lulde aan Doctor ALLAEYS. HET NOTARiEËL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD Nieuwsblad voor Poperingheen Omstreken. De bloem van het Vfijboseb Apotheek fraas Van de Zondag1 9u April 1922. 15 Centiemen. 19' Jaar. Nr 15- Buitenleven. Over familienamen. De zaak Muiier. In 't Buitenland. Abonneinentprijs In Stad fr. 6.50 In Belgie pp0y, 8.00 Buitenland 13.00 Sausen-Valines te 15, Gasthuisstraat, POPERINGHE BERICHTEN, VERKC3PIÜGEK, Eene inlassching VONNISSEN, R01 'Btr.iCilTEh. Oorlogsschade. P o Ut ie k O ver zich t. Tooneelspel Woningnood. Duitscii vee. v$£ Orize landbouw. Ze zijn kwaad. HONGERLIJDENDE RUSSEN per Jaar Uitgever Drukkerij, Papierhandel, Postcheckrekening n' 15570. POPE RINGBENAAS 1»RIJS v voor Aankondigingen o.6o ctn per regel. Herhaalde Inlassching. o.5o ctn per regel. i 5o ir per egel. 5 ir. yoor 10 reg. Herhaalde 'tnnr.ncin prijzen op aanvraag Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten voor den Vrijdag noen inge zonden wokdhn. Heer Doctor Hilaris Allaeys is een kind onzer streek, van ons duurbaar Westland, geboortig van Woesten daarbij een oud-leerling van het Colle- gie van Poperinghe (Rhetorika 1891) hij telt in onze streek veel vereerders, vee! vrienden en kennissen; hij is ook, en boven alles, eeri keikopachtige, daadkrachtige, ras-echte Westvlaming gebleven. Een verblijdend nieuws lezen wij, nopens hem, in het Vlaamsch Genees kundig Tijdschrift. Voor de eerste maal heeft er in October 1921 een Italiaansch weten schappelijk congres plaats gehad. Het werd ingericht door verschillende hon derden geneesheeren en minstens een dertigtal Hoogleeraren, allen Italiaan- sche geneesheeren van mondziekten. Het is door deze vergadering dat Heer D1' H. Allaeys, tharis geneesheer te Antwerpen, gevierd geweest is op eene ongewone wijze. Op de slotvergadering werd de naam van Dr Allaeys,luidruchtig toegejuicht. Tevens werd er beslist dat er in October 1922, in het wetenschappelijk Congres dat te Rome zal gehouden worden, een bijzondere hulde za! gebracht worden aan Dr Allaeys. In de uitnoodiging zeggen de Italia nen Wij, Italianen, zullen tevens het genoegen hebben, gedurende die dagen, in ons midden te zien, den waardigsten mond- arts der wereld. Inderdaad daar zal de Vlaming de heer Dr Allaeys, een voordracht houden in het Italiaansch over de Evolutie van de wetenschap en het onderwijs der Mondheelkunde De hulde gebracht aan eenen Vlaamschen voorman l'illustre Flamingo, zooals de Italianen zeggen, is tevens eene hulde aan Vlaanderen. Maar niet alleen in Italië is Dr Allaeys gunstig gekend, zijne bekwaamheid is we reldberoemd. Geen enkel land ter wereld, hoe ver of klein het ook weze, of deze Vlaamsche geleerde is er, tusschen de ge leerden van zijn vak bekend. Een paar bijzonderheden overgenomen, voor het meererideel uit de Annates Beiges de Stomatologic (April 1921), het blad zijner ambtgenooten, die Doctor Allaeys heeten sans conteste une des plus fortes personnalités stomatologiques au monde entier (ongetwijfeld een der meest beslagen specialisten voor de mondheelkundige weten schap van de gansche wereld), alsook uit De Standaard van verleden jaar. Doctor Allaeys werd geboren te Woëstën- bij-Poperinghe, den 5 Juli 1873. Hij is, met E. H. A. Camerlynck, Doctor in Theologie, Deken te Oostende, een der meest gewaar deerde studenten die uit het Collegie van Poperinghe gekomen zijn, en een der meest beslagen leerlingen van den nooit genoeg volprezen leeraar van Rhetorika, die zoo lange jaren de roem geweest is van het, Poperingsche Collegie, E. H. Theophiel Delanote, nu Deken te Ghistel, voor wiens prachtig onderwijs Doctor Allaeys o. m. de grootste vereering bewaard heeft. Hij zelf heeft eens verklaard Wat ik ben, heb ik grootendeels