e Witt's C I M E N T MOTOREN TQTflD JIÖ. JU lii IE PliPPEH Zwak, Aars Bioedgebrek Lijdend en Zenuwachtig. Brandverzekering AAS, LEVER INGEWANDEN DE WERELDBEROEMDHEID MELÖTTE 0NTR00MER HET GEKROOND HALF lie cierpijnen zijn genezen KUNSTMATIG NATUURLIJK portland 2 loodjes le hoedanigheid. BIJZONDER Wit en g'ijs voor vloersteenen. Gewaarborgde Occasien. i POPERINGHE E. Vanneste-De Winter P |II GENEEST U èe'iu/uó moeét tA ^erz^z- r'/&A jfe&xuAz&z om /èya&z, fTZzuz tius, c/amé \aasi cfe föU&n, Ulat] éerz c/c Jrz mw b» o s» b<: is s ft u ss rc A (tnnemers Handelaars. Omar Verschoor», ^IKST Nieren Blaas Pillen Huizen SOÜFFLET LEBLOND Sooötb'S Alg. Agent A. HEmAlIT, 108, Leen Thsotastr. JETTE. 'Dudbridge,. Moteurs de tous types. - Locomobiles et lachines a vapeur. Pompes. Fourn. ïodust. 15, rue Roger Vander Weyden, Brussel-Zuid. L I S T E R E. GLiSSQUX LAATSTE AFSLAGEN op K iekenk 'reekers Landbouwers ONFEILBARE REMGDIËN VERMANDERE BIPSEN-ARTIKELEN IH 'T GROOT FGURHUREN- HERSTELLINGEN Te koop Apothekers Notredam-, Groote Markt en Kestelyn, Gas huisstraat, ie Poperinghe, SWaagonlstekifig, Gebrekkige Spijsvertering, fJaagkramp Uitzetting, Darmontsteking, ingewandenontsteking, Indigestie, Buikpijn, Hartkwalen, Krampen, Koliek, Geelzucht, Blindedarmontsteking, Bloedarmoede, Zenuwlijden. VERKOGPZAAL"erJ£;rohe Openbare verkooping van Meubels Alle dage UIT DER KAB8 TE KOOP MOTOS F. N. HFRSTAL AUTOS WeALLAEYSen ZONEN SCHOENHANDELAARS De Wonderbare SAPO Zeep lp m «i m is* JOSEPH SEYS, oud huis Joseph Didier-Meurin, IJzcr Blinde Liedenstraat, l, YPER. HAMERT U DAT GOED IN DE HERSENEN: Belangrijke opmerking DE POEDERS DE COCK e^ll W SIROOP PAGLlitie Prof. Ernesio PflOLiflfio, San Klarco, 4, aageis) PURGATIVE MOEDERS J 4 J AS SO GN E FGEN si Chaussée de Dickebuscli In den FRANSCHEN SOLDAAT ill if, is hoofdzakelijk aan zijne voortreffelijke werking cn aan zijn WONDERBAAR ON TROOMIN6SVERNOGEN te danken. OltTROOMERS ff I EB T Ij fïl L" I fl T T C (>LUE6EN REMicouRT HLrDEÜ jillLu 1 1 L GEMBLOERS Yperstraat, 19, POPERINGHE. Onvergelijkelijk Keus van 6ie™ maaikte Kleederee op voor Heeren, Damen en Kinders. **tolïeii ïisi saI5e S>ï*üjxeii Laatste nieuwighe den voor lc Communie en het aanstaande ZOMERSEIZOEN. Rouw in 12 0. HUIS EMILE ROFFIAEN-VERBEKE Tlf VERKRIJGEN BIJ Hiiaire Osstyn-Cambie WIJNHANDEL ffif Jm M Wü <fa Verwcrfj KirawwaNirbrrij KUISCHEN en ONTSMETTEN door het alom goed gekend Huis Mad sen «ïn "brugge dépot voor Poperinghe Ifuudcl In InlanilHeli Eloiatt, j Noordsch Hout, Gezaagd Hout, Battens, Poutrellen, enz. PERSEN, KEPERS, ESSENCE OLIE Oépöi achter de spoorwegstatie, Poperinghe BA4-YMEÏ.. ib?E4* 3, Pileessenstraat, 1 pc waar men ook alle dameswerken met toebe [j y Jj f L fc l3 fe hoorten en eene schoone keus van wit en i gemaakt ondergoed kan vinden. Crombekesteenweg, 142 a^%r£SSü2E59BBKSOBi Te iSiooj» i Tracteur FIAT Camions BENZ DAIMLER OPEL 20 t. n. staat 5 t. n. 4 t. n. 4-5 t. n 15 000 14.500 14.000 12.500 Remorques alle gewichten. Te bekomen alle stukken voor camions. Die gelukkige zieke heeft zoodanig door <le heilzame en oumiddelijko wer kingen voortgebracht door do Pillen Do V ilt, getilnau geweest, dat hij ons wel wilt toelaléil de bijzonderheden zijner genezing te verkondigen, ten voordreis van al do andere personen lijdende van soortgelijke driften, aan degene wa arvan hij loodt. Het is klaar dat V. Masy f.