke klanten te laten weten, dat ik voorzien ben van eene groote keus Kleederen en Comnlets voor de aanstaande EERE-COMMUNIE. Alsook schoone Kleederen en Complets, bovenroks en blousen, voor Dames en Jufvrouwen Kinder- kleederen in alle grootte, Witgoed, Doopshals. Doopkleedjes, Hoedjes, Polos. Schorten, Pei gnoirs in alle grootte. Manshemden, Cols en Plastrons. Handschoen, Handzakjes in leder en zijde, Kleerstotfen bij demeter. Serge en Gabardine van 1 m. 40 breed, vanaf 17 en 20 frank in alle kleuren. RECLAME Alwie die kooper is van een kleed voor de EERE-COMMUNIE in schoone stofte en naar de laatste Mode gemaakt van af 85 fr., krijgt gratis als ge schenk een Handzakje in Leder ot in Zijde. Kolenhandel VERHELLEN bijgenaamd Rorrcn. Komstraat, 36, POPERINGHE. Beste frênekolen, vette kolen, braisetten, alsook bryketten voor blazers en bryketten- mul. t'Huis gevoerd op aanvraag In 't groot en in 't kiein. Groote keus van rookersartikelen zooals Pijpen in zeeschuim, gegou droneerde koppen, ambre mondstukken Sigaren en sigaretenpijpjes, sigaren- ensigarettenkokerstabakzakken, vuur- slagers, enz enz. Men aanvaardt alle herstellingen. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillos en sigaretten. Prijzen buiten alle concurrentie. Voor voortverkoopers,groote prijsvermindering Emilo FT". YS- VERII lEGHE, Gasthuisstraat, 54 (Hoek der Priesterstr.) POPERINGHE J. en AI. Dumon VOLLEDIGE KEUS van KLEERSTOFFEN. 17, VLAMINGSTRAAT PRIESTERSTRAAT, 15 POPEKINOI1IE. Meessenstraat, 7, POPERINGHE. Allerlei KLEEREN voor dames en kinde deren Kostumen, Robes, Rokken en Blou sen in alle stoffen. Het huis is bijzonderlijk voorzien van buitengewone keus voor EERSTE C0MMU NlEKANTEN. Alles naar de laatste nieu wigheden aan zeer voordeelige prijzen. 24, Steenweg van Antwerpen, ISruHMcl (Noord) Elke Maandag, Donderd. Vrijdag 2 ure Openbare verkooping van Meubels Alle dage UIT DER HAP TE KOOP Bijzonderheid van Engelsche Bedden. Inpakken en verzenden in de pro- vintie. Tel Brussel 107,56. IKiQDEN-ARTIKELEN IN 'T GROOT Kleers offert. Witgoed, Merceriën,Sajetten, enz Spécialiteit van Gordijnen en Gemaakte Stoors. \1CKEL en - 1). W. - op de lamerliii£lie (rechtover de statie) PERSEN vanaf 0 15 tot 2.50 tr. volgens lengte, van 2 meters tot 9 meters. KEPERS van 20/24 tot 40/44, al op 8 ffl. lengte, uitsluitelijk voor de hop aan 6 fr. tot 16 50 fr Rood hout épicias. GEGALVANISEERDEN DRAAD op alle maten. Vermindering van 30 0)0 op de gewone prijs, per hoeveelheid. Daar ook te bekomen Boonpersen, per sen voor brijkovens, stallingen, hangaars, ladders. Hout voor afsluitingen. Brandhout. YI'ER Botertitraat (dicht bij de Halte) POI»LHIX4»IIL Vlamingstraat 7 (bij de Groote Markt) Prol. Ernests FAQüAiiS, San Marco, A. (napels) Het beste bloedzuiverend uitmuntend purgeermiddel Groot Apoth. Kantoor, ioa, Zwaluwenstraat, BRUSSEL

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 4