te danken aan mijnen goeden Meester E. H. Alfons Dassonville,nu Pastor te Rousbrugge, de beste Germaansche Phi- loloog van ons land, die mij de razende liefde tot de taalstudie inboezemde en aan de heerlijke onderrichtsmethode, van den besten Meester,dien ik ooit in het onderwijs, van laag tot hoog, ontmoet heb, E. H. De lanote van het Collegie van Poperinghe, een onvergetelijke Leeraar. De Les Annates Beiges de Stomatolo gic schrijft o. m. Doctor Allaeys is de stichter en de ziel sedert meer dan 15 jaren van de Associa tion Stomatologique Internationale hij is sedert jaren, (welhaast twintig), Algemeen Secretaris van de Société Beige de Stoma tologic». Deze dubbele taak is verpletterend, vooral voor iemand die daarnevens nog 8 tot 10 uren per dag zieken moet behandelen. En men weet niet wat men in dezen verba- zenden man het meest moet bewonderen of zijn onverwoestbaren werkijver, of zijn grondige kennis van een tiental levende talen, of zijn schranderheid in het bestudee- ren van de groote wetenschappelijke,genees kundige of biologische vraagstukken, of zijn beslagenheid als wetenschappelijk en beroepspublicist Merk wel dat deze lofbetuiging geschreven is door een vakman, Doctor en Professor te Brussel. Van die taalkennis gesproken, laat mij hier nog een bijzonderheid bijdoen uit de Collegie jaren. Van jongs af had Doctor Allaeys een warme liefde, ja, een echte drift tot taalstudie, en als hij te Poperinghe op de studiebanken zat, van afzijn 13de jaar was hij de gevierde ('t woord is van den meester zeif) medewerker aan Loquela ivan Guido Gezelle, met wien hij, school knaap nog, in die jaren honderde brieven wisselde, beter buitenblauwde uit en in het Collegie bij middel van een goedjon; stigen externe! Want.peist eens: «Loquela»,- jGuido Gezelle en het Vlaamsch waren, in '.die dagen, nog... uit den booze 1 En 'tmag ;nu wel geweten zijn die durfkracht heeft wondere karakters gevormd dat Doctor Allaeys de ijverige Secretaris was, als student te Poperinghe, van den «geheimen» Viaamschen Studentenbond waarvan De ken. Camerlynck in zijn studentenjaren... Eerevoorzitter was t. w. De Vlaamsche Keikoppen (met hun «geheim» maandblad De Keikop), en die maandelijks vergaderde, als.Y Congé du Mois was, bij... Van- nieCiwenhuyze aan de statie te Poperinghe, ijf 't achterzaaltje, om niet... verraden te worden Wij zijn blij-ook onze nederige hulde te kunnen brengen aan den gevierden zoon van het Westland dat Doctor Allaeys zoo hardnekkig en zoo driftig bemint en tevens in ons blad zijn portret te kunnen geven (dat wij van eenen vriend kregen), al dagteekent het van voor den oorlog, en al zijn de «pluimen» misschien nu wat gedund of vergrijsd. Als wanneer wij nagaan wat de buitenbe volking was over een dertigtal jaren bestati- gen wij dat het getal landbewoners meestal fel is achteruitgegaan, niet om wille van het lage geboortecijfer, verre van daar, maar wel omdat de drang er in is om zooveel mogelijk naar de stad in nijverheidscentrums uit te wijken. De oorzaken? Het buitenleven dat voor velen te eentonig lijkt, er is niet genoeg afwisseling, geen vermaak en meer moeilijkheid om in de noodwendigheden van het dagelijksch leven te voorzien. Voeg daar bij dat er in de stad meer gelegenheid be staat om onderwijs en vakkennis op te doen, dat in de nijverheid hoogere loonen betaald worden en de aanlokking is gemakkelijk te begrijpen. Het voorlaatste punt is dan ook in 't alge meen oorzaak, dat de landelijke bevolking, dooreen genomen, in ontwikkeling bij de stedelingen achteruitstaat. En nochthans wat zou er van ons geworden moest gansch de buitenbevolking naar de stad uitwijken? Na korten tijd zou wel iedereen van hon ger omkomen Het tegenovergestelde is niet te duchten moest