óon begrepen beeft al liet gevaar dat hij liep door aan zijne nierdriflcn zich toe te laten uit te breiden. Voor de rugpijnen, rheumatisme, jielil, graveel, lumbago, heuppijn, of alle a iere nieren- en blaasziekten te genezen, is hot noodig uit liet organie- sem, dat vrecselijk vergif, bet piszuur oorzaak van al deze verwarring, weg le drilen. Om tot dit to geraken, moet men torvl 'idit hebben aan een genoesmid- d iwaam van reehtstreeksch naar a of blaas le gaan. Wanneer ge zult bemerkt hebben dat uw water, een troebel en blauw achtig kleur heeft, kentoeken die de Pijlen De Witt van alle andere bande lingon onderscheiden, zult ge hei volkomen bewijs liebben dat de wonderlijke kleine pillen bezig zijn hunne taak to vervullen, en ge moo dan verzekerd zijn dat de verzachting van uwe pijnen, aan nier- en blaasdrif ten te wijden, zich onmiddelijk zal doen voelen. M. IVlasy Léon, 76, rue do la Gn- reune, te Maurage-lez-Mons, schrijft Gedurende acht maanden, leed ik van hevige nierpijnen en moest me van eeuen stok bedienen 0111 maar miji werk te gaan. Maar heden, dank aa de Pillen Do Witt, voel ik me een hee ander man, en gevoel ik niet. cei spoor van de ziekte. Ik ben thans volledige gezondheid. De Beste Remedie in de Wereld voor P Reumatiek, Blaasontsteking, Rugpijn, He ap Jicht, Steen ia de Blaas, Vermoeidheid, Londen jicht, Graveel, Meeste vormen van Zwakke Rug, Jicht, Blaas Aandoening I)e pillen De Wilt zijn (e koop in alle bijzondere apotheken, aan den prhs van 5 frank de kleine f'.esch en fr. 7.50 de groote l'lesch, welke 2 1/2 maal den inbond der kleine bevat,. Wanneer gij eenige moeilijkheden hebt om u de eclile pillen De Wilt aan te schaften, z ml rechtstreeks het bedrag uwer bestelling, vermeerderd met 65 centiemen voor verzendingskosten aan E. C. Do Witt C°, rue de la G!s- cière, 22. i Crusoe!, en do verzending zal oogenblikkelijk door den apotheker uwer strook gv<i tan worden. DEPOTS TE POPERINGHE NOTREDAME, Groote Markt. KESTELYN, 37, Gasthuisstraat. portland (artificiel) voor gewapend beton, gewaarborgd voor alle staats werken. ROMEINSCH FN HYDRAU LI EKE KALK ladingen PER I/ZERWEG EN PER WATER. Sfsticbt in I84»5. VooreerUNION FRATERNELLE Colonnebij Antoing. Mot. pauvre 65 H. P. Constr. Angl. et tous Acces. MACIIlftF A VA PEUR 25 H. P. mot naplite met petroleum met sladüigaz VAN 2 TOT 12 H.P. De (Sterkste De Hcinvoudigste De Npanrzaainitt» Meer dan 1500 LISTER motoren zijn in gefor-uike in Re!*;ie. U AN REU (Beigie). AGENT P. Van df. Moortele, Casselstraat, Poperinghe. M O T O fife E SEMIE DIESEL van 15 tot 50 H. P. Ypei', Statiestraat, 1>. Telephoon S. I*opei*oig'!h«?, Gfoote Markt, Telephoon 13 h O 0 01 O MANS- EN KINDERKOSTUMEN WATERMANTELS STOFFEN en ROL WFJYM AATKLS Alles binnen 6 ure geleverd. Kostaaien van af 75 frank. in geval van ziekte bij uwe leghennen of kiekens, vraagt de Tegen Cholera Diphteritis, Dikke Lever, enz. nr42(K fr 3,75 en 7,50 de pak. Tegen Snot MARVOL, fr. 2.50 en 5 00 de flesch. Tegen Pokken ARSVL0L, fr. 2.50 en 5.00 de flesch. Te verkrijgen te Po peringhe, bij Apotheker H. NQ1REDAME. Kleers'cffen, Witgoed, Merceriën, Sajetfen, enz Spécialiteit van Gordijnen en Gemaakte Stoors. aratttgx^imfnr'Df uvrnrnmuiMSMim W WH1W1; w, v En SPRINGENDE LIPPEN GENEEST .WINTERHANDEN en Kjx VOETEN De gezondheid plotseling terug gekomen door de Dr. Casseii's Tabletten. Mejuffer Florence Parker, 11, Aspinall street, East