ieder een landgebrui- ker worden de voeding van het menschdom bleef verzekerd. De landbouwers vormen inderdaad de belangrijkste klas der samenleving, van haar hangt de landbouwopbrengst af, grondslag der voeding van allen,bijzonderste bron van den bloei der nijverheid, van den handelen het geldelijk vermogen, ja van den rijkdom van een volk Mengelwerk van De Poperinghenaar 67 door A. HANS Thielt werd bedreigd. Thielt was altijd het hoofdkwartier van 't Duitsche IJzerleger geweest. In de kleine stede had men de op perbevelhebbers gezien, den hertog van Wurtemberg, daarna Sixt von Arnim, om ringd door honderden trotsche officieren. Ze bezetten er de schoonste huizen, bestel den kostbare meubels, tapijten, richten in een fabriek hun frontdrukkerij in, waaruit die onrechtvaardige plakkaten kwamen met bevelen tot inbeslagneming, plundering, ge vangenneming, boete, terechtstelling op de kiosk der Markt gaven uitgelezen korpsen concerten, terwijl ginds dieper in Vlaanderen duizenden stierven. Nu kwam ook hier de verlossing. De Belgen hadden nog een geweldigen strijd te voeren op de Hoogte. Ze waren afgemat na lange dagen van geweldigen kamp en werden door de Franschen afgelost. Deze bondge- nooten trokken het eerst de stad binnen. Bij de beschieting waren nog enkele burgers omgekomen. Thielt had echter niet veel geleden. Hier en daar waren de straten open gebarsten door mijnen... Brugge verbeidde de onzen, de nobele stede van Vlaanderen waar reeds de klepel roerde in de groote zegeklokke Melchior die straks den ranken, fieren halletoren van vreugde zou doen trillen en 't harte aller Vlamingen welke in 't lijden standvastigheid hadden betoond, hopend en vertrouwend op den grooten dag der verlossing, die nu gebo ren werd. Een andere Chatillon had in de stede van Breydel en De Coninck geheerscht. Maar ook zijn rijk was uit... Hoor, daar in een herberg zongen Vlaam sche soldaten het lied van Rodenbach... En hier staan we, 't hoofd omhooge, Vuistend trillend, kokend bloed. Menigeen zou dien zang verdacht vinden, want 'twas Vlaamsch, kerngezond Vlaamsch. En het was van den dichter, wiens werken door de censuur gevaarlijk geacht en daarom als verboden waar van het front geweerd werden... Maar Rodenbach's geest konden ze toch uit die stoere koppen niet verdrijven en gelukkig maar voor België... Ja, daar lag Brugge, dat op zijn verlossing wachtte. En de leeuwen dansten weer... Zwarte leeuwen op het geluw veld? Neen, ook die waren verdacht... Al wat Vlaamsch klonk, moest gevaarlijk worden geacht, zeiden zij, die verre waren en maar met hun bevelen en verordeningen zouden komen als de soldaten, meest Vla mingen, het gevaarlijk werk verricht en den vijand verjaagd hadden. Schoten knalden nog... en ook onder Brugge's muren stierven kloeke strijders. De nacht viel. 't Bleef nog rustig. Het is de landelijke bevolking diJ* het meest bijdraagt tot de verdediging van het land, dèèr immers vinden wij de talrijke £a- miliën, het is ook zij die de bron is van het leven in de stad. Het is van te lande dat nieuw en frisscher leven in de stad ingebracht wordt, en vóöral alswanneer wij den zedelijken kant beschou wen; de, in de steden, aan liet verderf be zwijkende elementen, worden opnieuw aangevuld door gezonde buitenbewoaers, die nochthans, jammer genoeg, ook heel dikwijls aan het verleidelijke, waaraan zij tot dan toe niet gewoon waren, en dat doorvliet stadsleven ruimschoots aangeboden wordt, bezwijken. Van het landelijk leven hangt in groten deele, de lichamelijke, intellectuëele en zede lijke ontwikkeling af der volkeren het is dan ook heel natuurlijk dat er gezocht-en getracht worde om het leven der buitenmen- schen, onder alle oogpunten te veraangena men. Veel kan er gedaan worden opi de