Siddal-bij, Halifax, zegt: 44 Twee jaren geleden werd ik ziek, ik verloor al mijne krachten, mijne zenuwen verzwakten schrikke lijk, en ik had geen eetlust meer. Mijne moeder deed al het mogelijk om mijne 'et- lust door goede spijzen te verwekken, doch liet hielp niet. Z-eer dikwijls leed ik aan hart kloppingen en somtijds aan duizelingen die iny deden vreezen door de straat te moeten gaan; ik beefde op mijne beenen èn mijne zenuwen deden mij schrikkelijk lijden. Mijn toestand was» ,pijnlijk 'te beschouwen; zoo bleek on. bloed gebrekkig was ik geworden dat iedereen geloofde ik zou sterven. 44 Niet een geneesmiddel deed mij «en goede werking, tot den dag op de welke ik d-e Dr. Casseii's Tabletten beproefde. Dan verander de mijnen toestand op eene wonderbare wijze, mijne eetlust fwam terug, mijne gezondheid verbeterde en na eenige weken was ik gereed mijne werk te hernemen. Sedert ben ik nooit meer ziek geweest, genist nu van. eene voortreffelijke gezondheid, en nooit te voren was ik zoo levend en zoo werkzaam geweest. jtiÊPHk "K "8JS 9 (hei groot mudel bevat (tri'.1 ruaal nvt klttine» V y i uiwTtfmttins Slapeloosheid ku"6i door d.c 'ZenuwZvjaUbeid Stcedsebrek uDOihekm i n u; - S.echte «pjjsvertee aliu wwviddüo-1 >Kuraithenie Uitputting len vrasx do r>, r- R'ijzende rj aanbevolen aan de voedende moeders en aan J_»r n.J' t.i.l.,.,1 li.n I,n< I. Tab P'ït n en l v Universeel familie geneesmiddel tegen Hartkloppingen Leveiisamiatting ngo n i w ac n 111) od Nie. e.u.ielito ge- M De beste zalf ter wereld tegen ruwe huid, barsten, kloven sprongen handen, kapotte lippen, gezwollen pijnlijke voeten als gevolg van de koude Geneest alle wonden en excema In doo&. «Jkt41S40alM Bi) alle apotheker». Vertegenw. voor België i Charles I. Wijnperle Antwerpen (Berchem). AU be de kritische t»Jdvahben van liet U\ j r Cast U's Cu., l-td.. i^a..che«ter, E»«ly.id Mi-, n d.o.it voor Lieigi# en liet Croo' al« Sandeia. 22, Run de la Cmuicre, Brutsvi. NEEMT TWEE TAULETTLN. bij het elaphn Eïwiu en ge zult bemerken hoe goed ge elapc zult: vervolgd en ge zult wel dra de vreugde kennen Uracil en gezoudhei.l te bezitten Fabrikant PHARM. FABRIEK. I A-HUM HAR PT. ZËIST(H«i).f YS'iiït ISoterntraat l*OFEKI,AtilIE VEttnsin^ft'am VAN (dicht bij de Malle) \(bij de Groote Markt) 24, Steenweg van Antwerpen, Brussel (Noord) Eike Maandag, Donderd. Vrijdag 2 ure Bijzonderheid van Engelsche Bedden. Inpakken en verzenden in de pro vince. Tel Brussel 107,56. is de tsesta en de voordeeligste. 1. Omdat de bestuurraad samengesteld is uit, Poperinghenaars die van iedereen gekend zijn. 2 Omdat al d< aandeelhouders Poperinghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Pope ringhe blijft. 4. Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. 6. Omdat de preuiieu lang zaarn verminderen. Alle inlichtingen bij J» straat, 7, Poperinghe Foleijue, Yper Agent voor Poperinghe en omstreken, - i» O I* E II1 (I II E - ii1 mi ir min i mi [■■>wwiTniwnEppwnwwMiirrrfixrfTTrBTiawmwiTMkiiirwiTTiini'tri'Mprw' vrpagt stalen en prijzen. Groote voorraad wide «ehoenen in aliegrootten. Tennis, merk Rex Sandalen «ATne/pp». l'anloffels in feuter en leder. Koestraat, 14, GENT. Telef. 