geestesontwikkeling, de zindelijkheid én aantrekkelijkheid op den buiten te verhoogen en zoo de landelijke bevolking aldaar te weerhouden. Over de middels om daPte bereiken handelen wij bij eene volgende gelegenheid. U. Simoens. - Staatsiandbouwkundijje. w a.js Vandelbrecht Léonard 1900. Geeraerts Richard 10700. Boessemaere Charles 4825. Cremer Arthur 5695. Treve Juliana 925. Lesage Léopold 1495. We Dewilde-Monteyne 2465. Heddebouw Estelle 1925. Van Acker Charles-Louis 425. Z1LLEBEKE. Tyteca Emile 2475. MOORSLEDE. Degryse Camille 3180. Opvolger van 3. VANDEN BERGHE. Bertenplaats. 8, (Kleine Markt), I» O V E R i i%* O H E. i- fr. In de laatste zitting der Scheidsrechter lijke Kommissies werd de schade op le" A u- gusti 1914, als volgt vastgesteld voor de hiernavermelde geteisterden WAESTEN. Delporte Xavier Capelier Noël Delbarge Hermance Thiteca René Platteew Servais Verkin Octave Merlevede Alin Vandamme Henri We Jules Lemenu Baelen Polydore We Duflo Lanwyck Henri Dillies Hélène We Gouwy mvmnnri. UOST-VLETEREN. Devloo Sophie Debyser Jules Deramoudt Sylvie Lanszeert Cyrille ZUYDSCHOOTE. Cahier Sylvie We Dewilde Willens René Vandevporde Jules Decoene Henri NOORDSCHOOTE. Louwage René Huyghe Léopold WOESTEN. Haghebaert Charles Pauwels Achille Meersdom Jéröme Notredame Benoit Gossens Rosalie We Blanckaert Mispelaere Alois Ramout Jéröme Devey Désiré Vereecke Florentin Blanckaert Pieter Ureel Léopold Blanckaert Camille Meersdom Achille Schooreel Cyrille Vereecke Henri Decoster Alidor Haezebrouck Henri RENINGHE. Boudry-Persoone Jéröme Feryn Julia We Bulcke Gast Aimé Brys Emma YPER. Berghman Marie-Louise Verhoeven Madeleine Coffyn Auguste Descamps Marie-Louise Gekiere Justin Eggermont Frangois Barbez Richard 4733. 2096. 2200. 1160. 1852. 1799. 1379. 985. 1154. 1008. 1641. 420. 3043. 798. aota. 4959.05 2705.94 1220. 10027.50 2250. 6825. 6030. 4317. 34666. 43230. 2210. 250. 350. 1060. 755. 500. 348.90 11420. '2717. 541. 665. 13063. 775. f2645. 2585. 4180. 595. 4065. 15795. 18150. 300. 825. 565. 1675. 5470. 5470. 740. 1431. Meester Tambourin in een eerste artikeltje heeft zondag eene zoete ton ontsteken in «De Poperinghenaar»; velen hebben er den uitleg van hunnen familienaam in ge zocht en gevonden, 't Is te hopen dat die ton van tijd tot tijd zal voort loopen... Dat is beter drank, Meester, voor onze lees- en weetgierige jeugd dan vreemd bier en alcool. 't Smaakt niet naar de ton, maar naar den... trog om nog. Om een beetje aan die brouv/ste te helpen zou ik over den oorsprong onzer familiena men eenige gedachten willen mededeelen. De familienamen yicden bijna al te male hunnen oorsprong of herkbmst oftewel: T uit persoonlijke betrekkingen, oftewel 2e uit plaatselijke betrekkingen. De rangschikking van eenen liefhebber, die alzoo boven de duizend namen van de streek geclasseerd heeft, helpt doelmatig dikwijls den oorsprong vinden. Er blijven echter nog een groot getal eigennamen niet uitlegbaar, en een meerder getal nog twijfel achtig uitlegbaar. Meester Tambourin gaat er nog al gemakkelijk door voor somige van die laatste soort voor welker uitleg zeer groote kennis van oud nederlandsch ve- reischt zou zijn. Een man van 't Popering sche is daarin 't huis en kan daarmede weg gewoonlijk, als bijna al de liefhebbers ver steld staan, d. i. E. H. Dassonneville, pas tor van Rousbrugge, dienstveerdig en niet zeer «kostelijk lijk sommige specialisten. Nu van persoonlijke herkomst zijn de familienamen die voortkomen temeerste van voornamen Andries b. v. Vandaar dikwijls vaders voornaam als familienaam met de herkomstvorm Den genitief of 't woord men er achterPeters van Pieters Hansens van Hans of Jan Christiaen of Kersteman van Christus. Ten tweeden van persoonlijke herkomst zijn de talrijke familienamen die komen van titels, bedieningen, neringen, ambachtenen De Cuypere, Buyse, Cordier. Ten derde nog van persoonlijken oor sprong de namen die voort komen van hoe danigheden le van een voorvaders lichaam zooals Degroote, De Bruyne, Deswarte, Vangheluwe, of 2C van zijn geest en zeden b. v. Deman, Gezelle, Deseure, De Vrije, of nog, 3e van zinnebeeldige hoedanigheden, onder welke soort de dierennamen komen Devos, (sluw), Dehaeze, (rap), Decat, De- mol, Crab'oe, £alle. De tweed^soort van oorsprong onzer fa- malienamen is de plaatselijke herkomst waarin wij drie klassen kunnen vinden Ten eerste herkomst van Gewesten of gemeen ten b. V. Van Noorden, Vanzuyt, Van Oost, Westerlynck, Van Kemmel, Yperman. Een tweede herkomst van woonst Vandeca- pelle, Cnockaert, Huysmans, Verbouwe, Verscheure. Ten derde vooral van natuurlijke ligging der plaatsen, zooals bergen D' hooghe Delanote dalen, waters, moeren Vande- vyvere, Vandengracht, Delfosse, Stroom begroeide, landen, bosschen, meerschen Ryckebusch, Van Elslander, Demaré, Hae- lemeersch, Vanacker; hagen, hout, boornen: Verhaeghe, D' hulster, Van Eecke, Delaere, Abeelewegen, velden, heiden Rieland, Vercoutere, Vander Hëyde, Weghsteen bloemen, vruchten, planten Raepsaet, Ra- moen, Kervel, Loggne, Coolzaet; kruiden Braem, Vitse. Maar probeer eens a 't u b. met Smag- ghe, Thevelin, Trioen, Vandromme, Vervot, Bartier, Beuns, Delassus, Deweine, Doine, Dondeyne, Faeghel, Flahaut, Foliebout, Gonthier, Gruwier, Hennaert, Hennebel, Lacaes, Michotte, Monthay, Rommens, Rommel, Millecam (ik vond in geheele oude schriften Meule-camp). S. Op 10 April zal er een groot tooneelspel opgevoerd worden te Genua, in 't schoon Italië, een aardsch paradijs. De naaste keer zal de opvoering plaats hebben op het ver nielde front in barakken. Het spel is Vrede in Europa maar het is eigenlijk nog niet geweten als liet een drama of een klucht zal zijn, maar het zal voorzeker een klucht zijn. Deze vertooning zal verschillige dagen dirren. De Uitvoerders zullèn de hooge ver tegenwoordigers van meest alle landen zijn en daar zijn wereldberoemde kluchtspelers tusschen. De toeschouwers zijn over de gansche wereld verspreid, maar die zullen enkel weten wat er op de planken gebeurt. Het voornaamste spel heeft plaats achter de schermen en het zijn alleenlijk eenige speur honden die zullen weten wat er daar geschiedt. Het spel zelf zal zich spelen rond eenen groenen tafel. Daar zuilen er spelers zijn die kullen, ja laat ons zeggen kullen, en andere die gekuld worden. Onder deze zul len er zijn die het niet gevoelen en andere die het wel gevoelen. En onder de laatste zullen er weinige zijn die het gaarne hebben maanveej meer die het niet gaarne hebben. Gaat' hel ook niet zoo^np hef groote' too» neèl dat wij de wereld noemen. Welke rol zullen de kleine Belgen in dat tooneelspel vervullen Daarbij de socialistische komedie was wat al te grof gesponnen. Men zag door de mazen dat het hier niet ging om de zesmaanddienst maar wel om eene wraak uit te oefenen op Minister Devève. Moeten onze mannen zich wel leenen tot dit sport? Als de socialisten het zoo goed meenen met hun anti-militarisme waarom moesten zij wachtentotMinister Anseele zijnen minis terfrak verloor te La Louvièreom uit te roe pen: En nu vooruit voor den zesmaanden- dienst.» Wachten van handelen tot men de macht kwijt is, dat is toch niet gemeend. En waarom hebben de socialisten zich niet durven uitspreken als de Eronters vroeger hun voorstel tot zesmaandendienst voorleg den? De Voorzitter der Kamer de Socialist M. Brusset, heeft goed gezorgd dat er nooit moest gestemd worden. Zijn ze kwaad, wij zullen ze kwaad laten. Guido. Er kwamen berichten dat de vij and aftrok. Dan hoorde men zware slagen. De