3176. DEPOT voor de Vlaanders, der ver maarde engelsche lederen geiten, merk Coronation is eene zuivere zeep zonder bijtende stof fen schuurt het best, bijzonder goed voor winterhanden droog en teeder vel, en alle velziekten te helpen genezen. In alle apotheken te verkrijgen aan SÉ.SOfr. JU Wh f*» SÉ X ,'A m m Dr DE COCK Hebt gij geen eetlust Is uw spijsvertering traag en pijnlijk üevoelt gij na de maaltijden, zekere benauwd heid Lijdt gij aan zure oprispingen, aan overvloed van gassen, aan hoofdpijn, aan geeuwiust, aan duizelingen, aan slapeloosheid Hebt gij eene beslagen tong, een slechtriekenden adem Oevoelt gij pijn in de maagholte, in den buik, in den rug. tusschen de schouders Zijl gij neerslachtig, slecht van humeur Vlucht gij ieder gezel schap zijl ge u zeiven en anderen tot last, niet in staat om eenig goed werk te verrichten Maakt gij u boos om iedere kleinigheid Hebt gij 's nachts een gevoel van benauwdheid Zoo weet, dat al die hinderlijke dingen uitsluitend en steeds hun oorzaak vinden in de slechte werking van maag, lever en ingewanden. Wilt gij een onfeilbaar middel om spoedig te genezen Neemt dan bij iederen maaltijd een cachet Poeders DE COCK. iidleaiiandel VERHELLEN bijgenaamd «orren. Komstraat, 36, POPERINGHE. Beste frênekolen, vette kolen, braiselten, alsook bryketten voor blazers en bryketten- mul. t'Huis gevoerd op aanvraag In 't groot en in 't klein. I Si Df- PflFflFR^ HF PftPK zullen u verlossen van al die phyzieke en moreele Uim ULULilg Dï- LrWlzsv miseries, die uwe gezondheid sloopen. uw leven vergallen, uw werkkracht verlammen; want de Poeders DE COCK sterken en genezen deze drie groote voedingsorganen MAAG, LEVER, INGEWANDEN, welke absoluut in goeden staat moeten zijn, wilt gij eer.e goede spijsvertering hebben, nut uit uw voedsel trekken,en uitmun tende gezondheid genieten nc PflFIlFfU? HF PHPK genezen volkomen al deze ziektenen kwalen der UI,, r U l-ID E. 5W UC. vUbA maag ontsteking,gebrekkige spijsvertering, kram pen, uitzetting, darmontsteking, geelzucht, indigesties, brakingen, enz, Ze zijn tiet éénige middel, dat alle maagkwalen lot in haar fijnste wortelen geneest en ze steeds belet, te ontaarden in zenuwlijden, suikerziekte, eiwitstofver- lies, blindedarmontsteking, zweeren, kanker, ja tering Eischt met nadruk het echte merk der Poeders de Cock, dat in alle goede apotheken verkocht wordt tegen fr. 4.5o per doos. Iedere doos bevat 20 Cachetten, voor eene kuur van zeven dagen. dag een groot aantal maagziekten,die jaren lang aan elke andere behandeling hebben weerstaan. Laat dan uwe gezondheid niet krenken en vernietigen door eene maagkwaal. Neemt Poeders de Cock. Dank aan de Poeders de Cock, zult gij ieder voedsel, dat gij gebruikt, gemakkelijk opne men en verteren en instede van u te doen lijden, zal het u krachten, bloed, sterkte naar den geest, d. w. z. de gezondheid schenken. Verliest dus geen tijd meer met het aanwenden van andere geneesmiddelen tegen ongesteldheden der maag. Eischt van uw apotheker de echte Poeders de Cock. I. A. PU DBOlW IR 16**. '.Ui Jjiren Doeden Uit*ia«; Wilt gij spoedig uwe Kalveren vet maken schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het KALESVOEDSEL van JANSSENS-FOSSÉ, 11, Rue de fa Linière, te BRUSSEL Verkrijgbaar bij Jules Truwant, han delaar, Poperinghe en in alle goede huizen. Het beste bloedzuiverend uitmuntend purgeermiddel Grant npoiib McaiMG', Ziuaiuweiisiraat, brussel Groote keus van rookersartikelen zooals Pijpen in zeeschuim, gegou droneerde koppen,ambre mondstukken. Sigaren- en sigaretenpijpjes, sigaren- en sigarettenkokers, tabakzakken, vuur- slagers, enz enz Men aanvaardt aile herstellingen. Ook te bekomen Sigaren in alle merken sigarillos en sigaretten. Prijzen buiten alle concurrentie. Voorvoortverkoopers,groote prijsvermindering Emilc FKYS-VERH %K«HE, Gasthuisstraat, 54 (Hoek der Priesterslr.) POPERINGHE LANDBOUWERS gebruikt de van Veearts DEVLOO. Bloedzuiverend en Maagzuiverend behoedmiddel voor Paarden. COIFFEUR „Int*till ÏMGI%«rr- IJLYS, P0ST1CHEUB. 