Duit- schers lieten een spoorweg-viadul it en brug gen springen. Was het om Brugge te verdedi; ?en? Het leger moest voorzichtig onigayn met de stad, een der schoonste van Europa. Als de Duitscher ze niet opgaf moest men haar door omsingeling nemen. Eindelijk daagde de morgen. Voorzichtig trokken de troepen voorwaarts. Z e naderden de vesten, zagen het puin der via dukt. Eenige vrijwilligers vroegen oi n de stede te mogen binnen trekken. Zezoudi ;n hun weg wel vinden. En daar gingen ze... Een werd door burgers over het water geholpen. Hij klom over een muur, sloop door een tuin, dan door het huis err bereikte alzoo de straat binnen de Gmedepoort. Anderen volgden. Dat was een gejubel Maar weldra zwermden de Belgen allen binnen. Een noodbrug vrerd gelegd. Aan de gevels verschenen ais bij tooveT- slag de vlaggen en daar ventte men zoo waar reeds bladen met het blijde nieuws, kranten in den nacht gedrukt e:n die nu gretig werden gekocht... De Yzermannen hielden hun intocht. Brugge was vrij. Uit het Belfort ju fobelde de: groote klok. In het stadhuis verga derde de gemeenteraad. Onder de solda ten waren ook Bruggelin gen en die snelden 't eerst naar hun huis. Welk een wederzien! Maar niet ivi a ,11e woningen was vreugde. Marcel Swacls van PROVEN laat weten dat hij ENGELSCHE WAGENS te koop stelt aan min dan 330 fr. Slechte wielen worden vervangen door nieuwe, en dit aan den zelfden prijs. Tijdens de ondervraging in de Kamer over den woningnood heeft Minister Moyersoen verklaard dat de regeering al het mogelijke zal doen om den bouw van woningen te be vorderen. Benevens den steun die de Staat geeft aan de maatschappijen voor het bouwen van goedkoope woningen, zullen er premies toegekend worden aan weinig bemiddelde personen die een huis willen bouwpn. Die premie zal een vijfde van den prijs van het huis bedragen doch zal de 3500 fr.niet mogen te boven gaan. Deze premie zal ook maar toegekend wor den voor de 15 duizend eerste huizen die in de 15eerstemaandenzu!lengebouwdworden. Op een vraag van M. Brusselmans,' heeft de Minister van Landbouw geantwoord dat, gedurende de zes komende maanden, de herzamelingsdienst geene Duitsche runderen zal invoeren. Daar de opvordering in Duitschland stop gezet werd uit oorzaak van kunnen hernomen worden. Voor het verdeelen der dieren zullen later de inschrijvingen, die reeds opgenomen wer den in de twee Vlaanderen en in de streek van Doornik, van kracht blijven. In sommige gezinnen wist men, dat de man en de vader of zoon gesneuveld was, en de wonde scheurde nu opnieuw open... Dan woedde de griep, de geheimzinnige ziekte, die zoo wreed de verzwakte bevolking sloeg... Zoo ging de zege voort... Tot voor Gent het nieuws van den wa penstilstand bekend werd... Toen gebeurde iets wonderlijks. Plots zweeg het geschut. Een heerlijke stilte daalde over de velden. Geen angst meer, geen vlucht, geen schui len in kelders, geen vrees voor gaswolken en granaatscherven, geen verwoesting, geen dood. Na meer dan vier jaar had men eindelijk den muil van 't brutale, alles vernietigende en wegmaaiende kanon gesloten. Menigeen zonk op de knieën in dankgebed... UI. Te Duffel verbleven de Vereeke's en Rom- melare's. Ze hadden er hulp en gastvrijheid genoten, maar 't hart trok zoo naar West-Vlaanderen naar de eigen streek, naar 't bosch... Hoe zwaar viel die ballingschap! 