48, Gasthuisstraat, POPERINGHE. Groote keus van gemaakt goed voor Damen en kinders. Wit en fantaisie linnengoed, kleederen, bloezen, rokken, schorten, corsets, kousen en zokkenschoone keus van stoffen, pane, zijde, flanellealie slach van breiwerk, merceriën, kabas, portemonnaies, portefeuillesalle veranderingen van gemaakte artikelen wordt in 't huis gedaan zeepen, hzarverweri. champoings, poudre de riz, haar- en tandbors- tels, assortiment van Fuutaiwi© spel!©)) voor het haar te versieren, Haartrcssen, rouleaux, enz Men aanvaard Haar voor het maken van alle Haarwerk en begeeft zich ten huize voor coiffeeren van Bruiloften en Feesten. E9©|>«»t der groote Stooinverwerij en Wassclierij van het oud gekend Huis DULI0N van BrussH. GENADIGE PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING De MELKBU0EM S'\BCA is naast de melk het beste kindervoedselzij alléén kan de melk vervangen in het kindervoeden. Zij beVat al de noodige bestand- deelen tot het vormen van spieren en beenderen. Zij wordt gebruikt in kinderkribbec en werken van kinderverzorging, onder het toezicht der Heeren doktoors. Het is hel beste bewijs van hare groote hoedanigheden. LET OP Voor hare bereiding noch rrelk noch suiker noodig, alleenlijk watei Dépöt li. \olmliiiii». tiroote Marl*! en WeMelyn, CastMtlMii** otraat, Ypotlieliei-s, te Foperinftlie, en bij alle apothekers Ronds Carrés Rails Poutrelles U. L. et autres profilés. •éx rOIltTSr^ umir» Pu+imcntc Entreprise de Clótnres pour PStures- y lyraita poui ödTILIGOIS. Travaux de Serrurerie, Verandah, Serres et Grillages, etc. Assemblage et coupage de Poutrelles, et tous autres travaux. T SOUDURE AUTOGENE. Fers divers pour Forgerons. ^La Maison se cftarge des livraisons a pied d'oeavre adesprix trés modérés.^ Aelis»! et %'eaite <Ie Yliti*;»IIle. 4 PRIX DEFIANT Ï0UTE CONCURRENCE. Adresse Télégr. J»M*ogn©. Ypres. Tél YPRES 96. Mème Maison a WALO-LES-BAINS Tél. DUNKERQUE 898. ITiiiw Valure 8tacs»ttii, OPVOLGER p om 1nno rnn nn r7 VAU w Agert voor de streek üi. YUBIDRT M F iY Y S Poperinglie. j ui nu GEDIPLOMEERDE SNIJDER, De schoonste Modellen vol gens gravuur. Zie onze uit stallingen. Magazijn open den Zondag. Geene Hulp huizen alles in Poperinghe. Vraagt bij ons de echte Werk- küeederen van het huis Adolf RH™® w Lafont, Lyon. Verzorgd werk YZEE1 WAR E Yperstraft, 118, Poperinghe Téléphone88. Groote keus van alaatn voor ambachif lieden, verlakte artikels voor huisgerief- Gemaakte Jachtstoven, Gegoten Stoven Fourneelen merk GODIN; Zaaibakken Tuimelkeerns, Windmolens. Basculen, Beetmolens, strooisnijders, aardappe!- smeuzers eerste kwaliteit van dakpapier, stekkerdraad 2 en 3 draden, traillie draad van alle grooten. Marmiten, zwartë en galvaniseerde, enz., enz. Te POPERINGHE Gegnlianiseerde Yzerdraad voor Hoppekweekers. Gewaarborgd, eerste kwaliteit, gelijk voc' den oorlog II, Fuxelier «.v Füm, best gekend huis van Frankrijk Vertegenw. All». Baert, Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1922 | | pagina 4