't Was eenige dagen na den wapenstil stand. Ik ga naar huis, zei boer Vereeke, op zekeren avond. Blijft allen hier, ik wil de streek eens verkennen. Ik ga mee, besloot Godelieve. (Vervolgt.) De bespreking van de begrooting van landbouw in den Senaat heeft eenige belang wekkende cijfers laten kennen. De landbouw in Belgie is over 2 millioen Hectaren verspreid. De vier-vijfden van ge heel ons land zijn ingenomen door land- en boschbouw. Er werken omtrent zooveel personen aan den landbouw als in de nijverheid en al de ambachten te zamen. Men heeft berekend dat onze koeien, vóór den oorlog, aan melk, boter, kaas en kalve ren 375 millioen frank opbrachten, dit is 95 millioen meer dan de koolnijverheid, die de grootste nijverheid van Belgie is. De hoen derteelt bracht bijna evenwel op als onze groote metaalnijverheid. De waarde der graangewassen van één jaar was 365 mil lioen. Men berekent dat de Belgische landbouw opbrengst thans eene waarde heeft van ruim zes milliard frank. Deze getallen getuigen genoeg van welk overgroot belang de landbovw is in ons land Hierbij vergeleken zijn de sommen, die den Minister van Landbouw ter hand ge steld worden voor zijn beheer uiterst klein Vóór den oorlog, dus in 1914 beschikte Hij over 13 millioen. In 1921 had hij 23 mil lioen en thans 27 millioen en half. Het krediet voor landbouw is dus enkel verdubbeld. Al de andere kredieten zjjn merkelijk meer vergroot en ook veel grooter Gelukkig dat het beheer van Landbouw in goede handen is.' Heer Minister Ruzette heeft in het breed uiteengezet wat hij al voor den landbouw zal doen. Hij steunt vooral op het meer vrucht baar maken van den grond, de verbetering van den veestapel en op de uitbreiding van het landbouwonderwijs. Hij zal helpen zor gen dat de belastingswetten min drukken vooral op den kleinen landbouwer. Hij zal flink voortwerken tot volledig herstel van den grond in de verwoeste gewesten. Daar liggen nog 35 Ha. braak, deels door de schuld der eigenaars. Als 't noodig is zal eene wet tot herstellen van den grond verplichten. Eindelijk, buiten de 8 uren-wet, zullen de veldarbeiders van de voordeelen der sociale wetten genieten even als de nijverheidsar beiders. In afwachting dat de wet op de werkon gevallen herzien zij, zet de Minister de land bouwers aan, zich vrijwillig aan het stelsel der huidige wet te onderwerpen, voor wat de werkongevallen betreffen die aan hun werkvolk kunnen overkomen. Het wetsvoorstel Vandervelde over den zesmaandendienst is in 't water gevallen. De Katholieke Vlamingen hebben voor dit wetsvoorstel in de afdeelingen niet gestemd en zoo kreeg het geene meerderheid. Het is ook meest op de Katholieke Vlamingen dat de socialisten kwaad zijn. Hebben zij daar reden toe In het geheel niet. Alhoewel vele Katholieke Vlamingen zich uitgesproken hebben voor den dienst van zes maanden en voor de gewestelijke indeeling is er geen reden dat zij juist het voorstel Vandervelde moesten aanveerden. Mogen zij zelf geen voorstel indienen Mogen zij niet wachten tot zij weten wat Minister Devèze wel in den zin heeft De«Flandre liberale» schreef: «Hadde heer Muiier ontslag genomen als Bestendige Afgevaardigde, we stonden ontwapend!» De «Gazet van Antwerpen» schrijft Dus, Muiier wordt maar plichtig bevon den nadat hij met een politiek-administratief mandaat werd bekleed zoolang hij gëen lid was der Bestendige Deputatie van West- Vlaanderen, aanzag iedereen hem als on- plichtig, voortgaande op het advies van het parket van Kortrijk, dat zijn vaderlandsch geweten onderzocht en het in regel bevond, of het althans slechts met kleine dagelijksche zonden bezwaard zag, welke gerechtelijke beteugeling uitsloten. Aldus beschouwd, mist de veldtocht tegen Muiier alle eerlijke bedoeling, en komt het algemeen parket van Gent fel in 't gedrang, daar het, naar aanleiding van politiek ge schreeuw, het parket van Kortrijk een soort kaakslag geeft vermits het... zoekt te verbe- terenwat genoemd parket, twee jaar gele den, verkeerd konde gedaan hebben. Het verweer in deze zaak breidt zich meer en meer uit. Geestdrifte meetingen heb ben in meestal de belangrijke steden en dor pen plaats. Uit de verscheidene standen der maatschappij, zoowel boeren en burgers als werklieden, worden bijtredingen toegezegd. De aanstaande betooging van 23 April, te Roeselarë, verwerft van nu reeds eene onge hoorde bijtreding. In Siberie hebben de Japaansche troe- n slag geleverd met de bolchevisten. ogelijks is dit wel het begin van verdere —De atgëvaafdigdënvah 'dé beide lerscne kampen die zoo erg vijandig tegenover elkander stonden, zijn t' akkoord geraakt, en verhopen nu tot eenen waren vrede te kunnen geraken. Een militair vliegmachien is boven het vliegplein van Spittlegate, nabij Grantham (Engeland) in brand geschoten. De luitenant Bragg, die het vliegtuig bestuurde, en zijn mekanicien zijn levend verbrand. De Basiliek van Sinte-Anna van Beau- pré, te Quebec (Canada), eene druk bezoch te bedevaartplaats, is door brand vernield. Pater Bruneau en andere Paters hebben,met levensgevaar, de kostbare Relikwieën en het Beeld van de H. Anna kunnen redden. De schade beloopt tot 1,200.000 dollars. De verliezen, per dag berekend, voort spruitend uit de staking in de Ainerikaan- sche koolputten beloopen Tekort in de op brengst der harsachtige kolen, 1,200,000 ton loonen, 2,000,000 dollars tekort in de voorbrenging van antbraciet, 300,000 ton loonen, 800,000 dollars. In de koolmijn Ansolmo, te Pettershof, in het Opper-Schlezisch distrikt Ratibor, is er een schrikkelijke brand uitgebroken, die nog vreeselijk aan 't woeden is. Er zijn reeds 16 dooden en 36 gekwetsten boven gehaald. Nog meer dan 400 werklieden wa ren in de brandende mijn. De onttroonde Keizer Karei van Oos tenrijk is, in den ouderdom van 35 jaar, overleden op het eiland Madera, waar hij door de Bondgenoten verbannen werd. STEMPELS IN CAOUTCHOUC. KOPEREN STEMPELS MET DATUM EN FIRMA 37 fr.50in 8 dagen gele verd door Sansen-Vanneste, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. lüOll IJ) Si Overdracht der vorige lijsten fr. 7225.15 Woesten, de kinders L. D. 10Rousbrugge, opdat anderen zouden volgen 10 Locre, bijzon dere intentie 5 Onbekend 250 Poperinghe, bijzondere intentie 10 id., onbekend 20 id., om eene belofte te volbrengen 10 id., uit medelijden 10 Crombeke, V. D. P. V. 20 Poperinghe, on bekend 20 om eene weidaad te bekomen 50 Poperinghe, Roger Merlevede 20; id., ter eere van het H. Hart om eene genezing te bekomen 15 St-Jan-ter-Biezen, Marie, Robert, Gilbert, Georges, Michel en Daniel Outlier 50 Poperin ghe, onbekend 40; Westvleteren, om de genezing eerier zieke 40 Kemmel, onbekend 40 Renin- ghe, Debruyne Marguerite 5 id., om eene gunst te bekomen 10; Om den zegen over mijn vaderlijk huis te trekken 5 Om eene gunst te bekomen van den H. Antonius van Padoua 5 Westnieuw- kerke, C. D. 5 Poperinghe, D. J. 10 Ter eere van de H. Drievuldigheid om door de voorspraak van Zuster Theresia van het kindje Jesus eene gunst te bekomen 10 Locre, ter eere van de Goddelijke Voorzienigheid 10 Wytschaete, on bekend 15; Langemarck, onbekend 40; A. M. bijzondere intentie 15 Reninghelst, Godelieve C. uit mijn spaarpotje, voor de redding van een onschuldig zusje 40 id., A. C. uit medelijden 10 id., Sida hebt gij veel, geeft veel, hebt gij weinig, geeft van het weinige dat gij bezit 5 Onbekend, om eene gunst te bekomen 5 Ter eere van den H. Antonius voor 't welzijn van ons huisgezin 5 Dickebusch, E. H. Pastor 40 id., uit medelijden 10 Haringhe, de schoolkinderen 35.25 Langemarck, onbekend 20 Boesinghe, voor de genezing van mijn zieke man 5ld. Boe- rengilde 37.40 ld. eene vrouw 5 ld. een jong meisje 5 ld. hare zuster 5 ld. eene brave man 2 ld. onbekend 1 ld. Vrije knechten en meis jesschool 201.50 Ter eere van S. Antonius 5 Voor eene bekeering 5 Voor 't welzijn van een

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 1